Dz.U. 2011 nr 240 poz. 1429

Dziennik Ustaw Nr 240 — 13902 — Poz. 1429

Art. 

1. W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpo wiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów pub licznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie: „Art. 

3. Przepisów ustawy, z zastrzeżeniem art. 16, nie stosuje się do określania, ustalania, poboru lub wpłaty należności celnych i na leżności z  tytułu podatków i  opłat, o  któ rych mowa w  art.  2 § 1 pkt  1 i  3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja po datkowa (Dz.  U. z  2005  r. Nr  8, poz.  60, z  późn. zm.3)), stanowiących dochody budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w  tym odsetek za zwłokę, a także udzielania ulg i zwolnień w zakre sie tych należności.”;

2) art. 4 otrzymuje brzmienie: „Art. 

4.

1. Odpowiedzialności za naruszenie dyscy pliny finansów publicznych podlegają, z zastrzeżeniem art. 4a:

1) osoby wchodzące w skład organu wy konującego budżet lub plan finanso wy jednostki sektora finansów pub licznych albo organu zarządzającego podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu prze kazano do wykorzystania lub dyspo nowania środki publiczne, lub zarzą dzającego mieniem tych jednostek lub podmiotów;

2) kierownicy jednostek sektora finan sów publicznych;

3) pracownicy jednostek sektora finan sów publicznych lub inne osoby, któ rym odrębną ustawą lub na jej pod stawie powierzono wykonywanie obowiązków w  takiej jednostce, któ rych niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2;

4) osoby wykonujące w  imieniu pod miotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu prze kazano do wykorzystania lub dyspo nowania środki publiczne, czynności związane z  wykorzystaniem tych środków lub dysponowaniem tymi środkami.

2. W  przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w  art.  17 osoba niebędąca pracowni kiem jednostki sektora finansów pub licznych, której na podstawie przepisów o  zamówieniach publicznych zamawia jący powierzył przygotowanie lub prze prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działająca jako pełnomocnik zamawiającego, podlega odpowiedzialności za to naruszenie, je żeli zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych lub udzielane za mówienie publiczne jest finansowane ze środków publicznych.”;

3) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: „Art. 4a. Odpowiedzialności za naruszenie dyscy pliny finansów publicznych określone w art. 13 podlegają:

1) osoby zobowiązane lub upoważnione do działania w imieniu podmiotu, któ remu odrębną ustawą lub na jej pod stawie albo na podstawie umowy lub w  drodze porozumienia powierzono określone zadania związane z  realiza cją programu finansowanego z udzia łem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z  pomocy udziela nej przez państwa członkowskie Euro pejskiego Porozumienia o  Wolnym Handlu (EFTA) lub innych środków po chodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zwanych dalej „środkami unijnymi lub zagra nicznymi”; 1429 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw1)

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 7 paź dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawę z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kon troli, ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach admini stracji rządowej, ustawę z  dnia 3 lipca 2002  r. — Prawo lotnicze, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamó wień publicznych oraz ustawę z  dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2005  r. Nr  249, poz.  2104, z  2006  r. Nr  79, poz.  551, z  2009  r. Nr  19, poz.  101, Nr  157, poz.  1241 i  Nr  223, poz. 1778 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i  Nr  143, poz.  1199, z  2006  r. Nr  66, poz.  470, Nr  104, poz.  708, Nr  143, poz.  1031, Nr  217, poz.  1590 i  Nr  225, poz.  1635, z  2007  r. Nr  112, poz.  769, Nr  120, poz.  818, Nr  192, poz.  1378 i  Nr  225, poz.  1671, z  2008  r. Nr  118, poz.  745, Nr  141, poz.  888, Nr  180, poz.  1109 i  Nr  209, poz.  1316, 1318 i  1320, z  2009  r. Nr  18, poz.  97, Nr  44, poz.  362, Nr  57, poz.  466, Nr  131, poz.  1075, Nr  157, poz.  1241, Nr  166, poz.  1317, Nr  168, poz.  1323, Nr  213, poz.  1652 i  Nr  216, poz.  1676, z  2010  r. Nr  40, poz.  230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz.  1016, Nr  186, poz.  1100, Nr  199, poz.  1175, Nr  232, poz. 1378 i Nr 234, poz. 1391. Dziennik Ustaw Nr 240 — 13903 — Poz. 14292) osoby zobowiązane do realizacji pro jektu finansowanego z udziałem środ ków unijnych lub zagranicznych, któ rym przekazano środki publiczne prze znaczone na realizację tego projektu lub które wykorzystują takie środki;

3) osoby zobowiązane lub upoważnione do działania w imieniu podmiotu zobo wiązanego do realizacji projektu finan sowanego z  udziałem środków unij nych lub zagranicznych, któremu prze kazano środki publiczne przeznaczone na realizację tego projektu lub który wykorzystuje takie środki.”;

4) w art. 5: a) w ust. 1: — pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) niezgodne z przepisami umorzenie należ ności Skarbu Państwa, jednostki samo rządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych, odrocze nie jej spłaty lub rozłożenie spłaty na raty albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności.”, — uchyla się pkt 4, b) uchyla się ust. 2, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do na leżności z tytułu składek, do poboru których są obowiązani Zakład Ubezpieczeń Społecz nych i  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpiecze nia Społecznego.”;

5) art. 6 otrzymuje brzmienie: „Art. 

6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicz nych jest:

1) nieprzekazanie w  terminie do budżetu w  należnej wysokości pobranych do chodów należnych Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu terytorialne go;

2) niedokonanie w terminie wpłaty do bud żetu w  należnej wysokości dochodów przez jednostkę budżetową, nadwyżki środków obrotowych przez samorządo wy zakład budżetowy albo nadwyżki środków finansowych przez agencję wykonawczą.”;

6) w art. 8 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) przekazanie lub udzielenie dotacji z  narusze niem zasad lub trybu przekazywania lub udzie lania dotacji;

2) niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia dotacji;”;

7) w art. 9 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2) nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji;

3) niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w na leżnej wysokości.”;

8) art. 11 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

1. Naruszeniem dyscypliny finansów pub licznych jest dokonanie wydatku ze środ ków publicznych bez upoważnienia okreś lonego ustawą budżetową, uchwałą bud żetową lub planem finansowym albo z  przekroczeniem zakresu tego upoważ nienia lub z naruszeniem przepisów doty czących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków.”;

9) art. 13 otrzymuje brzmienie: „Art. 1

3. Naruszeniem dyscypliny finansów pub licznych jest:

1) przyznanie lub przekazanie środków związanych z  realizacją programów lub projektów finansowanych z udzia łem środków unijnych lub zagranicz nych bez zachowania lub z  narusze niem procedur obowiązujących przy ich przyznaniu lub przekazaniu;

2) niedokonanie w  terminie przez przy znającego lub przekazującego środki związane z  realizacją programów lub projektów finansowanych z  udziałem środków unijnych lub zagranicznych rozliczenia tych środków;

3) nieustalenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z realizacją programów lub projektów finansowa nych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych albo ustalenie takiej kwoty w wysokości niższej niż wynika jąca z prawidłowego obliczenia;

4) niedochodzenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z realizacją programów lub projektów finansowa nych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych albo dochodzenie takiej kwoty w wysokości niższej niż wynika jąca z prawidłowego obliczenia;

5) niezgodne z  przepisami umorzenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z  realizacją programów lub projektów finansowanych z udzia łem środków unijnych lub zagranicz nych, odroczenie jej spłaty lub rozłoże nie spłaty na raty albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności;

6) wykorzystanie środków publicznych lub środków przekazanych ze środków publicznych, związanych z  realizacją programów lub projektów finansowa nych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, niezgodnie z  przezna czeniem lub z  naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wykorzysta niu, w tym: a) procedur określonych przepisami o zamówieniach publicznych — wy łącznie w  zakresie określonym w art. 17, b) procedur określonych przepisami o koncesji na roboty budowlane lub usługi — wyłącznie w zakresie okreś lonym w art. 17a; Dziennik Ustaw Nr 240 — 13904 — Poz. 14297) niedokonanie w  terminie przez otrzy mującego lub wykorzystującego środki publiczne lub środki przekazane ze środków publicznych, związane z reali zacją programów lub projektów finan sowanych z  udziałem środków unij nych lub zagranicznych, rozliczenia tych środków;

8) niedokonanie w terminie lub w należ nej wysokości zwrotu kwoty środków publicznych lub środków przekazanych ze środków publicznych, związanych z  realizacją programów lub projektów finansowanych z  udziałem środków unijnych lub zagranicznych;

9) nieprzekazanie w terminie lub w należ nej wysokości zwracanej kwoty środ ków publicznych lub środków przeka zanych ze środków publicznych, zwią zanych z  realizacją programów lub projektów finansowanych z  udziałem środków unijnych lub zagranicznych, przez podmiot, za pośrednictwem któ rego zwracane są te środki.”;

10) w art. 14: a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest nieopłacenie w  terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych:”, b) zdanie końcowe otrzymuje brzmienie: „— albo ich opłacenie w kwocie niższej niż wy nikająca z prawidłowego obliczenia.”; 1

1) art. 15 i 16 otrzymują brzmienie: „Art. 1

5. Naruszeniem dyscypliny finansów pub licznych jest zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub pla nem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z narusze niem przepisów dotyczących zaciągania zobowiązań przez jednostkę sektora finansów publicznych. Art. 1

6.

1. Naruszeniem dyscypliny finansów pub licznych jest niewykonanie w  terminie zobowiązania jednostki sektora finan sów publicznych, w  tym obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nad płaty lub nienależnie opłaconych skła dek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, którego skutkiem jest zapła ta odsetek, kar lub opłat albo oprocen towanie tych należności.

2. Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych zaniechanie, o  którym mowa w  ust.  1, dotyczące obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zapłata odsetek lub oprocentowanie są zwią zane z czynnościami mającymi na celu ustalenie zasadności zwrotu tych na leżności.”; 1

2) w art. 17: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicz nych jest niezgodne z  przepisami o  zamó wieniach publicznych:

1) opisanie przedmiotu zamówienia publicz nego w  sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję;

2) ustalenie wartości zamówienia publiczne go lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o za mówieniach publicznych albo na zastoso wanie przepisów dotyczących zamówie nia publicznego o niższej wartości;

3) opisanie sposobu dokonania oceny speł niania warunków udziału w  postępowa niu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób niezwiązany z przedmiotem za mówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia;

4) określenie kryteriów oceny ofert;

5) nieprzekazanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub nieza mieszczenie w Biuletynie Zamówień Pub licznych ogłoszenia o  zamówieniu, ogło szenia o  zmianie ogłoszenia o  zamówie niu lub ogłoszenia o udzieleniu zamówie nia;

6) niezawiadomienie w  terminie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczę ciu postępowania o  udzielenie zamówie nia publicznego.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a—1c w brzmieniu: „1a. Działanie lub zaniechanie określone w ust. 1 nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, jeżeli:

1) zostało skorygowane w  sposób zapew niający zgodność danej czynności i toku postępowania z przepisami o  zamówie niach publicznych;

2) nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego. 1b. Naruszeniem dyscypliny finansów publicz nych jest udzielenie zamówienia publiczne go:

1) wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o za mówieniach publicznych;

2) z  naruszeniem przepisów o  zamówie niach publicznych dotyczących przesła nek stosowania trybów udzielenia zamó wienia publicznego: negocjacji bez ogło szenia, zamówienia z wolnej ręki lub za pytania o cenę. 1c. Naruszeniem dyscypliny finansów publicz nych jest naruszenie przepisów o zamówie niach publicznych w inny sposób niż okreś lony w ust. 1 i 1b, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamó wienia publicznego, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego.”, Dziennik Ustaw Nr 240 — 13905 — Poz. 1429

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicz nych jest niezłożenie przez członka komisji przetargowej lub inną osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie za mówienia publicznego po stronie zamawia jącego oświadczenia o  braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z te go postępowania.”, d) uchyla się ust. 7; 1

3) w art. 17a uchyla się ust. 5; 1

4) w rozdziale 1 po art. 18a dodaje się art. 18b i 18c w brzmieniu: „Art. 18b. Naruszeniem dyscypliny finansów pub licznych jest niedokonanie lub nienale żyte dokonanie wstępnej kontroli zgod ności operacji gospodarczej lub finan sowej z  planem finansowym lub kom pletności i rzetelności dokumentów do tyczących takiej operacji, jeżeli miało ono wpływ na:

1) dokonanie wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków usta lonej w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych;

2) zaciągnięcie zobowiązania niemiesz czącego się w  planie finansowym jednostki sektora finansów publicz nych. Art. 18c.

