Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1259

Dziennik Ustaw Nr 210 — 12319 — Poz. 1259 1259 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 20 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 12 paź dziernika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015 i Nr 171, poz. 101

6) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz nych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Stra ży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wyko nywanie zadań zleconych wykraczających poza obo wiązki służbowe (Dz. U. Nr 74, poz. 68

5) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „

§1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o podsta wie wynagrodzenia, należy przez to rozumieć wysokość kwoty bazowej ustalonej w  usta wie budżetowej dla funkcjonariuszy, odno szącej się do funkcjonariuszy Straży Granicz nej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”.”;

2) uchyla się § 3;

3) § 4 otrzymuje brzmienie: „

§4. Przepisów § 1, 2 i 5c nie stosuje się do funk cjonariuszy kierujących pojazdami służbowy mi przekazanymi im do eksploatacji na pod stawie umowy użyczenia samochodu osobo wego lub motocykla.”;

4) po § 5 dodaje się § 5a—5c w brzmieniu: „§ 5a.

1. Funkcjonariuszowi sprawującemu opiekę nad psem służbowym w  ramach zadań wykraczających poza zakres jego obo wiązków służbowych przysługuje dodat kowe wynagrodzenie w wysokości:

1) 0,60% podstawy wynagrodzenia — za dobę sprawowania opieki nad psem służbowym, w  której funkcjonariusz nie pełni służby;

2) 0,30% podstawy wynagrodzenia — za dobę sprawowania opieki nad psem służbowym, w  której funkcjonariusz pełni służbę na zmiany trwające co naj mniej 6 godzin.

2. Funkcjonariuszowi przysługuje dodatko we wynagrodzenie w wysokości określo nej w ust. 1 pkt 2 za okres uczestnictwa psa służbowego w  kursie doskonaląco -atestacyjnym.

3. W  przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym psem służbowym funkcjonariusz otrzymuje dodatkowe wy nagrodzenie za każdego psa.

4. W  przypadku sprawowania opieki przez kilku funkcjonariuszy nad tym samym psem służbowym funkcjonariusze ci otrzymują dodatkowe wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wymia ru czasu sprawowania opieki.

5. Wymiar opieki sprawowanej nad psem służbowym dokumentuje się na piśmie, w  formie wykazu czasu sprawowania opieki nad psem służbowym, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporzą dzenia.

6. Zakres czynności wykonywanych w  ra mach opieki nad psem służbowym, w ra mach zadań wykraczających poza zakres obowiązków służbowych, określa załącz nik nr 2 do rozporządzenia.

7. Opiekę nad psem służbowym zleca na piśmie, na okres jednego roku, kierownik jednostki organizacyjnej Straży Granicz nej lub komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej. § 5b. Funkcjonariusz, któremu w  ramach zadań wykraczających poza zakres jego obowiąz ków służbowych zlecono wykonywanie za dań określonych w programie lub projekcie realizowanym przez Straż Graniczną z wyko rzystaniem środków finansowych pochodzą cych z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, otrzymuje dodatkowe wynagro dzenie oraz inne należności w  wysokości przewidzianej w umowie wykonawczej do te go programu lub projektu albo w  umowie o  zarządzaniu tym programem lub projek tem. § 5c. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie czynności, o  których mowa w § 2, 5 i 5a, ustala:

1) dla funkcjonariuszy pełniących służbę w  Komendzie Głównej Straży Granicznej — Komendant Główny Straży Granicznej lub upoważniona przez niego osoba;

2) dla funkcjonariuszy pełniących służbę w  oddziałach Straży Granicznej i  ośrod kach szkolenia Straży Granicznej — kie rownik jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub upoważniona przez niego osoba.”;

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na pod stawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mini strów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini stracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). Dziennik Ustaw Nr 210 — 12320 — Poz. 1259

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§

6. Dodatkowe wynagrodzenie, o  którym mo wa w:

1) § 2, 5 i 5a, wypłaca się za każdy miesiąc, na podstawie imiennej listy zatwierdzonej przez przełożonego, nie wcześniej niż w  najbliższym terminie wypłaty uposaże nia funkcjonariusza i nie później niż w ko lejnym terminie wypłaty tego uposażenia; kwotę tego wynagrodzenia zaokrągla się do 10 groszy w górę;

2) § 5b, oraz inne należności, o których mowa w tym przepisie, wypłaca się niezwłocznie, po otrzymaniu przez Straż Graniczną środ ków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych źródeł zagra nicznych niepodlegających zwrotowi, po dokonaniu potrąceń wydatków poniesio nych przez Straż Graniczną.”;

6) dodaje się załączniki nr  1 i  2 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§2.

1. Przepis § 1 pkt 5, w zakresie dotyczącym wy płaty dodatkowego wynagrodzenia z tytułu opieki nad psem służbowym, ma zastosowanie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozporządzenie weszło w życie.

2. Dodatkowe wynagrodzenie z  tytułu opieki nad psem służbowym w miesiącu, w którym rozporządze nie weszło w życie, wypłaca się zaliczkowo w terminie i wysokości wypłaty zwiększenia dodatku służbowego z tytułu opieki nad psem służbowym, przysługującego na podstawie przepisów dotychczasowych.

