Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1571

Dziennik Ustaw Nr 263 — 15307 — Poz. 1571

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 128

7) zarządza się, co na stępuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa:

1) zakres informacji gromadzonych w bazach danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu tere nu;

2) organizację baz danych, o których mowa w pkt 1;

3) tryb i standardy techniczne tworzenia baz danych, o których mowa w pkt 1;

4) tryb i  standardy techniczne aktualizacji baz da nych, o których mowa w pkt 1;

5) tryb i standardy techniczne udostępniania baz da nych, o których mowa w pkt 1.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z  dnia 17 maja 1989  r. — Prawo geodezyjne i  kartogra ficzne;

2) wykonawcy — rozumie się przez to podmiot lub jednostkę organizacyjną, o których mowa w art. 11 ustawy, lub osoby działające w ich imieniu;

3) systemie odniesień przestrzennych — rozumie się przez to państwowy system odniesień przestrzen nych obowiązujący na terenie całego kraju, o któ rym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy;

4) pikselu — rozumie się przez to najmniejszy ele ment obrazu cyfrowego;

5) terenowej wielkości piksela — rozumie się przez to odległość pomiędzy punktami terenowymi repre zentowanymi przez środki sąsiednich pikseli obra zu cyfrowego;

6) zasobie — rozumie się przez to państwowy zasób geodezyjny i  kartograficzny, o  którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy;

7) pracach geodezyjnych — rozumie się przez to pra ce geodezyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1 usta wy;

8) pracach kartograficznych — rozumie się przez to prace kartograficzne, o  których mowa w  art.  2 pkt 2 ustawy;

9) aerotriangulacji — rozumie się przez to proces, w  którym wyznaczane są współrzędne środków rzutów X, Y, Z oraz kąty nachylenia t,  , g zdjęć lotniczych lub zdjęć satelitarnych;

10) ortorektyfikacji — rozumie się przez to proces przetwarzania zdjęć lotniczych lub satelitarnych, którego celem jest uzyskanie hipotetycznego obra zu terenu, jaki powstałby przy rzutowaniu ortogo nalnym na elipsoidę odniesienia, a następnie od wzorowaniu rzutu na płaszczyźnie; 1

1) ortoobrazie — rozumie się przez to wynik procesu ortorektyfikacji pojedynczego zdjęcia lotniczego lub zdjęcia satelitarnego. Rozdział 2 Zakres informacji gromadzonych w bazach danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

§3. W bazie danych dotyczącej zobrazowań lotni czych i satelitarnych gromadzi się następujące infor macje:

1) zbiory danych dotyczące zobrazowań lotniczych i satelitarnych, do których należą: a) fotogrametryczne zdjęcia lotnicze zarejestrowa ne w postaci obrazów powierzchni ziemi przez pomiarowe kamery analogowe lub pomiarowe kamery cyfrowe, które są zainstalowane w  sa molocie lub śmigłowcu, i utrwalone na elektro nicznych nośnikach informacji lub filmie nega tywowym lub filmie pozytywowym, b) przetworzone do postaci elektronicznej przez skanowanie na fotogrametrycznych skanerach cyfrowych fotogrametryczne zdjęcia lotnicze utrwalone na filmie negatywowym lub pozyty wowym, c) zdjęcia satelitarne w postaci cyfrowych obrazów powierzchni ziemi zarejestrowane przez pomia rowe kamery cyfrowe lub urządzenia skanujące, które są zainstalowane na satelicie, i utrwalone na elektronicznych nośnikach informacji;

2) parametry lotu samolotu, śmigłowca lub satelity, podczas którego są rejestrowane zobrazowania lotnicze lub satelitarne, zawierające w szczególno ści następujące informacje: a) typ samolotu, śmigłowca lub nazwę satelity, z którego zostały zarejestrowane zobrazowania lotnicze lub satelitarne, 1571 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu 1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia łem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1  ust.  2  pkt 1  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóło wego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).  Dziennik Ustaw Nr 263 — 15308 — Poz. 1571

b) datę wykonania nalotu, c) wysokość lotu lub promień orbity, d) miejsce oraz godzinę startu i lądowania w przy padku wykonywania zdjęć lotniczych z pokładu samolotu lub śmigłowca, e) warunki meteorologiczne: poziom zachmurze nia, widzialność, zamglenie, turbulencje, f) kąt znosu, g) azymut osi nalotu — zawarte w karcie pracy fotolotniczej;

3) parametry techniczne pomiarowej kamery analo gowej, pomiarowej kamery cyfrowej lub urządze nia skanującego niezbędne do przetworzenia zare jestrowanych zobrazowań lotniczych lub satelitar nych zawarte w  metryce kalibracji kamery lub urządzenia skanującego dostarczanej przez produ centa;

4) dane określające przestrzenne usytuowanie po miarowej kamery analogowej, pomiarowej kame ry cyfrowej lub urządzenia skanującego, zareje strowane w trakcie lotu samolotu, śmigłowca lub satelity, w szczególności: a) współrzędne x, y, z  środka fazowego anteny GPS, b) czas GPS wykonania zobrazowania, c) współrzędne x, y, z określające położenie kame ry w momencie ekspozycji, d) kąt nachylenia podłużnego t, kąt nachylenia poprzecznego   oraz kąt skręcenia g kamery lub urządzenia skanującego;

5) współrzędne X, Y, Z i kąty t,  ,g, określające poło żenie kamery w momencie ekspozycji, otrzymane w procesie aerotriangulacji;

6) metadane opisujące zbiory danych dotyczące zob razowań lotniczych i  satelitarnych, zawierające w szczególności następujące informacje: a) numer zgłoszenia pracy geodezyjnej, b) numer szeregu, c) numer zdjęcia, d) format zbioru danych, e) przestrzeń barwną, f) podstawowe przeznaczenie zdjęć, g) metodę lub technikę wykonania, h) skalę zdjęcia lub terenową wielkość piksela, i) grupę asortymentową, j) datę wykonania zdjęcia, k) współrzędne x, y, z określające położenie kame ry w  momentach ekspozycji, o  których mowa w pkt 4 lit. c, l) elementy kątowe t,   g określające położenie kamery w momentach ekspozycji lub wychyle nie układu optycznego satelity, o których mowa w pkt 4 lit. d.

§4. W bazie danych dotyczącej ortofotomapy gro madzi się następujące informacje:

1) zbiory danych dotyczące ortofotomapy powstałe w wyniku łączenia ortoobrazów;

2) metadane opisujące zbiory danych dotyczące ortofotomapy, zawierające w szczególności nastę pujące informacje: a) numer zgłoszenia pracy kartograficznej, b) godło arkusza lub modułu ortofotomapy, c) układ współrzędnych płaskich prostokątnych, d) układ wysokości, e) terenową wielkość piksela, f) grupę asortymentową, g) długość geograficzną wschodnią, h) długość geograficzną zachodnią, i) szerokość geograficzną północną, j) szerokość geograficzną południową, k) błąd średni położenia punktu, l) przestrzeń barwną, m) rodzaj zobrazowania wykorzystanego do opra cowania zbioru danych, n) grupę asortymentową zobrazowania wykorzy stanego do opracowania zbioru danych, o) skalę lub terenową wielkość piksela wykorzy stanego zobrazowania, p) datę wykonania wykorzystanego zobrazowa nia, q) datę wykonania ortofotomapy, r) format zbioru danych.

§5. W  bazie danych dotyczącej numerycznego modelu terenu gromadzi się następujące informacje:

1) zbiory danych pomiarowych dotyczące numerycz nego modelu terenu w postaci: a) punktów zarejestrowanych przez urządzenia skanujące, które są zainstalowane w samolocie lub śmigłowcu, i  utrwalonych na elektronicz nych nośnikach informacji: — reprezentujących niską wegetację, o wysoko ści do 0,40 m, — reprezentujących średnią wegetację, o wyso kości powyżej 0,40 m do 2,00 m, — reprezentujących wysoką wegetację, o wyso kości powyżej 2,00 m, — reprezentujących budynki i budowle, — reprezentujących powierzchnie wód, — leżących na gruncie, — niesklasyfikowanych, Dziennik Ustaw Nr 263 — 15309 — Poz. 1571

b) punktów, pozyskanych metodami i  technikami pomiarowymi wykorzystywanymi w dziedzinie geodezji i kartografii, w sposób inny niż okreś lony w lit. a, obejmujących: — punkty masowe, których położenie względne jest uwarunkowane prawidłowym odwzoro waniem ukształtowania rzeźby terenu, — punkty charakterystyczne rzeźby terenu poło żone na szczycie, w  siodle i  przełęczy oraz w  miejscach lokalnych wypiętrzeń i  zagłę bień, skrzyżowań dróg i zmian ich kierunków, — punkty wysokościowe, c) linii obejmujących: — linie strukturalne oraz linie szkieletowe, w tym linie cieków, — linie zamknięte opisujące granice obszarów o jednostajnym spadku, — linie zamknięte opisujące granice obszarów wyłączonych z  pomiarów, w  przypadku któ rych pozyskanie danych wysokościowych metodą fotogrametryczną z  wymaganą do kładnością nie jest możliwe, — linie zamknięte opisujące granice obszarów planarnych, — linie warstwic z nadaną wysokością;

2) zbiory danych dotyczące numerycznego modelu terenu, opisujące ukształtowanie terenu na pod stawie przekształconych algorytmem interpolacyj nym danych pomiarowych leżących na powierzch ni terenu;

3) zbiory danych dotyczące numerycznego modelu pokrycia terenu, opisujące ukształtowanie terenu na podstawie przekształconych algorytmem inter polacyjnym danych pomiarowych leżących powy żej powierzchni terenu oraz reprezentujących po wierzchnie wodne;

4) metadane opisujące zbiory danych pomiarowych dotyczące numerycznego modelu terenu, zbiory danych dotyczące numerycznego modelu terenu oraz zbiory danych dotyczące numerycznego mo delu pokrycia terenu, zawierające w szczególności następujące informacje: a) numer zgłoszenia pracy geodezyjnej, b) godło arkusza lub modułu danych pomiaro wych numerycznego modelu terenu, danych numerycznego modelu terenu lub danych nu merycznego modelu pokrycia terenu, c) układ współrzędnych płaskich prostokątnych, d) układ wysokości, e) grupę asortymentową, f) długość geograficzną wschodnią, g) długość geograficzną zachodnią, h) szerokość geograficzną północną, i) szerokość geograficzną południową, j) błąd średni położenia punktu, k) błąd średni wysokości, l) metodę lub technikę wykonania, m) grupę asortymentową danych źródłowych, n) aktualność, o) datę utworzenia zbioru danych, p) format zbioru danych.

§6. Specyfikację modelu baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i  satelitarnych oraz ortofoto mapy i numerycznego modelu terenu określa załącz nik nr 1 do rozporządzenia. Rozdział 3 Organizacja baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu

§7. Bazy danych dotyczące zobrazowań lotniczych i  satelitarnych oraz ortofotomapy i  numerycznego modelu terenu tworzą łącznie bazę zobrazowań lotni czych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numeryczne go modelu terenu, o której mowa w art. 7a pkt 14 lit. c ustawy.

§8. Zbiory danych wchodzące w skład baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i  satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu ze względu na ich treść i  właściwości techniczne dzieli się na grupy asortymentowe, zwane dalej „grupami”.

§9.

1. Kryterium zaliczania zbiorów danych doty czących zobrazowań lotniczych i satelitarnych do od powiedniej grupy jest rozdzielczość geometryczna, a  w  przypadku zobrazowań lotniczych zarejestrowa nych przez pomiarowe kamery analogowe — skala tych zobrazowań.

2. Zbiory danych dotyczące zobrazowań lotniczych i satelitarnych dzieli się na grupy odpowiadające roz dzielczości geometrycznej lub skali tych zbiorów.

§10.

1. Kryterium zaliczania zbiorów danych doty czących ortofotomapy do odpowiedniej grupy jest te renowa wielkość piksela.

2. Zbiory danych dotyczące ortofotomapy dzieli się na grupy:

1) ORTO-005, o  terenowej wielkości piksela równej 0,05 m;

2) ORTO-010, o  terenowej wielkości piksela równej 0,10 m;

3) ORTO-025, o  terenowej wielkości piksela równej 0,25 m;

4) ORTO-050, o  terenowej wielkości piksela równej 0,50 m;

5) ORTO-100, o  terenowej wielkości piksela równej 1,00 m;

6) ORTO-250, o  terenowej wielkości piksela równej 2,50 m;

7) ORTO-500, o  terenowej wielkości piksela równej 5,00 m. Dziennik Ustaw Nr 263 — 15310 — Poz. 15713. Zbiory danych dotyczące ortofotomapy opraco wuje się w postaci monochromatycznej lub w postaci kompozycji spektralnych w  barwach rzeczywistych lub zafałszowanych. § 1

1.

1. Kryterium zaliczania zbiorów danych po miarowych dotyczących numerycznego modelu tere nu do odpowiedniej grupy jest dokładność wysokoś ciowa, określona przez wartość błędu średniego wy znaczonej wysokości.

2. Zbiory danych pomiarowych dotyczące nume rycznego modelu terenu dzieli się na grupy:

1) NMT-01, o dokładności wysokościowej nie mniej szej niż 0,20 m;

2) NMT-025, o dokładności wysokościowej mniejszej od 0,20 m i nie mniejszej niż 0,80 m;

3) NMT-050, o dokładności wysokościowej mniejszej od 0,80 m i nie mniejszej niż 2,00 m;

4) NMT-0100, o  dokładności wysokościowej mniej szej od 2,00 m. § 1

2.

1. Kryteriami zaliczania zbiorów danych doty czących numerycznego modelu terenu do odpowied niej grupy jest interwał siatki punktów wysokościo wych oraz dokładność wysokościowa wykorzystane go zbioru danych pomiarowych dotyczącego nume rycznego modelu terenu.

2. Zbiory danych dotyczące numerycznego mode lu terenu dzieli się na grupy:

1) NMT-1, o  interwale siatki 1 m, na podstawie da nych pomiarowych NMT-01;

2) NMT-5, o  interwale siatki 5 m, na podstawie da nych pomiarowych NMT-01;

3) NMT-25, o interwale siatki 25 m, na podstawie da nych pomiarowych NMT-01 lub NMT-025;

4) NMT-50, o interwale siatki 50 m, na podstawie da nych pomiarowych NMT-01 lub NMT-025, lub NMT-050;

5) NMT-100, o interwale siatki 100 m, na podstawie danych pomiarowych NMT-01 lub NMT-025, lub NMT-050, lub NMT-0100. § 1

3.

1. Kryterium zaliczania zbiorów danych doty czących numerycznego modelu pokrycia terenu do odpowiedniej grupy jest interwał siatki punktów wy sokościowych oraz dokładność wysokościowa wyko rzystanego zbioru danych pomiarowych dotyczącego numerycznego modelu terenu.

2. Zbiory danych dotyczące numerycznego mode lu pokrycia terenu dzieli się na grupy:

1) NMPT-0, o  interwale siatki 0,50 m, na podstawie danych pomiarowych NMT-01;

2) NMPT-1, o interwale siatki 1 m, na podstawie da nych pomiarowych NMT-01;

3) NMPT-5, o interwale siatki 5 m, na podstawie da nych pomiarowych NMT-01 lub NMT-025. § 1

4. Zbiory danych niespełniające kryteriów zali czania do grup, o których mowa w § 10 ust. 2, § 11 ust. 2, § 12 ust. 2 oraz § 13 ust. 2, są klasyfikowane ja ko zbiory niestandardowe. Rozdział 4 Tryb i standardy techniczne tworzenia baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu § 1

5. Główny Geodeta Kraju tworzy bazy danych dotyczące zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu na pod stawie materiałów zgromadzonych w zasobie. § 1

6.

1. Materiały dotyczące zobrazowań lotni czych, zobrazowań satelitarnych, ortofotomapy i  nu merycznego modelu terenu przyjęte do zasobu do dnia wejścia w życie rozporządzenia wchodzą w skład odpowiednio baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i  satelitarnych oraz ortofotomapy i nume rycznego modelu terenu określonych w rozporządze niu.

2. Główny Geodeta Kraju, w celu utworzenia baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitar nych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu tere nu, podejmuje działania polegające na:

1) utworzeniu systemu teleinformatycznego, o  któ rym mowa w § 17;

2) weryfikacji materiałów, o których mowa w ust. 1;

3) zasileniu baz danych;

4) wdrożeniu procedur zapewniających bezpieczeń stwo systemu oraz gromadzonych w nim danych. § 1

7. System teleinformatyczny przeznaczony do prowadzenia baz danych dotyczących zobrazowań lot niczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycz nego modelu terenu zapewnia w szczególności:

1) kontrolę dostępu do danych i  autoryzację użyt kowników;

2) import, eksport, przechowywanie, aktualizację, weryfikację jakości i udostępnianie informacji, do kumentów, zbiorów danych i opisujących je meta danych;

3) wyszukiwanie, wizualizację i przeglądanie zbiorów danych;

4) analizy przestrzenne;

5) transformacje i przetwarzanie zbiorów danych;

6) archiwizację. Rozdział 5 Tryb i standardy techniczne aktualizacji baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu § 1

8.

1. Aktualizacja baz danych dotyczących zob razowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i  numerycznego modelu terenu odbywa się na pod stawie materiałów i danych przyjętych do zasobu. Dziennik Ustaw Nr 263 — 15311 — Poz. 15712. Aktualizacja jest wykonywana niezwłocznie po przyjęciu materiałów i danych do zasobu. § 1

9.

1. Na potrzeby aktualizacji bazy danych doty czącej zobrazowań lotniczych i satelitarnych wykorzy stuje się zdjęcia lotnicze wykonane:

1) z pokładu samolotu lub śmigłowca wyposażone go w: a) stabilizowane podwieszenie kamery łączące ka merę z podłogą samolotu lub śmigłowca, b) system planowania i zarządzania lotem, c) pomiarową kamerę analogową lub pomiarową kamerę cyfrową: — wyprodukowaną i przeznaczoną do wykony wania fotogrametrycznych zdjęć lotniczych, — wyposażoną w  system GPS do pomiaru współrzędnych x, y, z  określających położe nie kamery w  momencie ekspozycji lub w  zintegrowane systemy GPS i  INS do po miaru współrzędnych x, y, z oraz kątów obro tu t,  , g określających położenie kamery w momencie ekspozycji, — o  konstrukcji i  połączeniu z  systemem GPS umożliwiającym rejestrację momentu ekspo zycji z dokładnością nie gorszą niż 1 milise kunda, — o  takiej konstrukcji stożka obiektywowego lub głowicy optycznej, która sprawia, że obiektyw i płaszczyzna tłowa stanowią sztyw ną całość, — wyposażoną w  system kompensacji rozma zania obrazu z tytułu ruchu postępowego sa molotu, — wyposażoną, w  przypadku pomiarowej ka mery analogowej, w  system wypłaszczania filmu w czasie ekspozycji, — umożliwiającą, w przypadku pomiarowej ka mery analogowej, utrwalenie zdjęcia lotni czego na fotograficznych filmach zwojowych o  szerokości 240 mm i  grubości 0,10 mm i  niedeformującym się podłożu poliestro wym, — posiadającą aktualne, wykonane przez pro ducenta kamery lub laboratorium autoryzo wane przez producenta, metryki kalibracji;

2) na podstawie projektu lotu fotogrametrycznego zawierającego w szczególności: a) obszar opracowania, b) projektowany podział obszaru opracowania na rejony fotografowania, c) projektowaną skalę zdjęć analogowych lub tere nową wielkość piksela w przypadku zdjęć cyfro wych, d) ogniskową obiektywu kamery, e) projektowaną wysokość lotu, f) projektowaną wielkość pokrycia podłużnego i poprzecznego zdjęć;

3) z  uwzględnieniem minimalnej wysokości słońca nad horyzontem, wynoszącej: a) dla zdjęć wykonywanych pomiarowymi kame rami analogowymi: — 30° w  przypadku obszarów miejskich i  gór skich, — 25° w przypadku pozostałych obszarów, b) dla zdjęć wykonywanych pomiarowymi kame rami cyfrowymi: — 25° w  przypadku obszarów miejskich i  gór skich, — 20° w przypadku pozostałych obszarów;

4) w  przypadku wykonywania zdjęć lotniczych przy pełnym zachmurzeniu i  pułapie chmur wyższym od wysokości fotografowania przepisu pkt  3  nie stosuje się;

5) przy kącie odchylenia osi głównej kamery od linii pionu nieprzekraczającym 3°;

6) z bezpośrednim pomiarem współrzędnych x, y, z kamery w momencie ekspozycji w przypadku sto sowania systemu GPS lub pomiarem współrzęd nych x, y, z  oraz kątów obrotu t,  , g kamery w momencie ekspozycji w przypadku stosowania zintegrowanych systemów GPS i INS;

7) po ustąpieniu pokrywy śnieżnej na fotografowa nym obszarze.

2. Na potrzeby aktualizacji bazy danych dotyczącej zobrazowań lotniczych i satelitarnych zdjęcia lotnicze są poddawane procesowi weryfikacji jakości we właś ciwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartogra ficznej.

3. Wyniki weryfikacji jakości zdjęć lotniczych zapi sywane są w raporcie z kontroli zdjęć lotniczych.

4. Jeżeli wyniki weryfikacji jakości zdjęć lotniczych zapisane w raporcie z kontroli zdjęć lotniczych są po zytywne, rezultaty pracy geodezyjnej stanowią pod stawę do aktualizacji bazy danych dotyczącej zobrazo wań lotniczych i satelitarnych.

5. Zdjęcia lotnicze, w  przypadku których wyniki weryfikacji jakości zapisane w raporcie z kontroli zdjęć lotniczych nie są pozytywne, nie mogą być wykorzy stane do aktualizacji bazy danych dotyczącej zobrazo wań lotniczych i satelitarnych.

6. Do aktualizacji bazy danych dotyczącej zobrazo wań lotniczych i satelitarnych dopuszcza się wykorzy stanie zobrazowań innych niż zdjęcia lotnicze, o któ rych mowa w ust. 1, o ile parametry techniczne tych zobrazowań pozwalają na ich wykorzystanie do opra cowania zbiorów danych dotyczących ortofotomapy lub zbiorów danych pomiarowych dotyczących nume rycznego modelu terenu.

§20.

1. Baza danych dotycząca zobrazowań lotni czych i satelitarnych jest aktualizowana o współrzęd ne środków rzutów X, Y, Z oraz kąty t,  , g wyznaczo ne w procesie aerotriangulacji. Dziennik Ustaw Nr 263 — 15312 — Poz. 15712. Aerotriangulacja, której wyniki są wykorzysty wane na potrzeby aktualizacji bazy danych dotyczącej zobrazowań lotniczych i satelitarnych, jest poddawa na procesowi weryfikacji jakości aerotriangulacji we właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i  kar tograficznej.

3. Wyniki weryfikacji jakości aerotriangulacji zapi sywane są w raporcie z kontroli aerotriangulacji.

4. Jeżeli wyniki weryfikacji jakości aerotriangulacji zapisane w raporcie z kontroli aerotriangulacji są po zytywne, rezultaty pracy geodezyjnej lub kartograficz nej stanowią podstawę do aktualizacji bazy danych dotyczącej zobrazowań lotniczych i satelitarnych.

5. Jeżeli wyniki weryfikacji jakości aerotriangulacji zapisane w raporcie z kontroli aerotriangulacji nie są pozytywne, rezultaty pracy geodezyjnej lub kartogra ficznej nie mogą być wykorzystane do aktualizacji ba zy danych dotyczącej zobrazowań lotniczych i  sateli tarnych.

6. W przypadku wykonywania prac geodezyjnych lub kartograficznych z  wykorzystaniem zobrazowań innych niż zdjęcia lotnicze, wytyczne w zakresie aero triangulacji stosuje się odpowiednio, o  ile proces aerotriangulacji jest procesem przewidzianym dla wy konywanej pracy geodezyjnej lub kartograficznej. § 2

1.

