Dz.U. 2011 nr 233 poz. 1384

Dziennik Ustaw Nr 233 — 13623 — Poz. 1384

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listo pada 2000  r. o  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.  U. z  2007  r. Nr  42, poz.  275, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: § 

1. W rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regional nego z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości po mocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.  U. Nr  111, poz.  710 i  Nr  228, poz. 1517 oraz z 2010 r. Nr 72, poz. 46

5) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 w pkt 4 lit. f otrzymuje brzmienie: „f) jest członkiem mniejszości narodowej lub et nicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicz nych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz.  206 i  Nr  157, poz.  1241), który w  celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe;”;

2) w § 3 w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „

3) pożyczek udzielanych pożyczkobiorcom okreś lonym w § 27a ust. 2.”;

3) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) szkoleń w  ramach wsparcia, o  którym mowa w § 10 ust. 3 i 3a,”;

4) w § 8 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) wsparcia na wzmacnianie potencjału adapta cyjnego przedsiębiorców, o  którym mowa w § 10 ust. 3,”;

5) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie: „Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego, wzmacnia nie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców oraz wsparcia z  przeznaczeniem na projekt inno wacyjny”;

6) w § 10: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Agencja może udzielić projektodawcy będą cemu organizacją pracodawców lub organi zacją związkową reprezentatywną w  rozu mieniu przepisów ustawy z  dnia 6  lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Spo łeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komi sjach dialogu społecznego (Dz.  U. Nr  100, poz. 1080, z późn. zm.4)) wsparcia z przezna czeniem na realizację projektu mającego na celu wzmacnianie potencjału adaptacyj nego przedsiębiorców przez wspieranie no wych rozwiązań w zakresie organizacji pracy, form świadczenia pracy, zarządzania zmianą gospodarczą, promocji podnoszenia kwalifi kacji zawodowych, społecznej odpowiedzial ności biznesu lub dokapitalizowanie zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promo cji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.5)) zakładowych funduszy szkoleniowych utwo rzonych przez pracodawców będących mi kroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami.”, b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Agencja może udzielić projektodawcy, któ ry posiada niezbędny potencjał ekonomicz ny i  techniczny do realizacji projektu, wsparcia z przeznaczeniem na projekt inno wacyjny realizowany na podstawie wytycz nych, o których mowa w art. 35 ust. 3 pkt 4c ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.”, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Projektodawca może realizować projekt obję ty wsparciem wspólnie z innymi podmiotami wskazanymi we wniosku o udzielenie wspar cia, o ile posiadają one łącznie z projektodaw cą potencjał ekonomiczny i  techniczny nie zbędny do realizacji tego projektu, przy czym wsparcie może być udzielone wyłącznie pod miotom spełniającym warunki określone 1384 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1) z dnia 27 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki2)

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem admini stracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie §  1 ust.  2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16  listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2) Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o za sadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.  U. z  2009  r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 124

1) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni funkcję Instytucji Zarzą dzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 240, poz. 1603 i Nr 257, poz. 1726.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1707.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2008  r. Nr  70, poz.  416, Nr  134, poz.  850, Nr  171, poz.  1056, Nr  216, poz.  1367 i  Nr  237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz.  742, Nr  97, poz.  800, Nr  115, poz.  964, Nr  125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz.  1725 i  1726 oraz z  2011  r. Nr  45, poz.  235, Nr  106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1206 i 1211. Dziennik Ustaw Nr 233 — 13624 — Poz. 1384

w  art. 6b ust.  1 ustawy z  dnia 9  listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwo ju Przedsiębiorczości. Wydatki kwalifikowal ne, o  których mowa w  §  15 ust.  1—4, §  16 ust. 1 oraz w § 16a ust. 1, mogą być ponoszo ne również przez te podmioty.”;

7) w § 11 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Projekt, o którym mowa w § 10 ust. 3a, może być realizowany na rzecz:

1) przedsiębiorców mających siedzibę na tery torium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pracowników przedsiębiorców, o  których mowa w pkt 1.”;

8) § 12 otrzymuje brzmienie: „§ 1

2. Projekty, o  których mowa w  §  10 ust.  1, 3 i 3a, są realizowane w całości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem pro jektów współpracy ponadnarodowej reali zowanych na podstawie wytycznych, o któ rych mowa w  art.  35 ust.  3 pkt 4c ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowa dzenia polityki rozwoju.”;

