Dz.U. 2011 nr 220 poz. 1307

Dziennik Ustaw Nr 220 — 13109 — Poz. 1307

Na podstawie art.  57 ustawy z  dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz nych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne (Dz. U. Nr 145, poz. 101

7) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) uzyskał pozytywną opinię w rozumieniu prze pisów o opiniowaniu służbowym funkcjonariu szy Policji.”;

2) w § 4: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Policjant, który nie mógł przystąpić do egza minu w  terminie, o  którym mowa w  § 3, może przystąpić do egzaminu w  kolejnych terminach jego przeprowadzania, na pod stawie skierowania odpowiednio komen danta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, komendanta powiatowego (miejskiego) lub rejonowego Policji, Komendanta-rektora WSPol, komendanta szkoły policyjnej, dyrektora biura (równorzędnej komórki or ganizacyjnej) Komendy Głównej Policji albo dyrektora instytutu badawczego, zwanego dalej „przełożonym”.”, b) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Na podstawie pozytywnie rozpatrzonych rapor tów kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr Komendy Głównej Policji, ko mendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, WSPol, szkoły policyjnej lub instytutu badawczego spo rządza i  przesyła do WSPol, w  terminie 14 dni przed terminem egzaminu, wykaz policjantów skierowanych na egzamin, zawierający następu jące dane:”;

3) w § 8 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: „

4. Komisja egzaminacyjna dopuszcza policjanta do kolejnego zadania, jeżeli uzyskał co naj mniej 12 punktów z zadania poprzedniego.

5. W przypadku uzyskania przez policjanta z testu wiedzy mniej niż 42 punkty lub z  pierwszego zadania mniej niż 12 punktów albo z obu zadań łącznie mniej niż 42 punkty komisja egzamina cyjna wystawia policjantowi ocenę niedosta teczną z egzaminu.”;

4) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: „§ 8a.

1. Policjant, który rozpoczął egzamin i  nie mógł go kontynuować z powodu choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim albo z  innych ważnych przyczyn loso wych, przystępuje do egzaminu lub do tych jego etapów, do których nie przystą pił, w kolejnych terminach przeprowadza nia egzaminu.

2. Do policjanta, o  którym mowa w  ust.  1, stosuje się odpowiednio przepisy § 4.”;

5) § 12 otrzymuje brzmienie: „§ 1

2.

1. Policjant, który uzyskał z egzaminu ocenę niedostateczną, może przystąpić do egza minu poprawkowego w kolejnych termi nach przeprowadzania egzaminu.

2. Do policjanta, o  którym mowa w  ust.  1, stosuje się odpowiednio przepisy § 4.

3. Do egzaminu poprawkowego stosuje się odpowiednio przepisy § 5—11.”;

6) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu: „§ 12a.

1. Policjant, który uzyskał z  egzaminu po prawkowego ocenę niedostateczną lub któremu odmówiono skierowania na egzamin poprawkowy, może ponownie przystąpić do egzaminu nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia za kończenia odpowiednio egzaminu po prawkowego albo egzaminu.

2. Do policjanta, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 4.”;

7) w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Po złożeniu przez policjantów egzaminu oraz egzaminu poprawkowego sporządza się i prze chowuje w  WSPol dokumentację obejmującą w szczególności:

1) protokół egzaminu, egzaminu poprawkowe go oraz dokumentację, na podstawie której zostały one sporządzone;

2) pakiety egzaminacyjne;

3) rejestr wydanych świadectw złożenia egza minu oficerskiego.”; 1307 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 7 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóło wego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2007  r. Nr  57, poz.  390, Nr  120, poz.  818, Nr  140, poz.  981 i  Nr  165, poz.  1170, z  2008  r. Nr  86, poz.  521, Nr  171, poz.  1065 i  Nr  237, poz.  1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz.  1241, Nr  168, poz.  1323, Nr  195, poz.  1502, Nr  201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz.  842, Nr  127, poz.  857, Nr  164, poz.  1108, Nr  182, poz.  1228, Nr  238, poz.  1578 i  Nr  240, poz.  1602 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 117, poz. 677, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1205, Nr 207, poz. 1229 i Nr 217, poz. 1280. Dziennik Ustaw Nr 220 — 13110 — Poz. 13078) w § 15 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) Komendantowi-rektorowi WSPol — zastępca komendanta-prorektor, prorektor, kanclerz, dy rektor instytutu badawczego, kierownik zakła du, kierownik studium, kwestor, kierownik rek toratu albo naczelnik wydziału lub kierownik sekcji (o  ile nie podlega naczelnikowi wydzia łu);”;

9) w § 16 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) Komendantowi-rektorowi WSPol — zastępca komendanta-prorektor, prorektor, kanclerz, dy rektor instytutu badawczego, kierownik zakła du, kierownik studium, kwestor, kierownik rek toratu albo naczelnik wydziału lub kierownik sekcji (o  ile nie podlega naczelnikowi wydzia łu);”;

