Dz.U. 2011 nr 238 poz. 1421

Dziennik Ustaw Nr 238 — 13854 — Poz. 1421

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 2007  r. o  płatnościach w  ramach syste mów wsparcia bezpośredniego (Dz.  U. z  2008  r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.2)) zarządza się, co nastę puje: § 

1. Stawka jednolitej płatności obszarowej za 2011 r. wynosi 710,57 zł na 1 ha gruntów rolnych. § 

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki 1421 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2011 r.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem admini stracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa da 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1349, z 2009 r. Nr  20, poz.  105, z  2010  r. Nr  36, poz.  197 oraz z  2011  r. Nr 54, poz. 278.

Status prawny: wygaśnięcie aktu
Data ogłoszenia: 2011-11-09
Data wydania: 2011-09-04
Data wejścia w życie: 2011-11-09
Data obowiązywania: 2011-11-09
Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 238 poz. 1421