1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierow nika jednostki sektora finansów pub licznych obowiązków w zakresie kon troli zarządczej w  jednostce sektora finansów publicznych, jeżeli miało ono wpływ na:

1) uszczuplenie wpływów należnych tej jednostce, Skarbowi Państwa lub jednostce samorządu teryto rialnego;

2) dokonanie wydatku powodujące go przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w  planie finansowym jednostki;

3) zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia określonego usta wą budżetową, uchwałą budżeto wą lub planem finansowym albo z  przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z  naruszeniem przepisów dotyczących zaciągania zobowiązań przez jednostkę sek tora finansów publicznych;

4) niewykonanie w  terminie zobo wiązania jednostki, w  tym obo wiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na ubezpie czenie społeczne lub zdrowotne;

5) udzielenie zamówienia publiczne go wykonawcy, który nie został wybrany w  trybie określonym w  przepisach o  zamówieniach publicznych;

6) zawarcie umowy w sprawie zamó wienia publicznego z naruszeniem przepisów o  zamówieniach pub licznych dotyczących formy pisem nej umowy, okresu, na który umo wa może być zawarta, lub w przy padku wniesienia odwołania — terminu jej zawarcia;

7) niewyłączenie z  postępowania o  udzielenie zamówienia publicz nego osoby podlegającej wyłącze niu z  takiego postępowania na podstawie przepisów o  zamówie niach publicznych;

8) unieważnienie postępowania o  udzielenie zamówienia publicz nego z  naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych okreś lających przesłanki unieważnienia tego postępowania;

9) zawarcie umowy koncesji na robo ty budowlane lub usługi z  konce sjonariuszem, który nie został wy brany zgodnie z przepisami o kon cesji na roboty budowlane lub usługi;

10) zawarcie umowy koncesji na robo ty budowlane lub usługi z  naru szeniem przepisów o  koncesji na roboty budowlane lub usługi doty czących formy pisemnej umowy, okresu, na który umowa może być zawarta, lub w przypadku wniesie nia skargi na czynność wyboru oferty najkorzystniejszej — termi nu jej zawarcia; 1

1) odwołanie postępowania o zawar cie umowy koncesji na roboty bu dowlane lub usługi z naruszeniem przepisów o  koncesji na roboty budowlane lub usługi; 1

2) dokonanie, w zakresie gospodarki finansowej lub w  postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicz nego lub przygotowaniu tego po stępowania albo w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na ro boty budowlane lub usługi, czyn ności naruszającej dyscyplinę finansów publicznych przez osobę nieupoważnioną do wykonania tej czynności; 1

3) działanie lub zaniechanie skutkują ce zapłatą ze środków publicznych kary, grzywny lub opłaty stano wiącej sankcję finansową, do któ rych stosuje się przepisy o postę powaniu egzekucyjnym w admini stracji. Dziennik Ustaw Nr 240 — 13906 — Poz. 14292. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do należności, o  których mowa w  art.  5 ust. 3.”; 1

5) w art. 19: a) w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Nie można przypisać winy, jeżeli naruszenia nie można było uniknąć mimo dołożenia staran ności wymaganej od osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązku, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naru szający dyscyplinę finansów publicznych.”, b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Przepisu ust.  3 nie stosuje się do czynów, o których mowa w art. 18c.”; 1

6) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Osoba, o  której mowa w  art.  4 ust.  1 pkt  1, uczestnicząca w  podejmowaniu uchwały za wierającej polecenie lub upoważnienie do po pełnienia czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych, w  przypadku niezgło szenia sprzeciwu do tej uchwały, odpowiada na zasadach określonych w art. 19 ust. 3.”; 1

7) w art. 21 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Za czas, w  którym sprawca zaniechał działania, uważa się dzień następujący po upływie terminu, w którym określone działanie powinno nastąpić.”; 1

8) uchyla się art. 22; 1

9) art. 26 otrzymuje brzmienie: „Art. 2

6.

1. Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych działanie lub za niechanie określone w art. 5—16, któ rego przedmiotem są środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej jedno razowo, a w przypadku więcej niż jed nego działania lub zaniechania — łącz nie w  roku budżetowym, kwoty mini malnej.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku działania lub zaniechania określonego w  art.  18 pkt  2 oraz art. 18b i 18c.

3. Kwotą minimalną w rozumieniu ust. 1 jest kwota przeciętnego wynagrodze nia miesięcznego w gospodarce naro dowej w roku poprzednim, ogłoszone go przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w  Dzienniku Urzędo wym Rzeczypospolitej Polskiej „Moni tor Polski” zgodnie z art. 5 ust. 7 usta wy z  dnia 4 marca 1994  r. o  zakłado wym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.4)), zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”.”;

20) w art. 28: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Przy ocenie stopnia szkodliwości dla finan sów publicznych naruszenia dyscypliny finansów publicznych uwzględnia się wagę naruszonych obowiązków, sposób i  oko liczności ich naruszenia, a  także skutki na ruszenia.”, b) w ust. 2: — zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Przy ocenie stopnia szkodliwości dla finan sów publicznych naruszenia dyscypliny finansów publicznych wywołującego skutki finansowe bierze się pod uwagę w szczegól ności wysokość skutku finansowego, w tym:”, — pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) kwotę zapłaconych odsetek, kar lub opłat albo wypłaconego oprocentowania.”, c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Przy ocenie stopnia szkodliwości dla finan sów publicznych naruszenia dyscypliny finansów publicznych niewywołującego skut ków finansowych uwzględnia się w  szcze gólności wagę naruszonych obowiązków oraz sposób i  okoliczności ich naruszenia, w  tym w  przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych określonego w art. 17 i 17a — sposób naruszenia zasady uczciwej konkurencji lub zasady równego traktowa nia wykonawców.”; 2

1) w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Osoba, która naruszyła dyscyplinę finansów publicznych wskutek wykonania uchwały orga nu, o  którym mowa w  art.  4 ust.  1 pkt  1, nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli przed wyko naniem uchwały zgłosiła pisemnie zastrzeże nie i  pomimo tego zastrzeżenia otrzymała pisemne potwierdzenie wykonania uchwały lub uchwała nie została uchylona albo zmie niona; w tym przypadku odpowiedzialność po nosi każdy z członków organu, który podpisał się pod pisemnym potwierdzeniem wykonania uchwały, a  w  razie braku takiego dokumentu — każdy z  członków organu, który nie zgłosił sprzeciwu do uchwały, która nie została uchy lona albo zmieniona.”; 2

2) w art. 31 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. Karę pieniężną wymierza się w wysokości od 0,25 do trzykrotności miesięcznego wynagro dzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych — obliczone go jak wynagrodzenie za czas urlopu wypo czynkowego — należnego w  roku, w  którym doszło do tego naruszenia.

3. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, karę pieniężną wymierza się w  wysokości od 0,25 do pięciokrotności przeciętnego wynagrodze nia.”;

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  1996  r. Nr  118, poz.  561, Nr  139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686, z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 121, poz.  770, z  1998  r. Nr  75, poz.  486 i  Nr  113, poz.  717, z  2002  r. Nr  135, poz.  1146, z  2003  r. Nr  213, poz.  2081, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2007 r. Nr 69, poz. 467 i Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 86, poz. 522 i Nr 237, poz. 1654 i 1656, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235. Dziennik Ustaw Nr 240 — 13907 — Poz. 1429

2

3) w art. 33: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Organ orzekający w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych wymierza karę według swojego uznania, w granicach określonych w  ustawie, uwzględniając sto pień szkodliwości dla finansów publicznych naruszenia dyscypliny finansów publicz nych, stopień winy, a  także cele kary w za kresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i  dyscyplinujące, które ma osiągnąć w stosunku do ukaranego.”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Wymierzając karę za naruszenie dyscypliny finansów publicznych wywołujące skutki finansowe, organ orzekający bierze pod uwagę również relację wysokości skutku finansowego do:

1) wysokości kwoty wydatków albo kosz tów określonej w  planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych lub

2) wysokości kwoty środków publicznych przekazanych do wykorzystania lub dys ponowania w  roku budżetowym pod miotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych.”; 2

4) art. 34 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

4.

1. Karę określoną w  art.  31 ust.  1 pkt  4 wymierza się w  przypadku rażącego naruszenia dyscypliny finansów pub licznych.

2. Karę określoną w  art.  31 ust.  1 pkt  4 można wymierzyć również w przypad ku ponownego ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.”; 2

5) po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu: „Art. 34a. Karę pieniężną albo karę nagany można wymierzyć w szczególności w przypad ku naruszenia dyscypliny finansów pub licznych, którego stopień szkodliwości dla finansów publicznych jest znaczny, z tym że jeżeli wskutek naruszenia:

1) nie została wpłacona lub zwrócona należność Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicz nych w znacznej wysokości,

2) bez upoważnienia albo z  przekrocze niem zakresu upoważnienia zaciąg nięto zobowiązanie lub dokonano wy datku w znacznej wysokości,

3) zapłacono ze środków publicznych odsetki, kary lub opłaty albo oprocen towanie w znacznej wysokości,

4) udzielono zamówienia publicznego z istotnym naruszeniem zasady uczci wej konkurencji lub zasady równego traktowania wykonawców — wymierza się karę pieniężną.”; 2

6) art. 35 otrzymuje brzmienie: „Art. 3

5. Karę upomnienia można wymierzyć w  szczególności w  przypadku, gdy sto pień szkodliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych nie jest znaczny.”; 2

7) w art. 36: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Odstąpienia od wymierzenia kary nie stosu je się:

1) wobec sprawcy naruszenia dyscypliny finansów publicznych popełnionego w cza sie, gdy nie uległo zatarciu prawomocnie orzeczone ukaranie za inne naruszenie dy scypliny finansów publicznych;

2) w przypadku gdy stopień szkodliwości na ruszenia dyscypliny finansów publicznych jest rażący.”, b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. W przypadku gdy w związku z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych nastąpiło uszczuplenie środków publicznych w znacz nej wysokości, można odstąpić od wymie rzenia kary, jeżeli przed wydaniem orzecze nia środki wyrównujące to uszczuplenie zo stały w  całości wpłacone lub zwrócone na rzecz Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej właściwej jednostki sektora finansów publicznych.”; 2

8) w art. 42 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Kadencja komisji orzekającej i Głównej Komisji Orzekającej rozpoczyna się w dniu powołania przewodniczącego danej komisji. Powołanie przewodniczącego po rozpoczęciu kadencji da nej komisji nie skutkuje wydłużeniem okresu kadencji.”; 2

9) w art. 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W skład Głównej Komisji Orzekającej wchodzi przewodniczący, jeden lub dwóch jego zastęp ców i od 15 do 21 członków Komisji.”; 30) po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu: „Art. 44a. Przewodniczący Głównej Komisji Orze kającej podejmuje działania na rzecz za pewnienia jednolitego stosowania prze pisów o odpowiedzialności za narusze nie dyscypliny finansów publicznych przez organy orzekające w  sprawach o  takie naruszenie, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów, w  szczególności przez upowszechnianie orzeczeń Głów nej Komisji Orzekającej i komisji orzeka jących.”; 3

1) w art. 46 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) międzyresortowe komisje orzekające przy: a) ministrze właściwym do spraw finansów publicznych, b) ministrze właściwym do spraw administra cji publicznej, c) Ministrze Sprawiedliwości;”; Dziennik Ustaw Nr 240 — 13908 — Poz. 1429

3

2) art. 48 i 49 otrzymują brzmienie: „Art. 4

8. Międzyresortowa komisja orzekająca przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych orzeka w  sprawach o  naru szenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie dotyczącym:

1) realizacji budżetu państwa w częściach ustalonych dla następujących działów administracji rządowej: a) budżet, b) finanse publiczne, c) instytucje finansowe, d) członkostwo Rzeczypospolitej Pol skiej w Unii Europejskiej, e) kultura i ochrona dziedzictwa naro dowego, f) kultura fizyczna, g) nauka, h) oświata i wychowanie, i) rolnictwo, j) rozwój wsi, k) rynki rolne, l) rybołówstwo, m) szkolnictwo wyższe, n) turystyka, o) sprawy zagraniczne, p) zdrowie — z  wyłączeniem środków przekaza nych jednostkom, o  których mowa w art. 51 pkt 1 i 4;

