Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1291

Dziennik Ustaw Nr 217 — 12559 — Poz. 1291

1291 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwiet nia 1984  r. o  fundacjach (Dz. U. z  1991  r. Nr  46, poz. 203, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W  rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z  dnia 8 maja 2001  r. w  sprawie ramowego zakresu sprawozdania z  działalności fundacji (Dz. U. Nr  50, poz. 52

9) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) nazwę fundacji, jej siedzibę i  adres, aktualny adres do korespondencji oraz adres poczty elek tronicznej, jeżeli fundacja taki posiada, datę wpisu w  Krajowym Rejestrze Sądowym i  numer KRS, statystyczny numer identyfikacyjny REGON, da ne dotyczące członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja) oraz określenie ce lów statutowych fundacji,”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  1997  r. Nr  121, poz.  769, z  2000  r. Nr 120, poz. 1268, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-10-12
Data wydania: 2011-09-21
Data wejścia w życie: 2011-10-27
Data obowiązywania: 2011-10-27
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 217 poz. 1291