Dz.U. 2011 nr 244 poz. 1456

Dziennik Ustaw Nr 244 — 14461 — Poz. 1456

Na podstawie art. 31d ustawy z  dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa nych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 

1. W  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z  dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowa nych z  zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 140, poz. 1148, z późn. zm.3)) w załączniku w czę ści I „Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu te rapeutycznych programów zdrowotnych oraz warunki ich realizacji” dodaje się tabelę „4

1. Leczenie niedrob nokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34)”, tabelę „4

2. Leczenie mięsaków tkanek miękkich (ICD-10 C 48, C 49)” oraz tabelę „4

3. Leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemii (ICD-10 E 72.1)” w  brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządze nia. § 

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 15 grudnia 2011 r. Minister Zdrowia: E. Kopacz 1456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 28 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2008  r. Nr  216, poz.  1367, Nr  225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz.  857, Nr  165, poz.  1116, Nr  182, poz.  1228, Nr  205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz.  1723 i  1725 oraz z  2011  r. Nr  45, poz.  235, Nr  73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz.  887, Nr  171, poz.  1016, Nr  205, poz.  1203 i Nr  232, poz. 1378.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 211, poz. 1643, z 2010 r. Nr 5, poz. 29, Nr 75, poz. 487 i Nr 251, poz. 1688 oraz z 2011  r. Nr 52, poz. 270 i 271, Nr 110, poz. 651 i Nr 194, poz. 115 i Nr 244, poz. 1455. Dziennik Ustaw Nr 244 — 14462 — Poz. 1456

Za łą cz ni k do r oz po rz ąd ze ni a M in is tr a Zd ro w ia

z  dn ia 2 8 pa źd zi er ni ka 2 01 1  r. (p oz . 1 45 6) 41 . L EC ZE N IE N IE D R O B N O K O M Ó R K O W EG O R A K A P ŁU C A (I C D -1 0 C 3 4) ZA K R ES Ś W IA D C ZE N IA G W A R A N TO W A N EG O W A R U N K I R EA LI ZA C JI

Ś W IA D C ZE N IA

G W A R A N TO W A N EG O Ś W IA D C ZE N IO B IO R C Y S C H EM A T D A W K O W A N IA

LE K Ó W W  P R O G R A M IE B A D A N IA D IA G N O S TY C ZN E W Y K O N Y W A N E W  R A M A C H

PR O G R A M U 1 2 3 4 1. K ry te ri a kw al ifi ka cj i 1. 1 Pi er w sz a lin ia le cz en ia 1. 1. 1 Le cz en ie p rz y w yk or zy st an iu s ub st an cj i cz yn ne j p em et re ks ed : 1 ) r oz po zn an ie g ru cz ol ak or ak a,

w ie lk ok om ór ko w eg o ra ka p łu ca lu b no w ot w or u z  pr ze w ag ą w ym ie ni on yc h ty pó w h is to lo gi cz ny ch ; 2 ) z aa w an so w an ie k lin ic zn e w  s to pn ia ch II IB

(z  w yj ąt ki em p rz yp ad kó w , w  k tó ry ch

m oż liw e je st z as to so w an ie

ra di oc he m io te ra pi i l ub r ad io te ra pi i) al bo IV ; 3 ) z m ia ny n ow ot w or ow e m oż liw e do

zm ie rz en ia ; 4 ) w  p rz yp ad ku p oj ed yn cz ej z m ia ny —

um ie js co w ie ni e po za o bs za re m

w cz eś ni ej sz eg o na pr om ie ni an ia ; 5 ) w ie k po w yż ej 1 8 ro ku ż yc ia ; 6 ) s pr aw no ść w  s to pn iu 0 — 1 w g kl as yf ik ac ji Zu br od a W H O lu b EC O G ; 7 ) n ie ob ec no ść p rz er zu tó w w  o śr od ko w ym

uk ła dz ie n er w ow ym p ie rw ot ni e al bo p o za st os ow an iu w cz eś ni ej sz eg o le cz en ia

m ie js co w eg o or az n ie ob ec no ść o bj aw ów

ze s tr on y oś ro dk ow eg o uk ła du

ne rw ow eg o, a  ta kż e st ał a lu b zm ni ej sz an a da w ka k or ty ko st er oi dó w p rz ez o st at ni e 4  ty go dn ie w  p rz yp ad ku k on ie cz no śc i i ch

st os ow an ia ; 8 ) n ie ob ec no ść c ho ró b w sp ół is tn ie ją cy ch

o  is to tn ym k lin ic zn ie z na cz en iu

(n ie ko nt ro lo w an e na dc iś ni en ie tę tn ic ze , ni es ta bi ln a ch or ob a w ie ńc ow a, z aw ał

m ię śn ia s er co w eg o w  c ią gu o st at ni eg o ro ku , k om or ow e za bu rz en ia r yt m u w ym ag aj ąc e le cz en ia ); 1. P em et re ks ed 1. 1 Za le ca na d aw ka w yn os i 50 0  m g/ m 2 po w ie rz ch ni

ci ał a. 1. 2 Po da ni e le ku o be jm uj e 10 -m in ut ow y w le w

do ży ln y  w  p ie rw sz ym

dn iu  k aż de go 2 1 dn io w eg o cy kl u le cz en ia . 1. 3 W  d ni u po pr ze dz aj ąc ym

za st os ow an ie p em et re ks ed u or az w  d ni u za st os ow an ia

le ku i  w  d ni u na st ęp ny m

na le ży s to so w ać le k z  gr up y ko rt yk os te ro id ów w  d aw ce

ró w no w aż ne j 4 m g de ks am et az on u po da w an eg o do us tn ie

2  ra zy n a do bę .  1. 4 W  c el u og ra ni cz en ia

ob ja w ów to ks yc zn oś ci

pa cj en ci o tr zy m uj ąc y pe m et re ks ed p ow in ni

ró w ni eż o tr zy m yw ać

su pl em en ta cj ę w ita m in ow ą: 1) k w as fo lio w y lu b pr od uk t m ul tiw ita m in ow y za w ie ra ją cy te n zw ią ze k: a) c od zi en ni e, p rz ez c ał y cy kl le cz en ia i  pr ze z 21  d ni p o po da ni u os ta tn ie j d aw ki

pe m et re ks ed u w  d aw ce  o d 35 0 do

10 00  m ik ro gr am ów

do us tn ie , 1. B ad an ia p rz y kw al ifi ka cj i d o le cz en ia 1. 1 Pe m et re ks ed w  p ie rw sz ej

al bo d ru gi ej li ni i l ec ze ni a or az

do ce ta ks el w  d ru gi ej li ni i le cz en ia : 1 ) h is to lo gi cz ne

po tw ie rd ze ni e ok re śl on eg o ty pu

ni ed ro bn ok om ór ko w eg o ra ka p łu ca z go dn ie

z  kr yt er ia m i w łą cz en ia ; 2 ) m or fo lo gi a kr w i z  ro zm az em ; 3 ) o zn ac ze ni a st ęż en ia

kr ea ty ni ny ; 4 ) o zn ac ze ni e st ęż en ia

bi lir ub in y; 5 ) o zn ac ze ni e ak ty w no śc i am in ot ra ns fe ra zy

al an in ow ej ; 6 ) o zn ac ze ni e ak ty w no śc i am in ot ra ns fe ra zy

as pa ra gi ni an ow ej ; 7 ) o zn ac ze ni e ak ty w no śc i fo sf at az y za sa do w ej ; 8 ) t es t c ią żo w y u  ko bi et

w  w ie ku r oz ro dc zy m ; 9 ) b ad an ie to m og ra fii

ko m pu te ro w ej k la tk i pi er si ow ej z  o bj ęc ie m

na db rz us za lu b kl as yc zn e ba da ni e R TG k la tk i pi er si ow ej w  p rz yp ad ku

zm ia ny d ob rz e m ie rz al ne j, ot oc zo ne j p rz ez Ś w ia dc ze ni e je st r ea liz ow an e w  o śr od ka ch u dz ie la ją cy ch

św ia dc ze ń z  za kr es u on ko lo gi i kl in ic zn ej , z ap ew ni aj ąc yc h św ia dc ze ni ob io rc om d os tę p do

ni ez bę dn yc h ba da ń or az

sp ec ja lis ty cz ne j o pi ek i l ek ar sk ie j i p ie lę gn ia rs ki ej , a  ta kż e ud zi el an ie

św ia dc ze ń w  tr yb ie : 1) a m bu la to ry jn ym lu b 2) je dn od ni ow ym , l ub 3) h os pi ta liz ac ji. Ś w ia dc ze ni e m oż e by ć ró w ni eż

re al iz ow an e w  o śr od ka ch

ud zi el aj ąc yc h św ia dc ze ń z  za kr es u ch or ób p łu c, je że li sp eł ni aj ą on e w ar un ki r ea liz ac ji św ia dc ze ń gw ar an to w an yc h z  za kr es u ch em io te ra pi i o kr eś lo ne

w  z ał ąc zn ik u nr  3 d o ro zp or zą dz en ia M in is tr a Zd ro w ia

z  dn ia 2 9 si er pn ia 2 00 9  r.

w  s pr aw ie ś w ia dc ze ń gw ar an to w an yc h z  za kr es u le cz en ia s zp ita ln eg o (D z. U . N r  14 0,

po z.  1 14 3, z  p óź n. z m .). Pr ez es N ar od ow eg o Fu nd us zu

Zd ro w ia p ro w ad zi r ej es tr

pa cj en tó w le cz on yc h w  r am ac h pr og ra m u te ra pe ut yc zn eg o do st ęp ny z a po m oc ą ap lik ac ji in te rn et ow ej . Dziennik Ustaw Nr 244 — 14463 — Poz. 1456