1. Na potrzeby aktualizacji bazy danych doty czącej ortofotomapy zbiory danych dotyczące orto fotomapy opracowuje się na podstawie zdjęć lotni czych lub satelitarnych, które:

1) zostały przyjęte do zasobu;

2) uzyskały pozytywny wynik weryfikacji jakości, a w zakresie jakości fotograficznej uzyskały ocenę przynajmniej dobrą;

3) zostały poddane procesowi ortorektyfikacji z wy korzystaniem wyników aerotriangulacji oraz zbio rów danych dotyczących numerycznego modelu terenu.

2. Do opracowania zbiorów danych dotyczących ortofotomapy w  grupach, o  których mowa w  § 10 ust. 2, zbiory danych dotyczące numerycznego mode lu terenu wykorzystuje się odpowiednio:

1) dla ORTO-005 — zbiory z grupy NMT-1 lub NMT-5;

2) dla ORTO-010 — zbiory z grupy NMT-1 lub NMT-5;

3) dla ORTO-025 — zbiory z grupy NMT-1 lub NMT-5, lub NMT-25;

4) dla ORTO-050 — zbiory z grupy NMT-1 lub NMT-5, lub NMT-25;

5) dla ORTO-100 — zbiory z grupy NMT-1 lub NMT-5, lub NMT-25;

6) dla ORTO-250 — zbiory z grupy NMT-1 lub NMT-5, lub NMT-25, lub NMT-50;

7) dla ORTO-500 — zbiory z grupy NMT-1 lub NMT-5, lub NMT-25, lub NMT-50.

3. Zbiory danych dotyczące ortofotomapy w gru pach ORTO-005, ORTO-010, ORTO-025, ORTO-050 są wykonywane na podstawie zdjęć lotniczych.

4. Do opracowania zbiorów danych dotyczących ortofotomapy w  grupach, o  których mowa w  ust.  3, zdjęcia lotnicze wykorzystuje się odpowiednio:

1) dla ORTO-005 — zdjęcia analogowe w  skali nie mniejszej niż 1:2000 lub zdjęcia cyfrowe o tereno wej wielkości piksela nie większej niż 0,05 m;

2) dla ORTO-010 — zdjęcia analogowe w  skali nie mniejszej niż 1:6000 lub zdjęcia cyfrowe o tereno wej wielkości piksela nie większej niż 0,10 m;

3) dla ORTO-025 — zdjęcia analogowe w  skali nie mniejszej niż 1:14 000 lub zdjęcia cyfrowe o tere nowej wielkości piksela nie większej niż 0,25 m;

4) dla ORTO-050 — zdjęcia analogowe w  skali nie mniejszej niż 1:26 000 lub zdjęcia cyfrowe o tere nowej wielkości piksela nie większej niż 0,50 m.

5. Zbiory danych dotyczące ortofotomapy w gru pach ORTO-100, ORTO-250, ORTO-500 są wykonywa ne na podstawie zdjęć satelitarnych, przy czym tere nowa wielkość piksela zdjęcia satelitarnego nie może być większa niż terenowa wielkość piksela wykonywa nej ortofotomapy.

6. Zbiory danych dotyczące ortofotomapy, wyko nane na potrzeby aktualizacji bazy danych dotyczącej ortofotomapy, poddawane są procesowi weryfikacji jakości ortofotomapy we właściwym ośrodku doku mentacji geodezyjnej i kartograficznej.

7. Wyniki weryfikacji jakości ortofotomapy zapisy wane są w raporcie z kontroli ortofotomapy.

8. Jeżeli wyniki weryfikacji jakości ortofotomapy zapisane w raporcie z kontroli ortofotomapy są pozy tywne, stanowią podstawę do aktualizacji bazy da nych dotyczącej ortofotomapy.

9. Zbiory danych dotyczące ortofotomapy, w przy padku których wyniki weryfikacji jakości zapisane w raporcie z kontroli ortofotomapy nie są pozytywne, nie mogą być wykorzystane do aktualizacji bazy da nych dotyczącej ortofotomapy. § 2

2.

1. Na potrzeby aktualizacji bazy danych doty czącej numerycznego modelu terenu zbiory danych dotyczące numerycznego modelu terenu oraz nume rycznego modelu pokrycia terenu opracowuje się na podstawie danych pomiarowych pozyskanych meto dą lotniczego skanowania laserowego oraz metodą fotogrametryczną.

2. Dane pomiarowe otrzymane metodą lotniczego skanowania laserowego pozyskuje się:

1) z pokładu samolotu lub śmigłowca wyposażone go w: a) system lotniczego skaningu laserowego, w skład którego wchodzą w szczególności: — dalmierz laserowy, Dziennik Ustaw Nr 263 — 15313 — Poz. 1571

— skaner optyczno-mechaniczny, — system pozycjonowania trajektorii lotu opar ty na GPS, — inercjalny system nawigacyjny INS, b) system planowania i zarządzania lotem zapew niający w szczególności: — możliwość rejestracji co najmniej pierwszego i ostatniego odbicia promienia laserowego, — rejestrację danych GPS na potrzeby pomiaru trajektorii lotu z częstotliwością nie mniejszą niż 1 Hz, — możliwość pomiaru położenia samolotu lub śmigłowca oraz orientacji układu skanujące go;

2) na podstawie projektu lotu zawierającego w szcze gólności: a) obszar opracowania, b) projektowany podział obszaru opracowania na obszary produkcyjne, c) projektowaną gęstość punktów laserowych, d) projektowane osie szeregów, e) projektowaną długość szeregów, f) projektowaną wielkość pokrycia poprzecznego, g) projektowaną szerokość pasa pokrycia po przecznego, h) projektowaną wysokość lotu;

3) przy poprzecznym kącie skanowania nieprzekra czającym 25°;

4) z gęstością punktów laserowych nie mniejszą niż: a) 2 punkty na m2 w przypadku obszarów niezur banizowanych, b) 8 punktów na m2 w przypadku obszarów zurba nizowanych;

5) z rejestracją: a) co najmniej pierwszego i  ostatniego odbicia promienia laserowego, b) intensywności odbitych promieni laserowych;

6) z  pokryciem poprzecznym pomiędzy sąsiednimi szeregami, określanym jako wyrażony w procen tach stosunek szerokości obszaru wspólnego po między szeregami do szerokości szeregu, nie mniejszym niż 20%;

7) z pasem pokrycia poprzecznego o szerokości nie mniejszej niż 100 m;

8) z  dokładnością pomiaru orientacji kątowej pro mienia laserowego nie mniejszą niż 0,01°;

9) w okresie słabego rozwoju wegetacji.

3. Danych pomiarowych otrzymanych metodą lot niczego skanowania laserowego nie pozyskuje się:

1) w czasie występowania pokrywy śnieżnej;

2) dla obszarów, na których występuje zjawisko wy stąpienia wody z koryta rzeki;

3) dla obszarów, na których występuje zjawisko cza sowych oczek wodnych powstających na terenach bezodpływowych w  wyniku intensywnych opa dów i wystąpienia wody z koryta rzeki;

4) w porze silnego wiatru, opadu deszczu, mgły, du żej wilgoci;

5) przy pułapie chmur poniżej wysokości lotu.

4. Na potrzeby aktualizacji bazy danych dotyczącej numerycznego modelu terenu dopuszcza się wykorzy stanie danych pomiarowych pozyskanych metodą lot niczego skanowania laserowego dla opracowań te matycznych lub specjalnych, w przypadku których za stosowanie ograniczeń zawartych w  ust.  2  pkt  9 i  ust.  3  nie wpłynie na jakość tych opracowań, o  ile opracowane zbiory danych zawierają informacje, o których mowa w § 5 pkt 1 lit. a.

5. Dane pomiarowe otrzymane metodą fotogra metryczną pozyskuje się:

1) wykorzystując zdjęcia lotnicze lub satelitarne: a) które zostały przyjęte do zasobu, b) dla których wykonano proces aerotriangulacji, c) w przypadku których w procesie aerotriangula cji uzyskano wyniki z  dokładnością właściwą grupom zbiorów danych pomiarowych dotyczą cych numerycznego modelu, o  których mowa w § 11 ust. 2;

2) z zastosowaniem technologii pomiarowej bazują cej na automatycznych, półautomatycznych i ma nualnych pomiarach stereoskopowych wykony wanych na modelach utworzonych ze zdjęć lotni czych lub satelitarnych.

6. Na potrzeby aktualizacji bazy danych dotyczącej numerycznego modelu terenu dopuszcza się pozyska nie danych pomiarowych innymi metodami lub tech nikami pomiarowymi stosowanymi w dziedzinie geo dezji i  kartografii, o  ile opracowane tymi metodami lub technikami zbiory danych:

1) zawierają informacje, o których mowa w § 5 pkt 1;

2) można zakwalifikować do właściwej grupy zbio rów danych pomiarowych dotyczących numerycz nego modelu terenu, o  których mowa w  § 11 ust.  2, na podstawie kryterium, o  którym mowa w § 11 ust. 1.

7. Zbiory danych pomiarowych dotyczące nume rycznego modelu terenu, zbiory danych dotyczące nu merycznego modelu terenu, zbiory danych dotyczące numerycznego modelu pokrycia terenu wykonane na potrzeby aktualizacji bazy danych dotyczącej nume rycznego modelu terenu są poddawane procesowi weryfikacji jakości danych wysokościowych we właś ciwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartogra ficznej.

8. Wyniki weryfikacji jakości danych wysokościo wych są zapisywane w raporcie z kontroli danych wy sokościowych. Dziennik Ustaw Nr 263 — 15314 — Poz. 15719. Jeżeli wyniki weryfikacji jakości danych wyso kościowych zapisane w raporcie z kontroli danych wy sokościowych są pozytywne, stanowią podstawę do aktualizacji bazy danych dotyczącej numerycznego modelu terenu.

10. Dane wysokościowe, w przypadku których wy niki weryfikacji jakości zapisane w raporcie z kontroli danych wysokościowych nie są pozytywne, nie mogą być wykorzystane do aktualizacji bazy danych doty czącej numerycznego modelu terenu. § 2

3. Szczegółowe wytyczne dotyczące aktualizacji baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i sate litarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, w tym weryfikacji jakości zbiorów danych do tyczących tych baz, określa załącznik nr 2 do rozporzą dzenia. Rozdział 6 Tryb i standardy techniczne udostępniania baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu § 2

4.

1. Udostępnianie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i  satelitarnych oraz ortofoto mapy i numerycznego modelu terenu odbywa się na wniosek; udostępnia się kopie informacji zgromadzo nych w  tych bazach, w  zakresach określonych w  §  3—5, zapisane na elektronicznych nośnikach in formacji lub w postaci dokumentów analogowych.

2. Możliwe jest również udostępnianie kopii infor macji, o których mowa w ust. 1, za pomocą usług sie ciowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4  marca 2010  r. o  infrastrukturze informacji prze strzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489). § 2

5.

1. Wniosek, o  którym mowa w § 24 ust.  1, składa się w formie pisemnej lub w formie dokumen tu elektronicznego na zasadach określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicz ne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)).

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do Głównego Geodety Kraju.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;

3) określenie zakresu, formy i postaci udostępnienia żądanych informacji. § 2

6.

1. Kopie informacji, o których mowa w § 24 ust.  1, zapisane na elektronicznych nośnikach infor macji, dotyczące:

1) zbiorów danych przestrzennych dotyczących zob razowań lotniczych i  satelitarnych oraz ortofoto mapy są udostępniane w postaci plików w forma cie TIFF lub GeoTIFF;

2) zbiorów danych przestrzennych dotyczących numerycznego modelu terenu są udostępniane w postaci plików w formacie ASCII lub LAS;

3) metadanych opisujących zbiory danych dotyczące zobrazowań lotniczych i  satelitarnych oraz orto fotomapy i numerycznego modelu terenu są udo stępniane w postaci plików w formacie XML.

2. Dokumenty analogowe, o których mowa w § 24 ust. 1, udostępnia się w postaci dokumentów elektro nicznych w formacie PDF lub wydruków. Rozdział 7 Przepisy przejściowe i końcowe § 2

7. Bazy danych dotyczące zobrazowań lotni czych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numeryczne go modelu terenu zostaną utworzone do dnia 31 grud nia 2013 r. § 2

8. Materiały dotyczące zobrazowań lotniczych, zobrazowań satelitarnych, ortofotomapy i numerycz nego modelu terenu będące w  opracowaniu w  dniu wejścia w życie rozporządzenia wchodzą w skład od powiednio baz danych dotyczących zobrazowań lotni czych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numeryczne go modelu terenu, po ich opracowaniu na dotychcza sowych zasadach i przyjęciu do zasobu. § 2

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller 2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz.  817, z  2009  r. Nr  157, poz.  1241, z  2010  r. Nr  40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195. Dziennik Ustaw Nr 263 — 15315 — Poz. 1571

1. Schemat aplikacyjny UML: Bazowy Model Fotogrametryczny

class BazowyModelFoto «FeatureType» FOT_Baza + idIIP: BT_Identyfikator + cyklZycia: BT_CyklZyciaInfo + nrZgloszeniaPracyGeodKart: CharacterString + dataWykZobrZrodl: Date [1..*] + dataUtworzeniaZbDanych: Date [1..*] + weryfikacjaJakosci: Boolean + nrWnioskuOPrzyjDoZasobu: CharacterString + dataPrzyjeciaDoZasobu: Date + nrEwidencyjnyWZasobie: CharacterString + dataWylaczeniaZZasobu: Date «Voidable» + skalaZobrazowaniaZrodlowego: Integer + terenWielkoscPikselaZobrazZrodl: Distance «FeatureType» BT_ModelPodstawowy:: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych + idIIP: BT_Identyfikator «voidable, property» + metadane: MD_Metadata +FOTO Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. (poz. 1571) Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA MODELU BAZ DANYCH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LOTNICZNYCH I SATELITARNYCH ORAZ ORTOFOTOMAPY I NUMERYCZNEGO MODELU TERENU Dziennik Ustaw Nr 263 — 15316 — Poz. 1571 class Zobrazowanie «FeatureType» FOT_Zobrazowanie + nazwaZdjecia: CharacterString + przestrzenBarwna: CharacterString + rolkaFolder: CharacterString + zbDanychZdjecie: BT_Zbior «Voidable» + nrSzeregu: CharacterString + skala: Integer + terenWielkoscPiksela: Distance «FeatureType» FOT_ZdjecieLotnicze + kartaPracySkan: BT_Zbior + metrykaKamerySkan: BT_Zbior + rodzaj: FOT_RodzajZd + wspEkscentraAnteny: GM_Point «Voidable» + daneINS: Angle [3] {ordered} + wspSrodkaRzutowWyr: GM_Point + wspSrodkaRzutowGPS: GM_Point + katElemOrienZewnWyr: Angle [3] {ordered} «FeatureType» FOT_ZdjecieSatelitarne «Voidable» + pozycjaNaOrbicie: GM_Point [1..*] + wspolczIlorazuWielomianowego: Real [1..*] {ordered} + wychylenieUkladuOptycznego: Angle [1..3] {ordered} «FeatureType» FOT_Satelita + nazwaSateli ty: CharacterString «FeatureType» BazowyModelFoto::FOT_Baza «FeatureType» FOT_Aerotriangulacja + dataWykonania: Date + wspTloweFotopktowPktowWiazacychZBledamiWyr: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych + elemOrientacjiZewnZBledamiWyr: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych + wspFotopktowPktowWiazacychZBledamiWyr: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych + weryfikacjaJakosci: Boolean «Union» BT_ModelPodstawowy:: BT_ReferencjaDoObiektu + idIIP: BT_Identyfikator +daneOkreslElemOriZewnZdjecia 0..* +zdjecieSateli tarne1 1..* +daneOSystemieOdniesienia 1..* +satelita +zdjecieSateli tarne2 1..* +daneOkreslElemOriZewnZdjecia 0..1 +zdjecieLotnicze 1..*

2. Schemat aplikacyjny UML: Baza danych dotycząca zobrazowaĔ lotniczych i satelitarnych

Dziennik Ustaw Nr 263 — 15317 — Poz. 1571

3. Schemat aplikacyjny UML: Baza danych dotycząca ortofotomapy

class Ortofoto «FeatureType» ORT_Ortofotomapa + godlo: CharacterString + blSrPolPunktu: Distance + przestrzenBarwna: CharacterString + grupa: FOT_GrupaOrto + zbDanychOrto: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych «FeatureType» Bazow yModelFoto:: FOT_Baza «FeatureType» NMT::NMT_NMT «FeatureType» Zobrazowanie:: FOT_Zobrazowanie «FeatureType» BazowyModelFoto:: FOT_Aerotriangulacja «FeatureType» NMT::NMT_NMPT «Union» BT_ModelPodstawowy:: BT_ReferencjaDoObiektu + idIIP: BT_Identyfikator +daneOSystemieOdniesienia 1..* +zrodlo13 1..* +wynik13 1..* +zrodlo11 0..* +wynik11 1..* +zrodlo15 0..* +wynik15 1..* +zrodlo12 0..* +wynik12 1..* Dziennik Ustaw Nr 263 — 15318 — Poz. 1571

4. Schemat aplikacyjny UML: Baza danych dotycząca numerycznego modelu terenu

class NMT «FeatureType» NMT_UksztaltowanieTerenu + dataPozyskaniaDanychPom: Date [1..*] + blSredniWys: Distance + godlo: CharacterString + rodzajDanychZrodl: CharacterString «FeatureType» NMT_WektorLinia + rodzLinii : FOT_RodzajLinii «FeatureType» NMT_WektorPunkt + rodzPunktu: FOT_RodzajPunktu «FeatureType» NMT_ChmuraPunktow + dataNalotu: Date + gestoscPktow: Integer + blSrWysokosci: Distance + chmura: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych «FeatureType» Zobrazowanie:: FOT_Zobrazowanie «FeatureType» BazowyModelFoto:: FOT_Baza «FeatureType» Ortofoto:: ORT_Ortofotomapa «Union» BT_ReferencjaDoObiektu + idIIP: BT_Identyfikator «FeatureType» NMT_NMPT + grupa: FOT_GrupaNMPT + zbDanychNMPT: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych «FeatureType» NMT_ZbDanychPomNMT + grupa: FOT_GrupaZbDanychPomNMT «FeatureType» NMT_ChmuraPktow Klasyf + niskaWegetacja: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych + sredniaWegetacja: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych + wysokaWegetacja: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych + budynkiIBudowle: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych + powWod: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych + grunt: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych + niesklasyfikowane: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych «FeatureType» NMT_NMT + grupa: FOT_GrupaNMT + zbDanychNMT: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych +zrodlo8 0..* +wynik8 1..* +zrodlo5 0..* +wynik5 1..* +zrodlo1 1..* klasyfikacja +wynik1 1..* +zrodlo7 1..* +wynik7 1..* +zrodlo4 0..* +wynik4 1..* +zrodlo3 0..* +wynik3 1..* +zrodlo6 0..* +wynik6 1..* +zrodlo12 0..* +wynik12 1..* +zrodlo11 0..* +wynik11 1..* +zrodlo10 1..* +wynik10 1..* +zrodlo2 1..* +wynik2 1..* +zrodlo9 0..* +wynik9 1..* +daneOSystemieOdniesienia 1..* Dziennik Ustaw Nr 263 — 15319 — Poz. 1571

5. 6FKHPDWDSOLNDF\MQ\80/6ãRZQLNL6. Schemat aplikacyjny UML: Model Podstawowy – Obiekt przestrzenny

class Slowniki «CodeList» FOT_GrupaOrto + ORTO-005 + ORTO-010 + ORTO-025 + ORTO-050 + ORTO-100 + ORTO-250 + ORTO-500 + niestandardowa «CodeList» FOT_GrupaNMPT + NMPT-0 + NMPT-1 + NMPT-5 + niestandardowy «CodeList» FOT_GrupaZbDanychPomNMT + NMT-01 + NMT-025 + NMT-050 + NMT-0100 + niestandardowy «DataType» FOT_RodzajLinii + liniaGrzbietuZlebu: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych + liniaSkarpUrwiskMurowOporowych: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych + liniaCieku: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych + liniaWzdluzGranicObszOJednostajnymSpadku: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych + liniaWzdluzGranicObszWylaczonego: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych + liniaWzdluzGranicObszPlanarnego: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych + liniaWarstwicZWysokoscia: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych «CodeList» FOT_RodzajZd + analogowe + cyfrowe «CodeList» FOT_GrupaNMT + NMT-1 + NMT-5 + NMT-25 + NMT-50 + NMT-100 + niestandardowy «CodeList» NMT_RodzajPunktu + pktyCharakterystyczne + pktyMasowe + pktyWysokosciowe class Obiekt przestrzenny «FeatureType» BT_ObiektPrzestrzenny «FeatureType» BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny «property» + idIIP: BT_Identyfikator «FeatureType» BT_ZbiorDanychPrzestrzennych + idIIP: BT_Identyfikator «voidable, property» + metadane: MD_Metadata «DataType» BT_Identyfikator «property» + lokalnyId: CharacterString + przestrzenNazw: CharacterString + wersjaId: CharacterString [0..1] constraints {Dozwolone znaki dla atrybutów lokalnyId i przestrzenNazw} +obiekt 0..* +nalezyDoZbioru 0..* Dziennik Ustaw Nr 263 — 15320 — Poz. 1571

7. Schemat aplikacyjny UML: Model Podstawowy – Referencja pomiĊdzy obiektami IIP +8. Schemat aplikacyjny UML: Model Podstawowy – Typy podstawowe9. Schematy aplikacyjne, o których mowa w pkt 1-8, zawierają minimalne wymagania dla: baz danych dotyczących zobrazowaĔ lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu. W przypadku koniecznoĞci rozszerzenia ich treĞci postĊpuje siĊ zgodnie z poniĪszymi wymaganiami:

1) na opis kaĪdej grupy obiektów, której reprezentantem w schemacie DSOLNDF\MQ\P80/ MHVW NODVD VNãDGDMą siĊ: nazwa klasy i nazwa stereotypu, DWU\EXW\ NODV\ UHODFMH ãączące klasy miĊdzy sobą wraz z rolami klas oraz RJUDQLF]HQLD QDãRĪone na wartoĞci atrybutów i ich licznoĞü oraz na relacje i licznoĞü obiektów w relacji; class Referencja pomiĊdzy obiektami IIP «Union» BT_ReferencjaDoObiektu + idIIP: BT_Identyfikator BT_ObiektPrzestrzenny «FeatureType» BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny «property» + idIIP: BT_Identyfikator +obiekt class Typy podstawowe «DataType» BT_CyklZyciaInfo «property» + poczatekWersjiObiektu: DateTime + koniecWersjiObiektu: DateTime [0..1] constraints {Koniec wersji obiektu} «DataType» BT_Identyfikator «property» + lokalnyId: CharacterString + przestrzenNazw: CharacterString + wersjaId: CharacterString [0..1] constraints {Dozwolone znaki dla atrybutów lokalnyId i przestrzenNazw} «DataType» BT_Dokument::BT_Dokument «property» + tytul: CharacterString + sygnatura: CharacterString [0..1] + rodzaj: DC_RodzajDokumentu + opis: CharacterString [0..1] + status: DC_StatusDokumentuKod + zasobSieciowy: CI_OnlineResource [0..*] «voidable, property» + data: Date + wydawca: CharacterString Dziennik Ustaw Nr 263 — 15321 — Poz. 1571

2) w schemacie aplikacyjnym UML przyjmuje siĊ stereotypy wyszczególnione w tabeli 1: Tabela

1. Lista zastosowanych stereotypów Stereotyp Element modelu Opis applicationSchema pakiet schemat aplikacyjny CodeList klasa lista predefiniowanych wartoĞci, którą moĪna rozszerzyü DataType klasa definicja strukturalnego typu danych HQXPHUDWLRQ VWDãDOLVWDSUHGHILQLRZDQ\FK wartoĞci (nie moĪna rozszerzaü) FeatureType klasa typ obiektu przestrzennego Union klasa strukturalny typ danych, dla którego GRNãDGQLHMHGHQ]DWU\EXWyZPXVL wystąpiü Voidable atrybut rozszerzenie profilu UML – odnosi siĊ do wartoĞci specjalnych

