Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1544

Dziennik Ustaw Nr 257 — 15054 — Poz. 1544

Na podstawie art. 65a ust. 8 ustawy z dnia 29 listo pada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 

1. Ustala się wzór legitymacji służbowej inspek tora dozoru jądrowego, stanowiący załącznik do roz porządzenia. § 

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r. Minister Środowiska: A. Kraszewski 1544 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2008  r. Nr  93, poz.  583 i  Nr  227, poz.  1505, z  2009  r. Nr  18, poz.  97 i  Nr  168, poz.  1323, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 132, poz. 766. Dziennik Ustaw Nr 257 — 15055 — Poz. 1544

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. (poz. 1544) WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ INSPEKTORA DOZORU JĄDROWEGO I. Legitymacja służbowa inspektora dozoru jądrowego I stopnia: Dziennik Ustaw Nr 257 — 15056 — Poz. 1544

Opis wzoru legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego I  stopnia

1. Legitymacja w formie karty plastikowej o wymiarach 54 x 86 mm.

2. Awers legitymacji:

1) tło pokryte giloszem w kolorze niebieskim; centralnie umieszczony element graficzny w kolorze niebie skim;

2) gilosze w kolorze zielonym i fioletowym przechodzące przez pole zdjęciowe;

3) nadruki aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym;

4) pole o wymiarach 12 x 86 mm zawierające napis „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA INSPEKTORA DOZORU JĄDROWEGO”; napis wykonany w kolorze czarnym na tle giloszowym w kolorze czarnym; pole to od dzielone od obszaru z danymi personalnymi linią mikrodruku w kolorze czarnym; mikrodruk z powtarza jącym się napisem „PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI”;

5) jasne pole zawierające pięciocyfrowy unikatowy numer blankietu;

6) jasne pole zawierające dane personalne posiadacza legitymacji: imię nazwisko;

7) tekst w kolorze czarnym określający typ uprawnień — „inspektor dozoru jądrowego I stopnia”;

8) tekst w kolorze czarnym: „RZECZPOSPOLITA POLSKA”;

9) wizerunek orła — nadruk farbą zmienną optycznie;

10) miejsce na fotografię posiadacza, o wymiarach 25 x 30 mm.

3. Rewers legitymacji:

1) tło pokryte giloszem w kolorze niebieskim oraz elementy graficzne w kolorze niebieskim;

2) nadruki aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym;

3) tekst w kolorze czarnym — „Wydana przez PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI”;

4) miejsce na podpis Prezesa PAA;

5) tekst w kolorze czarnym — „Data wydania”;

6) białe pole zawierające datę wydania legitymacji; data w kolorze czarnym;

7) tekst w kolorze czarnym określający datę ważności legitymacji: „Legitymacja ważna przez 5 lat od dnia wydania”;

8) jasne pole będące miejscem na podpis posiadacza legitymacji; pole to obustronnie oddzielone od tła giloszowego czarnymi liniami zawierającymi mikrodruk z powtarzającym się tekstem „PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI”;

9) linie giloszowe w kolorach zielonym i fioletowym przechodzące przez pole będące miejscem na podpis posiadacza legitymacji;

10) logo PAA w kolorze biało-czerwonym. Dziennik Ustaw Nr 257 — 15057 — Poz. 1544

II. Legitymacja służbowa inspektora dozoru jądrowego II stopnia: Dziennik Ustaw Nr 257 — 15058 — Poz. 1544

Opis wzoru legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego I I stopnia

1. Legitymacja w formie karty plastikowej o wymiarach 54 x 86 mm.

2. Awers legitymacji:

1) tło pokryte giloszem w kolorze zielonym, centralnie umieszczony element graficzny w kolorze niebiesko -zielonym;

2) gilosze w kolorze niebieskim i fioletowym przechodzące przez pole zdjęciowe;

3) nadruki aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym;

4) pole o wymiarach 12 x 86 mm zawierające napis „LEGITYMACJA SŁUŻBOWA INSPEKTORA DOZORU JĄDROWEGO”; napis wykonany w kolorze czarnym na tle giloszowym w kolorze czarnym; pole to od dzielone od obszaru z danymi personalnymi linią mikrodruku w kolorze czarnym; mikrodruk z powtarza jącym się napisem „PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI”;

5) jasne pole zawierające pięciocyfrowy unikatowy numer blankietu;

6) jasne pole zawierające dane personalne posiadacza legitymacji: imię nazwisko;

7) tekst w kolorze czarnym określający typ uprawnień — „inspektor dozoru jądrowego II stopnia”;

8) tekst w kolorze czarnym: „RZECZPOSPOLITA POLSKA”;

9) wizerunek orła — nadruk farbą zmienną optycznie;

10) miejsce na fotografię posiadacza, o wymiarach 25 x 30 mm.

3. Rewers legitymacji:

1) tło pokryte giloszem w kolorze zielonym oraz elementy graficzne w kolorze zielononiebieskim;

2) nadruki aktywne w promieniowaniu ultrafioletowym;

3) tekst w kolorze czarnym — „Wydana przez PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI”;

4) miejsce na podpis Prezesa PAA;

5) tekst w kolorze czarnym — „Data wydania”;

6) białe pole zawierające datę wydania legitymacji; data w kolorze czarnym;

7) tekst w kolorze czarnym określający datę ważności legitymacji: „Legitymacja ważna przez 5 lat od dnia wydania”;

8) jasne pole będące miejscem na podpis posiadacza legitymacji; pole to obustronnie oddzielone od tła giloszowego czarnymi liniami zawierającymi mikrodruk z powtarzającym się tekstem „PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI”;

9) linie giloszowe w kolorach niebieskim i fioletowym przechodzące przez pole będące miejscem na pod pis posiadacza legitymacji;

10) logo PAA w kolorze biało-czerwonym.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-11-29
Data wydania: 2011-11-09
Data wejścia w życie: 2012-01-01
Data obowiązywania: 2012-01-01
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 257 poz. 1544