1 2 3 4 9 ) p ra w id ło w a cz yn no ść u kł ad u kr w io tw ór cz eg o: a) li cz ba g ra nu lo cy tó w w ię ks za lu b ró w na

15 00 /m m 3 ,

b) li cz ba tr om bo cy tó w w ię ks za lu b ró w na

10 0 00 0/ m m 3 ; 10 ) p ra w id ło w a cz yn no ść n er ek : a) s tę że ni e kr ea ty ni ny n ie pr ze kr ac za ją ce

1, 5 kr ot ni e gó rn ej g ra ni cy n or m y,

b) k lir en s kr ea ty ni ny w ię ks zy lu b ró w ny

45  m l/m in ; 11 ) p ra w id ło w a cz yn no ść w ąt ro by : a) s tę że ni e bi lir ub in y ni ep rz ek ra cz aj ąc e 1, 5 kr ot ni e gó rn ej g ra ni cy n or m y,

b) a kt yw no ść tr an sa m in az i  za sa do w ej

fo sf at az y ni ep rz ek ra cz aj ąc a 3 kr ot ni e gó rn ej g ra ni cy n or m y lu b ni ep rz ek ra cz aj ąc a 5 kr ot ni e gó rn ej

gr an ic y no rm y w  p rz yp ad ku w zr os tu

zw ią za ne go z  p rz er zu ta m i w  w ąt ro bi e; 12 ) b ra k pr ze ci w w sk az ań d o st os ow an ia le ku

(n ad w ra żl iw oś ć na le k, c ią ża , k ar m ie ni e pi er si ą, in ne o kr eś lo ne w  C ha ra kt er ys ty ce

Pr od uk tu L ec zn ic ze go ); 13 ) b ra k pr ze ci w w sk az ań d o st os ow an ia

ci sp la ty ny (l ek s to so w an y w  s ko ja rz en iu

z  pe m et re ks ed em ); 14 ) b ra k pr ze ci w w sk az ań d o st os ow an ia

de ks am et az on u, k w as u fo lio w eg o i w ita m in y B 12 . K ry te ri a kw al ifi ka cj i m us zą b yć s pe łn io ne łą cz ni e. 1. 1. 2 Le cz en ie p rz y w yk or zy st an iu s ub st an cj i cz yn ne j g ef it yn ib : 1 ) r oz po zn an ie g ru cz ol ak or ak a lu b no w ot w or u z  pr ze w ag ą w ym ie ni on eg o ty pu h is to lo gi cz ne go ; 2 ) p ot w ie rd zo na m ut ac ja g en u EG FR

w  e ks on ie 1 9 lu b 21 ; 3 ) z aa w an so w an ie k lin ic zn e w  s to pn ia ch II IB

(z  w yj ąt ki em p rz yp ad kó w , w  k tó ry ch

m oż liw e je st z as to so w an ie

ra di oc he m io te ra pi i l ub r ad io te ra pi i) al bo  IV ; b) w  c ią gu 7 d ni

po pr ze dz aj ąc yc h za st os ow an ie p ie rw sz ej

da w ki p em et re ks ed u — c o na jm ni ej 5 d aw ek

kw as u fo lio w eg o w  il oś ci o d 35 0 do

10 00  m ik ro gr am ów

do us tn ie ; 2) w ita m in a B 12 : a) w  ty go dn iu

po pr ze dz aj ąc ym

pi er w sz ą da w kę

pe m et re ks ed u —  1 00 0  m ik ro gr am ów

do m ię śn io w o, b) c o 3 cy kl e le cz en ia , tj.  c o 9 ty go dn i —

10 00  m ik ro gr am ów

do m ię śn io w o w  d ni u za st os ow an ia

pe m et re ks ed u. 1. 5 S to so w an ie p em et re ks ed u w  r am ac h pi er w sz ej li ni i le cz en ia o be jm uj e w ył ąc zn ie

sc he m at z  c is pl at yn ą po da w an ą w  d aw ce

75 m g/ m 2 , w  2 -g od zi nn ym

w le w ie , 3 0 m in ut p o za ko ńc ze ni u po da w an ia

pe m et re ks ed u, w  p ie rw sz ym

dn iu k aż de go c yk lu c o 21  d ni . 2. D oc et ak se l 2. 1 Za le ca na d aw ka d oc et ak se lu

w yn os i 7 5 m g/ m 2 po w ie rz ch ni c ia ła . 2. 2 Po da ni e le ku o be jm uj e 60 -m in ut ow y w le w d oż yl ny

w  p ie rw sz ym d ni u 21 -d ni ow eg o cy kl u le cz en ia . 2. 3 Pr em ed yk ac ja s kł ad a si ę z  za st os ow an ia d ou st ni e de ks am et az on u w  d ob ow ej pr aw id ło w o up ow ie tr zn io ny m ią żs z pł uc ny ; 10 ) b ad an ie to m og ra fii

ko m pu te ro w ej in ne j lo ka liz ac ji lu b in ne

ba da ni a ob ra zo w e (u ltr as on og ra fia — U S G , re zo na ns m ag ne ty cz ny

— M R , s cy nt yg ra fia ) w  z al eż no śc i o d sy tu ac ji kl in ic zn ej . 1. 2 G ef it yn ib w  p ie rw sz ej li ni i le cz en ia : 1 ) h is to lo gi cz ne

po tw ie rd ze ni e ok re śl on eg o ty pu

ni ed ro bn ok om ór ko w eg o ra ka p łu ca z go dn ie

z  kr yt er ia m i w łą cz en ia ; 2 ) o ce na o be cn oś ci m ut ac ji ge nu E G FR w  e ks on ie 1 9 lu b 21 ; 3 ) m or fo lo gi a kr w i z  ro zm az em ; 4 ) o zn ac ze ni a st ęż en ia

kr ea ty ni ny ; 5 ) o zn ac ze ni e st ęż en ia

bi lir ub in y; 6 ) o zn ac ze ni e ak ty w no śc i am in ot ra ns fe ra zy

al an in ow ej ; 7 ) o zn ac ze ni e ak ty w no śc i am in ot ra ns fe ra zy

as pa ra gi ni an ow ej ; 8 ) o zn ac ze ni e ak ty w no śc i fo sf at az y za sa do w ej ; 9 ) t es t c ią żo w y u  ko bi et

w  w ie ku r oz ro dc zy m ; 10 ) b ad an ie to m og ra fii

ko m pu te ro w ej k la tk i pi er si ow ej z  o bj ęc ie m

na db rz us za lu b kl as yc zn e ba da ni e R TG k la tk i Dziennik Ustaw Nr 244 — 14464 — Poz. 1456

1 2 3 4 4 ) z m ia ny n ow ot w or ow e m oż liw e do

zm ie rz en ia ; 5 ) w  p rz yp ad ku p oj ed yn cz ej z m ia ny —

um ie js co w ie ni e po za o bs za re m

w cz eś ni ej sz eg o na pr om ie ni an ia ; 6 ) n ie ob ec no ść p rz er zu tó w w  o śr od ko w ym

uk ła dz ie n er w ow ym p ie rw ot ni e al bo p o za st os ow an iu w cz eś ni ej sz eg o le cz en ia

m ie js co w eg o or az n ie ob ec no ść o bj aw ów

ze s tr on y oś ro dk ow eg o uk ła du n er w ow eg o,

a  ta kż e st ał a lu b zm ni ej sz an a da w ka

ko rt yk os te ro id ów p rz ez o st at ni e

4 ty go dn ie w  p rz yp ad ku k on ie cz no śc i i ch

st os ow an ia ; 7 ) w ie k po w yż ej 1 8 ro ku ż yc ia ; 8 ) s pr aw no ść w  s to pn iu 0 — 1 w g kl as yf ik ac ji Zu br od a W H O lu b EC O G ; 9 ) n ie ob ec no ść c ho ró b w sp ół is tn ie ją cy ch

o  is to tn ym k lin ic zn ie z na cz en iu

(n ie ko nt ro lo w an e na dc iś ni en ie tę tn ic ze , ni es ta bi ln a ch or ob a w ie ńc ow a, z aw ał

m ię śn ia s er co w eg o w  c ią gu o st at ni eg o ro ku , k om or ow e za bu rz en ia r yt m u w ym ag aj ąc e le cz en ia ); 10 ) p ra w id ło w a cz yn no ść u kł ad u kr w io tw ór cz eg o: a) li cz ba g ra nu lo cy tó w w ię ks za lu b ró w na

15 00 /m m 3 ,

b) li cz ba tr om bo cy tó w w ię ks za lu b ró w na

10 0 00 0/ m m 3 ; 11 ) p ra w id ło w a cz yn no ść n er ek : a) s tę że ni e kr ea ty ni ny n ie pr ze kr ac za ją ce

1, 5 kr ot ni e gó rn ej g ra ni cy n or m y,

b) k lir en s kr ea ty ni ny w ię ks zy lu b ró w ny

45  m l/m in ; 12 ) p ra w id ło w a cz yn no ść w ąt ro by : a) s tę że ni e bi lir ub in y ni ep rz ek ra cz aj ąc e 1, 5 kr ot ni e gó rn ej g ra ni cy n or m y,

b) a kt yw no ść tr an sa m in az i  za sa do w ej

fo sf at az y ni ep rz ek ra cz aj ąc a 3 kr ot ni e gó rn ej g ra ni cy n or m y lu b ni ep rz ek ra cz aj ąc a 5 kr ot ni e gó rn ej

gr an ic y no rm y w  p rz yp ad ku

w zr os tu  z w ią za ne go z  p rz er zu ta m i w  w ąt ro bi e; da w ce 1 6 m g pr ze z 3 dn i, po cz ąw sz y od d ni a po pr ze dz aj ąc eg o ro zp oc zę ci e st os ow an ia

do ce ta ks el u. 3. G ef it yn ib 3. 1 Za le ca na d aw ka d ob ow a ge fit yn ib u w yn os i 2 50 m g (1  ta bl et ka ) i  p ow in na b yć

pr zy jm ow an a z  po si łk ie m

lu b be z po si łk u, c od zi en ni e o  te j s am ej p or ze d ni a. 3. 2 K aż dy c yk l l ec ze ni a ob ej m uj e 28 d ni —

28  ta bl et ek . 4. E rl ot yn ib 4. 1 Za le ca na d aw ka d ob ow a er lo ty ni bu w yn os i 1 50 m g (1  ta bl et ka ) i  p ow in na b yć

pr zy jm ow an a pr zy na jm ni ej

60 m in ut p rz ed p os iłk ie m

lu b pr zy na jm ni ej 1 20 m in ut

po p os iłk u.

