Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1385

Dziennik Ustaw Nr 234 — 13630 — Poz. 1385

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 

1.

1. Przepisy ustawy stosuje się w sprawach związanych z  usuwaniem skutków powodzi w  rozu mieniu art. 9 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005  r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.2)).

2. W  przypadku wystąpienia powodzi o  rozmia rach powodujących konieczność zastosowania szcze gólnych rozwiązań określonych w ustawie, gdy środki zastosowane przez właściwe organy administracji rzą dowej i  organy jednostek samorządu terytorialnego okazały się niewystarczające, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, na podstawie da nych przekazanych Prezesowi Rady Ministrów przez właściwych wojewodów:

1) wykaz gmin lub miejscowości poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi, na terenie których stosuje się szczególne rozwiązania określone w ustawie,

2) rodzaj stosowanych rozwiązań — w zakresie okreś lonym w rozdziale 2,

3) w  przypadku rozwiązań określonych w  art.  5—7, art.  10—19, art.  23, art.  26—29, art.  33, art.  36 i art. 37 — warunki lub okres ich stosowania lub termin na dokonanie określonych czynności, nie dłuższy niż 12 miesięcy — kierując się zakresem niezbędnej do udzielenia po mocy, uwzględniając bieżące możliwości budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

3. W  przypadku wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia, o  którym mowa w  ust.  2, przedsię biorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o  swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.3)), z wyłącze niem przedsiębiorców wykonujących działalność wy twórczą w  rolnictwie w  zakresie upraw rolnych oraz chowu i  hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnic twa, leśnictwa i  rybactwa śródlądowego, którzy po nieśli szkodę w  wyniku powodzi, mogą ubiegać się o pożyczki na zasadach określonych w rozdziale 3.

4. Po wydaniu przez Radę Ministrów rozporządze nia, o którym mowa w ust. 2, w celu umożliwienia za stosowania szczególnych rozwiązań określonych ustawą, Prezes Rady Ministrów może dokonywać, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami i działami budżetu państwa, uwzględniając przeznaczenie środ ków publicznych na sfinansowanie zadań określonych przez dysponentów części wnioskujących o  dokona nie przeniesień. Art. 2. Użyte w ustawie określenie „poszkodowa ny” oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, które na skutek powodzi doznały szkód majątkowych lub utraciły, chociażby czasowo, możliwość korzysta nia z posiadanej nieruchomości lub lokalu. Art.  3. 

1. Finansowanie szczególnych rozwiązań określonych ustawą następuje z rezerwy celowej prze znaczonej na przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i usuwanie ich skutków, o ile ustawa nie stanowi ina czej.

2. W  roku budżetowym, w  którym wystąpiła po wódź, minister właściwy do spraw finansów publicz nych może utworzyć rezerwę celową z  przeznacze niem na sfinansowanie usuwania skutków powodzi i przenieść do tej rezerwy kwoty planowanych wydat ków budżetowych zablokowane na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.4)), z  tym że wymogu uzyskania opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, o  której mowa w art. 177 ust. 6 tej ustawy, nie stosuje się. 3.  Do podziału rezerwy celowej, o  której mowa w  ust.  2, nie stosuje się terminu, o  którym mowa w art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Art. 

4. 1. Łączna wartość pomocy publicznej udzie lonej na podstawie ustawy w celu naprawienia szkód powstałych w wyniku wystąpienia powodzi nie może przekroczyć wartości szkód materialnych poniesio nych przez beneficjenta pomocy na skutek powodzi, w  związku z  którą zostało wydane rozporządzenie, o którym mowa w art. 1 ust. 2, pomniejszonej o war tość uzyskanego odszkodowania.

2. Beneficjent pomocy jest obowiązany do zwrotu, zgodnie z  ust.  9 i  10, uzyskanej pomocy publicznej, w  wysokości, w  jakiej przekracza wartość poniesio nych szkód obliczoną zgodnie z ust. 1. 1385 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi1)

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z  dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr  170, poz.  1217 i  Nr  227, poz.  1658, z  2007  r. Nr  21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr  147, poz.  1033, Nr  176, poz.  1238, Nr  181, poz.  1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 204, poz. 1195.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz.  690, Nr  131, poz.  764, Nr  132, poz.  766, Nr  153, poz.  902, Nr  163, poz.  981, Nr  171, poz.  1016, Nr  199, poz. 1175, Nr 204, poz. 1195 i Nr 232, poz. 1378.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.  1020, Nr 238, poz.  1578 i Nr 257, poz.  1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183. Dziennik Ustaw Nr 234 — 13631 — Poz. 1385

3. Podmiot ubiegający się o pomoc publiczną skła da wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej oświadczenie o  wartości szkód materialnych ponie sionych na skutek powodzi, niezwłocznie po ich usta leniu. W  oświadczeniu podaje się także informację o posiadaniu lub braku ubezpieczenia, z tytułu którego jest możliwe uzyskanie odszkodowania, a także infor mację o numerze wpisu do Krajowego Rejestru Sądo wego albo ewidencji działalności gospodarczej. 4.  W  przypadku uzyskania pomocy publicznej na podstawie ustawy, beneficjent pomocy składa woje wodzie, o którym mowa w ust. 3, oświadczenie o war tości tej pomocy, w terminie 14 dni od dnia jej uzyska nia. Do oświadczenia dołącza się dokumenty potwier dzające wartość uzyskanej pomocy publicznej, o  ile zgodnie z odrębnymi przepisami takie dokumenty są wydawane.

5. W  przypadku uzyskania pomocy publicznej na podstawie ustawy, beneficjentowi pomocy, który nie zawarł umowy ubezpieczenia, pomniejsza się przy znaną pomoc o 10%.

6. Podmiot udzielający pomocy publicznej składa wojewodzie, o którym mowa w ust. 3, informację na temat udzielonej pomocy w terminie 14 dni od dnia jej udzielenia.

7. W przypadku uzyskania odszkodowania na po krycie szkód materialnych poniesionych na skutek po wodzi, beneficjent pomocy niezwłocznie składa woje wodzie, o którym mowa w ust. 3, oświadczenie o wy sokości uzyskanego odszkodowania.

8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, 4 i 7, składa się za pośrednictwem naczelnika urzędu skar bowego właściwego w  sprawach podatku dochodo wego. 9. Wojewoda dokonuje sprawdzenia, czy uzyskana przez beneficjenta pomoc publiczna nie przekracza wartości szkód materialnych określonej w oświadcze niu, o  którym mowa w  ust.  3, obliczonej zgodnie z ust. 

1. W przypadku stwierdzenia przekroczenia, wo jewoda zawiadamia beneficjenta pomocy o  wysoko ści kwoty przekroczenia, wskazując rachunek banko wy, na który dokonuje się wpłaty tej kwoty w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. 10.  W  przypadku niedokonania zwrotu pomocy zgodnie z ust. 9, wojewoda wydaje decyzję określają cą kwotę przypadającą do zwrotu oraz rachunek ban kowy, na który dokonuje się zwrotu. Przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podat kowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.5)) sto suje się odpowiednio. 11. Organem wyższego stopnia w sprawach okreś lonych w ust. 10 jest minister właściwy do spraw gos podarki. 12.  Środki zwrócone przez beneficjenta pomocy stanowią dochód budżetu państwa. 1

3. Przepisy ust. 1—12 stosuje się odpowiednio do poszkodowanych pracodawców, którzy uzyskali na podstawie niniejszej ustawy pomoc niebędącą pomo cą publiczną. Rozdział 2 Szczególne rozwiązania, które mogą być stosowane w przypadku wystąpienia powodzi Art. 

5.

1. Rodzina lub osoba samotnie gospodaru jąca, w  rozumieniu ustawy z  dnia 12  marca 2004  r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.6)), poszkodowana w wyniku wystąpienia powodzi, w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby by towej może otrzymać jednorazowy zasiłek powodzio wy w kwocie do 2 tys. zł, zwany dalej „zasiłkiem”.

2. Zasiłek jest przyznawany niezależnie od docho dów rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomo cy społecznej, i nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 7.

3. Zasiłek jest przyznawany na wniosek rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, w  rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, złożony w  terminie określonym w  przepisach wyda nych na podstawie art. 1 ust. 2 do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na terenie której wniosko dawca poniósł szkodę w wyniku powodzi, albo gminy sąsiadującej, na terenie której przebywa w  wyniku przeprowadzenia ewakuacji albo konieczności opusz czenia zagrożonego miejsca zamieszkania.

4. Decyzję o przyznaniu zasiłku wydaje wójt (bur mistrz, prezydent miasta), o  którym mowa w  ust.  3, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia wpłynięcia wniosku do organu.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, wniosko dawca dołącza oświadczenie, że w  wyniku powodzi doznał szkody majątkowej wraz z określeniem jej war tości, nie ubiegał się o zasiłek na terenie innej gminy oraz że wyraża zgodę na weryfikację danych zawar tych we wniosku. Oświadczenie jest składane pod ry gorem poniesienia odpowiedzialności karnej za złoże nie fałszywych zeznań.

