Dz.U. 2011 nr 270 poz. 1599

Dziennik Ustaw Nr 270 — 15702 — Poz. 15991. Na podstawie art.  16 ust.  1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów nor matywnych i  niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o pro kuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39), z uwzględnie niem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz nie których innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4),

2) ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektó rych innych ustaw (Dz. U. Nr 26, poz. 156),

3) ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szko le Sądownictwa i  Prokuratury (Dz. U. Nr  26, poz. 157 i Nr 56, poz. 459),

4) ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 459),

5) ustawą z  dnia 9 października 2009  r. o  zmianie ustawy o  prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1375 i Nr 219, poz. 1706),

6) ustawą z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474),

7) ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie nie których ustaw związanych z  realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706),

8) ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie niektó rych ustaw związanych z realizacją zadań przez Po licję (Dz. U. Nr 223, poz. 1777),

9) ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie infor macji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

10) ustawą z dnia 4 lutego 2011  r. o  zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 53, poz. 273), 1

1) ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192) oraz zmian wynikających z  przepisów ogłoszonych przed dniem 28 września 2011 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 4 pkt 2 i 3 oraz art. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008  r. o  zmianie ustawy — Prawo o ustroju są dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4), które stanowią: Art. 

4. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy: „

2) prokuratorzy, powołani na stanowisko prokuratora prokuratury okręgowej w prokuraturze rejonowej i prokuratora prokuratury apelacyjnej w prokuraturze okręgowej stają się, odpowiednio, pro kuratorami prokuratur rejonowych i prokuratorami prokuratur okręgowych, które stanowią ich miejsce służbowe, zachowując prawo do wynagrodzenia nabyte na podstawie ustawy z  dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo o  ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw; 3)  wnioski złożone w  trybie art.  65a usta wy, o  której mowa w  art.  1 i  art.  11a ustawy, o  której mowa w  art.  2, przed dniem wejścia w  życie niniejszej usta wy, podlegają rozpoznaniu na podsta wie przepisów dotychczasowych.” „Art. 

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) art. 10 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26, poz. 156), który stanowi: „Art. 10.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2010 r., z wyjątkiem: 1)  art. 126 § 6, 1311 § 3, 50531 § 6, 783 § 5 ustawy, o  której mowa w  art.  1, w brzmieniu nadanym niniejszą usta wą, art.  17b ustawy, o  której mowa w  art.  5 oraz art.  7 niniejszej ustawy, które wchodzą w  życie z dniem ogło szenia; 2)  art. 2—4 niniejszej ustawy, art. 2 ust. 4 pkt  3, art.  85 ust.  1 pkt  19 ustawy, o której mowa w art. 5 oraz art. 6 i 8 niniejszej ustawy, które wchodzą w ży cie z dniem 1 października 2009 r.”;

3) art. 70 ust. 3, 4 i 7, art. 71 ust. 1, 3—5, art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Kra jowej Szkole Sądownictwa i  Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 i Nr 56, poz. 459), które stanowią: Art. 70. „3.  Aplikacja prokuratorska w  powszech nych jednostkach organizacyjnych pro kuratury rozpoczęta przed dniem 1 stycznia 2008 r. oraz kończący ją eg zamin prokuratorski odbywają się na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem. 4.  Aplikacja prokuratorska w  wojsko wych jednostkach organizacyjnych prokuratury rozpoczęta przed dniem 1 stycznia 2008 r. oraz kończący ją eg zamin prokuratorski odbywają się na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem.” 1599 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prokuraturze Dziennik Ustaw Nr 270 — 15703 — Poz. 1599

„7.  Przepisy art. 94 ust. 10 ustawy, o której mowa w art. 57 oraz przepisy art. 23, 25 ust. 1 i 1a, art. 34 ust. 4, art. 37 ust. 5, art. 45 ust. 4, art. 47 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy, o  której mowa w  art.  62, w  brzmieniu określonym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, sto suje się wobec wojskowych aplikantów prokuratorskich do czasu zakończenia przez nich aplikacji prokuratorskiej.” Art. 71. „1.  Sędziemu lub prokuratorowi sprawują cemu funkcję patrona co najmniej nad jednym etatowym aplikantem sądo wym lub prokuratorskim bądź trzema pozaetatowymi aplikantami sądowymi lub prokuratorskimi jednocześnie, któ rzy rozpoczęli aplikację przed dniem 1  stycznia 2008  r., przysługuje wyna grodzenie w wysokości 15% kwoty ba zowej, stanowiącej podstawę wyna grodzenia zasadniczego sędziów i pro kuratorów, ustalonej w ustawie budże towej na dany rok, za każdy miesiąc sprawowania patronatu.” „3.  Przerwy w  sprawowaniu patronatu z  powodu nieobecności patrona lub aplikanta, trwające do 7 dni nie powo dują utraty prawa do wynagrodzenia za dany miesiąc. 4.  W  odniesieniu do sędziów przepisy ust. 1—3, zaś w odniesieniu do proku ratorów przepisy ust. 1 oraz ust. 3 mają zastosowanie do patronatu sprawowa nego od dnia 1 stycznia 2008 r. 5.  Za okres otrzymywania przez sędziego lub prokuratora dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania patronatu wyna grodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie przysługuje.” Art. 73. „1.  Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.  50 ust.  10 ustawy, o  której mowa w  art.  57, za chowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art.  50 ust.  10 ustawy, o której mowa w art. 57, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.” „Art. 75.  Ustawa wchodzi w  życie w  terminie 14  dni od dnia ogłoszenia, z  wyjątkiem przepisów: art.  57, 58, 60 pkt  1—5 i  19, art. 65 ust. 1 i 3—7, art. 66 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 1 i 3, które wchodzą w życie z dniem 5 maja 2009 r.”;

4) art.  8, 9, 11—15 ustawy z  dnia 20 marca 2009  r. o  zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów po wszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 459), które stanowią: „Art. 8.  Przepisy ustawy mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r. do wynagrodzeń sę dziów sądów powszechnych i  wojsko wych, sędziów Sądu Najwyższego, sę dziów wojewódzkich sądów administra cyjnych, sędziów Naczelnego Sądu Admi nistracyjnego, prezesa i  wiceprezesa Try bunału Konstytucyjnego, sędziów Trybu nału Konstytucyjnego, prokuratorów po wszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, prokuratorów Instytutu Pamięci Narodo wej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, asesorów sądowych i  prokuratorskich, referendarzy sądowych oraz uposażeń sędziów i  prokuratorów w stanie spoczynku. Art. 9.  Do czasu wejścia w  życie aktu wykonaw czego wydanego na podstawie art.  62 ust.  2 ustawy z  dnia 20 czerwca 1985  r. o prokuraturze, w brzmieniu nadanym ni niejszą ustawą, wysokość wynagrodzenia zasadniczego prokuratora w  poszczegól nych stawkach ustala się z zastosowaniem zasad odnoszących się do sędziów, okreś lonych w art. 91 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001  r. — Prawo o  ustroju sądów po wszechnych, w brzmieniu nadanym niniej szą ustawą.” „Art. 11. 1.  Z dniem 1 stycznia 2009 r. wynagrodze nia zasadnicze prokuratorów prokura tur rejonowych określa się w stawkach od pierwszej do czwartej, wynagrodze nia zasadnicze prokuratorów prokura tur okręgowych — w  stawkach od czwartej do siódmej, a wynagrodzenia zasadnicze prokuratorów prokuratur apelacyjnych — w  stawkach od siód mej do dziesiątej. Przepisy art.  10 ust. 2—5 stosuje się odpowiednio. 2.  Z dniem 1 stycznia 2009 r. wynagrodze nia prokuratorów powołanych przed tym dniem na stanowisko prokuratora prokuratury okręgowej w prokuraturze rejonowej określa się w stawce czwar tej, a prokuratorów powołanych na sta nowisko prokuratora prokuratury ape lacyjnej w  prokuraturze okręgowej — w stawce siódmej. Art. 12. 1.  Z  dniem 1 stycznia 2009  r. wysokość uposażeń sędziów, którzy przeszli albo zostali przeniesieni w  stan spoczynku przed 1 stycznia 2009  r., określa się z zastosowaniem stawek wynagrodze nia zasadniczego sędziów, o  których mowa w art. 91 § 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej szą ustawą według zasad określonych w ust. 2—4. 2.  Jeżeli ostatnio zajmowanym stanowi skiem było stanowisko sędziego sądu rejonowego: stawka podstawowa wy nagrodzenia zasadniczego odpowiada stawce pierwszej, stawka pierwsza awansowa odpowiada stawce drugiej, a stawka druga awansowa odpowiada stawce trzeciej. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15704 — Poz. 1599

3.  Jeżeli ostatnio zajmowanym stanowi skiem było stanowisko sędziego sądu okręgowego: stawka podstawowa wy nagrodzenia zasadniczego odpowiada stawce czwartej, stawka pierwsza awansowa odpowiada stawce piątej, a stawka druga awansowa odpowiada stawce szóstej. 4.  Jeżeli ostatnio zajmowanym stanowi skiem było stanowisko sędziego sądu apelacyjnego: stawka podstawowa wy nagrodzenia zasadniczego odpowiada stawce siódmej, stawka pierwsza awansowa odpowiada stawce ósmej, a stawka druga awansowa odpowiada stawce dziewiątej. 5.  Przepisy ust.  1—4 stosuje się odpo wiednio do ustalenia wysokości uposa żeń rodzinnych, do których prawo po wstało przed dniem 1 stycznia 2009 r. Art. 13.  Przepisy art. 12 stosuje się odpowiednio do określenia wysokości uposażeń pro kuratorów, którzy przeszli albo zostali przeniesieni w  stan spoczynku przed dniem 1 stycznia 2009 r., oraz wysokości uposażeń rodzinnych, do których prawo powstało przed dniem 1 stycznia 2009 r. Art. 14.  Wynagrodzenie zasadnicze przysługujące aplikantom sądowym w  sądach po wszechnych i  wojskowych oraz aplikan tom powszechnych i wojskowych jedno stek organizacyjnych prokuratury, którzy rozpoczęli aplikację przed dniem 1 stycz nia 2008  r. wynosi od dnia 1 stycznia 2009 r., odpowiednio, w pierwszym roku pracy 58%, zaś w drugim i następnym — 64% przeciętnego wynagrodzenia w dru gim kwartale roku poprzedniego, ogła szanego w  Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Pol ski” przez Prezesa Głównego Urzędu Sta tystycznego na podstawie art.  20 pkt  2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o eme ryturach i  rentach z  Funduszu Ubezpie czeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz.  353, z  późn. zm.a)). Przepis art.  91 §  1d ustawy, o  której mowa w  art.  1 i  art.  61a ust.  2 ustawy, o  której mowa w art. 3, stosuje się odpowiednio. Art. 15.  Ustawa wchodzi w  życie po upływie 14  dni od dnia ogłoszenia, z  wyjątkiem art. 1 pkt 2 lit. g oraz art. 3 pkt 3 lit. h, któ re wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