9) w § 16: a) w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a) dokapitalizowanie zakładowych funduszy szkoleniowych utworzonych przez praco dawców, będących mikroprzedsiębiorca mi, małymi lub średnimi przedsiębiorcami, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn ku pracy;”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Podstawą wyliczenia wielkości pomocy de minimis dla przedsiębiorców, na rzecz których świadczone są usługi szkoleniowe lub doradcze w ramach wsparcia na wzmac nianie potencjału adaptacyjnego przedsię biorców, są wydatki wskazane w ust. 1 pkt 1, 1a i 2.”;

10) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu: „§ 16a. 

1. Do wydatków kwalifikowalnych w  ra mach wsparcia z  przeznaczeniem na projekt innowacyjny, o  którym mowa w § 10 ust. 3a, zalicza się wydatki na:

1) prowadzenie szkoleń lub zakup usług szkoleniowych, w tym: a) koszty kadry szkoleniowej, b) koszty podróży, wyżywienia i  za kwaterowania kadry szkoleniowej i uczestników szkoleń, c) inne wydatki bieżące, w  tym wy datki na materiały i dostawy, d) amortyzację narzędzi i  wyposaże nia, wyłącznie w zakresie w  jakim są one wykorzystywane do realiza cji szkolenia i  pod warunkiem, że do zakupu tych aktywów nie wyko rzystano krajowych lub pochodzą cych z  budżetu Unii Europejskiej środków publicznych, e) koszty zakupu usługi szkoleniowej od podwykonawcy;

2) świadczenie usług doradczych lub za kup usług doradczych od podwyko nawcy;

3) realizację projektów współpracy po nadnarodowej, w tym: a) wymianę pracowników, staże i wi zyty studyjne, b) adaptowanie rozwiązań wypraco wanych w innych państwach;

4) inne działania związane z  wdroże niem projektu innowacyjnego, w tym: a) prowadzenie badań i analiz, b) opracowanie wstępnej i  ostatecz nej wersji produktu finalnego pro jektu innowacyjnego, c) opracowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego, d) testowanie produktu finalnego wy pracowanego w  ramach projektu innowacyjnego, e) organizowanie działań upowszech niających produkt finalny, w szcze gólności organizowanie konferen cji, seminariów, warsztatów i spot kań, przygotowanie publikacji, opracowań i  raportów, ich tłuma czenie i wydawanie;

5) pokrycie kosztów ogólnych, związa nych ze współfinansowaniem projek tu ze środków Europejskiego Fundu szu Społecznego, w szczególności na: a) promocję projektu, b) zarządzanie i obsługę projektu;

6) zakup środków trwałych, których war tość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podat kowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyj nego, z wyłączeniem mebli;

7) raty spłat wartości początkowej środ ków trwałych, których wartość po czątkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w  przepisach podatko wych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu, należne finansującemu z  tytułu umowy lea singu finansowego lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, po niesione do dnia zakończenia realiza cji projektu, z wyłączeniem mebli;

8) zakup lub raty spłat wartości począt kowej mebli, należne finansującemu z  tytułu umowy leasingu finansowe go lub zwrotnego do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu; Dziennik Ustaw Nr 233 — 13625 — Poz. 13849) adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy, w szczególności na po trzeby osób niepełnosprawnych.

2. Wydatki, o  których mowa w  ust.  1 pkt 6—9, są kwalifikowalne do wysoko ści określonej w ogłoszeniu o konkursie, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach pro wadzenia polityki rozwoju, jednakże nie przekraczającej łącznie 10% wartości cał kowitych wydatków kwalifikowalnych projektu objętego wsparciem z przezna czeniem na projekt innowacyjny.”; 1

1) w § 17: a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Do wydatków kwalifikowalnych w  ramach wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego, wsparcia na wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców oraz wsparcia z  przeznacze niem na projekt innowacyjny nie zalicza się wy datków poniesionych:”, b) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu: „9a. Wielkość wsparcia z  przeznaczeniem na projekt innowacyjny, o  którym mowa w § 10 ust. 3a, może wynieść do 100% do puszczalnej wartości wydatków kwalifiko walnych, o których mowa w § 16a ust. 1.”, c) uchyla się ust. 10 i 11; 1