2) realizacji budżetu państwa w częściach innych niż ustalone dla działów ad ministracji rządowej, którymi dysponu ją ministrowie kierujący działami wy mienionymi w  pkt  1, z  wyłączeniem środków przekazanych jednostkom, o których mowa w art. 51 pkt 1 i 4;

3) organów i  jednostek podległych mini strom kierującym działami wymienio nymi w pkt 1 lub nadzorowanych przez tych ministrów oraz jednostek im pod ległych lub przez nie nadzorowanych;

4) innych podmiotów otrzymujących środki publiczne przekazane z  części budżetu państwa, o  których mowa w pkt 1 i 2, lub z innych środków pub licznych, którymi dysponują ministro wie kierujący działami wymienionymi w  pkt  1 lub organy i  jednostki, o  któ rych mowa w pkt 3. Art. 4

9. Międzyresortowa komisja orzekająca przy ministrze właściwym do spraw admini stracji publicznej orzeka w  sprawach o  naruszenie dyscypliny finansów pub licznych w zakresie dotyczącym:

1) realizacji budżetu państwa w częściach ustalonych dla następujących działów administracji rządowej: a) administracja publiczna, b) budownictwo, gospodarka prze strzenna i mieszkaniowa, c) gospodarka, d) gospodarka morska, e) gospodarka wodna, f) informatyzacja, g) łączność, h) obrona narodowa, i) praca, j) rozwój regionalny, k) Skarb Państwa, l) transport, m) środowisko, n) rodzina, o) sprawy wewnętrzne, p) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, q) zabezpieczenie społeczne — z  wyłączeniem środków przekaza nych jednostkom, o  których mowa w art. 51 pkt 1 i 4;

2) realizacji budżetu państwa w częściach innych niż ustalone dla działów ad ministracji rządowej, którymi dysponu ją ministrowie kierujący działami wy mienionymi w  pkt  1, z  wyłączeniem środków przekazanych jednostkom, o których mowa w art. 51 pkt 1 i 4;

3) osób pełniących funkcje marszałka wo jewództwa, członka zarządu wojewódz twa i  głównego księgowego budżetu województwa (skarbnika wojewódz twa);

4) osób pełniących funkcje wojewody, wicewojewody, dyrektora generalnego urzędu wojewódzkiego i  głównego księgowego części budżetowej, której dysponentem jest wojewoda;

5) organów i  jednostek podległych mini strom kierującym działami wymienio nymi w pkt 1 lub nadzorowanych przez tych ministrów oraz jednostek im pod ległych lub przez nie nadzorowanych;

6) innych podmiotów otrzymujących środki publiczne przekazane z  części budżetu państwa, o  których mowa w pkt 1 i 2, lub z innych środków pub licznych, którymi dysponują ministro wie kierujący działami wymienionymi w  pkt  1 lub organy i  jednostki, o  któ rych mowa w pkt 5.”; 3

3) po art. 49 dodaje się art. 49a i 49b w brzmieniu: „Art. 49a. Międzyresortowa komisja orzekająca przy Ministrze Sprawiedliwości orzeka w  sprawach o  naruszenie dyscypliny finansów publicznych w  zakresie doty czącym:

1) realizacji budżetu państwa: a) w  części ustalonej dla działu ad ministracji rządowej sprawiedliwość, Dziennik Ustaw Nr 240 — 13909 — Poz. 1429

b) w częściach innych niż ustalona dla działu administracji rządowej spra wiedliwość, którymi dysponuje Minister Sprawiedliwości, c) w części, którą dysponuje Prokura tor Generalny — z wyłączeniem środków przekaza nych jednostkom wymienionym w art. 51 pkt 1 i 4;

2) organów i jednostek podległych Mini strowi Sprawiedliwości albo Prokura torowi Generalnemu lub nadzorowa nych przez Ministra Sprawiedliwości albo Prokuratora Generalnego, a tak że jednostek podległych tym orga nom lub jednostkom lub nadzorowa nych przez te organy lub jednostki;

3) innych podmiotów otrzymujących środki publiczne przekazane z  części budżetu państwa, o  których mowa w pkt 1, lub z innych środków publicz nych, którymi dysponują Minister Sprawiedliwości, Prokurator General ny lub organy i jednostki wymienione w pkt 2. Art. 49b. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie właści wości międzyresortowej komisji orzeka jącej zgodnie z  art.  48—49a, właściwa jest międzyresortowa komisja orzekają ca przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych.”; 3

4) w art. 50 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3) organów i  jednostek nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 49 pkt 4, oraz jednostek, o których mowa w art. 51 pkt 3;

4) osób pełniących funkcje ministra, sekretarza stanu i podsekretarza stanu, a także dyrektora generalnego urzędu i  głównego księgowego części budżetu, z wyłączeniem dyrektora gene ralnego urzędu wojewódzkiego i  głównego księgowego części budżetu, której dysponen tem jest wojewoda;”; 3

5) w art. 51: a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Regionalna komisja orzekająca orzeka, zgod nie z  terytorialnym zasięgiem działania regio nalnej izby obrachunkowej, przy której została utworzona, w sprawach o naruszenie dyscypli ny finansów publicznych w  zakresie dotyczą cym:”, b) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i  stowarzyszeń, z  wyłączeniem osób, o których mowa w art. 49 pkt 3;

2) realizacji budżetu wojewody, z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 49 pkt 4;”; 3

6) w  rozdziale 2 po art.  51 dodaje się art.  51a w brzmieniu: „Art. 51a.

1. Właściwość komisji orzekającej ustala się według stanu na dzień popełnie nia naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

2. W  przypadku naruszenia dyscypliny finansów publicznych popełnionego przez więcej niż jedną osobę, jeżeli jednym z obwinionych jest:

1) osoba wymieniona w art. 49 pkt 3 i 4 — właściwa jest międzyresorto wa komisja orzekająca przy mini strze właściwym do spraw admini stracji publicznej, z  zastrzeżeniem pkt 2;

2) osoba wymieniona w art. 50 pkt 4 — właściwa jest komisja orzekająca przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3. Wyłączenie do odrębnego rozpozna nia sprawy jednej z  osób, o  których mowa w ust. 2, po złożeniu wniosku o  ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie zmienia właściwości ustalonej zgodnie z ust. 2.”; 3

7) w art. 53: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) międzyresortowych komisji orzekających — przez ministra, przy którym działa dana ko misja;”, b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Przewodniczący międzyresortowej komisji orzekającej występuje do ministrów kierują cych działami administracji rządowej objęty mi właściwością danej komisji, a w przypad ku międzyresortowej komisji orzekającej przy Ministrze Sprawiedliwości — również do Prokuratora Generalnego, o przedstawie nie kandydatów na członków tej komisji. Kandydatów przedstawia się w  terminie 14 dni od dnia wystąpienia.”; 3

8) w art. 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Członków Głównej Komisji Orzekającej powo łuje i odwołuje, na wniosek Przewodniczącego tej Komisji zaopiniowany przez ministra właś ciwego do spraw finansów publicznych, Prezes Rady Ministrów.”; 3

9) w art. 55: a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) posiada wyższe wykształcenie prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne;”, b) uchyla się ust. 2, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Członkami międzyresortowej komisji orzeka jącej nie mogą być kierownik i zastępca kie rownika komórki bezpośrednio odpowie dzialnej za wykonanie budżetu państwa Dziennik Ustaw Nr 240 — 13910 — Poz. 1429

w zakresie części objętej właściwością danej komisji lub planu finansowego jednostki budżetowej — urzędu obsługującego mini stra będącego dysponentem tej części, a  w  przypadku międzyresortowej komisji orzekającej przy Ministrze Sprawiedliwości — również Prokuratora Generalnego.”; 40) w art. 59 dotychczasowa treść otrzymuje oznacze nie ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Główny Rzecznik, rzecznik dyscypliny i  ich za stępcy są w zakresie sprawowanej funkcji nie zależni od innych organów i  nie są związani rozstrzygnięciami innych organów, z  wyjąt kiem prawomocnego wyroku sądu.”; 4

1) w  rozdziale 4 po art.  59 dodaje się art.  59a w brzmieniu: „Art. 59a.

1. Główny Rzecznik, rzecznik dyscypliny i  ich zastępcy mogą przekazać orga nowi założycielskiemu, organowi sprawującemu nadzór nad jednostką sektora finansów publicznych lub podmiotowi, któremu ta jednostka podlega, albo innemu podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia kontroli, z  wyłączeniem Najwyższej Izby Kontroli, informację o  potrzebie przeprowadzenia kontroli prawidło wości gospodarowania mieniem lub środkami publicznymi w zakresie nie będącym przedmiotem złożonego za wiadomienia, o  którym mowa w art. 93 ust. 

1. W informacji wskazu je się zakres i cel kontroli.

2. Podmiot, który otrzymał informację, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie zawiadamia odpowiednio Głównego Rzecznika, rzecznika dyscypliny albo zastępcę odpowiednio Głównego Rzecznika lub rzecznika dyscypliny, od którego otrzymał tę informację, o:

1) możliwości przeprowadzenia kon troli i przewidywanym terminie jej zakończenia, a  następnie o  wyni kach kontroli albo złożeniu zawia domienia, o którym mowa w art. 93 ust. 1, albo

2) braku możliwości lub zasadności przeprowadzenia kontroli.”; 4

2) w art. 62: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. O  przedstawienie kandydatów na rzeczni ków dyscypliny lub ich zastępców Główny Rzecznik występuje odpowiednio do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, mini strów kierujących działami administracji rzą dowej objętymi właściwością międzyresor towych komisji orzekających, a w przypadku międzyresortowej komisji orzekającej przy Ministrze Sprawiedliwości — również do Prokuratora Generalnego, oraz do prezesów regionalnych izb obrachunkowych. Kandy datów przedstawia się w terminie 30 dni od dnia wystąpienia Głównego Rzecznika.”, b) uchyla się ust. 3; 4

3) po art. 62 dodaje się art. 62a w brzmieniu: „Art. 62a. Rzecznik dyscypliny i  jego zastępcy są właściwi w  sprawach rozpatrywanych przez komisję orzekającą, przy której zo stali powołani. Spory o właściwość roz strzyga Główny Rzecznik.”; 4

4) w art. 63: a) w ust. 1: — zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Funkcję Głównego Rzecznika, rzecznika dy scypliny i ich zastępców może pełnić osoba, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji oraz:”, — pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) posiada wyższe wykształcenie prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne;”, b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Do Głównego Rzecznika, rzeczników dyscypli ny i  ich zastępców stosuje się odpowiednio przepisy art. 55 ust. 4—7.”; 4

5) art. 64 otrzymuje brzmienie: „Art. 6

4. O powołaniu lub odwołaniu rzecznika dy scypliny lub jego zastępcy powiadamia się odpowiednio Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, właściwego ministra, przy którym działa międzyresortowa ko misja orzekająca, prezesa regionalnej izby obrachunkowej i  przewodniczącego komisji orzekającej, a w przypadku rzecz nika dyscypliny lub jego zastępcy powo łanego przy międzyresortowej komisji orzekającej — również ministra kierujące go działem administracji rządowej lub Prokuratora Generalnego, który przedsta wił jego kandydaturę.”; 4

6) w art. 65 ust. 2—6 otrzymują brzmienie: „

2. Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia mie sięcznego, o  którym mowa w  ust.  1, członka komisji orzekającej i Głównej Komisji Orzekają cej wynosi odpowiednio 0,08 i 0,1 przeciętne go wynagrodzenia.

3. Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia mie sięcznego, o którym mowa w ust. 1, przewod niczącego komisji orzekającej i Przewodniczą cego Głównej Komisji Orzekającej wynosi od powiednio 0,6 i 0,8 przeciętnego wynagrodze nia.

4. Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia mie sięcznego, o którym mowa w ust. 1, zastępcy przewodniczącego komisji orzekającej i Głów nej Komisji Orzekającej wynosi odpowiednio 0,4 i 0,6 przeciętnego wynagrodzenia.

5. Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia mie sięcznego, o którym mowa w ust. 1, Głównego Rzecznika i jego zastępcy wynosi odpowiednio 0,8 i 0,6 przeciętnego wynagrodzenia, a rzecz nika dyscypliny i  jego zastępcy odpowiednio 0,8 i 0,6 przeciętnego wynagrodzenia. Dziennik Ustaw Nr 240 — 13911 — Poz. 14296. Wynagrodzenie, o  którym mowa w  ust.  1, nie przysługuje osobom powołanym spośród osób zatrudnionych w  komórce organizacyjnej za pewniającej obsługę prawną i administracyjno -techniczną, o której mowa w art. 70.”; 4

7) w art. 66: a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: „

2. W przypadku udziału w rozprawie lub posie dzeniu komisji orzekającej wysokość ryczał towego wynagrodzenia, o  którym mowa w ust. 1:

1) przewodniczącego składu orzekającego wynosi 0,12 przeciętnego wynagrodzenia, a  jeżeli został wyznaczony do sporządze nia uzasadnienia orzeczenia lub postano wienia — 0,18 przeciętnego wynagrodze nia;

2) członka składu orzekającego wynosi 0,06 przeciętnego wynagrodzenia, a jeżeli został wyznaczony do sporządzenia uza sadnienia orzeczenia lub postanowienia — 0,12 przeciętnego wynagrodzenia;

3) oskarżyciela wynosi 0,06 przeciętnego wynagrodzenia;

4) protokolanta wynosi 0,035 przeciętnego wynagrodzenia.

3. W przypadku udziału w rozprawie lub posie dzeniu Głównej Komisji Orzekającej wyso kość ryczałtowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1:

1) przewodniczącego składu orzekającego wynosi 0,16 przeciętnego wynagrodzenia, a  jeżeli został wyznaczony do sporządze nia uzasadnienia orzeczenia lub postano wienia — 0,24 przeciętnego wynagrodze nia;

2) członka składu orzekającego wynosi 0,08 przeciętnego wynagrodzenia, a jeżeli został wyznaczony do sporządzenia uza sadnienia orzeczenia lub postanowienia — 0,16 przeciętnego wynagrodzenia;

3) oskarżyciela wynosi 0,08 przeciętnego wynagrodzenia;

4) protokolanta wynosi 0,035 przeciętnego wynagrodzenia.”, b) uchyla się ust. 4; 4

8) w art. 67: a) w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „W  przypadku osoby, która pełni lub pełniła funkcję Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej, wymagana jest zgoda Prezesa Rady Ministrów.”, b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do:

1) rzecznika dyscypliny lub jego zastępcy — z tym że wymagana jest zgoda Głównego Rzecznika;

2) zastępcy Głównego Rzecznika — z tym że wymagana jest zgoda ministra właściwe go do spraw finansów publicznych;

3) Głównego Rzecznika — z tym że wymaga na jest zgoda Prezesa Rady Ministrów.”; 4

9) w art. 68 uchyla się ust. 2; 50) w art. 69 uchyla się ust. 2; 5

1) w art. 70: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Kancelarii Prezesa Rady Mini strów, ministrowie, przy których działają międzyresortowe komisje orzekające, oraz prezesi regionalnych izb obrachunkowych zapewniają siedzibę, obsługę prawną i  ad ministracyjno-techniczną komisji orzekają cej oraz rzecznika i jego zastępcy właściwych w sprawach tej komisji, a także ponoszą wy datki związane z  ich funkcjonowaniem, wy płatą wynagrodzeń i szkoleniem oraz zwro tem świadkom kosztów przejazdu, finanso wane z budżetu państwa.”, b) uchyla się ust. 3; 5

2) w art. 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Oskarżycielem przed komisją orzekającą jest rzecznik dyscypliny, który występuje z  wnios kiem o ukaranie, a oskarżycielem przed Głów ną Komisją Orzekającą jest Główny Rzecznik.”; 5

3) po art. 78 dodaje się art. 78a w brzmieniu: „Art. 78a.

1. Postępowanie zawiesza się, z zastrze żeniem art. 25 ust. 2, w przypadku wy stąpienia długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej jego prowadzenie.

2. Zawieszenie postępowania następuje w drodze postanowienia.

3. Zawieszone postępowanie podejmuje się, w  drodze postanowienia, nie zwłocznie po ustaniu przeszkody, o której mowa w ust. 1, albo uzyska niu informacji o zakończeniu postępo wania, o  którym mowa w  art.  25 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 3.

4. Jeżeli postępowanie zostało zawie szone po rozpoczęciu postępowania dowodowego na rozprawie, a  skład orzekający został zmieniony, ujawnia się dowody przeprowadzone po przednio.”; 5

4) w art. 79 dotychczasowa treść otrzymuje oznacze nie ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Jeżeli okoliczności uzasadniające zawieszenie postępowania dotyczą jednej ze spraw rozpo znawanych łącznie lub jednej z osób, które po pełniły naruszenie dyscypliny finansów pub licznych, albo jeżeli ujawnią się inne okoliczno ści uniemożliwiające łączne rozpoznanie spra wy, sprawy te wyłącza się do odrębnego po stępowania.”; 5

5) w art. 81: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Z  wnioskiem o  ukaranie występuje się do komisji orzekającej, zgodnie z właściwością określoną w art. 47—51a.”, Dziennik Ustaw Nr 240 — 13912 — Poz. 1429

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Przewodniczący Głównej Komisji Orzekają cej może wyznaczyć, w drodze postanowie nia, do rozpoznania wniosku o ukaranie in ną komisję orzekającą niż wynika to z  jej właściwości, w  przypadkach uzasadnio nych ważnymi przyczynami innymi niż określone w ust. 2 i 3.”; 5

6) po art. 85 dodaje się art. 85a w brzmieniu: „Art. 85a. W  razie stwierdzenia w  toku czynności sprawdzających lub w toku postępowa nia istotnego uchybienia w  czynnoś ciach instytucji państwowej, samorzą dowej lub społecznej, sprzyjającego na ruszeniom prawa, odpowiednio rzecznik dyscypliny, Główny Rzecznik, komisja orzekająca albo Główna Komisja Orze kająca zawiadamia o  stwierdzonym uchybieniu tę instytucję lub organ po wołany do sprawowania nad nią nadzo ru.”; 5

7) w art. 86: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Instytucje państwowe i  samorządowe są obowiązane, w  zakresie swojego działania, udzielać pomocy organom właściwym w sprawach o naruszenie dyscypliny finan sów publicznych, w szczególności w  termi nie określonym przez organ prowadzący po stępowanie:

1) wydawać opinie, jeżeli stwierdzenie oko liczności mających znaczenie dla sprawy wymaga wiadomości specjalnych lub wiedzy specjalistycznej;

2) przekazać dokumenty mające znaczenie w sprawie.”, b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „

3. Wydawanie opinii i  przekazywanie doku mentów następuje z  zachowaniem zasad ochrony tajemnic ustawowo chronionych, w  szczególności dokumenty lub opinie za wierające informacje niejawne przekazuje się w  trybie i  na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejaw nych.”; 5

8) art. 87 otrzymuje brzmienie: „Art. 8

7. Przedmiotem dowodu są fakty mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.”; 5

9) art. 90 otrzymuje brzmienie: „Art. 90. Osoba, wobec której wszczęto postępo wanie, występująca z  wnioskiem dowo dowym, w tym o dowód z zeznań świad ków, jest obowiązana dokładnie oznaczyć fakty, o których stwierdzenie wnosi. Obo wiązek dotyczy również wskazania świad ków, których zeznania mają stwierdzać te fakty, tak aby wezwanie ich przez organ prowadzący postępowanie było możli we.”; 60) w art. 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Osoba wezwana w  charakterze świadka ma obowiązek stawić się na wezwanie organu pro wadzącego postępowanie, w szczególności na rozprawie, i złożyć zeznania.”; 6

1) po art. 91 dodaje się art. 91a—91c w brzmieniu: „Art. 91a.

1. Pracodawca osoby wezwanej w cha rakterze świadka jest obowiązany zwolnić ją od pracy z  zachowaniem prawa do wynagrodzenia za czas nie obecności w  pracy. Podstawą do zwolnienia od pracy jest wezwanie odpowiednio rzecznika dyscypliny, przewodniczącego komisji orzekają cej lub Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej.

2. Świadkowi, który stawił się na we zwanie organu prowadzącego postę powanie, przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zgodnie z  przepisami w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w pań stwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z  tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Art. 91b.

1. Na osobę wezwaną w  charakterze świadka, która nie stawiła się na we zwanie organu prowadzącego postę powanie, można nałożyć karę porząd kową w wysokości do 100 zł, a w przy padku ponownego niezastosowania się do wezwania — karę porządkową w wysokości do 200 zł, chyba że nie stawiennictwo jest usprawiedliwione nadzwyczajnym wydarzeniem lub in ną przeszkodą, której nie można było przezwyciężyć.

2. Karę porządkową nakłada, w  drodze postanowienia, odpowiednio rzecznik dyscypliny albo przewodniczący skła du orzekającego komisji orzekającej albo Głównej Komisji Orzekającej.

3. Na postanowienie o  nałożeniu kary porządkowej osobie ukaranej służy zażalenie. Przepisy art. 141 stosuje się odpowiednio.

4. Zażalenie wnosi się w  terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia za pośrednictwem organu, który je wy dał, odpowiednio do Głównego Rzecz nika, przewodniczącego komisji orze kającej albo Przewodniczącego Głów nej Komisji Orzekającej. Jeżeli prze wodniczącym składu orzekającego:

1) komisji orzekającej jest przewodni czący tej komisji — zażalenie wnosi się do Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej;

2) Głównej Komisji Orzekającej jest Przewodniczący tej Komisji — zaża lenie wnosi się do Głównej Komisji Orzekającej. Dziennik Ustaw Nr 240 — 13913 — Poz. 14295. Organ, który wydał zaskarżone po stanowienie, może uwzględnić zaża lenie i  uchylić wydane postanowie nie.

6. W  wyniku rozpoznania zażalenia, w terminie 7 dni od dnia jego otrzy mania, organ wskazany w  ust.  4, w drodze postanowienia, utrzymuje w  mocy zaskarżone postanowienie albo je uchyla. Przepis art.  142 sto suje się odpowiednio.

7. Na postanowienie o  utrzymaniu w mocy postanowienia o nałożeniu kary porządkowej służy skarga do sądu administracyjnego.

8. Wpływy z  tytułu kar porządkowych stanowią dochód budżetu państwa.

9. Prawomocne postanowienie o nało żeniu kary porządkowej niezwłocz nie przekazuje osobie ukaranej od powiednio rzecznik dyscypliny albo przewodniczący składu orzekające go komisji orzekającej albo Głównej Komisji Orzekającej. Przepis art. 155 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

10. Kary porządkowe nieuiszczone w  terminie podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Art. 91c. Każdy może być wezwany przez organ prowadzący postępowanie do przedsta wienia na piśmie, w  wyznaczonym ter minie, informacji mających znaczenie dla sprawy, w  ramach posiadanej wie dzy. Przepis art. 86 ust. 3 stosuje się od powiednio.”; 6

2) art. 92 otrzymuje brzmienie: „Art. 9

2. Jeżeli stwierdzenie okoliczności mają cych znaczenie dla sprawy wymaga wia domości specjalnych lub wiedzy specjali stycznej, organ prowadzący postępowa nie zasięga opinii organów lub instytucji, o których mowa w art. 86.”; 6

3) w art. 93 w ust. 1: a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) kierownik podmiotu niezaliczanego do sek tora finansów publicznych, któremu przeka zano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne,”, b) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) dysponent przekazujący środki publiczne jednostce sektora finansów publicznych lub podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych,”, c) dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „

7) organ założycielski jednostki sektora finan sów publicznych”; 6

4) w art. 94: a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) wskazanie okoliczności, w  jakich doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicz nych, a także określenie wysokości środków finansowych będących przedmiotem naru szenia lub wysokości skutków finanso wych;”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Do zawiadomienia dołącza się, w  miarę możliwości, materiał zebrany w  trakcie kontroli lub innych działań, w wyniku któ rych ujawniono naruszenie dyscypliny finansów publicznych, potwierdzający fakt lub okoliczności popełnienia tego narusze nia, w  szczególności protokół kontroli lub wynik kontroli. Kopie dołączanych doku mentów potwierdza się za zgodność z ory ginałem.”, c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Zawiadomienie pozostawia się bez rozpo znania, jeżeli nie zawiera danych pozwalają cych na zidentyfikowanie zawiadamiające go.”; 6

5) w art. 95 dotychczasowa treść otrzymuje oznacze nie ust. 1 i dodaje się ust. 2—6 w brzmieniu: „

2. Kierownik jednostki oraz organ sprawujący nadzór nad jednostką, którzy otrzymali infor mację, o której mowa w ust. 1, są obowiązani przekazać rzecznikowi dyscypliny, w  wyzna czonym przez niego terminie, nie dłuższym niż 3 miesiące i nie krótszym niż miesiąc, informa cję o podjętych w tej sprawie działaniach, a na stępnie informować go o  dalszych czynnoś ciach w sprawie i ich wynikach.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli w  termi nie, o  którym mowa w  tym przepisie, odpo wiednio kierownik jednostki lub organ sprawu jący nadzór nad jednostką złoży zawiadomie nie.

