Dz.U. 2011 nr 216 poz. 1279

Dziennik Ustaw Nr 216 — 12509 — Poz. 1279 Na podstawie art.  45 ust.  1 pkt  2 ustawy z  dnia 21  marca 1991  r. o  obszarach morskich Rzeczypo spolitej Polskiej i  administracji morskiej (Dz.  U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §  1. 

1. Granicę portu morskiego w  Stepnicy od strony lądu ustala się, jak następuje: Począwszy od punktu nr  1, położonego w  linii brzegu Zalewu Szczecińskiego, u podnóża nabrzeżnej skarpy, w  odległości około 115,2 m na południowy wschód od światła wejściowego na południowym falo chronie Basenu Kolejowego, granica portu morskiego w Stepnicy biegnie w kierunku wschodnim do punk tu  nr  2, położonego u  zbiegu granic nieruchomości opisanych w  księgach wieczystych: Kw nr  15649, Kw nr 42847, Kw nr 30669 i Kw nr 4479

5. Punkt nr 2 jest jednocześnie punktem granicy pasa technicznego morskich wód wewnętrznych. W punkcie nr 2 granica portu zmienia kierunek na północno-wschodni i  biegnie granicą nieruchomości opisanych w  księgach wieczystych: Kw nr  15649 i Kw nr 42847 do punktu nr 3, położonego w zachod niej granicy ulicy Portowej, na wprost południowego narożnika budynku mieszkalnego przy ulicy Mokrej 2. Od punktu nr 3 granica portu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie linią łamaną, zachodnią granicą ulicy Portowej przez punkty od nr 4 do nr 10, położonego w  odległości 2,6 m na południowy wschód od najdalej wysuniętego na wschód narożni ka nabrzeża Basenu Kolejowego. Od punktu nr  10 granica portu biegnie nadal za chodnią granicą ulicy Portowej przez punkty nr 11 i 12 do punktu nr  13, usytuowanego w  południowo -wschodnim narożniku granicy nieruchomości poło żonej przy ulicy Portowej 8, opisanej w księdze wie czystej Kw nr 17692. W punkcie nr 13 granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni i  biegnie południowymi grani cami nieruchomości opisanych w  księgach wieczy stych: Kw nr 17692 i Kw nr 17893, przez punkt nr 14 do punktu nr 15, w którym zmienia kierunek na północno -zachodni, i biegnie wschodnią granicą nieruchomości opisanej w  księdze wieczystej Kw nr  15649, przez punkty nr 16 i 17 do punktu nr 18, położonego w połu dniowym narożniku zakończenia ulicy Tadeusza Koś ciuszki. Od punktu nr 18 granica portu obiega zakończenie ulicy Tadeusza Kościuszki, przez punkty nr 19 i 20 do punktu nr 2

1. Punkt nr 19 jest równocześnie punktem osnowy szczegółowej III klasy nr 1021. Od punktu nr 21 granica portu biegnie w kierunku północno-zachodnim, południowo-zachodnią granicą drogi dojazdowej do portu, przez punkty nr 22 i 23 do punktu nr 24, położonego w rejonie wjazdu na teren otaczający Basen Rybacki, w odległości 12,4 m na pół nocny wschód od narożnika murowanego budynku magazynu sprzętu rybackiego. Od punktu nr 24 granica portu biegnie w kierunku północnym, przecina wjazd na teren Basenu Rybac kiego i dochodzi do punktu nr 25, położonego w pół nocnym narożniku granicy nieruchomości opisanej w księdze wieczystej Kw nr 15649. Od punktu nr 25 granica portu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie północnymi granicami działek ewidencyjnych wchodzących w  skład nie ruchomości opisanej w księdze wieczystej nr Kw 15649, przez punkty od nr 26 do nr 29, położonego na granicy obrębów ewidencyjnych: Stepnica i  Zalew Szczeciń ski, i  dalej biegnie przez obręb ewidencyjny Zalew Szczeciński do punktu nr 30, położonego w linii brze gu Zalewu Szczecińskiego, w odległości około 92,5 m na północny zachód od osi ostrogi brzegowej w por cie morskim w Stepnicy. Odcinek granicy portu od punktu nr 27 do punk tu nr  30 jest równocześnie odcinkiem granicy pasa technicznego morskich wód wewnętrznych.

2. Pomiędzy kolejnymi punktami wyznaczającymi granicę portu morskiego w Stepnicy, o których mowa w ust. 1, granica biegnie odcinkami prostymi. § 

2. Wykaz współrzędnych geograficznych punk tów załamań granicy dla portu morskiego w Stepnicy od strony lądu podano w Geodezyjnym Układzie Od niesień — „EUREF-89” (European Reference Frame 1989.0): 1279 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Stepnicy od strony lądu

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządo wej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa da 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr  203, poz.  1683, z  2006  r. Nr  220, poz.  1600 i  Nr  249, poz.  1834, z  2007  r. Nr  21, poz.  125, z  2008  r. Nr  171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 778. Dziennik Ustaw Nr 216 — 12510 — Poz. 1279 Nr punktu Współrzędne w układzie EUREF-89 F — szerokość geograficzna L — długość geograficzna 1 2 3 1 53°38’51.2446” 14°37’16.3303” 2 53°38’51.5694” 14°37’18.0126” 3 53°38’53.5669” 14°37’23.2867” 4 53°38’55.1391” 14°37’21.3028” 5 53°38’55.2800” 14°37’21.1925” 6 53°38’55.8055” 14°37’20.7488” 7 53°38’56.0471” 14°37’20.7575” 8 53°38’56.1355” 14°37’20.7078” 9 53°38’56.5606” 14°37’20.4251” 10 53°38’56.6056” 14°37’20.5870” 11 53°38’56.8821” 14°37’20.4467” 12 53°38’57.4007” 14°37’20.1123” 13 53°38’58.3821” 14°37’19.6609” 14 53°38’58.0455” 14°37’18.3311” 15 53°38’57.6377” 14°37’16.6921” 16 53°38’58.8675” 14°37’16.0027” 17 53°38’59.5702” 14°37’15.5991” 18 53°39’01.0572” 14°37’14.7818” 19 53°39’01.3477” 14°37’14.5323” 20 53°39’01.5627” 14°37’15.1662” 21 53°39’01.6288” 14°37’15.2840” 22 53°39’03.0701” 14°37’13.0507” 23 53°39’03.1998” 14°37’12.6582” 24 53°39’03.2293” 14°37’12.3847” 25 53°39’04.3043” 14°37’11.5781” 26 53°39’04.1143” 14°37’10.7679” 27 53°39’03.0116” 14°37’06.0640” 28 53°39’02.5595” 14°37’04.1355” 29 53°39’02.4934” 14°37’03.8538” 30 53°39’02.4089” 14°37’03.7256” § 

3. Linia przebiegu granicy, o której mowa w § 1, jest oznaczona na mapach w skalach: 1:1000 i 1:2000, które są dostępne do wglądu w  siedzibach: Urzędu Morskiego w  Szczecinie, Starostwa Powiatowego w Goleniowie oraz Urzędzie Gminy w Stepnicy. § 

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Żeglugi z dnia 15 lipca 1963 r. w sprawie ustalenia granicy terytorialnej morskiego portu rybackiego w Stepnicy (Dz. U. Nr 38, poz. 216), które na podstawie art. 69 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 i Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 77

8) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-10-11
Data wydania: 2011-09-23
Data wejścia w życie: 2011-10-26
Data obowiązywania: 2011-10-26
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 216 poz. 1279