Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1327

Dziennik Ustaw Nr 222 — 13189 — Poz. 1327

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwiet nia 2004  r. o  indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emery talnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.1)) zarzą dza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa zakres półrocznej i rocznej informacji:

1) sporządzanej przez instytucje finansowe o prowa dzonych indywidualnych kontach emerytalnych, zwanych dalej „IKE”, oraz indywidualnych kon tach zabezpieczenia emerytalnego, zwanych dalej „IKZE”, oraz tryb przekazywania tych informacji organowi nadzoru;

2) zbiorczej, sporządzanej przez organ nadzoru — o IKE oraz o IKZE prowadzonych przez nadzorowa ne przez ten organ instytucje finansowe — oraz tryb przekazywania tych informacji ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społeczne go.

§2. Instytucje finansowe prowadzące IKE sporzą dzają półroczne i roczne informacje o IKE w zakresie:

1) liczby IKE prowadzonych na koniec okresu, za któ ry jest sporządzana informacja, zwanego dalej „okresem sprawozdawczym”, i wartości środków zgromadzonych na tych IKE;

2) liczby IKE otwartych w okresie sprawozdawczym, z podziałem na oszczędzających, którzy: a) założyli IKE po raz pierwszy, b) dokonali wypłaty transferowej — z  podziałem na wypłaty transferowe z IKE i z programu eme rytalnego;

3) liczby i  wartości dokonanych z  IKE w  okresie sprawozdawczym: a) wypłat jednorazowych, b) wypłat w ratach;

4) liczby i  wartości dokonanych z  IKE w  okresie sprawozdawczym: a) zwrotów, b) częściowych zwrotów;

5) liczby i wartości wypłat transferowych przyjętych z  IKE i  z  programu emerytalnego w  okresie sprawozdawczym;

6) liczby i  wartości wypłat transferowych dokona nych na IKE i do programu emerytalnego w okre sie sprawozdawczym;

7) liczby IKE, na które dokonywano wpłaty w okresie sprawozdawczym, wartości wpłat na IKE dokony wanych w okresie sprawozdawczym oraz średniej wysokości wpłat na IKE w  okresie sprawozdaw czym, liczonej jako suma wpłat na IKE podzielona przez liczbę IKE, na które dokonywano wpłaty w okresie sprawozdawczym;

8) liczby IKE prowadzonych na koniec okresu sprawo zdawczego, z podziałem oszczędzających na grupy wiekowe i płeć, w następujących grupach: a) do 30 lat, b) 31—40 lat, c) 41—50 lat, d) 51—60 lat, e) ponad 60 lat.

§3. Instytucje finansowe prowadzące IKZE sporzą dzają półroczne i roczne informacje o IKZE w zakresie:

1) liczby IKZE prowadzonych na koniec okresu, za który jest sporządzana informacja, i wartości środ ków zgromadzonych na tych IKZE;

2) liczby IKZE otwartych w okresie sprawozdawczym, z podziałem na oszczędzających, którzy: a) założyli IKZE po raz pierwszy, b) dokonali wypłaty transferowej z IKZE;

3) liczby i  wartości dokonanych z  IKZE w  okresie sprawozdawczym: a) wypłat jednorazowych, b) wypłat w ratach;

4) liczby i  wartości zwrotów dokonanych z  IKZE w okresie sprawozdawczym;

5) liczby i wartości wypłat transferowych przyjętych z IKZE w okresie sprawozdawczym;

6) liczby i  wartości wypłat transferowych dokona nych na IKZE w okresie sprawozdawczym;

7) liczby IKZE, na które dokonywano wpłaty w okre sie sprawozdawczym, wartości wpłat na IKZE do konywanych w  okresie sprawozdawczym oraz średniej wysokości wpłat na IKZE w  okresie sprawozdawczym, liczonej jako suma wpłat na IKZE podzielona przez liczbę IKZE, na które doko nywano wpłaty w okresie sprawozdawczym; 1327 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2005  r. Nr  183, poz.  1538, z  2006  r. Nr  157, poz.  1119, z  2008  r. Nr  220, poz.  1432, z  2009  r. Nr  165, poz.  1316, z 2010 r. Nr 18, poz. 98 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 171, poz. 1016. Dziennik Ustaw Nr 222 — 13190 — Poz. 13278) liczby IKZE prowadzonych na koniec okresu sprawozdawczego, z  podziałem oszczędzających na grupy wiekowe i  płeć, w  następujących gru pach: a) do 30 lat, b) 31—40 lat, c) 41—50 lat, d) 51—60 lat, e) 61—65 lat, f) ponad 65 lat. § 4. 

