Dz.U. 2011 nr 22 poz. 120

Dziennik Ustaw Nr 22 — 1638 — Poz. 120

120 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego Na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 wrześ nia 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Upoważnia się Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwaj carskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacji w za kresie medycznego zawodu regulowanego: diagnosta laboratoryjny.

§2. Postępowania z zakresu uznawania kwalifika cji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniej szego rozporządzenia, są prowadzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: E. Kopacz

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68, poz. 574, Nr 77, poz. 649, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143 i 146, Nr 107, poz. 679, Nr 127, poz. 857, Nr 155, poz. 1035 i Nr 239, poz. 1592.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-01-31
Data wydania: 2011-01-12
Data wejścia w życie: 2011-03-03
Data obowiązywania: 2011-03-03
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 22 poz. 120