Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1331

Dziennik Ustaw Nr 222 — 13195 — Poz. 1331

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 29 grud nia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§1. W  rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie termi nów przedkładania oraz zakresu planów finansowo -programowych przedsięwzięć w  zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji (Dz. U. Nr 99, poz. 580) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu: „§ 14a. W  ramach planu finansowo-programowego jednostki publicznej radiofonii i telewizji mo gą przedstawiać Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji akty samoregulacji w zakresie rea lizacji zadań, o których mowa w art. 21 ust. 1 i 1a ustawy, wymagających finansowania ze środków publicznych.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: J. Dworak 1331 ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów przedkładania oraz zakresu planów finansowo-programowych przedsięwzięć w zakresie realizacji misji publicznej opracowywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2011  r. Nr  85, poz.  459, Nr  112, poz. 654, Nr 153, poz. 903 i Nr 160, poz. 963.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-10-18
Data wydania: 2011-10-04
Data wejścia w życie: 2011-10-18
Data obowiązywania: 2011-10-18
Organ wydający: KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 222 poz. 1331