Dz.U. 2011 nr 225 poz. 1353

Dziennik Ustaw Nr 225 — 13277 — Poz. 1353

Na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 29 sierp nia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje:

§1. Rozporządzenie określa organizację, szczegó łowy sposób prowadzenia Centralnej Ewidencji Orga nizatorów Turystyki i  Pośredników Turystycznych, zwanej dalej „Ewidencją”, oraz tryb udzielania infor macji o danych objętych wpisem do Ewidencji.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o zabez pieczeniu finansowym — oznacza to zabezpieczenie finansowe w  formie określonej w art.  5 ust.  1 pkt 2, ust. 1a i 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usłu gach turystycznych, zwanej dalej „ustawą”. § 3. 

1. Ewidencja jest prowadzona w formie elek tronicznej.

2. Marszałek województwa wprowadza dane do systemu informatycznego Ewidencji oraz przekazuje ministrowi właściwemu do spraw turystyki kopie do kumentów stanowiących podstawę wpisu do Ewiden cji, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

3. Kopie dokumentów stanowiących podstawę wpisu do Ewidencji, o  których mowa w art.  8 ust.  1 ustawy, mogą być przekazywane przez marszałków województw w formie elektronicznej.

4. Minister właściwy do spraw turystyki, po spraw dzeniu zgodności wprowadzonych danych, o których mowa w ust. 2, z kopiami dokumentów stanowiących podstawę wpisu do Ewidencji, o  których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, dokonuje wpisu do Ewidencji. § 4. 

1. Ewidencja jest prowadzona w postaci elek tronicznych ksiąg ewidencyjnych, zwanych dalej „księgami ewidencyjnymi”.

2. Księgę ewidencyjną sporządza się odrębnie dla każdego przedsiębiorcy wpisanego do Ewidencji oraz opatruje się numerem.

3. Księga ewidencyjna składa się z czterech dzia łów.

4. W księdze ewidencyjnej zamieszcza się następu jące dane:

1) w dziale pierwszym: a) numer ewidencyjny, b) numer rejestrowy, c) datę wpisu do Ewidencji, d) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i  adres, a  w  przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną — adres miejsca wykonywania działal ności objętej wpisem do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, zwanego dalej „rejestrem”, lub adres zamieszkania, jeżeli jest on taki sam jak adres miejsca wykonywania tej działalności, nazwę kraju, w którym znajduje się odpowiednio siedziba, miejsce wykonywa nia działalności objętej wpisem do rejestru lub miejsce zamieszkania, numer telefonu oraz adres do doręczeń, a także numer faksu i adres mailowy, jeżeli przedsiębiorca je posiada, e) numer identyfikacji podatkowej NIP, f) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy, g) przedmiot działalności objętej wpisem do reje stru, h) zasięg terytorialny wykonywanej działalności objętej wpisem do rejestru, zgodnie z  art.  7 ust. 3 pkt 4 ustawy, a w przypadku krajów euro pejskich wskazanie, zgodnie z postanowieniem w  umowie gwarancji bankowej, umowie gwa rancji ubezpieczeniowej lub umowie ubezpie czenia na rzecz klientów, czy dotyczy on wyko nywania działalności wyłącznie na terytorium państw sąsiadujących z Rzecząpospolitą Polską oraz w przypadku Federacji Rosyjskiej — w ob rębie obwodu kaliningradzkiego, czy także na terytorium pozostałych państw europejskich, i) zakres i rodzaj prowadzonej działalności objętej wpisem do rejestru, a także termin i wysokość przyjmowanych przez przedsiębiorców przed płat od klientów, zgodnie z przepisami wydany mi na podstawie art. 10 ustawy, a w przypadku przyjmowania przez przedsiębiorcę wpłat klien tów na rachunek powierniczy, zgodnie z  art.  5 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy, wskazanie, że działal ność prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, j) wskazanie głównego miejsca i adresu wykony wania działalności objętej wpisem do rejestru oraz oddziałów i ich adresów, k) organ dokonujący wpisu do rejestru oraz numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do reje stru, 1353 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1) z dnia 6 października 2011 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