4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 2, nie zostanie przekazana informacja o  podjętych działaniach ani nie zostanie złożone zawiado mienie, rzecznik dyscypliny przekazuje otrzy maną informację o  naruszeniu dyscypliny finansów publicznych Głównemu Rzecznikowi.

5. Przepis ust.  4 stosuje się odpowiednio, jeżeli po przekazaniu w  terminie, o  którym mowa w  ust.  2, informacji o  podjętych działaniach kierownik jednostki oraz organ sprawujący nadzór nad jednostką nie informują rzecznika dyscypliny o dalszych czynnościach w sprawie i ich wynikach.

6. Główny Rzecznik może polecić rzecznikowi dyscypliny podjęcie czynności sprawdzających na podstawie otrzymanej informacji o narusze niu dyscypliny finansów publicznych albo przekazać właściwemu organowi informację o  potrzebie przeprowadzenia kontroli prawid łowości gospodarowania mieniem lub środka mi publicznymi, o której mowa w art. 59a.”; Dziennik Ustaw Nr 240 — 13914 — Poz. 1429

6

6) w  art.  96 w  ust.  2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Przepisy art. 91c i 92 stosuje się odpowiednio.”; 6

7) po art. 96 dodaje się art. 96a w brzmieniu: „Art. 96a.

1. Rzecznik dyscypliny z  urzędu bada swoją właściwość.

2. Stwierdzenie niewłaściwości i przeka zanie sprawy właściwemu rzeczniko wi dyscypliny może nastąpić nie póź niej niż do zakończenia postępowania wyjaśniającego. Rzecznik dyscypliny, któremu przekazano sprawę, prowa dzi ją w dalszym ciągu.”; 6

8) w art. 97: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Po zakończeniu czynności sprawdzających rzecznik dyscypliny wydaje postanowienie o  wszczęciu postępowania wyjaśniającego albo o odmowie jego wszczęcia.”, b) uchyla się ust. 3 i 4; 6

9) w art. 98 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) określenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych będącego przedmiotem postępo wania wraz z  podaniem czasu jego popełnie nia, naruszonego przepisu prawa oraz przepi su ustawy określającego to naruszenie.”; 70) art. 100 otrzymuje brzmienie: „Art. 100.

1. Rzecznik dyscypliny odmawia wszczę cia postępowania wyjaśniającego:

1) jeżeli stwierdzi wystąpienie okolicz ności wymienionej w art. 78 ust. 1;

2) w stosunku do osoby, wobec której w tej samej sprawie toczyło się po stępowanie wyjaśniające zakoń czone wydaniem postanowienia o  umorzeniu tego postępowania, chyba że: a) postanowienie o umorzeniu po stępowania wyjaśniającego zo stało wydane w  wyniku prze stępstwa, b) postanowienie o umorzeniu po stępowania wyjaśniającego zo stało wydane na podstawie do wodów, które okazały się fałszy we, c) po wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania wy jaśniającego wyszły na jaw no we, istotne dla sprawy okolicz ności faktyczne lub dowody, nie znane przy wydaniu tego posta nowienia.

2. W  przypadku wystąpienia jednej z okoliczności, o której mowa w ust. 1 pkt  2 lit.  a—c, rzecznik dyscypliny, w  drodze postanowienia, uchyla po stanowienie o umorzeniu postępowa nia wyjaśniającego.

3. Postanowienie o  odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego powin no zawierać dodatkowo określenie na ruszenia dyscypliny finansów publicz nych będącego przedmiotem czynno ści sprawdzających, wraz z podaniem czasu jego popełnienia, naruszonego przepisu prawa oraz przepisu ustawy określającego to naruszenie.”; 7

1) w  art.  101 w  ust.  2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „W  wyniku rozpoznania zażalenia Główny Rzecz nik, w  drodze postanowienia, utrzymuje w  mocy zaskarżone postanowienie, zmienia je lub uchyla, w całości lub w części.”; 7

2) po art. 101 dodaje się art. 101a w brzmieniu: „Art. 101a.

1. W  przypadku gdy czynności spraw dzające podjęte na polecenie Głów nego Rzecznika, o  którym mowa w art. 95 ust. 6, nie dały podstaw do wszczęcia postępowania wyjaśniają cego, rzecznik dyscypliny przekazuje Głównemu Rzecznikowi informację o wynikach przeprowadzonych czyn ności sprawdzających wraz z  mate riałem z tych czynności.

2. Główny Rzecznik może:

1) polecić rzecznikowi dyscypliny uzupełnienie czynności sprawdza jących;

2) w  drodze postanowienia, polecić rzecznikowi dyscypliny wszczęcie postępowania wyjaśniającego.”; 7

3) w art. 102 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, ma prawo do złożenia, w terminie określonym przez rzeczni ka dyscypliny, nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia postanowienia o  wszczęciu postę powania wyjaśniającego, wyjaśnień lub wnios ków dowodowych na piśmie lub do protokołu. Niezłożenie wyjaśnień lub wniosków dowo dowych w tym terminie uznaje się za odmowę ich złożenia w  postępowaniu wyjaśniającym. Oddalenie wniosku dowodowego następuje w formie postanowienia.”; 7

4) art. 103 otrzymuje brzmienie: „Art. 10

3. W  postępowaniu wyjaśniającym rzecz nik dyscypliny sporządza protokół z  czynności mających znaczenie dla sprawy. Protokół podpisują osoby uczestniczące w czynnościach, a w przy padku odmowy jego podpisania rzecz nik dyscypliny zamieszcza stosowną ad notację.”; 7

5) po art. 103 dodaje się art. 103a w brzmieniu: „Art. 103a. Jeżeli naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone w  postanowie niu o  wszczęciu postępowania wyjaś niającego należy zakwalifikować we dług innego niż wskazany w tym posta nowieniu naruszony przepis prawa lub Dziennik Ustaw Nr 240 — 13915 — Poz. 1429

przepis ustawy określający to narusze nie, rzecznik dyscypliny, w drodze po stanowienia, zmienia postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniają cego w  zakresie kwalifikacji prawnej naruszenia. Przepisy art.  98 ust.  2 i art. 102 stosuje się odpowiednio.”; 7

6) art. 104 i 105 otrzymują brzmienie: „Art. 10

4.

1. Rzecznik dyscypliny, w  terminie 120 dni od dnia otrzymania zawiado mienia, występuje z wnioskiem o uka ranie za naruszenie dyscypliny finan sów publicznych, zwanym dalej „wnioskiem o ukaranie”, albo wydaje postanowienie o umorzeniu postępo wania wyjaśniającego.

2. Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania. Art. 10

5. O  wystąpieniu z  wnioskiem o  ukaranie rzecznik dyscypliny informuje zawiada miającego.”; 7

7) w art. 106: a) uchyla się ust. 1, b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) określenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych będącego przedmiotem postę powania wyjaśniającego, wraz z  podaniem czasu jego popełnienia, naruszonego prze pisu prawa oraz przepisu ustawy określają cego to naruszenie.”; 7

8) art. 107 i 108 otrzymują brzmienie: „Art. 10

7. Jeżeli we wniosku o  ukaranie rzecznik dyscypliny nie postawił zarzutu narusze nia dyscypliny finansów publicznych wszystkim osobom, wobec których wszczął postępowanie wyjaśniające, wydaje — w stosunku do tych osób — postanowienie o  umorzeniu postępo wania wyjaśniającego, z  zastrzeżeniem art. 79 ust. 2. Art. 10

8.

1. Postanowienie o umorzeniu postępo wania wyjaśniającego doręcza się za wiadamiającemu oraz — z  wyłącze niem postanowienia wydanego na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 4 — oso bie, wobec której było ono wszczęte. Osobie tej i zawiadamiającemu służy zażalenie na postanowienie o  umo rzeniu postępowania.

2. W  wyniku rozpoznania zażalenia Główny Rzecznik, w drodze postano wienia, utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie, zmienia je lub uchyla, w całości lub w części. Główny Rzecz nik, uchylając postanowienie, poleca rzecznikowi dyscypliny:

1) wystąpić z  wnioskiem o  ukaranie albo

2) uzupełnić postępowanie wyjaśnia jące, wyznaczając termin wystąpie nia z  wnioskiem o  ukaranie albo wydania nowego postanowienia.

3. Główny Rzecznik doręcza postano wienie osobom, którym służyło zaża lenie. Na postanowienie Głównego Rzecznika kończące postępowanie osobom tym służy zażalenie do Głów nej Komisji Orzekającej.

4. W  wyniku rozpoznania zażalenia Główna Komisja Orzekająca, w  dro dze postanowienia:

1) utrzymuje w mocy zaskarżone po stanowienie Głównego Rzecznika albo

2) uchyla zaskarżone postanowienie Głównego Rzecznika i postanowie nie rzecznika dyscypliny w  całości lub w  części i  przekazuje sprawę rzecznikowi dyscypliny.

5. Do rzecznika dyscypliny, któremu przekazano sprawę zgodnie z  ust.  4 pkt 2, przepisy art. 150 stosuje się od powiednio.”; 7

9) w art. 109 uchyla się ust. 2; 80) w art. 110: a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) określenie zarzucanego naruszenia dyscypli ny finansów publicznych wraz ze wskaza niem sposobu i czasu jego popełnienia, na ruszonego przepisu prawa oraz przepisu ustawy określającego to naruszenie;”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Do wniosku o ukaranie dołącza się postano wienie o wszczęciu postępowania wyjaśnia jącego, a także zebrany materiał dowodowy oraz dowody i  wyjaśnienia przedstawione przez obwinionego na swoją obronę lub in formację o odmowie ich złożenia.”, c) uchyla się ust. 4; 8

1) w art. 111 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Stwierdzenie niewłaściwości i  przekazanie sprawy właściwej komisji orzekającej może na stąpić nie później niż do otwarcia postępowa nia dowodowego.”; 8

2) w art. 112: a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. W zarządzeniu o zwrocie wniosku o ukaranie do uzupełnienia należy wskazać braki wnios ku oraz określić termin ich usunięcia, nie krótszy niż 30 dni. Na zarządzenie o zwrocie wniosku o ukaranie przysługuje, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia, zażalenie do Przewodniczącego Głównej Komisji Orzeka jącej za pośrednictwem przewodniczącego komisji, który wydał to zarządzenie. Dziennik Ustaw Nr 240 — 13916 — Poz. 14294. W wyniku rozpoznania zażalenia Przewodni czący Głównej Komisji Orzekającej, w termi nie 7 dni od dnia jego doręczenia, w drodze zarządzenia, utrzymuje w  mocy zaskarżone zarządzenie lub je uchyla, w  całości lub w części.”, b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „

5. Na uzasadniony wniosek rzecznika dyscypli ny przewodniczący komisji orzekającej może przedłużyć termin usunięcia braków wnios ku wskazany w zarządzeniu o zwrocie wnios ku o ukaranie na czas oznaczony niezbędny do uzupełnienia wniosku.”; 8

3) w art. 113 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: „

3. Przewodniczący komisji orzekającej przekazuje stronom zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jego wydania.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 130 ust. 1, przewodniczący komisji orzekającej po zarzą dzeniu doręczenia odpisu wniosku o ukaranie obwinionemu kieruje wniosek do rozpoznania na rozprawie.”; 8

4) po art. 113 dodaje się art. 113a w brzmieniu: „Art. 113a.

1. O zawieszeniu i podjęciu postępowa nia, a także o wyłączeniu sprawy do odrębnego rozpoznania rozstrzyga przewodniczący komisji orzekającej, jeżeli okoliczności uzasadniające ta kie rozstrzygnięcie zostaną ujawnio ne w  toku postępowania poza roz prawą lub posiedzeniem.

