Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1254

Dziennik Ustaw Nr 210 — 12306 — Poz. 1254

1254 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 6 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla toru wyścigowego Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycz nia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:  § 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki techniczne, niezbędne do przeprowadzania wyścigów konnych, dla torów wyścigowych, na których są prze prowadzane gonitwy: 

1) galopem; 

2) kłusem.  § 2. Tory wyścigowe, na których są przeprowadza ne gonitwy galopem, dzieli się na: 

1) kategorię I — tory, na których mogą być przepro wadzane wszystkie rodzaje gonitw; 

2) kategorię II — tory, na których mogą być przepro wadzane wyłącznie gonitwy krajowe, z wyjątkiem gonitw pozagrupowych.  § 3. Szczegółowe warunki techniczne dla: 

1) kategorii torów wyścigowych wymienionych w § 2 są określone w załączniku nr 1 do rozporzą dzenia; 

2) torów wyścigowych, na których są przeprowadza ne gonitwy kłusem, są określone w  załączniku nr 2 do rozporządzenia.  § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki 3)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla toru wyścigowego (Dz.  U. Nr  269, poz.  2675), które traci moc z  dniem wejścia w  życie niniejszego rozporzą dzenia na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 2011  r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla oby wateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 764, Nr 133, poz. 767 i Nr 187, poz. 11

10) . 1)  Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie §  1  ust.  2  pkt  1  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego za kresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2003  r. Nr  84, poz.  774, z  2004  r. Nr  173, poz.  1808, z 2006 r. Nr 249, poz. 1832, z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.  Dziennik Ustaw Nr 210 — 12307 — Poz. 1254

Za łą cz ni ki d o ro zp or zą dz en ia M in is tr a R ol ni ct w a i R oz w oj u W si

z  dn ia 6 w rz eś ni a 20 11  r . ( po z.  1 25 4) Za łą cz ni k nr  1 S ZC ZE G Ó ŁO W E W A R U N K I T EC H N IC ZN E D LA T O R Ó W W Y Ś C IG O W Y C H , N A K TÓ R Y C H S Ą P R ZE PR O W A D ZA N E G O N IT W Y G A LO PE M K at eg or ia t or u W yś ci gi n a to rz e pł as ki m z  pł ot am i z  pr ze sz ko da m i I R od za j n aw ie rz ch ni b ie żn i tr aw ia st a (z w ar te z ad ar ni en ie ) a lb o pi as ko w a tr aw ia st a, p ia sk ow a al bo tr aw ia st o pi as ko w a C ha ra kt er ys ty ka b ie żn i 1) d łu go ść — m in im um 1 60 0 m ; 2) s ze ro ko ść — m in im um 1 2 m ; 3) d łu go ść

pr os te j fin is zo w ej

m in im um

35 0  m , z  oz na cz en ia m i 10 0, 2 00 , 30 0 m

od c el ow ni ka 1) d łu go ść u m oż liw ia ją ca u st al en ie

dy st an su g on itw y ni e kr ót sz eg o ni ż 24 00 m ; 2) s ze ro ko ść — m in im um 1 2 m ; 3) d łu go ść

pr os te j fin is zo w ej

m in im um 2 50 m ; 4) li cz ba p ło tó w — m in im um 6 ; 5) d łu go ść p ło tu — m in im um 1 2 m 1) d łu go ść u m oż liw ia ją ca u st al en ie

dy st an su g on itw y ni e kr ót sz eg o ni ż 26 00 m ; 2) s ze ro ko ść — m in im um 1 2 m ; 3) d łu go ść

pr os te j fin is zo w ej

m in im um 2 50 m ; 4) li cz ba p rz es zk ód s ta ły ch — m in i m um 8 ; 5) d łu go ść p rz es zk od y — m in im um

12 m W yp os aż en ie t ec hn ic zn e 1) m as zy na s ta rt ow a (m in im um 1 0 bo ks ów ); 2) fo to ko m ór ka ; 3) c el ow ni k;

4) r ej es tr ac ja a ud io -v id eo ; 5) b an da ( ka na t) l ub ż yw op ło t w zd łu ż ca łe j dł ug oś ci b ie żn i; 6) p en et ro m et r do b ad an ia s ta nu b ie żn i w yś ci go w ej ; 7) le ga liz ow an a w ag a 1) fo to ko m ór ka ; 2) c el ow ni k;

3) r ej es tr ac ja a ud io -v id eo ; 4) b an da (k an at ) w zd łu ż pr os te j f in is zo w ej n a dł ug oś ci m in im um 2 50 m ; 5) p en et ro m et r do b ad an ia s ta nu b ie żn i w yś ci go w ej ; 6) le ga liz ow an a w ag a In fr as tr uk tu ra 1) tr yb un y dl a pu bl ic zn oś ci n a m in im um 2 00 0 za da sz on yc h m ie js c lu b o  po w ie rz ch ni z ad as zo ne j m in im um 2 00 0 m 2 ;