2) w § 21: a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) jest zarejestrowany w zakresie świadczenia usług informacyjnych w  Krajowym Syste mie Usług dla Małych i  Średnich Przedsię biorstw, o którym mowa w przepisach wy danych na podstawie art. 6a ust.  2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Pol skiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, i posiada odpowiedni potencjał organizacyj ny, techniczny i  ekonomiczny w  zakresie usług doradczych, oraz

2) zobowiąże się do: a) świadczenia usług doradczych objętych wsparciem za częściową odpłatnością po noszoną przez przedsiębiorców lub osoby zamierzające podjąć działalność gospo darczą w  wysokości co najmniej 10% kosztów tej usługi, b) nieodpłatnego świadczenia usług infor macyjnych objętych wsparciem, c) nieprowadzenia w  okresie realizacji pro jektu działalności gospodarczej w  zakre sie świadczenia usług informacyjnych, o których mowa w ust. 2, chyba że działal ność taka jest finansowana ze środków publicznych, d) wykorzystania, w  okresie realizacji pro jektu objętego wsparciem, nowych środ ków trwałych finansowanych w  formie zakupu lub leasingu, o  których mowa w  §  22 ust.  1 pkt  13a—14a, wyłącznie w celach związanych z realizacją projektu, e) prowadzenia odrębnej ewidencji księgo wej dla projektu objętego wsparciem.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wsparcie na prowadzenie punktu konsulta cyjnego jest przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z  realizacją projektu polegającego na prowadzeniu punktu kon sultacyjnego i  świadczeniu usług informa cyjnych oraz doradczych dotyczących aspek tów podejmowania i  wykonywania działal ności gospodarczej dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą, zgodnie ze standardami w za kresie świadczenia tych usług, określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust.  2 ustawy z  dnia 9 listopada 2000  r. o  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Świadczenie usług infor macyjnych w  ramach wsparcia na prowa dzenie punktu konsultacyjnego nie wymaga zawarcia z  usługobiorcą umowy w  formie pisemnej.”; 1

3) w § 22: a) w ust. 1: — pkt 10 otrzymuje brzmienie: „

10) pokrycie kosztów szkoleń pracowników świadczących usługi informacyjne lub doradcze;”, — pkt 13 otrzymuje brzmienie: „1

3) pokrycie kosztów adaptacji budynków, pomieszczeń i  miejsc pracy, w  których świadczone są usługi informacyjne lub doradcze;”, — po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu: „13a) zakup środków trwałych, których war tość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w  przepisach podat kowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjne go, z  wyłączeniem mebli oraz pojaz dów;”, — pkt 14 otrzymuje brzmienie: 1

4) raty spłat wartości początkowej środków trwałych, których wartość początkowa jest wyższa od 10% kwoty określonej w przepisach podatkowych uprawniającej do dokonania jednorazowego odpisu, na leżne finansującemu z tytułu umowy lea singu finansowego lub zwrotnego do wy sokości ich wartości początkowej z  dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu, z wy łączeniem mebli oraz pojazdów;”, — po pkt 14 dodaje się pkt 14a i 14b w brzmie niu: „14a) zakup mebli lub raty spłat wartości po czątkowej mebli, należne finansujące mu z  tytułu umowy leasingu finanso wego lub zwrotnego do wysokości ich Dziennik Ustaw Nr 233 — 13626 — Poz. 1384

wartości początkowej z  dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu; 14b) koszty ubezpieczenia odpowiedzialno ści cywilnej za szkody wyrządzone przez podmiot, o którym mowa w § 21 ust. 1, z tytułu świadczonych przez nie go usług doradczych;”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Wydatki, o  których mowa w  ust.  1 pkt 13—14a, są kwalifikowalne do wysokości określonej w ogłoszeniu o konkursie, o któ rym mowa w § 30, jednakże nieprzekraczają cej łącznie 10% wartości całkowitych wydat ków kwalifikowalnych projektu.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Wielkość wsparcia na prowadzenie punktu konsultacyjnego i  świadczenie usług infor macyjnych może wynieść do 100% wydat ków kwalifikowalnych w  ramach wsparcia poniesionych na ten cel.”, d) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Wielkość wsparcia na świadczenie usług do radczych nie może przekroczyć różnicy po między kosztami usług doradczych a  częś ciową odpłatnością ponoszoną przez przed siębiorców lub osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą korzystających z  tych usług oraz 90% wydatków kwalifiko walnych w  ramach wsparcia przeznaczo nych na ten cel.”; 1