3) SRGF]DVZ\SHãQLDQLDSRV]F]HJyOQ\FKFHFKW\SyZRELHNtów przestrzennych, w przypadku niemoĪnoĞFLLFKZ\SHãQLHQLDGODNRQNUHWQ\FKZ\VWąpieĔ (instancji) tych typów z powodu braku informacji lub teĪ w szczególnych przypadkach niemoĪnoĞci zastosowania danej cechy w odniesieniu do pojedynczego konkretnego obiektu, stosuje siĊ atrybut specjalny, który bĊG]LH SU]HND]\ZDã informacjĊRSU]\F]\QDFKQLHZ\SHãQLHQLDHOHPHQWXSU]\F]\P a) atrybut specjalny moĪna stosowaü tylko do tych cech typów obiektów przestrzennych, które są opisane za pomocą stereotypu «Voidable», b) wartoĞci, jakie moĪe przybieraü atrybut specjalny, okreĞla tabela nr 2: Tabela

2. WartoĞci, jakie moĪe przybieraü atrybut specjalny WartoĞü (w jĊzyku polskim) Definicja WartoĞü nie stosuje siĊ nie ma zastosowania w danym kontekĞcie inapplicable brak danych wartoĞü atrybutu nie jest obecnie znana, ale wartoĞü ta moĪe teĪ nie istnieü missing tymczasowy brak danych wartoĞü atrybutu bĊdzie znana w póĨniejszym terminie template nieznany wartoĞü atrybutu nie jest znana, ale prawdopodobnie istnieje unknown zastrzeĪony wartoĞü atrybutu jest zastrzeĪona withheld Dziennik Ustaw Nr 263 — 15322 — Poz. 1571