1. Półroczna informacja o IKE oraz półroczna informacja o  IKZE prowadzonych przez instytucję finansową obejmuje dane za pierwsze sześć miesięcy roku kalendarzowego i  jest sporządzana na dzień 30 czerwca.

2. Roczna informacja o IKE oraz roczna informacja o IKZE prowadzonych przez instytucję finansową obej muje dane za rok kalendarzowy i jest sporządzana na dzień 31 grudnia.

3. W  przypadku określonym w  art.  23 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o  indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpie czenia emerytalnego, fundusze inwestycyjne prowa dzące IKE lub IKZE tego samego oszczędzającego upoważniają zarządzające nimi towarzystwo funduszy inwestycyjnych do sporządzenia i  przekazania infor macji, o których mowa odpowiednio w § 2 lub w § 3. W takim przypadku informacje, o których mowa w § 2 lub w § 3, są przedstawiane łącznie przez to towarzy stwo, przy czym umowy różnych funduszy z  tym sa mym oszczędzającym są ujmowane w  sporządzanej informacji jako jedno IKE albo jedno IKZE.

4. Dobrowolny fundusz emerytalny upoważnia za rządzające nim powszechne towarzystwo emerytalne do sporządzenia i  przekazania informacji, o  których mowa w § 2 oraz w § 3.

§5. Organ nadzoru sporządza zbiorcze półroczne i roczne informacje w zakresie, o którym mowa odpo wiednio w § 2 lub w § 3, na podstawie półrocznych i rocznych informacji otrzymanych od nadzorowanych przez ten organ instytucji finansowych.

§6. Informacje, o których mowa w § 2 oraz w § 3, instytucje finansowe przekazują organowi nadzoru w  formie elektronicznej w  formacie pliku uzgodnio nym z organem nadzoru.

§7. Informacje, o których mowa w § 5, organ nad zoru przekazuje ministrowi właściwemu do spraw za bezpieczenia społecznego w formie pisemnej przesył ką poleconą oraz w formie elektronicznej w formacie pliku uzgodnionym z ministrem. § 8. 

1. Informacje, o których mowa w § 2, sporzą dzane za pierwsze półrocze 2012 r. i za 2012 r. obejmu ją również dane:

1) o liczbie IKE, z których w okresie sprawozdawczym przeniesiono na IKZE środki zgromadzone na IKE;

2) o  wartości środków przeniesionych w  okresie sprawozdawczym z IKE na IKZE.

2. Informacje, o których mowa w § 3, sporządzane za pierwsze półrocze 2012 r. i za 2012 r. obejmują rów nież dane:

1) o  liczbie IKZE, na które w  okresie sprawozdaw czym przeniesiono środki zgromadzone na IKE;

2) o  liczbie IKZE otwartych w  związku z  przeniesie niem w  okresie sprawozdawczym środków zgro madzonych na IKE;

3) o wartości środków przyjętych w okresie sprawo zdawczym z IKE na IKZE.

§9. Informację półroczną o  prowadzonych IKZE sporządza się po raz pierwszy za okres od dnia 1 stycz nia 2012  r. do dnia 30 czerwca 2012  r., a  informację roczną o prowadzonych IKZE za okres od dnia 1 stycz nia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§10. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r.2) Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nad zoru półrocznych i  rocznych informacji o  prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr  245, poz. 1805 oraz z 2008 r. Nr 237, poz. 1658), które traci moc z  dniem wejścia w  życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z  funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398 i Nr 199, poz. 1175).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-10-18
Data wydania: 2011-09-28
Data wejścia w życie: 2012-01-01
Data obowiązywania: 2012-01-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1327