6. Zasiłek jest wypłacany przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), o  którym mowa w  ust.  3, nie zwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia wydania decyzji w  sprawie przyznania zasiłku, w wysokości:

1) równej wartości szkody według oświadczenia, o  którym mowa w  ust.  5, jeżeli nie przekracza 2 tys. zł;

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i  Nr  143, poz.  1199, z  2006  r. Nr  66, poz.  470, Nr  104, poz.  708, Nr  143, poz.  1031, Nr  217, poz.  1590 i  Nr  225, poz.  1635, z  2007  r. Nr  112, poz.  769, Nr  120, poz.  818, Nr  192, poz.  1378 i  Nr  225, poz.  1671, z  2008  r. Nr  118, poz.  745, Nr  141, poz.  888, Nr  180, poz.  1109 i  Nr  209, poz.  1316, 1318 i  1320, z  2009  r. Nr  18, poz.  97, Nr  44, poz.  362, Nr  57, poz.  466, Nr  131, poz.  1075, Nr  157, poz.  1241, Nr  166, poz.  1317, Nr  168, poz.  1323, Nr  213, poz.  1652 i  Nr  216, poz.  1676, z  2010  r. Nr  40, poz.  230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2009  r. Nr  202, poz.  1551, Nr  219, poz.  1706 i  Nr  221, poz.  1738, z  2010  r. Nr  28, poz.  146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622 i Nr 149, poz. 887. Dziennik Ustaw Nr 234 — 13632 — Poz. 13852) 2 tys. zł, jeżeli wartość szkody według oświadcze nia, o którym mowa w ust. 5, jest równa bądź wyż sza niż 2 tys. zł.

7. Organ wypłacający zasiłek po jego wypłacie do konuje weryfikacji prawdziwości danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 

3. Jeżeli w wyniku weryfikacji ustalono, że rodzina lub osoba samotnie gospodarująca, w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która otrzymała zasiłek, nie poniosła szkody w wyniku wystąpienia powodzi, organ wypłacający zasiłek wydaje decyzję o  jego zwrocie, określając termin jego zwrotu nie krótszy niż 7 dni. Do zwrotu zasiłku stosuje się przepisy o postę powaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie eg zekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb wypłaty i szcze gółowy tryb zwrotu zasiłku oraz wzór formularza wniosku, o którym mowa w ust. 3, uwzględniając ko nieczność uzyskania danych niezbędnych do identyfi kacji rodziny lub osób, którym ma być przyznany zasi łek, oraz potrzebę określenia treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, a także mając na względzie zapewnienie sprawnego i  terminowego wypłacania zasiłku poszkodowanym oraz skuteczności zwrotu nie należnie uzyskanego zasiłku.

9. Przyznawanie i wypłacanie zasiłku należy do za dań zleconych z zakresu administracji rządowej reali zowanych przez gminę. Art. 

6.

1. W okresie wskazanym w przepisach wy danych na podstawie art.  1 ust.  2 do zbywania na rzecz poszkodowanych będących osobami fizycznymi nieruchomości stanowiących własność Skarbu Pań stwa albo jednostek samorządu terytorialnego, prze znaczonych na cele mieszkaniowe w miejscowym pla nie zagospodarowania przestrzennego, a w przypad ku jego braku — w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, lub dla których została wydana decyzja o warunkach zabudo wy i ustalająca przeznaczenie nieruchomości na cele mieszkaniowe, zgodnie z  przepisami o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stosuje się odpo wiednio art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz.  U. z  2010  r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.7)).

2. W okresie wskazanym w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 w przypadku budowy urzą dzeń infrastruktury technicznej nie stosuje się przepi sów działu III rozdziału 7 ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Art.  7.  Na wniosek gminy składany w  terminie określonym w  przepisach wydanych na podstawie art.  1 ust.  2 zbywanie nieruchomości wchodzących w  skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przeznaczonych na cele mieszkaniowe na rzecz po szkodowanych następuje w trybie bezprzetargowym. Art. 8. 1. Faktyczna niemożność świadczenia pracy w związku z powodzią stanowi podstawę usprawiedli wienia nieobecności pracownika w pracy. 2. Za czas usprawiedliwionej nieobecności w pra cy z przyczyny, o której mowa w ust. 1, pracownikowi przysługuje prawo do odpowiedniej części minimal nego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podsta wie odrębnych przepisów, przez okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych wynikających z rozkładu czasu pracy pracownika. 3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do pracow ników, których uprawnienie do wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powo du powodzi lub do innej formy rekompensaty utraco nego wynagrodzenia z  tego tytułu wynika z  odręb nych przepisów. 4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 wypłaca pra codawca. 5. Pracodawca może powierzyć pracownikowi wy konywanie pracy innego rodzaju niż wynikająca z na wiązanego stosunku pracy, jeżeli jest to konieczne w związku z usuwaniem skutków powodzi u tego pra codawcy. W  takim przypadku pracownik zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, obliczo nego według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego. 6. Przepisy ust.  1—5 stosuje się odpowiednio do osób wykonujących pracę na podstawie stosunku służbowego. Art. 

9. W przypadku zniszczenia na skutek powodzi dokumentów niezbędnych do ustalenia świadczeń z  tytułu ubezpieczeń społecznych lub zaopatrzenia emerytalnego przyjmuje się:

1) wszelkie dokumenty oraz zeznania świadków po zwalające na udowodnienie okresów zatrudnienia (ubezpieczenia) oraz czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, macierzyństwa lub spra wowania opieki;

2) wszelkie dokumenty pozwalające na udowodnie nie wysokości ich podstawy wymiaru. Art. 10. Środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą być przeznaczone na cele związane z pomocą dla poszkodowanych zatrudnionych u pra codawcy, który utworzył fundusz, a także dla poszko dowanych zatrudnionych u  innego pracodawcy w  okresie wskazanym w  przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2. Art. 11. 1. Środki Państwowego Funduszu Rehabi litacji Osób Niepełnosprawnych mogą być przezna czone na:

1) utrzymanie zagrożonych likwidacją na skutek po wodzi miejsc pracy osób niepełnosprawnych;

2) odtworzenie zniszczonej lub utraconej na skutek powodzi infrastruktury i wyposażenia warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodo wej oraz przedsiębiorstw osób niepełnospraw nych prowadzących działalność gospodarczą;

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2010  r. Nr  106, poz.  675, Nr  143, poz.  963, Nr  155, poz.  1043, Nr  197, poz.  1307 i  Nr  200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz.  789, Nr  163, poz.  981, Nr  187, poz.  1110 i  Nr  224, poz. 1337. Dziennik Ustaw Nr 234 — 13633 — Poz. 13853) pomoc dla osób niepełnosprawnych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i  przedmiotów ortopedycznych utraconych lub zniszczonych na skutek powodzi;

4) usunięcie powstałych na skutek powodzi szkód w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier tech nicznych i architektonicznych w związku z indywi dualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (finansowanie remontów, readaptacja oraz zakup sprzętu);

5) dofinansowanie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilita cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2011  r. Nr  127, poz.  721, Nr  171, poz.  1016 i  Nr  209, poz.  1243 i 1244), zwanej dalej „ustawą o  rehabilitacji”, do oprocentowania kredytów bankowych zaciągnię tych na likwidację skutków powodzi w  związku z  zatrudnianiem i  rehabilitacją osób niepełno sprawnych. 2. Cele określone w ust. 1 mogą zostać dofinanso wane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilita cji Osób Niepełnosprawnych maksymalnie do kwoty, która nie może być sfinansowana z innych źródeł. 3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo łecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegóło we warunki i  tryb przyznawania środków, o  których mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność uproszcze nia postępowania. Art. 12. 1. Środki zakładowego funduszu rehabili tacji osób niepełnosprawnych, zwanego dalej „fundu szem rehabilitacji”, mogą być przeznaczone na od tworzenie infrastruktury i  wyposażenia, utraconych lub zniszczonych na skutek powodzi miejsc pracy oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych u  dysponenta tego funduszu. 2. Dysponent funduszu rehabilitacji może przezna czyć środki, o których mowa w art. 33 ust. 3 pkt 4 usta wy o  rehabilitacji, na pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych, przeznaczoną na usuwanie skut ków powodzi dotyczących tych osób, w szczególności na zakup utraconego lub zniszczonego sprzętu rehabi litacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów or topedycznych lub na ograniczenie barier technicznych i architektonicznych powstałych na skutek powodzi. 3.  Środki funduszu rehabilitacji, z  wyłączeniem środków przeznaczonych na pomoc indywidualną dla osób niepełnosprawnych, mogą być przeznaczone na ratowanie zagrożonych likwidacją na skutek powodzi warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez dysponenta tego funduszu. 4. Dysponent funduszu rehabilitacji może przezna czyć do 10% środków tego funduszu, z wyłączeniem środków, o  których mowa w  art.  33 ust.  3 pkt  4 i  5 ustawy o rehabilitacji, na przedsięwzięcia wspólne lub na bezzwrotną pomoc na usuwanie skutków powodzi u innego dysponenta funduszu rehabilitacji, który po niósł szkody na skutek powodzi. 5.  Warunkiem przeznaczenia środków funduszu rehabilitacji w  sposób określony w  ust.  1, 3 i  4 jest uzyskanie zgody dysponenta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 6. W przypadku nieuzyskania zgody, o której mo wa w  ust.  5, dysponent funduszu rehabilitacji jest obowiązany do dokonania wpłat, o  których mowa w art. 33 ust. 4a ustawy o rehabilitacji. 7. Przepisy ust.  1—5 stosuje się odpowiednio do dysponentów zakładowego funduszu aktywności. Art.  13.  Pożyczki przyznane przed wystąpieniem powodzi ze środków Państwowego Funduszu Rehabi litacji Osób Niepełnosprawnych:

1) osobom niepełnosprawnym na działalność gospo darczą lub rolniczą,

2) zakładom pracy chronionej — mogą być umarzane w całości lub w części, wraz z  odsetkami, jeżeli w  związku z  powodzią nastąpiła utrata możliwości spłaty pożyczki. Art. 14. 1. Organ udzielający pomocy, o której mo wa w art. 12a, art. 26, art. 26d, art. 26e lub art. 32 usta wy o  rehabilitacji, albo pomocy, o  której mowa w art. 12 ustawy o rehabilitacji w brzmieniu obowią zującym do dnia 29 lipca 2007 r., może odroczyć ter min płatności należności z  tytułu zwrotu udzielonej pomocy, jeżeli niemożność terminowego zwrotu po mocy jest skutkiem powodzi. 2. Jeżeli naruszenie warunków umowy, na podsta wie której udzielono pomocy określonej w ust. 1, na stąpiło na skutek powodzi, to organ udzielający pomo cy może nie żądać zwrotu pomocy, pod warunkiem niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości, i  konty nuować realizację umowy lub odroczyć termin płatnoś ci należności z tytułu zwrotu pomocy. Art. 15. Podmioty zamierzające:

1) wystąpić o pomoc, o której mowa w art. 11 ust. 1,

2) wykorzystać fundusz rehabilitacji w sposób okreś lony w art. 12 ust. 1, 3 i 4,

3) wystąpić o umorzenie, o którym mowa w art. 13,

4) wystąpić o odroczenie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 — są obowiązane odpowiednio złożyć wniosek albo wystąpić o zgodę do dysponenta Państwowego Fun duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ter minie określonym w przepisach wydanych na pod stawie art. 1 ust. 2. Art. 16. Za okresy określone w przepisach wyda nych na podstawie art. 1 ust. 2, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia roku, w którym wystąpiła powódź, refun dacja, o której mowa w art. 25a ust. 1 ustawy o rehabi litacji, może być dokonywana w przypadku nietermi nowego opłacenia składek podlegających refundacji, jeżeli uchybienie terminu płatności składek było skut kiem powodzi. Dziennik Ustaw Nr 234 — 13634 — Poz. 1385

Art. 17. 1. Pożyczka, o której mowa w art. 42 usta wy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy (Dz. U. z  2008  r. Nr  69, poz. 415, z późn. zm.8)), zwanej dalej „ustawą o pro mocji zatrudnienia”, może zostać umorzona w całości lub w części wraz odsetkami, jeżeli na skutek powodzi:

1) nastąpiła trwała lub czasowa przeszkoda w  funk cjonowaniu instytucji szkoleniowej;

2) poszkodowany bezrobotny w okresie trwania po wodzi nie mógł podjąć lub ukończyć szkolenia. 2. Umorzenia pożyczki w przypadku, o którym mo wa w ust. 1, dokonuje, w drodze decyzji, starosta na wniosek pożyczkobiorcy złożony w  terminie określo nym w  przepisach wydanych na podstawie art.  1 ust. 2 lub z urzędu w wypadku śmierci pożyczkobiorcy bez konieczności uzyskania opinii powiatowej rady za trudnienia. Art.  18.  1.  Przyznane refundacje na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy, lub środki na podję cie działalności gospodarczej, o  których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia, mogą zostać umorzone w całości lub w części wraz z odset kami, jeżeli miejsca pracy uległy zniszczeniu na skutek powodzi. 2. Osobom bezrobotnym, którym umorzono środ ki przyznane na podjęcie działalności gospodarczej, w związku z utratą miejsca pracy na skutek powodzi, przysługuje prawo ponownego złożenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospo darczej. 3. Umorzenia, o których mowa w ust. 1, dokonuje starosta na wniosek poszkodowanego złożony w ter minie określonym w przepisach wydanych na podsta wie art. 1 ust. 2. Art. 19. 1. Starosta, na wniosek poszkodowanego bezrobotnego, przyznaje prawo do świadczenia w wy sokości zasiłku dla bezrobotnych, o  której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia, finansowanego z Funduszu Pracy, za okres poprzedza jący dzień zarejestrowania się poszkodowanego bez robotnego w powiatowym urzędzie pracy, przypada jący w okresie wskazanym w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2, nie dłuższy jednak niż 30 dni, jeżeli opóźnienie w rejestracji było spowodowane po wodzią, a poszkodowany bezrobotny spełnia warunki określone w art. 71 ustawy o promocji zatrudnienia. 2. W przypadku gdy świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje bezrobotnemu za okres krótszy niż 30 dni, jest wypłacane w  kwocie 1/30 wysokości zasiłku dla bezrobotnych, o  której mowa w  art.  72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia, za każdy dzień przysługiwania. 3. Od świadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne. 4.  Poszkodowanym bezrobotnym, którzy utracili prawo do zasiłku dla bezrobotnych w terminie okreś lonym w  przepisach wydanych na podstawie art.  1 ust. 2 z powodu upływu okresu jego pobierania, przy sługuje od dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie art.  1 ust.  2 prawo do zasiłku dla bez robotnych przez okres 30 dni w  wysokości zasiłku otrzymywanego w  ostatnim miesiącu przysługiwa nia  prawa, pod warunkiem niezaistnienia zawartych w ustawie o promocji zatrudnienia ustawowych przy czyn utraty statusu bezrobotnego.

5. Przepisu art. 33 ust. 4 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia nie stosuje się, jeżeli niestawienie się przez poszkodowanego bezrobotnego w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie lub brak po wiadomienia o  uzasadnionej przyczynie tego niesta wiennictwa w terminie 7 dni spowodowane było po wodzią. Art. 20. 1. Starosta może, w trybie określonym dla prac interwencyjnych, o których mowa w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia, biorąc pod uwagę za kres i skalę zniszczeń u pracodawcy spowodowanych powodzią oraz możliwości utrzymania przez praco dawcę miejsc pracy, dokonywać ze środków Fundu szu Pracy zwrotu, przez okres do 12 miesięcy, ponie sionych przez pracodawcę kosztów na wynagrodze nia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne z  tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych za mieszkałych na obszarze gmin lub miejscowości okreś lonych w  przepisach wydanych na podstawie art.  1 ust. 2, w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie ilo czynu dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę i  liczby zatrudnionych bezrobotnych w  przeli czeniu na pełny wymiar czasu pracy, pod warunkiem że pracodawca nie zmniejszy w tym okresie liczby za trudnionych pracowników w  stosunku do stanu na dzień podpisania umowy o  refundację — jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym wystąpiła powódź. 2. W przypadku gdy pracodawca nie dotrzyma wa runku, o  którym mowa w  ust.  1, pomoc podlega wstrzymaniu od miesiąca, w którym nastąpiło niedo trzymanie warunku, w wysokości stanowiącej iloczyn przyznanej refundacji na jedną osobę i liczby zwolnio nych pracowników. Art. 21. 1. Starosta może, w trybie określonym dla prac interwencyjnych, o których mowa w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia, biorąc pod uwagę za kres i skalę zniszczeń u pracodawcy spowodowanych powodzią oraz możliwości utrzymania przez praco dawcę miejsc pracy, dokonywać ze środków Fundu szu Pracy zwrotu, przez okres do 12 miesięcy, ponie sionych przez pracodawcę, którego zakład został zniszczony na skutek powodzi, kosztów na wynagro dzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia spo łeczne zatrudnianych pracowników, w wysokości nie przekraczającej miesięcznie iloczynu dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę i liczby zatrud nionych pracowników, w  przeliczeniu na pełny wy miar czasu pracy, pod warunkiem że pracodawca nie zmniejszy w tym okresie liczby zatrudnionych pracow ników w stosunku do stanu na dzień podpisania umo