4. 2 K aż dy c yk l l ec ze ni a ob ej m uj e 28 d ni —

28  ta bl et ek . pi er si ow ej w  p rz yp ad ku

zm ia ny d ob rz e m ie rz al ne j, ot oc zo ne j p rz ez

pr aw id ło w o up ow ie tr zn io ny m ią żs z pł uc ny ; 11 ) b ad an ie to m og ra fii

ko m pu te ro w ej in ne j lo ka liz ac ji lu b in ne

ba da ni a ob ra zo w e (u ltr as on og ra fia — U S G , re zo na ns m ag ne ty cz ny

— M R , s cy nt yg ra fia ) w  z al eż no śc i o d sy tu ac ji kl in ic zn ej . 1. 3 Er lo ty ni b w  d ru gi ej li ni i le cz en ia : 1 ) h is to lo gi cz ne

po tw ie rd ze ni e ok re śl on eg o ty pu

ni ed ro bn ok om ór ko w eg o ra ka p łu ca z go dn ie

z  kr yt er ia m i w łą cz en ia ; 2 ) o ce na o be cn oś ci m ut ac ji ge nu E G FR w  e ks on ie 1 9 lu b 21 ; 3 ) m or fo lo gi a kr w i z  ro zm az em ; 4 ) o zn ac ze ni a st ęż en ia

kr ea ty ni ny ; 5 ) o zn ac ze ni e st ęż en ia

bi lir ub in y; 6 ) o zn ac ze ni e ak ty w no śc i am in ot ra ns fe ra zy

al an in ow ej ; 7 ) o zn ac ze ni e ak ty w no śc i am in ot ra ns fe ra zy

as pa ra gi ni an ow ej ; 8 ) o zn ac ze ni e ak ty w no śc i fo sf at az y za sa do w ej ; 9 ) t es t c ią żo w y u  ko bi et

w  w ie ku r oz ro dc zy m ; 10 ) b ad an ie to m og ra fii

ko m pu te ro w ej k la tk i Dziennik Ustaw Nr 244 — 14465 — Poz. 1456

1 2 3 4 13 ) b ra k pr ze ci w w sk az ań d o st os ow an ia le ku

(n ad w ra żl iw oś ć na le k, c ią ża , k ar m ie ni e pi er si ą, in ne o kr eś lo ne w  C ha ra kt er ys ty ce

Pr od uk tu L ec zn ic ze go ); 14 ) w yk lu cz on e st os ow an ie je dn oc ze sn ej

ch em io te ra pi i o ra z in ny ch le kó w

uk ie ru nk ow an yc h m ol ek ul ar ni e. K ry te ri a kw al ifi ka cj i m us zą b yć s pe łn io ne łą cz ni e. 1. 2 D ru ga li ni a le cz en ia 1. 2. 1 Le cz en ie p rz y w yk or zy st an iu s ub st an cj i cz yn ne j p em et re ks ed a lb o su bs ta nc ji cz yn ne j do ce ta ks el : 1 ) r oz po zn an ie g ru cz ol ak or ak a,

w ie lk ok om ór ko w eg o ra ka p łu ca lu b no w ot w or u z  pr ze w ag ą w ym ie ni on yc h ty pó w h is to lo gi cz ny ch w  p rz yp ad ku

st os ow an ia p em et re ks ed u al bo

ro zp oz na ni e ni ed ro bn ok om ór ko w eg o ra ka

pł uc a (k aż dy ty p hi st ol og ic zn y)

w  p rz yp ad ku s to so w an ia d oc et ak se lu ; 2 ) z aa w an so w an ie k lin ic zn e w  s to pn ia ch II IB

(z  w yj ąt ki em p rz yp ad kó w , w  k tó ry ch

m oż liw e je st z as to so w an ie

ra di oc he m io te ra pi i l ub r ad io te ra pi i) al bo  IV ; 3 ) z m ia ny n ow ot w or ow e m oż liw e do

zm ie rz en ia ; 4 ) w  p rz yp ad ku p oj ed yn cz ej z m ia ny —

um ie js co w ie ni e po za o bs za re m

w cz eś ni ej sz eg o na pr om ie ni an ia ; 5 ) n ie ob ec no ść p rz er zu tó w w  o śr od ko w ym

uk ła dz ie n er w ow ym p ie rw ot ni e al bo p o za st os ow an iu w cz eś ni ej sz eg o le cz en ia

m ie js co w eg o or az n ie ob ec no ść o bj aw ów

ze s tr on y oś ro dk ow eg o uk ła du n er w ow eg o,

a  ta kż e st ał a lu b zm ni ej sz an a da w ka

ko rt yk os te ro id ów p rz ez o st at ni e 4 ty go dn ie

w  p rz yp ad ku k on ie cz no śc i i ch s to so w an ia ; 6 ) w cz eś ni ej sz e za st os ow an ie w ie lo le ko w ej

ch em io te ra pi i z  u dz ia łe m p oc ho dn yc h pl at yn y (w  p rz yp ad ku p ac je nt ów w  w ie ku

po w yż ej 7 0 ro ku ż yc ia — w cz eś ni ej sz a m on ot er ap ia le ki em in ny m n iż p oc ho dn a pl at yn y) ; pi er si ow ej z  o bj ęc ie m

na db rz us za lu b kl as yc zn e ba da ni e R TG k la tk i pi er si ow ej w  p rz yp ad ku

zm ia ny d ob rz e m ie rz al ne j, ot oc zo ne j p rz ez

pr aw id ło w o up ow ie tr zn io ny m ią żs z pł uc ny ; 11 ) b ad an ie to m og ra fii

ko m pu te ro w ej in ne j lo ka liz ac ji lu b in ne

ba da ni a ob ra zo w e (u ltr as on og ra fia — U S G , re zo na ns m ag ne ty cz ny

— M R , s cy nt yg ra fia ) w  z al eż no śc i o d sy tu ac ji kl in ic zn ej . 2. M on it or ow an ie

be zp ie cz eń st w a le cz en ia Pe m et re ks ed w  p ie rw sz ej a lb o dr ug ie j l in ii le cz en ia o ra z do ce ta ks el w  d ru gi ej li ni i le cz en ia : 1) m or fo lo gi a kr w i z  r oz m az em ; 2) o zn ac ze ni e st ęż en ia

kr ea ty ni ny — je dy ni e w  p rz yp ad ku le cz en ia

pe m et re ks ed em . B ad an ia w yk on yw an e są p rz ed

ka żd ym p od an ie m le ku . 3. M on it or ow an ie s ku te cz no śc i le cz en ia : 3. 1 Pe m et re ks ed w  p ie rw sz ej

al bo d ru gi ej li ni i l ec ze ni a or az

do ce ta ks el w  d ru gi ej li ni i le cz en ia : 1) b ad an ie to m og ra fii

ko m pu te ro w ej k la tk i pi er si ow ej z  o bj ęc ie m

na db rz us za lu b kl as yc zn e ba da ni e R TG k la tk i pi er si ow ej w  p rz yp ad ku Dziennik Ustaw Nr 244 — 14466 — Poz. 1456

1 2 3 4 7 ) p ot w ie rd ze ni e od po w ie dz i n a le cz en ie lu b st ab ili za cj i c ho ro by p o za st os ow an iu

w cz eś ni ej sz ej c he m io te ra pi i ( cz as tr w an ia

od po w ie dz i n a le cz en ie lu b st ab ili za cj i ch or ob y m us i w yn os ić c o na jm ni ej

3  m ie si ąc e) ; 8 ) p ro gr es ja c ho ro by p o w cz eś ni ej sz ej

ch em io te ra pi i o be jm uj ąc ej c o na jm ni ej

je dn ą lin ię le cz en ia ; 9 ) n ie ob ec no ść d zi ał ań n ie po żą da ny ch p o w cz eś ni ej sz ej c he m io te ra pi i z w yj ąt ki em

w ył ys ie ni a; 10 ) w ie k po w yż ej 1 8 ro ku ż yc ia ; 11 ) s pr aw no ść w  s to pn iu 0 — 1 w g kl as yf ik ac ji Zu br od a W H O lu b EC O G ; 12 ) n ie ob ec no ść c ho ró b w sp ół is tn ie ją cy ch

o  is to tn ym k lin ic zn ie z na cz en iu

(n ie ko nt ro lo w an e na dc iś ni en ie tę tn ic ze , ni es ta bi ln a ch or ob a w ie ńc ow a, z aw ał

m ię śn ia s er co w eg o w  c ią gu o st at ni eg o ro ku , k om or ow e za bu rz en ia r yt m u w ym ag aj ąc e le cz en ia ); 13 ) p ra w id ło w a cz yn no ść u kł ad u kr w io tw ór cz eg o: a) li cz ba g ra nu lo cy tó w w ię ks za lu b ró w na

