Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1290

Dziennik Ustaw Nr 217 — 12556 — Poz. 1290

1290 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1) z dnia 19 września 2011 r. w sprawie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie art. 133 ust. 5 ustawy z dnia 26 paź dziernika 1982  r. o wychowaniu w  trzeźwości i prze ciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z  2007  r. Nr  70, poz. 473, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb przyznawania ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowania zajęć sportowych dla uczniów, prowadzonych przez kluby sportowe działające w  formie stowa rzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe, któ re w  ramach swojej statutowej działalności reali zują zadania z  zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organi zowanych przez jednostki samorządu terytorialne go;

2) tryb składania wniosków i dane, jakie powinien za wierać wniosek o przyznanie dofinansowania za jęć;

3) tryb przekazywania środków z Funduszu;

4) wysokość dofinansowania zajęć.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Funduszu — rozumie się przez to Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów;

2) ministrze — rozumie się przez to ministra właści wego do spraw kultury fizycznej, będącego dyspo nentem Funduszu;

3) środkach Funduszu — rozumie się przez to wpły wy z opłat w wysokości 10% podstawy opodatko wania podatkiem od towarów i  usług, wnoszo nych na rachunek Funduszu przez podmioty świadczące usługę polegającą na reklamie napo jów alkoholowych;

4) wnioskodawcy — rozumie się przez to podmiot ubiegający się o dofinansowanie realizacji zajęć ze środków Funduszu;

5) zajęciach — rozumie się przez to zajęcia sportowe dla uczniów;

6) umowie — rozumie się przez to umowę o dofinan sowanie zajęć zawartą przez wnioskodawcę z ministrem;

7) wniosku — rozumie się przez to wniosek o przy znanie dofinansowania zajęć.

§3.

1. Wnioskodawca składa wniosek do ministra w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zajęć.

2. Minister może ogłosić dodatkowy termin nabo ru wniosków.

3. Wnioskodawca w  jednym wniosku wskazuje wszystkie zajęcia, o  dofinansowanie których ubiega się w danym roku.

4. Wniosek powinien zawierać:

1) nazwę i adres wnioskodawcy;

2) NIP lub REGON, gdy wnioskodawcy nadano NIP lub REGON;

3) nazwę i opis zajęć, w tym ich zakres i charaktery stykę (termin i miejsce realizacji, częstotliwość za jęć, przewidywaną liczbę uczestników);

4) informację o  wcześniejszej działalności wniosko dawcy w zakresie, którego dotyczy wniosek;

5) informację o  posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zajęć oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację zajęć pochodzących z innych źródeł;

6) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji za jęć;

7) kalkulację przewidywanych dochodów oraz in nych korzyści związanych z realizacją zajęć;

8) kwoty środków Funduszu otrzymane w roku złoże nia wniosku i roku go poprzedzającym;

9) wskazanie rachunku bankowego, na który mają być przekazywane środki Funduszu;

10) oświadczenie wnioskodawcy, że nie zalega z płat nościami na rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów; 1

1) wskazanie osób upoważnionych do reprezentowa nia wnioskodawcy.

5. Do wniosku należy dołączyć następujące załącz niki:

1) preliminarz kosztów: a) bezpośrednich, b) pośrednich — rozumianych jako koszty obsługi zajęć;

1) Minister Sportu i  Turystyki kieruje działem administracji rządowej — kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa da 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i  Turystyki (Dz. U. Nr  216, poz.  1602, z 2008 r. Nr 24, poz. 146 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1580).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2007  r. Nr  115, poz.  793 i  Nr  176, poz.  1238, z  2008  r. Nr  227, poz.  1505, z  2009  r. Nr  18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654 i Nr 120, poz. 690. Dziennik Ustaw Nr 217 — 12557 — Poz. 12902) program i regulamin zajęć;

3) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru albo zaświadczenie bądź in formację z ewidencji właściwej dla formy organi zacyjnej wnioskodawcy;

4) statut, w przypadku podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1.