10. Katalog obiektów baz danych dotyczących zobrazowaĔ lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu Klasa: FOT_Baza Abstract Nazwa: baza Definicja: klasa abstrakcyjna utworzona na potrzeby klas dotyczących baz danych zobrazowaĔ lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu Klasa bazowa: Stereotypy: «FeatureType» Atrybut: Nazwa: idIIP 1D]ZD SHãQD identyfikator IIP Dziedzina: BT_Identyfikator LicznoĞü: Definicja: identyfikator zgodny z ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej Stereotypy: Atrybut: Nazwa: cyklZycia 1D]ZD SHãQD cykl Īycia Dziedzina: BT_CyklZyciaInfo LicznoĞü: Definicja: Stereotypy: Atrybut: Nazwa: nrZgloszeniaPracyGeodKart 1D]ZD SHãQD QXPHU]JãRV]HQLDSUDF\JHRGH]\MQHMOXENDUWRJUDILF]nej Dziedzina: CharacterString LicznoĞü: Definicja: QXPHU]JãRV]HQLDSUDF\JHRGH]\MQHMOXENDUWRJUDILF]nej Stereotypy: Atrybut: Nazwa: dataWykZobrZrodl 1D]ZD SHãQD data wykonania zobrazowania ĨUyGãRZHJR Dziedzina: Date LicznoĞü: 1..* Definicja: data wykonania zdjĊcia lotniczego lub satelitarnego Stereotypy: Atrybut: Nazwa: dataUtworzeniaZbDanych 1D]ZD SHãQD data utworzenia zbioru danych Dziedzina: Date LicznoĞü: 1…* Definicja: data utworzenia zbiorów danych dotyczących zdjĊü lotniczych lub satelitarnych, zbiorów danych dotyczących numerycznego modelu terenu, zbiorów danych dotyczących numerycznego modelu pokrycia terenu, zbiorów danych dotyczących ortofotomapy Stereotypy: Dziennik Ustaw Nr 263 — 15323 — Poz. 1571 Klasa: FOT_Baza Abstract Atrybut: Nazwa: weryfikacjaJakosci 1D]ZD SHãQD Weryfikacja jakoĞci Dziedzina: Boolean LicznoĞü: Definicja: proces weryfikacji jakoĞFLPDWHULDãyZLGDQ\FKSU]HND]\ZDQ\FKGR zasobu na potrzeby aktualizacji baz danych dotyczących zobrazowaĔ lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu Stereotypy: Atrybut: Nazwa: nrWnioskuOPrzyjDoZasobu 1D]ZD SHãQD numer wniosku o przyjĊcie do zasobu Dziedzina: CharacterString LicznoĞü: Definicja: numer wniosku o przyjĊcie dokumentacji do zasobu Stereotypy: Atrybut: Nazwa: dataPrzyjeciaDoZasobu 1D]ZD SHãQD data przyjĊcia do zasobu Dziedzina: Date LicznoĞü: Definicja: data przyjĊcia dokumentacji do zasobu Stereotypy: Atrybut: Nazwa: nrEwidencyjnyWZasobie 1D]ZD SHãQD numer ewidencyjny w zasobie Dziedzina: CharacterString LicznoĞü: Definicja: numer ewidencyjny dokumentacji w zasobie Stereotypy: Atrybut: Nazwa: dataWylaczeniaZZasobu 1D]ZD SHãQD GDWDZ\ãączenia z zasobu Dziedzina: Date LicznoĞü: Definicja: GDWDZ\ãączenia dokumentacji z zasobu Stereotypy: Atrybut: Nazwa: skalaZobrazowaniaZrodlowego 1D]ZD SHãQD skala zobrazowania ĨUyGãRZHJR Dziedzina: Integer LicznoĞü: Definicja: mianownik skali zdjĊcia lotniczego, z którego wykonano ortofotomapy lub opracowano dane pomiarowe numerycznego modelu terenu Stereotypy: «Voidable» Atrybut: Nazwa: terenWielkoscPikselaZobrazZrodl 1D]ZD SHãQD terenowa wielkoĞü piksela zobrazowania Dziedzina: Distance LicznoĞü: Definicja: terenowa wielkoĞü piksela zdjĊcia lotniczego lub satelitarnego, z którego wykonano ortofotomapy lub opracowano dane pomiarowe numerycznego modelu terenu Stereotypy: «Voidable» Dziennik Ustaw Nr 263 — 15324 — Poz. 1571 Klasa: FOT_Baza Abstract Relacja: Typ: Aggregation Rola: FOTO Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych LicznoĞü: Definicja: Stereotypy: Relacja: Typ: Generalization Rola: klasa bazowa Dziedzina: NMT_UksztaltowanieTerenu LicznoĞü: Definicja: Stereotypy: Relacja: Typ: Generalization Rola: klasa bazowa Dziedzina: ORT_Ortofotomapa LicznoĞü: Definicja: Stereotypy: Relacja: Typ: Generalization Rola: klasa bazowa Dziedzina: FOT_Zobrazowanie LicznoĞü: Definicja: Stereotypy: Klasa: FOT_Zobrazowanie Abstract Nazwa: zobrazowanie Definicja: klasa abstrakcyjna utworzona na potrzeby klas związanych z bazami danych dotyczącymi zobrazowaĔ lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, której atrybuty zawierają zbiory danych zdjĊü lotniczych i satelitarnych Klasa bazowa: FOT_Baza Stereotypy: «FeatureType» Atrybut: Nazwa: nazwaZdjecia 1D]ZD SHãQD nazwa zdjĊcia Dziedzina: CharacterString LicznoĞü: Definicja: numer zdjĊcia lotniczego lub nazwa zdjĊcia satelitarnego Stereotypy: Atrybut: Nazwa: przestrzenBarwna 1D]ZD SHãQD przestrzeĔ barwna Dziedzina: CharacterString LicznoĞü: Definicja: przestrzeĔ barwna, zakres widma elektromagnetycznego, w jakim]RVWDã\ zarejestrowane zdjĊcia lotnicze lub satelitarne Stereotypy: Dziennik Ustaw Nr 263 — 15325 — Poz. 1571 Klasa: FOT_Zobrazowanie Abstract Atrybut: Nazwa: rolkaFolder 1D]ZD SHãQD rolka lub folder Dziedzina: CharacterString LicznoĞü: Definicja: numer rolki filmu na której znajduje siĊ analogowe zdjĊcie lotnicze lub nazwa folderu w którym przechowywane są cyfrowe zdjĊcia lotnicze lub satelitarne Stereotypy: Atrybut: Nazwa: zbDanychZdjecie 1D]ZD SHãQD zbiór danych zdjĊcie lotnicze lub satelitarne Dziedzina: BT_Zbior LicznoĞü: Definicja: zdjĊcie lotnicze lub zdjĊcie satelitarne zapisane w zbiorze danych Stereotypy: Atrybut: Nazwa: nrSzeregu 1D]ZD SHãQD numer szeregu Dziedzina: CharacterString LicznoĞü: Definicja: oznaczenie numeru szeregu zdjĊüORWQLF]\FKZãDĞciwego dla danego zdjĊcia lotniczego Stereotypy: «Voidable» Atrybut: Nazwa: skala 1D]ZD SHãQD skala zdjĊcia lotniczego Dziedzina: Integer LicznoĞü: Definicja: mianownik skali zdjĊcia lotniczego Stereotypy: «Voidable» Atrybut: Nazwa: terenWielkoscPiksela 1D]ZD SHãQD terenowa wielkoĞü piksela zobrazowania Dziedzina: Distance LicznoĞü: Definicja: terenowa wielkoĞü piksela zdjĊcia lotniczego lub satelitarnego Stereotypy: «Voidable» Relacja: Typ: Generalization Rola: Dziedzina: FOT_Baza LicznoĞü: Definicja: Stereotypy: Relacja: Typ: Generalization Rola: klasa bazowa Dziedzina: FOT_ZdjecieLotnicze LicznoĞü: Definicja: Stereotypy: Relacja: Typ: Generalization Rola: klasa bazowa Dziedzina: FOT_ZdjecieSatelitarne LicznoĞü: Definicja: Stereotypy: Dziennik Ustaw Nr 263 — 15326 — Poz. 1571 Klasa: FOT_Zobrazowanie Abstract Relacja: Typ: Association Rola: wynik3 Dziedzina: NMT_WektorLinia LicznoĞü: 1..* Definicja: linie pomiarowe wchodząFHZVNãDGGDQ\FKSRPLDURZ\FKQXPHU\F]QHJR modelu terenu opracowane na podstawie zdjĊü lotniczych lub satelitarnych Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: wynik4 Dziedzina: NMT_WektorPunkt LicznoĞü: 1..* Definicja: punkty pomiarowe wchodząFHZVNãDGGDQ\FKSRPLDURZ\FK numerycznego modelu terenu opracowane na podstawie zdjĊü lotniczych lub satelitarnych Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: wynik13 Dziedzina: FOT_Ortofotomapa LicznoĞü: 0..* Definicja: wynik przetworzenia zdjĊcia lotniczego w procesie ortorektyfikacji Stereotypy: Klasa: FOT_ZdjecieLotnicze Nazwa: zdjĊcie lotnicze Definicja: klasa, której atrybuty opisują zbiory zdjĊü lotniczych Klasa bazowa: FOT_Zobrazowanie Stereotypy: «FeatureType» Atrybut: Nazwa: kartaPracySkan 1D]ZD SHãQD karta pracy w postaci elektronicznej Dziedzina: BT_Zbior LicznoĞü: Definicja: karty pracy fotolotniczej, dokument opisujący warunki wykonania pracy fotolotniczej zawierający w szczególnoĞci informacje o: typie samolotu, ĞPLJãRZFDOXEVDWHOLW\]NWyUHJR]DUHMHVWURZDQHE\ãy zobrazowania lotnicze lub satelitarne, dacie wykonania nalotu, wysokoĞci lotu lub promieniu orbity, miejscu oraz godzinie startu i lądowania w przypadku wykonywania zdjĊüORWQLF]\FK]SRNãDGXVDPRORWXOXEĞPLJãRZFD panujących warunkach meteorologicznych tj. poziomie zachmurzenia, widzialnoĞci, zamgleniu oraz turbulencjach, kącie znosu, azymucie osi nalotu Stereotypy: Atrybut: Nazwa: metrykaKamerySkan 1D]ZD SHãQD metryka kamery w postaci elektronicznej Dziedzina: BT_Zbior LicznoĞü: Definicja: metryka kamery fotogrametrycznej, dokument dostarczany przez producenta kamery fotogrametrycznej zawierający parametry techniczne niezbĊdne do przetworzenia zdjĊü lotniczych Stereotypy: Atrybut: Nazwa: rodzaj 1D]ZD SHãQD rodzaj Dziedzina: FOT_RodzajZd LicznoĞü: Definicja: rodzaj zdjĊcia lotniczego, parametr okreĞlający formĊ analogową lub cyfrową zdjĊcia lotniczego Stereotypy: Dziennik Ustaw Nr 263 — 15327 — Poz. 1571 Klasa: FOT_ZdjecieLotnicze Atrybut: Nazwa: wspEkscentraAnteny 1D]ZD SHãQD ZVSyãU]Ċdne ekscentra anteny GPS Dziedzina: GM_Point LicznoĞü: Definicja: ZVSyãU]Ċdne wektora przesuniĊcia fazowego centrum anteny GPS zamontowanej na samolocie lub ĞPLJãRZFXZVWRVXQNXGRĞrodka rzutów obiektywu kamery Stereotypy: Atrybut: Nazwa: daneINS 1D]ZD SHãQD dane INS Dziedzina: Angle LicznoĞü: 3 {ordered} Definicja: kątowe elementy orientacji zewnĊtrznej zdjĊcia okreĞlone na podstawie parametrów pomierzonych w trakcie lotu za pomocą inercjalnego systemu nawigacyjnego Stereotypy: «Voidable» Atrybut: Nazwa: wspSrodkaRzutowGPS 1D]ZD SHãQD ZVSyãU]Ċdne Ğrodka rzutów Dziedzina: GM_Point LicznoĞü: Definicja: ZVSyãU]Ċdne okreĞlająFHSRãRĪenie Ğrodka rzutów zdjĊcia lotniczego okreĞlone w przyjĊtym dla danego opracowania systemie odniesieĔ przestrzennych, wyznaczone na podstawie pomiarów systemu GPS wykonanych w trakcie lotu Stereotypy: «Voidable» Atrybut: Nazwa: wspSrodkaRzutowWyr 1D]ZD SHãQD ZVSyãU]Ċdne Ğrodka rzutów po wyrównaniu Dziedzina: GM_Point LicznoĞü: Definicja: ZVSyãU]Ċdne okreĞlająFHSRãRĪenie Ğrodka rzutów zdjĊcia lotniczego okreĞlone w przyjĊtym dla danego opracowania systemie odniesieĔ przestrzennych, wyznaczone w procesie aerotriangulacji Stereotypy: «Voidable» Atrybut: Nazwa: katElemOrienZewnWyr 1D]ZD SHãQD kątowe elementy orientacji zewnĊtrznej po wyrównaniu Dziedzina: Angle LicznoĞü: 3 {ordered} Definicja: elementy kątowe okreĞlająFHSRãRĪenie kamery w momencie ekspozycji po wyrównaniu, wyznaczone w procesie aerotriangulacji Stereotypy: «Voidable» Relacja: Typ: Generalization Rola: Dziedzina: FOT_Zobrazowanie LicznoĞü: Definicja: Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: daneOkreslElemOriZewnZdjecia Dziedzina: FOT_Aerotriangulacja LicznoĞü: 0..1 Definicja: okreĞlenie elementów orientacji zewnĊtrznej zdjĊcia lotniczego Stereotypy: Dziennik Ustaw Nr 263 — 15328 — Poz. 1571 Klasa: FOT_RodzajZd Nazwa: rodzaj zdjĊcia Definicja: klasa, której atrybuty opisują zbiory zdjĊü lotniczych Klasa bazowa: Stereotypy: «CodeList» Atrybut: Nazwa: analogowe 1D]ZD SHãQD zdjĊcie analogowe Dziedzina: LicznoĞü: Definicja: obraz powierzchni ziemi zarejestrowany przez pomiarową kamerĊ analogową zainstalowaną w samolocie lub ĞPLJãRZFXLXWUZDORQ\QD filmie negatywowym lub filmie pozytywowym Stereotypy: Atrybut: Nazwa: cyfrowe 1D]ZD SHãQD zdjĊcie cyfrowe Dziedzina: LicznoĞü: Definicja: obraz powierzchni ziemi zarejestrowany przez pomiarową kamerĊ cyfrową zainstalowaną w samolocie lub ĞPLJãRZFXLXWUZDORQ\QD elektronicznych noĞnikach informacji Stereotypy: Klasa: FOT_ZdjecieSatelitarne Nazwa: ZdjĊcie Satelitarne Definicja: klasa, której atrybuty opisują zdjĊcia satelitarne Klasa bazowa: FOT_Zobrazowanie Stereotypy: «FeatureType» Atrybut: Nazwa: pozycjaNaOrbicie 1D]ZD SHãQD pozycja na orbicie Dziedzina: GM_Point LicznoĞü: 1..* Definicja: pozycja satelity w na orbicie podczas pozyskiwania zobrazowania Stereotypy: «Voidable» Atrybut: Nazwa: wspolczIlorazuWielomianowego 1D]ZD SHãQD ZVSyãF]\QQLNLLORUD]XZLHORPLDQRZHJR Dziedzina: Real LicznoĞü: 1..* {ordered} Definicja: ZVSyãF]\QQLNLLORUD]XZLHORPLDQRZHJRZ\NRU]\VW\ZDQH w procesie ortorektyfikacji Stereotypy: «Voidable» Atrybut: Nazwa: wychylenieUkladuOptycznego 1D]ZD SHãQD Z\FK\OHQLHXNãDGXRSW\F]QHJR Dziedzina: Angle LicznoĞü: 1..3 {ordered} Definicja: kąW\Z\FK\OHQLDXNãDGXRSW\F]QHJR]DLQVWDORZDQHJRQDsatelicie Stereotypy: «Voidable» Relacja: Typ: Generalization Rola: Dziedzina: FOT_Zobrazowanie LicznoĞü: Definicja: Stereotypy: Dziennik Ustaw Nr 263 — 15329 — Poz. 1571 Klasa: FOT_ZdjecieSatelitarne Relacja: Typ: Association Rola: satelita Dziedzina: FOT_Satelita LicznoĞü: Definicja: Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: daneOkreslElemOriZewnZdjecia Dziedzina: FOT_Aerotriangulacja LicznoĞü: 0..* Definicja: Stereotypy: Klasa: FOT_Satelita Nazwa: satelita Definicja: klasa, której atrybuty opisują satelity Klasa bazowa: Stereotypy: «FeatureType» Atrybut: Nazwa: nazwaSatelity 1D]ZD SHãQD nazwa satelity Dziedzina: CharacterString LicznoĞü: Definicja: QD]ZDVDWHOLW\]NWyUHJR]RVWDãRSR]\VNDQH]REUD]RZanie Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: zdjecieSatelitarne Dziedzina: FOT_ZdjecieSatelitarne LicznoĞü: 1..* Definicja: okreĞla parametry obrazu pozyskanego z danego satelity Stereotypy: Klasa: FOT_Aerotriangulacja Nazwa: Aerotriangulacja Definicja: klasa, której atrybuty opisują i zawierają zbiory elementów orientacji zewnĊtrznej zdjĊü lotniczych lub satelitarnych Klasa bazowa: Stereotypy: «FeatureType» Atrybut: Nazwa: dataWykonania 1D]ZD SHãQD data wykonania Dziedzina: Date LicznoĞü: Definicja: data wykonania procesu aerotriangulacji Stereotypy: Dziennik Ustaw Nr 263 — 15330 — Poz. 1571 Klasa: FOT_Aerotriangulacja Atrybut: Nazwa: wspTloweFotopktowPktowWiazacychZBledamiWyr 1D]ZD SHãQD ZVSyãU]ĊGQHWãRZHIRWRSXQNWyZLSXQNWyZZLąĪących, po wyrównaniu, ZUD]]EãĊdami Ğrednimi, Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych LicznoĞü: Definicja: ZVSyãU]ĊGQHZXNãDG]LHZVSyãU]ĊGQ\FKWãRZ\FK]GMĊcia, punktów osnowy IRWRJUDPHWU\F]QHMRUD]SXQNWyZVãXĪących do powiązania zdjĊü w blok, zidentyfikowanych na zdjĊciach na obszarze pokrycia zdjĊü, po Z\UyZQDQLXZUD]]EãĊdami Ğrednimi Stereotypy: Atrybut: Nazwa: elemOrientacjiZewnZBledamiWyr 1D]ZD SHãQD elementy orientacji zewnĊWU]QHMSRZ\UyZQDQLXZUD]]EãĊdami Ğrednimi Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych LicznoĞü: Definicja: ZVSyãU]Ċdne okreĞlająFHSRãRĪenie Ğrodka rzutów oraz kątowe elementy orientacji zewnĊtrznej zdjĊcia w przyjĊtym dla danego opracowania systemie odniesieĔSU]HVWU]HQQ\FKSRZ\UyZQDQLXZUD]]EãĊdami Ğrednimi Stereotypy: Atrybut: Nazwa: wspFotopktowPktowWiazacychZBledamiWyr 1D]ZD SHãQD ZVSyãU]Ċdne fotopunktów i punktów wiąĪąF\FKZUD]]EãĊdami Ğrednimi, po wyrównaniu Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych LicznoĞü: Definicja: ZVSyãU]Ċdne w przyjĊtym dla danego opracowania systemie odniesieĔ przestrzennych, punktów osnowy fotogrametrycznej oraz punktów VãXĪących do powiązania zdjĊü w blok, zidentyfikowanych na zdjĊciach na obszarze pokrycia zdjĊüSRZ\UyZQDQLXZUD]]EãĊdami Ğrednimi Stereotypy: Atrybut: Nazwa: weryfikacjaJakosci 1D]ZD SHãQD Weryfikacja jakoĞci Dziedzina: Boolean LicznoĞü: Definicja: proces weryfikacji jakoĞFLPDWHULDãyZLGDQ\FKRWU]\PDQ\FKZZ\QLNX procesu aerotriangulacji przekazywanych do zasobu w na potrzeby aktualizacji bazy danych zobrazowaĔ lotniczych i satelitarnych Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: daneOSystemieOdniesienia Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu LicznoĞü: Definicja: SRãączenie z klasą okreĞlającą parametry systemu odniesieĔ przestrzennych Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: zdjecieSatelitarne Dziedzina: FOT_ZdjecieSatelitarne LicznoĞü: 1..* Definicja: okreĞla parametry obrazu pozyskanego z danego satelity Stereotypy: Dziennik Ustaw Nr 263 — 15331 — Poz. 1571 Klasa: FOT_Aerotriangulacja Relacja: Typ: Association Rola: wynik15 Dziedzina: FOT_Ortofotomapa LicznoĞü: 1..* Definicja: wynik przetworzenia zdjĊcia lotniczego z wykorzystaniem danych z procesu aerotriangulacji Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: zdjecieLotnicze Dziedzina: FOT_ZdjecieLotnicze LicznoĞü: 1..* Definicja: okreĞla parametry zdjĊcia lotniczego Stereotypy: Klasa: ORT_Ortofotomapa Nazwa: Ortofotomapa Definicja: klasa, której atrybuty opisują i zawierają zbiory danych dotyczące ortofotomapy Klasa bazowa: FOT_Baza Stereotypy: «FeatureType» Atrybut: Nazwa: godlo 1D]ZD SHãQD JRGãR Dziedzina: CharacterString LicznoĞü: Definicja: JRGãRZãDĞciwy dla okreĞORQHJRXNãDGXZVSyãU]Ċdnych prostokątnych SãDVNLFKLSRG]LDãXVHNF\MQHJRV\PEROOLF]ERZ\OXEliczbowo-literowy, który okreĞODSRãRĪHQLHJHRJUDILF]QHDUNXV]DPDS\RUD]SRãRĪenie arkusza mapy wzglĊdem innych arkuszy, zgodnie z okreĞORQ\PSRG]LDãHP sekcyjnym Stereotypy: Atrybut: Nazwa: blSrPolPunktu 1D]ZD SHãQD Eãąd ĞUHGQLSRãRĪenia punktu Dziedzina: Distance LicznoĞü: Definicja: EãąGSRãRĪenia dobrze identyfikowalnego na ortofotomapie szczHJyãX terenowego, którego miarą jest ĞUHGQLEãąd kwadratowy liczony z wektorów przesuniĊü w stosunku do niezaleĪnego pomiaru Stereotypy: Atrybut: Nazwa: przestrzenBarwna 1D]ZD SHãQD przestrzeĔ barwna Dziedzina: CharacterString LicznoĞü: Definicja: przestrzeĔ barwna, zakres widma elektromagnetycznego w jakim ]RVWDãD wykonana ortofotomapa Stereotypy: Atrybut: Nazwa: zbDanychOrto 1D]ZD SHãQD zbiór danych ortofotomapy Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych LicznoĞü: Definicja: zbiór danych ortofotomapy Stereotypy: Dziennik Ustaw Nr 263 — 15332 — Poz. 1571 Klasa: ORT_Ortofotomapa Relacja: Typ: Generalization Rola: Dziedzina: FOT_Baza LicznoĞü: Definicja: Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: daneOSystemieOdniesienia Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu LicznoĞü: Definicja: SRãączenie z klasą okreĞlającą parametry systemu odniesieĔ przestrzennych Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: zrodlo11 Dziedzina: NMT_NMT LicznoĞü: 0..* Definicja: okreĞla ĨUyGãRGDQ\FKGODRUWRIRWRPDS\ Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: zrodlo12 Dziedzina: NMT_NMPT LicznoĞü: 0..* Definicja: okreĞla ĨUyGãRGDQ\FKGODRUWRIRWRPDS\ Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: zrodlo13 Dziedzina: FOT_Zobrazowanie LicznoĞü: 0..* Definicja: okreĞla ĨUyGãRGDQ\FKGODRUWRIRWRPDS\ Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: zrodlo15 Dziedzina: FOT_Aerotriangulacja LicznoĞü: 0..* Definicja: okreĞla ĨUyGãRGDQ\FKGODRUWRIRWRPDS\ Stereotypy: Klasa: FOT_GrupaOrto Nazwa: Grupy ortofotomapy Definicja: klasa, której atrybuty opisująJUXS\ZãDĞciwe dla zbiorów danych RUWRIRWRPDS\ZHGãXJNU\WHULXPWHUHQRZHMZLHONRĞci piksela ortofotomapy Klasa bazowa: Stereotypy: «CodeList» Atrybut: Nazwa: ORTO-005 1D]ZD SHãQD Orto-005 Dziedzina: LicznoĞü: Definicja: zbiór danych ortofotomapy o terenowej wielkoĞci piksela równej 0,05 m Stereotypy: Dziennik Ustaw Nr 263 — 15333 — Poz. 1571 Klasa: FOT_GrupaOrto Atrybut: Nazwa: ORTO-010 1D]ZD SHãQD Orto-010 Dziedzina: LicznoĞü: Definicja: zbiór danych ortofotomapy o terenowej wielkoĞci piksela równej 0,10 m Stereotypy: Atrybut: Nazwa: ORTO-025 1D]ZD SHãQD Orto-025 Dziedzina: LicznoĞü: Definicja: zbiór danych ortofotomapy o terenowej wielkoĞci piksela równej 0,25 m Stereotypy: Atrybut: Nazwa: ORTO-050 1D]ZD SHãQD Orto-050 Dziedzina: LicznoĞü: Definicja: zbiór danych ortofotomapy o terenowej wielkoĞci piksela równej 0,50 m Stereotypy: Atrybut: Nazwa: ORTO-100 1D]ZD SHãQD Orto-100 Dziedzina: LicznoĞü: Definicja: zbiór danych ortofotomapy o terenowej wielkoĞci piksela równej 1 m Stereotypy: Atrybut: Nazwa: ORTO-250 1D]ZD SHãQD Orto-250 Dziedzina: LicznoĞü: Definicja: zbiór danych ortofotomapy o terenowej wielkoĞci piksela równej 2,5 m Stereotypy: Atrybut: Nazwa: ORTO-500 1D]ZD SHãQD Orto-500 Dziedzina: LicznoĞü: Definicja: zbiór danych ortofotomapy o terenowej wielkoĞci piksela równej 5 m Stereotypy: Atrybut: Nazwa: niestandardowa 1D]ZD SHãQD niestandardowa Dziedzina: LicznoĞü: Definicja: ]ELyUGDQ\FKRUWRIRWRPDS\NWyU\QLHVSHãQLDNU\WHUium zaliczenia do Īadnej z grup Stereotypy: Klasa: NMT_UksztaltowanieTerenu Abstract Nazwa: XNV]WDãWRZDQLHWHUHQX Definicja: klasa abstrakcyjna utworzona na potrzeby klas dotyczących bazy danych numerycznego modelu terenu Klasa bazowa: FOT_Baza Stereotypy: «FeatureType» Dziennik Ustaw Nr 263 — 15334 — Poz. 1571 Klasa: NMT_UksztaltowanieTerenu Abstract Atrybut: Nazwa: dataPozyskaniaDanychPom 1D]ZD SHãQD data pozyskania danych pomiarowych Dziedzina: Date LicznoĞü: 1..* Definicja: data pozyskania danych pomiarowych dla numerycznego modelu terenu lub numerycznego modelu pokrycia terenu Stereotypy: Atrybut: Nazwa: blSredniWys 1D]ZD SHãQD Eãąd Ğredni wysokoĞci Dziedzina: Distance LicznoĞü: 1 Definicja: Eãąd wysokoĞci punktu pomiarowego numerycznego, którego miarą jest ĞUHGQLEãąd kwadratowy liczony z wektorów przesuniĊü w stosunku do niezaleĪnego pomiaru Stereotypy: Atrybut: Nazwa: godlo 1D]ZD SHãQD JRGãR Dziedzina: CharacterString LicznoĞü: 1 Definicja: JRGãRZãDĞciwy dla okreĞORQHJRXNãDGXZVSyãU]Ċdnych prostokątnych SãDVNLFKLSRG]LDãXVHNF\MQHJRV\PEROOLF]ERZ\OXEliczbowo-literowy, który okreĞODSRãRĪHQLHJHRJUDILF]QHDUNXV]DPDS\RUD]SRãRĪenie arkusza mapy wzglĊdem innych arkuszy, zgodnie z okreĞORQ\PSRG]LDãHP sekcyjnym Stereotypy: Atrybut: Nazwa: rodzajDanychZrodl 1D]ZD SHãQD rodzaj danych ĨUyGãRZ\FK Dziedzina: CharacterString LicznoĞü: 1 Definicja: rodzaj danych ĨUyGãRZ\FKZ\NRU]\VWDQ\FKZSURFHVLHSR]\VNDQLDGDQ\ch pomiarowych numerycznego modelu terenu i numerycznego modelu pokrycia terenu Stereotypy: Relacja: Typ: Generalization Rola: klasa bazowa Dziedzina: NMT_NMT LicznoĞü: Definicja: Stereotypy: Relacja: Typ: Generalization Rola: klasa bazowa Dziedzina: NMT_NMPT LicznoĞü: Definicja: Stereotypy: Relacja: Typ: Generalization Rola: Dziedzina: FOT_Baza LicznoĞü: Definicja: Stereotypy: Dziennik Ustaw Nr 263 — 15335 — Poz. 1571 Klasa: NMT_UksztaltowanieTerenu Abstract Relacja: Typ: Association Rola: daneOSystemieOdniesienia Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu LicznoĞü: Definicja: SRãączenie z klasą okreĞlającą parametry systemu odniesieĔ przestrzennych Stereotypy: Klasa: NMT_ChmuraPunktow Nazwa: Chmura punktów Definicja: klasa, której atrybuty opisują chmury punktów pomiarowych i zawierają zbiory danych dotyczące chmury punktów pomiarowych o okreĞlonych ZVSyãU]Ċdnych przestrzennych zarejestrowanych przez urządzenie skanujące zainstalowane na samolocie lub ĞPLJãRZFXPHWRGą lotniczego skanowania laserowego Klasa bazowa: Stereotypy: «FeatureType» Atrybut: Nazwa: dataNalotu 1D]ZD SHãQD data nalotu Dziedzina: Date LicznoĞü: 1…* Definicja: data nalotu w czasie którego pozyskano dane pomiarowe metodą lotniczego skanowania laserowego Stereotypy: Atrybut: Nazwa: gestoscPktow 1D]ZD SHãQD gĊstoĞü punktów Dziedzina: Integer LicznoĞü: Definicja: liczba punktów pomiarowych na 1 m2 Stereotypy: Atrybut: Nazwa: blSredniWysokosci 1D]ZD SHãQD Eãąd Ğredni wysokoĞci Dziedzina: Distance LicznoĞü: Definicja: Eãąd wysokoĞci punktu pomiarowego (laserowego), którego miarą jest ĞUHGQLEãąd kwadratowy liczony z wektorów przesuniĊü w stosunku do niezaleĪnego pomiaru Stereotypy: Atrybut: Nazwa: Chmura 1D]ZD SHãQD chmura punktów Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych LicznoĞü: Definicja: zbiór danych przestrzennych w postaci chmury punktów pozyskanych metodą skaningu laserowego Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: wynik1 Dziedzina: NMT_ChmuraPktowKlasyf LicznoĞü: 1..* Definicja: okreĞla wyniki klasyfikacji chmury punktów pozyskanych metodą skaningu laserowego, to znaczy zbiory danych pomiarowych numerycznego modelu terenu Stereotypy: Dziennik Ustaw Nr 263 — 15336 — Poz. 1571 Klasa: NMT_ChmuraPunktowKlasyf Nazwa: Chmura punktów po klasyfikacji Definicja: klasa, której atrybuty opisują te dane pomiarowe i zawierają zbiory danych pomiarowych dotyczące numerycznego modelu terenu pozyskane metodą lotniczego skanowania laserowego utworzone w procesie klasyfikacji chmury punktów na punkty reprezentujące niską wegetacjĊ, Ğrednią wegetacjĊ, wysoką wegetacjĊ, budynki i budowle, powierzchnie wodne, leĪące na gruncie oraz niesklasyfikowane Klasa bazowa: Stereotypy: «FeatureType» Atrybut: Nazwa: niskaWegetacja 1D]ZD SHãQD niska wegetacja Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych LicznoĞü: Definicja: zbiór danych pomiarowych numerycznego modelu terenu reprezentujących niską wegetacjĊ, o wysokoĞci do 0,40 m Stereotypy: Atrybut: Nazwa: sredniaWegetacja 1D]ZD SHãQD Ğrednia wegetacja Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych LicznoĞü: Definicja: zbiór danych pomiarowych numerycznego modelu terenu reprezentujących Ğrednią wegetacjĊ, o wysokoĞci wynoszącej powyĪej 0,40 m do 2,00 m Stereotypy: Atrybut: Nazwa: wysokaWegetacja 1D]ZD SHãQD wysoka wegetacja Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych LicznoĞü: Definicja: zbiór danych pomiarowych numerycznego modelu terenu reprezentujących wysoką wegetacjĊ, o wysokoĞci powyĪej 2,00 m Stereotypy: Atrybut: Nazwa: budynkiIBudowle 1D]ZD SHãQD budynki i budowle Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych LicznoĞü: 1 Definicja: zbiór danych pomiarowych numerycznego modelu terenu reprezentujących budynki i budowle Stereotypy: Atrybut: Nazwa: powWod 1D]ZD SHãQD powierzchnie wód Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych LicznoĞü: Definicja: zbiór danych pomiarowych numerycznego modelu terenu reprezentujących powierzchnie wód Stereotypy: Atrybut: Nazwa: Grunt 1D]ZD SHãQD punkty leĪące na gruncie Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych LicznoĞü: Definicja: zbiór danych pomiarowych numerycznego modelu terenu reprezentujących punkty na powierzchni gruntu Stereotypy: Dziennik Ustaw Nr 263 — 15337 — Poz. 1571 Klasa: NMT_ChmuraPunktowKlasyf Atrybut: Nazwa: Niesklasyfikowane 1D]ZD SHãQD Niesklasyfikowane Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych LicznoĞü: Definicja: zbiór danych pomiarowych numerycznego modelu terenu nie zakwalifikowanych do Īadnej z klas Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: zrodlo1 Dziedzina: NMT_ChmuraPunktow LicznoĞü: 1..* Definicja: okreĞla dane ĨUyGãRZHZSRVWDFLFKPXU\SXQNWyZZ\NRU]\VWDQHZ procesie klasyfikacji Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: wynik2 Dziedzina: NMT_ZbDanychPomNMT LicznoĞü: 1..* Definicja: okreĞla dane wynikowe dla zbioru danych pomiarowych numerycznego modelu terenu po klasyfikacji chmury punktów Stereotypy: Klasa: NMT_WektorPunkt Nazwa: punkty pomiarowe numerycznego modelu terenu Definicja: klasa, której atrybuty opisują zbiory punktów pomiarowych wchodzących ZVNãDGGDQ\FKSRPLDURZ\FKQXPHU\F]QHJRPRGHOXWHUHnu Klasa bazowa: Stereotypy: «FeatureType» Atrybut: Nazwa: rodzPunktu 1D]ZD SHãQD rodzaj punktu Dziedzina: FOT_RodzajPunktu LicznoĞü: Definicja: okreĞla rodzaj punktu pomiarowego wchodząFHJRZVNãDGGDQ\FK pomiarowych numerycznego modelu terenu Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: zrodlo4 Dziedzina: FOT_Zobrazowanie LicznoĞü: 0..* Definicja: okreĞla dane ĨUyGãRZHGODSXQNWyZSRPLDURZ\FKZFKRG]ąF\FKZVNãDG danych pomiarowych numerycznego modelu terenu Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: zrodlo8 Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu LicznoĞü: 0..* Definicja: okreĞla dane ĨUyGãRZHSR]\VNDQHLQQ\PLQLĪ fotogrametryczna metodami stosowanymi w geodezji i kartografii dla punktów pomiarowych wchodząF\FKZVNãDGGDQ\FKSRPLDURZ\FKQXPHU\F]QHJRPRGHOX terenu Stereotypy: Dziennik Ustaw Nr 263 — 15338 — Poz. 1571 Klasa: NMT_WektorPunkt Relacja: Typ: Association Rola: wynik6 Dziedzina: NMT_ZbDanychPomNMT LicznoĞü: 1..* Definicja: okreĞla dane wynikowe dla zbioru danych pomiarowych numerycznego modelu terenu Stereotypy: Klasa: NMT_WektorLinia Nazwa: linie pomiarowe numerycznego modelu terenu Definicja: klasa, której atrybuty opisują zbiory linii pomiarowych wchodzących w VNãDGGDQ\FKSRPLDURZ\FKQXPHU\F]QHJRPRGHOXWHUHQX Klasa bazowa: Stereotypy: «FeatureType» Atrybut: Nazwa: rodzLinii 1D]ZD SHãQD rodzaj linii Dziedzina: FOT_RodzajLinii LicznoĞü: Definicja: okreĞla rodzaj linii pomiarowej wchodząFHMZVNãDGGDQ\FKSRPLDURZ\FK numerycznego modelu terenu Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: zrodlo3 Dziedzina: FOT_Zobrazowanie LicznoĞü: 0..* Definicja: okreĞla dane ĨUyGãRZHGODOLQLLSRPLDURZ\FKZFKRG]ąF\FKZVNãDG danych pomiarowych numerycznego modelu terenu Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: zrodlo9 Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu LicznoĞü: 0..* Definicja: okreĞla dane ĨUyGãRZHSR]\VNDQHLQQ\PLQLĪ fotogrametryczna metodami stosowanymi w geodezji i kartografii dla linii pomiarowych wchodzących ZVNãDGGDQ\FKSRPLDURZ\FKQXPHU\F]QHJRPRGHOXWHUHnu Relacja: Typ: Association Rola: wynik5 Dziedzina: NMT_ZbDanychPomNMT LicznoĞü: 1..* Definicja: okreĞla dane wynikowe dla zbioru danych pomiarowych numerycznego modelu terenu Stereotypy: Klasa: NMT_ZbDanychPomNMT Nazwa: zbiór danych pomiarowych numerycznego modelu terenu Definicja: klasa, której atrybuty opisująJUXS\ZãDĞciwe dla zbiorów danych SRPLDURZ\FKQXPHU\F]QHJRPRGHOXWHUHQXZHGãXJNU\Werium GRNãDGQRĞci wysokoĞciowej, okreĞlonej przez wartoĞüEãĊdu Ğredniego wyznaczonej wysokoĞci, danych pomiarowych wchodząF\FKZVNãDGW\FK zbiorów Klasa bazowa: Stereotypy: «FeatureType» Dziennik Ustaw Nr 263 — 15339 — Poz. 1571 Klasa: NMT_ZbDanychPomNMT Atrybut: Nazwa: Grupa 1D]ZD SHãQD grupa zbiorów danych pomiarowych numerycznego modelu terenu Dziedzina: LicznoĞü: Definicja: grupa zbiorów zbiór danych pomiarowych numerycznego modelu terenu, ZHGãXJNU\WHULXPGRNãDGQRĞci wysokoĞciowej, okreĞlonej przez wartoĞü EãĊdu Ğredniego wyznaczonej wysokoĞci, danych pomiarowych wchodząF\FKZVNãDGW\FK]ELRUyZ Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: zrodlo2 Dziedzina: NMT_ChmuraPktowKlasyf LicznoĞü: 1..* Definicja: okreĞla dane ĨUyGãRZHGOD]ELRUXGDQ\FKSRPLDURZ\FKQXPHU\F]QHJR modelu terenu Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: zrodlo5 Dziedzina: NMT_WektorLinia LicznoĞü: 0..* Definicja: okreĞla dane ĨUyGãRZHGOD]ELRUXGDQ\FKSRPLDURZ\FKQXPHU\F]QHJR modelu terenu Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: zrodlo6 Dziedzina: NMT_WektorPunkt LicznoĞü: 0..* Definicja: okreĞla dane ĨUyGãRZHGOD]ELRUXGDQ\FKSRPLDURZ\FKQXPHU\F]QHJR modelu terenu Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: wynik10 Dziedzina: NMT_NMT LicznoĞü: 1..* Definicja: okreĞla dane wynikowe dla zbioru danych pomiarowych numerycznego modelu terenu Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: wynik7 Dziedzina: NMT_NMPT LicznoĞü: 1..* Definicja: okreĞla dane wynikowe dla zbioru danych pomiarowych numerycznego modelu terenu Stereotypy: Dziennik Ustaw Nr 263 — 15340 — Poz. 1571 Klasa: NMT_NMT Nazwa: numeryczny model terenu Definicja: klasa, której atrybuty opisująJUXS\ZãDĞciwe dla zbiorów danych QXPHU\F]QHJRPRGHOXWHUHQXZHGãXJNU\WHULXPLQWHUZDãXVLDWNLSXQNWyZ wysokoĞFLRZ\FK]DZDUW\FKZW\FK]ELRUDFKRUD]GRNãDGQRĞci wysokoĞciowej wykorzystanego zbioru danych pomiarowych numerycznego modelu terenu i zawierają zbiory danych numerycznego modelu terenu Klasa bazowa: NMT_UksztaltowanieTerenu Stereotypy: «FeatureType» Atrybut: Nazwa: Grupa 1D]ZD SHãQD grupa zbiorów danych numerycznego modelu terenu Dziedzina: FOT_GrupaNMT LicznoĞü: Definicja: grupa zbiorów danych numerycznego modelu terenu, wHGãXJNU\WHULXP LQWHUZDãXVLDWNLSXQNWyZZ\VRNRĞciowych zawartych w tych zbiorach RUD]GRNãDGQRĞci wysokoĞciowej wykorzystanego zbioru danych pomiarowych numerycznego modelu terenu Stereotypy: Atrybut: Nazwa: zbDanychNMT 1D]ZD SHãQD zbiór danych numerycznego modelu terenu Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych LicznoĞü: 1 Definicja: zbiór danych numerycznego modelu terenu Stereotypy: Relacja: Typ: Generalization Rola: Dziedzina: NMT_UksztaltowanieTerenu LicznoĞü: Definicja: Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: zrodlo10 Dziedzina: NMT_ZbDanychPomNMT LicznoĞü: 1..* Definicja: okreĞla dane ĨUyGãRZHGOD]ELRUXGDQ\FKQXPHU\F]QHJRPRGHOXWHUHQu Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: wynik11 Dziedzina: ORT_Ortofotomapa LicznoĞü: 1..* Definicja: okreĞla dane wynikowe dla zbioru danych numerycznego modelu terenu Stereotypy: Klasa: NMT_NMPT Nazwa: numeryczny model pokrycia terenu Definicja: klasa, której atrybuty opisująJUXS\ZãDĞciwe dla zbiorów danych QXPHU\F]QHJRPRGHOXSRNU\FLDWHUHQXZHGãXJNU\WHULXPLQWHUZDãXVLDWNL punktów wysokoĞFLRZ\FK]DZDUW\FKZW\FK]ELRUDFKRUD]GRNãDGQRĞci wysokoĞciowej wykorzystanego zbioru danych pomiarowych numerycznego modelu terenu i zawierają zbiory danych numerycznego modelu pokrycia terenu Klasa bazowa: NMT_UksztaltowanieTerenu Stereotypy: «FeatureType» Dziennik Ustaw Nr 263 — 15341 — Poz. 1571 Klasa: NMT_NMPT Atrybut: Nazwa: Grupa 1D]ZD SHãQD zbiorów danych numerycznego modelu pokrycia terenu Dziedzina: FOT_GrupaNMPT LicznoĞü: Definicja: grupa zbiorów zbiór danych numerycznego modelu pokrycia terenu, NU\WHULXPLQWHUZDãXVLDWNLSXQNWyZZ\VRNRĞciowych zawartych w tych ]ELRUDFKRUD]GRNãDGQRĞci wysokoĞciowej wykorzystanego zbioru danych pomiarowych numerycznego modelu terenu Stereotypy: Atrybut: Nazwa: zbDanychNMPT 1D]ZD SHãQD zbiór danych numerycznego modelu terenu Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych LicznoĞü: 1 Definicja: zbiór danych numerycznego modelu pokrycia terenu Stereotypy: Relacja: Typ: Generalization Rola: Dziedzina: NMT_UksztaltowanieTerenu LicznoĞü: Definicja: Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: zrodlo7 Dziedzina: NMT_ZbDanychPomNMT LicznoĞü: 1..* Definicja: okreĞla dane ĨUyGãRZHGOD]ELRUXGDQ\FKQXPHU\F]QHJRPRGHOXSRNU\cia terenu Stereotypy: Relacja: Typ: Association Rola: wynik12 Dziedzina: ORT_Ortofotomapa LicznoĞü: 1..* Definicja: okreĞla dane wynikowe dla zbioru danych numerycznego modelu pokrycia terenu Stereotypy: Klasa: FOT_RodzajPunktu Nazwa: rodzaj punktu Definicja: klasa, której atrybuty opisują zbiory punktów wchodząF\FKZVNãDG zbiorów danych pomiarowych numerycznego modelu terenu Klasa bazowa: Stereotypy: «Data Type» Atrybut: Nazwa: pktMasowy 1D]ZD SHãQD punkt masowy Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych LicznoĞü: Definicja: punkt masowy (pikieta), punkt o okreĞORQ\FKZVSyãU]Ċdnych, którego SRãRĪenie wzglĊGQHMHVWXZDUXQNRZDQHSUDZLGãRZ\PRGZ]RURZDQLHP rzeĨby terenu Stereotypy: Dziennik Ustaw Nr 263 — 15342 — Poz. 1571 Klasa: FOT_RodzajPunktu Atrybut: Nazwa: pktCharakterystycznyPikieta 1D]ZD SHãQD punkt charakterystyczny, pikieta Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych LicznoĞü: Definicja: punkt charakterystyczny (pikieta), punkt o okreĞORQ\FKZVSyãU]Ċdnych, NWyUHJRSRãRĪenie wzglĊGQHMHVWXZDUXQNRZDQHSUDZLGãRZ\P RGZ]RURZDQLHPXNV]WDãWRZDQLDWHUHQX]ORNDOL]RZDQ\Qa szczycie, w VLRGOHLSU]HãĊczy oraz w miejscach lokalnych wypiĊtrzeĔL]DJãĊbieĔ, skrzyĪowaĔ dróg i zmian ich kierunków Stereotypy: Atrybut: Nazwa: pktWysokosciowyKota 1D]ZD SHãQD punkt wysokoĞciowy, kota Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych LicznoĞü: Definicja: punkt wysokoĞciowy (kota), punkt o okreĞORQ\FKZVSyãU]Ċdnych, którego SRãRĪenie wzglĊGQHMHVWXZDUXQNRZDQHSUDZLGãRZ\PRGZ]RURZDQLHP rzeĨby terenu pozyskany w wyniku pomiarów terenowych (fotopunkt) lub ze standardowych opracowaĔ kartograficznych Stereotypy: Klasa: FOT_RodzajLinii Nazwa: rodzaj linii Definicja: klasa, której atrybuty opisują zbiory linii wchodząF\FKZVNãDG]ELRUyZ danych pomiarowych numerycznego modelu terenu Klasa bazowa: Stereotypy: «DataType» Atrybut: Nazwa: liniaGrzbietuZlebu 1D]ZD SHãQD linia grzbietu lub Īlebu Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych LicznoĞü: Definicja: linia, o okreĞORQ\FKZVSyãU]ĊGQ\FKSRãRĪRQDZ]GãXĪ grzbietu i Īlebu dających siĊ zgeneralizowaü do linii Stereotypy: Atrybut: Nazwa: liniaSkarpUrwiskMurowOporowych 1D]ZD SHãQD linia skarp, urwisk lub murów oporowych Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych LicznoĞü: Definicja: linia, o okreĞORQ\FKZVSyãU]ĊGQ\FKSRãRĪRQDZ]GãXĪ krawĊdzi górnej i dolnej wypiĊWU]RQ\FKOXE]DJãĊbionych liniowych form terenowych np. w postaci skarp i urwisk, dróg, nasypów, murów oporowych Stereotypy: Atrybut: Nazwa: liniaCieku 1D]ZD SHãQD linia cieku Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych LicznoĞü: Definicja: linia, o okreĞORQ\FKZVSyãU]ĊGQ\FKSRãRĪRQDZ]GãXĪ cieku dającego siĊ zgeneralizowaü do linii Stereotypy: Dziennik Ustaw Nr 263 — 15343 — Poz. 1571 Klasa: FOT_RodzajLinii Atrybut: Nazwa: liniaWzdluzGranicObszOJednostajnymSpadku 1D]ZD SHãQD OLQLDZ]GãXĪ granic obszaru o jednostajnym spadku Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych LicznoĞü: Definicja: linia zamkniĊta, o okreĞORQ\FKZVSyãU]Ċdnych, opisująca granice obszaru RMHGQRVWDMQ\PVSDGNXQSFLHNLNDQDã\ Stereotypy: Atrybut: Nazwa: liniaWzdluzGranicObszWylaczonego 1D]ZD SHãQD OLQLDZ]GãXĪJUDQLFREV]DUXZ\ãączonego Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych LicznoĞü: Definicja: linia zamkniĊta, o okreĞORQ\FKZVSyãU]Ċdnych, opisująca granice obszaru Z\ãączonego z pomiarów fotogrametrycznych, dla którego pozyskanie danych wysokoĞciowych metodą fotogrametryczną z wymaganą GRNãDGQRĞcią nie jest moĪliwe Stereotypy: Atrybut: Nazwa: liniaWzdluzGranicObszPlanarnego 1D]ZD SHãQD OLQLDSRãRĪRQDZ]GãXĪ granic obszaru planarnego Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych LicznoĞü: Definicja: linia zamkniĊta, o okreĞORQ\FKZVSyãU]Ċdnych, opisująca granice obszaru planarnego np. jezioro, staw, osadnik Stereotypy: Atrybut: Nazwa: liniaWarstwicZWysokoscia 1D]ZD SHãQD warstwica z nadaną wysokoĞcią Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych LicznoĞü: Definicja: linia warstwicy z nadaną wysokoĞcią Stereotypy: Klasa: NMT_GrupaZbDanychPomNMT Nazwa: grupa zbiorów danych pomiarowych numerycznego modelu terenu Definicja: klasa, której atrybuty opisują grupy zbiorów danych pomiarowych QXPHU\F]QHJRPRGHOXWHUHQXZHGãXJNU\WHULXPGRNãDGnoĞci wysokoĞciowej, okreĞlonej przez wartoĞüEãĊdu Ğredniego wyznaczonej wysokoĞci, danych pomiarowych wchodząF\FKZVNãDGW\FK]ELRUyZ Klasa bazowa: Stereotypy: «CodeList» Atrybut: Nazwa: NMT-01 1D]ZD SHãQD NMT-01 Dziedzina: LicznoĞü: Definicja: zbiór danych pomiarowych numerycznego modelu terenuRGRNãDGQRĞci wysokoĞciowej danych pomiarowych wchodząF\FKZVNãDGWHJR]ELRUX nie mniejszej od 0,20 m Stereotypy: Dziennik Ustaw Nr 263 — 15344 — Poz. 1571 Klasa: NMT_GrupaZbDanychPomNMT Atrybut: Nazwa: NMT-025 1D]ZD SHãQD NMT-025 Dziedzina: LicznoĞü: Definicja: zbiór danych pomiarowych numerycznego modelu terenuRGRNãDGQRĞci wysokoĞciowej danych pomiarowych wchodząF\FKZVNãDGWHJR]ELRUX mniejszej od 0,20 m i nie mniejszej od 0,80 m Stereotypy: Atrybut: Nazwa: NMT-050 1D]ZD SHãQD NMT-050 Dziedzina: LicznoĞü: Definicja: zbiór danych pomiarowych numerycznego modelu terenuRGRNãDGQRĞci wysokoĞciowej danych pomiarowych wchodząF\FKZVNãDGWHJR]ELRUX mniejszej od 0,80 m i nie mniejszej od 2,00 m Stereotypy: Atrybut: Nazwa: NMT-0100 1D]ZD SHãQD NMT-0100 Dziedzina: LicznoĞü: Definicja: zbiór danych pomiarowych numerycznego modelu terenuRGRNãDGQRĞci wysokoĞciowej danych pomiarowych wchodząF\FKZVNãDGWHJR]ELRUX mniejszej od 2,00 m Stereotypy: Atrybut: Nazwa: niestandardowy 1D]ZD SHãQD niestandardowy Dziedzina: LicznoĞü: Definicja: zbiór danych pomiarowych numerycznego modelu terenu, który nie VSHãQLDNU\WHULXP]DOLF]HQLDGRĪadnej z grup Stereotypy: Klasa: FOT_GrupaNMT Nazwa: grupa numerycznego modelu terenu Definicja: klasa, której atrybuty opisująJUXS\ZãDĞciwe dla zbiorów danych numerycznego modelu terenu, utworzonych w wyniku pr]HNV]WDãFHQLD algorytmem interpolacyjnym danych pomiarowych numerycznego modelu WHUHQXZHGãXJNU\WHULXPLQWHUZDãXVLDWNLSXQNWyZZysokoĞciowych oraz GRNãDGQRĞci wysokoĞciowej zbioru danych pomiarowych wykorzystanego w procesie opracowania zbiorów danych numerycznego modelu terenu Klasa bazowa: Stereotypy: «CodeList» Atrybut: Nazwa: NMT-1 1D]ZD SHãQD NMT-1 Dziedzina: LicznoĞü: Definicja: zbiór danych numerycznego modelu terenu o interwale siatki 1 m utworzony na podstawie danych pomiarowych NMT-01 Stereotypy: Dziennik Ustaw Nr 263 — 15345 — Poz. 1571 Klasa: FOT_GrupaNMT Atrybut: Nazwa: NMT-5 1D]ZD SHãQD NMT-5 Dziedzina: LicznoĞü: Definicja: zbiór danych numerycznego modelu terenu o interwale siatki 5 m utworzony na podstawie danych pomiarowych NMT-01 Stereotypy: Atrybut: Nazwa: NMT-25 1D]ZD SHãQD NMT-25 Dziedzina: LicznoĞü: Definicja: zbiór danych numerycznego modelu terenu o interwale siatki 25 m utworzony na podstawie danych pomiarowych NMT-01 lub NMT-025 Stereotypy: Atrybut: Nazwa: NMT-50 1D]ZD SHãQD NMT-50 Dziedzina: LicznoĞü: Definicja: zbiór danych numerycznego modelu terenu o interwale siatki 50 m utworzony na podstawie danych pomiarowych NMT-01 lub NMT-025 lub NMT-050 Stereotypy: Atrybut: Nazwa: NMT-100 1D]ZD SHãQD NMT-100 Dziedzina: LicznoĞü: Definicja: zbiór danych numerycznego modelu terenu o interwale siatki 100 m utworzony na podstawie danych pomiarowych NMT-01 lub NMT-025 lub NMT-050 lub NMT-0100 Stereotypy: Atrybut: Nazwa: niestandardowy 1D]ZD SHãQD niestandardowy Dziedzina: LicznoĞü: Definicja: zbiór danych numerycznego modelu terenu, który nie VSHãQLDNU\WHULXP zaliczenia do Īadnej z grup Stereotypy: Klasa: FOT_GrupaNMPT Nazwa: grupa numerycznego modelu pokrycia terenu Definicja: klasy, której atrybuty opisująJUXS\ZãDĞciwe dla zbiorów danych numerycznego modelu pokrycia terenu, utworzonych w wyniku SU]HNV]WDãFHQLDDOJRU\WPHPLQWHUSRODF\MQ\PGDQ\FKSomiarowych numerycznego modelu terenu leĪących powyĪej powierzchni terenu oraz reprezentująF\FKSRZLHU]FKQLHZRGQHZHGãXJNU\WHULXPLQWHUZDãX siatki punktów wysokoĞFLRZ\FKRUD]GRNãDGQRĞci wysokoĞciowej zbiorów danych pomiarowych wykorzystanego w procesie opracowania zbiorów danych numerycznego modelu pokrycia terenu Klasa bazowa: Stereotypy: «CodeList» Dziennik Ustaw Nr 263 — 15346 — Poz. 1571 Klasa: FOT_GrupaNMPT Atrybut: Nazwa: NMPT-0 1D]ZD SHãQD NMPT-0 Dziedzina: LicznoĞü: Definicja: zbiór danych numerycznego modelu terenu o interwale siatki 50 m utworzony na podstawie danych pomiarowych NMT-01 lub NMT-025 lub NMT-050 zbiór danych numerycznego modelu pokrycia terenu o interwale siatki 0,50 m utworzony na podstawie danych pomiarowych NMT-01 Stereotypy: Atrybut: Nazwa: NMPT-1 1D]ZD SHãQD NMPT-1 Dziedzina: LicznoĞü: Definicja: zbiór danych numerycznego modelu pokrycia terenu o interwale siatki 1 m utworzony na podstawie danych pomiarowych NMT-01 Stereotypy: Atrybut: Nazwa: NMPT-5 1D]ZD SHãQD NMPT-5 Dziedzina: LicznoĞü: Definicja: zbiór danych numerycznego modelu pokrycia terenu o interwale siatki 5 m utworzony na podstawie danych pomiarowych NMT-01 lub NMT-025 Stereotypy: Atrybut: Nazwa: niestandardowy 1D]ZD SHãQD niestandardowy Dziedzina: LicznoĞü: Definicja: zbiór danych numerycznego modelu terenu, który nie VSHãQLDNU\WHULXP zaliczenia do Īadnej z grup Stereotypy: 1