15 00 /m m 3 ,

b) li cz ba tr om bo cy tó w w ię ks za lu b ró w na

10 0 00 0/ m m 3 ; 14 ) p ra w id ło w a cz yn no ść n er ek : a) s tę że ni e kr ea ty ni ny n ie pr ze kr ac za ją ce

1, 5 kr ot ni e gó rn ej g ra ni cy n or m y,

b) k lir en s kr ea ty ni ny w ię ks zy lu b ró w ny

45  m l/m in ; 15 ) p ra w id ło w a cz yn no ść w ąt ro by : a) s tę że ni e bi lir ub in y ni ep rz ek ra cz aj ąc e 1, 5 kr ot ni e gó rn ej g ra ni cy n or m y,

b) a kt yw no ść tr an sa m in az i  za sa do w ej

fo sf at az y ni ep rz ek ra cz aj ąc a 3 kr ot ni e gó rn ej g ra ni cy n or m y lu b ni ep rz ek ra cz aj ąc a 5 kr ot ni e gó rn ej

gr an ic y no rm y w  p rz yp ad ku

w zr os tu  z w ią za ne go z  p rz er zu ta m i w  w ąt ro bi e; 16 ) b ra k pr ze ci w w sk az ań d o st os ow an ia le ku

(n ad w ra żl iw oś ć na le k, c ią ża , k ar m ie ni e zm ia ny d ob rz e m ie rz al ne j, ot oc zo ne j p rz ez p ra w id ło w o up ow ie tr zn io ny m ią żs z pł uc ny ; 2) b ad an ie to m og ra fii

ko m pu te ro w ej in ne j lo ka liz ac ji lu b in ne b ad an ia

ob ra zo w e (u ltr as on og ra fia

— U S G , r ez on an s m ag ne ty cz ny — M R , sc yn ty gr af ia ) w  z al eż no śc i od s yt ua cj i k lin ic zn ej . B ad an ia w yk on yw an e są p o 2,

4 i 6 c yk lu le cz en ia

(w  p rz yp ad ku k on ty nu ac ji do

6  cy kl i). 3. 2 G ef it yn ib w  p ie rw sz ej li ni i le cz en ia : 1) b ad an ie to m og ra fii

ko m pu te ro w ej k la tk i pi er si ow ej z  o bj ęc ie m

na db rz us za lu b kl as yc zn e ba da ni e R TG k la tk i pi er si ow ej w  p rz yp ad ku

zm ia ny d ob rz e m ie rz al ne j, ot oc zo ne j p rz ez p ra w id ło w o up ow ie tr zn io ny m ią żs z pł uc ny ; 2) b ad an ie to m og ra fii

ko m pu te ro w ej in ne j lo ka liz ac ji lu b in ne b ad an ia

ob ra zo w e (u ltr as on og ra fia

— U S G , r ez on an s m ag ne ty cz ny — M R , sc yn ty gr af ia ) w  z al eż no śc i od s yt ua cj i k lin ic zn ej . B ad an ia w yk on yw an e są c o 2  cy kl e le cz en ia . 3. 3 Er lo ty ni b w  d ru gi ej li ni i le cz en ia : 1) b ad an ie to m og ra fii

ko m pu te ro w ej k la tk i pi er si ow ej z  o bj ęc ie m Dziennik Ustaw Nr 244 — 14467 — Poz. 1456

1 2 3 4 pi er si ą, in ne o kr eś lo ne w  C ha ra kt er ys ty ce

Pr od uk tu L ec zn ic ze go ); 17 ) b ra k pr ze ci w w sk az ań d o st os ow an ia

de ks am et az on u or az — w  p rz yp ad ku

pe m et re ks ed u — k w as u fo lio w eg o i w ita m in y B 12 . K ry te ri a kw al ifi ka cj i m us zą b yć s pe łn io ne łą cz ni e. 1. 2. 2 Le cz en ie p rz y w yk or zy st an iu s ub st an cj i cz yn ne j e rl ot yn ib : 1 ) r oz po zn an ie g ru cz ol ak or ak a lu b no w ot w or u z  pr ze w ag ą w ym ie ni on eg o ty pu h is to lo gi cz ne go ; 2 ) p ot w ie rd zo na m ut ac ja g en u EG FR

w  e ks on ie 1 9 lu b 21 ; 3 ) z aa w an so w an ie k lin ic zn e w  s to pn ia ch II IB

(z  w yj ąt ki em p rz yp ad kó w , w  k tó ry ch

m oż liw e je st z as to so w an ie

ra di oc he m io te ra pi i l ub r ad io te ra pi i) al bo IV ; 4 ) z m ia ny n ow ot w or ow e m oż liw e do

zm ie rz en ia ; 5 ) w  p rz yp ad ku p oj ed yn cz ej z m ia ny —

um ie js co w ie ni e po za o bs za re m

w cz eś ni ej sz eg o na pr om ie ni an ia ; 6 ) n ie ob ec no ść p rz er zu tó w w  o śr od ko w ym

uk ła dz ie n er w ow ym p ie rw ot ni e al bo p o za st os ow an iu w cz eś ni ej sz eg o le cz en ia

m ie js co w eg o or az n ie ob ec no ść o bj aw ów

ze s tr on y oś ro dk ow eg o uk ła du n er w ow eg o,

a  ta kż e st ał a lu b zm ni ej sz an a da w ka

ko rt yk os te ro id ów p rz ez o st at ni e 4 ty go dn ie

w  p rz yp ad ku k on ie cz no śc i i ch s to so w an ia ; 7 ) w cz eś ni ej sz e za st os ow an ie w ie lo le ko w ej

ch em io te ra pi i z  u dz ia łe m p oc ho dn yc h pl at yn y (w  p rz yp ad ku p ac je nt ów w  w ie ku

po w yż ej 7 0 ro ku ż yc ia — w cz eś ni ej sz a m on ot er ap ia ); 8 ) p ro gr es ja c ho ro by p o w cz eś ni ej sz ej

ch em io te ra pi i o be jm uj ąc ej c o na jm ni ej

je dn ą lin ię le cz en ia ; 9 ) o kr es o d za ko ńc ze ni a w cz eś ni ej sz ej

ch em io te ra pi i c o na jm ni ej 3 — 4 ty go dn ie ; 10 ) n ie ob ec no ść d zi ał ań n ie po żą da ny ch p o w cz eś ni ej sz ej c he m io te ra pi i z  w yj ąt ki em

w ył ys ie ni a; na db rz us za lu b kl as yc zn e ba da ni e R TG k la tk i pi er si ow ej w  p rz yp ad ku

zm ia ny d ob rz e m ie rz al ne j, ot oc zo ne j p rz ez p ra w id ło w o up ow ie tr zn io ny m ią żs z pł uc ny ; 2) b ad an ie to m og ra fii

ko m pu te ro w ej in ne j lo ka liz ac ji lu b in ne b ad an ia

ob ra zo w e (u ltr as on og ra fia

— U S G , r ez on an s m ag ne ty cz ny — M R , sc yn ty gr af ia ) w  z al eż no śc i od s yt ua cj i k lin ic zn ej . B ad an ia w yk on yw an e są c o 2  cy kl e le cz en ia . Dziennik Ustaw Nr 244 — 14468 — Poz. 1456

1 2 3 4 11 ) w ie k po w yż ej 1 8 ro ku ż yc ia ; 12 ) s pr aw no ść w  s to pn iu 0 — 2 w g kl as yf ik ac ji Zu br od a W H O lu b EC O G ; 13 ) n ie ob ec no ść c ho ró b w sp ół is tn ie ją cy ch

o  is to tn ym k lin ic zn ie z na cz en iu

(n ie ko nt ro lo w an e na dc iś ni en ie tę tn ic ze , ni es ta bi ln a ch or ob a w ie ńc ow a, z aw ał

m ię śn ia s er co w eg o w  c ią gu o st at ni eg o ro ku , k om or ow e za bu rz en ia r yt m u w ym ag aj ąc e le cz en ia ); 14 ) p ra w id ło w a cz yn no ść u kł ad u kr w io tw ór cz eg o: a) li cz ba g ra nu lo cy tó w w ię ks za lu b ró w na

15 00 /m m 3 ,

b) li cz ba tr om bo cy tó w w ię ks za lu b ró w na

10 0 00 0/ m m 3 ; 15 ) p ra w id ło w a cz yn no ść n er ek : a) s tę że ni e kr ea ty ni ny n ie pr ze kr ac za ją ce