5) art.  17—24 ustawy z  dnia 9 października 2009  r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1375 i Nr 219, poz. 1706), które stanowią: „Art. 17. 1.  Znosi się Prokuraturę Krajową. 2.  Tworzy się Prokuraturę Generalną. Art. 18. 1.  Pierwszego powołania Prokuratora Ge neralnego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje spośród dwóch kan dydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa w  terminie 2 mie sięcy od daty ich zgłoszenia, po zasięg nięciu opinii Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Krajowa Ra da Sądownictwa dokona zgłoszenia kandydatów w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w  życie niniejszego arty kułu, spośród osób wymienionych w art. 10a ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej szą ustawą. 2.  Do czasu powołania Prokuratora Gene ralnego i zastępców Prokuratora Gene ralnego, ich zadania wykonują dotych czasowy Prokurator Generalny i  jego zastępcy. 3.  Do czasu powołania prokuratorów apelacyjnych, prokuratorów okręgo wych i prokuratorów rejonowych oraz ich zastępców, funkcje te pełnią do tychczasowi prokuratorzy apelacyjni, okręgowi i rejonowi oraz ich zastępcy. Art. 19. 1.  Prokurator Generalny, po zasięgnięciu opinii Rady Prokuratorów przy Proku ratorze Generalnym, z  dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, powoła pro kuratorów Prokuratury Generalnej spośród dotychczasowych prokurato rów Prokuratury Krajowej lub prokura torów prokuratur apelacyjnych. Prze pis art. 14a ust. 1 ustawy, o której mo wa w art. 1, w brzmieniu nadanym ni niejszą ustawą, stosuje się odpowied nio. Prokuratorom Prokuratury Krajo wej, którzy zostaną powołani na stano wiska prokuratorów Prokuratury Gene ralnej, okres pracy na stanowisku pro kuratora Prokuratury Krajowej zalicza się do okresu pracy wymaganego do uzyskania wynagrodzenia zasadnicze go w stawce awansowej. 2.  Prokurator Generalny przenosi proku ratorów byłej Prokuratury Krajowej, których nie powołał do Prokuratury Generalnej na inne miejsce służbowe w  prokuraturach apelacyjnych lub okręgowych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nabytego na dotych czas zajmowanym stanowisku. 3.  Prokurator byłej Prokuratury Krajowej może złożyć sprzeciw od decyzji, o któ rej mowa w ust.  2, w  terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Prokuratora a) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2004  r. Nr  64, poz.  593, Nr  99, poz.  1001, Nr  120, poz.  1252, Nr  121, poz.  1264, Nr  144, poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236, poz. 2355, z 2005 r. Nr 167, poz. 1397 i Nr 169, poz. 1412 i 1421, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 208, poz. 1534, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 82, poz. 558, Nr 191, poz. 1368 i 1369 i Nr 200, poz. 1445, z 2008 r. Nr 67, poz. 411, Nr 192, poz.  1180, Nr  228, poz.  1507 i  Nr  237, poz.  1656 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 38 i Nr 42, poz. 338. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15705 — Poz. 1599

Generalnego. Złożenie sprzeciwu oznacza przejście w  stan spoczynku w  terminie miesiąca od daty złożenia sprzeciwu. 4.  Do prokuratorów, którzy zostali prze niesieni w  stan spoczynku na podsta wie przepisu ust.  3, przepis art.  62a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w  związku z  art.  71 § 3 i  art.  100 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.b)) stosuje się zgodnie ze statusem służbowym prokuratora w  dniu poprzedzającym dzień wejścia w  życie niniejszej usta wy. 5.  Uposażenie prokuratora Prokuratury Krajowej, który został przeniesiony w stan spoczynku w związku ze zmianą ustroju prokuratury, jest waloryzowa ne w terminach i wysokości odpowia dających zmianom wynagrodzenia sę dziego Sądu Najwyższego. 6.  Urzędnicy i inni pracownicy Prokuratu ry Krajowej stają się pracownikami Prokuratury Generalnej. Art. 20.  Do czasu powołania Krajowej Rady Pro kuratury przewidziane dla niej obowiązki ustawowe realizuje Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, z  wyjąt kiem uprawnienia określonego w art. 24 pkt  4 ustawy, o  której mowa w  art.  1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Art. 21. 1.  Krajowa Rada Prokuratury na pierw szym posiedzeniu określi termin wybo rów członków sądów dyscyplinarnych. 2.  Do czasu wyboru nowych członków są dów dyscyplinarnych na podstawie ni niejszej ustawy, działają sądy dyscypli narne utworzone na podstawie przepi sów dotychczasowych. 3.  Niezakończone prawomocnie sprawy do dnia wyboru członków sądów dy scyplinarnych na podstawie niniejszej ustawy, toczące się w  dotychczaso wych sądach dyscyplinarnych, przeka zuje się sądom dyscyplinarnym utwo rzonym na podstawie niniejszej usta wy. Art. 22.  Przepisy wykonawcze wydane na podsta wie art. 17 ust. 5, 5a, 6, 9 i art. 50 ust. 10 ustawy, o  której mowa w  art.  1, oraz art.  11a ust.  12 ustawy, o  której mowa w art. 7, zachowują moc do czasu wyda nia przepisów wykonawczych na podsta wie przepisów art. 17 ust. 13, 14, 15 i 25, art.  50 ust.  10 ustawy, o  której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz art.  11a ust.  12 i  art.  11b ust.  12 ustawy, o  której mowa w  art.  7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 12 mie sięcy od dnia wejścia w  życie niniejszej ustawy, z  tym że występujące w  tych przepisach regulacje dotyczące Prokura tury Krajowej stosuje się do Prokuratury Generalnej. Art. 23.  Minister Sprawiedliwości w  terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejsze go artykułu określi i  przekaże w  drodze zarządzenia środki budżetowe i składniki majątkowe niezbędne do funkcjonowa nia prokuratury. Art. 23a.  W  celu realizacji ustawy Prezes Rady Ministrów dokonuje, w drodze rozporzą dzenia, przeniesienia planowanych do chodów i  wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częścią 37 „Sprawiedliwość” a częścią odpowiada jącą powszechnym jednostkom organi zacyjnym prokuratury, z  zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wy nikającego z ustawy budżetowej. Art. 24.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 mar ca 2010 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 7, w za kresie dotyczącym art.  10a ust.  3 i  4, pkt  12, w  zakresie dotyczącym art.  14a ust. 1, pkt 29, 30 i 32 oraz art. 18 i 23, któ re wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

6) art.  98 ustawy z  dnia 9 października 2009  r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474), który stanowi: „Art. 9

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2010 r.”;

7) art. 26 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z  realizacją wydat ków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706), który stanowi: „Art. 26.  Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2010  r., z  wyjątkiem art.  19, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”;

8) art. 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z  realizacją zadań przez Policję (Dz. U. Nr 223, poz. 1777), który sta nowi: „Art. 1

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2010  r., z  wyjątkiem art.  3 i  7, które wchodzą w  życie z  dniem 1 kwietnia 2010 r.”; b) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2001  r. Nr  154, poz.  1787, z  2002  r. Nr  153, poz.  1271, Nr  213, poz.  1802 i  Nr  240, poz.  2052, z  2003  r. Nr  188, poz.  1838 i  Nr  228, poz.  2256, z  2004  r. Nr  34, poz.  304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr  138, poz.  976, Nr  204, poz.  1482 i  Nr  230, poz.  1698, z  2008  r. Nr  223, poz.  1457, Nr  228, poz.  1507 i  Nr  234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241 i Nr 178, poz. 1375. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15706 — Poz. 15999) art. 191 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), który stanowi: „Art. 191.  Ustawa wchodzi w  życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia z wyjąt kiem art.  131, który wchodzi w  życie z dniem 1 stycznia 2013 r.”;

10) art. 10 i 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 53, poz. 273), któ re stanowią: „Art. 10.  Informację Prokuratora Generalnego za 2010 r., o której mowa w art. 10ea usta wy, o  której mowa w  art.  2, Prokurator Generalny przedstawia Sejmowi i  Sena towi do dnia 31 grudnia 2011 r. Art. 11.  Ustawa wchodzi w  życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”; 1

1) art. 15 ust. 2, art. 23—25 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011  r. o  zmianie ustawy — Prawo o  ustroju są dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192), które stanowią: Art. 1

5. „

2. Oceny kwalifikacji asesorów sądowych, którzy zgłosili swoje kandydatury na wolne stanowiska sędziowskie albo wolne stanowiska prokuratorskie, o  których obwieszczono po dniu wej ścia w życie niniejszej ustawy, dokonu je się w trybie i na zasadach obowiązu jących przy dokonywaniu oceny kwali fikacji kandydatów zajmujących stano wiska sędziów sądów powszechnych oraz przy uwzględnieniu przestrzega nia dyscypliny pracy, doskonalenia sposobu wykonywania obowiązków i  podnoszenia kwalifikacji, umiejętno ści współpracy, jak również predyspo zycji osobowościowych do zawodu sę dziego albo do zawodu prokuratora.” „Art. 2

3.

1. Pierwsze wizytacje jednostek organiza cyjnych prokuratury, obejmujące okre sowe oceny prokuratorów, o  których mowa w art. 62e—62k ustawy wskaza nej w  art.  2, zostaną przeprowadzone po upływie 12 miesięcy od dnia wej ścia w życie ustawy.

2. Prokuratorzy, o których mowa w art. 10 ust. 2a ustawy wskazanej w art. 2, usta lą plan wizytacji, o  których mowa w ust. 1, mając na uwadze konieczność wdrożenia czteroletniego cyklu prze prowadzania kolejnych wizytacji jedno stek.

