Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260

Dziennik Ustaw Nr 210 — 12323 — Poz. 1260

1260 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym Na podstawie art.  120 ust.  2f ustawy z  dnia 16  kwietnia 2004  r. o  ochronie przyrody (Dz.  U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Rozporządzenie określa listę roślin i  zwie rząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatun kom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

2. Lista, o  której mowa w  ust.  1, jest określona w załączniku do rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Minister Środowiska: wz. S. Gawłowski

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009  r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549 i Nr 208, poz. 1241. Dziennik Ustaw Nr 210 — 12324 — Poz. 1260

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. (poz. 1260) LISTA ROŚLIN I ZWIERZĄT GATUNKÓW OBCYCH, KTÓRE W PRZYPADKU UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO MOGĄ ZAGROZIĆ GATUNKOM RODZIMYM LUB SIEDLISKOM PRZYRODNICZYM Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Gatunki roślin w obrębie grup systematycznych PAPROCIE POLYPODIOPSIDA

1. azolla drobna (azolla karolińska)

1) Azolla filiculoides JEDNOLIŚCIENNE LILIOPSIDA

2. moczarka delikatna Elodea nuttallii

3. xx Spartina anglica DWULIŚCIENNE MAGNOLIOPSIDA

4. barszcz Mantegazziego (barszcz kaukaski)

1) Heracleum mantegazzianum

5. barszcz Sosnowskiego

1) Heracleum sosnowskyi

6. bożodrzew gruczołowaty (ajlant gruczołkowaty)

1) Ailanthus altissima

7. grubosz Helmsa Crassula helmsii

8. kolcolist zachodni

1) Ulex europaeus

9. kolczurka klapowana

1) Echinocystis lobata

10. niecierpek gruczołowaty

1) Impatiens glandulifera 1

1. niecierpek pomarańczowy

1) Impatiens capensis 1

2. rdestowiec czeski (rdestowiec pośredni)

1) Reynoutria x bohemica 1

3. rdestowiec japoński (rdestowiec ostrokończysty)

1) Reynoutria japonica 1

4. rdestowiec sachaliński

1) Reynoutria sachalinensis 1

5. trojeść amerykańska

1) Asclepias syriaca 1

6. tulejnik amerykański Lysichiton americanus Gatunki zwierząt w obrębie jednostek systematycznych RAMIENIOWE TENTACULATA 1

7. xx Mnemiopsis leidyi PANCERZOWCE MALACOSTRACA 1

8. krab wełnistoręki (krab wełnistoszczypcy)

2) Eriocheir sinensis 1

9. rak luizjański

2) Procambarus clarkii

20. rak pręgowany (rak amerykański)

2) Orconectes limosus 2

1. rak sygnałowy (rak kalifornijski)

2) Pacifastacus leniusculus OWADY INSECTA 2

2. biedronka azjatycka Harmonia axyridis MAŁŻE BIVALVIA 2

3. ostryga pacyficzna

2) Crassostrea gigas 2

4. szczeżuja chińska Sinanodonta woodiana 2

5. xx Corbicula fluminalis 2

6. xx Corbicula fluminea Dziennik Ustaw Nr 210 — 12325 — Poz. 1260

RYBY PISCES 2

7. babka bycza

2) Neogobius melanostomus 2

8. babka łysa (babka gołogłowa)

2) Neogobius gymnotrachelus 2

9. babka marmurkowata (babka marmurkowa) Proterorhinus marmoratus 30. babka szczupła (babka rzeczna)

2) Neogobius fluviatilis 3

1. czebaczek amurski Pseudorasbora parva 3

2. pirapitinga (pirania paku) Piaractus brachypomus 3

3. sumik karłowaty Ameiurus nebulosus 3

4. trawianka Perccottus glenii PŁAZY AMPHIBIA 3

5. żaba rycząca (żaba byk, żaba wół) Lithobates catesbeianus GADY REPTILIA 3

6. żółw jaszczurowaty Chelydra serpentina 3

7. żółw malowany

3) Chrysemys picta 3

8. żółw ostrogrzbiety Grapthemys pseudogographica 3

9. żółw ozdobny (wszystkie podgatunki, w tym: żółw czerwonolicy, żółw żółtolicy, żółw żółtobrzuchy)3) Trachemys scripta PTAKI AVES 40. bernikla kanadyjska Branta canadensis 4

1. gęsiówka egipska Alopochen aegyptiacus 4

2. sterniczka jamajska Oxyura jamaicensis SSAKI MAMMALIA 4

3. bizon Bison bison 4

4. bóbr kanadyjski Castor canadensis 4

5. jeleń aksis (czytal) Axis axis 4

6. jeleń sika (jeleń wschodni) Cervus nippon 4

7. jeleń wirginijski Odocoileus virginianus 4

8. mangusta złocista Herpestes auropunctatus 4

9. maral (jeleń mandżurski) Cervus elaphus sibiricus 50. szop pracz Procyon lotor 5

1. wapiti Cervus canadensis 5

2. wiewiórka szara Sciurus carolinensis Objaśnienia: Gatunki roślin zostały pogrupowane w wyższe grupy systematyczne w ten sposób, że wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy KLAS. Gatunki zwierząt zostały pogrupowane w  wyższe jednostki systematyczne w  ten sposób, że wielkimi literami, czcionką pogrubioną wyróżniono nazwy GROMAD. xx — brak nazwy polskiej.

1) Nie dotyczy dalszego przetrzymywania, bez zmiany lokalizacji, okazów przetrzymywanych w  dniu wejścia w  życie rozporządzenia.

2) Nie dotyczy okazów przetrzymywanych poza akwenami w celach spożywczych.

3) Nie dotyczy okazów wpisanych w dniu wejścia w życie rozporządzenia do rejestru starosty na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-10-04
Data wydania: 2011-09-09
Data wejścia w życie: 2012-04-05
Data obowiązywania: 2012-04-05
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260