1, 5 kr ot ni e gó rn ej g ra ni cy n or m y,

b) k lir en s kr ea ty ni ny w ię ks zy lu b ró w ny

45  m l/m in ; 16 ) p ra w id ło w a cz yn no ść w ąt ro by : a) s tę że ni e bi lir ub in y ni ep rz ek ra cz aj ąc e 1, 5 kr ot ni e gó rn ej g ra ni cy n or m y,

b) a kt yw no ść tr an sa m in az i  za sa do w ej

fo sf at az y ni ep rz ek ra cz aj ąc a 3 kr ot ni e gó rn ej g ra ni cy n or m y lu b ni ep rz ek ra cz aj ąc a 5 kr ot ni e gó rn ej

gr an ic y no rm y w  p rz yp ad ku w zr os tu

zw ią za ne go z  p rz er zu ta m i w  w ąt ro bi e; 17 ) b ra k pr ze ci w w sk az ań d o st os ow an ia le ku

(n ad w ra żl iw oś ć na le k, c ią ża , k ar m ie ni e pi er si ą, in ne o kr eś lo ne w  C ha ra kt er ys ty ce

Pr od uk tu L ec zn ic ze go ); 18 ) w yk lu cz on e st os ow an ie je dn oc ze sn ej

ch em io te ra pi i o ra z in ny ch le kó w

uk ie ru nk ow an yc h m ol ek ul ar ni e. K ry te ri a kw al ifi ka cj i m us zą b yć s pe łn io ne łą cz ni e. 2. O kr eś le ni e cz as u le cz en ia w  p ro gr am ie Le cz en ie tr w a do c za su p od ję ci a pr ze z le ka rz a pr ow ad zą ce go d ec yz ji o  w ył ąc ze ni u św ia dc ze ni ob io rc y z  pr og ra m u, z go dn ie : 1) z  z as ad am i t er ap ii ok re śl on ym i w  u st . 2 .1 i  2. 2 or az Dziennik Ustaw Nr 244 — 14469 — Poz. 1456

1 2 3 4 2) z  k ry te ri am i w ył ąc ze ni a z  pr og ra m u, o  k tó ry ch

m ow a w  u st . 3 . 2. 1 Pe m et re ks ed , d oc et ak se l 2. 1. 1 S to so w an ie p em et re ks ed u w  r am ac h pi er w sz ej a lb o dr ug ie j l in ii le cz en ia o ra z do ce ta ks el u w  r am ac h dr ug ie j l in ii le cz en ia

ob ej m uj e: 1) 4 c yk le — w  s yt ua cj ac h in ny ch n iż o pi sa ne

w  p kt 2 ; 2) 6 c yk li — w  p rz yp ad ku s tw ie rd ze ni a: a) o dp ow ie dz i c ał ko w ite j l ub b) o dp ow ie dz i c zę śc io w ej , l ub c) o dp ow ie dz i w ię ks ze go s to pn ia , t j. od po w ie dz i c ał ko w ite j p o w cz eś ni ej sz ej

od po w ie dz i c zę śc io w ej lu b od po w ie dz i cz ęś ci ow ej p o w cz eś ni ej sz ej s ta bi liz ac ji ch or ob y w  k ol ej ny ch b ad an ia ch p o dr ug im o ra z cz w ar ty m c yk lu le cz en ia . 2. 1. 2 S to so w an ie p em et re ks ed u lu b do ce ta ks el u m oż e by ć kr ót sz e w  p rz yp ad ku w ys tą pi en ia

po w aż ny ch d zi ał ań n ie po żą da ny ch . 2. 1. 3 W  c za si e le cz en ia k on ie cz ne je st tr zy kr ot ne

w yk on an ie b ad ań o br az ow yc h (d od at ko w e ba da ni a ob ra zo w e w yk on uj e si ę w  z al eż no śc i od s yt ua cj i k lin ic zn ej ): 1) p rz ed le cz en ie m — n ie w cz eś ni ej n iż 2 8 dn i pr ze d za st os ow an ie m p ie rw sz ej d aw ki le ku ; 2) w  p oł ow ie le cz en ia — p o dr ug im c yk lu ; 3) p o za ko ńc ze ni u le cz en ia — p o cz w ar ty m

cy kl u or az n ie p óź ni ej n iż 2 8 dn i p o po da ni u os ta tn ie j d aw ki le ku . 2. 1. 4 W  p rz yp ad ku u zy sk an ia o dp ow ie dz i n a le cz en ie i  ko nt yn ua cj i c he m io te ra pi i d o 6 cy kl i na le ży w yk on ać d od at ko w e ba da ni a ob ra zo w e po s zó st ym c yk lu o ra z ni e pó źn ie j n iż 2 8 dn i p o po da ni u os ta tn ie j d aw ki le ku . 2. 1. 5 B ad an ia o br az ow e ob ej m uj ą oc en ę: 1) z m ia ny p ie rw ot ne j: a) b ad an ie to m og ra fii k om pu te ro w ej k la tk i pi er si ow ej z  o bj ęc ie m n ad br zu sz a lu b b) b ad an ie R TG k la tk i p ie rs io w ej

w  p rz yp ad ku z m ia ny d ob rz e m ie rz al ne j, ot oc zo ne j p rz ez p ra w id ło w o up ow ie tr zn io ny m ią żs z pł uc ny ; Dziennik Ustaw Nr 244 — 14470 — Poz. 1456

1 2 3 4 2) z m ia n pr ze rz ut ow yc h — w  z al eż no śc i o d sy tu ac ji kl in ic zn ej i  lo ka liz ac ji ba da ni e to m og ra fii k om pu te ro w ej lu b in ne b ad an ia

ob ra zo w e (U S G , r ez on an s m ag ne ty cz ny , sc yn ty gr af ia i  in ne ) p oz w al aj ąc e na p om ia r zm ia n m ie rz al ny ch . 2. 1. 6 Je że li pi er w ot ny g uz p łu ca n ie is tn ie je (s ta n po

re se kc ji pł uc a, n ow ot w ór p łu ca b ez o gn is ka

pi er w ot ne go ), ko ni ec zn e je st w yk az an ie

w  b ad an ia ch o br az ow yc h pr ze rz ut ow yc h zm ia n m ie rz al ny ch lu b po lic za ln yc h zm ia n ni em ie rz al ny ch . 2. 1. 7 O ce nę w yn ik u le cz en ia (o dp ow ie dź ) n al eż y w yk on yw ać w ed łu g kr yt er ió w s ka li R EC IS T (R es po ns e Ev al ua tio n C ri te ri a in S ol id

Tu m or s) . 2. 1. 8 Pr ze d ro zp oc zę ci em le cz en ia k on ie cz ne je st

w yk on an ie b ad an ia m or fo lo gi i k rw i i  b ad ań

bi oc he m ic zn yc h, a  p rz ed k ol ej ny m i c yk la m i le cz en ia n al eż y po w ta rz ać b ad an ie m or fo lo gi i kr w i. 2. 2 G ef it yn ib , e rl ot yn ib 2. 2. 1 S to so w an ie g ef ity ni bu w  r am ac h pi er w sz ej

lin ii le cz en ia o ra z er lo ty ni bu w  r am ac h dr ug ie j lin ii le cz en ia je st p ro w ad zo ne d o st w ie rd ze ni a pr og re sj i c ho ro by lu b w ys tą pi en ia p ow aż ny ch

dz ia ła ń ni ep oż ąd an yc h. 2. 2. 2 W  c za si e le cz en ia k on ie cz ne je st w yk on yw an ie

ba da ń ob ra zo w yc h (d od at ko w e ba da ni a ob ra zo w e w yk on uj e si ę w  z al eż no śc i o d sy tu ac ji kl in ic zn ej ): 1) p rz ed le cz en ie m — n ie w cz eś ni ej n iż

28 d ni p rz ed z as to so w an ie m p ie rw sz ej

da w ki le ku ; 2) w  c za si e le cz en ia — c o 2 cy kl e le cz en ia , t j. co 5 6 dn i. 2. 2. 3 B ad an ia o br az ow e ob ej m uj ą oc en ę: 1) z m ia ny p ie rw ot ne j: a) b ad an ie to m og ra fii k om pu te ro w ej k la tk i pi er si ow ej z  o bj ęc ie m n ad br zu sz a lu b b) b ad an ie R TG k la tk i p ie rs io w ej

w  p rz yp ad ku z m ia ny d ob rz e m ie rz al ne j, ot oc zo ne j p rz ez p ra w id ło w o up ow ie tr zn io ny m ią żs z pł uc ny ; Dziennik Ustaw Nr 244 — 14471 — Poz. 1456

1 2 3 4 2) z m ia n pr ze rz ut ow yc h — w  z al eż no śc i o d sy tu ac ji kl in ic zn ej i  lo ka liz ac ji ba da ni e to m og ra fii k om pu te ro w ej lu b in ne b ad an ia

ob ra zo w e (U S G , r ez on an s m ag ne ty cz ny , sc yn ty gr af ia i  in ne ) p oz w al aj ąc e na p om ia r zm ia n m ie rz al ny ch . 2. 2. 4 Je że li pi er w ot ny g uz p łu ca n ie is tn ie je (s ta n po

re se kc ji pł uc a, n ow ot w ór p łu ca b ez o gn is ka

pi er w ot ne go ), ko ni ec zn e je st w yk az an ie

w  b ad an ia ch o br az ow yc h pr ze rz ut ow yc h zm ia n m ie rz al ny ch lu b po lic za ln yc h zm ia n ni em ie rz al ny ch . 2. 2. 5 O ce nę w yn ik u le cz en ia (o dp ow ie dź ) n al eż y w yk on yw ać w ed łu g kr yt er ió w s ka li R EC IS T (R es po ns e Ev al ua tio n C ri te ri a in S ol id

