Dz.U. 2011 nr 255 poz. 1532

Dziennik Ustaw Nr 255 — 15000 — Poz. 1532

1532 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 26 września 2011 r. w sprawie tymczasowego stosowania przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji dotyczącej budowy i funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na pod stawie ustawy z  dnia 25 lutego 2011  r. o  ratyfikacji Konwencji dotyczącej budowy i  funkcjonowania Ośrodka Badań Antyprotonami i  Jonami w  Europie, sporządzonej w Wiesbaden dnia 4 października 2010 r. (Dz.  U. Nr  87, poz.  48

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 4 sierpnia 2011 r. ratyfikował wyżej wy mienioną konwencję. Zgodnie z art. 12 ust. 3 konwencji w związku z pkt 7 Aktu Końcowego Konferencji Pełnomocników doty czącej ustanowienia Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami w Europie, konwencja jest tymczasowo sto sowana w odniesieniu do Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 4 sierpnia 2011 r. Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-11-28
Data wydania: 2011-09-26
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 255 poz. 1532