Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1479

Dziennik Ustaw Nr 248 — 14551 — Poz. 1479

Na podstawie art.  33 ust.  1 i  1a ustawy z  dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co nastę puje: § 1. 

1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Administracji i Cyfryzacji, zwanego dalej „ministrem”.

2. Minister kieruje następującymi działami admini stracji rządowej:

1) administracja publiczna;

2) informatyzacja;

3) łączność;

4) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i et niczne.

3. Minister jest dysponentem części 17, 26, 27 i 43 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Ad ministracji i Cyfryzacji.

5. Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia. § 

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 1479 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2003  r. Nr  80, poz.  717, z  2004  r. Nr  238, poz.  2390 i  Nr  273, poz.  2703, z  2005  r. Nr  169, poz.  1414 i  Nr  249, poz.  2104, z  2006  r. Nr  45, poz.  319, Nr  170, poz.  1217 i  Nr  220, poz.  1600, z  2008  r. Nr  227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z  2011  r. Nr  117, poz.  676, Nr  185, poz.  1092 i  Nr  232, poz. 1378. Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. (poz. 1479) WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH LUB NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

1) Główny Geodeta Kraju;

2) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-11-18
Data wydania: 2011-11-18
Data wejścia w życie: 2011-11-18
Data obowiązywania: 2011-11-18
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1479