3. Pierwsze wizytacje jednostek organiza cyjnych prokuratury, o  których mowa w ust. 1, obejmą okres po dniu wejścia w  życie niniejszej ustawy; każda na stępna wizytacja obejmie kolejny czte roletni okres pracy, liczony od dokona nia poprzedniej wizytacji. Art. 2

4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.  100a ust.  10 ustawy, o której mowa w art. 2, zachowu ją moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 100a ust. 10 ustawy, o któ rej mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 2

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie sześ ciu miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt kiem:

1) art. 1 pkt 47—49, pkt 52, pkt 54, pkt 55, pkt 56 lit. c, pkt 57 i 58, pkt 63, pkt 69 lit. a w zakresie dodawanych § 2d—2l, art.  2 pkt  7—9, art.  7 pkt  1—2, pkt  3 lit. b, pkt 4—5, pkt 8—11, które wcho dzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 14, pkt 15 lit. a i c, pkt 21—24, pkt  25 w  zakresie art.  34 pkt  4, pkt 77—79, art. 4 i art. 7 pkt 3 lit. a, któ re wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.”. Marszałek Sejmu: G. Schetyna Dziennik Ustaw Nr 270 — 15707 — Poz. 1599

Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 

1.

1. Prokuraturę stanowią Prokurator Gene ralny oraz podlegli mu prokuratorzy powszechnych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej — Ko misji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie mu. 2.

1) Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury. 3.

2) Prokuratura jest organem ochrony prawnej. Art. 

2. Zadaniem prokuratury jest strzeżenie pra worządności oraz czuwanie nad ściganiem prze stępstw. Art. 

3.

1. Zadania określone w art. 2 Prokurator Ge neralny i podlegli mu prokuratorzy wykonują przez:

1) prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w  sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami;

2) wytaczanie powództw w  sprawach karnych i  cy wilnych oraz składanie wniosków i udział w postę powaniu sądowym w sprawach cywilnych, ze sto sunku pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu spo łecznego, własności lub praw obywateli;

3) podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego sto sowania prawa w  postępowaniu sądowym, ad ministracyjnym, w  sprawach o  wykroczenia oraz w innych postępowaniach;

4) sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postano wień o  tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności; 5)

3) współpracę z  jednostkami naukowymi w zakre sie prowadzenia badań dotyczących problematyki przestępczości, jej zwalczania i zapobiegania oraz kontroli; 5a)3)  gromadzenie, przetwarzanie i  analizowanie w systemach informatycznych danych, w tym da nych osobowych, pochodzących z prowadzonych lub  nadzorowanych na podstawie ustawy postę powań oraz z udziału w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia lub innych postępowaniach prowadzonych na podsta wie ustawy, przekazywanie danych i wyników ana liz właściwym organom, w  tym organom innych państw, organizacjom międzynarodowym, w tym ponadnarodowym, oraz organom Unii Europej skiej, jeżeli przewiduje to ustawa lub umowa mię dzynarodowa ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską lub jeżeli przekazywanie danych i wyników analiz tym organom i organizacjom wynika z od rębnych przepisów; administratorem tych danych, w  rozumieniu przepisów ustawy o  ochronie da nych osobowych, gromadzonych i  przetwarza nych w ogólnokrajowych systemach informatycz nych prokuratury jest Prokurator Generalny;

6) zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decy zji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji;

7) koordynowanie działalności w  zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy pań stwowe; 7a)

4) nadzór nad zgodnością z  prawem inicjowania i  przeprowadzania czynności operacyjno-rozpo znawczych przez organy ścigania w zakresie prze widzianym w  ustawach regulujących organizację i przedmiot działania tych organów;

8) współdziałanie z  organami państwowymi, pań stwowymi jednostkami organizacyjnymi i organi zacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczo ści i innym naruszeniom prawa; 8a) współpracę z Szefem Krajowego Centrum Infor macji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do re alizacji jego zadań ustawowych; 8b) współpracę i  udział w  działaniach podejmowa nych przez organizacje międzynarodowe lub po nadnarodowe oraz zespoły międzynarodowe, działające na podstawie umów międzynarodo wych, w  tym umów konstytuujących organizacje międzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzecz pospolitą Polską;

9) opiniowanie projektów aktów normatywnych;

10) podejmowanie innych czynności określonych w ustawach. Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2011 r. (poz. 1599) USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze

1) W  brzmieniu ustalonym przez art.  1 pkt  1 lit. a  ustawy z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokura turze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr  178, poz. 1375), która weszła w życie z dniem 31 marca 2010 r.

2) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w od nośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

4) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 53, poz. 273), która we szła w życie z dniem 11 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15708 — Poz. 15992. W sprawach należących do zakresu działania są dów wojskowych lub innych organów wojskowych czynności, o których mowa w ust. 1, wykonują proku ratorzy wojskowych jednostek organizacyjnych pro kuratury oraz prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury delegowani do wykony wania czynności w  wojskowych jednostkach organi zacyjnych prokuratury. Art. 

4. (uchylony). Art. 

5. Jeżeli uchwała organu samorządu teryto rialnego albo rozporządzenie wojewody są niezgodne z prawem, prokurator zwraca się do organu, który je wydał, o ich zmianę lub uchylenie albo kieruje wnio sek o  ich uchylenie do właściwego organu nadzoru; w wypadku uchwały organu samorządu terytorialne go prokurator może także wystąpić o stwierdzenie jej nieważności do sądu administracyjnego. Art. 

6. 1.

5) Prokuratorami powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury są prokuratorzy Prokura tury Generalnej, prokuratur apelacyjnych, prokuratur okręgowych i rejonowych.

2. Prokuratorami wojskowych jednostek organiza cyjnych prokuratury są prokuratorzy Naczelnej Proku ratury Wojskowej, wojskowych prokuratur okręgo wych i wojskowych prokuratur garnizonowych.

3. Prokuratorami Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol skiemu są prokuratorzy Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokuratorzy oddziałowych komisji ścigania zbrodni przeciwko Na rodowi Polskiemu, prokuratorzy Biura Lustracyjnego oraz prokuratorzy oddziałowych biur lustracyjnych. Art. 

7. Prokurator jest obowiązany do podejmowa nia działań określonych w ustawach, kierując się zasa dą bezstronności i  równego traktowania wszystkich obywateli. Art. 

8. 1.

6) Prokurator przy wykonywaniu czynno ści określonych w ustawach jest niezależny, z zastrze żeniem przepisów ust. 2 oraz art. 8a i 8b. 2.

6) Prokurator jest obowiązany wykonywać zarzą dzenia, wytyczne i polecenia przełożonego prokurato ra. Zarządzenia, wytyczne i polecenia nie mogą doty czyć treści czynności procesowej. 3.

6) Zarządzenia i  wytyczne dotyczące konkretnie oznaczonej sprawy oraz polecenia są włączane do akt sprawy.

4. (uchylony).7)

5. (uchylony).7)

6. W  przypadku gdy w  postępowaniu sądowym ujawnią się nowe okoliczności, prokurator samodziel nie podejmuje decyzje związane z dalszym tokiem te go postępowania.

7. Prokurator przełożony w  razie stwierdzenia oczywistej obrazy prawa przy prowadzeniu sprawy wytyka, niezależnie od innych uprawnień, właściwe mu prokuratorowi uchybienie, po uprzednim zażąda niu — w  razie potrzeby — wyjaśnień. Stwierdzenie i wytknięcie uchybienia nie wpływa na rozstrzygnięcie sprawy. Art. 68 ust. 1 stosuje się odpowiednio. 7a. Prokurator, któremu wytknięto uchybienie mo że, w terminie siedmiu dni, złożyć pisemne zastrzeże nie do prokuratora przełożonego, który wytknął uchy bienie. W  razie wniesienia zastrzeżenia, prokurator przełożony uchyla wytknięcie uchybienia albo przeka zuje sprawę do rozpoznania sądowi dyscyplinarnemu. 7b. W  przypadku przewidzianym w  ust.  7a sąd dyscyplinarny wydaje postanowienie po wysłuchaniu rzecznika dyscyplinarnego oraz prokuratora, któremu wytknięto uchybienie, chyba że nie jest to możliwe. Na postanowienie odmawiające uwzględnienia za strzeżenia prokuratorowi przysługuje zażalenie. Zaża lenie rozpatruje ten sam sąd dyscyplinarny w innym równorzędnym składzie. 7c.

8) Odpis prawomocnego wytknięcia uchybienia, w trybie określonym w ust. 7, dołącza się do akt oso bowych prokuratora, któremu wytknięto uchybienie. Do akt osobowych dołącza się także złożone przez pro kuratora zastrzeżenie. 7d.

8) Po upływie trzech lat od dnia uprawomocnie nia się wytknięcia uchybienia, prokurator przełożony, na wniosek prokuratora, któremu wytknięto uchybie nie, zarządza usunięcie z  akt osobowych dokumen tów, o których mowa w ust. 7c, jeżeli w tym okresie nie wytknięto prokuratorowi innego uchybienia.

8. W razie stwierdzenia oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa, prokurator przełożony jest obowią zany żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko prokuratorowi, który obrazy się dopuścił. Art.  8a. 1.

9) Prokurator bezpośrednio przełożony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji pro kuratora podległego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymaga formy pisemnej i jest włączana do akt spra wy.

2. Zmiana lub uchylenie decyzji doręczonej stro nom, ich pełnomocnikom lub obrońcom oraz innym uprawnionym podmiotom, może nastąpić wyłącznie z zachowaniem trybu i zasad określonych w ustawie. Art. 8b.

1. Prokurator przełożony może powierzyć podległym prokuratorom wykonywanie czynności na leżących do jego zakresu działania, chyba że ustawa zastrzega określoną czynność wyłącznie do jego właś ciwości.

2. Prokurator przełożony może przejmować spra wy prowadzone przez prokuratorów podległych i wy konywać ich czynności, chyba że przepisy ustawy sta nowią inaczej.

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

6) W  brzmieniu ustalonym przez art.  1 pkt  4 lit. a  ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

7) Przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni ku 1.

8) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o  zmianie ustawy — Prawo o  ustroju sądów powszech nych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr  203, poz. 1192), która wejdzie w życie z dniem 28 marca 2012 r.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15709 — Poz. 1599

Art. 

9.

1. Organy samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej, a także inne państwo we jednostki organizacyjne, spółdzielnie i ich związki, organizacje zawodowe, samorządowe i inne organiza cje społeczne udzielają Prokuratorowi Generalnemu i podległym mu prokuratorom pomocy w realizacji ich zadań.

2. Prokurator okręgowy lub rejonowy, z  własnej inicjatywy bądź na wniosek jednostek organów samo rządu terytorialnego albo właściwego wojewody, przedkłada im informację o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w  województwie, powiecie lub gminie (mieście, dzielnicy). Rozdział 2 Organizacja prokuratury Art. 

10.

1. Prokurator Generalny kieruje działalnoś cią prokuratury osobiście bądź przez zastępców Pro kuratora Generalnego, wydając zarządzenia, wytyczne i polecenia.

