Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1449

Dziennik Ustaw Nr 243 — 14406 — Poz. 1449

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 25 czerw ca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 

1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w  formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalno ści gospodarczej, zwanych dalej „klubami sportowy mi”, oraz dane podlegające wpisowi do tej ewidencji. § 

2.

1. Organ ewidencyjny prowadzi ewidencję w  księdze ewidencyjnej dla uczniowskich klubów sportowych i w księdze ewidencyjnej dla klubów spor towych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gos podarczej, na podstawie danych zgłoszonych we wniosku o wpis do ewidencji.

2. Ewidencja, o  której mowa w  ust.  1, może być prowadzona w systemie teleinformatycznym. § 3. 

1. Wpisów do ewidencji dokonuje się chrono logicznie.

2. Strony księgi ewidencyjnej numeruje się kolej no.

3. Wpisy w ewidencji prowadzonej w księdze ewi dencyjnej są dokonywane czytelnie, pismem ręcznym lub maszynowym.

4. W ewidencji prowadzonej w systemie teleinfor matycznym zapis elektroniczny jest dokonywany w sposób umożliwiający niezwłoczny odczyt oraz wy druk całości lub części zapisanych danych. § 4. 

1. Wpisy w ewidencji powinny być dokonywa ne w sposób trwały.

2. Skreśleń i poprawek należy dokonywać w spo sób trwały, w kolorze czerwonym, pozwalający na od czytanie poprzedniego wpisu.

3. Dokonane skreślenia i  poprawki powinny być opatrzone datą i podpisem prowadzącego ewidencję.

4. W  przypadku prowadzenia ewidencji w  syste mie teleinformatycznym osoba prowadząca ewiden cję dokonuje stosownych zapisów elektronicznych. Zmiany, skreślenia i  poprawki powinny zapewniać czytelność tekstu przed zmianą i po jego zmianie, za wierać datę oraz imię i nazwisko osoby dokonującej danej czynności. § 

5. W ewidencji zamieszcza się:

1) datę wpisu;

2) numer ewidencyjny;

3) imiona i  nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego;

4) nazwę, siedzibę oraz adres klubu sportowego;

5) imiona, nazwiska i  funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej;

6) informacje o statucie: datę jego uchwalenia, datę zmiany statutu;

7) dane osób upoważnionych do zaciągania zobo wiązań majątkowych;

8) cel działania;

9) teren działania;

10) datę wykreślenia klubu sportowego z ewidencji; 1

1) inne uwagi. § 6. 

1. Dokumenty będące podstawą wpisów lub odmowy wpisania do ewidencji stanowią akta ewi dencyjne.

2. Akta ewidencyjne opatruje się numerem zgod nym z  numerem ewidencyjnym i  przechowuje się w miejscu specjalnie do tego wydzielonym. § 

7. Komitet założycielski klubu sportowego składa do organu ewidencyjnego wniosek o wpis do ewiden cji wraz ze statutem, listą założycieli, zawierającą imio na i  nazwiska, datę i  miejsce urodzenia, miejsce za mieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, a  także informacją o  adresie tymczasowej siedziby klubu sportowego. § 8. 

1. Klub sportowy wpisany do ewidencji, w ter minie 14 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w § 5 pkt 4—9, składa wniosek do organu ewidencyj nego o dokonanie zmian w ewidencji.

2. Organ ewidencyjny na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, w trybie określonym dla wpi su do ewidencji, dokonuje niezwłocznie zmian danych w ewidencji. § 

9. Przepisy dotyczące dokonania wpisu lub zmian w ewidencji stosuje się odpowiednio do wykreślenia wpisu. § 

10. W sprawach wszczętych a niezakończonych na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu z  dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów spor towych (Dz.  U. Nr  16, poz.  12

3) stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia. § 1

1. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3) Minister Sportu i Turystyki: A. Giersz 1449 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1) z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych

1) Minister Sportu i  Turystyki kieruje działem administracji rządowej — kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopa da 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i  Turystyki (Dz.  U. Nr  216, poz.  1602, z 2008 r. Nr 24, poz. 146 oraz z 2010 r. Nr 238, poz. 1580).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1014 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Sportu z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. Nr 16, poz. 123), któ re traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą dzenia na podstawie art.  91 ust.  1 pkt  1 ustawy z  dnia 25  czerwca 2010  r. o  sporcie (Dz.  U. Nr  127, poz.  857 i Nr 151, poz. 1014 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241).

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-11-15
Data wydania: 2011-10-18
Data wejścia w życie: 2011-11-30
Data obowiązywania: 2011-10-30
Organ wydający: MIN. SPORTU I TURYSTYKI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1449