Tu m or s) . 3. K ry te ri a w ył ąc ze ni a z  pr og ra m u: 1) p ro gr es ja c ho ro by : a) p ow ię ks ze ni e si ę is tn ie ją cy ch z m ia n o  pr zy na jm ni ej 2 0% lu b b) p oj aw ie ni e si ę pr zy na jm ni ej je dn ej n ow ej

zm ia ny — p ot w ie rd zo na w  b ad an iu p rz ed m io to w ym

lu b ob ra zo w ym ; 2) p og or sz en ie s ta nu p ac je nt a w  z w ią zk u z  no w ot w or em b ez p ro gr es ji po tw ie rd zo ne j w  b ad an iu p rz ed m io to w ym lu b ob ra zo w ym ; 3) to ks yc zn oś ć le cz en ia z  w ys tą pi en ie m

pr zy na jm ni ej je dn eg o ni ep oż ąd an eg o dz ia ła ni a bę dą ce go z ag ro że ni em ż yc ia w ed łu g kr yt er ió w

C TC (C om m on T ox ic ity C ri te ri a) ; 4) n aw ra ca ją ca lu b ni ea kc ep to w al na to ks yc zn oś ć po w yż ej 3 s to pn ia w ed łu g kr yt er ió w C TC

(C om m on T ox ic ity C ri te ri a) ; 5) n ad w ra żl iw oś ć na le k lu b na s ub st an cj ę po m oc ni cz ą; 6) o bn iż en ie s pr aw no śc i d o st op ni a 3— 4 w ed łu g kr yt er ió w W H O lu b EC O G ; 7) p og or sz en ie ja ko śc i ż yc ia o  is to tn ym z na cz en iu

w ed łu g oc en y le ka rz a; 8) r ez yg na cj a pa cj en ta — w yc of an ie z go dy n a ud zi ał w  p ro gr am ie . Dziennik Ustaw Nr 244 — 14472 — Poz. 1456

42 . L EC ZE N IE M IĘ S A K Ó W T K A N EK M IĘ K K IC H (I C D -1 0 C 4 8, C 4 9)

ZA K R ES Ś W IA D C ZE N IA G W A R A N TO W A N EG O W A R U N K I R EA LI ZA C JI

Ś W IA D C ZE N IA

G W A R A N TO W A N EG O Ś W IA D C ZE N IO B IO R C Y S C H EM A T D A W K O W A N IA

LE K Ó W W  P R O G R A M IE B A D A N IA D IA G N O S TY C ZN E W Y K O N Y W A N E W  R A M A C H

PR O G R A M U 1 2 3 4 1. K ry te ri a kw al ifi ka cj i 1 ) r oz po zn an ie z aa w an so w an eg o m ie js co w o (n ie re se kc yj ne go ) l ub p rz er zu to w eg o m ię sa ka

o  ty pi e hi st ol og ic zn ym tł us zc za ko m ię sa ka

(li po sa rc om a) lu b m ię sa ka

gł ad ko ko m ór ko w eg o (le io m yo sa rc om a) ; 2 ) s to pi eń s pr aw no śc i 0 — 1 w ed łu g kl as yf ik ac ji W H O ; 3 ) n al eż na m as a ci ał a (d op us zc za ln y ub yt ek m as y ci ał a m ni ej sz y ni ż 10 % w ar to śc i n al eż ne j); 4 ) n ie w ys tę po w an ie p ow aż ny ch c ho ró b w sp ół is tn ie ją cy ch o  is to tn ym z na cz en iu d la

za st os ow an ia c he m io te ra pi i; 5 ) m oż liw oś ć pr ze pr ow ad ze ni a ob ie kt yw ne j oc en y od po w ie dz i n a le cz en ie w ed łu g kr yt er ió w k la sy fik ac ji R EC IS T; 6 ) l ic zb a gr an ul oc yt ów o bo ję tn oc hł on ny ch (A N C ) w ię ks za lu b ró w na 1 50 0/ m m 3 ; 7 ) l ic zb a pł yt ek k rw i w ię ks za lu b ró w na

10 0 00 0/ m m 3 ; 8 ) s tę że ni e bi lir ub in y ni ep rz ek ra cz aj ąc e gó rn ej

gr an ic y no rm y;

9 ) a kt yw no ść fo sf at az y za sa do w ej m ni ej sz a lu b ró w na 2 ,5 -k ro tn oś ci g ór ne j g ra ni cy n or m y (je że li po dw yż sz en ie a kt yw no śc i f os fa ta zy

za sa do w ej m oż e by ć po ch od ze ni a ko st ne go , na le ży b ra ć po d uw ag ę iz oe nz ym y w ąt ro bo w e 5 nu kl eo ty da zy lu b G G T) ; 10 ) p oz io m a lb um in y w ię ks zy lu b ró w ny 2 5 g/ l; 11 ) a kt yw no ść a m in ot ra ns fe ra zy a la ni no w ej (A lA T)

i a m in ot ra ns fe ra zy a sp ar ag in ia no w ej (A sp A T)

m ni ej sz a lu b ró w na 2 ,5 -k ro tn oś ci g ór ne j gr an ic y no rm y; 12 ) k lir en s kr ea ty ni ny w ię ks zy lu b ró w ny

30 m l/m in w  p rz yp ad ku m on ot er ap ii; 13 ) s tę że ni e kr ea ty ni ny w  s ur ow ic y m ni ej sz e lu b ró w ne 1 ,5 m g/ dl (1 32 ,6 μ m ol /l) lu b kl ir en s kr ea ty ni ny w ię ks zy lu b ró w ny 6 0 m l/m in

w  p rz yp ad ku te ra pi i s ko ja rz on ej ; 1. T ra be kt ed yn a 1. 1 Za le ca na d aw ka tr ab ek te dy ny

w yn os i 1 ,5  m g/ m 2 po w ie rz ch ni

ci ał a. 1. 2 Po da ni e le ku o be jm uj e w le w

do ży ln y tr w aj ąc y 24  g od zi ny . Le k po da je s ię p rz ez c ew ni k w  ż yl e ce nt ra ln ej . 1. 3 Pr ze rw a po m ię dz y cy kl am i le cz en ia w yn os i 3 ty go dn ie . 1. 4 W  r am ac h pr em ed yk ac ji na le ży z as to so w ać

ko rt yk os te ro id y. 1. 5 Pr ze d po da ni em d ru gi ej

i k ol ej ny ch d aw ek le ku m us zą

by ć sp eł ni on e łą cz ni e na st ęp uj ąc e kr yt er ia d ot yc zą ce

pa ra m et ró w b io ch em ic zn yc h:

1 ) l ic zb a gr an ul oc yt ów

ob oj ęt no ch ło nn yc h (A N C ) w ię ks za lu b ró w na

15 00 /m m 3 ; 2 ) l ic zb a pł yt ek k rw i w ię ks za

lu b ró w na 1 00  0 00 /m m 3 ; 3 ) s tę że ni e bi lir ub in y ni ep rz ek ra cz aj ąc e gó rn ej

gr an ic y no rm y;

4 ) a kt yw no ść fo sf at az y za sa do w ej m ni ej sz a lu b ró w na 2 ,5 -k ro tn oś ci g ór ne j gr an ic y no rm y (je że li po dw yż sz en ie a kt yw no śc i fo sf at az y za sa do w ej m oż e by ć po ch od ze ni a ko st ne go , na le ży b ra ć po d uw ag ę iz oe nz ym y w ąt ro bo w e 5 nu kl eo ty da zy lu b G G T) ; 5 ) p oz io m a lb um in y w ię ks zy

lu b ró w ny 2 5  g/ l; 1. B ad an ia p rz y kw al ifi ka cj i d o le cz en ia 1 ) h is to lo gi cz ne p ot w ie rd ze ni e ok re śl on eg o ty pu m ię sa ka

zg od ni e z  kr yt er ia m i w łą cz en ia

— w  p rz yp ad ku d ia gn os ty ki

m ię sa ka g ła dk ok om ór ko w eg o ko ni ec zn e w yk on an ie

im m un oh is to ch em ic zn eg o oz na cz en ia d es m in y; 2 ) m or fo lo gi a kr w i z  r oz m az em ; 3 ) o zn ac ze ni e st ęż en ia

he m og lo bi ny ; 4 ) o zn ac ze ni a st ęż en ia k re at yn in y w  s ur ow ic y lu b kl ir en s kr ea ty ni ny ; 5 ) o zn ac ze ni e st ęż en ia b ili ru bi ny ; 6 ) o zn ac ze ni e ak ty w no śc i am in ot ra ns fe ra zy a la ni no w ej ; 7 ) o zn ac ze ni e ak ty w no śc i am in ot ra ns fe ra zy

as pa ra gi ni an ow ej ; 8 ) o zn ac ze ni e ak ty w no śc i fo sf at az y za sa do w ej (w  ty m