2. Akty, o których mowa w ust. 1, nie mogą doty czyć treści czynności procesowych. 2a.

10) Prokurator Generalny, a na obszarze swego działania również prokurator apelacyjny, okręgowy i  wojskowy prokurator okręgowy, może zarządzić wizytację jednostki organizacyjnej prokuratury w celu kontroli realizacji ustawowych zadań przez tę jednost kę w określonym zakresie. 2b.1

1) Uprawnienia Prokuratora Generalnego wy nikające z ustawy może również wykonywać upoważ niony przez niego zastępca Prokuratora Generalnego.

3. (uchylony). Art. 10a.1

2)

1. Prokuratora Generalnego powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż w ciągu trzech miesięcy przed upływem kadencji Pro kuratora Generalnego albo w  ciągu trzech miesięcy od jej wygaśnięcia spośród kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa i Krajową Radę Pro kuratury.

2. Krajowa Rada Sądownictwa i  Krajowa Rada Prokuratury zgłaszają po jednym kandydacie na Pro kuratora Generalnego, nie później niż na cztery mie siące przed upływem kadencji Prokuratora Generalne go albo w ciągu dwóch miesięcy od jej wygaśnięcia. 3.13) Na stanowisko Prokuratora Generalnego mo że być powołana osoba będąca prokuratorem w sta nie czynnym powszechnej lub wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, Instytutu Pamięci Naro dowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodo wi Polskiemu, o co najmniej dziesięcioletnim stażu na stanowisku prokuratora, sędzią Izby Karnej lub Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w stanie czynnym, sę dzią sądu powszechnego lub sędzią sądu wojskowego w stanie czynnym, o co najmniej dziesięcioletnim sta żu sędziowskim w sprawach karnych. 4.13) Przed przystąpieniem do wykonywania obo wiązków Prokurator Generalny składa przed Prezy dentem Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie nastę pującej treści: „Obejmując stanowisko Prokuratora Generalnego, uroczyście ślubuję stać na straży Konstytucji Rzeczy pospolitej Polskiej i  prawa, strzec praworządności, a powierzone mi obowiązki wypełniać sumiennie.”. Ślubowanie może być złożone z  dodaniem zwrotu: „Tak mi dopomóż Bóg.”. 5.  Kadencja Prokuratora Generalnego trwa sześć lat, licząc od dnia złożenia ślubowania. Po upływie ka dencji Prokurator Generalny pełni obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowo powołanego Prokura tora Generalnego. 6. Prokurator Generalny, po zakończeniu kadencji, nie może być ponownie powołany na to stanowisko. 7. Po zakończeniu kadencji Prokurator Generalny może przejść w stan spoczynku niezależnie od osiąg niętego wieku. 8. Osiągnięcie przez Prokuratora Generalnego wie ku uprawniającego do przejścia w stan spoczynku nie ma wpływu na zakończenie kadencji. Art. 10b.1

2) 1. Prokurator Generalny nie może po zostawać w innym stosunku służbowym lub stosunku pracy, ani też zajmować innego stanowiska, z wyjąt kiem stanowiska naukowo-dydaktycznego lub nauko wego w szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, in stytucie naukowo-badawczym lub innej placówce na ukowej, ani wykonywać innych zajęć zarobkowych.

2. Prokurator Generalny nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić dzia łalności publicznej niedającej się pogodzić z godnoś cią jego urzędu. Art. 10c.1

2)

1. Prokurator Generalny nie może być bez uprzedniej zgody sądu dyscyplinarnego pociąg nięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Prokurator Generalny nie może być zatrzy many lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorą cym uczynku popełnienia przestępstwa, jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidło wego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie zawiadamia się Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie za trzymanego.

2. Za nadużycie wolności słowa przy wykonywa niu obowiązków służbowych, stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę, oraz za wykrocze nie Prokurator Generalny odpowiada tylko dyscypli narnie.

3. Z wnioskiem do sądu dyscyplinarnego o zezwo lenie na pociągnięcie Prokuratora Generalnego do od powiedzialności karnej albo do odpowiedzialności dyscyplinarnej może wystąpić Krajowa Rada Prokura tury lub Minister Sprawiedliwości.

10) W  brzmieniu ustalonym przez art.  1 pkt  6 lit. a  ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

1) Oznaczenie ust. 2b ustalone przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

2) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoś niku 1. 1

3) Wszedł w życie z dniem 11 listopada 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15710 — Poz. 15994. Przed sądem dyscyplinarnym, w toku postępo wania, o którym mowa w ust. 2 i 3, czynności rzeczni ka dyscyplinarnego wykonuje członek składającej wniosek Krajowej Rady Prokuratury lub przedstawi ciel Ministra Sprawiedliwości. Art. 10d.1

2)

1. Kadencja Prokuratora Generalnego wygasa w razie jego śmierci lub odwołania. 2.  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odwołuje Prokuratora Generalnego przed upływem kadencji, je żeli:

1) zrzekł się stanowiska;

2) stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków Prokuratora Generalnego na skutek choroby lub utraty sił, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

3) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skar bowego albo złożył niezgodne z prawdą oświad czenie lustracyjne, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) został prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 2—5. 3. W przypadku wskazanym w ust. 2 pkt 2, odwoła nie następuje na wniosek Prezesa Rady Ministrów lub Krajowej Rady Prokuratury.

4. Przed złożeniem wniosku, o  którym mowa w ust. 3, Prezes Rady Ministrów zasięga opinii Krajo wej Rady Prokuratury, która powinna być wydana w  terminie dwóch miesięcy. Wydaną opinię załącza się do wniosku. Brak opinii w tym terminie oznacza re zygnację z prawa do jej wyrażenia.

5. W przypadku odwołania Prokuratora Generalne go przed upływem kadencji, a  także w  razie jego śmierci, obowiązki jego pełni pierwszy zastępca Pro kuratora Generalnego, do czasu objęcia stanowiska przez nowo powołanego Prokuratora Generalnego. Art.  10e.1

2)

1. Prokurator Generalny przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, nie później niż do końca pierwszego kwartału roku następnego, sprawozdanie z rocznej działalności prokuratury.

2. Minister Sprawiedliwości przedstawia na piś mie swoje stanowisko do sprawozdania Prokuratora Generalnego.

3. Prezes Rady Ministrów może w każdym czasie, niezależnie od sprawozdania rocznego, zażądać od Prokuratora Generalnego przedstawienia informacji na określony temat związany ze strzeżeniem prawo rządności oraz czuwaniem nad ściganiem prze stępstw. Żądanie to nie może dotyczyć przedstawienia informacji o biegu postępowania w konkretnej spra wie. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Prezes Rady Ministrów może zażądać od Proku ratora Generalnego uzupełnienia przedstawionej in formacji w terminie trzech miesięcy.

5. Prezes Rady Ministrów przyjmuje albo odrzuca sprawozdanie, o  którym mowa w  ust.  1, mając na względzie realizację zadań przez Prokuratora General nego w zakresie strzeżenia praworządności oraz czu wania nad ściganiem przestępstw.

6. W przypadku odrzucenia sprawozdania Prokura tora Generalnego, Prezes Rady Ministrów może wy stąpić do Sejmu z wnioskiem o odwołanie Prokurato ra Generalnego przed upływem kadencji. Sejm odwo łuje Prokuratora Generalnego uchwałą podjętą więk szością dwóch trzecich głosów, w  obecności co naj mniej połowy ustawowej liczby posłów.

7. Przed złożeniem wniosku, o  którym mowa w ust. 6, Prezes Rady Ministrów zasięga opinii Krajo wej Rady Prokuratury, która powinna być wydana w  terminie dwóch miesięcy. Wydaną opinię załącza się do wniosku. Brak opinii w tym terminie oznacza re zygnację z prawa do jej wyrażenia. Art. 10ea.1

4)

1. Prokurator Generalny przedstawia Sejmowi i Senatowi jawną roczną informację o  łącz nej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o  zarządzenie kontroli i  utrwalania rozmów lub wniosek o  zarządzenie kontroli operacyjnej, ze wskazaniem liczby osób, co do których: 1)  sąd zarządził kontrolę i  utrwalanie rozmów lub kontrolę operacyjną, 2)  sąd odmówił zarządzenia kontroli i utrwalania roz mów lub kontroli operacyjnej, 3)  wniosek o kontrolę operacyjną nie uzyskał zgody prokuratora, z  wyszczególnieniem liczby osób w  wymienionych kategoriach, co do których o  kontrolę operacyjną wnioskował organ Policji. 2.  Informacja, o  której mowa w  ust.  1, powinna być przedstawiona Sejmowi i  Senatowi do dnia 30 czerwca roku następnego po roku nią objętym. Art. 10f.1

2)

1. W przypadku gdy Prokurator Gene ralny sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu, Pre zes Rady Ministrów może wystąpić do Sejmu z wnios kiem o  odwołanie Prokuratora Generalnego przed upływem kadencji. Sejm odwołuje Prokuratora Gene ralnego uchwałą podjętą większością dwóch trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

2. Przed złożeniem wniosku, o  którym mowa w ust. 1, Prezes Rady Ministrów zasięga opinii Krajo wej Rady Prokuratury, która powinna być wydana w  terminie dwóch miesięcy. Wydaną opinię załącza się do wniosku. Brak opinii w tym terminie oznacza re zygnację z prawa do jej wyrażenia. Art.  1

1. 1.1

5) Prokuratorów powszechnych jedno stek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury powołuje Prokurator Generalny na wniosek Krajowej Rady Prokuratury. 1

4) Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoś niku 4. 1

5) W  brzmieniu ustalonym przez art.  1 pkt  8 lit. a  ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15711 — Poz. 15992. Kandydat na stanowisko prokuratorskie przed stawia informację z Krajowego Rejestru Karnego do tyczącą jego osoby i zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków prokuratora, z zastrzeżeniem ust. 

4. Wy danie zaświadczenia oraz badanie kandydata na sta nowisko prokuratorskie odbywa się na zasadach doty czących kandydata na stanowisko sędziowskie. 2a. Kandydat na stanowisko prokuratorskie uro dzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. przedstawia rów nież oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 usta wy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu infor macji o  dokumentach organów bezpieczeństwa pań stwa z  lat 1944—1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.16)) albo in formację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy. 3.1

7) Prokurator Generalny zasięga od właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji in formacji o kandydatach do objęcia stanowiska proku ratorskiego zgłoszonych przez Krajową Radę Prokura tury, z zastrzeżeniem ust. 