1) Minister Sportu i  Turystyki kieruje działem administracji rządowej — turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602, z 2008 r. Nr 24, poz. 146 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1580).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr  175, poz.  1462, z  2006  r. Nr  220, poz.  1600, z  2008  r. Nr 180, poz. 1112, z 2010 r. Nr 106, poz. 672 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432 i Nr 171, poz. 1016. Dziennik Ustaw Nr 225 — 13278 — Poz. 1353

l) poprzednie numery ewidencyjne, jeżeli przed siębiorca wpisany do Ewidencji został utworzo ny w wyniku przekształcenia innego podmiotu lub połączenia innych podmiotów, m) imiona i nazwiska osób upoważnionych do kie rowania działalnością przedsiębiorcy oraz dzia łalnością jego oddziałów;

2) w dziale drugim, informacje o formie zabezpiecze nia finansowego, a  w  przypadku posiadania za bezpieczenia finansowego w  formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub umo wy ubezpieczenia na rzecz klientów, również infor macje o  podmiocie udzielającym zabezpieczenia finansowego;

3) w dziale trzecim, w przypadku posiadania zabez pieczenia finansowego w formie gwarancji banko wej, gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, informacje o wy sokości sumy zabezpieczenia finansowego w wa lucie, w której to zabezpieczenie finansowe zosta ło udzielone, wraz z podaniem jej równowartości w euro, przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym zostało ono udzielone, dacie upływu ważności tego zabezpieczenia finan sowego, a  w  przypadku przyjmowania przez przedsiębiorcę wpłat klientów wyłącznie na rachu nek powierniczy, informację o dacie złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia, o  którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy;

4) w dziale czwartym, informacje dotyczące: a) wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru oraz zaka zu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru, dokonanych z urzędu przez marszałka województwa, wraz z datą wykreślenia i  termi nem obowiązywania zakazu, b) wykreślenia przedsiębiorcy z  rejestru na wnio sek przedsiębiorcy, wraz z datą wykreślenia, c) wszczęcia postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru wraz z jego datą, d) zawieszenia, przedłużenia zawieszenia i  wzno wienia wykonywania działalności objętej wpi sem do rejestru wraz z ich datami.

5. Wpisowi do Ewidencji podlegają zmiany lub uzupełnienia danych zamieszczonych w rejestrze.

6. Informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 4 lit. c, usuwa się z  Ewidencji z  dniem, w  którym stała się ostateczna decyzja:

1) o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru lub o zaka zie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru, z  jednoczesnym wpisaniem informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 4 lit. a, lub

2) o  umorzeniu postępowania w  sprawie wykreśle nia z rejestru.

7. Informacje o zawieszeniu wykonywania działal ności objętej wpisem do rejestru, o  których mowa w ust. 4 pkt 4 lit. d, usuwa się z Ewidencji po powiado mieniu przez przedsiębiorcę o  wznowieniu wykony wania działalności objętej wpisem do rejestru.

8. Księgę ewidencyjną przedsiębiorcy usuwa się z Ewidencji:

1) po upływie terminu obowiązywania zakazu wyko nywania działalności objętej wpisem do rejestru;

2) po wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru na wnio sek przedsiębiorcy;

3) po wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru w wyniku niewznowienia wykonywania działalności po upływie terminu zawieszenia działalności.

§5. Minister właściwy do spraw turystyki prostuje z urzędu wpis do Ewidencji, jeżeli zawiera on oczywi ste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym. § 6. 

1. Dla każdego przedsiębiorcy podlegającego wpisowi do Ewidencji prowadzi się akta ewidencyjne obejmujące kopie dokumentów stanowiących podsta wę wpisu do Ewidencji, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy.

2. Akta ewidencyjne przedsiębiorcy nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

3. Akta ewidencyjne przedsiębiorcy mogą być pro wadzone w formie elektronicznej. § 7. 

1. Ewidencja jest jawna, z wyjątkiem informa cji usuniętych z Ewidencji na podstawie § 4 ust. 6—8.

2. Informacje zawarte w Ewidencji zamieszcza się na stronie internetowej ministra właściwego do spraw turystyki.

3. Przedsiębiorca, którego dotyczy wpis do Ewi dencji, a  także marszałek województwa mogą samo dzielnie dokonać wydruku komputerowego ze strony internetowej ministra właściwego do spraw turystyki, zawierającego dane objęte wpisem oraz datę dokona nia tego wydruku. Wydruk ten może stanowić po twierdzenie wpisu do Ewidencji w  zakresie danych objętych wpisem na dzień wykonania wydruku.