1. Katalog obiektów Modelu Podstawowego Klasa: BT_CyklZyciaInfo Nazwa: cykl Īycia – info Definicja: Typ reprezentujący cykl Īycia wersji obiektu w zbiorze danych. Stereotypy: «DataType» Atrybut: Nazwa: koniecWersjiObiektu 1D]ZD SHãQD koniec okresu Īycia wersji Dziedzina: DateTime LicznoĞü: 0..1 Definicja: ‘DWDLF]DVNLHG\ZHUVMDRELHNWX]RVWDãD Z\FRIDQD ze zbioru danych. Atrybut: Nazwa: poczatekWersjiObiektu 1D]ZD SHãQD początek okresu Īycia wersji Dziedzina: DateTime LicznoĞü: Definicja: 1 ‘DWDLF]DVNLHG\ZHUVMDRELHNWX]RVWDãDZSURZDG]Rna lub zmieniona w zbiorze danych. Dziennik Ustaw Nr 263 — 15347 — Poz. 1571 Klasa: BT_CyklZyciaInfo Ograniczenie: Nazwa: koniec wersji obiektu JĊzyk naturalny: Data wprowadzona jako wartoĞü atrybutu koniecWersjiObiektu musi byü póĨniejsza niĪ wartoĞü arybutupoczatekWersjiObiektu. OCL: inv: self.koniecWersjiObiektu.isAfter(self.poczatekWersjiObiektu) Klasa: BT_Dokument Nazwa: dokument Definicja: Rzeczowe Ğwiadectwo jakiegoĞ zjawiska sporząG]RQHZIRUPLHZãDĞciwej dla danego czasu i miejsca. Stereotypy: «DataType» Atrybut: Nazwa: data 1D]ZD SHãQD data Dziedzina: Date LicznoĞü: 1 Definicja: Data wystawienia, publikacji lub wejĞcia w Īycie dokumentu (aktu). Stereotypy: «Voidable» Atrybut: Nazwa: opis 1D]ZD SHãQD opis Dziedzina: CharacterString LicznoĞü: 0..1 Definicja: Opis dokumentu. Atrybut: Nazwa: rodzaj 1D]ZD SHãQD rodzaj Dziedzina: DC_RodzajDokumentu LicznoĞü: 1 Definicja: Rodzaj dokumentu. Atrybut: Nazwa: status 1D]ZD SHãQD status Dziedzina: DC_StatusDokumentuKod LicznoĞü: 1 Definicja: Status dokumentu. Atrybut: Nazwa: sygnatura 1D]ZD SHãQD sygnatura Dziedzina: CharacterString LicznoĞü: 0..1 Definicja: Sygnatura dokumentu nadana przez twórcĊ. Atrybut: Nazwa: tytul 1D]ZD SHãQD W\WXã Dziedzina: CharacterString LicznoĞü: 1 Definicja: 7\WXãOXEQD]ZDGRNXPHQWX Dziennik Ustaw Nr 263 — 15348 — Poz. 1571 Klasa: BT_Dokument Atrybut: Nazwa: wydawca 1D]ZD SHãQD wydawca Dziedzina: CharacterString LicznoĞü: 1 Definicja: Organ/osoba wydająca dokument. Atrybut: Nazwa: zasobSieciowy 1D]ZD SHãQD zasób sieciowy Dziedzina: CI_OnlineResource LicznoĞü: 0..* Definicja: Zasób sieciowy np. adres URL pod którym dostĊpny jest tekst dokumentu. Klasa: BT_Identyfikator Nazwa: identyfikator IIP Definicja: Typ reprezentujący unikalny identyfikator obiektu nadawany przez dostawcĊ zbioru danych. Identyfikator ten moĪe zostaü wykorzystany przez zewnĊtrzne systemy/aplikacje aby zbudowaü referencjĊ do obiektu. Stereotypy: «DataType» Atrybut: Nazwa: lokalnyId 1D]ZD SHãQD identyfikator lokalny Dziedzina: CharacterString LicznoĞü: 1 Definicja: Lokalny identyfikator obiektu przestrzennego nadawany przez dostawcĊ zbioru danych. Identyfikator musi byü unikalny w zakresie przestrzeni nazw tzn. Īe Īaden obiekt nie moĪe mieü takiego samego identyfikatora. UnikalnoĞü identyfikatora w przestrzeni nazw gwarantuje dostawca zbioru danych. Atrybut: Nazwa: przestrzenNazw 1D]ZD SHãQD przestrzeĔ nazw Dziedzina: CharacterString LicznoĞü: 1 Definicja: Nazwa przestrzeni nazw identyfikującej zbiór danych z którego pochodzi obiekt przestrzenny. Atrybut: Nazwa: wersjaId 1D]ZD SHãQD identyfikator wersji Dziedzina: CharacterString LicznoĞü: 0..1 Definicja: Identyfikator poszczególnej wersji obiektu przestrzennego. JeĪeli specyfikacja obiektu zawiera informacje o cyklu Īycia obiektu identyfikator wersji jest uĪywany do rozróĪnienia poszczególnych wersji obiektu. W zestawie wszystkich wersji danego obiektu identyfikator wersji musi byü unikalny. Ograniczenie: Nazwa: dozwolone znaki dla atrybutów lokalnyId i przestrzenNazw JĊzyk naturalny: Atrybuty lokalnyId i przestrzenNazw mogą byü zdefiniowane tylko przy uĪyciu nastĊpującego zestawu znaków: {”A” …”Z”, “a”…”z,””0”…”9”, “_”, “.”, “-“}. Dozwolone sąW\ONROLWHU\DOIDEHWXãDFLĔskiego, cyfry, podkreĞlenie, kropka i myĞlnik. OCL: LQYOHWDOORZHG&KDU6HW^ $ = D ]   B   `LQ (przestrzenNazw.element->forAll( char | allowedChar->exists(char) and lokalnyId.element->forAll( char | allowedChar->exists( char ) )) Dziennik Ustaw Nr 263 — 15349 — Poz. 1571 Klasa: BT_ReferencjaDoObiektu Nazwa: referencja do obiektu Definicja: Typ wyboru pozwalający na zdefiniowanie bezpoĞredniej (informacja o obiekcie zapisana bezpoĞrednio w strukturze atrybutu definiującego RGZRãDQLH OXESRĞredniej (podanie identyfikatora IIP obiektu) referencji do instancji typu obiektu dostĊpnej w ramach infrastruktury informacji przestrzennej (IIP). Stereotypy: «Union» Atrybut: Nazwa: idIIP 1D]ZD SHãQD identyfikator IIP Dziedzina: BT_Identyfikator LicznoĞü: 1 Definicja: Identyfikator obiektu infrastruktury informacji przestrzennej, do którego jest referencja. Relacja: Typ: Association Rola: obiekt Dziedzina: BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny LicznoĞü: 1 Definicja: Obiekt infrastruktury informacji przestrzennej.

Klasa: DC_StatusDokumentuKod Nazwa: rodzaj statusu dokumentu Definicja: Typ reprezentujący status dokumentu. Stereotypy: «Enumeration» Atrybut: Nazwa: nieobowiazujacy 1D]ZD SHãQD nieobowiązujący Definicja: Dokument jest nieobowiązujący. Atrybut: Nazwa: obowiazujacy 1D]ZD SHãQD obowiązujący Definicja: Dokument jest obowiązujący. Klasa: BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzennyAbstract Nazwa: referencyjny obiekt przestrzenny Definicja: Abstrakcyjna reprezentacja zjawiska Ğwiata rzeczywistego związaną z okreĞORQ\PSRãRĪeniem lub obszarem geograficznym (Obiekt przestrzenny) posiadająca identyfikator w ramach infrastruktury informacji przestrzennej. Identyfikator ten moĪe zostaü wykorzystany przez zewnĊtrzne systemy/aplikacje aby zbudowaü referencjĊ do obiektu. Klasa bazowa: BT_ObiektPrzestrzenny Stereotypy: «FeatureType» Atrybut: Nazwa: idIIP 1D]ZD SHãQD identyfikator IIP Dziedzina: BT_Identyfikator LicznoĞü: 1 Definicja: Identyfikator obiektu w ramach infrastruktury informacji przestrzennej. Dziennik Ustaw Nr 263 — 15350 — Poz. 1571 Klasa: BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzennyAbstract Relacja: Typ: Association Rola: ReferencjaDoObiektu Dziedzina: BT_ReferencjaDoObiektu LicznoĞü: 1 Definicja: OkreĞlenie sposobu referencji. Relacja: Typ: Rola: Generalization Dziedzina: BT_ObiektPrzestrzenny

Klasa: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych Nazwa: zbiór danych przestrzennych Definicja: Rozpoznawalny zestaw danych przestrzennych [ĨUyGãR'<5(.7<:$ :(3$5/$0(178(8523(-6.,(*2,5$'<]GQLD marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturĊ informacji przestrzennej we :VSyOQRFLH(XURSHMVNLHM ,163,5( ]. Stereotypy: «FeatureType» Atrybut: Nazwa: idIIP 1D]ZD SHãQD identyfikator IIP Dziedzina: BT_Identyfikator LicznoĞü: 1 Definicja: Identyfikator zbioru danych przestrzennych. Atrybut: Nazwa: metadane 1D]ZD SHãQD metadane Dziedzina: MD_Metadata LicznoĞü: 1 Definicja: Metadane opisujące zbiór danych przestrzennych. Stereotypy: «Voidable» Relacja: Typ: Aggregation Rola: obiekt Dziedzina: BT_ObiektPrzestrzenny LicznoĞü: 0..* Definicja: Obiekt przestrzenny wchodząF\ZVNãDG]ELRUXGDQ\FKSU]HVWU]HQQ\FK Klasa: BT_ObiektPrzestrzennyAbstract Nazwa: obiekt przestrzenny Definicja: Abstrakcyjna reprezentacja zjawiska Ğwiata rzeczywistego związaną z okreĞORQ\PSRãRĪeniem lub obszarem geograficznym [ĨUyGãR '<5(.7<:$:(3$5/$0(178(8523(-6.,(*2,5$'< z GQLDPDUFDUXVWDQDZLDMąca infrastrukturĊ informacji SU]HVWU]HQQHMZH:VSyOQRFLH(XURSHMVNLHM ,163,5( ]. Stereotypy: «FeatureType» Relacja: Typ: Generalization Rola: Dziedzina: BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny Dziennik Ustaw Nr 263 — 15351 — Poz. 1571 Klasa: BT_ObiektPrzestrzennyAbstract Relacja: Typ: Aggregation Rola: zbiór Dziedzina: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych LicznoĞü: 0..* Definicja: Zbiór danych przestrzennych, do którego naleĪy obiekt przestrzenny.

