Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1570

Dziennik Ustaw Nr 263 — 15305 — Poz. 1570

1570 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową2) Na podstawie art.  94 ust. 1 pkt 6 ustawy z  dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 131, poz. 763 i Nr 234, poz. 139

1) zarządza się, co następuje: §  1.  W  rozporządzeniu Ministra Finansów z  dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie upowszechniania infor macji związanych z adekwatnością kapitałową (Dz. U. Nr 210, poz. 1615 oraz z 2011 r. Nr 156, poz. 92

9) wpro wadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3)  rozporządzeniu o  wymogach kapitałowych — rozporządzenie wydane przez ministra właści wego do spraw instytucji finansowych na pod stawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy;”;

2) w § 5 po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu: „1b. Informacje, o których mowa w § 2a załącznika nr  1 do rozporządzenia, dom maklerski za mieszcza wyłącznie na stronie internetowej domu maklerskiego.”;

3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: „§ 5a.

1. Dom maklerski upowszechnia informacje dotyczące polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowi ska kierownicze, ustalonej na podstawie rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw instytucji finanso wych na podstawie art.  94 ust. 1 pkt 5a ustawy, a także zbiorcze informacje doty czące wynagrodzeń tych osób, z zastrze żeniem ust. 2.

2. W przypadku osób zajmujących stanowi ska kierownicze, które wchodzą w  skład organów statutowych, dom maklerski upowszechnia wyłącznie informacje, o których mowa w § 14 pkt 2 i 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, odrębnie dla każ dego członka organu statutowego.

3. Dom maklerski regularnie, nie rzadziej niż raz w  roku, dokonuje weryfikacji upo wszechnionych informacji o  polityce zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierowni cze oraz ich wynagrodzeniach, o których mowa w § 14 załącznika nr 1 do rozporzą dzenia.”;

4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia: a) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: „§ 2a. W  zakresie informacji finansowej dom maklerski ujawnia:

1) roczne sprawozdanie finansowe;

2) wprowadzenie do sprawozdania finan sowego stanowiące część informacji dodatkowej;

3) bilans;

4) rachunek zysków i strat;

5) zestawienie zmian w  kapitale włas nym;

6) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy;

7) opinię biegłego rewidenta.”, b) dodaje się § 14 w brzmieniu: „§ 14.  Dom maklerski ujawnia następujące in formacje o  polityce zmiennych składni ków wynagrodzeń osób zajmujących sta nowiska kierownicze oraz o wynagrodze niach tych osób:

1) sposób opracowywania, zatwierdza nia, wdrażania i  aktualizacji polityki zmiennych składników wynagrodzeń, poprzez wskazanie: a) osób biorących udział w opracowy waniu, zatwierdzaniu, wdrażaniu i  aktualizacji polityki zmiennych składników wynagrodzeń oraz czyn ności przez nie wykonanych, b) w przypadku znaczącego domu ma klerskiego, o  którym mowa w  §  1 pkt 4 rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych na podsta wie art.  94 ust. 1 pkt 5a ustawy — składu i zakresu zadań komitetu wy nagrodzeń, c) podmiotu zewnętrznego, z  którego usług skorzystano przy opracowy waniu polityki zmiennych składni ków wynagrodzeń;

2) kryteria i sposób kształtowania zmien nych składników wynagrodzeń: a) zasady powiązania wyników domu maklerskiego ze zmiennymi składni kami wynagrodzenia,

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 roz porządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regu lacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/76/UE z dnia 24  listopada 2010  r. w sprawie zmiany dyrektyw 2006/48/WE oraz 2006/49/WE w zakresie wymogów kapitałowych dotyczących portfela handlowe go i  resekurytyzacji oraz przeglądu nadzorczego polityki wynagrodzeń (Dz. Urz. UE L 329 z 14.12.2010, str. 3). Dziennik Ustaw Nr 263 — 15306 — Poz. 1570

b) w przypadku zmiennych składników wynagrodzeń zależnych od wyni ków domu maklerskiego będących efektem pracy wykonywanej przez daną osobę i jednostkę organizacyj ną w odniesieniu do ogólnych wyni ków domu maklerskiego — kryteria pomiaru wyników i  ich weryfikacji, uwzględniających ryzyko prowadzo nej działalności oraz zasady dbało ści o  interesy domu maklerskiego w  perspektywie długoterminowej, które umożliwiają obniżenie wyso kości lub wstrzymywanie wypłaty składników zmiennych wynagro dzenia;

3) osiągnięte wyniki, które stanowią pod stawę otrzymania przez każdą osobę: a) w zależności od formy prawnej do mu maklerskiego — akcji lub udzia łów domu maklerskiego albo praw pochodnych dotyczących tych akcji lub udziałów, albo innych instru mentów upoważniających do naby cia lub objęcia akcji lub udziałów domu maklerskiego, b) instrumentów finansowych, których wartość jest powiązana z  sytuacją finansową domu maklerskiego;

4) informacje ilościowe ogółem o wyso kości wynagrodzeń, w podziale na linie biznesowe wyznaczone zgodnie z  za łącznikiem nr  11 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

5) informacje ilościowe ogółem o wyna grodzeniach osób zajmujących stano wiska kierownicze, o  których mowa w § 1 pkt 3 rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 5a ustawy, w podziale na grupę obejmującą osoby wchodzą ce w  skład zarządu domu maklerskie go, osoby pełniące funkcje kierowni cze związane z zarządzaniem ryzykiem oraz grupę obejmującą pozostałe oso by, zawierające następujące dane: a) wysokość wynagrodzeń za poszcze gólne lata obrotowe, w podziale na stałe i  zmienne składniki wynagro dzeń, oraz liczbę osób, które je otrzymały, b) formy wypłaty zmiennych składni ków wynagrodzeń przez wskazanie zmiennych składników wynagro dzenia i  ich wysokości płatnych w gotówce lub instrumentach finan sowych, o których mowa w pkt 3, c) wysokość przyznanych zmiennych składników wynagrodzeń, w podzia le na lata obrotowe, które: — nie zostały wypłacone w  całości lub części, z podaniem kwoty wy płaconej i niewypłaconej, — zostały obniżone w  związku ze zmianami związanymi z  korektą wyników domu maklerskiego, z podaniem kwoty wypłaconej, d) wysokość przyznanych zmiennych składników wynagrodzeń wypłaco nych w  danym roku obrotowym w  związku z  rozpoczęciem lub za kończeniem wykonywania pracy, najwyższą kwotę wypłaconą indy widualnie z  tego tytułu oraz liczbę osób, którym zostały przyznane ta kie składniki.”.

§2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: wz. L. Kotecki

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-12-07
Data wydania: 2011-12-02
Data wejścia w życie: 2011-12-15
Data obowiązywania: 2011-12-15
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1570