10) w § 17 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Wnioski dotyczące mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młod szych Policji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, mogą być sporządzane w formie wnios ku zbiorczego.”; 1

1) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Przepisu ust.  1 nie stosuje się do wniosków o mianowanie na stopień policyjny sporządzo nych na podstawie art. 52 ust. 3 i 4 pkt 2 albo art.  87 ust.  1 pkt  4 ustawy z  dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zwanej dalej „ustawą”.”; 1

2) w § 20: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Osobę przyjmowaną do służby na podsta wie art. 25a ust. 1 ustawy i posiadającą sto pień Straży Granicznej, Biura Ochrony Rzą du, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożar nej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojsko wego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowe go mianuje się na odpowiedni stopień poli cyjny z dniem przyjęcia do służby.”, b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: „

5. Mianowanie policjanta na wyższy stopień policyjny w  przypadkach, o  których mowa w art. 52 ust. 1a, 3 i 4 ustawy, może nastąpić w każdym terminie. Datę mianowania okreś la rozkaz personalny wydany w  związku z tym mianowaniem.

6. Mianowania policjanta, o  którym mowa w art. 52 ust. 4 ustawy, dokonuje się z ostat nim dniem służby.”; 1

3) § 21 otrzymuje brzmienie: „§ 2

1.

1. Policjantowi mianowanemu na stopień policyjny wręcza się akt mianowania.

2. Akt mianowania na stopień policyjny sporządza:

1) minister właściwy do spraw wewnętrz nych dla Komendanta Głównego Poli cji;

2) Komendant Główny Policji dla poli cjantów mianowanych na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów młodszych Policji oraz stopnie policyj ne w korpusie generałów Policji;

3) kierownik komórki organizacyjnej właściwej w  sprawach kadr jednostki organizacyjnej Policji, w  której poli cjant pełni służbę, dla policjantów nie wymienionych w pkt 1 i 2.

3. Akty mianowania na stopnie policyjne, wręczane policjantom przez wyższego przełożonego podczas zorganizowanej w tym celu uroczystości, może sporządzić kierownik komórki organizacyjnej właści wej w sprawach kadr jednostki organiza cyjnej Policji, którą kieruje ten przełożo ny.

4. Wzór aktu mianowania na stopień poli cyjny określa załącznik nr 3 do rozporzą dzenia.

5. Wzór aktu mianowania na pierwszy sto pień policyjny w korpusie oficerów młod szych Policji oraz stopnie policyjne w kor pusie generałów Policji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.”; 1

4) załączniki nr  3 i  4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 15 października 2011 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller Dziennik Ustaw Nr 220 — 13111 — Poz. 1307 Rozkazem personalnym QU «««««« ] GQLD ««««««««« U ««««««««««««««««««««««««««««««** «««««««««««««««««««««««««««««« VWRSLHĔ LPLĊ L QD]ZLVNR LPLĊ RMFD zRVWDá(a) mianowany(-na) QD VWRSLHĔ «««««««««««««« z dniem «««««««««« r. mp. ……………………………………………………………… (podpis osoby uprawnionej) ……………………………………………………………………………… PLHMVFRZRĞü GDWD

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKT MIANOWANIA 1$ 6723,(ē 32/,&<-1< Na podstawie ««««* ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji '] 8 ] U 1U SR] ] SyĨQ ]P

:SLVDü RGSRZLHGQLR DUW art 49, art 52 ust 3, art 52 ust 4 pkt 2 lub art 87 ust 1 pkt 4

:SLVDü RGSRZLHGQLR PLQLVWUD ZáDĞFLZHJR GR VSUDZ ZHZQĊWU]Q\FK DOER SU]HáRĪRQHJR Z\PLHQLRQHJR Z DUW XVW XVWDZ\ ] GQLD 6 kwietnia 1990 r o Policji Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. (poz. 1307) Załącznik nr 1 WZÓR Dziennik Ustaw Nr 220 — 13112 — Poz. 1307 Postanowieniem nr ................................... z dnia ......................................... r. PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ........................................................................................................................ VWRSLHĔ LPLĊ L QD]ZLVNR LPLĊ RMFD zRVWDá(a) mianowany(-na) na VWRSLHĔ ....................................................................... z dniem ...................................................... r. mp. ........................................................................ (podpis osoby uprawnionej) Warszawa, dnia ..................................................... r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKT MIANOWANIA 1$ 6723,(ē 32/,&<-1< Na podstawie ...................* ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji '] 8 ] U 1U SR] ] SyĨQ ]P

:SLVDü RGSRZLHGQLR DUW XVW art 52 ust 1a lub art 52 ust 4 pkt 1 Załącznik nr 2 WZÓR

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-10-14
Data wydania: 2011-10-07
Data wejścia w życie: 2011-10-15
Data obowiązywania: 2011-10-15
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 220 poz. 1307