5 nu kl eo ty da zy lu b G G T,

w  p rz yp ad ku g dy

po dw yż sz en ie a kt yw no śc i fo sf at az y za sa do w ej m oż e by ć po ch od ze ni a ko st ne go ); 9 ) o zn ac ze ni e po zi om u al bu m in

w  s ur ow ic y; 10 ) o zn ac ze ni e po zi om u ki na zy

kr ea ty no w ej ; 11 ) t es t c ią żo w y u  ko bi et w  w ie ku

ro zr od cz ym ; 12 ) b ad an ie to m og ra fii

ko m pu te ro w ej lu b re zo na ns u m ag ne ty cz ne go o dp ow ie dn ic h ok ol ic c ia ła . Ś w ia dc ze ni e je st

re al iz ow an e w  o śr od ka ch

ud zi el aj ąc yc h św ia dc ze ń z  za kr es u on ko lo gi i kl in ic zn ej , z ap ew ni aj ąc yc h św ia dc ze ni ob io rc om d os tę p do n ie zb ęd ny ch b ad ań o ra z sp ec ja lis ty cz ne j o pi ek i le ka rs ki ej i  pi el ęg ni ar sk ie j, a  ta kż e ud zi el an ie ś w ia dc ze ń w  tr yb ie : 1) a m bu la to ry jn ym lu b 2) je dn od ni ow ym , l ub 3) h os pi ta liz ac ji. Pr ez es N ar od ow eg o Fu nd us zu Z dr ow ia p ro w ad zi

re je st r pa cj en tó w le cz on yc h w  r am ac h pr og ra m u te ra pe ut yc zn eg o do st ęp ny

za p om oc ą ap lik ac ji in te rn et ow ej . Dziennik Ustaw Nr 244 — 14473 — Poz. 1456

1 2 3 4 14 ) p oz io m k in az y kr ea ty no w ej m ni ej sz y lu b ró w ny

2, 5 kr ot no śc i g ór ne j g ra ni cy n or m y; 15 ) s tę że ni e he m og lo bi ny w ię ks ze lu b ró w ne

9 g/ dl ; 16 ) u do ku m en to w an a pr og re sj a ch or ob y po dc za s pr zy na jm ni ej je dn ej li ni i c he m io te ra pi i z  ud zi ał em d ok so ru bi cy ny lu b ifo sf am id u za st os ow an ej z  p ow od u za aw an so w an eg o m ie js co w o (n ie re se kc yj ne go ) l ub

pr ze rz ut ow eg o m ię sa ka o  ty pi e hi st ol og ic zn ym

tłu sz cz ak om ię sa ka (l ip os ar co m a) lu b m ię sa ka

gł ad ko ko m ór ko w eg o (le io m yo sa rc om a) ; 17 ) z as to so w an ie n ie w ię ce j n iż 3 li ni i w cz eś ni ej sz ej c he m io te ra pi i. K ry te ri a kw al ifi ka cj i m us zą b yć s pe łn io ne łą cz ni e. 2. K ry te ri a un ie m oż liw ia ją ce w łą cz en ie d o pr og ra m u: 1) n ad w ra żl iw oś ć na tr ab ek te dy nę lu b na

kt ór ąk ol w ie k su bs ta nc ję p om oc ni cz ą; 2) w sp ół is tn ie ją ce p ow aż ne lu b ni ek on tr ol ow an e za ka że ni e;

3) w ys tą pi en ie p ow aż ne j, na w ra ca ją ce j i  tr ud no

od w ra ca ln ej to ks yc zn oś ci (s to pi eń 3 — 4)

po dc za s w cz eś ni ej sz ej c he m io te ra pi i; 4) c ią ża lu b ka rm ie ni e pi er si ą;

5) je dn oc ze sn e po da ni e sz cz ep io nk i p rz ec iw ko

żó łte j f eb rz e. 3. O kr eś le ni e cz as u le cz en ia w  p ro gr am ie Le cz en ie tr w a do c za su p od ję ci a pr ze z le ka rz a pr ow ad zą ce go d ec yz ji o  w ył ąc ze ni u św ia dc ze ni ob io rc y z  pr og ra m u, z go dn ie

z  kr yt er ia m i w ył ąc ze ni a z  pr og ra m u, o  k tó ry ch

m ow a w  u st . 4 . 4. K ry te ri a w ył ąc ze ni a z  pr og ra m u: 1) p ro gr es ja c ho ro by — o ce ni an ia z go dn ie

z  kr yt er ia m i R EC IS T; 2) d zi ał an ia n ie po żą da ne p ow yż ej 2 s to pn ia

w ed łu g W H O (z  w ył ąc ze ni em p rz ej śc io w yc h ob ja w ów ty po w yc h dl a le cz en ia tr ab ek te dy ną ); 3) n ie sp eł ni en ie k ry te ri ów w ym ag an yc h pr zy

po da ni u ko le jn ej d aw ki le ku ; 4) r ez yg na cj a pa cj en ta . 6 ) a kt yw no ść

am in ot ra ns fe ra zy

al an in ow ej (A lA T)

i a m in ot ra ns fe ra zy

as pa ra gi ni an ow ej (A sp A T)

m ni ej sz a lu b ró w na

2, 5 kr ot no śc i g ór ne j gr an ic y no rm y; 7 ) k lir en s kr ea ty ni ny w ię ks zy

lu b ró w ny 3 0 m l/m in

w  p rz yp ad ku m on ot er ap ii; 8 ) s tę że ni e kr ea ty ni ny

w  s ur ow ic y m ni ej sz e lu b ró w ne 1 ,5 m g/ dl

(1 32 ,6  μ m ol /l) lu b kl ir en s kr ea ty ni ny w ię ks zy lu b ró w ny 6 0 m l/m in

w  p rz yp ad ku te ra pi i sk oj ar zo ne j; 9 ) p oz io m k in az y kr ea ty no w ej

m ni ej sz y lu b ró w ny

2, 5 kr ot no śc i g ór ne j gr an ic y no rm y; 10 ) s tę że ni e he m og lo bi ny

w ię ks ze lu b ró w ne 9 g /d l. 1. 6 W  p rz yp ad ku n ie sp eł ni en ia

kr yt er ió w o kr eś lo ny ch

w  u st . 1 .5 n al eż y op óź ni ć po da ni e tr ab ek te dy ny a ż do

os ią gn ię ci a pr ze z pa ra m et ry

bi oc he m ic zn e w ym ag an yc h w ar to śc i. 1. 7 O pó źn ie ni e po da ni a dr ug ie j i k ol ej ny ch d aw ek le ku n ie

m oż e w yn os ić w ię ce j n iż

3  ty go dn ie . B ra k sp eł ni an ia

w  ty m o kr es ie k ry te ri ów

ok re śl on yc h w  u st . 1 .5

na ka zu je z ak oń cz en ie u dz ia łu

w  p ro gr am ie . 2. M on it or ow an ie s ku te cz no śc i le cz en ia 2. 1 B ad an ia b io ch em ic zn e: 1) m or fo lo gi a kr w i z  r oz m az em ; 2) o zn ac ze ni e st ęż en ia

he m og lo bi ny ; 3) o zn ac ze ni a st ęż en ia k re at yn in y w  s ur ow ic y lu b kl ir en s kr ea ty ni ny ; 4) o zn ac ze ni e st ęż en ia b ili ru bi ny ; 5) o zn ac ze ni e ak ty w no śc i am in ot ra ns fe ra zy a la ni no w ej ; 6) o zn ac ze ni e ak ty w no śc i am in ot ra ns fe ra zy

as pa ra gi ni an ow ej ; 7) o zn ac ze ni e ak ty w no śc i fo sf at az y za sa do w ej (w  ty m

5 nu kl eo ty da zy lu b G G T,

w  p rz yp ad ku g dy

po dw yż sz en ie a kt yw no śc i fo sf at az y za sa do w ej m oż e by ć po ch od ze ni a ko st ne go ); 8) o zn ac ze ni e po zi om u al bu m in

w  s ur ow ic y; 9) o zn ac ze ni e po zi om u ki na zy

kr ea ty no w ej . B ad an ia n al eż y w yk on yw ać r az

w  ty go dn iu p od cz as d w óc h pi er w sz yc h cy kl i l ec ze ni a or az c o na jm ni ej r az m ię dz y za st os ow an ie m

le ku w  k ol ej ny ch c yk la ch le cz en ia . 2. 2 B ad an ia o br az ow e B ad an ie to m og ra fii

ko m pu te ro w ej lu b re zo na ns u m ag ne ty cz ne go o dp ow ie dn ic h ok ol ic c ia ła — w yk on yw an e co

7— 9 ty go dn i o ra z ni e rz ad zi ej n iż

co 3 c yk le te ra pi i. O dp ow ie dź n a le cz en ie n al eż y oc en ia ć zg od ni e z  kr yt er ia m i R EC IS T. Dziennik Ustaw Nr 244 — 14474 — Poz. 1456

43 . L EC ZE N IE C IĘ ŻK IC H W R O D ZO N Y C H H IP ER H O M O C Y S TE IN EM II (IC D -1 0 E 72 .1 ) ZA K R ES Ś W IA D C ZE N IA G W A R A N TO W A N EG O W A R U N K I R EA LI ZA C JI

Ś W IA D C ZE N IA

G W A R A N TO W A N EG O Ś W IA D C ZE N IO B IO R C Y S C H EM A T D A W K O W A N IA

LE K Ó W W  P R O G R A M IE B A D A N IA D IA G N O S TY C ZN E W Y K O N Y W A N E W  R A M A C H

PR O G R A M U 1 2 3 4 K w al ifi ka cj i p ac je nt ów d o te ra pi i d ok on uj e Ze sp ół

K oo rd yn ac yj ny d s. C ho ró b U ltr ar za dk ic h po w oł yw an y pr ze z Pr ez es a N ar od ow eg o Fu nd us zu

Zd ro w ia . K w al ifi ka cj a do p ro gr am u or az w er yf ik ac ja

sk ut ec zn oś ci le cz en ia c o 6 m ie si ęc y od by w a si ę w  o pa rc iu o  o ce nę s ta nu k lin ic zn eg o św ia dc ze ni ob io rc y or az o ce nę e fe kt yw no śc i za st os ow an ej te ra pi i. 1. K ry te ri a kw al ifi ka cj i Le cz en ie n as tę pu ją cy ch n ie do bo ró w

en zy m at yc zn yc h: b et a sy nt az y cy st at io ni ny (C B S ), re du kt az y 5, 10 -m et yl en ot et ra hy dr of ol ia nu

