Dz.U. 2011 nr 27 poz. 139

Dziennik Ustaw Nr 27 — 1875 — Poz. 139

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa nych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowa nych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1138 i Nr 211, poz. 1640) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzy muje brzmienie: „Porada w poradni medycyny paliatywnej jest to świadczenie obejmujące:”;

2) w § 8: a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) w warunkach stacjonarnych — leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.”, b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „

3. Świadczeniobiorcom korzystającym ze świadczeń gwarantowanych realizowanych w hospicjum domowym dla dorosłych albo hospicjum domowym dla dzieci do ukończe nia 1

8. roku życia nie przysługują świadcze nia gwarantowane z zakresu świadczeń pie lęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej udzielane w warun kach domowych.”;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia: a) w części I: — w pkt 1 ppkt 1—3 otrzymują brzmienie: „

1) l ekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej lub lekarz w trakcie specjali zacji w dziedzinie medycyny paliatywnej lub lekarz legitymujący się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z progra mem specjalizacji w dziedzinie medycy ny paliatywnej, dotyczącego problema tyki bólu, objawów somatycznych i psy chicznych, organizowanego przez szkołę wyższą lub jednostkę posiadającą upraw nienia do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej — równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 10 łóżek;

2) pielęgniarka, która: a) ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tej specjalizacji lub b) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dzie dzinie pielęgniarstwa opieki paliatyw nej albo jest w trakcie tego kursu, lub c) ukończyła kurs specjalistyczny w zakre sie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu — co najmniej 25 % czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń u danego świadczeniodawcy;

3) psycholog lub psycholog posiadający ty tuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej — równoważnik 1/2 etatu prze liczeniowego na 20 łóżek;”, — w pkt 2 ppkt 11 otrzymuje brzmienie: „1

1) pompy infuzyjne w liczbie co najmniej 1 szt. na każde rozpoczęte 15 łóżek,”, — w pkt 3 ppkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) całodobowe świadczenia opieki zdrowot nej udzielane przez pielęgniarkę przez 7 dni w tygodniu.”, b) w części II: — pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1. Wymagania dotyczące personelu w ho spicjum domowym dla dorosłych

1) lekarz specjalista w dziedzinie medycy ny paliatywnej lub lekarz w trakcie spe cjalizacji w dziedzinie medycyny palia tywnej lub lekarz legitymujący się do kumentem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącego problematyki bólu, objawów somatycz nych i psychicznych, organizowanego przez szkołę wyższą lub jednostkę po siadającą uprawnienia do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej — równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 30 świadczenio biorców; 139 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725. Dziennik Ustaw Nr 27 — 1876 — Poz. 1392) pielęgniarka, która: a) ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej al bo jest w trakcie tej specjalizacji lub b) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu, lub c) ukończyła kurs specjalistyczny w za kresie pielęgniarstwa opieki palia tywnej albo jest w trakcie tego kursu — co najmniej 25 % czasu pracy ogółu pielęgniarek udzielających świadczeń u danego świadczeniodawcy; równo ważnik 1 etatu przeliczeniowego na 15 świadczeniobiorców; 3 ) psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psycholo gii klinicznej — równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na 30 świadczenio biorców;

4) osoba, o której mowa w części I pkt 1 ppkt 4 — równoważnik 1/4 etatu przeli czeniowego na 15 świadczeniobior ców.”, — po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: „1a. Wymagania dotyczące personelu w ho spicjum domowym dla dzieci do ukoń czenia 1

8. roku życia

1) lekarz specjalista w dziedzinie pedia trii, neonatologii, neurologii dziecię cej, onkologii i hematologii dziecięcej, anestezjologii, anestezjologii i reani macji, anestezjologii i intensywnej te rapii, chirurgii dziecięcej, medycyny paliatywnej, medycyny rodzinnej lub lekarz w trakcie specjalizacji w dzie dzinie pediatrii, neonatologii, neuro logii dziecięcej, onkologii i hematolo gii dziecięcej, anestezjologii i inten sywnej terapii, chirurgii dziecięcej, medycyny paliatywnej, medycyny ro dzinnej lub lekarz legitymujący się do kumentem ukończenia kursu zgodne go z programem specjalizacji w dzie dzinie medycyny paliatywnej, doty czącego problematyki bólu, objawów somatycznych i psychicznych, organi zowanego przez szkołę wyższą lub jednostkę posiadającą uprawnienia do prowadzenia specjalizacji z dzie dziny medycyny paliatywnej — rów noważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 świadczeniobiorców;