Klasa: DC_RodzajDokumentu Nazwa: rodzaj aktu prawnego Definicja: Typ repezentujący rodzaj dokumentu. Stereotypy: «CodeList» Atrybut: Nazwa: decyzja 1D]ZD SHãQD decyzja Definicja: Rozstrzygająca sprawĊ decyzja wydana w trybie okreĞlonym w przepisach, w szczególnoĞci Kodeksu PostĊpowania Administracyjnego. Atrybut: Nazwa: inny 1D]ZD SHãQD inny Definicja: ,QQ\GRNXPHQW]Z\ãączeniem operatu technicznego. Atrybut: Nazwa: orzeczenie 1D]ZD SHãQD orzeczenie Definicja: 3UDZRPRFQHZãDGF]HUR]VWU]\JQLĊcie sądu. Atrybut: Nazwa: rozporzadzenie 1D]ZD SHãQD rozporządzenie Definicja: Akt normatywny, wydany na podstawie ustawy, przez upowaĪniony tą ustawą organ, w celu wykonania tej ustawy. Atrybut: Nazwa: protokol 1D]ZD SHãQD SURWRNyã Definicja: Sprawozdanie z przebiegu oglĊdzin. Atrybut: Nazwa: uchwala 1D]ZD SHãQD XFKZDãD Definicja: Akt normatywny (akt prawa miejscowego) wydany przezFLDãRNROHJLDOQH Atrybut: Nazwa: umowa 1D]ZD SHãQD umowa Definicja: Zgodne porozumienie dwóch lub wiĊcej stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki, rodząca skutki dla informacji zawartych w bazach danych, w szczególnoĞci: akt notarialny, umowa administracyjna (porozumienie). Atrybut: Nazwa: ustawa 1D]ZD SHãQD ustawa Definicja: Akt normatywny wydany przez Sejm RP, ale takĪe ratyfikowana umowa miĊdzynarodowa oraz rozporządzenie Komisji Europejskiej lub Rady Unii Europejskiej. Dziennik Ustaw Nr 263 — 15352 — Poz. 1571 Klasa: DC_RodzajDokumentu Atrybut: Nazwa: wyciagZKW 1D]ZD SHãQD wyciąg z KW Definicja: 2GSLV]Z\Nã\OXERGSLV]XSHãQ\]NVLĊgi wieczystej urządzonej dla nieruchomoĞci. Atrybut: Nazwa: zarzadzenie 1D]ZD SHãQD zarządzenie Definicja: Akt normatywny wydany przez organ jednoosobowy na podstawie ustawy. Atrybut: Nazwa: zawiadomienie 1D]ZD SHãQD zawiadomienie Definicja: RóĪne dokumenty wydane ze zbiorów referencyjnych, wydane przez upowaĪnione organy prowadzące te zbiory, lub inny dokument informujący o istotnych faktach, rodzących skutki dla informacji zawartych w bazach danych. Dziennik Ustaw Nr 263 — 15353 — Poz. 1571 1

2. Schemat aplikacyjny GML dla baz danych dotyczących zobrazowaĔ lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu Dziennik Ustaw Nr 263 — 15354 — Poz. 1571

bt:BT_ReferencjaDoObiektu Dziennik Ustaw Nr 263 — 15355 — Poz. 1571

fot:zrodlo3

fot:zrodlo4

fot:zrodlo13 Dziennik Ustaw Nr 263 — 15356 — Poz. 1571 Dziennik Ustaw Nr 263 — 15357 — Poz. 1571

fot:zdjecieLotnicze Dziennik Ustaw Nr 263 — 15358 — Poz. 1571

fot:zdjecieSatelitarne1

fot:zdjecieSatelitarne2

fot:satelita Dziennik Ustaw Nr 263 — 15359 — Poz. 1571

fot:daneOkreslElemOriZewnZdjecia

fot:daneOkreslElemOriZewnZdjecia

fot:zrodlo15

bt:BT_ReferencjaDoObiektu Dziennik Ustaw Nr 263 — 15360 — Poz. 1571

bt:BT_ReferencjaDoObiektu

fot:zrodlo11 Dziennik Ustaw Nr 263 — 15361 — Poz. 1571

fot:wynik10

fot:wynik7

fot:zrodlo12 Dziennik Ustaw Nr 263 — 15362 — Poz. 1571

fot:wynik2

fot:wynik5

fot:wynik6

fot:zrodlo7

fot:zrodlo10 Dziennik Ustaw Nr 263 — 15363 — Poz. 1571

fot:zrodlo1 Dziennik Ustaw Nr 263 — 15364 — Poz. 1571

fot:wynik1

fot:zrodlo2

fot:wynik4

fot:zrodlo6 Dziennik Ustaw Nr 263 — 15365 — Poz. 1571

bt:BT_ReferencjaDoObiektu

fot:wynik3

fot:zrodlo5

bt:BT_ReferencjaDoObiektu Dziennik Ustaw Nr 263 — 15366 — Poz. 1571

fot:wynik11

fot:wynik12

fot:wynik13

fot:wynik15 Dziennik Ustaw Nr 263 — 15367 — Poz. 1571

bt:BT_ReferencjaDoObiektu Dziennik Ustaw Nr 263 — 15368 — Poz. 1571

Dziennik Ustaw Nr 263 — 15369 — Poz. 1571

1

3. Schemat aplikacyjny GML dla modelu podstawowego Dziennik Ustaw Nr 263 — 15370 — Poz. 1571

bt:BT_ZbiorDanychPrzestrzennych Dziennik Ustaw Nr 263 — 15371 — Poz. 1571

gmd:MD_Metadata

bt:BT_ObiektPrzestrzenny Dziennik Ustaw Nr 263 — 15372 — Poz. 1571 Dziennik Ustaw Nr 263 — 15373 — Poz. 1571 Dziennik Ustaw Nr 263 — 15374 — Poz. 1571

Dziennik Ustaw Nr 263 — 15375 — Poz. 1571

bt:BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny

bt:obiektPrzedstawiany

bt:obiektPrzedstawiany2

bt:obiektyReferencyjne Dziennik Ustaw Nr 263 — 15376 — Poz. 1571

Dziennik Ustaw Nr 263 — 15377 — Poz. 1571

bt:obiektKarto Dziennik Ustaw Nr 263 — 15378 — Poz. 1571

bt:pktWysKarto

liniaWysKarto Dziennik Ustaw Nr 263 — 15379 — Poz. 1571 Dziennik Ustaw Nr 263 — 15380 — Poz. 1571

Dziennik Ustaw Nr 263 — 15381 — Poz. 1571

DZIAŁ 1 Baza danych dotycząca zobrazowań lotniczych i  satel itarnych Rozdział 1 Zobrazowania lotnicze i satelitarne

1. W przypadku wykonywania zdjęć lotniczych:

1) terenów równinnych pokrycie podłużne zdjęć lot niczych, określane jako wyrażony w  procentach stosunek powierzchni obszaru wspólnego (odfo tografowanego na dwóch sąsiednich zdjęciach w  szeregu) do powierzchni zdjęcia, wynosi nie mniej niż 60%;

2) terenów równinnych pokrycie poprzeczne zdjęć lotniczych, określane jako wyrażony w procentach stosunek szerokości obszaru wspólnego pomię dzy sąsiednimi szeregami zdjęć (odfotografowa nego na dwóch sąsiednich szeregach zdjęć) do szerokości obszaru odfotografowanego na poje dynczym szeregu zdjęć, wynosi nie mniej niż 30% w  przypadku fotografowania z  wysokości nie większej niż 1500 m oraz nie mniej niż 25% w przy padku fotografowania z  wysokości większej niż 1500 m;

3) opracowań wielkoskalowych miast z  wysoką za budową (budynki mające więcej niż cztery kon dygnacje) pokrycie podłużne zdjęć należy zwięk szyć do nie mniej niż 70%;

4) terenów o  dużych deniwelacjach projektowane pokrycie podłużne i  poprzeczne zdjęć lotniczych należy zwiększyć o wpływ deniwelacji.

2. Przy projektowaniu i wyborze obiektywu kame ry analogowej uwzględnia się:

1) typ i ukształtowanie terenu;

2) rodzaj opracowania;

3) zakładaną dokładność opracowania;

4) maksymalny pułap osiągany przez samolot lub śmigłowiec.

3. W zależności od przeznaczenia zdjęć lotniczych oraz ukształtowania terenu zaleca się stosowanie obiektywów:

1) szerokokątnych: a) dla opracowań dotyczących ortofotomap o średniej rozdzielczości na obszarach równin nych i pofałdowanych, b) dla opracowań sytuacyjno-wysokościowych ob szarów równinnych i pofałdowanych;

2) normalnokątnych i półnormalnokątnych: a) dla opracowań dotyczących ortofotomap tere nów miejskich z zabudową wielokondygnacyjną, b) dla opracowań sytuacyjno-wysokościowych ob szarów o dużych deniwelacjach.

4. W przypadku wykonywania zdjęć lotniczych ka merami analogowymi w skali większej od 1:8000 lub kamerami cyfrowymi z rozdzielczością nie większą niż 0,15 m wymagana jest terenowa sygnalizacja punk tów osnowy przed wykonaniem lotu fotogrametrycz nego. Sygnalizację wykonuje się znakami sygnaliza cyjnymi, których kształt, wielkość i  kolor gwarantują ich odfotografowanie i jednoznaczną identyfikację na zdjęciach.

5. W  trakcie wykonywania zdjęć lotniczych musi być aktywna jedna naziemna stacja referencyjna lub więcej takich stacji, które tworzą odbiorniki GPS umieszczone na znanych punktach osnowy geodezyj nej. Funkcję stacji referencyjnych mogą spełniać per manentnie działające stacje referencyjne systemu aktywnej sieci geodezyjnej ASG-EUPOS, o której mo wa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6 ustawy, zwanej dalej „ASG-EUPOS”.

6. Pomiar trajektorii samolotu lub śmigłowca, tj. trajektorii anteny GPS na samolocie lub śmigłowcu, wykonuje się, jednocześnie rejestrując dane GPS za pomocą odbiornika na pokładzie samolotu lub śmi głowca i  na naziemnych stacjach referencyjnych, z częstotliwością nie mniejszą niż 1 Hz.

7. W przypadku wykonywania zdjęć lotniczych po miarowymi kamerami analogowymi:

1) obróbka fotochemiczna filmów lotniczych musi być realizowana w warunkach i z użyciem odczyn ników zalecanych przez producenta filmu;

2) zdjęcia, bezpośrednio po procesie obróbki foto chemicznej, są skanowane, a odstęp czasu między ich wykonaniem a skanowaniem nie powinien być dłuższy niż trzy miesiące;

3) do skanowania wykorzystuje się skanery fotogra metryczne przeznaczone do skanowania pomiaro wych zdjęć lotniczych, kalibrowane zgodnie z zale ceniami producenta, umożliwiające co najmniej: a) skanowanie filmu w rolce, b) skanowanie negatywów oraz diapozytywów zdjęć lotniczych monochromatycznych i  bar wnych, c) osiągnięcie precyzji geometrycznej skanowania, wyrażonej przez błąd średni, nie gorszej niż 2 μm wzdłuż każdej osi, d) przenoszenie gęstości optycznej w  zakresie 0,1—2,5 D, e) zapis obrazów w formacie TIFF lub TIFF z kom presją JPEG o stopniu kompresji q = 4 lub q = 5 wraz z piramidą obrazów; Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI BAZ DANYCH DOTYCZĄCYCH ZOBRAZOWAŃ LOTNICZYCH I SATELITARNYCH ORAZ ORTOFOTOMAPY I NUMERYCZNEGO MODELU TERENU Dziennik Ustaw Nr 263 — 15382 — Poz. 15714) skanowanie zdjęć wykonuje się: a) z rozdzielczością geometryczną nie większą niż 14 μm, b) otrzymując histogram obejmujący wiele pozio mów, unikając występowania pikseli o  skraj nych wartościach radiometrycznych (dla zapisu ośmiobitowego wartości 0 i 255).

8. W  celu wykonania procesu weryfikacji jakości zdjęć lotniczych wykonawca przekazuje:

1) projekt nalotu w formie cyfrowej;

2) sprawozdanie techniczne opisujące w szczególno ści warunki i  parametry techniczne wykonania prac oraz ewentualne problemy zaistniałe w trak cie nalotu, w tym informacje o konieczności wyko nywania lotów poprawkowych;

3) raport obróbki fotochemicznej — w  przypadku zdjęć lotniczych wykonanych pomiarowymi kame rami analogowymi;

4) informacje dotyczące procesu skanowania, w szczególności: a) nazwę skanera, b) parametry skanowania;

5) metryki kalibracji kamer fotogrametrycznych;

6) karty pracy fotolotniczej;

7) raporty z pomiaru ekscentru anteny GPS;

8) współrzędne środków rzutów zdjęć lotniczych;

9) w przypadku zdjęć lotniczych wykonanych pomia rową kamerą analogową — zbiory danych: a) utrwalone na filmie negatywowym lub pozyty wowym, b) w  postaci kopii oryginałów zdjęć lotniczych utworzone w  procesie skanowania tych orygi nałów i  zapisane w  formacie TIFF lub TIFF z kompresją JPEG o stopniu kompresji q = 4 lub q = 5 wraz z piramidą obrazów;

10) w przypadku zdjęć lotniczych wykonanych pomia rową kamerą cyfrową zbiory danych: a) w postaci panchromatycznej, będące złożeniem zdjęć wykonanych czterema głowicami optycz nymi, z  wprowadzonymi korekcjami geome trycznymi oraz radiometrycznymi, wyznaczony mi w procesie kalibracji poszczególnych głowic optycznych, w formacie TIFF lub TIFF z kompre sją JPEG o  stopniu kompresji q  =  4 lub q = 5 wraz z piramidą obrazów, b) w postaci kompozycji barwnych w barwach rze czywistych RGB, powstałych przez połączenie wysokorozdzielczych zdjęć panchromatycznych i kanałów barwnych R, G, B o niższej rozdziel czości geometrycznej, w formacie TIFF lub TIFF z kompresją JPEG o stopniu kompresji q = 4 lub q = 5 wraz z piramidą obrazów, c) w postaci kompozycji barwnych w barwach fał szywych CIR, powstałych przez połączenie wy sokorozdzielczych zdjęć panchromatycznych i kanałów barwnych G, R, IR o niższej rozdziel czości geometrycznej, w formacie TIFF lub TIFF z kompresją JPEG o stopniu kompresji q = 4 lub q = 5 wraz z piramidą obrazów; 1

1) metadane opisujące zbiory danych dotyczące zob razowań lotniczych i satelitarnych.

9. W  przypadku sygnalizacji punktów polowej osnowy fotogrametrycznej dodatkowo należy przeka zać:

1) projekt polowej osnowy fotogrametrycznej opra cowany z  wykorzystaniem standardowych opra cowań kartograficznych;

2) informacje o sygnalizacji punktów polowej osno wy fotogrametrycznej, w tym: datę wyłożenia syg nalizacji, datę ostatniej kontroli sygnalizacji;

3) odpowiednie do zastosowanej metody lub techni ki pomiarowej dane pomiarowe i  obliczenia współrzędnych punktów osnowy fotogrametrycz nej;

4) opisy topograficzne punktów osnowy fotograme trycznej.

10. Weryfikację jakości zdjęć lotniczych wykonuje się w zakresie:

1) jakości fotograficznej;

2) jakości geometrycznej. 1

1. Weryfikacja jakości zdjęć lotniczych w zakresie jakości fotograficznej obejmuje w szczególności spraw dzenie:

1) ostrości i czytelności odwzorowania znaczków tło wych;

2) czytelności elementów informacji pozaramkowej;

3) występowania wad mechanicznych podłoża lub warstwy emulsyjnej;

4) występowania plam, obrazów wyładowań atmo sferycznych, chmur i ich cieni, dymów, zamglenia;

5) parametrów ekspozycji. 1

2. W wyniku weryfikacji jakości zdjęć lotniczych w  zakresie jakości fotograficznej zdjęciom lotniczym nadawane są oceny zgodnie z poniższymi kryteriami:

1) ocena bardzo dobra: a) brak zamglenia, b) brak dominanty barwnej, c) prawidłowa ostrość, d) prawidłowe i równomierne naświetlenie kadru, brak winietowania, e) dobra widoczność szczegółów w  najciemniej szych i najjaśniejszych partiach obrazu, f) brak chmur, Dziennik Ustaw Nr 263 — 15383 — Poz. 1571

g) w przypadku zdjęć analogowych: — obróbka fotochemiczna wykonana zgodnie z zaleceniami producenta filmu, — brak śladów wyładowań elektrostatycznych, ubytków emulsji, zadrapań emulsji i podłoża, plam;

2) ocena dobra: a) widoczne lekkie zamglenie, b) możliwa dominanta barwna, c) prawidłowa ostrość, d) prawidłowe i równomierne naświetlenie kadru, dopuszcza się niewielkie winietowanie, e) ograniczona widoczność szczegółów w  naj ciemniejszych i najjaśniejszych partiach obrazu, f) dopuszczalne występowanie chmur na brze gach zdjęć, w partiach niepodlegających dalsze mu opracowaniu lub możliwych do opracowa nia na podstawie sąsiednich zdjęć, g) w przypadku zdjęć analogowych: — obróbka fotochemiczna wykonana zgodnie z zaleceniami producenta filmu, — dopuszczalne ślady wyładowań elektrosta tycznych, nieznaczne plamy, ubytki emulsji, zadrapania emulsji i podłoża, w partiach nie podlegających dalszemu opracowaniu lub możliwych do opracowania na podstawie są siednich zdjęć;

3) ocena zadowalająca: a) małe nasycenie i czystość barw, b) nierównomierne naświetlenie kadru, widoczna różnica gęstości i rozkładu kontrastu, c) słaba czytelność szczegółów w  najciemniej szych i najjaśniejszych partiach obrazu, d) dopuszczalne występowanie chmur na brze gach zdjęć, w partiach niepodlegających dalsze mu opracowaniu lub możliwych do opracowa nia na podstawie sąsiednich zdjęć, e) dopuszczalne ślady wyładowań elektrostatycz nych, nieznaczne plamy, ubytki emulsji, zadra pania emulsji i podłoża, w partiach niepodlega jących dalszemu opracowaniu lub możliwych do opracowania na podstawie sąsiednich zdjęć, f) w przypadku zdjęć analogowych: — dopuszczalna niewielka korekta błędów w na świetlaniu podczas obróbki fotochemicznej, — dopuszczalny brak odwzorowania informacji pozaramkowej w  wyniku awarii kamery w  czasie lotu, z  wyłączeniem znaczków tło wych, — dopuszczalny brak odwzorowania jednego znaczka tłowego (przy odwzorowaniu pozo stałych siedmiu znaczków tłowych);

4) ocena niezadowalająca: a) nieprawidłowo naświetlone lub niewłaściwie obrobione fotochemicznie zdjęcia analogowe, b) niewłaściwie dobrane parametry przetworzenia w  przypadku zdjęć wykonanych kamerą cyfro wą, c) obrazy niedoświetlone, d) całkowity brak rozróżnialności szczegółów w  najciemniejszych i  najjaśniejszych partiach obrazu, e) mechaniczne uszkodzenia emulsji na znacznej powierzchni, f) silne zamglenie, g) w partiach podlegających dalszemu opracowa niu występowanie chmur uniemożliwiających interpretację terenu, h) w partiach podlegających dalszemu opracowa niu występowanie śniegu uniemożliwiającego interpretację terenu, i) brak odwzorowanego więcej niż jednego znacz ka tłowego, w przypadku zdjęć analogowych. 1

3. Weryfikacja jakości zdjęć lotniczych w zakresie jakości geometrycznej obejmuje w  szczególności sprawdzenie:

1) pokrycia fotografowanego obiektu zdjęciami;

2) przebiegu osi szeregów;

3) pokrycia podłużnego i poprzecznego zdjęć;

4) skali zdjęć analogowych lub terenowego rozmiaru piksela w  przypadku zdjęć wykonanych kamerą cyfrową;

5) kąta skręcenia zdjęć g oraz kąta nachylenia podłuż nego   i poprzecznego tzdjęć;

6) prawidłowości pomiaru współrzędnych środków rzutów. 1

4. Na potrzeby weryfikacji jakości zdjęć lotniczych w zakresie jakości geometrycznej parametry geome tryczne zdjęć lotniczych określa się w procesie aero triangulacji, realizowanej automatycznie z  wykorzy staniem współrzędnych środków rzutów zarejestro wanych podczas lotu. Rozdział 2 Aerotriangulacja 1

5. W procesie aerotriangulacji:

1) pomiary na zdjęciach wykonuje się za pomocą systemu wykorzystującego mechanizm automa tycznej lub półautomatycznej korelacji obrazów;

2) błąd średni dokładności pomiaru współrzędnej tłowej na zdjęciu nie może przekroczyć wartości 6,5 μm w przypadku zdjęć analogowych i 3,0 μm w przypadku zdjęć cyfrowych;

3) wyrównanie pomiarów wykonuje się metodą nie zależnych zdjęć (wiązek);

4) system wyrównania musi umożliwiać: a) opracowanie bloków zdjęć wykonanych wielo ma kamerami, Dziennik Ustaw Nr 263 — 15384 — Poz. 1571

b) uwzględnianie pomierzonych w  locie elemen tów orientacji zewnętrznej zdjęć, c) uwzględnianie poprawek z tytułu krzywizny zie mi i refrakcji atmosferycznej, d) wyznaczanie błędów systematycznych pomiaru elementów orientacji zewnętrznej zdjęć, e) wyznaczanie dodatkowych parametrów wyrów nania, kompensujących błędy systematyczne, z użyciem modelu dodatkowych parametrów, f) uwzględnianie różnych klas dokładności pomia ru współrzędnych tłowych i  współrzędnych fotopunktów, g) ocenę dokładności wyznaczonych elementów, h) obliczanie błędów średnich poszczególnych grup pomiarów po wyrównaniu na podstawie wyników wyrównania, i) wykrywanie i lokalizację błędów grubych;

5) muszą zostać skorygowane założone błędy śred nie grup obserwacji przed wyrównaniem w  sto sunku do błędów średnich grup pomiarów po wy równaniu;

6) iloraz błędów, o których mowa w pkt 5, nie powi nien różnić się od 1,0 o  więcej niż 0,10; większe różnice wymagają skorygowania założonych błę dów średnich dla wszystkich grup obserwacji wy stępujących w wyrównaniu;

7) blok zdjęć należy oprzeć na punktach polowej osnowy fotogrametrycznej, zwanych dalej „foto punktami”;

8) w  celu oceny poprawności i  weryfikacji jakości procesu aerotriangulacji należy zaprojektować i pomierzyć w terenie punkty kontrolne;

9) wykonawca jest obowiązany do oceny jakości pro cesu i  wymaganych dokładności przed wykorzy staniem wyników aerotriangulacji. 1

6. Fotopunktami są odfotografowane i dające się jednoznacznie zidentyfikować na zdjęciach punkty o pomierzonych współrzędnych X, Y, Z (F-punkty) lub Z (Z-punkty). 1

7. Fotopunkty powinny spełniać następujące wy magania:

1) w przypadku zdjęć lotniczych w skali nie mniejszej od 1:8000 oraz zdjęć o terenowej wielkości piksela nie większej od 0,15 m — fotopunkty powinny być zasygnalizowane przed wykonaniem zdjęć spe cjalnymi znakami sygnalizacyjnymi, których kształt, wielkość i  kolor powinien gwarantować odfotografowanie tych znaków na zdjęciach i  ich jednoznaczną identyfikację;

2) w  przypadku zdjęć lotniczych w  skalach mniej szych od 1:8000 oraz zdjęć o terenowej wielkości piksela większej niż 0,15 m — dopuszcza się foto punkty niesygnalizowane (fotopunkty naturalne), tj. wyraźnie odfotografowane i  dające się jedno znacznie zidentyfikować na wszystkich zdjęciach, na których występują szczegóły sytuacyjne;

3) liczba i rozmieszczenie fotopunktów w bloku oraz ich lokalizacja na zdjęciach lotniczych muszą za pewniać wymaganą dokładność opracowania, wyznaczenie dodatkowych parametrów wyrówna nia kompensujących błędy systematyczne oraz wyznaczenie błędów systematycznych pomiaru elementów orientacji zewnętrznej zdjęć;

4) w  przypadku typowego bloku zdjęć lotniczych o  regularnym prostokątnym kształcie, o pokryciu podłużnym zdjęć 60% i poprzecznym 30% i pomie rzonych środkach rzutów wszystkich zdjęć, projek tuje się następujący rozkład fotopunktów: a) w  narożnikach bloku zdjęć lotniczych po dwa F-punkty, b) na brzegach bloku zdjęć lotniczych, wzdłuż kie runku nalotu, F-punkty rozmieszczone co 8 baz, w pasach potrójnego pokrycia, c) na brzegach, na początku i na końcu bloku zdjęć lotniczych, w każdym pasie pokrycia poprzecz nego szeregów po jednym fotopunkcie, przy czym co drugi z nich to F-punkt, a pozostałe to co najmniej Z-punkty;

5) w  przypadku pomierzonych środków rzutów dla wszystkich zdjęć lotniczych w bloku liczba F-punk tów nie może być mniejsza niż 1 na 17 zdjęć w blo ku;

6) w  przypadku nieudanego pomiaru środków rzu tów dla części lub wszystkich zdjęć lotniczych w bloku fotopunkty należy uzupełnić: a) na brzegach bloku w kierunku lotu o F-punkty co 4 bazy podłużne, b) wewnątrz bloku w ciągach poprzecznych do kie runku lotu oddalonych od siebie o 3÷5 baz po dłużnych, w co drugim pokryciu poprzecznym, o  dodatkowe punkty, z  których co drugi to F-punkt, a pozostałe to Z-punkty;

7) w  przypadku bloku o  nieregularnym kształcie na etapie projektowania fotopunktów należy uwzględnić indywidualne cechy bloku, takie jak kształt, trudności w pomiarze spowodowane sytu acją terenową, ewentualną nieregularność pokry cia poprzecznego, i  zaprojektować dodatkowe fotopunkty na brzegach i w miejscach załamania granic bloku. 1

8. Punkty kontrolne projektuje się:

1) równomiernie na obszarze bloku zdjęć lotniczych, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc o  spo dziewanej najmniejszej dokładności wyniku;

2) w ilości 1 punkt kontrolny na 50 zdjęć bloku zdjęć lotniczych, jednak nie mniej niż 8 punktów kontrol nych w bloku. 1

9. Dopuszczalne różnice współrzędnych DX, DY, DZ pomiędzy pomiarem fotogrametrycznym a pomia rem terenowym na każdym z  punktów kontrolnych wynoszą odpowiednio:

1) DX, DY nie więcej niż 0,15 m, DZ nie więcej niż 0,21 m — w przypadku zdjęć analogowych w skali nie mniejszej niż 1:6000 lub zdjęć cyfrowych o te renowej wielkości piksela nie większej niż 0,10 m; Dziennik Ustaw Nr 263 — 15385 — Poz. 15712) DX, DY nie więcej niż 0,75 m, DZ nie więcej niż 0,75 m — w przypadku zdjęć analogowych w skali mniejszej od 1:6000 i nie mniejszej niż 1:14 000 lub zdjęć cyfrowych o  terenowej wielkości piksela większej od 0,10 m i nie większej niż 0,25 m;

3) DX, DY nie więcej niż 1,50 m, DZ nie więcej niż 1,20 m — w przypadku zdjęć analogowych w skali mniejszej od 1:14 000 i nie mniejszej niż 1:26 000 lub zdjęć cyfrowych o terenowej wielkości piksela większej od 0,25 m i nie większej niż 0,50 m.

