Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1283

Dziennik Ustaw Nr 157 — 13079 — Poz. 1858 1858 ROZPRZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie udzielania pomocy medycznej osobom zatrzymanym przez ˚andarmerię Wojskową. Na podstawie art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierp nia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych or ganach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i szczegółowe przypadki udzielania pomo cy medycznej osobom zatrzymanym przez ˚andar merię Wojskową,

2) osoby udzielające pomocy medycznej, miejsce jej udzielania,

3) sposób odpłatności za udzieloną pomoc medyczną.

§2.

1. Pomocy medycznej osobie zatrzymanej przez ˚andarmerię Wojskową, zwanej dalej „osobą zatrzy maną”, udziela się, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że osoba ta znajduje się w stanie zagrażającym jej ży ciu lub zdrowiu.

2. Pomocy medycznej osobie zatrzymanej udziela się w szczególności, gdy osoba zatrzymana:

1) ma widoczne obrażenia ciała lub utraciła przytom ność,

2) oświadcza, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia lub żąda udzielenia jej pomocy medycznej.

3. Pomocy medycznej udziela się również, gdy z po siadanych przez ˚ andarmerię Wojskową informacji lub okoliczności zatrzymania wynika, ż e osoba zatrzymana może być chora zakaźnie.

§3. Pomocy medycznej osobie zatrzymanej udziela się po dokonaniu przez ˚andarmerię Wojskową nie zbędnych czynności związanych z zatrzymaniem, chyba że zachodzą okoliczności określone w § 2 ust. 2 pkt 1.

§4. Pomocy medycznej osobie zatrzymanej można udzielić, jeśli wyrazi ona na nią zgodę. Zgoda taka nie jest wymagana, jeżeli stan zdrowia osoby zatrzymanej uniemożliwia złożenie przez nią oświadczenia w tym przedmiocie lub gdy wynika to z odrębnych przepisów.

§5.

1. Pomocy medycznej osobie zatrzymanej udziela się, z zastrzeżeniem ust. 2, na podstawie pisem nego wniosku żołnierza ˚andarmerii Wojskowej doko nującego zatrzymania.

2. Jeżeli zachodzą okoliczności określone w § 2 ust. 2 pkt 1, wniosek ż ołnierza ˚ andarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 1, może być złożony w formie ustnej.

3. Każdy przypadek udzielenia pomocy medycznej osobie zatrzymanej żołnierz ˚andarmerii Wojskowej dokumentuje w książce meldunków.

§6.

1. Pomocy medycznej osobie zatrzymanej udzielają lekarze jednostki wojskowej, izby zatrzymań lub właściwego zakładu opieki zdrowotnej położonego najbliżej miejsca zatrzymania.

2. Przewiezienie osoby zatrzymanej w celu udziele nia pomocy medycznej, z zastrzeżeniem ust. 3, zapew nia jednostka organizacyjna ˚andarmerii Wojskowej.

3. Jeżeli stan zdrowia osoby zatrzymanej wskazuje na potrzebę użycia do jej przewiezienia specjalnego środka transportu sanitarnego, przewiezienia dokonu je się takim środkiem, a w szczególności środkiem po gotowia ratunkowego.

4. Po udzieleniu pomocy medycznej osobie zatrzy manej lekarz może wydać zaświadczenie lekarskie o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania.

5. W przypadku gdy osoba zatrzymana swoim za chowaniem uniemożliwia udzielenie pomocy medycz nej, lekarz okoliczność tę odnotowuje w zaświadczeniu lekarskim, o którym mowa w ust. 4, a żołnierz ˚andar merii Wojskowej dokonujący zatrzymania — w książce meldunków.

§7. Jeżeli osoby, o których mowa w § 6 ust. 1, nie są w stanie udzielić wymaganej niezbędnej pomocy medycznej, osoba zatrzymana jest przewożona do naj bliższego zakładu opieki zdrowotnej posiadającego możliwości udzielenia właściwej pomocy medycznej.

§8. Koszty pomocy medycznej są pokrywane przez właściwą dla osoby zatrzymanej kasę chorych, a w przypadku ż ołnierzy zasadniczej służby wojskowej, żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe oraz absolwentów wyższych uczelni wojskowych od bywających długotrwałe przeszkolenie wojskowe — przez macierzystą jednostkę wojskową.

§9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński Dziennik Ustaw Nr 157 — 13080 — Poz. 1858

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-10-12
Data wydania: 2011-09-20
Data wejścia w życie: 2011-10-12
Data obowiązywania: 2011-10-12
Organ wydający: PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1283