§4.

1. Dofinansowanie może być przyznane do wysokości:

1) 80% planowanych kosztów realizacji zajęć — w  przypadku zajęć organizowanych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe;

2) 50% planowanych kosztów realizacji zajęć — w przypadku zajęć organizowanych przez jednost ki samorządu terytorialnego.

2. Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę możliwość systematycznego i powszechnego udziału dzieci i młodzieży w zajęciach, z uwzględnie niem wyrównywania szans dostępu do kultury fizycz nej.

§5. Udzielenie dofinansowania na realizację zajęć następuje w  drodze otwartego konkursu, o  którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie (Dz. U. z  2010  r. Nr  234, poz.  1536, z późn. zm.3)), z  uwzględnieniem przepisów niniejszego rozporzą dzenia.

§6.

1. Wniosek zaakceptowany przez ministra sta nowi podstawę do zawarcia umowy z wnioskodawcą.

2. Przekazywanie środków Funduszu i ich rozlicza nie odbywa się na podstawie umów zawartych przez wnioskodawców z ministrem.

§7. Umowa określa w szczególności:

1) strony umowy;

2) nazwę i opis zajęć, w tym cel, na jaki dofinansowa nie zostało przyznane, i termin wykonania;

3) kwotę udzielonego dofinansowania oraz sposób i terminy przekazywania środków Funduszu;

4) termin wykorzystania środków Funduszu, nie dłuż szy niż do dnia 31 grudnia roku realizacji zajęć;

5) termin i  sposób rozliczenia udzielonego dofinan sowania;

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dofinanso wania, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia zakończenia realizacji zajęć;

7) klauzulę o niedopuszczalności przenoszenia praw i obowiązków strony na osoby trzecie bez zgody ministra;

8) określenie warunków zmiany zakresu rzeczowego zajęć w trakcie obowiązywania umowy;

9) zobowiązanie wnioskodawcy do wykorzystania środków Funduszu wyłącznie na cele określone w umowie;

10) zobowiązanie wnioskodawcy do prowadzenia wy odrębnionej ewidencji księgowej środków Fundu szu i wydatków dokonywanych z tych środków; 1

1) określenie sposobu zagospodarowania dochodów osiągniętych przez wnioskodawcę przy realizacji zajęć; 1

2) określenie składników kalkulacji kosztów bezpo średnich i pośrednich; 1

3) zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się kon troli przeprowadzanej przez ministra w  sposób określony w § 11; 1

4) zobowiązanie wnioskodawcy do przedłożenia w  określonych terminach i  zakresie rozliczenia otrzymanego dofinansowania na realizację zajęć oraz do zwrotu środków Funduszu w  przypadku niewykonania zajęć w  części lub w  całości albo wykorzystania tych środków niezgodnie z przezna czeniem, z uwzględnieniem § 12; 1

5) klauzulę o możliwości wypowiedzenia umowy; 1

6) klauzulę o zakazie ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu przez okres do 2 lat w przypadku wy korzystania środków niezgodnie z  przeznacze niem.

§8. Wnioskodawca, któremu przyznano dofinan sowanie, może pokryć ze środków Funduszu koszty pośrednie w  części stanowiącej nie więcej niż 5% kosztów bezpośrednich, związanych z realizacją zajęć.

§9. Środki Funduszu przewidziane w umowie są przekazywane na rachunek bankowy wnioskodawcy, któremu przyznano dofinansowanie, w terminach za pewniających finansowanie zobowiązań wynikają cych z realizacji zajęć.

§10.

1. Jeżeli przy realizacji zajęć ze środków Fun duszu zostaną osiągnięte dochody nieprzewidziane w umowie, wnioskodawca jest obowiązany pomniej szyć odpowiednio kwotę dofinansowania i zwrócić je w części lub w całości na rachunek Funduszu w termi nie 14 dni od dnia uzyskania dochodu.