3. W przypadku gdy wysokość dodatkowego wy nagrodzenia z tytułu opieki nad psem służbowym, wy płaconego funkcjonariuszowi w  miesiącu, w  którym rozporządzenie weszło w życie, jest inna niż jego wy sokość ustalona w  sposób, o  którym mowa w  § 5a rozporządzenia zmienionego w § 1, w brzmieniu nada nym niniejszym rozporządzeniem, rozliczenia dokonu je się w  miesiącu następnym. Podstawę rozliczenia wypłaconej zaliczki stanowi wymiar opieki sprawowa nej nad psem służbowym, ustalony w sposób, o któ rym mowa w  § 5a rozporządzenia zmienionego w  § 1, w  brzmieniu nadanym niniejszym rozporzą dzeniem.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller Dziennik Ustaw Nr 210 — 12321 — Poz. 1259

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2011 r. (poz. 1259) Załącznik nr 1 WZÓR ZATWIERDZAM (stanowisko i podpis osoby zajmującej stanowisko kierownicze*)) ………………………………………… (stopień, imię i nazwisko**)) ………………………………………… (miejsce pełnienia służby) ………………………………………… (nr telefonu służbowego) ………………………………………… (miejsce zamieszkania, adres) WYKAZ CZASU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD PSEM SŁUŻBOWYM W WYMIARZE: W miesiącu ………………………………… sprawowałem/am opiekę nad psem służbowym (nazwa miesiąca) ………….……………. nr ewidencyjny …………..……………. Dzień miesiąca

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 1

1. 1

2. 1

3. 1

4. 1

5. 16. Dobowy wymiar czasu sprawowania opieki nad psem służbowym***) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 K D A K D A K D A K D A K D A K D A K D A K D A K D A K D A K D A K D A K D A K D A K D A K D A Dzień miesiąca 1

7. 1

8. 1

9.

20. 2

1. 2

2. 2

3. 2

4. 2

5. 2

6. 2

7. 2

8. 2

9. 30. 31. Dobowy wymiar czasu sprawowania opieki nad psem służbowym***) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 K D A K D A K D A K D A K D A K D A K D A K D A K D A K D A K D A K D A K D A K D A K D A Objaśnienia: KDA oznacza kurs doskonaląco-atestacyjny. *) Komendant placówki Straży Granicznej, naczelnik wydziału, kierownik grupy w jednostce organizacyjnej Straży Granicz nej. **) Funkcjonariusz – przewodnik psa służbowego. ***) Zaznaczyć dni sprawowania opieki nad psem służbowym oraz wymiar sprawowania opieki: 1 — w dniu, w którym funkcjonariusz nie pełnił służby, 0,5 — w dniu, w którym funkcjonariusz pełnił służbę, wpisując znak „x” w odpowiednie miejsce tabeli. …………………………………………………………………. (data i własnoręczny podpis funkcjonariusza**)) Dziennik Ustaw Nr 210 — 12322 — Poz. 1259 Załącznik nr 2 ZAKRES CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH W RAMACH OPIEKI NAD PSEM SŁUŻBOWYM

1) Opieka poranna w wymiarze 30 minut: a) utrzymywanie w  czystości miejsca przebywania psa służbowego oraz wyposażenia tego miejsca, b) podanie wody, c) przygotowanie i wyprowadzenie psa służbowego oraz zapewnienie mu aktywności ruchowej, w  sposób umożliwiający sprawowanie kontroli nad nim (minimum 15 minut), d) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez psa służbowego, stosownie do wymagań okreś lonych w przepisach prawa miejscowego, e) pielęgnacja i zabiegi higieniczne, w zakresie wy nikającym z bieżących potrzeb, f) obserwacja kondycji i stanu psa służbowego, g) przygotowanie karmy – w razie potrzeby studze nie karmy, h) podanie karmy.

2) Opieka główna: w dobie wykorzystania psa w służbie w wymia rze 60 minut, w dobie, w której pies nie jest wykorzystywany w służbie, w wymiarze 90 minut, a) utrzymywanie w czystości miejsca przebywania psa służbowego oraz wyposażenia tego miej sca, b) podanie wody, c) przygotowanie karmy — w razie potrzeby studze nie karmy, d) przygotowanie i wyprowadzenie psa oraz zapew nienie mu aktywności ruchowej, w sposób umoż liwiający sprawowanie kontroli nad nim: — w dniu pełnienia służby (minimum 30 minut), — w dniu wolnym od pełnienia służby (minimum 60 minut), e) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez psa służbowego, stosownie do wymagań okreś lonych w przepisach prawa miejscowego, f) pielęgnacja i zabiegi higieniczne: czesanie, higie na uszu, pielęgnacja oczu, obcinanie pazurów oraz inne zabiegi wykonywane stosownie do po trzeb, g) kąpiele — minimum 2 razy w roku, h) strzyżenie, stosownie do rasy psa służbowego i jego wieku, i) podanie karmy, j) przegląd i konserwacja sprzętu do tresury, k) zakup produktów niezbędnych do sporządzenia karmy, stosownie do potrzeb.

3) Opieka wieczorna w wymiarze 30 minut: a) utrzymywanie w  czystości miejsca przebywania psa służbowego i wyposażenia tego miejsca, b) podanie wody, c) przygotowanie i wyprowadzenie psa służbowego oraz zapewnienie mu aktywności ruchowej, w  sposób umożliwiający sprawowanie kontroli nad nim (minimum 15 minut), d) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez psa służbowego, stosownie do wymagań okreś lonych w przepisach prawa miejscowego, e) pielęgnacja i zabiegi higieniczne, w zakresie wy nikającym z bieżących potrzeb, f) obserwacja kondycji i stanu psa służbowego.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-10-04
Data wydania: 2011-09-20
Data wejścia w życie: 2011-11-01
Data obowiązywania: 2011-11-01
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1259