4. Każdy może żądać udzielenia informacji obję tych wpisem do Ewidencji przez złożenie zapytania w  dowolnej formie w  odniesieniu do konkretnych przedsiębiorców.

5. Marszałek województwa ma prawo dostępu do informacji zawartych w  Ewidencji, niezależnie od miejsca siedziby przedsiębiorcy, a  w  przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną — miejsca jego za mieszkania.

6. Na wniosek jednostek turystycznego samorządu gospodarczego oraz organizacji zajmujących się ochroną praw konsumenta udostępnia się informacje zbiorcze zawarte w Ewidencji.

7. Dla celów naukowo-badawczych udostępnia się informacje zbiorcze zawarte w Ewidencji, bez wskazy wania danych identyfikujących przedsiębiorców. § 8. 

1. Wykaz przedsiębiorców wykreślonych z re jestru z urzędu i objętych zakazem wykonywania dzia łalności objętej wpisem do rejestru zawiera następu jące dane:

1) numer ewidencyjny przedsiębiorcy; Dziennik Ustaw Nr 225 — 13279 — Poz. 1353



2) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i  adres, a  w  przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną — adres miejsca wykonywania działalno ści objętej wpisem do rejestru lub adres zamiesz kania, jeżeli jest on taki sam jak adres miejsca wy konywania tej działalności, wraz z województwem;

3) termin obowiązywania zakazu wykonywania dzia łalności objętej wpisem do rejestru.

2. Wykaz przedsiębiorców, którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru, za wiera następujące dane:

1) numer w wykazie;

2) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i  adres, a  w  przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną — adres miejsca wykonywania działalno ści objętej wpisem do rejestru lub adres zamiesz kania, jeżeli jest on taki sam jak adres miejsca wy konywania tej działalności, wraz z województwem;

3) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy;

4) termin obowiązywania zakazu wykonywania dzia łalności objętej wpisem do rejestru.

3. Wykaz przedsiębiorców, wobec których wszczę to postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru, za wiera następujące dane:

1) numer ewidencyjny przedsiębiorcy;

2) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i  adres, a  w  przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną — adres miejsca wykonywania działalno ści objętej wpisem do rejestru lub adres zamiesz kania, jeżeli jest on taki sam jak adres miejsca wy konywania tej działalności, wraz z województwem;

3) datę wszczęcia postępowania w sprawie wykreśle nia z rejestru.

§9. Na podstawie danych wprowadzonych do Ewidencji mogą być sporządzane okresowe statystyki. W statystykach tych mogą być uwzględnione wszyst kie dane podlegające wpisowi do Ewidencji, w  tym dane usunięte z Ewidencji na podstawie § 4 ust. 6—8. W  ramach okresowych statystyk sporządzanych na podstawie danych wprowadzonych do Ewidencji przetwarzaniu nie będą podlegały dane wskazujące i  identyfikujące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

§10. Wpisy do Centralnej Ewidencji Organizato rów Turystyki i Pośredników Turystycznych dokonane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 grudnia 2005  r. w sprawie Centralnej Ewi dencji Organizatorów Turystyki i  Pośredników Tury stycznych (Dz. U. z  2006  r. Nr 5, poz.  2

8) zachowują ważność w  zakresie danych wpisanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do czasu ich dostosowania do zakresu danych zawartych w Ewidencji, wynikającego z niniejszego rozporządze nia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r. § 1

1. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem ogłoszenia.3) Minister Sportu i Turystyki: A. Giersz

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Gospodarki z  dnia 30 grudnia 2005  r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 28), które utraciło moc z dniem 17 września 2010 r. w związku z  wejściem w  życie ustawy z  dnia 29 kwietnia 2010  r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy — Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 106, poz. 672).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-10-20
Data wydania: 2011-10-06
Data wejścia w życie: 2011-10-20
Data obowiązywania: 2011-10-20
Organ wydający: MIN. SPORTU I TURYSTYKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 225 poz. 1353