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2008  r. Nr  70, poz.  416, Nr  134, poz.  850, Nr  171, poz.  1056, Nr  216, poz.  1367 i  Nr  237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz.  742, Nr  97, poz.  800, Nr  115, poz.  964, Nr  125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz.  1725 i  1726 oraz z  2011  r. Nr  45, poz.  235, Nr  106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1206 i 1211. Dziennik Ustaw Nr 234 — 13635 — Poz. 1385

wy o  refundację — jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym wy stąpiła powódź. Przepis art. 20 ust. 2 stosuje się odpo wiednio. 2.  Starosta może zwracać organizatorowi robót publicznych, który przy pracach związanych z usuwa niem skutków powodzi zatrudnił skierowane poszko dowane osoby fizyczne, które osobiście i  na własny rachunek prowadzą działalność w  zakresie produkcji rolnej, w  pozostającym w  ich posiadaniu gospodar stwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rol ników, oraz ich małżonków i pełnoletnich domowni ków przez okres do 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w  którym wystąpiła powódź, poniesione koszty na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społecz ne z tytułu zatrudnienia skierowanych osób w wyso kości nieprzekraczającej miesięcznie iloczynu dwu krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę i licz by zatrudnionych skierowanych osób w  przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. 3. Skierowanie do prac określonych w ust. 2 odby wa się pod warunkiem, że zniszczeniu na skutek po wodzi uległo co najmniej 30% gospodarstwa rolnego lub upraw działu specjalnego produkcji rolnej albo straty w  hodowli prowadzonej w  dziale specjalnym produkcji rolnej powstałe na skutek powodzi przekro czyły 30% hodowanych zwierząt. 4.  Do organizowania prac, o  których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy o robotach publicznych, o  których mowa w  ustawie o  promocji zatrudnienia, z wyłączeniem zasad udzielania pomocy publicznej. 5. Osoby, o których mowa w ust. 2, które podlega ły ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy usta wy w pełnym zakresie bezpośrednio przed zatrudnie niem przy wykonywaniu robót publicznych, mogą podlegać nadal temu ubezpieczeniu w okresie podle gania ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnie nia przy wykonywaniu robót publicznych, jeżeli złożą w  Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oświadczenie o  kontynuowaniu ubezpieczenia spo łecznego rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie. Art.  22.  1.  Świadczenia, o  których mowa w art. 18—21, są finansowane ze środków utworzonej na ten cel rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspo zycji ministra właściwego do spraw pracy. 2. Rezerwa, o której mowa w ust. 1, jest tworzona w ramach posiadanych środków finansowych Fundu szu Pracy, obejmujących bieżące przychody, w  tym dotacje z  budżetu państwa i  pozostałości środków z okresów poprzednich. Art. 23. 1. W przypadku braku środków na wypłatę pracownikom wynagrodzenia przysługującego za:

1) czas usprawiedliwionej nieobecności w  pracy w przypadku, o którym mowa w art. 8,

2) czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a  doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, które zostały bezpośrednio spowodowane powodzią,

3) wykonaną pracę, polegającą na ochronie zakładu pracy przed powodzią lub na usuwaniu skutków powodzi, mającą na celu utrzymanie lub przywró cenie prowadzenia przez pracodawcę działalności gospodarczej — pracodawca, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie, może złożyć do właściwego marszałka województwa wniosek o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 2. Zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwaranto wanych Świadczeń Pracowniczych może podlegać wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, miesięcznie do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagro dzenia w  gospodarce narodowej z  poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzę du Statystycznego na podstawie przepisów o emery turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za okres wskazany w przepisach wydanych na podsta wie art. 1 ust. 2, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od pracodawcy. 3.  Wniosek, o  którym mowa w  ust.  1, zawiera oświadczenie o braku własnych środków na wypłatę wynagrodzenia, określenie okresu, za który przysługu je wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, podlega jące zaspokojeniu z  Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz kwoty tego wynagro dzenia. Do wniosku załącza się wykaz pracowników, których wynagrodzenie będzie podlegało zaspokoje niu w ramach pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

4. Po dokonaniu wypłaty wynagrodzenia pracow nikom, pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu różnicę między kwotą otrzymaną z Fundu szu a kwotą wypłaconą pracownikom w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia otrzymania środków w ramach nieoprocentowanej pożyczki. 5. Zwrot pożyczki, o której mowa w ust. 1, nastę puje w dowolnym terminie, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku następującego po roku wystą pienia powodzi na rachunek bankowy Funduszu Gwa rantowanych Świadczeń Pracowniczych. Termin pra codawca określa we wniosku, o  którym mowa w ust. 

3. Do zwrotu pożyczki stosuje się przepisy o po stępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. 6. Pracodawca może ubiegać się po dniu 31 grud nia roku następującego po roku wystąpienia powodzi o umorzenie pożyczki w całości lub w części na wnio sek złożony do marszałka województwa. Pożyczka może zostać umorzona przez ministra właściwego do spraw pracy będącego dysponentem Funduszu Gwa rantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego da lej „dysponentem Funduszu”, jeżeli:

1) pracodawca wykaże, że na skutek powodzi nastą piło u niego pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności: a) spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż lub zmniejszenie zamówień na usługi lub dostawy wytwarzanych towarów, w ciągu kolejnych 6 miesięcy w okresie od dnia Dziennik Ustaw Nr 234 — 13636 — Poz. 1385

otrzymania pożyczki do dnia złożenia wniosku o umorzenie w porównaniu z analogicznymi ko lejnymi miesiącami w ciągu ostatnich dwóch lat lub b) straty w  środkach trwałych, które ograniczyły możliwość prowadzenia działalności gospodar czej w porównaniu z okresem sprzed powodzi;

2) w  postępowaniu egzekucyjnym stwierdzono, że przedsiębiorca, który pobrał pożyczkę, nie posiada majątku, z którego można dochodzić należności;

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postę powaniu egzekucyjnym nie odzyska się kwoty spłaty pożyczki przewyższającej wydatki egzeku cyjne. 7. Dysponent Funduszu umarza pożyczkę z urzędu, jeżeli pracodawca, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który pobrał pożyczkę, zmarł. 8. Dysponent Funduszu może upoważnić marszał ków województw do wykonywania czynności, o której mowa w ust. 6 zdanie drugie i ust. 7. 9. W przypadku zaistnienia niewypłacalności pra codawcy w  rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 13  lipca 2006  r. o  ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.9)) kwota główna niespłaconego zadłużenia wraz z  naliczonymi odsetkami za zwłokę staje się wymagalna z dniem zaistnienia niewypłacal ności. 10.  Minister właściwy do spraw pracy określi, w  drodze rozporządzenia, wzór wniosku, o  którym mowa w  ust.  1, i  wzór wykazu, o  którym mowa w  ust.  3, tryb ich składania i  rozpatrywania, sposób przekazywania środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i dokonywania wypłaty wy nagrodzenia oraz szczegółowy tryb zwrotu Funduszo wi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kwot przekazanych pracodawcy, uwzględniając koniecz ność uproszczenia postępowania. Art.  24.  Zmiany kwot przychodów i  kosztów uję tych w planach finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w  zakresie wynikającym z  niniejszej ustawy, w roku, w którym wystąpiła powódź, dokonu je się zgodnie z art. 29 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierp nia 2009 r. o finansach publicznych, z tym że nie jest wymagana opinia sejmowej komisji do spraw budże tu. Art. 25. 1. Właściciel lub zarządca budynku miesz kalnego lub lokalu mieszkalnego uszkodzonego lub zniszczonego na skutek powodzi może, z kredytu uzy skanego na zasadach określonych w  ustawie z  dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredy tów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi (Dz. U. Nr  62, poz.  690, z  2001  r. Nr  84, poz. 907, z 2009 r. Nr 65, poz. 545 oraz z 2010 r. Nr 149, poz.  996), dokonać spłaty całości lub części kredytu bankowego lub pożyczki bankowej, zaciągniętych przed wystąpieniem powodzi lub w jej trakcie na bu dowę, odtworzenie lub remont tego budynku lub loka lu. 2. Kredyt uzyskany na podstawie przepisów usta wy z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowa nia kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi nie może zostać przeznaczony na spłatę kredytu lub pożyczki udzielanej ze środków publicznych lub z  dopłatami do oprocentowania ze środków publicznych. Art.  26.  Na wniosek poszkodowanego, będącego kredytobiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 30 listopa da 1995  r. o  pomocy państwa w  spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwaran cyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z  2003  r. Nr  119, poz.  1115, z późn. zm.