20. W celu wykonania procesu weryfikacji jakości aerotriangulacji wykonawca przekazuje w  postaci elektronicznej:

1) sprawozdanie techniczne zawierające w szczegól ności: a) nazwę wykonawcy, b) cel opracowania, c) opis obiektu zawierający jego ewentualną na zwę, opis położenia, zasięg oraz powierzchnię, d) system odniesień przestrzennych, w  którym wykonano opracowanie, e) skalę zdjęć analogowych lub terenową wiel kość piksela w przypadku zdjęć cyfrowych, f) okres wykonania zdjęć, g) pokrycie podłużne i poprzeczne, h) wielkość i kształt bloku (podbloków) aerotrian gulacji, i) liczbę zdjęć w bloku, j) opis zastosowanej technologii, k) opis sposobu wykonania aerotriangulacji, l) informacje o wystąpieniu problemów i okolicz ności niestandardowych, ich opis wraz z zasto sowanym sposobem postępowania, m) uzyskaną w  procesie aerotriangulacji dokład ność pomiarów oraz wyników, n) datę opracowania;

2) szkic bloku zdjęć lotniczych;

3) zbiory danych wejściowych do procesu wyrówna nia aerotriangulacji zawierające: a) raport z kalibracji kamer, b) raport z  kalibracji anten odbiorników pokłado wych GPS, c) współrzędne tłowe (po wyeliminowaniu błędów grubych), d) współrzędne fotopunktów (po wyeliminowaniu błędów grubych) z  błędami średnimi współ rzędnych zweryfikowanymi w trakcie wyrówna nia, e) pomiary elementów orientacji zewnętrznej zdjęć lotniczych (po wyeliminowaniu błędów gru bych) w podziale na profile GPS, ze znacznikiem czasu, jeżeli został zarejestrowany;

4) zbiory danych wynikowych procesu aerotriangula cji zawierające: a) współrzędne punktów wiążących i fotopunktów wraz z błędami średnimi tych współrzędnych, b) współrzędne tłowe punktów wiążących i  foto punktów, c) elementy orientacji zewnętrznej zdjęć lotniczych wraz z błędami średnimi, d) dane kalibracji kamer uwzględniające wpływ dodatkowych parametrów wyrównania lub siat kę korekcyjną, e) nowe dane kalibracji kamer, jeżeli w  procesie aerotriangulacji wyznaczano zmiany podstawo wych elementów orientacji wewnętrznej kamer, f) dane utworzone podczas procesu pomiarowe go aerotriangulacji, g) różnice współrzędnych uzyskane na punktach kontrolnych, h) raport z wyrównania końcowego;

5) szkic powykonawczy aerotriangulacji zawierający w szczególności: a) nazwę lub oznaczenie obiektu, b) nazwę wykonawcy, c) granice obiektu, d) nazwę bloku (podbloku), e) skalę zdjęć analogowych lub terenową wiel kość piksela w przypadku zdjęć cyfrowych, f) liczbę zdjęć w bloku, g) okres wykonania zdjęć, h) położenie środków rzutów zdjęć lotniczych, i) numery zdjęć lotniczych, j) fotopunkty, w podziale na F-punkty i Z-punkty, wraz z ich numeracją, k) punkty kontrolne, w podziale na typy punktów kontrolnych, wraz z ich numeracją, l) położenie zdjęć lotniczych, dla których nie po mierzono środków rzutów w locie, m) granice fragmentów bloku wykonanych różny mi kamerami lub w  różnych nalotach wraz z nazwami kamer i datami wykonania zdjęć lot niczych, n) zasięgi arkuszy ortofotomapy wraz z oznacze niem ich godeł, o) legendę zastosowanych oznaczeń. 2

1. W przypadku gdy wyrównanie zostało wykona ne w kilku systemach odniesień przestrzennych, zbio ry danych i szkic powykonawczy aerotriangulacji prze kazuje się dla każdego z  systemów odniesień prze strzennych. Dziennik Ustaw Nr 263 — 15386 — Poz. 1571

2

2. Weryfikację jakości procesu aerotriangulacji wykonuje się, wykorzystując niezależne punkty kon trolne, których:

1) ilość, rodzaj oraz lokalizacja w bloku są takie same jak dla punktów kontrolnych w procesie aerotrian gulacji; nie wymaga się lokalizowania niezależ nych punktów kontrolnych w  pokryciu poprzecz nym lub podłużnym;

2) współrzędne należy pomierzyć na modelach ste reoskopowych utworzonych na podstawie wyni ków aerotriangulacji;

3) współrzędne należy pomierzyć w terenie tak, aby łączny średni błąd identyfikacji i pomiaru nie prze kraczał 16 μm w skali zdjęcia w przypadku zdjęcia analogowego lub wielkości jednego piksela w przypadku zdjęcia cyfrowego. 2

3. Dopuszczalne różnice współrzędnych DX, DY, DZ pomiędzy pomiarem fotogrametrycznym a pomia rem terenowym na każdym z  niezależnych punktów kontrolnych wynoszą odpowiednio:

1) DX, DY nie więcej niż 0,30 m, DZ nie więcej niż 0,30 m — w przypadku zdjęć analogowych w skali nie mniejszej niż 1:6000 lub zdjęć cyfrowych o te renowej wielkości piksela nie większej niż 0,10 m wykonanych kamerą szerokokątną i półnormalno kątną;

2) DX, DY nie więcej niż 0,30 m, DZ nie więcej niż 0,55 m — w przypadku zdjęć analogowych w skali nie mniejszej niż 1:6000 lub zdjęć cyfrowych o te renowej wielkości piksela nie większej niż 0,10 m wykonanych kamerą normalnokątną;

3) DX, DY nie więcej niż 1,00 m, DZ nie więcej niż 1,20 m — w przypadku zdjęć analogowych w skali mniejszej od 1:6000 i nie mniejszej niż 1:14 000 lub zdjęć cyfrowych o  terenowej wielkości piksela większej od 0,10 m i nie większej niż 0,25 m;

4) DX, DY nie więcej niż 2,00 m, DZ nie więcej niż 1,60 m — w przypadku zdjęć analogowych w skali mniejszej od 1:14 000 i nie mniejszej niż 1:26 000 lub zdjęć cyfrowych o terenowej wielkości piksela większej od 0,25 m i nie większej niż 0,50 m. DZIAŁ 2 Baza danych dotycząca ortofotomapy 2

4. W procesie ortorektyfikacji wykorzystuje się:

1) w przypadku ortorektyfikacji zdjęć lotniczych: a) zdjęcia lotnicze w postaci cyfrowej, b) parametry kalibracji kamery fotogrametrycznej, c) elementy orientacji zewnętrznej zdjęć lotni czych, d) numeryczny model terenu;

2) w  przypadku ortorektyfikacji obrazów satelitar nych: a) zdjęcia satelitarne, b) zbiór współczynników ilorazu wielomianowego, c) minimum 4 fotopunkty, rozmieszczone równo miernie (w pierwszej kolejności w narożnikach obrazu), dla każdego obrazu satelitarnego, d) numeryczny model terenu. 2

5. Proces ortorektyfikacji wykonuje się dla wszyst kich zdjęć lotniczych lub obrazów satelitarnych, które brały udział w procesie aerotriangulacji. 2

6. Dopuszcza się wykonanie procesu ortorektyfi kacji zdjęć lotniczych dla wybranych zdjęć, jeśli speł nione są łącznie następujące warunki:

1) zdjęcia zostały wykonane kamerą cyfrową;

2) w procesie aerotriangulacji uzyskano dokładność większą od wymaganej o co najmniej 10%;

3) na obszarze opracowania występuje zabudowa poniżej czterech kondygnacji. 2

7. W  celu zapewnienia prawidłowego odwzoro wania budowli wznoszących się ponad powierzchnię terenu (takich jak mosty, wiadukty, rurociągi) należy opracować właściwe dla tych budowli dane pomiaro we numerycznego modelu terenu i  uwzględnić je w procesie ortorektyfikacji. 2

8. Ortorektyfikację wykonuje się przy zastosowa niu interpolacji:

1) bilinearnej — przy ortorektyfikacji terenów o ma łych spadkach oraz w przypadku obrazów o niskim kontraście;

2) bikubicznej — przy ortorektyfikacji terenów o du żych spadkach. 2

9. W  przypadku gdy ortoobraz nie pokrywa ob szaru opracowania ortofotomapy, ortoobrazy podda wane są procesowi łączenia, zwanemu dalej „proce sem mozaikowania”. 30. W procesie mozaikowania:

1) linie mozaikowania należy wybierać tak, aby mak symalnie wykorzystać środkową część ortoobra zów;

2) linie mozaikowania powinny biec po powierzchni terenu i omijać obiekty wystające nad teren (np. budynki, drzewa) oraz cienie tych obiektów;

3) linie mozaikowania powinny dzielić obszary o po dobnej charakterystyce radiometrycznej (ton i kontrast);

4) linie mozaikowania powinny biec środkiem ele mentów liniowych kilkumetrowej szerokości, ta kich jak drogi, ścieżki, rzeki (jeśli nie ma lokalnych odblasków);

5) prowadzenie linii mozaikowania wzdłuż konturów terenowych, w tym użytków gruntowych, jest do puszczalne tylko wtedy, gdy spadek ostrości wy stępujący wzdłuż linii mozaikowania nie wpływa negatywnie na widoczność konturu; Dziennik Ustaw Nr 263 — 15387 — Poz. 15716) należy unikać prowadzenia linii mozaikowania w bliskiej odległości od obiektów wystających po nad teren, przedstawionych w innej perspektywie (np. inne pochylenie budynków położonych po przeciwległych stronach ulicy);

7) przy wyborze przebiegu linii mozaikowania należy preferować obszary, na których nie ma obiektów wystających nad teren, a następnie miejsca, w któ rych obiekty wystające mają mniejsze przesunię cia radialne. 3

1. Dla ortofotomapy w  grupach ORTO-005, ORTO-010, ORTO-025, ORTO-050 błąd położenia do brze identyfikowalnego na ortofotomapie szczegółu terenowego, którego miarą jest pierwiastek średniego błędu kwadratowego liczonego z  wektorów przesu nięć w stosunku do niezależnego pomiaru, nie może być większy niż:

1) dwukrotna wartość terenowej wielkości piksela w przypadku terenów o spadkach do 2°;

2) dwuipółkrotna wartość terenowej wielkości pikse la w przypadku terenów o spadkach od 2° do 6°;

3) trzykrotna wartość terenowej wielkości piksela w przypadku terenów o spadkach ponad 6°. 3

2. Dla ortofotomapy w  grupach ORTO-100, ORTO-250, ORTO-500 błąd położenia dobrze identyfi kowalnego na ortofotomapie szczegółu terenowego, którego miarą jest pierwiastek średniego błędu kwa dratowego liczonego z  wektorów przesunięć w  sto sunku do niezależnego pomiaru, nie może być więk szy niż:

1) półtorakrotna wartość terenowej wielkości piksela w przypadku terenów o spadkach do 6°;

2) trzykrotna wartość terenowej wielkości piksela w przypadku terenów o spadkach ponad 6°. 3

3. Na wykorzystywanych do wykonywania orto fotomap zdjęciach satelitarnych nie może występo wać widoczne zachmurzenie, a jeśli występuje, to tyl ko w miejscach, które nie będą odwzorowane na orto fotomapie. Jeśli obrazy satelitarne mają niejednorod ną zdolność rozdzielczą, wymóg ten dotyczy tereno wej wielkości piksela obrazu źródłowego w  zakresie panchromatycznym. 3

4. Na moduł ortofotomapy mogą składać się tyl ko ortoobrazy powstałe ze zdjęć satelitarnych zareje strowanych z  odstępem czasowym nie dłuższym niż 1 rok w przypadku obszarów zurbanizowanych i 2 lata w przypadku pozostałych obszarów, przy czym odstęp czasowy w stosunku do pory roku nie może być więk szy niż 1 miesiąc. 3

5. Dopuszcza się możliwość wykonania ortofoto mapy przez przepróbkowanie ortofotomapy o wyższej rozdzielczości geometrycznej. 3

6. Ortofotomapy opracowuje się w państwowym systemie odniesień przestrzennych i dzieli na arkusze odpowiednie dla układu współrzędnych płaskich pro stokątnych, w którym są opracowywane, lub moduły stanowiące części tych arkuszy. 3

7. W przypadku:

1) opracowywania ortofotomapy w różnych układach współrzędnych płaskich prostokątnych opracowa nie podstawowe wykonuje się, realizując pełny proces technologiczny, w tym proces aerotriangu lacji; opracowanie wtórne wykonuje się przez transformację opracowania podstawowego z prze próbkowaniem i podział na arkusze właściwe dla układu współrzędnych opracowania wtórnego;

2) gdy arkusz ortofotomapy przecina granicę strefy odwzorowania, zaleca się opracowanie zbiorów danych dotyczących ortofotomapy dla obu stref. 3

8. Ortofotomapa w zakresie jakości geometrycz nej musi być wykonana tak, aby:

1) wielkość nieciągłości elementów liniowych nie przekraczała dwukrotnej terenowej wielkości pik sela;

2) w przypadku budowli wznoszących się ponad po wierzchnię terenu (takich jak mosty, wiadukty, ru rociągi) został zachowany warunek współliniowo ści w  stosunku do elementów infrastruktury sta nowiących kontynuację tych obiektów;

3) została zapewniona prostoliniowość odcinków dróg, krawędzi budynków i  innych obiektów antropogenicznych;

4) wartość błędu położenia dobrze identyfikowalne go na ortofotomapie szczegółu terenowego, które go miarą jest wartość średniego błędu kwadrato wego obliczonego z wektorów przesunięć w sto sunku do pomiaru kontrolnego, nie przekraczała 75% wartości określonych dla poszczególnych grup ortofotomapy;

5) nie występował czynnik systematyczny, uwidacz niający się w rozkładzie błędów. 3

9. Ortofotomapę wykonuje się tak, aby w zakresie jakości radiometrycznej:

1) zmiany jasności i  tonacji obrazu nie obniżały jej walorów interpretacyjnych;

2) w  jej treści nie powstały efekty nieuzasadnione przez treść zdjęć lotniczych lub zdjęć satelitarnych, na podstawie których opracowano ortofotomapy (np. rozmazania na granicach lasów, podwójne odwzorowania dróg leśnych);

3) różnice jasności średnich, dla dwóch wybranych obszarów w obrębie ortofotomapy, nie przekracza ły 5 jednostek jasności składowych spektralnych. 40. W celu wykonania procesu weryfikacji jakości ortofotomapy wykonawca przekazuje w postaci elek tronicznej:

1) sprawozdanie techniczne zawierające w szczegól ności: a) nazwę wykonawcy, b) cel opracowania, c) opis obiektu zawierający jego ewentualną na zwę, opis położenia, zasięg oraz powierzchnię, d) system odniesień przestrzennych, w  którym wykonano opracowanie, Dziennik Ustaw Nr 263 — 15388 — Poz. 1571

e) wykaz opracowanych arkuszy lub modułów ortofotomapy, f) terenową wielkość piksela opracowanej orto fotomapy, g) opis kompozycji spektralnych, w których opra cowano ortofotomapy, h) opis zastosowanej technologii, zawierający w szczególności: — charakterystykę wykorzystanych zdjęć lotni czych lub obrazów satelitarnych wraz z data mi ich wykonania, — wykorzystane oprogramowanie, — informacje dotyczące procesu aerotriangula cji, — informacje dotyczące wykorzystanego w pro cesie ortorektyfikacji numerycznego modelu terenu, — informacje dotyczące procesu ortorektyfika cji, — informacje dotyczące mozaikowania, i) informacje o wystąpieniu problemów i okolicz ności niestandardowych (np. konieczność mo zaikowania z więcej niż jednego nalotu, wystę powanie śniegu, dymu, chmur lub ich cieni, wad zdjęć itp.), ich opis wraz z  zastosowanym sposobem postępowania, j) datę opracowania;

2) mapę przeglądową, dla każdego układu współ rzędnych płaskich prostokątnych, w którym opra cowano ortofotomapy, zawierającą w szczególno ści: a) nazwę lub oznaczenie obiektu, b) nazwę wykonawcy, c) parametry techniczne opracowanej ortofotoma py, w tym: — terenową wielkość piksela opracowanej orto fotomapy, — kompozycje spektralne, w których opracowa no ortofotomapy, — system odniesień przestrzennych, w którym wykonano opracowanie, d) podział na arkusze wraz z oznaczeniem ich go deł, e) pomniejszenia ortofotomap (tzw. przeglądów kę), f) przybliżoną skalę mapy przeglądowej, g) legendę zastosowanych oznaczeń;

3) zbiory danych dotyczące ortofotomapy zapisane w  formacie TIFF lub GEOTIFF z  kompresją JPEG o stopniu kompresji q = 4 lub q = 5 wraz z pirami dą obrazów;

4) metadane opisujące zbiory danych dotyczące ortofotomapy. 4

1. Weryfikację jakości ortofotomapy wykonuje się w zakresie:

1) jakości geometrycznej;

2) jakości radiometrycznej. 4

2. Weryfikacja jakości ortofotomapy w  zakresie jakości geometrycznej obejmuje w  szczególności sprawdzenie:

1) wewnętrznej zgodności i  poprawności geome trycznej;

2) dokładności odniesionej do pomiaru stereoskopo wego w ramach tego samego projektu fotograme trycznego — w  przypadku opracowań wykona nych ze zdjęć lotniczych;

3) dokładności bezwzględnej odniesionej do nieza leżnego pomiaru kontrolnego. 4

3. W  celu przeprowadzenia weryfikacji jakości ortofotomapy w zakresie dokładności odniesionej do pomiaru stereoskopowego należy:

1) pomierzyć średnio po 2 punkty kontrolne na mo del stereoskopowy; liczbę punktów wyznacza licz ba modeli stereoskopowych;

2) na podstawie n stwierdzonych odchyłek d, rozu mianych jako długość wektora pomiędzy położe niem wyznaczonym z  modelu i  z  ortofotomapy, obliczyć średni błąd kwadratowy według wzoru:

3) przedstawić wektory przesunięć w graficznym pli ku kontrolnym. 4

4. W  celu przeprowadzenia weryfikacji jakości ortofotomapy w  zakresie dokładności bezwzględnej odniesionej do niezależnego pomiaru kontrolnego na leży:

1) wykonać niezależny pomiar kontrolny metodą za pewniającą dokładność co najmniej dwukrotnie większą od zakładanej dokładności ortofotomapy, z zastrzeżeniem, że obserwacje i wyniki związane z  jakimkolwiek etapem technologicznym opraco wania ortofotomapy nie mogą być traktowane ja ko niezależny pomiar kontrolny;

2) na ortofotomapach w  grupach ORTO-005, ORTO-010, ORTO-025, ORTO-050 zidentyfikować i pomierzyć wszystkie fotopunkty kontrolne, które nie brały udziału w wyrównaniu aerotriangulacji;

3) na ortofotomapach w  grupach ORTO-100, ORTO-250, ORTO-500 zidentyfikować i pomierzyć fotopunkty kontrolne, których liczba nie może być mniejsza od 3 dla każdego obrazu poddanego pro cesowi ortorektyfikacji;

4) na podstawie n stwierdzonych odchyłek d, rozu mianych jako długość wektora przesunięcia ele mentu kontrolnego zidentyfikowanego na orto fotomapie w stosunku do położenia wyznaczone go z niezależnego pomiaru kontrolnego, obliczyć średni błąd kwadratowy według wzoru:

5) przedstawić wektory przesunięć w graficznym pli ku kontrolnym. m = Ydd ; n3 m = Ydd ; n3 Dziennik Ustaw Nr 263 — 15389 — Poz. 1571

4

5. Weryfikacja jakości ortofotomapy w  zakresie jakości radiometrycznej obejmuje w  szczególności sprawdzenie:

1) ciągłości jasności i tonacji obrazu;

2) efektów sztucznych;

3) jednolitości tonalnej. 4

6. W  celu przeprowadzenia weryfikacji jakości ortofotomapy w zakresie:

1) ciągłości jasności i tonacji obrazu należy wykonać obserwacje wszystkich linii mozaikowania;

2) efektów sztucznych należy wykonać obserwacje wszystkich ortofotomap, przede wszystkim w  miejscach o  dużym spadku terenowym lub o nagłych zmianach spadku;

3) jednolitości tonalnej należy: a) dla nie mniej niż 10% równomiernie rozmiesz czonych na obszarze opracowania arkuszy lub modułów ortofotomapy, w  pobliżu linii mo zaikowania dzielących tereny o jednakowym ty pie użytkowania, o podobnym spadku i ekspo zycji, wybrać po dwa obszary dla każdego wery fikowanego arkusza lub modułu ortofotomapy, b) wykonać odczyt jasności składowych spektral nych 3—5 pikseli sąsiednich z każdej strony linii mozaikowania dla każdego z wybranych obsza rów, c) na podstawie odczytów obliczyć jasność śred nią oddzielnie dla każdej ze stron linii mozaiko wania. DZIAŁ 3 Baza danych dotycząca numerycznego modelu terenu 4

7. W  przypadku pozyskiwania danych pomiaro wych metodą lotniczego skanowania laserowego:

1) długości szeregu projektuje się w taki sposób, aby czas lotu nie powodował obniżenia założonych pa rametrów dokładnościowych związanych z wyko rzystaniem systemów GPS i INS;

2) w przypadku obszarów niezurbanizowanych nalo ty wykonuje się w  okresie od października do kwietnia, chyba że specyficzne wymagania doty czące zawartości informacyjnej danych wymagają innego okresu ich pozyskania;

3) w przypadku obszarów zurbanizowanych wykonu je się dwa niezależne naloty o prostopadłej orien tacji szeregów, każdy o gęstości punktów lasero wych równej połowie projektowanej gęstości;

