Dz.U. 2011 nr 259 poz. 1551

Dziennik Ustaw Nr 259 — 15186 — Poz. 1551

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycz nia 2011 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Ko deks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 88

9) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wy borze wójta, burmistrza i  prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 119

1) w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i  sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 17

2) zarządza się, co następuje:

§1. Zarządza się przeprowadzenie przedtermino wych wyborów burmistrza Strzelec Krajeńskich w wo jewództwie lubuskim.

§2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 5 lutego 2012 r.

§3. Dni, w  których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 1551 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Strzelec Krajeńskich w województwie lubuskim Dziennik Ustaw Nr 259 — 15187 — Poz. 1551

Lp. Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności wyborczej 1 2 3 1 w dniu wejścia w życie rozporządzenia — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwiesz czenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Mini strów w  sprawie przedterminowych wyborów bur mistrza Strzelec Krajeńskich 2 do 19 grudnia 2011 r. — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwiesz czenia, informacji o  siedzibie miejskiej komisji wybor czej, — zawiadomienie Komisarza Wyborczego o  utworzeniu komitetów wyborczych 3 do 21 grudnia 2011 r. — zgłaszanie kandydatów do składu miejskiej komisji wy borczej 4 do 22 grudnia 2011 r. — powołanie przez Komisarza Wyborczego miejskiej ko misji wyborczej 5 do 11 stycznia 2012 r. (do godz. 2400) — zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej do zarejestrowa nia kandydatów na burmistrza 6 do 16 stycznia 2012 r. — zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych, — podanie do publicznej wiadomości, w formie obwiesz czenia, informacji o: a) numerach i granicach obwodów głosowania, b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wy borczych, — składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia 7 do 23 stycznia 2012 r. — podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplaka towania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na któ rym umieszczone są, w  kolejności alfabetycznej na zwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa pań stwa lub współpracy z nimi, — powołanie obwodowych komisji wyborczych, — sporządzenie spisu wyborców 8 od 23 stycznia 2012 r. — nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia 9 do 26 stycznia 2012 r. — składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnic twa do głosowania 10 do 31 stycznia 2012 r. — składanie wniosków przez wyborców niepełnospraw nych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze miasta 11 3 lutego 2012 r. o godz. 2400 — zakończenie kampanii wyborczej 12 4 lutego 2012 r. — przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców 13 5 lutego 2012 r. godz. 800—2200 — przeprowadzenie głosowania Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2011 r. (poz. 1551) KALENDARZ WYBORCZY

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-11-30
Data wydania: 2011-11-30
Data wejścia w życie: 2011-11-30
Data obowiązywania: 2011-11-30
Organ wydający: PREZ. RADY MINISTRÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 259 poz. 1551