10) ), którego mieszkanie (dom jednorodzin ny) zostało uszkodzone lub zniszczone na skutek po wodzi, bank zawiesza spłatę kredytu wraz z odsetka mi, bez względu na wysokość dochodu jego gospo darstwa domowego, na okres wskazany we wniosku, jednak nie dłuższy niż rok. Wniosek składa się w ter minie określonym w przepisach wydanych na podsta wie art. 1 ust. 2. Art. 2

7. Przepisu art. 3d ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredy tów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyj nych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych nie stosuje się w okresie wskazanym w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 do poszkodowanych, którym przysługuje premia gwa rancyjna z tytułu dokonania czynności, o których mo wa w art. 3 ust. 1 pkt 11 i 12 tej ustawy, jeżeli przed miotem czynności był odpowiednio lokal mieszkalny, dom jednorodzinny albo budynek mieszkalny, uszko dzony lub zniszczony na skutek powodzi. Wniosek o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej składa się w  terminie wskazanym w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2. Art. 28. 1. Do przedsięwzięć polegających na two rzeniu lokali wchodzących w  skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, o  których mowa w ustawie z dnia 8 grudnia 2006  r. o  finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bez domnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 309 i Nr 65, poz. 545), na realizację których w ter minie określonym w przepisach wydanych na podsta wie art.  1 ust.  2 został złożony wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, nie stosuje się art. 6a ust. 4 tej ustawy, jeżeli tworzone zgodnie z  art. 6a ust.  1 tej ustawy lokale przeznaczone zostaną do wynajęcia osobom, które utraciły lokal lub budynek mieszkalny na skutek powodzi.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 125, poz.  1035 i  Nr  157, poz.  1241, z  2010  r. Nr  18, poz.  100 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 197, poz. 1170.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r. Nr 94, poz. 786, z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 223, poz. 1459 i Nr 237, poz. 1650 oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 190, Nr 65, poz. 545, Nr 222, poz. 1752 i Nr 223, poz. 1779. Dziennik Ustaw Nr 234 — 13637 — Poz. 1385

2.  W  przypadku przedsięwzięć polegających na tworzeniu lokali wchodzących w skład mieszkaniowe go zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, na realizację których w terminie określonym w przepi sach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 został złożo ny wniosek o  udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali przeznaczonych do wynajęcia oso bom, które utraciły lokal lub budynek mieszkalny na skutek powodzi, wysokość finansowego wsparcia, o  której mowa w  art.  13 ust.  1 i  1a ustawy z  dnia 8 grudnia 2006  r. o  finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, podwyższa się o 10 punk tów procentowych. 3.  W  przypadku przedsięwzięć, o  których mowa w ust. 2, stosuje się dodatkowe kryteria oceny wnios ku o  udzielenie finansowego wsparcia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu two rzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, nocle gowni i domów dla bezdomnych. Art. 2

9. W okresie wskazanym w przepisach wyda nych na podstawie art. 1 ust. 2 zwalnia się od:

1) opłaty skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwole nia, koncesji) oraz złożenie dokumentu stwierdza jącego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, w  sprawach związanych z usuwaniem skutków powodzi;

2) opłaty za wydanie dokumentu paszportowego osoby, które przedstawią wydane przez właściwy organ gminy zaświadczenie potwierdzające, że dokumenty zostały utracone w  związku z  powo dzią;

3) opłaty za udostępnianie danych i informacji zgro madzonych w  bazach danych, o  których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i  kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287), standardowych opra cowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 ust. 1e tej ustawy, oraz innych materiałów pań stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficzne go, a  także wykonywanie czynności związanych z  udostępnianiem tych informacji, opracowań i materiałów zgromadzonych w państwowym za sobie geodezyjnym i  kartograficznym oraz wyry sów i  wypisów z  operatu ewidencyjnego — w przypadku konieczności uzyskania tych danych i informacji w związku z usuwaniem przez poszko dowanych skutków powodzi. Art. 30. 1. Zwalnia się od podatku dochodowego:

1) dochody (przychody) poszkodowanego otrzyma ne na usuwanie skutków powodzi z tytułu: a) nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świad czeń, b) darowizn, do których nie ma zastosowania usta wa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i  darowizn (Dz. U. z  2009  r. Nr  93, poz.  768, z późn. zm.11));

2) przychody poszkodowanego otrzymane na pod stawie art. 10—13 i art. 17—19; wydatków i kosz tów bezpośrednio sfinansowanych z tych przycho dów nie uważa się za koszty uzyskania przycho dów;

3) przychody otrzymane na podstawie art. 23. 2. Zwalnia się od podatku od spadków i darowizn darowizny, jeżeli do dnia 31 grudnia roku następują cego po roku, w  którym wystąpiła powódź, zostaną przeznaczone przez obdarowanego na usunięcie skut ków powodzi. 3. Do środków trwałych, których dotyczą przepisy ust. 1 pkt 1 i ust. 2, nie stosuje się przepisów art. 23 ust.  1 pkt  45 i  pkt  45a lit. a  ustawy z  dnia 26 lipca 1991  r. o  podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.12)) oraz art. 16 ust. 1 pkt 48 i pkt 63 lit. a ustawy z dnia 15 lute go 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.13)). 4. W przypadku gdy przerwa w prowadzeniu dzia łalności gospodarczej, o której mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr  144, poz. 930, z późn. zm.14)), została spowodowana powo dzią, podatnik zawiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie przerwy, w dniu rozpo częcia działalności po tej przerwie. 5. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się do dnia 31 grudnia roku następującego po roku, w którym wystąpiła powódź. 6. Do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 5 ustawy z dnia 15  lutego 1992 r. o podatku dochodo wym od osób prawnych. 1

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2011  r. Nr  75, poz.  398, Nr  85, poz. 458, Nr 149, poz. 887 i Nr 171, poz. 1016. 1

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2010  r. Nr  57, poz.  352, Nr  75, poz.  473, Nr  105, poz.  655, Nr  149, poz.  996, Nr  182, poz.  1228, Nr  219, poz.  1442, Nr  226, poz.  1475 i  1478 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 84, poz. 455, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz.  622, Nr  120, poz.  690, Nr  131, poz.  764, Nr  149, poz.  887, Nr  168, poz.  1006, Nr  178, poz.  1059, Nr  197, poz. 1170 i Nr 205, poz. 1202 i 1203. 1

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2011  r. Nr  102, poz.  585, Nr  106, poz.  622, Nr  134, poz.  781, Nr  178, poz.  1059 i  Nr  205, poz. 1202. 1

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 169, poz. 1384, Nr 172, poz. 1412 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302 i Nr 202, poz. 1958, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 263, poz. 2619, z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 183, poz. 1353 i  Nr  217, poz.  1588, z  2008  r. Nr  141, poz.  888, Nr  143, poz. 894 i Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 201, poz. 1541, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 28, poz. 146, Nr 75, poz. 473, Nr 219, poz. 1442 i Nr 226, poz. 1478 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 764. Dziennik Ustaw Nr 234 — 13638 — Poz. 1385

Art.  31.  W  przypadku oddania poszkodowanemu do nieodpłatnego używania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, do dnia 31 grud nia roku następującego po roku, w którym wystąpiła powódź, nie stosuje się przepisów art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo wym od osób fizycznych i  art.  16 ust.  1 pkt  63 lit. c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodo wym od osób prawnych. Art. 3

2. Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań po datkowych, o których mowa w art. 67a i art. 67b § 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordyna cja podatkowa, przedsiębiorcom prowadzącym dzia łalność gospodarczą na obszarze gmin lub miejsco wości określonych w przepisach wydanych na podsta wie art. 1 ust. 2, następuje na wniosek przedsiębiorcy złożony w terminie do dnia 31 grudnia roku następu jącego po roku, w którym wystąpiła powódź. Art. 33. 1. Świadczeń uzyskanych w związku z po wodzią nie wlicza się do dochodu, od wysokości któ rego odrębne przepisy uzależniają uzyskanie świad czeń o charakterze socjalnym, ulg, dodatków i  zwol nień, w tym z zakresu:

1) pomocy społecznej;

2) świadczeń rodzinnych;

3) dodatków mieszkaniowych;

4) stypendiów i  pomocy materialnej dla uczniów i studentów;

5) świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 2.  Świadczeń uzyskanych w  związku z  powodzią nie wlicza się do przychodu w  rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, od wysokości którego uzależ niona jest możliwość uzyskania statusu bezrobotne go. 3. Jeżeli zalaniu na skutek powodzi uległo co naj mniej 30% powierzchni gospodarstwa rolnego po szkodowanego ubiegającego się o świadczenia z po mocy społecznej albo świadczenia rodzinne w okresie określonym w  przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 przy ustalaniu prawa do świadczeń z po mocy społecznej albo prawa do świadczeń rodzinnych do dochodu z  gospodarstwa rolnego nie wlicza się powierzchni, która uległa zalaniu na skutek powodzi. Art. 3

4.

1. Gmina otrzymuje z budżetu państwa do tację w wysokości równej sumie wypłaconych człon kom ochotniczej straży pożarnej ekwiwalentów, o któ rych mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010  r. Nr 57, poz. 353), za uczestnictwo w  działaniu ratowniczym związanym z powodzią.

