Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1289

Dziennik Ustaw Nr 217 — 12554 — Poz. 1289

1289 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wzoru dokumentu wycofania Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 16

8) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa wzór dokumentu wy cofania, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). Dziennik Ustaw Nr 217 — 12555 — Poz. 1289

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 września 2011 r. (poz. 1289) WZÓR

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-10-12
Data wydania: 2011-09-23
Data wejścia w życie: 2011-10-27
Data obowiązywania: 2011-10-27
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1289