2. O łącznym rozpoznaniu spraw o na ruszenie dyscypliny finansów pub licznych, w których wniesione zosta ły odrębne wnioski o  ukaranie, roz strzyga przewodniczący komisji orzekającej.”; 8

5) uchyla się art. 114; 8

6) w  art.  115 dotychczasowa treść otrzymuje ozna czenie ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: „

2. Z  przebiegu posiedzenia protokolant pod kie runkiem przewodniczącego składu orzekające go sporządza protokół, który zawiera:

1) datę i  miejsce posiedzenia oraz wzmiankę o osobach w nim uczestniczących;

2) przebieg posiedzenia i — w miarę potrzeby — stwierdzenie innych okoliczności dotyczą cych jego przebiegu;

3) treść wydanych w  toku posiedzenia posta nowień i zarządzeń.

3. Protokół podpisują przewodniczący składu orzekającego i protokolant.”; 8

7) w art. 116: a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W wyniku rozpoznania sprawy na posiedze niu komisja orzekająca, z  zastrzeżeniem art. 78a i art. 79 ust. 2, wydaje postanowie nie o  umorzeniu postępowania albo, jeżeli uzna, że nie zachodzą przesłanki umorzenia postępowania, przekazuje sprawę do rozpo znania na rozprawie.”, b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) określenie zarzucanego naruszenia dyscypli ny finansów publicznych wraz z  podaniem sposobu i czasu jego popełnienia, naruszo nego przepisu prawa oraz przepisu ustawy określającego to naruszenie.”, c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Uzasadnienie postanowienia o  umorzeniu postępowania sporządza się w  terminie 21  dni od dnia wydania postanowienia. Przepisy art. 137 ust. 2—4 stosuje się odpo wiednio.”, d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Postanowienie o  umorzeniu postępowania wraz z uzasadnieniem doręcza się stronom niezwłocznie po sporządzeniu uzasadnienia. Na postanowienie stronom służy zażale nie.”; 8

8) w art. 121 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmie nie: „Zawiadomienie to zawiera określenie zarzucane go naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a także pouczenie, że rozprawa może być przepro wadzona bez ich udziału, a orzeczenie może zostać wydane zaocznie oraz że obwiniony może składać wnioski dowodowe.”; 8

9) w art. 125 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) jest dowód doręczenia obwinionemu i  jego obrońcy zawiadomienia o  rozprawie, a  obwi niony lub jego obrońca wystąpi z  wnioskiem o  odroczenie rozprawy, w  którym należycie usprawiedliwi swoją nieobecność na rozpra wie nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną przeszkodą, której nie można przezwyciężyć.”; 90) w  art.  128 w  ust.  2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Jeżeli istnieje potrzeba uzupełnienia materiału dowodowego o dowody mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy, rozprawę odracza się na czas niezbędny do uzupełnienia materiału dowo dowego.”; 9

1) w art. 130: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Jeżeli w toku rozprawy okaże się, że jest za sadne postawienie zarzutu naruszenia dy scypliny finansów publicznych osobie nie wymienionej we wniosku o  ukaranie i  nie ma przeszkód w łącznym rozpoznaniu spra wy, komisja orzekająca, na wniosek oskarży ciela, odracza — w  celu wspólnego rozpo znania — rozprawę do czasu wystąpienia z wnioskiem o ukaranie.”, Dziennik Ustaw Nr 240 — 13917 — Poz. 1429

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Rzecznik dyscypliny niezwłocznie wszczyna postępowanie wyjaśniające wobec osoby, o  której mowa w ust. 

1. O umorzeniu lub zawieszeniu tego postępowania rzecznik dyscypliny informuje komisję orzekającą. 1b. Do wniosku o  ukaranie, o  którym mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 112 ust. 1 i 2.”; 9

2) w art. 131 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Jeżeli w  toku rozprawy okaże się, że — nie przekraczając granic wniosku o  ukaranie — można naruszenie dyscypliny finansów pub licznych zarzucone obwinionemu zakwalifiko wać według innego naruszonego przepisu pra wa lub innego przepisu ustawy określającego to naruszenie, przewodniczący składu orzeka jącego informuje o  tym obecne na rozprawie strony.”; 9

3) w art. 135: a) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „

5) określenie zarzucanego naruszenia dyscypli ny finansów publicznych wraz z  podaniem sposobu i czasu jego popełnienia, naruszo nego przepisu prawa oraz przepisu ustawy określającego to naruszenie;”, b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) określenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych przypisanego obwinionemu, wraz z podaniem sposobu i czasu jego po pełnienia, wskazaniem naruszonego przepi su prawa oraz przepisu ustawy określające go to naruszenie;”; 9

4) w art. 137: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Uzasadnienie orzeczenia sporządza się w  terminie 21 dni od dnia ogłoszenia orze czenia.”, b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Orzeczenie wraz z  uzasadnieniem doręcza się stronom niezwłocznie po sporządzeniu uzasadnienia.”; 9

5) art. 138 otrzymuje brzmienie: „Art. 13

8.

1. Zażalenie na postanowienie rzecznika dyscypliny wnosi się do Głównego Rzecznika. Zażalenie na zarządzenie i  na postanowienie przewodniczące go komisji orzekającej wnosi się do Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej. Zażalenie na postano wienie komisji orzekającej, na posta nowienie Głównego Rzecznika oraz na postanowienie Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej wnosi się do Głównej Komisji Orzekającej.

2. Odwołanie od orzeczenia komisji orzekającej wnosi się do Głównej Ko misji Orzekającej.

3. Środek zaskarżenia, przysługujący w  zakresie określonym w  ustawie, wnosi się na piśmie, za pośrednic twem organu, który wydał zaskarżane zarządzenie, postanowienie albo orze czenie, w terminie 14 dni od jego do ręczenia, z  zastrzeżeniem art.  91b ust. 4 i art. 112 ust. 3.

4. Środek zaskarżenia może dotyczyć ca łości lub części zaskarżonego roz strzygnięcia.

5. W  treści środka zaskarżenia należy określić, jakiego rozstrzygnięcia do maga się skarżący. Środek zaskarże nia wnoszony przez rzecznika dyscy pliny lub obrońcę powinien zawierać także zarzuty stawiane zaskarżanemu rozstrzygnięciu.

6. Z  treści środka zaskarżenia powinno wynikać, czy jest on wnoszony na ko rzyść, czy na niekorzyść obwinionego. Rzecznik dyscypliny może wnosić środki zaskarżenia również na korzyść obwinionego.”; 9

6) w art. 139: a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1 i w tym ust. pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) przekazuje je niezwłocznie, wraz z  aktami sprawy, do rozpoznania w drugiej instancji, z zastrzeżeniem art. 91b ust. 6.”, b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „

2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1 pkt  1, zażalenie służy osobie, która złożyła środek zaskarżenia będący przedmiotem te go postanowienia.”; 9

7) po art. 139 dodaje się art. 139a i 139b w brzmieniu: „Art. 139a. Organ, któremu przekazano do rozpo znania środek zaskarżenia, niezwłocz nie po jego otrzymaniu wydaje posta nowienie o odmowie przyjęcia środka zaskarżenia, jeżeli został wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnio ną. Na postanowienie zażalenie służy osobie, która złożyła środek zaskarże nia będący przedmiotem tego posta nowienia. Art. 139b. Główny Rzecznik i  Przewodniczący Głównej Komisji Orzekającej, któremu przekazano do rozpoznania środek za skarżenia:

1) wydaje postanowienie o  zawiesze niu postępowania, jeżeli ujawnią się okoliczności, o  których mowa w art. 25 ust. 2 albo art. 78a ust. 1;

2) zarządza wyłączenie sprawy do od rębnego postępowania, jeżeli ujaw nią się okoliczności określone w art. 79 ust. 2.”; Dziennik Ustaw Nr 240 — 13918 — Poz. 1429

9

8) art. 140 otrzymuje brzmienie: „Art. 140.

1. Środek zaskarżenia może zostać cof nięty przez wnoszącego ten środek do czasu jego rozpoznania przez or gan drugiej instancji.

2. Odwołanie od orzeczenia komisji orzekającej może być cofnięte przez wnoszącego ten środek do czasu zamknięcia rozprawy w  drugiej in stancji.

3. Odwołanie od orzeczenia komisji orzekającej wniesione przez rzeczni ka dyscypliny może być cofnięte tak że przez Głównego Rzecznika. Cof nięcie odwołania poza rozprawą na stępuje w drodze zarządzenia, które wymaga uzasadnienia. Zarządzenie wraz z  uzasadnieniem doręcza się rzecznikowi dyscypliny, który wniósł odwołanie, i Głównej Komisji Orze kającej. O  cofnięciu odwołania na rozprawie powiadamia się rzecznika dyscypliny.

4. Środka zaskarżenia wniesionego na korzyść obwinionego nie można cof nąć bez jego zgody.

5. Cofnięty środek zaskarżenia pozo stawia się bez rozpoznania, chyba że zachodzi jedna z okoliczności powo dujących nieważność postanowienia lub orzeczenia z mocy prawa.

6. W razie cofnięcia środka zaskarżenia po jego przekazaniu do rozpoznania w drugiej instancji niezwłocznie po wiadamia się o  tym odpowiednio Głównego Rzecznika lub Przewodni czącego Głównej Komisji Orzekają cej.”; 9

9) po art. 140 dodaje się art. 140a w brzmieniu: „Art. 140a. W  wyniku rozpoznania zażalenia or gan odwoławczy utrzymuje w  mocy zaskarżone rozstrzygnięcie lub uchyla je, w całości lub w części, z zastrzeże niem art.  101 ust.  2, art.  108 ust.  2, art. 112 ust. 4, art. 116 ust. 6 i art. 178 ust. 2.”; 100) w art. 144 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W  wyniku rozpoznania odwołania w  trybie, o  którym mowa w  ust.  1, Główna Komisja Orzekająca wydaje, z  zastrzeżeniem art.  78a i  art.  79 ust.  2, postanowienie o  umorzeniu postępowania albo, jeżeli uzna, że nie zacho dzą przesłanki umorzenia postępowania, przekazuje sprawę do rozpoznania na rozpra wie.”; 10

1) w art. 146 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. W przypadku wniesienia odwołania na nieko rzyść obwinionego, który został uniewinniony przez komisję orzekającą lub co do którego postępowanie umorzono, Główna Komisja Orzekająca nie może wydać orzeczenia o od powiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jeżeli jednak uzna, że przypisanie tej odpowiedzialności jest uzasad nione, przekazuje sprawę do ponownego roz poznania.”; 10

2) w  art.  147 w  ust.  1 po pkt  2 dodaje się pkt  2a w brzmieniu: „2a) uchyla orzeczenie w  całości lub w  części i umarza postępowanie, albo”; 10

3) art. 148 otrzymuje brzmienie: „Art. 14

8.

1. Do uzasadnienia postanowienia i  orzeczenia Głównej Komisji Orze kającej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące uzasadnienia po stanowienia i  orzeczenia komisji orzekającej, z  tym że uzasadnienie postanowienia i orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej powinno dodat kowo zawierać ustosunkowanie się do zarzutów stawianych zaskarżone mu rozstrzygnięciu oraz wyjaśnienie powodów uznania je za zasadne albo nieuzasadnione.

2. Postanowienia i orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej wraz z  uzasad nieniem doręcza się Głównemu Rzecznikowi oraz obwinionemu i  je go obrońcy. Postanowienie i  orze czenie niezaskarżone przez strony do sądu administracyjnego doręcza się niezwłocznie również przewodniczą cemu komisji orzekającej w celu wy konania, a  za jego pośrednictwem także rzecznikowi dyscypliny.”; 10

4) art. 152 otrzymuje brzmienie: „Art. 15

2. Do postępowania obejmującego po nowne rozpoznanie sprawy stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed komisją orzekającą, przy czym w miejsce odczytania wniosku o ukara nie na rozprawie członek składu orze kającego, wyznaczony przez przewod niczącego komisji orzekającej, przed stawia sprawozdanie z  dotychczaso wego przebiegu postępowania.”; 10

5) w art. 154 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Odpis prawomocnego orzeczenia, o  którym mowa w art. 153 ust. 1, niezwłocznie dołącza się do akt osobowych obwinionego, a usuwa z tych akt — niezwłocznie po upływie terminu określonego w art. 40 ust. 1 i 2.”; 10

6) w art. 157 w ust. 1 uchyla się pkt 2; 10

7) w art. 163 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Z  wnioskiem o  wznowienie postępowania może wystąpić minister właściwy do spraw finansów publicznych, Główny Rzecznik, rzecznik dyscypliny, osoba, której dotyczy po stanowienie albo orzeczenie, lub jej obroń ca.”; Dziennik Ustaw Nr 240 — 13919 — Poz. 1429

10

8) art. 169 otrzymuje brzmienie: „Art. 16

9.