2. Ochotnicza straż pożarna może otrzymać z bud żetu państwa dotację na pokrycie strat wynikających z  utraty lub trwałego uszkodzenia specjalistycznego sprzętu, jeżeli utrata lub uszkodzenie nastąpiły na sku tek działania ratowniczego prowadzonego w  trakcie powodzi.

3. Ochotnicza straż pożarna, o  której mowa w ust. 2, w terminie 30 dni od zakończenia działania ratowniczego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, za pośrednictwem komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożar nej, zestawienie poniesionych strat w  wymiarze rze czowym i wartościowym. W zestawieniu uwzględnia się kwotę przysługującą z tytułu ubezpieczenia utraco nego lub uszkodzonego sprzętu, o  którym mowa w ust. 2.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po uzyskaniu opinii Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o przy znanie środków na dotacje dla ochotniczych straży po żarnych. Po przyznaniu środków przez ministra właś ciwego do spraw finansów publicznych, minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje dotację ochotniczej straży pożarnej, o której mowa w ust. 2. Art. 3

5. W przypadku udzielania gminom wskaza nym w  przepisach wydanych na podstawie art.  1 ust.  2 lub gminom, na terenie których znajdują się miejscowości wskazane w  tych przepisach, dotacji przeznaczonej na zadania własne związane z usuwa niem skutków powodzi, nie stosuje się warunku okreś lonego w  art.  128 ust.  2 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jeżeli straty poniesio ne przez gminę przekroczyły 50% planowanych do chodów własnych za rok poprzedzający rok wystąpie nia powodzi. Art.  36.  1.  Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz inne składki, do pobo ru których jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Spo łecznych, należne za okres wskazany w przepisach wy danych na podstawie art. 1 ust. 2, opłacone przez po szkodowanego będącego płatnikiem tych składek w  terminie wskazanym w  przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2, uważa się za opłacone w termi nie. 2.  W  przypadku niedotrzymania terminu określo nego w ust. 1, odsetki za zwłokę będą naliczane, po czynając od dnia następującego po upływie terminu określonego w  przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2. Art.  37. 1. Do poszkodowanego będącego przed siębiorcą w  rozumieniu art.  4 ustawy z  dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, u któ rego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, rozu mianych jako sprzedaż, nie mniej jednak niż o  15%, liczony w  ujęciu ilościowym lub wartościowym w  okresie wskazanym w  przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedzającego, stosuje się odpowied nio przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i  przedsiębiorców (Dz. U. Nr  125, poz.  1035 oraz z 2010 r. Nr 219, poz. 1445), z wyjątkiem art. 3 ust. 1 pkt 2 i 6 oraz art. 3 ust. 3—6 tej ustawy. 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, opra cowuje zamiast programu naprawczego, plan na prawczy zawierający założenia zmian i restrukturyzacji przedsiębiorcy w celu dostosowania do bieżącej sytu acji. Dziennik Ustaw Nr 234 — 13639 — Poz. 1385

Art. 38. Świadczenie z ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o  łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i  przedsiębiorców, o  którym mowa w art. 37, nie może być przyznane poszkodowanemu pracodawcy za te same okresy dla tych samych pra cowników, co świadczenia, o których mowa w art. 21 i art. 23. Art.  39.  1.  W  stosunku do urządzeń wodnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 18  lipca 2001  r. — Prawo wodne uszkodzonych lub zniszczonych w czasie powodzi nie stosuje się przepi sów art. 122 ust. 1 pkt 3 tej ustawy.

2. W zakresie wykonywania innych robót związa nych z  odbudową, remontem i  rozbiórką urządzeń wodnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 19 usta wy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne uszkodzo nych lub zniszczonych w  czasie powodzi nie stosuje się przepisów art. 122 ust. 2 pkt 2 tej ustawy.

3. Odbudowa, remont lub rozbiórka urządzeń po miarowych służb państwowych na obszarach bezpo średniego zagrożenia powodzią, uszkodzonych lub zniszczonych w czasie powodzi jest możliwa bez uzy skania pozwolenia wodnoprawnego i  decyzji, o  któ rych mowa w  art.  88l ust.  2 ustawy z  dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne.

4. Odwołania od decyzji o  pozwoleniach wodno prawnych, o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 usta wy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, w zakresie poboru wód do zaopatrzenia ludności w  wodę oraz odwodnienia obiektów lub wykopów budowlanych, nie wstrzymują wykonania tych decyzji. 5.  Wykonanie urządzenia wodnego oraz robót, o których mowa w ust. 1 i 2, będących przedsięwzię ciem:

1) mogącym znacząco oddziaływać na środowisko,

2) innym niż określone w pkt 1, mogącym znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, które nie jest bezpośrednio związane z  ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony — wymaga uzyskania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach, do której stosuje się odpowied nio przepisy ustawy z  dnia 3 października 2008  r. o  udostępnianiu informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.15)), z wyłącze niem art. 74 ust. 1 pkt 5 i 6 oraz ust. 1a—1c i art. 80 ust. 2 tej ustawy. 6. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na śro dowisko i  kartę informacyjną przedsięwzięcia przed kłada się w  jednym egzemplarzu wraz z  ich zapisem w  formie elektronicznej na informatycznych nośni kach danych. 7. Organem właściwym do wydania decyzji o śro dowiskowych uwarunkowaniach, o  której mowa w ust. 5, jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. 8. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o śro dowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięć, o których mowa w ust. 5 pkt 2, wszczyna się na wnio sek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia. 9.  W  decyzji o  środowiskowych uwarunkowa niach, o której mowa w ust. 5 pkt 2, określa się warun ki realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000. 10. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ust. 5, nadaje się rygor natychmia stowej wykonalności. 11. Odwołanie od decyzji o środowiskowych uwa runkowaniach, o której mowa w ust. 5:

1) wskazuje interes prawny lub obowiązek odwołują cej się strony;

2) zawiera zarzuty przeciw decyzji, określa istotę i za kres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazuje dowody uzasadniające to żądanie. 12. Do organizacji ekologicznych stosuje się prze pisy art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo stępnianiu informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 13.  W  postępowaniu w  sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Ko deks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.16)). Art. 40.

1. Nadzór nad realizacją zadań związanych z pomocą poszkodowanym sprawuje wojewoda.

2. W uzasadnionych przypadkach, w celu przyspie szenia realizacji wypłaty zasiłku wojewoda może po wierzyć to zadanie podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal ności pożytku publicznego i  o  wolontariacie (Dz.  U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.17)), z pominię ciem otwartego konkursu ofert. Przepis art. 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych sto suje się odpowiednio.

3. Wojewoda podpisuje z  podmiotem wymienio nym w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie umowę, przyznając jednocześnie dotację celową na realizację zadań. 1

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz.  700 i  Nr  157, poz.  1241, z  2010  r. Nr  28, poz.  145, Nr  106, poz.  675, Nr  119, poz.  804, Nr  143, poz.  963 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz.  695, Nr  132, poz.  766, Nr  135, poz.  789, Nr  152, poz.  897, Nr  163, poz.  981, Nr  170, poz.  1015 i  Nr  178, poz. 1060. 1

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2001  r. Nr  49, poz.  509, z  2002  r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr  195, poz.  1501 i  Nr  216, poz.  1676, z  2010  r. Nr  40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz.  1700 oraz z  2011  r. Nr  6, poz.  18, Nr  34, poz.  173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100. 1

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2011  r. Nr  112, poz.  654, Nr  149, poz.  887, Nr  205, poz.  1211, Nr  208, poz.  1241, Nr  209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378. Dziennik Ustaw Nr 234 — 13640 — Poz. 13854. Umowa, o której mowa w ust. 3, określa:

1) cel, na jaki dotacja została przyznana i termin jego wykonania;

2) szczegółowy opis zadania, w tym zasady wypłaty pomocy osobom fizycznym poszkodowanym w wyniku powodzi;

3) wysokość udzielonej dotacji i tryb płatności;

4) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

5) tryb kontroli wykonywania zadania;

6) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

7) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, wojewo da niezwłocznie wydaje decyzję w  sprawie zwrotu środków budżetu państwa przekazanych jednostce samorządu terytorialnego na wypłaty zasiłku, określa jąc kwotę przypadającą do zwrotu. Kwotę przypadają cą do zwrotu pomniejsza się o środki już przekazane na podstawie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 4. Rozdział 3 Pożyczki dla przedsiębiorców Art. 41. 1. Przedsiębiorcy, o których mowa w art. 1 ust. 3, mogą ubiegać się o udzielenie pożyczki na wa runkach określonych w  przepisach niniejszego roz działu. 2. Pożyczkę przedsiębiorca przeznacza na usuwa nie szkód w rzeczowych aktywach trwałych lub obro towych powstałych w wyniku powodzi w miejscu fak tycznego wykonywania działalności gospodarczej; przedsiębiorca może przeznaczyć pożyczkę także na usuwanie szkód w  środkach trwałych oddanych mu do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Pożyczka może być przeznaczona także na remont lub przysto sowanie do prowadzenia działalności gospodarczej innego lokalu lub budynku, w sytuacji, gdy usuwanie szkód w  dotychczasowym miejscu jej prowadzenia wiązałoby się ze zwiększonym ryzykiem powtórnego zniszczenia przez powódź w przyszłości.