2) p ad ok d o pr ez en ta cj i k on i; 3) b ok sy d la k on i; 4) n ag ło śn ie ni e;

5) w yd zi el on e po m ie sz cz en ia d la : a) k om is ji te ch ni cz ne j, b) s ęd zi ów w yś ci go w yc h (w yp os aż on e w  w ag ę, c el ow ni k i z eg ar ), c) je źd źc ów , d) tr en er ów , h od ow có w , w ła śc ic ie li ko ni , e) d yż ur ny ch le ka rz y m ed yc yn y i w et er yn ar ii, f) k on tr ol i a nt yd op in go w ej Dziennik Ustaw Nr 210 — 12308 — Poz. 1254

II R od za j n aw ie rz ch ni b ie żn i tr aw ia st a al bo p ia sk ow a tr aw ia st a, p ia sk ow a al bo tr aw ia st o pi as ko w a C ha ra kt er ys ty ka b ie żn i 1) d łu go ść — m in im um 1 40 0 m ; 2) s ze ro ko ść — m in im um 1 2 m ; 3) d łu go ść

pr os te j fin is zo w ej

m in im um

20 0  m 1) d łu go ść u m oż liw ia ją ca u st al en ie

dy st an su g on itw y ni e kr ót sz eg o ni ż 24 00 m ; 2) s ze ro ko ść — m in im um 1 2 m ; 3) d łu go ść

pr os te j fin is zo w ej

m in im um 2 00 m ; 4) li cz ba p ło tó w — m in im um 6 ; 5) d łu go ść p ło tu — m in im um 8 m 1) d łu go ść u m oż liw ia ją ca u st al en ie

dy st an su g on itw y ni e kr ót sz eg o ni ż 26 00 m ; 2) s ze ro ko ść — m in im um 1 2 m ; 3) d łu go ść

pr os te j fin is zo w ej

m in im um 2 00 m ; 4) li cz ba p rz es zk ód s ta ły ch — m in i m um 6 ; 5) d łu go ść p rz es zk od y — m in im um

12 m W yp os aż en ie t ec hn ic zn e 1) c el ow ni k;

2) r ej es tr ac ja v id eo ; 3) b an da ( ka na t) l ub ż yw op ło t w zd łu ż ca łe j dł ug oś ci b ie żn i; 4) le ga liz ow an a w ag a 1) c el ow ni k;

2) r ej es tr ac ja v id eo ; 3) b an da (k an at ) w zd łu ż pr os te j f in is zo w ej n a dł ug oś ci m in im um 2 50 m ; 4) le ga liz ow an a w ag a In fr as tr uk tu ra

1) tr yb un y dl a pu bl ic zn oś ci n a m in im um 5 00 m ie js c lu b o  po w ie rz ch ni z ad as zo ne j m in im um 5 00 m 2 ;

2) b ok sy d la k on i; 3) n ag ło śn ie ni e;

4) w yd zi el on e po m ie sz cz en ia d la : a) k om is ji te ch ni cz ne j, b) s ęd zi ów w yś ci go w yc h (w yp os aż on e w  w ag ę, c el ow ni k i z eg ar ), c) je źd źc ów , d) k on tr ol i a nt yd op in go w ej ; 5) d op us zc za s ię s to so w an ie p rz en oś ny ch e le m en tó w in fr as tr uk tu ry , o  k tó ry ch m ow a w  p kt  1 — 4 Dziennik Ustaw Nr 210 — 12309 — Poz. 1254

Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA TORÓW WYŚCIGOWYCH, NA KTÓRYCH SĄ PRZEPROWADZANE GONITWY KŁUSEM Rodzaj nawierzchni bieżni szutrowa, piaskowa, ziemna lub trawiasta Charakterystyka bieżni

1) kształt owalny;

2) długość — minimum 800 m;

3) szerokość — minimum 18 m;

4) długość prostej finiszowej — minimum 250 m Wyposażenie techniczne

1) fotokomórka;

2) celownik;

3) rejestracja audio-video;

4) banda (kanat) lub żywopłot wyznaczający trasę bieżni Infrastruktura

1) trybuny dla publiczności na minimum 500 miejsc lub o powierzchni mini mum 500 m2;

2) nagłośnienie;

3) boksy lub stanowiska dla koni;

4) wydzielone pomieszczenia dla: a) komisji technicznej, b) sędziów wyścigowych (wyposażone w celownik i zegar), c) trenerów, hodowców, właścicieli koni, d) dyżurnych lekarzy medycyny i weterynarii, e) kontroli antydopingowej;

5) dopuszcza się stosowanie przenośnych elementów infrastruktury, o których mowa w pkt 1—4

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-10-04
Data wydania: 2011-09-06
Data wejścia w życie: 2011-10-19
Data obowiązywania: 2011-10-19
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1254