1. Na prawomocne orzeczenia i posta nowienia Głównej Komisji Orzekają cej kończące postępowania stronom przysługuje skarga do sądu admini stracyjnego. Wniesienie skargi wstrzymuje wykonanie prawomoc nego orzeczenia w  sprawie o  naru szenie dyscypliny finansów publicz nych.

2. Na postanowienia Przewodniczące go Głównej Komisji Orzekającej, kończące postępowania, wydane w  wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie o odmowie przyjęcia środka zaskarżenia osobie, która zło żyła ten środek zaskarżenia, przysłu guje skarga do sądu administracyj nego.”; 10

9) w art. 170 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „

5. Oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe we wniosku o ukaranie wniesionym do komi sji orzekającej oraz w  dołączonych do niego lub złożonych do akt sprawy postanowieniach i zarządzeniach rzecznika dyscypliny i ich uza sadnieniach prostuje, w  drodze postanowie nia, komisja orzekająca albo Główna Komisja Orzekająca, jeżeli postępowanie toczy się przed tą Komisją. Przepis ust.  3 stosuje się odpowiednio.”; 1

10) w art. 171 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „

7. Przepisy ust. 1, 2, 4 i 6 stosuje się odpowied nio do sprostowania protokołów sporządza nych przez rzeczników dyscypliny, z  tym że o sprostowaniu protokołów złożonych do akt sprawy rozpoznawanej przez komisję orzeka jącą lub Główną Komisję Orzekającą rozstrzy ga komisja, przed którą toczy się postępowa nie.”; 11

1) art. 173 otrzymuje brzmienie: „Art. 17

3.

1. Osoba, której postępowanie dotyczy, jej obrońca oraz oskarżyciel mają prawo przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z  nich notatek i  odpi sów w każdym stadium postępowa nia oraz po jego zakończeniu.

2. W uzasadnionych przypadkach akta sprawy udostępnia się w toku czyn ności sprawdzających i  postępowa nia w celu umożliwienia ich przeglą dania oraz sporządzania z nich nota tek i  odpisów również innym oso bom — za zgodą odpowiednio rzecz nika dyscypliny, Głównego Rzeczni ka, przewodniczącego komisji orze kającej albo Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej.

3. Udostępnianie akt sprawy następuje w  siedzibie organu prowadzącego postępowanie.”; 11

2) art. 187 otrzymuje brzmienie: „Art. 18

7.

1. Prawomocne postanowienia i  orze czenia komisji orzekającej o umorze niu postępowania w sprawie o naru szenie dyscypliny finansów publicz nych ze względu na przedawnienie karalności albo okoliczności, o  któ rych mowa w art. 27 ust. 1 lub art. 28 ust. 1, przekazuje się Przewodniczą cemu Głównej Komisji Orzekającej.

2. Postanowienia o  odmowie wszczę cia postępowania wyjaśniającego oraz o  umorzeniu tego postępowa nia, jeżeli przesłanką odmowy wszczęcia albo umorzenia były prze dawnienie karalności albo okolicz ności, o  których mowa w  art.  27 ust.  1 lub art.  28 ust.  1, rzecznik dyscypliny przekazuje Głównemu Rzecznikowi.”; 11

3) w art. 191 w ust. 1 w pkt 5 na końcu kropkę zastę puje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmie niu: „

6) osobom fizycznym w  zakresie ich dotyczą cym.”; 11

4) w art. 192: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Przewodniczący Głównej Komisji Orzekają cej, w terminie do dnia 15 marca każdego roku, składa ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Orzekającej oraz zbiorcze sprawozdanie z  działalności komisji orzekających w roku poprzednim.”, b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a—4c w brzmieniu: „4a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zatwierdza sprawozdania, o których mowa w ust. 2 i 4, a następnie przekazuje je Prezesowi Rady Ministrów oraz sejmowej komisji właściwej do spraw finansów publicznych. 4b. Sprawozdanie z działalności Głównej Ko misji Orzekającej powinno zawierać co najmniej informację o:

1) liczbie: a) rozpoznanych środków zaskarżenia, b) skarg do sądu administracyjnego na orzeczenia Głównej Komisji Orzeka jącej — oraz sposobie ich rozpoznania;

2) działaniach podejmowanych przez Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w  ramach nadzoru nad działalnością komisji orzekających oraz wynikach tych działań;

3) złożonych zawiadomieniach o  stwier dzonym uchybieniu w czynnościach in stytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, o  których mowa w art. 85a; Dziennik Ustaw Nr 240 — 13920 — Poz. 14294) działaniach podejmowanych na rzecz zapewnienia jednolitego stosowania przepisów o  odpowiedzialności za na ruszenie dyscypliny finansów publicz nych przez organy orzekające w  spra wach o takie naruszenie, przy uwzględ nieniu orzecznictwa sądów, w  szcze gólności przez upowszechnianie orze czeń Głównej Komisji Orzekającej i ko misji orzekających;

5) najważniejszych orzeczeniach Głównej Komisji Orzekającej. 4c. Sprawozdanie z  działalności Głównego Rzecznika powinno zawierać co najmniej informację o:

1) liczbie: a) rozpoznanych środków zaskarżenia, b) skarg do sądu administracyjnego wniesionych przez Głównego Rzecz nika — oraz sposobie ich rozpoznania;

2) działaniach podejmowanych w ramach nadzoru nad działalnością rzeczników dyscypliny oraz wynikach tych działań;

3) złożonych zawiadomieniach o  stwier dzonym uchybieniu w czynnościach in stytucji państwowej, samorządowej lub społecznej, o  których mowa w art. 85a.”; 11

5) w dziale V tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: „Nadzór nad działalnością organów właściwych w  sprawach o  naruszenie dyscypliny finansów publicznych”; 11

6) w art. 194: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Nadzór nad działalnością administracyjną komisji orzekających sprawuje Przewodni czący Głównej Komisji Orzekającej.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. W  ramach sprawowania nadzoru, Prze wodniczący Głównej Komisji Orzekającej może:

1) żądać nadesłania akt sprawy;

2) żądać wyjaśnień, w  tym podania przy czyn nierozpoznania wniosków o ukara nie oraz wskazania sposobu i  terminu usunięcia powstałych zaległości lub usu nięcia innych uchybień;

3) żądać usunięcia uchybień;

4) zawiadomić odpowiednio Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej albo ministra właściwego do spraw finansów publicz nych o  wystąpieniu w  odniesieniu do przewodniczącego komisji orzekającej lub jego zastępcy okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2.”; 11

7) w  rozdziale 4 po art.  195 dodaje się art.  195a i 195b w brzmieniu: „Art. 195a.

1. Nadzór nad działalnością rzeczni ków dyscypliny i  ich zastępców sprawuje Główny Rzecznik.

2. Nadzór, o  którym mowa w  ust.  1, jest sprawowany w zakresie:

1) terminowości prowadzonych czynności sprawdzających oraz postępowania wyjaśniającego, w  tym zasadności zawieszania postępowania wyjaśniającego;

2) poprawności formalnej wydawa nych rozstrzygnięć;

3) wywiązywania się z  obowiąz ków, o których mowa w art. 187 ust. 2;

4) terminowości i  poprawności sporządzania przez rzeczników dyscypliny sprawozdań z działal ności.

3. Rzecznicy dyscypliny i ich zastępcy przekazują Głównemu Rzeczniko wi:

1) postanowienia o  zawieszeniu postępowania;

2) informacje o  niezakończeniu postępowania wyjaśniającego w terminie określonym w art. 104 ust.  1, ze wskazaniem przyczyn niezakończenia czynności spraw dzających lub postępowania wy jaśniającego oraz przewidywane go terminu ich zakończenia.

4. W  przypadku niezakończenia po stępowania wyjaśniającego w  ter minie wskazanym przez rzecznika dyscypliny lub jego zastępcę prze pis ust.  3 pkt  2 stosuje się odpo wiednio.

5. W ramach sprawowanego nadzoru Główny Rzecznik może wydawać rzecznikom dyscypliny i ich zastęp com polecenia i wytyczne. Polece nia i  wytyczne nie mogą dotyczyć sposobu zakończenia czynności sprawdzających lub postępowania wyjaśniającego ani innych roz strzygnięć związanych z  tokiem tych czynności i  postępowania, ani też wypełniania funkcji oskarży ciela w postępowaniu przed komi sją orzekającą, z  zastrzeżeniem art. 101a ust. 2.

6. Główny Rzecznik dokonuje, nie rza dziej niż raz na 2 lata, okresowej oceny wywiązywania się przez rzecznika dyscypliny i  jego zastęp cę z obowiązków określonych usta wą, w szczególności pod względem terminowości prowadzonych czyn ności sprawdzających oraz postę Dziennik Ustaw Nr 240 — 13921 — Poz. 1429

powania wyjaśniającego. Ocena powinna uwzględniać w  szczegól ności łączną liczbę prowadzonych spraw oraz liczbę prowadzonych spraw, w  których doszło do prze dawnienia karalności, a także przy czyny przedawnienia. Art. 195b.

1. Nadzór nad działalnością admini stracyjną Głównej Komisji Orzeka jącej i  Głównego Rzecznika spra wuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

2. Nadzór, o  którym mowa w  ust.  1, nad działalnością Głównej Komisji Orzekającej jest sprawowany po przez analizę:

1) sprawozdań z działalności Głów nej Komisji Orzekającej;

2) sposobu wywiązywania się z  obowiązków przez Przewodni czącego Głównej Komisji Orze kającej i  członków tej Komisji w szczególności w zakresie: a) toku i  sprawności rozpozna wania środków zaskarżenia, b) kolejności kierowania spraw do rozpoznania, c) terminowości sporządzania uzasadnień postanowień i orze czeń, d) terminowości i  poprawności sporządzania sprawozdania, o którym mowa w pkt 1, e) podejmowanych działań w za kresie nadzoru nad komisjami orzekającymi, f) składania zawiadomień o stwier dzonych uchybieniach w czyn nościach instytucji państwo wej, samorządowej lub spo łecznej, o  których mowa w art. 85a.

3. Nadzór, o  którym mowa w  ust.  1, nad działalnością Głównego Rzecz nika jest sprawowany poprzez ana lizę:

1) sprawozdań z działalności Głów nego Rzecznika;

2) sposobu wywiązywania się z  obowiązków przez Głównego Rzecznika i  jego zastępców, w szczególności w zakresie: a) terminowości wydawania roz strzygnięć, b) udziału w  rozprawach przed Główną Komisją Orzekającą, c) terminowości i  poprawności sporządzania sprawozdania, o którym mowa w pkt 1, d) podejmowanych działań w za kresie nadzoru nad rzecznika mi dyscypliny i  ich zastępca mi, e) składania zawiadomień o  stwierdzonych uchybie niach w czynnościach instytu cji państwowej, samorządo wej lub społecznej, o których mowa w art. 85a.

4. W ramach sprawowanego nadzoru minister właściwy do spraw finan sów publicznych może żądać od Przewodniczącego Głównej Komi sji Orzekającej i Głównego Rzeczni ka wyjaśnień oraz usunięcia wska zanych uchybień.”. Art. 

2. W ustawie z dnia 7 października 1992 r. o re gionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001  r. Nr  55, poz.  577, z  późn. zm.5)) w  art.  17 uchyla się ust. 2a. Art. 

3. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Naj wyższej Izbie Kontroli (Dz.  U. z  2007  r. Nr  231, poz. 1701, z późn. zm.6)) w art. 63 uchyla się ust. 4. Art. 

4. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o dzia łach administracji rządowej (Dz.  U. z  2007  r. Nr  65, poz.  437, z  późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) opracowywania budżetu państwa, wykonywa nia — z  wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji ministra właściwego do spraw finansów publicznych — budżetu państwa, kontroli realizacji budżetu państwa oraz przy gotowywania sprawozdań z wykonania budże tu państwa;”;

2) w  art.  8 w  ust.  2 po pkt  10a dodaje się pkt  10b w brzmieniu: „10b) sprawy odpowiedzialności za naruszenie dy scypliny finansów publicznych;”.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr  113, poz.  984, z  2003  r. Nr  149, poz.  1454, z  2004  r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565 i Nr 249, poz. 2104, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1578.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2008  r. Nr  209, poz.  1315, Nr  225, poz.  1502 i  Nr  227, poz.  1505 oraz z  2010  r. Nr  182, poz. 1228, Nr 227, poz. 1482 i Nr 238, poz. 1578.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2007  r. Nr  107, poz.  732, Nr  120, poz.  818 i  Nr  173, poz.  1218, z  2008  r. Nr  63, poz.  394, Nr  199, poz.  1227, Nr  201, poz.  1237, Nr  216, poz.  1370 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68, poz. 574, Nr  77, poz.  649, Nr  157, poz.  1241, Nr  161, poz.  1277, Nr  168, poz.  1323 i  Nr  201, poz.  1540, z  2010  r. Nr  28, poz. 143 i 146, Nr 107, poz. 679, Nr 127, poz. 857, Nr 155, poz. 1035 i Nr 239, poz. 1592 oraz z 2011 r. Nr 234, poz. 1385 i 1386. Dziennik Ustaw Nr 240 — 13922 — Poz. 1429

Art. 

5. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.8)) w załączniku nr 1 do ustawy ust. 12 otrzymuje brzmie nie: 12 Naruszenie obowiązków, o któ rych mowa w pkt 4.1.2 załączni ka do rozporządzenia 10 000 Art. 

6. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Pra wo zamówień publicznych (Dz.  U. z  2010  r. Nr  113, poz.  759, z  późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 168 uchyla się pkt 1;

2) po art. 168 dodaje się art. 168a w brzmieniu: „Art. 168a. W  przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy stanowiącego czyn naruszający dyscyplinę finansów pub licznych Prezes Urzędu zawiadamia właściwego rzecznika dyscypliny finan sów publicznych o  naruszeniu dyscy pliny finansów publicznych.”. Art. 

7. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan sach publicznych (Dz.  U. Nr  157, poz.  1240, z  późn. zm.

10) ) w art. 42 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „

5. Jednostki sektora finansów publicznych są obo wiązane do ustalania przypadających im należno ści pieniężnych, w tym mających charakter cywilno prawny, oraz terminowego podejmowania w sto sunku do zobowiązanych czynności zmierzają cych do wykonania zobowiązania.”. Art. 

8. Do wydatków związanych z wypłatą wyna grodzenia i  szkoleniem rzeczników dyscypliny finan sów publicznych powołanych zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczaso wym, stosuje się przepisy art.  70 ust.  3 tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym. Art. 

9. Ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w art. 65 ustawy zmienianej w art. 1, przysługujące za miesiąc kalendarzowy, w  którym przypada dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, ob licza się według przepisów dotychczasowych. Art. 

10. Przepisy art. 95 ustawy zmienianej w art. 1, w  brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się odpowiednio w  przypadku przekazania informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, o ile rzecznik dyscypliny finansów publicznych wyznaczy nowy ter min przekazania informacji o  podjętych działaniach, nie dłuższy niż 3 miesiące i nie krótszy niż miesiąc od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art.  1

1.

1. Jeżeli czyn stanowiący naruszenie dy scypliny finansów publicznych popełniony przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie jest naru szeniem dyscypliny finansów publicznych w rozumie niu ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, postępowania w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych nie wszczyna się, a wszczęte umarza się.

2. Postępowanie w  sprawie o  naruszenie dyscy pliny finansów publicznych wszczęte przed dniem wejścia w  życie niniejszej ustawy prowadzone jest według przepisów ustawy zmienianej w  art.  1, w  brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, chyba że przepisy dotychczasowe są korzystniejsze dla obwi nionego.

3. Czynności dokonane przed dniem wejścia w ży cie niniejszej ustawy są skuteczne, jeżeli zostały doko nane z zachowaniem przepisów dotychczasowych.

4. Komisja orzekająca w  sprawach o  naruszenie dyscypliny finansów publicznych, której przekazano sprawę do rozpoznania według właściwości określo nej zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, prowadzi po stępowanie w dalszym ciągu. Przepis art. 132 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpowiednio. Art. 1

2.

1. Funkcję oskarżyciela przed komisją orze kającą z wniosku o ukaranie wniesionego przez organ wymieniony w  art.  109 ust.  2 ustawy zmienianej w  art.  1, w  brzmieniu dotychczasowym, którą pełnił występujący z wnioskiem o ukaranie lub jego przed stawiciel, z  dniem wejścia w  życie niniejszej ustawy przejmuje właściwy rzecznik dyscypliny finansów publicznych. Przepis art. 114 ust. 1 ustawy zmienianej w  art.  1, w  brzmieniu dotychczasowym, stosuje się odpowiednio.

2. Do pokrycia kosztów działania oskarżyciela, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotych czasowe. Art.  1

3.

1. Międzyresortowe komisje orzekające przy ministrze właściwym do spraw finansów publicz nych, przy ministrze właściwym do spraw administra cji publicznej i  przy Ministrze Sprawiedliwości przej mują, stosownie do ich właściwości określonej w art. 48—49a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmie niu nadanym niniejszą ustawą, sprawy prowadzone przez resortowe komisje orzekające przy ministrach kierujących działem lub działami administracji rządo wej.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr  144, poz.  901, Nr  177, poz.  1095, Nr  180, poz.  1113 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr  80, poz.  432, Nr  106, poz.  622, Nr  170, poz.  1015 i Nr 171, poz. 1016.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz.  1228 oraz z  2011  r. Nr  5, poz.  13, Nr  28, poz.  143, Nr 87, poz. 484 i Nr 234, poz. 1386.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386. Dziennik Ustaw Nr 240 — 13923 — Poz. 14292. Kadencja resortowej komisji orzekającej przy ministrze kierującym działem lub działami administra cji rządowej wygasa z  dniem powołania przewodni czącego międzyresortowej komisji orzekającej, która zgodnie z ust. 1 przejmuje sprawy prowadzone przez tę komisję, jednak nie później niż z upływem miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, z zastrzeże niem ust. 3 i art. 14.

3. Przewodniczący resortowych komisji orzekają cych przy ministrach kierujących działem lub działami administracji rządowej przekazują przewodniczące mu właściwej międzyresortowej komisji orzekającej, niezwłocznie po jego powołaniu, akta spraw, w któ rych:

1) toczy się postępowanie o  naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

2) prawomocne orzeczenia nie zostały wykonane;

3) ukaranie nie uległo zatarciu.

4. Właściwa międzyresortowa komisja orzekająca prowadzi przejęte sprawy w  dalszym ciągu. Przepis art. 132 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się odpo wiednio. Art. 1

4. Sprawozdania, o których mowa w art. 192 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, dotyczące wniosków o ukaranie wniesionych do resortowych komisji orze kających przy ministrach kierujących działem lub dzia łami administracji rządowej za okres sprawozdawczy lub część tego okresu przypadającą przed dniem wy gaśnięcia kadencji tych komisji składają przewodni czący tych komisji, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wygaśnięcia kadencji tych komisji. Art. 1

5.

1. Rzecznicy dyscypliny finansów publicz nych i ich zastępcy, powołani przy resortowych komi sjach orzekających przy ministrach kierujących dzia łem lub działami administracji rządowej, do dnia od wołania pełnią swoją funkcję odpowiednio przy komi sji, przy której zostali powołani, oraz przy między resortowej komisji orzekającej, która zgodnie z art. 13 ust. 1 przejęła sprawy prowadzone przez tę komisję.

2. Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicz nych odwołuje rzeczników, o których mowa w ust. 1, i  ich zastępców z  dniem powołania przy właściwej międzyresortowej komisji orzekającej, o której mowa w art. 46 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmie niu nadanym niniejszą ustawą, odpowiednio rzeczni ka dyscypliny finansów publicznych i jego zastępców, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w  życie niniejszej ustawy, z  zastrzeżeniem ust. 4 i art. 16.

3. Rzecznicy dyscypliny finansów publicznych po wołani przy międzyresortowych komisjach orzekają cych, o których mowa w art. 46 pkt 2 ustawy zmienia nej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przejmują sprawy prowadzone przez rzeczników, o których mowa w ust. 1, i  ich zastępców stosownie do właściwości komisji, przy której zostali powołani.

4. Rzecznicy, o których mowa w ust. 1, i ich zastęp cy przekazują, nie później niż w terminie miesiąca od dnia odwołania, właściwym rzecznikom dyscypliny finansów publicznych przy międzyresortowych komi sjach orzekających:

1) zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w  sprawach niezakończonych wyda niem postanowienia o  wszczęciu postępowania wyjaśniającego albo o  odmowie wszczęcia tego postępowania;

2) akta spraw, w  których toczy się postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów pub licznych;

3) akta spraw, w których nie rozpoznano złożonego zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępo wania wyjaśniającego albo o odmowie wszczęcia tego postępowania, oraz w których nie upłynął ter min na jego złożenie. Art. 1

6. Rzecznicy, o których mowa w art. 15 ust. 1, składają sprawozdania, o  których mowa w  art.  192 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, dotyczące ich dzia łalności, za okres sprawozdawczy lub część tego okre su przypadającą przed dniem ich odwołania, nie póź niej niż w terminie miesiąca od dnia odwołania. Art.  1

7. Prezes Rady Ministrów może, w  drodze rozporządzenia, dokonać przeniesienia między częś ciami budżetu państwa planowanych wydatków bud żetowych związanych z  funkcjonowaniem organów właściwych w  sprawach o  naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w zakresie wynikającym z art. 70 ustawy zmienianej w art. 1, z zachowaniem przezna czenia środków publicznych wynikającego z  ustawy budżetowej. Art.  1

8. Powołani przed dniem wejścia w  życie niniejszej ustawy:

1) przewodniczący, zastępcy przewodniczącego i członkowie Głównej Komisji Orzekającej w Spra wach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicz nych oraz komisji orzekających w sprawach o na ruszenie dyscypliny finansów publicznych,

2) Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicz nych i  jego zastępcy oraz rzecznicy dyscypliny finansów publicznych i ich zastępcy — pełnią swoje funkcje do upływu kadencji albo od wołania. Art. 1

9.

1. Limit wydatków jednostek sektora finan sów publicznych na okres 10 lat wykonywania niniej szej ustawy, w zakresie wydatków budżetu państwa, wynosi:

1) w roku 2011 — 9 836 tys. zł;

2) w roku 2012 — 10 022 tys. zł;

3) w roku 2013 — 10 330 tys. zł;

4) w roku 2014 — 10 770 tys. zł;

5) w roku 2015 — 11 240 tys. zł;

6) w roku 2016 — 11 690 tys. zł;

7) w roku 2017 — 12 198 tys. zł; Dziennik Ustaw Nr 240 — 13924 — Poz. 14298) w roku 2018 — 12 719 tys. zł;

9) w roku 2019 — 13 254 tys. zł;

10) w roku 2020 — 13 801 tys. zł.

2. Organem monitorującym wykorzystanie limi tów wydatków określonych w  ust.  1 jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia prze kroczenia przyjętego na dany rok budżetowy limitu wydatków określonego w  ust.  1, stosuje się mecha nizm korygujący polegający na zmniejszeniu, nie wię cej jednak niż o 50%, miesięcznego wynagrodzenia ry czałtowego, o którym mowa w art. 65 ustawy zmienia nej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych, w  drodze rozporządzenia, określa wysokość zmniejszonych miesięcznych wynagrodzeń ryczałto wych przysługujących osobom pełniącym funkcje w organach właściwych w sprawach o naruszenie dy scypliny finansów publicznych oraz okres, w którym te wynagrodzenia przysługują w zmniejszonej wyso kości, biorąc pod uwagę zapewnienie właściwego funkcjonowania tych organów. Art. 

20. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie sięcy od dnia ogłoszenia, z  wyjątkiem art.  5, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-11-10
Data wydania: 2011-08-19
Data wejścia w życie: 2012-02-11
Data obowiązywania: 2012-02-11
Organ wydający: SEJM
Organ uprawniony: PREZ. RADY MINISTRÓW
Organ zobowiązany: MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 240 poz. 1429