4. Informacje o kandydacie do objęcia stanowiska prokuratorskiego uzyskuje się i  sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

4. Przedstawianie informacji i  zaświadczenia, o których mowa w ust. 2, a także zasięganie informa cji, o której mowa w ust. 3, nie dotyczy kandydatów zajmujących stanowisko prokuratora oraz stanowisko sędziego sądu powszechnego, administracyjnego lub wojskowego. 5.1

8) Przedstawiając informację, o  której mowa w  ust.  3, komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji przekazuje Prokuratorowi Generalnemu wszystkie ze brane materiały służące do sporządzenia informacji. 6.1

8) Prokurator Generalny, przed rozpatrzeniem kandydatury, zawiadamia kandydata na stanowisko prokuratorskie o  treści informacji uzyskanej od ko mendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji. Art. 11a. (uchylony).19) Art. 12.

20)

1. Pierwszego zastępcę Prokuratora Ge neralnego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego powołuje, spośród prokuratorów Proku ratury Generalnej, i odwołuje z tych stanowisk Prezy dent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prokurato ra Generalnego. 2. Zastępcą Prokuratora Generalnego jest Naczel ny Prokurator Wojskowy, którego powołuje, spośród prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, i od wołuje z tego stanowiska Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prokuratora Generalnego zgło szony w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodo wej. Naczelny Prokurator Wojskowy kieruje w zastęp stwie Prokuratora Generalnego działalnością wojsko wych jednostek organizacyjnych prokuratury. 3. Zastępcą Prokuratora Generalnego jest Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodo wi Polskiemu, którego powołuje, spośród prokurato rów Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, i  odwołuje z tego stanowiska Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prokuratora Generalnego zgłoszony w po rozumieniu z Prezesem Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol skiemu. Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu kieruje Główną Komi sją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 4.  Liczbę pozostałych zastępców Prokuratora Ge neralnego określa Minister Sprawiedliwości, na wnio sek Prokuratora Generalnego, w  rozporządzeniu, o którym mowa w art. 18 ust. 1, mając na uwadze ko nieczność zapewnienia właściwej realizacji zadań Pro kuratora Generalnego. Art.  13.2

1)

1. Prokuratora apelacyjnego powołuje Prokurator Generalny spośród prokuratorów, po za sięgnięciu opinii zgromadzenia prokuratorów w pro kuraturze apelacyjnej.

2. Kandydata na prokuratora apelacyjnego Proku rator Generalny przedstawia zgromadzeniu prokura torów, w celu wydania opinii.

3. W razie wydania negatywnej opinii o kandyda cie, zgromadzenie prokuratorów może przedstawić Prokuratorowi Generalnemu własnego kandydata na prokuratora apelacyjnego.

4. Po uzyskaniu opinii o  kandydacie Prokurator Generalny podejmuje decyzję w przedmiocie powoła nia go do pełnienia funkcji prokuratora apelacyjnego bądź powołania do pełnienia tej funkcji kandydata przedstawionego przez zgromadzenie prokuratorów.

5. W przypadku niepowołania do pełnienia funkcji prokuratora apelacyjnego żadnego z  kandydatów, o których mowa w ust. 4, Prokurator Generalny przed stawia zgromadzeniu prokuratorów nowego kandyda ta na prokuratora apelacyjnego. Przepisy ust. 3 i 4 sto suje się.

6. Zastępcę prokuratora apelacyjnego powołuje Prokurator Generalny spośród prokuratorów, na wniosek prokuratora apelacyjnego, po zasięgnięciu opinii kolegium tej prokuratury.

7. Prokurator apelacyjny i  zastępca prokuratora apelacyjnego są powoływani na sześcioletnią kaden cję i nie mogą być ponownie powołani na bezpośred nio następującą kolejną kadencję do pełnienia tych samych funkcji. 1

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2007  r. Nr  83, poz.  561, Nr  85, poz.  571, Nr  115, poz.  789, Nr  165, poz.  1171 i  Nr  176, poz.  1242, z  2009  r. Nr  178, poz.  1375, z  2010  r. Nr  79, poz.  522, Nr  96, poz.  620, Nr  127, poz.  857, Nr  155, poz. 1036 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 76, poz. 408, Nr 84, poz. 455 i Nr 89, poz. 514. 1

7) W  brzmieniu ustalonym przez art.  3 pkt  1 lit. a  ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw zwią zanych z  realizacją zadań przez Policję (Dz. U. Nr  223, poz. 1777), który wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2010 r. 1

8) W  brzmieniu ustalonym przez art.  3 pkt  1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 17. 1

9) Przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmia nie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4), któ ra weszła w życie z dniem 22 stycznia 2009 r.

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 2

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15712 — Poz. 1599

Art.  13a.2

2)

1. Prokuratora okręgowego powołuje Prokurator Generalny spośród prokuratorów, na wniosek właściwego prokuratora apelacyjnego, po za sięgnięciu opinii zgromadzenia prokuratorów w pro kuraturze apelacyjnej. 2. Kandydata na prokuratora okręgowego Proku rator Generalny przedstawia zgromadzeniu prokura torów, w celu wydania opinii.

3. W razie wydania negatywnej opinii o kandyda cie, zgromadzenie prokuratorów może przedstawić Prokuratorowi Generalnemu własnego kandydata na prokuratora okręgowego.

4. Po uzyskaniu opinii o  kandydacie Prokurator Generalny podejmuje decyzję w przedmiocie powoła nia go do pełnienia funkcji prokuratora okręgowego bądź powołania do pełnienia tej funkcji kandydata przedstawionego przez zgromadzenie prokuratorów.

5. W przypadku niepowołania do pełnienia funkcji prokuratora okręgowego żadnego z  kandydatów, o których mowa w ust. 4, Prokurator Generalny przed stawia zgromadzeniu prokuratorów nowego kandyda ta na prokuratora okręgowego. Przepisy ust. 3 i 4 sto suje się.

6. Zastępcę prokuratora okręgowego powołuje Prokurator Generalny spośród prokuratorów, na wniosek prokuratora okręgowego, po zasięgnięciu opinii właściwego prokuratora apelacyjnego oraz ko legium prokuratury apelacyjnej.

7. Prokurator okręgowy i  zastępca prokuratora okręgowego są powoływani na sześcioletnią kadencję i nie mogą być ponownie powołani na bezpośrednio następującą kolejną kadencję do pełnienia tych sa mych funkcji. Art.  13b.2

2)

1. Prokuratora rejonowego powołuje Prokurator Generalny spośród prokuratorów, na wniosek właściwego prokuratora apelacyjnego, po za sięgnięciu opinii zgromadzenia prokuratorów w pro kuraturze apelacyjnej. 2. Kandydata na prokuratora rejonowego Prokura tor Generalny przedstawia zgromadzeniu prokurato rów, w celu wydania opinii.

3. W razie wydania negatywnej opinii o kandyda cie, zgromadzenie prokuratorów może przedstawić Prokuratorowi Generalnemu własnego kandydata na prokuratora rejonowego.

4. Po uzyskaniu opinii o  kandydacie Prokurator Generalny podejmuje decyzję w przedmiocie powoła nia go do pełnienia funkcji prokuratora rejonowego bądź powołania do pełnienia tej funkcji kandydata przedstawionego przez zgromadzenie prokuratorów. 5. W przypadku niepowołania do pełnienia funkcji prokuratora rejonowego żadnego z  kandydatów, o których mowa w ust. 4, Prokurator Generalny przed stawia zgromadzeniu prokuratorów nowego kandyda ta na prokuratora rejonowego. Przepisy ust. 3 i 4 sto suje się. 6.  Zastępcę prokuratora rejonowego powołuje Prokurator Generalny spośród prokuratorów, na wniosek prokuratora rejonowego, po zasięgnięciu opinii właściwego prokuratora okręgowego oraz kole gium prokuratury okręgowej.

7. Kadencja prokuratora rejonowego i  zastępcy prokuratora rejonowego trwa cztery lata. Art. 13c.2

2)

1. Prokurator Generalny może odwołać prokuratora apelacyjnego lub zastępcę prokuratora apelacyjnego przed upływem kadencji, jeżeli:

1) zrzekł się pełnienia funkcji;

2) stał się trwale niezdolny do pełnienia funkcji na skutek choroby lub  utraty sił, stwierdzonej orze czeniem lekarskim;

3) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skar bowego albo złożył niezgodne z prawdą oświad czenie lustracyjne, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) w sposób nienależyty wypełnia obowiązki służbo we. 2. Prokurator Generalny, z urzędu lub na wniosek właściwego prokuratora apelacyjnego, może odwołać prokuratora okręgowego, prokuratora rejonowego lub ich zastępców, z  przyczyn określonych w  ust.  1, przed upływem kadencji. 3. Odwołanie prokuratora apelacyjnego, prokura tora okręgowego i  prokuratora rejonowego oraz ich zastępców, w  przypadku, o  którym mowa w  ust.  1 pkt 4, następuje po podjęciu przez Krajową Radę Pro kuratury uchwały zezwalającej na odwołanie. Art.  13d.2

2)

1. Do pełnienia pozostałych funkcji w prokuraturze, z zastrzeżeniem ust. 2—4 oraz art. 111, powołuje spośród prokuratorów i odwołuje z pełnie nia tych funkcji Prokurator Generalny.

2. Prokurator Generalny może, w drodze zarządze nia, określić funkcje w  prokuraturach apelacyjnych, okręgowych i  rejonowych, do pełnienia których po wołuje prokuratorów i odwołuje z ich pełnienia proku rator apelacyjny.

3. Prokurator Generalny w  porozumieniu z  Mini strem Obrony Narodowej powołuje, spośród prokura torów wojskowych jednostek organizacyjnych proku ratury, zastępcę Naczelnego Prokuratora Wojskowe go, wojskowego prokuratora okręgowego i  wojsko wego prokuratora garnizonowego oraz ich zastępców, a  także pełniących pozostałe funkcje w  wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury, oraz odwo łuje ich z pełnienia tych funkcji.

4. Prokurator Generalny w  porozumieniu z  Mini strem Obrony Narodowej może, w  drodze zarządze nia, określić funkcje w  wojskowych prokuraturach okręgowych i  wojskowych prokuraturach garnizono wych, do pełnienia których powołuje prokuratorów i odwołuje z pełnienia tych funkcji Naczelny Prokura tor Wojskowy. 2

2) Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15713 — Poz. 1599

Art. 1

4.

