Dz.U. 2011 nr 240 poz. 1436

Dziennik Ustaw Nr 240 — 13966 — Poz. 1436

1436 WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 11 października 2011 r. sygn. akt K 16/10 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Granat — przewodniczący, Adam Jamróz, Marek Kotlinowski, Teresa Liszcz, Małgorzata Pyziak-Szafnicka — sprawozdawca, protokolant: Grażyna Szałygo, po rozpoznaniu, z  udziałem wnioskodawcy oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 11 paź dziernika 2011 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatel skich o zbadanie zgodności:

1) art.  22 ust.  4 ustawy z  dnia 19 sierpnia 1994  r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, ze zm.), w części zawierającej zwrot „po wyżej 16 roku życia”, z  art.  41 ust.  1 w  związku z art. 48 ust. 1 zdanie drugie, art. 72 ust. 3 Konsty tucji i art. 12 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, ze zm.), a także z art. 47 w związku z art. 48 ust. 1 zdanie drugie, art. 72 ust. 3 Konstytucji i art. 12 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka,

2) art. 32 ust. 5, art. 32 ust. 6 w części zawierającej zwrot „który ukończył 16 lat”, art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i leka rza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, ze zm.) z art. 41 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 zdanie drugie, art.  72 ust.  3 Konstytucji i  art.  12 ust.  1 Konwencji o  prawach dziecka, a  także z  art.  47 w  związku z  art.  48 ust.  1 zdanie drugie, art.  72 ust. 3 Konstytucji i art. 12 ust. 1 Konwencji o pra wach dziecka,

3) art. 17 ust. 1 w części zawierającej zwrot „w tym małoletni, który ukończył 16 lat” oraz art. 17 ust. 3 w części zawierającej zwrot „który ukończył 16 lat” ustawy z dnia 6 listopada 2008  r. o prawach pa cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417, ze zm.) z art. 41 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 zdanie drugie, art. 72 ust. 3 Konsty tucji i art. 12 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka, a także z art. 47 w związku z art. 48 ust. 1 zdanie drugie, art.  72 ust.  3 Konstytucji i  art.  12 ust.  1 Konwencji o prawach dziecka, orzeka:

1) art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o  ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr  111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z  1998  r. Nr  106, poz.  668, z  1999  r. Nr  11, poz.  95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2005 r. Nr 141, poz. 1183, Nr 167, poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 i Nr 121, poz. 831, z 2008 r. Nr 180, poz. 1108, z  2009  r. Nr 76, poz.  641 i Nr 98, poz.  817, z  2010  r. Nr 107, poz. 679 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 19 i Nr 112, poz. 65

4) w części zawierającej zwrot „powyżej 16 roku życia”,

2) art. 32 ust. 5, art. 32 ust. 6 w części zawierającej zwrot „który ukończył 16 lat”, art.  34 ust.  4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz.  641 i  Nr  219, poz.  1706 i  1708, z  2010  r. Nr  81, poz.  531, Nr  107, poz.  679 i  Nr  238, poz.  1578 oraz z  2011  r. Nr  84, poz.  455, Nr  106, poz.  622, Nr  112, poz. 654 i Nr 113, poz. 658),

3) art. 17 ust. 1 w części zawierającej zwrot „w tym małoletni, który ukończył 16 lat” oraz art.  17 ust.  3 w  części zawierającej zwrot „który ukończył 16 lat” ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i  Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z  2009  r. Nr  52, poz. 417 i Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) — są zgodne z art. 41 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 zdanie drugie, art. 72 ust. 3 Konstytucji Rzeczy pospolitej Polskiej i art. 12 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Naro dów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 11), a także z art. 47 w związku z art. 48 ust. 1 zdanie dru gie, art. 72 ust. 3 Konstytucji i art. 12 ust. 1 Konwencji o prawach dziecka. Mirosław Granat Adam Jamróz Marek Kotlinowski Teresa Liszcz Małgorzata Pyziak-Szafnicka

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-11-10
Data wydania: 2011-10-11
Data wejścia w życie: 2011-11-10
Data obowiązywania: 2011-11-10
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 240 poz. 1436