Dz.U. 2011 nr 252 poz. 1513

Dziennik Ustaw Nr 252 — 14641 — Poz. 1513

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycz nia 2011 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Ko deks wyborczy (Dz.  U. Nr  21, poz.  113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 88

9) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośred nim wyborze wójta, burmistrza i  prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 119

1) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wy borcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje wództw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 17

2) zarządza się, co następuje: § 

1. Zarządza się przeprowadzenie przedtermino wych wyborów burmistrza Starego Sącza w  woje wództwie małopolskim. § 

2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 22 stycznia 2012 r. § 

3. Dni, w  których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia. § 

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 1513 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Starego Sącza w województwie małopolskim Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. (poz. 1513) KALENDARZ WYBORCZY Lp. Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej 1 2 3 1 w dniu wejścia w życie rozporządzenia — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewo dy, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedtermino wych wyborów burmistrza Starego Sącza 2 do 9 grudnia 2011 r. — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej, — zawiadomienie Komisarza Wyborczego o  utworzeniu komitetów wy borczych 3 do 12 grudnia 2011 r. — zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wyborczej 4 do 13 grudnia 2011 r. — powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej komisji wyborczej 5 do 28 grudnia 2011 r. (do godz. 2400) — zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na burmistrza 6 do 2 stycznia 2012 r. — zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych, — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informa cji o: a) numerach i granicach obwodów głosowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, — składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia 7 do 9 stycznia 2012 r. — powołanie obwodowych komisji wyborczych, — sporządzenie spisu wyborców, — podanie do publicznej wiadomości, w  drodze rozplakatowania, ob wieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandyda tach na burmistrza, na którym umieszczone są, w kolejności alfabetycz nej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszka nia, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii poli tycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa pań stwa lub współpracy z nimi Dziennik Ustaw Nr 252 — 14642 — Poz. 1513

1 2 3 8 od 9 stycznia 2012 r. — nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w  programach telewizji publicznej i publicznego radia 9 do 12 stycznia 2012 r. — składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowa nia 10 do 17 stycznia 2012 r. — składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze miasta 11 20 stycznia 2012 r. o godz. 2400 — zakończenie kampanii wyborczej 12 21 stycznia 2012 r. — przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spi sów wyborców 13 22 stycznia 2012 r. godz. 800—2200 — przeprowadzenie głosowania

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-11-23
Data wydania: 2011-11-21
Data wejścia w życie: 2011-11-23
Data obowiązywania: 2011-11-23
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 252 poz. 1513