3. O udzielenie pożyczki ubiegać się może przed siębiorca, który w czasie wystąpienia powodzi:

1) wykonywał działalność gospodarczą na obszarze gmin lub miejscowości określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2;

2) zatrudniał nie więcej niż 50 pracowników. 4. O udzielenie pożyczki ubiegać się może również przedsiębiorca, który zawiesił wykonywanie działalnoś ci gospodarczej. Art. 4

2. 1. Pożyczek udzielają fundusze pożyczko we wybrane zgodnie z art. 51—54.

2. Środki finansowe na udzielanie pożyczek są przekazywane funduszowi pożyczkowemu w  formie dotacji po wydaniu rozporządzenia, o  którym mowa w art. 1 ust. 2.

3. Do czasu uzyskania dotacji, o  której mowa w ust. 2, fundusz pożyczkowy może wypłacać pożyczki ze środków własnych. Kwota udzielonych pożyczek podlega refundacji w ramach tej dotacji. Art. 43. 1. Pożyczka może być udzielona przedsię biorcy jednokrotnie do wysokości szkody poniesionej w wyniku powodzi, w związku z którą wydane zostało rozporządzenie, o  którym mowa w  art.  1 ust.  2, lecz nie więcej niż 50 000 zł. 2.  W  przypadku gdy przedsiębiorca przed wystą pieniem powodzi zawarł umowę ubezpieczenia przed siębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, kwota pożyczki nie może przekraczać różnicy między wyso kością poniesionych szkód a  wysokością odszkodo wania przyznanego na dzień złożenia wniosku o udzie lenie pożyczki.

3. Za ubezpieczenie przedsiębiorstwa uważa się ubezpieczenie od następstw klęsk żywiołowych przy najmniej jednego ze składników majątkowych przed siębiorstwa. 4.  Oszacowania szkód poniesionych przez przed siębiorcę dokonuje, według wyboru przedsiębiorcy:

1) komisja powołana przez fundusz pożyczkowy;

2) rzeczoznawca lub biegły uprawniony do dokony wania wyceny środków trwałych lub aktywów ob rotowych;

3) rzeczoznawca majątkowy.

5. Koszt związany z oszacowaniem szkód przez rze czoznawcę majątkowego, rzeczoznawcę lub biegłego, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, może zostać pokryty ze środków finansowych uzyskanych w  ramach po życzki. 6. W przypadku przedsiębiorcy, który przed wystą pieniem powodzi zawarł umowę ubezpieczenia przed siębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, podsta wę oszacowania szkody może stanowić oszacowanie dokonane przez ubezpieczyciela doręczone właściwe mu funduszowi pożyczkowemu. Art. 44. 1. Wniosek o udzielenie pożyczki przedsię biorca składa w terminie 6 miesięcy od dnia wystąpie nia szkody powstałej w wyniku powodzi. 2. Do wniosku o udzielenie pożyczki przedsiębior ca dołącza:

1) zaświadczenie wydane przez wójta gminy, bur mistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla miejsca faktycznego wykonywania przez przedsię biorcę działalności gospodarczej, potwierdzające, że w okresie wskazanym w zaświadczeniu przed siębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi;

2) oświadczenie przedsiębiorcy o: a) spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 41 ust. 3 pkt 2, b) faktycznym wykonywaniu działalności gospo darczej w  czasie wystąpienia powodzi albo jej zawieszeniu, c) zawarciu przed wystąpieniem powodzi umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych oraz o  kwocie przyznanego odszkodowania albo niezawarciu takiej umowy. Dziennik Ustaw Nr 234 — 13641 — Poz. 1385

3.  W  przypadku zawarcia przez przedsiębiorcę przed wystąpieniem powodzi umowy ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, przedsiębiorca dołącza jej kopię do wniosku o udziele nie pożyczki.

4. Wydanie zaświadczenia, o  którym mowa w ust. 2 pkt 1, nie podlega opłacie skarbowej.

5. Wzór zaświadczenia, o  którym mowa w  ust.  2 pkt 1, stanowi załącznik do ustawy. Art.  45.  1.  Fundusz pożyczkowy jest obowiązany do zawarcia umowy pożyczki z przedsiębiorcą spełnia jącym warunki, o których mowa w art.  41 ust. 3 i  4, w  terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o  udzielenie pożyczki przez przedsiębiorcę. 2.  W  przypadku braków formalnych we wniosku złożonym przez przedsiębiorcę, fundusz pożyczkowy, w  terminie 3 dni od dnia jego złożenia, informuje przedsiębiorcę o  konieczności uzupełnienia tego wniosku. 3. Wnioski o udzielenie pożyczki fundusz pożycz kowy rozpatruje w kolejności ich złożenia. W przypad ku konieczności uzupełnienia wniosku za datę jego złożenia przyjmuje się datę złożenia uzupełnionego kompletnego wniosku. 4. Wypłata pożyczki następuje niezwłocznie po za warciu umowy pożyczki.

5. Zabezpieczeniem zaciąganej pożyczki jest wek sel in blanco. Art. 46. 1. Przedsiębiorca przed upływem 6 miesię cy od dnia zawarcia umowy z  funduszem pożyczko wym jest obowiązany do wykorzystania i  przedsta wienia rozliczenia otrzymanej pożyczki. W uzasadnio nych przypadkach okres ten może być przedłużony przez fundusz pożyczkowy o kolejne 3 miesiące. 2.  Za wykorzystanie pożyczki uznaje się również wydatki na cele określone w art. 41 ust. 2 poniesione przez przedsiębiorcę przed udzieleniem pożyczki. 3.  Podstawę rozliczenia otrzymanej pożyczki sta nowią rachunki lub faktury wystawione na przedsię biorcę. Art.  47.  1.  Pożyczka wykorzystana i  rozliczona zgodnie z art.  41 ust.  2 i  art.  46, podlega umorzeniu z dniem złożenia do funduszu pożyczkowego rozlicze nia, o którym mowa w art. 46 ust. 1. 2. Decyzję o umorzeniu wydaje fundusz pożyczko wy po dokonaniu kontroli poniesionych przez przed siębiorcę wydatków. 3. Jeżeli przedsiębiorca, który przed wystąpieniem powodzi nie zawarł umowy ubezpieczenia przedsię biorstwa od następstw klęsk żywiołowych, wykorzy stał i  rozliczył otrzymaną pożyczkę zgodnie z  art.  41 ust. 2 i art. 46, umorzeniu podlega 75% udzielonej po życzki. Pozostałe do spłaty 25% kwoty pożyczki nie podlega oprocentowaniu. 4.  Fundusz pożyczkowy odmawia umorzenia po życzki:

1) niewykorzystanej lub nierozliczonej w sposób oraz w terminach określonych w art. 41 ust. 2 i art. 46;

2) w przypadkach, o których mowa w art. 49 ust. 2—4. 5.  Od decyzji o  odmowie umorzenia pożyczki przedsiębiorcy, w terminie 14 dni od dnia jej doręcze nia, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw gospodarki. Art.  48.  1.  Okres spłaty pożyczki przez przedsię biorcę nie może przekroczyć 3 lat od dnia zawarcia umowy pożyczki. 2. Okres karencji spłaty pożyczki wynosi 9 miesię cy i jest liczony od dnia zawarcia umowy pożyczki. Art.  49.  1.  W  ramach kontroli, o  której mowa w  art.  47 ust.  2, przedsiębiorca jest obowiązany, na wniosek funduszu pożyczkowego, udostępnić doku mentację związaną z  wykorzystaniem udzielonej po życzki oraz umożliwić funduszowi dokonanie czynnoś ci niezbędnych do ustalenia prawidłowości wykorzy stania pożyczki. 2. W przypadku odmowy umożliwienia funduszo wi pożyczkowemu przeprowadzenia czynności, o któ rych mowa w ust. 1, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanej pożyczki wraz z  ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia zawarcia umowy pożycz ki. 3.  W  przypadku stwierdzenia w  ramach kontroli przez fundusz pożyczkowy, że pożyczka lub jej część została wykorzystana niezgodnie z celem określonym w  art.  41 ust.  2, przedsiębiorca jest obowiązany do spłaty wykorzystanej niezgodnie z  przeznaczeniem kwoty pożyczki powiększonej o  ustawowe odsetki liczone od dnia zawarcia umowy pożyczki. 4. W przypadku złożenia nieprawdziwego oświad czenia, o którym mowa w art. 44 ust. 2 pkt 2, przedsię biorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanej pożycz ki wraz z  ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia zawarcia umowy pożyczki. 5.  Zwrot otrzymanej pożyczki w  przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 4, następuje na podstawie decyzji funduszu pożyczkowego. Przedsiębiorca doko nuje zwrotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu decyzji. Art.  50.  Spłata, o  której mowa w  art.  47 ust.  3 i art. 49 ust. 3, oraz zwrot, o którym mowa w art. 49 ust. 2 i 4, są dokonywane na rachunek bankowy fun duszu pożyczkowego. Art. 51. 1. Wyboru funduszu pożyczkowego mini ster właściwy do spraw gospodarki dokonuje w dro dze konkursu. 2. Informacja o konkursie jest zamieszczana w Biu letynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw gospodarki. 3. W informacji, o której mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw gospodarki podaje obszar, na któ rym mają być udzielane pożyczki w przypadku wystą pienia powodzi, przewidywany okres, w którym fun dusz pożyczkowy będzie obowiązany do udzielania Dziennik Ustaw Nr 234 — 13642 — Poz. 1385

pożyczek, termin składania ofert nie krótszy niż 15 dni roboczych od dnia zamieszczenia informacji oraz za sady oceny ofert składanych przez fundusze pożyczko we. Art. 5