2. Wnioskodawca, któremu przyznano dofinanso wanie, może wystąpić do ministra w terminie określo nym w ust. 1, z propozycją zagospodarowania osiąg niętych nieprzewidzianych dochodów. Po rozpatrze niu propozycji wnioskodawcy, strony mogą w formie aneksu do umowy rozszerzyć zakres rzeczowy realizo wanych zajęć lub odpowiednio zmniejszyć kwotę do finansowania. § 1

1.

1. Minister jest uprawniony do przeprowa dzania kontroli realizacji zajęć ze środków Funduszu.

2. Kontroli podlega w szczególności:

1) przebieg i sposób realizacji zajęć;

2) wykorzystanie środków Funduszu;

3) sposób prowadzenia dokumentacji księgowej;

4) prawidłowość rozliczeń.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2011 r. Nr  112, poz.  654, Nr  149, poz.  887, Nr  205, poz.  1211, Nr  208, poz.  1241 i  Nr  209, poz. 1244. Dziennik Ustaw Nr 217 — 12558 — Poz. 12903. Wnioskodawca jest obowiązany do udostępnie nia, na żądanie ministra lub jego upoważnionych przedstawicieli, informacji i  dokumentów niezbęd nych do przeprowadzenia kontroli.

4. Ustalenia kontroli przedstawione są w protokole kontroli, a  ocena realizacji zajęć przedstawiana jest w wystąpieniu pokontrolnym.

5. W  przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, wystąpienie pokontrolne zawiera wnioski i  zalecenia pokontrolne oraz wskazanie sposobu usunięcia nie prawidłowości.

6. Wnioskodawca, któremu przyznano dofinanso wanie, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wnios ków i  zaleceń pokontrolnych, zawiadamia ministra o ich wykonaniu lub przyczynach ich niewykonania. § 1

2.

1. Wnioskodawca, któremu przyznano do finansowanie, jest obowiązany do sporządzenia i  przedstawienia ministrowi rozliczenia otrzymanego dofinansowania na realizację zajęć w zakresie rzeczo wym i finansowym zgodnie z treścią umowy, w termi nie 30 dni od zakończenia zajęć.

2. Minister zatwierdza rozliczenie dofinansowania na realizację zajęć przedstawione przez wnioskodaw cę, któremu udzielono dofinansowania, w  terminie 30 dni od dnia jego przedłożenia.

3. Jeżeli przedstawione rozliczenie dofinansowa nia na realizację zajęć zawiera istotne błędy lub jest niekompletne, minister wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w  terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

4. W  przypadku niewykonania lub częściowego niewykonania zajęć w  terminie określonym w  umo wie, środki Funduszu podlegają zwrotowi na rachunek Funduszu w części proporcjonalnej do stopnia niewy konania umowy.

5. Niewykorzystane środki Funduszu podlegają zwrotowi na rachunek Funduszu w terminie 15 dni od dnia wykonania zajęć określonych w umowie.

6. W  przypadku stwierdzenia wykorzystania do finansowania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnego lub pobrania w  nadmiernej wysokości oraz obowiązku zwrotu niewykorzystanego dofinan sowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o  finansach publicznych (Dz. U. Nr  157, poz. 1240, z późn. zm.4)) w zakresie dotyczącym dota cji udzielanych z budżetu państwa. § 1

3. W  przypadku realizacji zajęć na podstawie wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie ni niejszego rozporządzenia oraz do rozliczania dofinan sowania w tym zakresie stosuje się przepisy dotych czasowe. § 1

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4) Minister Sportu i Turystyki: A. Giersz

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Sportu z dnia 31 października 2005 r. w spra wie dofinansowania zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów (Dz. U. Nr  226, poz. 1942), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ni niejszego rozporządzenia na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-10-12
Data wydania: 2011-09-19
Data wejścia w życie: 2011-10-27
Data obowiązywania: 2011-10-27
Organ wydający: MIN. SPORTU I TURYSTYKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1290