4) w § 23 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) wdrożony i  zweryfikowany standard w  zakre sie świadczenia usług informacyjnych, dorad czych, szkoleniowych lub finansowych, speł niający wymagania świadczenia usług, o  któ rych mowa w przepisach wydanych na podsta wie art. 6a ust.  2 ustawy z  dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oraz”; 1

5) w § 26 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) wdrożony i  zweryfikowany standard w  zakre sie świadczenia usług informacyjnych, dorad czych, szkoleniowych lub finansowych, speł niający wymagania świadczenia usług, o  któ rych mowa w przepisach wydanych na podsta wie art. 6a ust.  2 ustawy z  dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oraz”; 1

6) po rozdziale 7 dodaje się rozdział 7a w brzmieniu: „Rozdział 7a Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania pomocy finansowej w formie pożyczek na pokrycie kosztów udziału w szkoleniach § 27a. 

1. Pomoc finansowa może być udzielana przez Agencję za pośrednictwem wyko nawców w  formie pożyczek udzielanych przez tych wykonawców pożyczkobior com na pokrycie kosztów udziału w szko leniach.

2. Pożyczkobiorcami mogą być osoby, o  których mowa w  art.  3 ust.  3 ustawy z  dnia 9 listopada 2000  r. o  utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębior czości, niebędące przedsiębiorcami.

3. Szkolenia, o których mowa w ust. 1, od bywają się w całości na terytorium Rze czypospolitej Polskiej, z wyjątkiem szko leń, które ze względu na swoją specyfikę wymagają realizacji poza terytorium Rze czypospolitej Polskiej. § 27b. 

1. Wydatkami kwalifikowalnymi w  ramach pożyczek, o których mowa w § 27a ust. 1, są wydatki na:

1) zakup usług szkoleniowych;

2) koszty egzaminu umożliwiającego uzy skanie świadectwa, dyplomu, zaświad czenia, określonych uprawnień zawo dowych lub tytułu zawodowego oraz koszt uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu;

3) koszty podróży i  zakwaterowania po życzkobiorców w  związku z  udziałem w szkoleniach;

4) koszty opieki nad dziećmi w wieku do lat 7 w przypadku pożyczkobiorców sa motnie wychowujących dzieci oraz koszty opieki nad osobami zależnymi od pożyczkobiorców w  rozumieniu ustawy z  dnia 20 kwietnia 2004  r. o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy za czas, w którym nie mo gą sprawować opieki ze względu na udział w szkoleniach finansowanych ze środków pożyczki.

2. Wydatki, o  których mowa w  ust.  1, po winny być udokumentowane odpowied nimi dowodami księgowymi, w szczegól ności fakturami lub rachunkami, wraz z dowodami zapłaty.”; 1

7) w § 28 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) projektodawców — w  zakresie projektów wsparcia na rozwój kapitału ludzkiego, wspar cia na wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców oraz wsparcia z  przeznacze niem na projekt innowacyjny;”; 1

8) w § 30 w ust. 2 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) wskazanie wymaganych dokumentów, po twierdzających spełnianie wymagań przez podmioty ubiegające się o  wsparcie, w  tym w szczególności zaświadczeń o nieposiadaniu zaległości z  tytułu należności publicznopraw nych oraz aktualnych odpisów z  właściwych rejestrów lub ewidencji,”; Dziennik Ustaw Nr 233 — 13627 — Poz. 1384

1

9) w § 31 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „

3) w § 27a ust. 1 — do pożyczkobiorców, o któ rych mowa w § 27a ust. 2”. § 2. 

1. Do umów o udzielenie wsparcia zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządze nia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków składanych w ramach konkursów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do umów o udzielenie wsparcia zawartych na podstawie tych wniosków stosuje się przepisy dotychczasowe. § 

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

Status prawny: uchylony
Data ogłoszenia: 2011-11-02
Data wydania: 2011-10-27
Data wejścia w życie: 2011-11-02
Data obowiązywania: 2011-11-02
Data uchylenia: 2012-09-26
Organ wydający: MIN. ROZWOJU REGIONALNEGO
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 233 poz. 1384