4) na terenach zalesionych i zakrzewionych zaleca się wykonanie lotu w okresie braku liści;

5) w przypadku dużych obszarów dopuszcza się po dział obszaru opracowania na obszary produkcyj ne o wielkości zapewniającej utrzymanie zakłada nych parametrów dokładnościowych i efektywne przeprowadzenie procesu wyrównania, zwane da lej „blokami LIDAR”. 4

8. Pozycję urządzenia skanującego w momencie skanowania określa się za pomocą systemu GPS lub zintegrowanych systemów GPS/INS. 4

9. W trakcie pozyskiwania danych pomiarowych metodą lotniczego skanowania laserowego musi być aktywna jedna naziemna stacja referencyjna lub wię cej takich stacji, które tworzą odbiorniki GPS umiesz czone na znanych punktach osnowy geodezyjnej. Funkcję stacji referencyjnych mogą spełniać perma nentnie działające stacje referencyjne systemu ASG-EUPOS. 50. Pomiar trajektorii samolotu lub śmigłowca, tj. trajektorii anteny GPS na samolocie lub śmigłowcu, wykonuje się, jednocześnie rejestrując dane GPS za pomocą odbiornika na pokładzie samolotu lub śmi głowca i  na naziemnych stacjach referencyjnych, z częstotliwością nie mniejszą niż 1 Hz. 5

1. Dane pomiarowe pozyskane metodą lotnicze go skanowania laserowego dowiązuje się do właści wego dla danego opracowania systemu odniesień przestrzennych przez:

1) niezależne odniesienie trajektorii samolotu lub śmigłowca do co najmniej 2 stacji referencyjnych położonych w odległości nie większej niż 50 km od obszaru nalotu;

2) przyjęcie, po stwierdzeniu zgodności w granicach założonego błędu trajektorii odniesionej do bliż szej stacji referencyjnej, jako ostatecznych danych trajektorii samolotu lub śmigłowca odniesionych do bliższej stacji referencyjnej;

3) przestrzenne wpasowanie danych, na podstawie płaszczyzn referencyjnych, których liczba i  roz mieszczenie gwarantują uzyskanie zakładanej do kładności, w  jeden spójny geometrycznie blok LIDAR. 5

2. Dokładność określenia położenia punktów la serowych, rozumiana jako błąd średni położenia i wy sokości, wynosi:

1) w przypadku obszarów niezurbanizowanych: a) dokładność wysokościowa mh ) 0,15 m, b) dokładność sytuacyjna mp ) 0,50 m;

2) w przypadku obszarów zurbanizowanych: a) dokładność wysokościowa mh ) 0,10 m, b) dokładność sytuacyjna mp ) 0,40 m. 5

3. Dane pomiarowe pozyskane metodą lotnicze go skanowania laserowego poddawane są procesowi wyrównania, w którym następuje:

1) określenie pozycji stacji referencyjnych w  przy padku ich zakładania;

2) obliczenie wyników pomiaru płaszczyzn referen cyjnych;

3) obliczenie trajektorii lotu;

4) obliczenie chmury punktów laserowych w każdym szeregu, w  tym również w  szeregach poprzecz nych; Dziennik Ustaw Nr 263 — 15390 — Poz. 15715) wyrównanie szeregów w  obrębie bloku LIDAR, łącznie z  szeregami poprzecznymi, z  wykorzysta niem płaszczyzn referencyjnych. 5

4. Dopuszcza się przeprowadzenie procesu wy równania oddzielnie dla każdego bloku LIDAR z  za strzeżeniem wyeliminowania nieciągłości danych oraz różnic wysokości pomiędzy blokami. 5

5. Dane pomiarowe pozyskane metodą lotnicze go skanowania laserowego poddawane są klasyfikacji według podziału określonego w § 5 pkt 1 lit. a rozpo rządzenia. 5

6. Dopuszcza się błędne zaklasyfikowanie nie więcej niż:

1) 1% punktów laserowych w przypadku punktów le żących na gruncie;

2) 5% punktów laserowych w przypadku punktów le żących powyżej powierzchni gruntu oraz reprezen tujących powierzchnie wodne. 5

7. Weryfikację jakości danych pomiarowych po zyskanych metodą lotniczego skanowania laserowe go wykonuje się w zakresie:

1) kompletności i gęstości danych;

2) dokładności sytuacyjnej i wysokościowej;

3) styków chmur punktów na granicy bloku LIDAR;

4) dokładności bezwzględnej. 5

8. Weryfikację jakości danych pomiarowych po zyskanych metodą lotniczego skanowania laserowe go:

1) w zakresie kompletności i gęstości danych wyko nuje się: a) przed wyrównaniem szeregów w obrębie bloku LIDAR, b) przez sprawdzenie pokrycia obszaru opracowa nia danymi o wymaganej gęstości, z wyjątkiem obszarów o słabym odbiciu, c) przez sprawdzenie równomierności pokrycia obszaru opracowania punktami laserowymi, d) przez sprawdzenie braku występowania pokry wy śnieżnej, chmur, czasowych oczek wodnych;

2) w zakresie dokładności sytuacyjnej i wysokościo wej wykonuje się: a) na podstawie niezależnych płaszczyzn kontrol nych: — zaprojektowanych dla każdego bloku LIDAR, — rozmieszczonych równomiernie na obszarze bloku LIDAR i oddalonych od płaszczyzn refe rencyjnych; zaleca się stosowanie płaszczyzn kontrolnych zlokalizowanych w  miejscach równych, płaskich, o utwardzonej nawierzch ni, o wymiarach nie większych niż 10 x 10 m, zawierających regularną siatkę nie mniej niż 6 x 6 pomierzonych punktów, — w ilości nie mniejszej niż 8 w przypadku we ryfikacji w zakresie dokładności wysokościo wej; zaleca się stosowanie płaszczyzn kon trolnych zlokalizowanych w miejscach, które pozwolą na ocenę rozbieżności sytuacyjnej kontrolowanej chmury punktów niezależnie, w kierunku lotu i w kierunku poprzecznym do kierunku lotu, — w ilości nie mniejszej niż 5 w przypadku we ryfikacji w  zakresie sytuacyjnej wysokościo wej, — pomierzonych metodami lub technikami sto sowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii; zaleca się pomiar metodą GPS lub połączenie metody GPS i tachimetrii elektronicznej, — które nie biorą udziału w wyrównaniu bloku LIDAR, — przez określenie rozbieżności sytuacyjnych i wysokościowych, rozumianych jako różnice pomiędzy położeniem i wysokościami punk tów wysokościowych numerycznego modelu terenu a  położeniem i  wysokościami odpo wiadających im punktów położonych na nie zależnych płaszczyznach kontrolnych, b) niezależnie dla każdego bloku danych LIDAR;

3) w zakresie styków chmur punktów na granicy blo ku LIDAR wykonuje się na podstawie chmur punk tów pochodzących z sąsiednich bloków LIDAR na styku bloków: a) wzdłuż krawędzi weryfikowanego bloku LIDAR, b) z wykorzystaniem powierzchni kontrolnych zlo kalizowanych w  pasie wspólnego pokrycia się chmur punktów: — spełniających wymagania określone dla we ryfikacji jakości danych wysokościowych w zakresie dokładności sytuacyjnej, — spełniających wymagania określone dla we ryfikacji jakości danych wysokościowych w zakresie dokładności wysokościowej, — w ilości nie mniejszej niż 1 w przypadku oce ny dokładności sytuacyjnej, — w ilości nie mniejszej niż 1 w przypadku oce ny dokładności wysokościowej, — przez określenie rozbieżności sytuacyjnych i wysokościowych, rozumianych jako różnice pomiędzy położeniem i wysokościami punk tów wysokościowych numerycznego modelu terenu, położonych na niezależnych płaszczy znach kontrolnych należących do weryfiko wanego bloku LIDAR, a położeniem i wyso kościami odpowiadających im punktów nale żących do sąsiedniego bloku LIDAR;

4) w  zakresie dokładności bezwzględnej wykonuje się: a) na podstawie pomierzonych w  terenie profili kontrolnych, których długość oraz przeciętne odległości między kolejnymi punktami profilu określa się odpowiednio do danej grupy zbio rów danych pomiarowych dotyczących nume rycznego modelu terenu, o  których mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia, Dziennik Ustaw Nr 263 — 15391 — Poz. 1571

b) dla 3% modułów obszarowych, ale nie mniej niż dla 15 modułów z obszaru opracowania, c) przez określenie rozbieżności rozumianych jako różnice pomiędzy wysokościami wyinterpolo wanymi z  danych wysokościowych numerycz nego modelu terenu a  wysokościami punktów profili kontrolnych. 5

9. W  przypadku weryfikacji jakości danych po miarowych pozyskanych metodą lotniczego skanowa nia laserowego:

1) w zakresie dokładności sytuacyjnej i wysokościo wej w przypadku obszarów miejskich oraz obsza rów o powierzchni mniejszej od 200 km2 dopusz cza się zmniejszenie liczby niezależnych płasz czyzn kontrolnych do: a) 4 — dla weryfikacji w zakresie dokładności wy sokościowej, b) 3 — dla weryfikacji w zakresie dokładności sytu acyjnej;

2) w zakresie styków chmur punktów na granicy blo ku LIDAR dopuszcza się wykorzystanie jednej po wierzchni weryfikacji jakości dla oceny dokładno ści sytuacyjnej i  wysokościowej, o  ile wybrana powierzchnia spełnia wymagania określone dla weryfikacji jakości danych pomiarowych w zakre sie dokładności sytuacyjnej i  dokładności wyso kościowej. 60. W  zakresie rozbieżności styków chmur punk tów na granicy bloku LIDAR:

1) średnia rozbieżność, liczona dla wszystkich po wierzchni kontrolnych weryfikowanego bloku LIDAR, nie może przekroczyć: a) w przypadku obszarów niezurbanizowanych: — różnicy wysokościowej mh ) 0,22 m, — różnicy sytuacyjnej mp ) 0,75 m, b) w przypadku obszarów zurbanizowanych: — różnicy wysokościowej mh ) 0,15 m, — różnicy sytuacyjnej mp ) 0,60 m;

2) maksymalna rozbieżność, na żadnej z powierzchni kontrolnych weryfikowanego bloku LIDAR, nie może przekroczyć: a) w przypadku obszarów niezurbanizowanych: — różnicy wysokościowej mh ) 0,45 m, — różnicy sytuacyjnej mp ) 1,50 m, b) w przypadku obszarów zurbanizowanych: — różnicy wysokościowej mh ) 0,30 m, — różnicy sytuacyjnej mp ) 1,20 m. 6

1. W zakresie dokładności bezwzględnej dane po miarowe muszą spełniać kryterium błędu średniego, określonego jako mNMT < M, które dotyczy porówna nia wysokości wyinterpolowanych z danych wysokoś ciowych numerycznego modelu terenu z odpowiada jącymi im wysokościami punktów profili kontrolnych według następujących reguł:

1) co najmniej 68,3% odchyłek nie może przekraczać wartości M;

2) co najmniej 95,5% odchyłek nie może przekraczać wartości 2 x M, przy jednoczesnym spełnieniu wa runku, o którym mowa w pkt 1;

3) co najmniej 99,7% odchyłek nie może przekraczać wartości 3 x M, przy jednoczesnym spełnieniu wa runku, o którym mowa w pkt 2;

4) co najwyżej 0,3% odchyłek może znaleźć się w przedziale 3 do 4 x M, przy jednoczesnym speł nieniu warunku, o którym mowa w pkt 3. 6

2. W  przypadku pozyskiwania danych pomiaro wych, na potrzeby aktualizacji bazy danych dotyczącej numerycznego modelu terenu, metodą fotograme tryczną pomiarowi podlegają:

1) punkty masowe;

2) punkty charakterystyczne;

3) punkty wysokościowe;

4) elementy liniowe, takie jak: a) naturalne bądź sztuczne wypiętrzone lub zagłę bione liniowe formy terenowe o  nachyleniu ścian bocznych powyżej 40º oraz wysokości lub głębokości względnej powyżej: — 0,6 m — w odniesieniu do grupy NMT-025, — 1,5 m — w odniesieniu do grupy NMT-050, b) cieki o głębokości określonej według kryterium przedstawionego w lit. a oraz szerokości powy żej: — 0,3 m — w odniesieniu do grupy NMT-025, — 1,0 m — w odniesieniu do grupy NMT-050, c) elementy powierzchniowe, takie jak obszary planarne oraz obszary wyłączone z  pomiarów fotogrametrycznych, o powierzchni powyżej: — 0,05 ha — w odniesieniu do grupy NMT-025, — 1 ha — w odniesieniu do grupy NMT-050. 6

3. W przypadku:

1) punktów masowych: a) pomiar należy wykonywać: — z  wykorzystaniem algorytmów autokorelacji obrazów, — techniką pomiaru automatycznego, — w regularnej siatce o interwale, którego wiel kość powinna być dostosowana do lokalnych form ukształtowania terenu, uwzględniać wy maganą dokładność interpolowanych punk tów oraz kryterium dokładności danej grupy, — powtórnie, jeżeli w module obszarowym wię cej niż 20% punktów nie spełnia kryterium dokładności określonej grupy danych pomia rowych numerycznego modelu terenu, b) punkty pomierzone metodą pomiaru automa tycznego błędnie opisujące powierzchnię tere nu należy poddać edycji manualnej;

2) punktów charakterystycznych oraz punktów wyso kościowych pomiar należy wykonywać techniką manualną; Dziennik Ustaw Nr 263 — 15392 — Poz. 15713) elementów liniowych pomiar należy wykonywać techniką manualną;

4) elementów liniowych opisujących cieki pomiaru należy dokonywać zgodnie z kierunkiem przepły wu wody;

5) elementów powierzchniowych pomiar należy wy konywać techniką manualną;

6) obszaru planarnego, którego powierzchnia jest mniejsza od powierzchni elementów powierzch niowych podlegających pomiarowi, obszar ten na leży traktować jako ciek;

7) obszarów wyłączonych z  pomiarów fotograme trycznych: a) pomiar należy wykonywać przez digitalizację warstwic i innych elementów opisujących rzeź bę terenu ze standardowych opracowań karto graficznych: — których skala gwarantuje spełnienie kryte rium dokładności odpowiedniej grupy, — doprowadzając linie warstwic do granic ob szarów wyłączonych na odległość nie mniej szą niż wielkość interwału siatki pomiarowej, — przy założeniu, że odchyłki z  tytułu braku spójności i  zgodności danych wysokościo wych na styku z obszarem sąsiednim nie mo gą przekraczać podwójnej wartości błędu dla danego typu terenu w ramach odpowiedniej grupy, b) pomiar należy wykonywać metodami pomia rów bezpośrednich, których dokładność gwa rantuje spełnienie kryterium dokładności odpo wiedniej grupy; zaleca się wykonanie pomiaru metodą tachimetryczną oraz metodą GPS. 6

4. Weryfikację jakości danych pomiarowych po zyskanych metodą fotogrametryczną wykonuje się w zakresie:

1) kompletności i poprawności zapisu danych;

2) dokładności sytuacyjnej i wysokościowej;

3) styków danych wysokościowych z  obszarem są siednim;

4) dokładności bezwzględnej. 6

5. Weryfikację jakości danych wysokościowych:

1) w zakresie kompletności i poprawności zapisu da nych wykonuje się: a) przez sprawdzenie pokrycia obszaru opracowa nia danymi, b) przez sprawdzenie poprawności topologicznej wszystkich elementów, w szczególności: — przecięć linii strukturalnych, które nie posia dają wspólnego węzła, — niedomknięcia elementów powierzchnio wych, — powielonych elementów posiadających takie same współrzędne płaskie przy różnej współ rzędnej wysokościowej, c) przez sprawdzenie poprawności danych pomia rowych zwizualizowanych w postaci mapy war stwicowej oraz mapy spadków;

2) w zakresie dokładności sytuacyjnej i wysokościo wej wykonuje się: a) na podstawie pomierzonych na zorientowanych przestrzennie i spełniających wymagania doty czące aerotriangulacji modelach stereoskopo wych profili kontrolnych, których długość oraz przeciętne odległości między kolejnymi punkta mi profilu określa się odpowiednio dla danej grupy, o której mowa w § 11 ust. 2 rozporządze nia: — przez określenie rozbieżności wysokościo wych, rozumianych jako różnice pomiędzy wysokościami punktów wyinterpolowanych z  danych wysokościowych numerycznego modelu terenu a wysokościami punktów pro fili kontrolnych, — przez obliczenie na podstawie tych rozbież ności błędu średniego, którego wartość śred nia nie może przekraczać 75% wartości błędu średniego, zaś maksymalna — wartości błę du średniego określonej dla danej grupy zbiorów danych pomiarowych dotyczących numerycznego modelu terenu, b) na podstawie fotopunktów i punktów wiążących pomierzonych w procesie aerotriangulacji: — przez określenie rozbieżności wysokościo wych, rozumianych jako różnice pomiędzy wysokościami punktów wyinterpolowanych z  danych wysokościowych numerycznego modelu terenu a wysokościami fotopunktów i punktów wiążących po wyrównaniu w pro cesie aerotriangulacji, — przez obliczenie na podstawie tych rozbież ności błędu średniego, którego wartość śred nia nie może przekraczać 75% wartości błędu średniego, zaś maksymalna — wartości błę du średniego określonej dla danej grupy zbiorów danych pomiarowych dotyczących numerycznego modelu terenu, c) na podstawie wysokości kot pozyskanych ze standardowych opracowań kartograficznych w skalach zapewniających spełnienie kryterium dokładności danej grupy zbiorów danych po miarowych dotyczących numerycznego modelu terenu: — przez określenie rozbieżności wysokościo wych, rozumianych jako różnice pomiędzy wysokościami punktów wyinterpolowanych z  danych wysokościowych numerycznego modelu terenu a  wysokościami pomierzo nych kot, — przez obliczenie na podstawie tych rozbież ności błędu średniego, którego wartość śred nia nie może przekraczać wartości błędu średniego, zaś maksymalna — podwójnej wartości błędu średniego określonej dla da nej grupy zbiorów danych pomiarowych do tyczących numerycznego modelu terenu; Dziennik Ustaw Nr 263 — 15393 — Poz. 15713) w zakresie styków danych wysokościowych z ob szarem sąsiednim wykonuje się przez sprawdze nie ich kompletności oraz dokładności wysokoś ciowej i sytuacyjnej; w przypadku tych elementów błędy nie powinny przekraczać podwójnej warto ści błędu średniego określonej dla danej grupy zbiorów danych pomiarowych dotyczących nume rycznego modelu terenu;

4) w  zakresie dokładności bezwzględnej wykonuje się: a) na podstawie pomierzonych w  terenie profili kontrolnych, których długość oraz przeciętne odległości między kolejnymi punktami profilu określa się odpowiednio dla danej grupy zbio rów danych pomiarowych dotyczących nume rycznego modelu terenu, o  których mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia, b) dla nie mniej niż 3% modułów obszarowych równomiernie rozmieszczonych na opracowy wanym obszarze, c) przez określenie rozbieżności rozumianych jako różnice pomiędzy wysokościami wyinterpolo wanymi z danych pomiarowych numerycznego modelu terenu a wysokościami punktów profili kontrolnych. 6

6. W przypadku gdy przedmiotem pracy geode zyjnej jest wykonanie zbiorów danych dotyczących numerycznego modelu terenu lub zbiorów danych dotyczących numerycznego modelu pokrycia terenu, zbiory te wykonuje się z wykorzystaniem zbiorów da nych pomiarowych dotyczących numerycznego mo delu terenu. 6

7. Błąd średni wysokości wyinterpolowanej z da nych numerycznego modelu terenu oraz numeryczne go modelu pokrycia terenu dla grupy:

1) NMT-1, NMPT-0 i  NMPT-1 nie może przekraczać wartości: a) 0,30 m — w  przypadku terenów zurbanizowa nych o niewielkim stopniu pokrycia elementami antropogenicznymi lub spadkach do 2º, b) 0,40 m — w  przypadku terenów zurbanizowa nych o znacznym stopniu pokrycia elementami antropogenicznymi lub spadkach od 2º do 6º, c) 0,60 m — w przypadku naturalnych form tereno wych o spadkach ponad 6º;

2) NMT-5 i NMPT-5 nie może przekraczać wartości: a) 0,90 m — w  przypadku terenów zurbanizowa nych o niewielkim stopniu pokrycia elementami antropogenicznymi lub spadkach do 2º, b) 1,20 m — w  przypadku terenów zurbanizowa nych o znacznym stopniu pokrycia elementami antropogenicznymi lub spadkach od 2º do 6º, c) 1,50 m — w przypadku naturalnych form tereno wych o spadkach ponad 6º;

3) NMT-25 nie może przekraczać wartości: a) 1,20 m — w  przypadku terenów zurbanizowa nych o niewielkim stopniu pokrycia elementami antropogenicznymi lub spadkach do 2º, b) 2,00 m — w  przypadku terenów zurbanizowa nych o znacznym stopniu pokrycia elementami antropogenicznymi lub spadkach od 2º do 6º, c) 3,00 m — w przypadku naturalnych form tereno wych o spadkach ponad 6º;

4) NMT-50 nie może przekraczać wartości: a) 1,50 m — w  przypadku terenów zurbanizowa nych o niewielkim stopniu pokrycia elementami antropogenicznymi lub spadkach do 2º, b) 3,00 m — w  przypadku terenów zurbanizowa nych o znacznym stopniu pokrycia elementami antropogenicznymi lub spadkach od 2º do 6º, c) 7,00 m — w przypadku naturalnych form tereno wych o spadkach ponad 6º;

5) NMT-100 nie może przekraczać wartości: a) 3,00 m — w  przypadku terenów zurbanizowa nych o niewielkim stopniu pokrycia elementami antropogenicznymi lub spadkach do 2º, b) 6,00 m — w  przypadku obszarów równinnych i falistych, c) 10,00 m — w przypadku obszarów pagórkowa tych i górzystych. 6

8. W celu wykonania procesu weryfikacji jakości danych wysokościowych numerycznego modelu tere nu wykonawca przekazuje w postaci elektronicznej:

1) sprawozdanie techniczne zawierające w szczegól ności: a) nazwę wykonawcy, b) cel opracowania, c) opis obiektu, w tym: — nazwę lub oznaczenie obiektu, — położenie obiektu, — zasięg opracowania, d) powierzchnię opracowania, e) system odniesień przestrzennych, w którym wy konano opracowanie, f) wykaz opracowanych arkuszy lub modułów, g) opis zastosowanej technologii, h) informacje o wystąpieniu problemów i okolicz ności niestandardowych, ich opis wraz z zasto sowanym sposobem postępowania, i) datę opracowania, j) raport z  weryfikacji jakości danych pomiaro wych pozyskanych metodą skanowania lasero wego, w przypadku gdy dane pomiarowe opra cowano metodą skanowania laserowego, k) raport z  weryfikacji jakości danych pomiaro wych pozyskanych metodą fotogrametryczną, w przypadku gdy dane pomiarowe opracowano metodą fotogrametryczną; Dziennik Ustaw Nr 263 — 15394 — Poz. 15712) mapę przeglądową dla każdego układu współrzęd nych płaskich prostokątnych, w którym opracowa no zbiory danych dotyczące numerycznego mode lu terenu, zawierającą w szczególności: a) nazwę lub oznaczenie obiektu, b) nazwę wykonawcy, c) parametry techniczne opracowania, d) podział na arkusze wraz z oznaczeniem ich go deł, e) przybliżoną skalę mapy przeglądowej, f) legendę zastosowanych oznaczeń;

3) zbiory danych pomiarowych numerycznego mo delu terenu;

4) zbiory danych numerycznego modelu terenu;

5) zbiory danych numerycznego modelu pokrycia te renu;

6) metadane opisujące zbiory danych, o których mo wa w pkt 3—5.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-12-07
Data wydania: 2011-11-03
Data wejścia w życie: 2011-12-22
Data obowiązywania: 2011-12-22
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1571