(M TH FR ) o ra z ni ek tó ry ch z ab ur ze ń m et ab ol iz m u ko fa kt or a ko ba la m in y (c bl C ,D ,E ,F ,G ): 1) w ys ok i p oz io m h om oc ys te in y w e kr w i, tj. > 5 0 μm ol /l, o ra z ni ep ra w id ło w y po zi om m et io ni ny , tj. < 5 lu b > 40 μ m ol /l, p o w yk lu cz en iu n ie do bo ru

w ita m in y B 12 i  kw as u fo lio w eg o. W  p rz yp ad ku

ni ed ob or ów w ita m in y B 12 lu b kw as u fo lio w eg o na le ży d ok on ać p ow tó rn ej o ce ny p oz io m u ho m oc ys te in y i m et io ni ny p o uz up eł ni en iu

ni ed ob or ów ; 2) w  p rz yp ad ku r oz po zn an ia h om oc ys ty nu ri i kl as yc zn ej (d ef ic yt C B S ) n eg at yw ny w yn ik te st u ob ci ąż en ia w ita m in ą B 6 (p ir yd ok sy ną ). Za

ne ga ty w ny w yn ik te st u na le ży r oz um ie ć br ak

re du kc ji lu b re du kc ję m ni ej sz ą ni ż 30 % o d st an u w yj śc io w eg o po zi om u ho m oc ys te in y lu b m et io ni ny ; k ol ej no w  p ie rw sz ej d ob ie p o po da ni u do us tn ym 1 00 m g pi ry do ks yn y,

w  p rz yp ad ku b ra ku r ea kc ji w  d ru gi ej d ob ie

na le ży p od ać 2 00 m g pi ry do ks yn y. J eż el i n ad al

br ak r ea kc ji w  tr ze ci ej d ob ie te st u za le ca ne je st

50 0 m g (u  d zi ec i d o 3 ro ku ż yc ia d aw ka

pi ry do ks yn y w  tr ze ci ej d ob ie te st u w yn os i 30 0  m g) . P oz io m y ho m oc ys te in y i m et io ni ny

po w in ny b yć o zn ac za ne 2 4 go dz in y po k aż de j da w ce w ita m in y B 6; 1. D aw ko w an ie 1. 1 Za le ca na d aw ka d ob ow a be ta in y be zw od ne j u  pa cj en tó w d or os ły ch i  dz ie ci

w  w ie ku p ow yż ej 1 0 la t w yn os i 6 g . 1. 2 Pr ep ar at p od aj e si ę do us tn ie , dw a ra zy n a do bę , w  d aw ka ch

po dz ie lo ny ch p o 3 g.

1. 3 W  c ię żk ic h po st ac ia ch d ef ic yt u M TH FR m oż e w ys tą pi ć ko ni ec zn oś ć zw ię ks ze ni a da w ki d o 9 g be ta in y na d ob ę. 1. B ad an ia p rz y kw al ifi ka cj i: 1 ) p oz io m h om oc ys te in y ca łk ow ite j w e kr w i; 2 ) p oz io m m et io ni ny w e kr w i (a m in oa cy do gr am ); 3 ) m or fo lo gi a kr w i; 4 ) s tę że ni e w ita m in y B 12 i  kw as u fo lio w eg o w e kr w i; 5 ) p ro fil k w as ów o rg an ic zn yc h m oc zu m et od ą G C /M S

z  ilo śc io w ą oc en ą w yd al an ia

kw as u m et yl om al on ow eg o; 6 ) p ro fil a cy lo ka rn ity n m et od ą M S /M S ; 7 ) M R I O U N ; 8 ) k on su lta cj a ne ur ol og ic zn a; 9 ) b ad an ie p sy ch ol og ic zn e,

z  oc en ą ilo ra zu in te lig en cj i; 10 ) b ad an ie d en sy to m et ry cz ne

ko ść ca (d la p ac je nt ów p ow yż ej

5 ro ku ż yc ia ); 11 ) k on su lta cj a ok ul is ty cz na , z  oc en ą na rz ąd u w zr ok u w  la m pi e sz cz el in ow ej (j eś li pa cj en t n ie p rz eb ył

la ns ek to m ii) . 2. M on it or ow an ie le cz en ia R az n a 18 0 dn i: 1) p oz io m h om oc ys te in y ca łk ow ite j w e kr w i; 2) p oz io m m et io ni ny w e kr w i (a m in oa cy do gr am ); 3) m or fo lo gi a kr w i; 4) s tę że ni e w ita m in y B 12 , k w as u fo lio w eg o, w ita m in y 25 O H D 3 w e kr w i; 5) p oz io m C a, P O 4 3 , f os fa ta zy

al ka lic zn ej w e kr w i; Ś w ia dc ze ni e re al iz ow an e je st w  o śr od ka ch

pe di at ry cz ny ch lu b ch or ób

w ew nę tr zn yc h w sp ół pr ac uj ąc yc h z  Ze sp oł em

K oo rd yn ac yj ny m d s. C ho ró b U ltr ar za dk ic h,

za pe w ni aj ąc yc h św ia dc ze ni ob io rc y do st ęp

do n ie zb ęd ny ch b ad ań o ra z sp ec ja lis ty cz ne j o pi ek i le ka rs ki ej i  pi el ęg ni ar sk ie j, ud zi el aj ąc yc h św ia dc ze ń w  je dn ym z  n as tę pu ją cy ch

tr yb ów : 1) a m bu la to ry jn ym lu b 2) je dn od ni ow ym , l ub 3) h os pi ta liz ac ji.

Dziennik Ustaw Nr 244 — 14475 — Poz. 1456

1 2 3 4 3) w  p rz yp ad ku n ie je dn oz na cz ny ch w yn ik ów

ba da ń bi oc he m ic zn yc h w sk az an e je st

po tw ie rd ze ni e ro zp oz na ni a ba da ni em

en zy m at yc zn ym , a na liz ą ko m pl em en ta rn oś ci

w  fi br ob la st ac h sk ór y lu b an al iz ą D N A . 2. O kr eś le ni e cz as u le cz en ia w  p ro gr am ie Le cz en ie tr w a do c za su p od ję ci a pr ze z Ze sp ół

K oo rd yn ac yj ny d s. C ho ró b U ltr ar za dk ic h lu b le ka rz a pr ow ad zą ce go d ec yz ji o  w ył ąc ze ni u św ia dc ze ni ob io rc y z  pr og ra m u, z go dn ie

z  kr yt er ia m i w ył ąc ze ni a.

3. K ry te ri a w ył ąc ze ni a: 1) w ys tą pi en ie n ad w ra żl iw oś ci n a be ta in ę; 2) p oz yt yw ny w yn ik te st u z  w ita m in ą B 6 —

pa cj en ci z  ty m ty pe m h om oc ys ty nu ri i w ita m in oB 6 za le żn ej o dp ow ia da ją b ow ie m n a le cz en ie p ir yd ok sy ną w  s to pn iu z ad ow al aj ąc ym

i n ie w ym ag aj ą do da tk ow ej p od aż y be ta in y; 3) d ys kw al ifi ka cj a z  po w od u dz ia ła ń ni ep oż ąd an yc h le ku , w  ty m w ys tą pi en ia o br zę ku

m óz gu z w ią za ne go z  w ys ok im p oz io m em

m et io ni ny w e kr w i > 1 00 0 μm ol /l u  pa cj en tó w

z  ho m oc ys ty nu ri ą kl as yc zn ą (d ef ic yt C B S ); 4) s tw ie rd ze ni e ni es ku te cz no śc i l ec ze ni a —

w er yf ik ac ji sk ut ec zn oś ci le cz en ia d ok on uj e co

6  m ie si ęc y Ze sp ół K oo rd yn ac yj ny d s. C ho ró b U ltr ar za dk ic h, n a po ds ta w ie n ad es ła ne j k ar ty

m on ito ro w an ia te ra pi i; 5) c ią ża lu b ka rm ie ni e pi er si ą. 6) b ad an ie p sy ch ol og ic zn e,

z  oc en ą ilo ra zu in te lig en cj i; 7) b ad an ie d en sy to m et ry cz ne

ko ść ca (d la p ac je nt ów p ow yż ej

5 ro ku ż yc ia ); 8) k on su lta cj a ne ur ol og ic zn a; 9) k on su lta cj a di et et yc zn a. W  p rz yp ad ku n ap ad ow yc h ob ja w ów n eu ro lo gi cz ny ch

ko ni ec zn e są a kt ua ln e ba da ni a

M R I O U N lu b EE G (z al eż ni e od

ob ja w ów ). O kr es ow ej s ku te cz no śc i t er ap ii do ko nu je Z es pó ł K oo rd yn ac yj ny

ds . C ho ró b U ltr ar za dk ic h po

pr ze ds ta w ie ni u pr ze z le ka rz a pr ow ad zą ce go w ym ag an yc h ka rt

m on ito ro w an ia p ac je nt a.

Status prawny: uz. za uchylony
Data ogłoszenia: 2011-11-15
Data wydania: 2011-10-28
Data wejścia w życie: 2011-11-15
Data obowiązywania: 2011-11-15
Data uchylenia: 2012-07-01
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 244 poz. 1456