1. Prokuratorem może być powołany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i  korzysta z  pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzy skał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Pol sce;

4) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnie nia obowiązków prokuratora;

5) ukończył 26 lat;

6) złożył egzamin prokuratorski lub sędziowski;

7) pracował w charakterze asesora prokuratorskiego lub sądowego co najmniej rok albo odbył w woj skowych jednostkach organizacyjnych prokuratu ry okres służby przewidziany w przepisach o służ bie wojskowej żołnierzy zawodowych.

2. Na prokuratora w wojskowych jednostkach or ganizacyjnych prokuratury może być powołany oficer zawodowy, oficer służby okresowej, zwani dalej „ofi cerem”, lub prokurator powszechnej jednostki organi zacyjnej prokuratury.

3. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7, nie dotyczą: 1)2

3) profesorów i  doktorów habilitowanych nauk prawnych w  polskich szkołach wyższych, w  Pol skiej Akademii Nauk oraz w instytutach naukowo -badawczych i innych placówkach naukowych; 1)2

4) osób, które pracowały w  polskiej szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie badawczym lub innej placówce naukowej i mają tytuł naukowy profeso ra albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych;

2) sędziów; 3)2

5) adwokatów, radców prawnych oraz radców Pro kuratorii Generalnej Skarbu Państwa, którzy wyko nywali ten zawód lub zajmowali takie stanowisko przez co najmniej trzy lata. 3)2

6) adwokatów, radców prawnych oraz prezesa, wice prezesa, starszych radców lub radców Prokuratorii Ge neralnej Skarbu Państwa, którzy wykonywali ten za wód lub zajmowali takie stanowisko przez co najmniej trzy lata.

4. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 7, nie dotyczą notariuszy.

5. (uchylony).27)

6. (uchylony).27)

7. (uchylony).27) Art. 14a.2

8) 1.2

9) Na stanowisko prokuratora Proku ratury Generalnej może być powołany ten, kto spełnia jąc warunki do objęcia stanowiska prokuratora proku ratury powszechnej, ma co najmniej dziesięcioletni staż na stanowisku prokuratora lub sędziego, w  tym nie mniej niż sześcioletni okres pracy na stanowisku prokuratora Prokuratury Krajowej, prokuratury apela cyjnej lub okręgowej, Naczelnej Prokuratury Wojsko wej, prokuratora wojskowej prokuratury okręgowej lub prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, sę dziego sądu apelacyjnego lub okręgowego bądź woj skowego sądu okręgowego albo co najmniej przez okres dwunastu lat przed powołaniem wykonywał za wód adwokata, radcy prawnego lub notariusza. 1.30) Na stanowisko prokuratora Prokuratury Generalnej może być powołany ten, kto, spełniając warunki do objęcia stanowiska prokuratora prokuratury powszechnej, ma co najmniej dziesięcioletni staż na stanowisku prokuratora lub sędziego, w tym nie mniej niż sześcioletni okres pracy na sta nowisku prokuratora Prokuratury Krajowej, prokuratury ape lacyjnej lub okręgowej, Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokuratora wojskowej prokuratury okręgowej lub prokura tora Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrod ni przeciwko Narodowi Polskiemu, sędziego sądu apelacyj nego lub okręgowego bądź wojskowego sądu okręgowego albo co najmniej przez okres dwunastu lat przed powołaniem wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza lub zajmował stanowisko prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. 2.3

1) Na stanowisko prokuratora prokuratury apela cyjnej może być powołany ten, kto spełniając warunki do objęcia stanowiska prokuratora prokuratury po wszechnej, ma co najmniej sześcioletni okres pracy na stanowisku prokuratora lub sędziego, w  tym co naj mniej trzyletni okres pracy na stanowisku prokuratora prokuratury okręgowej, prokuratora wojskowej proku ratury okręgowej lub prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Na rodowi Polskiemu, sędziego sądu okręgowego lub wojskowego sądu okręgowego albo co najmniej przez okres ośmiu lat przed powołaniem wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza. 2.30) Na stanowisko prokuratora prokuratury apelacyj nej może być powołany ten, kto, spełniając warunki do ob jęcia stanowiska prokuratora prokuratury powszechnej, ma co najmniej sześcioletni okres pracy na stanowisku proku ratora lub sędziego, w tym co najmniej trzyletni okres pracy na stanowisku prokuratora prokuratury okręgowej, proku ratora wojskowej prokuratury okręgowej lub prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, sędziego sądu okręgowe go lub wojskowego sądu okręgowego albo co najmniej przez okres ośmiu lat przed powołaniem wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza lub zajmował stano wisko prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy Pro kuratorii Generalnej Skarbu Państwa. 2

3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 24. 2

4) W  brzmieniu ustalonym przez art.  2 pkt  2 lit. a  ustawy, o której mowa w odnośniku 8. 2

5) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 26. 2

6) W brzmieniu ustalonym przez art.  2 pkt  2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 8. 2

7) Przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 19. 2

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 2

9) Wszedł w  życie z  dniem 11 listopada 2009  r.; w  tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 30. 30) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 8. 3

1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 30. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15714 — Poz. 1599

3.3

1) Na stanowisko prokuratora prokuratury okrę gowej może być powołany ten, kto spełniając warunki do objęcia stanowiska prokuratora prokuratury po wszechnej, ma co najmniej czteroletni okres pracy na stanowisku prokuratora prokuratury rejonowej, pro kuratora wojskowej prokuratury garnizonowej, proku ratora Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ściga nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, sędziego sądu powszechnego lub wojskowego albo co naj mniej przez okres sześciu lat przed powołaniem wyko nywał zawód adwokata, radcy prawnego lub notariu sza. 3.30) Na stanowisko prokuratora prokuratury okręgo wej może być powołany ten, kto, spełniając warunki do ob jęcia stanowiska prokuratora prokuratury powszechnej, ma co najmniej czteroletni okres pracy na stanowisku prokura tora prokuratury rejonowej, prokuratora wojskowej proku ratury garnizonowej, prokuratora Instytutu Pamięci Naro dowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, sędziego sądu powszechnego lub wojskowego albo co najmniej przez okres sześciu lat przed powołaniem wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza lub zajmował stanowisko prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

4. Wymagany staż, o  którym mowa w  ust.  1—3, nie dotyczy osób wskazanych w art. 14 ust. 3 pkt 1. Art. 14b.3

2)

1. W razie utworzenia stanowiska pro kuratora lub zwolnienia się tego stanowiska Prokura tor Generalny niezwłocznie obwieszcza o wolnym sta nowisku prokuratorskim w  Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, chyba że obsadzenie tego stanowiska następuje w drodze prze niesienia służbowego prokuratora równorzędnej pro kuratury.

2. Każdy, kto spełnia warunki do objęcia stanowi ska prokuratora może zgłosić swoją kandydaturę na jedno wolne stanowisko prokuratorskie w ciągu mie siąca od obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Kandydaturę zgłasza się prokuratorowi okręgo wemu — gdy zgłoszenie dotyczy stanowiska prokura tora prokuratury rejonowej, prokuratorowi apelacyj nemu — gdy zgłoszenie dotyczy stanowiska prokura tora prokuratury okręgowej albo prokuratora prokura tury apelacyjnej, Prokuratorowi Generalnemu — gdy zgłoszenie dotyczy stanowiska prokuratora Prokuratu ry Generalnej, Ministrowi Obrony Narodowej — gdy zgłoszenie dotyczy stanowiska prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury oraz Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej — gdy zgłoszenie doty czy stanowiska prokuratora Instytutu Pamięci Narodo wej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

4. Jeżeli swoją kandydaturę zgłosiła osoba, która nie spełnia warunków do objęcia stanowiska prokura tora, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 3—7, albo art. 14 ust. 2, albo zgłoszenie nastąpiło po upływie ter minu, o którym mowa w ust. 2, lub nie spełnia wymo gów formalnych określonych w  art.  11 ust.  2 i  2a, właściwy prokurator, Minister Obrony Narodowej albo Prezes Instytutu Pamięci Narodowej zawiadamia zgłaszającego o  pozostawieniu zgłoszenia bez roz patrzenia, podając przyczynę. Osoba, której zgłosze nie pozostawiono bez rozpatrzenia, może, w terminie 7  dni złożyć pisemne zastrzeżenie. Jeżeli właściwy prokurator, Minister Obrony Narodowej albo Prezes Instytutu Pamięci Narodowej nie uwzględni zastrzeże nia, niezwłocznie przekazuje je wraz ze zgłoszeniem Krajowej Radzie Prokuratury. W przedmiocie pozosta wienia zgłoszenia bez rozpatrzenia rozstrzyga Krajowa Rada Prokuratury. 5.3

3) Prokurator okręgowy, po stwierdzeniu speł nienia wymogów formalnych zgłoszenia złożonego w terminie oraz stwierdzeniu spełniania przez kandy data warunków do objęcia stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej przedstawia jego kandydaturę kolegium prokuratury okręgowej, wraz z oceną kwali fikacji sporządzoną przez wyznaczonego prokuratora prokuratury okręgowej. 5.3

4) Prokurator okręgowy, po stwierdzeniu spełnienia wymogów formalnych zgłoszenia złożonego w  terminie oraz stwierdzeniu spełniania przez kandydata warunków do objęcia stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej przedstawia jego kandydaturę kolegium prokuratury okrę gowej, wraz z oceną kwalifikacji sporządzoną przez wizyta tora prokuratury okręgowej. 6.3

3) Prokurator apelacyjny, po stwierdzeniu speł nienia wymogów formalnych zgłoszenia złożonego w terminie oraz stwierdzeniu spełniania przez kandy data warunków do objęcia stanowiska prokuratora prokuratury okręgowej albo prokuratora prokuratury apelacyjnej przedstawia jego kandydaturę kolegium prokuratury apelacyjnej, wraz z oceną kwalifikacji spo rządzoną przez wyznaczonego prokuratora prokuratu ry apelacyjnej. 6.3

4) Prokurator apelacyjny, po stwierdzeniu spełnienia wymogów formalnych zgłoszenia złożonego w  terminie oraz stwierdzeniu spełniania przez kandydata warunków do objęcia stanowiska prokuratora prokuratury okręgowej albo prokuratora prokuratury apelacyjnej przedstawia jego kandydaturę kolegium prokuratury apelacyjnej, wraz z oce ną kwalifikacji sporządzoną przez wizytatora prokuratury apelacyjnej. 7.3

3) Prokurator Generalny, po stwierdzeniu speł nienia wymogów formalnych zgłoszenia złożonego w terminie oraz stwierdzeniu spełniania przez kandy data warunków do objęcia stanowiska prokuratora Prokuratury Generalnej zarządza sporządzenie oceny kwalifikacji kandydata przez wyznaczonego prokura tora Prokuratury Generalnej. 7.3

