Dz.U. 2011 nr 249 poz. 1499

Dziennik Ustaw Nr 249 — 14589 — Poz. 1499

1499 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Ślemień w województwie śląskim Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycz nia 2011 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Ko deks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 88

9) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wy borze wójta, burmistrza i  prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 119

1) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i  sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 17

2) zarządza się, co następuje:

§1. Zarządza się przeprowadzenie przedtermino wych wyborów wójta gminy Ślemień w  wojewódz twie śląskim.

§2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 15 stycznia 2012 r.

§3. Dni, w  których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk Dziennik Ustaw Nr 249 — 14590 — Poz. 1499

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. (poz. 1499) KALENDARZ WYBORCZY Lp. Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej 1 2 3 1 w dniu wejścia w życie rozporządzenia — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszcze nia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Śle mień 2 do 2 grudnia 2011 r. — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszcze nia, informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej, — zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komi tetów wyborczych 3 do 7 grudnia 2011 r. — zgłaszanie kandydatów do składu gminnej komisji wybor czej 4 do 8 grudnia 2011 r. — powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej 5 do 23 grudnia 2011 r. (do godz. 2400) — zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na wójta 6 do 28 grudnia 2011 r. — zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wy borczych, — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszcze nia, informacji o: a) numerach i granicach obwodów głosowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wybor czych, — składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia 7 do 2 stycznia 2012 r. — powołanie obwodowych komisji wyborczych, — sporządzenie spisu wyborców, — podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakato wania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zareje strowanych kandydatach na wójta, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpie czeństwa państwa lub współpracy z nimi 8 od 2 stycznia 2012 r. — nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w pro gramach telewizji publicznej i publicznego radia 9 do 5 stycznia 2012 r. — składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 10 do 10 stycznia 2012 r. — składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowa nia na obszarze gminy 11 13 stycznia 2012 r. o godz. 2400 — zakończenie kampanii wyborczej 12 14 stycznia 2012 r. — przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wy borczych spisów wyborców 13 15 stycznia 2012 r. godz. 800—2200 — przeprowadzenie głosowania

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-11-21
Data wydania: 2011-11-21
Data wejścia w życie: 2011-11-21
Data obowiązywania: 2011-11-21
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 249 poz. 1499