2) pielęgniarka, która: a) ukończyła specjalizację w dziedzi nie pielęgniarstwa opieki paliatyw nej albo jest w trakcie tej specjaliza cji lub b) ukończyła specjalizację w dziedzi nie pielęgniarstwa pediatrycznego i kurs specjalistyczny w zakresie pediatrycznej domowej opieki pa liatywnej albo ukończyła specjaliza cję w dziedzinie pielęgniarstwa pe diatrycznego i jest w trakcie kursu specjalistycznego w zakresie pedia trycznej domowej opieki paliatyw nej, lub c) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu, lub d) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pedia trycznego i kurs specjalistyczny w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej albo ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i jest w trakcie kursu specjalistycz nego w zakresie pediatrycznej do mowej opieki paliatywnej, lub e) ukończyła kurs specjalistyczny w zakresie opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu lub ukoń czyła kurs specjalistyczny w zakre sie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu — co najmniej 25 % czasu pracy ogó łu pielęgniarek udzielających świad czeń u danego świadczeniodawcy; równoważnik 1 etatu przeliczeniowe go na 12 świadczeniobiorców;

3) psycholog lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psycho logii klinicznej — równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego na 12 świadczeniobiorców;

4) osoba, o której mowa w części I pkt 1 ppkt 4 — równoważnik 1/4 etatu prze liczeniowego na 15 świadczeniobior ców.”, — w pkt 2 ppkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) pompy infuzyjne w liczbie co najmniej 1 szt. na 20 świadczeniobiorców;”, — w pkt 3 w ppkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) jednostka chorobowa ma charakter wro dzony lub choroba ograniczająca życie została zdiagnozowana przed ukończe niem przez świadczeniobiorcę 1

8. roku życia, a świadczeniobiorca korzystał ze świadczeń gwarantowanych realizowa nych w hospicjum domowym dla dzieci do ukończenia 1

8. roku życia lub”, c) w części III: — w pkt 1 ppkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „

1) lekarz specjalista w dziedzinie medycyny paliatywnej lub lekarz w trakcie tej spe cjalizacji; wizyty domowe mogą być reali zowane również przez lekarza legitymują cego się dokumentem ukończenia kursu zgodnego z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, do Dziennik Ustaw Nr 27 — 1877 — Poz. 139

tyczącego problematyki bólu, objawów somatycznych i psychicznych, organizo wanego przez szkołę wyższą lub jednost kę posiadającą uprawnienia do prowa dzenia specjalizacji w dziedzinie medycy ny paliatywnej;

2) pielęgniarka, która: a) ukończyła specjalizację w dziedzinie opieki paliatywnej albo jest w trakcie tej specjalizacji lub b) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dzie dzinie opieki paliatywnej albo jest w trakcie tego kursu, lub c) ukończyła kurs specjalistyczny z zakre su opieki paliatywnej albo jest w trak cie tego kursu.”, — w pkt 3 ppkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2) świadczenia gwarantowane w warunkach ambulatoryjnych obejmują nie więcej niż 2 porady lub wizyty w tygodniu w domu świadczeniobiorcy.”.

§2. Do dnia 31 grudnia 2012 r. świadczeń gwaran towanych realizowanych w warunkach domowych w hospicjum domowym dla dzieci do ukończenia 1

8. roku życia może udzielać pielęgniarka, która posia da co najmniej 3-miesięczne doświadczenie w zakre sie opieki paliatywnej i hospicyjnej nad dziećmi.

§3. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządze niem, stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych na rok 2012 i lata następ ne, z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. b tiret drugie w zakresie ppkt 2, który stosuje się od dnia 1 kwietnia 2011 r.

§4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Zdrowia: E. Kopacz

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-02-08
Data wydania: 2011-01-24
Data wejścia w życie: 2011-02-08
Data obowiązywania: 2011-02-08
Organ wydający: MIN. ZDROWIA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 27 poz. 139