2. 1. Przez fundusz pożyczkowy rozumie się osobę prawną, która:

1) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele statutowe;

2) uchwałą właściwego organu utworzyła fundusz pożyczkowy przeznaczony wyłącznie na udzielanie pożyczek przedsiębiorcom. 2. O udzielanie pożyczek przedsiębiorcom dotknię tym skutkami powodzi może ubiegać się fundusz po życzkowy, który:

1) nie poniósł straty w roku rozliczeniowym poprze dzającym rok ogłoszenia konkursu;

2) nie zalegał ze zobowiązaniami publicznoprawnymi na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego mie siąc ogłoszenia konkursu. Art. 53. 1. Wybór funduszu pożyczkowego jest do konywany na podstawie następujących kryteriów:

1) doświadczenia w udzielaniu pożyczek;

2) organizacji udzielania pożyczek;

3) zasobów kadrowych przewidzianych do udzielania pożyczek;

4) miejsca prowadzenia działalności statutowej przez fundusz pożyczkowy. 2. Do oferty fundusz pożyczkowy dołącza:

1) kopię sprawozdania finansowego za ostatni zamknięty rok bilansowy;

2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego równoważnego rejestru;

3) oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mo wa w art. 52 ust. 2 pkt 2. 3. Minister właściwy do spraw gospodarki, w Biu letynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw gospodarki, ogłasza wynik konkursu. Ogłoszenie zawiera listę funduszy pożyczkowych, które złożyły ofertę, wraz z  danymi teleadresowymi. Odwołanie od wyniku konkursu nie przysługuje. Art. 54. 

1. Z  funduszem pożyczkowym, który wy grał konkurs, o którym mowa w art. 51 ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki zawiera umowę okreś lającą:

1) zasady i termin przekazywania i rozliczania dotacji;

2) okres, w którym fundusz pożyczkowy będzie obo wiązany do udzielania pożyczek;

3) sposób i tryb informowania o wykorzystaniu przez fundusz pożyczkowy środków dotacji;

4) zasady składania przez fundusz pożyczkowy mini strowi właściwemu do spraw gospodarki sprawo zdań o  wykorzystaniu dotacji i  stanie realizacji umów z przedsiębiorcami. 2.  W  przypadku niepodpisania z  wybranym na podstawie przeprowadzonego konkursu funduszem pożyczkowym umowy, o  której mowa w  ust.  1, jest ona podpisywana z  kolejnym funduszem pożyczko wym spełniającym kryteria, o których mowa w art. 53, bez konieczności powtórnego ogłaszania konkursu. Art. 55. 1. Dotacja jest gromadzona na wyodręb nionym rachunku funduszu pożyczkowego i podlega rozliczeniu po upływie terminu określonego w umo wie, o której mowa w art. 54 ust. 1. 2.  Kwota dotacji niewypłacona przedsiębiorcom oraz odsetki powstające na rachunku, o którym mowa w ust. 1, podlegają zwrotowi do budżetu państwa. 3. Część dotacji przekazanej funduszowi pożyczko wemu może być przeznaczona na pokrycie kosztów operacyjnych tego funduszu ponoszonych w związku z  udzielaniem pożyczek realizowanym na podstawie umowy, o której mowa w art. 54 ust. 1. 4. Kosztami operacyjnymi są:

1) wynagrodzenia ogółem pracowników funduszu pożyczkowego;

2) zakup materiałów i artykułów biurowych;

3) zakup usług zewnętrznych związanych z  obsługą udzielanych pożyczek oraz informowaniem o moż liwości ubiegania się o pożyczkę;

4) diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika funduszu pożyczkowego związanej z obsługą udzielanych pożyczek — do wysokości określonej w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługują cych pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;

5) koszty działalności komisji, o której mowa w art. 43 ust. 4 pkt 1;

6) koszty działań windykacyjnych ponoszone przez fundusz pożyczkowy w  związku z  niedokonywa niem przez przedsiębiorców spłaty lub zwrotu udzielonych im pożyczek. 5.  Środki dotacji przeznaczane na pokrycie kosz tów operacyjnych funduszu pożyczkowego nie mogą przekraczać wysokości 5% kwoty wypłaconych przez ten fundusz pożyczek. Art. 56. Środki otrzymane przez fundusze pożycz kowe ze spłaty i zwrotu pożyczek oraz odsetki spłaca ne przez przedsiębiorców podlegają zwrotowi do bud żetu państwa. Art. 57. 1. Zwalnia się od podatku dochodowego:

1) kwoty pożyczek umorzonych zgodnie z  art.  47 ust. 1—3;

2) dotacje, o których mowa w art. 42 ust. 2, otrzyma ne przez fundusze pożyczkowe. 2. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podat ku dochodowym od osób prawnych wydatków i kosz tów bezpośrednio sfinansowanych z dotacji, o których mowa w  art.  42 ust.  2, otrzymanych przez fundusze pożyczkowe. Dziennik Ustaw Nr 234 — 13643 — Poz. 1385

3. Do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przepisy art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art.  5 ustawy z dnia 15 lutego 1992  r. o podatku dochodowym od osób prawnych stosuje się odpowiednio. Rozdział 4 Przepisy zmieniające, przepisy przejściowe i końcowe Art. 5

8. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o dzia łach administracji rządowej (Dz. U. z  2007  r. Nr  65, poz. 437, z późn. zm.18)) w art. 29 w ust. 1 po pkt 6 do daje się pkt 6a w brzmieniu: „6a) usuwania skutków klęsk żywiołowych i  innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeń stwu powszechnemu;”. Art. 5

9. W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o do chodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 139, poz. 814 i Nr 207, poz. 1230) w art. 51 dotych czasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Dotacje, o  których mowa w  ust.  1, mogą być udzielane również na budowę mieszkań komu nalnych niezbędnych do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385).”. Art. 60. Do dnia 31 grudnia 2011 r. wnioski, o któ rych mowa w art. 23 ust. 1, składa się kierownikowi właściwego Biura Terenowego Funduszu Gwaranto wanych Świadczeń Pracowniczych. Art. 6

1. Pierwszy konkurs, o którym mowa w art. 51 ust. 1, minister właściwy do spraw gospodarki ogłosi w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniej szej ustawy. Art. 6

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski 1

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2007  r. Nr  107, poz.  732, Nr  120, poz.  818 i  Nr  173, poz.  1218, z  2008  r. Nr  63, poz.  394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i  Nr  227, poz.  1505, z  2009  r. Nr  42, poz.  337, Nr  68, poz.  574, Nr  77, poz.  649, Nr  157, poz.  1241, Nr  161, poz.  1277, Nr  168, poz.  1323 i  Nr  201, poz.  1540 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143 i 146, Nr 107, poz. 679, Nr 127, poz. 857, Nr 155, poz. 1035 i Nr 239, poz. 1592. Dziennik Ustaw Nr 234 — 13644 — Poz. 1385

Załącznik do ustawy z dnia 16 września 2011 r. (poz. 1385) WZÓR …………………………………………. (pieczęć organu) Zaświadczenie Na podstawie art. 44 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 138

5) potwierdzam, że przedsiębiorca …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa/imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (numer REGON, NIP) w okresie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. poniósł szkodę w wyniku powodzi, która wystąpiła na terenie …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (nazwa miejscowości/gminy) ………………………………….. (podpis organu)

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-11-03
Data wydania: 2011-09-16
Data wejścia w życie: 2011-11-18
Data obowiązywania: 2011-11-18
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: PREZ. RADY MINISTRÓW
RADA MIN.
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS PRACY
MIN. WŁAŚCIWY DS WEWNĘTRZNYCH
MIN. WŁAŚCIWY DS ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1385