Dz.U. 2011 nr 212 poz. 1262

Dziennik Ustaw Nr 212 — 12354 — Poz. 1262

1262 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej, realizowanej w  ra mach rządowego programu wspierania osób pobiera jących świadczenie pielęgnacyjne, zwanej dalej „po mocą”.

§2.

1. Prawo do pomocy przysługuje osobie mają cej ustalone za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świad czeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.2)).

2. Pomoc jest przyznawana niezależnie od docho du.

§3.

1. Pomoc jest wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1, i jest realizowana przez organ właściwy w rozu mieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze niach rodzinnych.

2. Przyznanie oraz odmowa przyznania pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, nie prze prowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, o  którym mowa w  ustawie z  dnia 12 marca 2004  r. o pomocy społecznej.

§4. Pomocy udziela się na wniosek osoby, o której mowa w § 2 ust. 1, złożony do organu, o którym mo wa w § 3 ust. 1.

§5.

1. Wniosek, o którym mowa w § 4, składa się w terminie do dnia 31 października 2011 r., a w przy padku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

2. Wniosek, o którym mowa w § 4, złożony po ter minie pozostawia się bez rozpoznania.

§6.

1. Pomoc jest finansowana z budżetu państwa.

2. Realizacja pomocy jest zadaniem zleconym z za kresu administracji rządowej realizowanym przez gminy.

3. Program wspierania osób pobierających świad czenie pielęgnacyjne jest realizowany przy współ udziale wojewodów, którzy dokonują podziału środ ków budżetu państwa.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2009  r. Nr  202, poz.  1551, Nr  219, poz.  1706 i  Nr  221, poz.  1738, z  2010  r. Nr  28, poz.  146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192, poz.  1378 i  Nr  200, poz.  1446, z  2008  r. Nr  70, poz.  416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 97, poz. 800 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 50, poz. 301 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-10-07
Data wydania: 2011-10-04
Data wejścia w życie: 2011-10-07
Data obowiązywania: 2011-10-07
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 212 poz. 1262