4) Prokurator Generalny, po stwierdzeniu spełnienia wymogów formalnych zgłoszenia złożonego w  terminie oraz stwierdzeniu spełniania przez kandydata warunków do objęcia stanowiska prokuratora Prokuratury Generalnej zarządza sporządzenie oceny kwalifikacji kandydata przez wizytatora Prokuratury Generalnej. 3

2) Dodany przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 3

3) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 34. 3

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 8. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15715 — Poz. 1599

8.3

3) Minister Obrony Narodowej, po stwierdzeniu spełnienia wymogów formalnych zgłoszenia złożone go w terminie oraz stwierdzeniu spełniania przez kan dydata warunków do objęcia stanowiska prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury za rządza sporządzenie oceny kwalifikacji kandydata przez wyznaczonego prokuratora Naczelnej Prokura tury Wojskowej. 8.3

4) Minister Obrony Narodowej, po stwierdzeniu speł nienia wymogów formalnych zgłoszenia złożonego w  ter minie oraz stwierdzeniu spełniania przez kandydata warun ków do objęcia stanowiska prokuratora wojskowej jednos tki organizacyjnej prokuratury zarządza sporządzenie oceny kwalifikacji kandydata przez wizytatora Naczelnej Prokura tury Wojskowej. 9.3

3) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, po stwier dzeniu spełnienia wymogów formalnych zgłoszenia złożonego w  terminie oraz stwierdzeniu spełniania przez kandydata warunków do objęcia stanowiska pro kuratora Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ści gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zarządza sporządzenie oceny kwalifikacji kandydata przez wy znaczonego prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej. 9.3

4) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, po stwierdze niu spełnienia wymogów formalnych zgłoszenia złożonego w  terminie oraz stwierdzeniu spełniania przez kandydata warunków do objęcia stanowiska prokuratora Instytutu Pa mięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Na rodowi Polskiemu zarządza sporządzenie oceny kwalifikacji kandydata przez wizytatora Instytutu Pamięci Narodowej. 10.3

3) Prokurator okręgowy oraz prokurator apela cyjny przedstawiają Krajowej Radzie Prokuratury zgło szenia kandydatów na stanowiska odpowiednio pro kuratorów prokuratury rejonowej albo prokuratury okręgowej lub apelacyjnej wraz z opiniami odpowied nio kolegium prokuratury okręgowej albo kolegium prokuratury apelacyjnej wraz z ocenami sporządzony mi przez wyznaczonych prokuratorów. 10.3

4) Prokurator okręgowy oraz prokurator apelacyjny przedstawiają Krajowej Radzie Prokuratury zgłoszenia kan dydatów na stanowiska odpowiednio prokuratorów proku ratury rejonowej albo prokuratury okręgowej lub apelacyj nej wraz z  opiniami odpowiednio kolegium prokuratury okręgowej albo kolegium prokuratury apelacyjnej wraz z ocenami sporządzonymi przez wizytatorów. 11.3

3) Prokurator Generalny, Minister Obrony Na rodowej i Prezes Instytutu Pamięci Narodowej przed stawiają Krajowej Radzie Prokuratury zgłoszenia kan dydatów na stanowiska odpowiednio prokuratorów Prokuratury Generalnej, prokuratora wojskowej jed nostki organizacyjnej prokuratury albo prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wraz z włas nymi opiniami oraz z ocenami kwalifikacji sporządzo nymi przez wyznaczonych prokuratorów. 11.3

4) Prokurator Generalny, Minister Obrony Narodo wej i  Prezes Instytutu Pamięci Narodowej przedstawiają Krajowej Radzie Prokuratury zgłoszenia kandydatów na stanowiska odpowiednio prokuratorów Prokuratury Gene ralnej, prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej pro kuratury albo prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wraz z własnymi opiniami oraz z ocenami kwalifikacji spo rządzonymi przez wizytatorów. Art. 14c.3

5)

1. Kandydat na wolne stanowisko pro kuratorskie, który zajmuje stanowisko prokuratora al bo asesora prokuratury, do zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt stu spraw, w których prowadził lub nad zorował postępowanie przygotowawcze, sporządził akt oskarżenia lub środki zaskarżenia, występował przed sądem lub składał pisma procesowe, bądź wy konywał inne czynności wymienione w  art.  3 ust.  1, a w przypadku mniejszej liczby takich spraw — wykaz sygnatur akt wszystkich tych spraw.

2. Kandydat na wolne stanowisko prokuratorskie, który zajmuje stanowisko sędziego, do zgłoszenia do łącza wykaz sygnatur akt stu spraw sądowych różnych kategorii, w  których rozpoznawaniu brał udział, a w przypadku mniejszej liczby takich spraw — wykaz sygnatur akt wszystkich tych spraw.

3. Kandydat na wolne stanowisko prokuratorskie, który wykonuje zawód adwokata lub radcy prawnego bądź zajmuje stanowisko starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, do zgłosze nia dołącza wykaz sygnatur akt stu spraw sądowych różnych kategorii, w których występował w charakte rze zastępcy procesowego, a  jeżeli występował w  mniejszej liczbie spraw — wykaz sygnatur akt wszystkich tych spraw, ze wskazaniem sądów, w któ rych sprawy te toczyły się lub toczą, lub odpisy wszyst kich, jednak nie więcej niż stu, opinii prawnych i  in nych dokumentów sporządzonych w  związku ze sto sowaniem lub tworzeniem prawa; starszy radca i rad ca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa dołącza ponadto opinię przełożonego.

4. Kandydat na wolne stanowisko prokuratorskie, który wykonuje zawód notariusza, do zgłoszenia dołą cza wykaz stu aktów notarialnych, obejmujących róż ne kategorie spraw, a  jeżeli sporządził mniejszą ich liczbę — wykaz wszystkich tych aktów.

5. Kandydat na wolne stanowisko prokuratorskie, który ma tytuł naukowy profesora lub stopień nauko wy doktora habilitowanego nauk prawnych, do zgło szenia dołącza wykaz publikacji wraz z opiniami recen zentów, jeżeli były sporządzone, odpisy sporządzo nych opinii prawnych oraz charakterystykę osiągnięć w zakresie kształcenia kadr lub dorobku naukowego.

6. Kandydat na wolne stanowisko prokuratorskie, zajmujący stanowisko prokuratora bądź sędziego, któ ry w okresie poprzedzającym obwieszczenie był dele gowany do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, do zgłoszenia dołącza także opis wykonywanych w  okresie delegowania czynności wraz z opinią przełożonego.

7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio w przy padku delegowania:

1) do prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury;

2) do pełnienia obowiązków w  międzynarodowej prokuratorskiej lub sędziowskiej organizacji poza rządowej; 3

5) Dodany przez art. 2 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoś niku 8. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15716 — Poz. 15993) do pełnienia obowiązków lub pełnienia określonej funkcji poza granicami państwa w ramach działań podejmowanych przez organizacje międzynarodo we lub ponadnarodowe oraz zespoły międzynaro dowe, działające na podstawie umów międzyna rodowych, w tym umów konstytuujących organi zacje międzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską.

8. Przełożonym, o którym mowa w ust. 6, jest oso ba kierująca jednostką, do której delegowanie nastą piło, a w przypadku podziału tej jednostki na departa menty, biura bądź inne równorzędne komórki organi zacyjne — osoba kierująca tymi komórkami. W  sto sunku do osób kierujących daną jednostką lub komór ką organizacyjną za przełożonego uznaje się osobę sprawującą funkcję nadrzędną.

9. Do kandydata na wolne stanowisko prokurator skie, który zajmuje stanowisko prezesa lub wicepreze sa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, stosuje się odpowiednio, stosownie do zawodu wykonywane go przed powołaniem na to stanowisko, przepisy ust. 1—6.

10. Do kandydata na wolne stanowisko prokura torskie, który wykonywał więcej niż jeden z zawodów wskazanych w przepisach ust. 1—5 stosuje się przepi sy ust.  1—6, z  tym że łączna liczba zamieszczonych w  wykazie sygnatur akt spraw lub odpisów opinii prawnych i  innych dokumentów, o  których mowa w tych przepisach, nie może przekraczać dwustu. 1

1. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć także inne dokumenty popierające jego kandydaturę, w szczególności opinie i rekomendacje. Art. 14d.3

5)

1. Oceny kwalifikacji na wolne stanowi sko prokuratorskie nie może dokonywać wizytator, będący małżonkiem, krewnym albo powinowatym kandydata lub pozostający z kandydatem w takim sto sunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności wizyta tora.

2. Jeżeli na jedno wolne stanowisko prokurator skie zgłosił się więcej niż jeden kandydat, oceny kwali fikacji tych kandydatów dokonuje ten sam wizytator, chyba że z uwagi na liczbę kandydatów bądź z innych ważnych przyczyn nie jest to możliwe. Oceny kwalifi kacji żadnego z kandydatów nie może dokonywać wi zytator, będący małżonkiem, krewnym albo powino watym chociażby jednego z  nich lub pozostający z  jednym z  kandydatów w  takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wąt pliwości co do bezstronności wizytatora.

3. Prokurator Generalny, Minister Obrony Narodo wej, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, prokurator apelacyjny lub okręgowy któremu złożono zgłoszenie, zapoznaje kandydata z  oceną kwalifikacji. Kandydat w terminie 14 dni od daty zapoznania się z oceną ma prawo złożyć pisemne uwagi do oceny kwalifikacji.

4. Uwagi złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia, podając przyczynę pozostawienia złożo nych uwag bez rozpatrzenia. Kandydat, którego uwagi pozostawiono bez rozpatrzenia, w  terminie tygodnia może złożyć pisemne zastrzeżenie.

5. Jeżeli Prokurator Generalny, Minister Obrony Narodowej, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, pro kurator apelacyjny lub okręgowy nie uwzględni za strzeżenia, przekazuje je, wraz z  uwagami Krajowej Radzie Prokuratury, która rozstrzyga w  przedmiocie pozostawienia uwag bez rozpatrzenia.

6. Po stwierdzeniu, że uwagi wniesiono prawidło wo, Prokurator Generalny, Minister Obrony Narodo wej, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, prokurator apelacyjny lub okręgowy niezwłocznie zarządza ich rozpatrzenie przez trzech wizytatorów, wyznaczonych na zasadach określonych w  ust. 

2. W  rozpatrywaniu uwag nie może brać udziału wizytator, który dokonał oceny kwalifikacji. Wizytatorzy rozpatrują uwagi w ter minie nie dłuższym niż trzydzieści dni.

