Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1252

Dziennik Ustaw Nr 210 — 12302 — Poz. 1252

1252 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 września 2011 r. w sprawie dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym Na podstawie art.  67a ust.  2 ustawy z  dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy za wodowych (Dz. U. z  2010  r. Nr 90, poz.  593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz dodatkowych świadczeń zdrowotnych leka rza dentysty i materiałów stomatologicznych przy sługujących żołnierzom zawodowym;

2) sposób zaspokojenia dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stoma tologicznych;

3) rodzaj dokumentów potwierdzających uprawnie nia do dodatkowych świadczeń zdrowotnych leka rza dentysty i materiałów stomatologicznych;

4) tryb kierowania żołnierzy zawodowych do jedno stek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych;

5) wykaz stanowisk służbowych uprawniających do dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych.

§2. Dodatkowe świadczenia zdrowotne lekarza dentysty i materiały stomatologiczne przysługują żoł nierzowi zawodowemu zajmującemu stanowisko służbowe:

1) pilota samolotu lub instruktora-pilota samolotu naddźwiękowego, który wykonuje loty na tym sa molocie;

2) w  składzie załogi okrętu podwodnego Marynarki Wojennej, bez względu na nazwę tego stanowiska;

3) na którym, w  ramach obowiązków wynikających z  karty opisu stanowiska służbowego, wykonuje zadania pod wodą z użyciem sprzętu nurkowego, bez względu na nazwę tego stanowiska;

4) w  jednostkach podległych Dowódcy Wojsk Spe cjalnych — Jednostce Wojskowej Nr  3940, Jed nostce Wojskowej Nr 4026, Jednostce Wojskowej Nr 2305, Jednostce Wojskowej Nr 4101 oraz Jed nostce Wojskowej Nr 4724 lub w Oddziale Specjal nym Żandarmerii Wojskowej, na którym wykonuje zadania polegające na bezpośrednim fizycznym zwalczaniu terroryzmu lub w tym zakresie uczest niczy w szkoleniu, bez względu na nazwę tego sta nowiska służbowego.

§3. Dodatkowe świadczenia zdrowotne lekarza dentysty i materiały stomatologiczne przysługują żoł nierzowi zawodowemu w zakresie:

1) oceny stanu układu stomatognatycznego na pod stawie zdjęcia pantomograficznego, wykonywane go nie częściej niż jeden raz w roku;

2) stomatologii zachowawczej z  endodoncją: a) opracowanie i wypełnienie ubytków próchnico wych klasy od I do V według Blacka oraz ubyt ków pochodzenia niepróchnicowego z użyciem materiałów kompozytowych światłoutwardzal nych, cementów glasjonomerowych i ćwieków okołomiazgowych, b) leczenie endodontyczne z wypełnieniem wszyst kich kanałów w  zębach bocznych przedtrzono wych i trzonowych z wykonaniem niezbędnych radiogramów zębowych;

3) chirurgii stomatologicznej — resekcja wierzchołka korzeni zębów w obu łukach zębowych z dopełnie niem wstecznym;

4) chorób błon śluzowych i przyzębia: a) kiretaż otwarty, b) założenie opatrunku peridontologicznego, c) usunięcie złogów nazębnych raz na kwartał w obrębie całego uzębienia.

§4. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza den tysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzowi zawodowemu są:

1) wyciąg z decyzji o wyznaczeniu żołnierza zawodo wego do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa lub wyciąg z rozkazu kie rującego żołnierza zawodowego do pełnienia za wodowej służby wojskowej poza granicami pań stwa;

2) protokół powypadkowy określający uszkodzenie układu stomatognatycznego, sporządzony przez komisję powypadkową powołaną na podstawie przepisów ustawy z  dnia 11 kwietnia 2003  r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługują cych w  razie wypadków i  chorób pozostających w  związku ze służbą wojskową (Dz.  U. Nr  83, poz. 760, z późn. zm.2));

