Dz.U. 2011 nr 240 poz. 1435

Dziennik Ustaw Nr 240 — 13965 — Poz. 1435

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Kotlinowski — przewodniczący, Adam Jamróz — sprawozdawca, Teresa Liszcz, Andrzej Rzepliński, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu, Ministra Kultu ry i Dziedzictwa Narodowego oraz Prokuratora Gene ralnego, na rozprawie w dniu 11 października 2011 r., pytania prawnego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, czy:

1) art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z  2006  r. Nr  90, poz.  631, ze zm.) jest zgodny z art. 21 w związku z art. 31 ust. 3 oraz w związku z art. 64 Konstytucji,

2) art. 20 ust. 2 i 4 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z art. 2 Konstytucji,

3) art. 20 ust. 5 in fine ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z  art.  2, art.  45 ust.  1 i  art.  92 ust.  1 Konstytucji,

4) art. 105 ust. 2 in fine ustawy powołanej w punk cie 1 jest zgodny z art. 22 Konstytucji,

5) § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury z  dnia 2 czerwca 2003  r. w  sprawie określenia kategorii urządzeń i  nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i impor terów (Dz. U. Nr 105, poz. 991, ze zm.) jest zgodny z art. 104 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1 oraz z art. 2, art. 45 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, orzeka: Art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o pra wie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr  90, poz.  631, Nr  94, poz.  658 i  Nr  121, poz.  843, z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 181, poz. 1293, z 2009 r. Nr  157, poz.  1241 oraz z  2010  r. Nr  152, poz.  1016), w zakresie dotyczącym opłat, jest zgodny z art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia: na podstawie art.  39 ust.  1 pkt 1 ustawy z  dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr  102, poz.  643, z  2000  r. Nr  48, poz.  552 i  Nr  53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z  2010  r. Nr  182, poz.  1228 i  Nr  197, poz.  1307 oraz z  2011  r. Nr  112, poz.  65

4) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczal ność wydania wyroku. Marek Kotlinowski Adam Jamróz Teresa Liszcz Andrzej Rzepliński Sławomira Wronkowska -Jaśkiewicz 1435 WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 11 października 2011 r. sygn. akt P 18/09

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-11-10
Data wydania: 2011-10-11
Data wejścia w życie: 2011-11-10
Data obowiązywania: 2011-11-10
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 240 poz. 1435