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2010  r. Nr  107, poz.  679, Nr  113, poz.  745, Nr  127, poz.  857, Nr  182, poz.  1228 i  Nr  238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696 i Nr 171, poz. 1016.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2003  r. Nr  179, poz.  1750, z  2005  r. Nr  130, poz.  1085, z 2009 r. Nr 161, poz. 1278, z 2010 r. Nr 113, poz. 745 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114. Dziennik Ustaw Nr 210 — 12303 — Poz. 12523) zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej, w  której żołnierz zawodowy zajmuje stanowisko służbowe: a) pilota samolotu lub instruktora-pilota samolotu naddźwiękowego wykonującego loty na tym samolocie, b) w składzie załogi okrętu podwodnego Marynar ki Wojennej, c) w  jednostkach podległych Dowódcy Wojsk Specjalnych — Jednostce Wojskowej Nr 3940, Jednostce Wojskowej Nr 4026, Jednostce Woj skowej Nr 2305, Jednostce Wojskowej Nr 4101 oraz Jednostce Wojskowej Nr  4724 lub w  Od dziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej — i  wykonuje zadania polegające na bezpośred nim fizycznym zwalczaniu terroryzmu lub w tym zakresie uczestniczy w szkoleniu;

4) zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy wykonuje, w ramach obowiązków wynikających z karty opisu stanowi ska służbowego, zadania pod wodą z  użyciem sprzętu nurkowego.

§5.

1. Dodatkowe świadczenia zdrowotne lekarza dentysty i materiały stomatologiczne są zaspokajane w jednostce wojskowej, na zaopatrzeniu której pozo staje żołnierz zawodowy uprawniony do tych świad czeń.

2. Jeżeli w  jednostce wojskowej, o  której mowa w ust. 1, nie działa podmiot leczniczy niebędący przed siębiorcą, dla którego Minister Obrony Narodowej jest podmiotem tworzącym, dowódca tej jednostki wojskowej zawiera porozumienie z dowódcą jednost ki wojskowej, w  której działa taki podmiot, albo umowę z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez Ministra Obrony Naro dowej lub uczelnię wojskową znajdującym się w  tej samej miejscowości lub w  miejscowości pobliskiej, w  rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospo litej Polskiej (Dz. U. z  2010  r. Nr 206, poz.  1367 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 185, poz. 1092).

3. W przypadku braku możliwości zawarcia poro zumienia lub umowy, o  których mowa w  ust.  2, dowódca jednostki wojskowej zawiera umowę z  in nym podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu lecze nia stomatologicznego.

4. Świadczenia określone w § 3 są udzielane żoł nierzowi zawodowemu po przedstawieniu dokumen tu potwierdzającego uprawnienie do takiego świad czenia, o którym mowa w § 4.

5. Jeżeli nie można udzielić świadczenia określo nego w § 3 na podstawie ust. 1—3, wystawia się żoł nierzowi zawodowemu skierowanie na leczenie sto matologiczne, którego wzór jest określony w załączni ku do rozporządzenia.

§6. Dodatkowe świadczenia zdrowotne lekarza dentysty i  materiały stomatologiczne, w  przypadku, o  którym mowa w  § 5 ust.  2, 3 i  5, są udzielane po przedstawieniu przez żołnierza zawodowego doku mentu potwierdzającego uprawnienie do takiego świadczenia albo skierowania na leczenie stomatolo giczne, po okazaniu dokumentu poświadczającego tożsamość żołnierza zawodowego.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak Dziennik Ustaw Nr 210 — 12304 — Poz. 1252

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2011 r. (poz. 1252) WZÓR ………………………………………………………………….. ………………………., dn. ……………………….. (pieczęć nagłówkowa jednostki wojskowej kierującej) (miejscowość, data wystawienia skierowania) SKIEROWANIE NA LECZENIE STOMATOLOGICZNE Na podstawie § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 września 2011 r. w sprawie dodat kowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym (Dz. U. Nr 210, poz. 1252) kieruję Panią/Pana*) …………………………………………………………………………………………………………………………………….. (stopień wojskowy, imię i nazwisko) zam. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (kod pocztowy, miejscowość, ulica) PESEL: pełniącą/pełniącego*) służbę w: ……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (numer jednostki wojskowej, miejscowość) na leczenie stomatologiczne do ……………………………………………………………………………………………………………………. (nazwa placówki) w ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (adres, miejscowość) Zakres leczenia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Telefon kontaktowy do osoby kierowanej ……………………………………………………………………………………………………. Uwagi ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………. ..…..…………………………………………………………………. (pieczęć i podpis lekarza kierującego) (pieczęć i podpis dowódcy jednostki wojskowej kierującej) *) Niepotrzebne skreślić.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-10-04
Data wydania: 2011-09-08
Data wejścia w życie: 2011-10-19
Data obowiązywania: 2011-10-19
Organ wydający: MIN. OBRONY NARODOWEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1252