7. Wizytatorzy po rozpatrzeniu uwag podtrzymują ocenę kwalifikacji kandydata, do której uwagi zgłoszo no, albo dokonują oceny odmiennej. Stanowisko wizytatorów sporządza się na piśmie wraz z uzasad nieniem i doręcza się kandydatowi. Art. 14e.3

5)

1. Ocena kwalifikacji kandydata zajmu jącego stanowisko prokuratora albo asesora prokura tury obejmuje prawidłowość i poziom merytoryczny, jak również efektywność wykonywania powierzonych obowiązków służbowych, z  uwzględnieniem stopnia obciążenia wykonywanymi zadaniami i ich złożoności, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kulturę osobistą.

2. Ocena kwalifikacji, o której mowa w ust. 1, jest dokonywana w  oparciu o  badanie co najmniej pięć dziesięciu akt spraw różnych kategorii, wybranych lo sowo spośród wymienionych w  wykazie, o  którym mowa w art. 14c ust. 1, a także na podstawie danych ewidencjonowanych w prokuraturach, w  tym na po trzeby statystyki.

3. Do oceny kwalifikacji kandydata, o którym mo wa w ust. 1, dołącza się odpisy znajdujących się w ak tach osobowych prokuratora prawomocnych wyro ków orzekających karę dyscyplinarną lub prawomoc nych decyzji o  wymierzeniu kary porządkowej upo mnienia, jak również odpisy prawomocnych decyzji prokuratora przełożonego, zawierających wytknięcie uchybienia w razie oczywistej obrazy prawa. Art. 14f.3

5)

1. Ocena kwalifikacji kandydata zajmu jącego stanowisko sędziego obejmuje analizę spraw ności i efektywności w podejmowaniu czynności i kie rowaniu postępowaniem, kultury osobistej, umiejęt ności jasnego i kompletnego formułowania wypowie dzi przy wydawaniu i uzasadnianiu orzeczeń, podno szenia kwalifikacji zawodowych.

2. Ocena kwalifikacji, o której mowa w ust. 1, jest dokonywana w  oparciu o  badanie co najmniej pięć dziesięciu akt spraw różnych kategorii, wybranych lo sowo spośród wymienionych w  wykazie, o  którym mowa w art. 14c ust. 2, a także na podstawie danych ewidencjonowanych w  sądach, w  tym na potrzeby statystyki sądowej.

3. Do oceny kwalifikacji kandydata, o którym mo wa w ust. 1, dołącza się odpisy znajdujących się w ak tach osobowych prawomocnych wyroków orzekają cych karę dyscyplinarną oraz wytknięcia uchybień. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15717 — Poz. 1599

Art. 14g.3

5)

1. Jeżeli ze względu na szczególny za kres czynności prokuratora lub sędziego albo z innych przyczyn zbadanie liczby spraw wskazanych w art. 14e ust. 2 oraz 14f ust. 2 nie jest możliwe, przyjmuje się, z podaniem przyczyn, inną liczbę.

2. Wizytator dokonujący oceny kwalifikacji kandy data zajmującego stanowisko prokuratora, asesora prokuratury albo sędziego może objąć badaniem tak że akta spraw nieujęte w wykazie oraz zwracać się do prezesa sądu lub kierownika jednostki organizacyjnej prokuratury o  wskazanie sygnatur i  przedstawienie akt takich spraw. Art. 14h.3

5)

1. Ocena kwalifikacji kandydata wyko nującego zawód adwokata, radcy prawnego, notariu sza albo zajmującego stanowisko starszego radcy lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa jest do konywana w oparciu o badanie poziomu merytorycz nego, sprawności, rzetelności i terminowości dokony wanych czynności bądź poziomu merytorycznego i  rzetelności sporządzonych opinii prawnych lub in nych dokumentów sporządzonych w związku ze stoso waniem lub tworzeniem prawa, a  także podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kultury urzędowania, obej mującej kulturę osobistą oraz sposób zachowania wo bec uczestników postępowania i współpracowników.

2. Ocena kwalifikacji kandydata wykonującego za wód adwokata lub radcy prawnego albo zajmującego stanowisko starszego radcy lub radcy Prokuratorii Ge neralnej Skarbu Państwa jest dokonywana w oparciu o  badanie co najmniej pięćdziesięciu akt spraw róż nych kategorii lub opinii prawnych i innych dokumen tów sporządzonych w  związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa, wybranych losowo spośród wy mienionych w  wykazie, o  którym mowa w  art.  14c ust. 

3. Przepis art. 14g ust. 1 stosuje się odpowiednio. Wizytator dokonujący oceny kwalifikacji może z urzę du objąć badaniem także akta spraw sądowych, w któ rych kandydat występował w  charakterze zastępcy procesowego, a  których nie ujęto w  wykazie, oraz zwracać się do prezesów sądów o wskazanie sygnatur i przedstawienie akt takich spraw.

3. Ocena kwalifikacji kandydata wykonującego za wód notariusza jest dokonywana w oparciu o badanie co najmniej pięćdziesięciu aktów notarialnych, obej mujących różne kategorie praw, wybranych losowo spośród wymienionych w  wykazie, o  którym mowa w art. 14c ust. 

4. Przepis art. 14g ust. 1 stosuje się od powiednio. Sędzia wizytator dokonujący oceny kwali fikacji może z  urzędu objąć badaniem także nieujęte w wykazie akty notarialne lub akta spraw sądowych, w których rozpoznano środki odwoławcze na odmowę dokonania wpisu lub odmowę dokonania czynności, oraz zwracać się do prezesów sądów o wskazanie syg natur i przedstawienie akt takich spraw.

4. Do oceny kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza do łącza się wykaz prawomocnych orzeczeń bądź decyzji o ukaraniu karą dyscyplinarną.

5. Do oceny kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata lub radcy prawnego dołącza się tak że wykaz ostrzeżeń udzielonych przez właściwe orga ny samorządu zawodowego oraz zawiadomień o na ruszeniu obowiązków procesowych dokonanych przez sąd lub prokuratora.

6. Do oceny kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko starszego radcy lub radcy Prokuratorii Ge neralnej Skarbu Państwa dołącza się protokoły okre sowych ocen kwalifikacyjnych, o  których mowa w art. 42 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417, z późn. zm.36)), oraz odpisy prawomocnych orzeczeń o ukaraniu karą dyscyplinarną, chyba że kara została uznana za niebyłą.

7. Do oceny kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata, radcy prawnego albo notariusza dołącza się protokoły wizytacji, kontroli lub ocen przeprowadzonych, w  trybie art.  36 ustawy z  dnia 26  maja 1982  r. — Prawo o  adwokaturze (Dz. U. z  2009  r. Nr  146, poz.  1188, z  późn. zm.37)), art.  221 ustawy z  dnia 6 lipca 1982  r. o  radcach prawnych (Dz.  U. z  2010  r. Nr  10, poz.  65, z  późn. zm.38)) albo art. 44 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. — Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.39)).

8. Ocena kwalifikacji kandydata mającego tytuł na ukowy profesora lub stopień naukowy doktora habili towanego nauk prawnych jest dokonywana z uwzględ nieniem osiągnięć naukowych, rodzaju i jakości publi kacji, opinii recenzentów, jakości i  rzetelności opinii prawnych bądź innych dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa.

9. Do oceny kwalifikacji kandydata, o którym mo wa w ust. 8, dołącza się odpisy prawomocnych orze czeń o udzieleniu kary dyscyplinarnej, chyba że kara uległa zatarciu. Art. 14i.3

5) Do oceny kandydata, który zajmuje sta nowisko prezesa lub wiceprezesa Prokuratorii Gene ralnej Skarbu Państwa, stosuje się odpowiednio, sto sownie do zawodu wykonywanego przed powołaniem na to stanowisko, przepisy art. 14e—14h. Art. 14j.3

5)

1. Przy ocenie kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko prokuratorskie uwzględnia się pre dyspozycje osobowościowe kandydata do zawodu prokuratora, w tym umiejętność podejmowania decy zji i współpracy, odporność na stres oraz przestrzega nie zasad etyki wykonywanego zawodu. 3

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2005  r. Nr 264, poz.  2205, z  2006  r. Nr 170, poz.  1217 i  Nr  218, poz.  1592, z  2007  r. Nr  25, poz.  162, z  2008  r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 79, poz. 660 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228. 3

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 7, poz. 45, Nr 47, poz.  278, Nr  200, poz.  1326 i  Nr  217, poz.  1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830. 3

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326 i Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830. 3

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2009  r. Nr  37, poz.  286 i  Nr  166, poz. 1317, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 85, poz.  458, Nr  87, poz.  483, Nr  106, poz.  622 i  Nr  142, poz. 830. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15718 — Poz. 15992. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze roz porządzenia, szczegółowy tryb i sposób dokonywania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko prokuratorskie, mając na uwadze konieczność zacho wania metodyki uwzględniającej specyfikę wykony wanego przez kandydata zawodu lub zajmowanego stanowiska oraz potrzebę jej dostosowania do zakre su badań i  kryteriów wskazanych w ustawie, zacho wania jednolitości kryteriów dla kandydatów ubiega jących się o  równorzędne stanowiska w  powszech nych i  wojskowych jednostkach prokuratury oraz w Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu — przy uwzględnieniu zróżnicowania kwalifikacji niezbęd nych do prawidłowego wypełniania zadań na po szczególnych stanowiskach i szczeblach organizacyj nych. Art. 1

5. (utracił moc). Art. 1

6. 1.40) Prokurator Generalny może odwołać prokuratora jednostki organizacyjnej prokuratury, je żeli prokurator, mimo dwukrotnego ukarania przez sąd dyscyplinarny karą wymienioną w  art.  67 ust.  1 pkt  2—4 lub art.  113 pkt  2—4, popełnił przewinienie służbowe, a  w  tym dopuścił się oczywistej obrazy przepisów prawa lub uchybił godności urzędu proku ratorskiego; przed podjęciem decyzji Prokurator Ge neralny wysłuchuje wyjaśnień prokuratora, chyba że nie jest to możliwe, oraz zasięga odpowiednio opinii zebrania prokuratorów Prokuratury Generalnej lub Naczelnej Prokuratury Wojskowej albo opinii właści wego zgromadzenia prokuratorów w  prokuraturze apelacyjnej.

2. Prokurator Generalny może odwołać prokurato ra wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury na wniosek Ministra Obrony Narodowej w  wypadkach, gdy przepisy o służbie wojskowej przewidują zwolnie nie z zawodowej służby wojskowej.

3. Prokurator Generalny odwołuje prokuratora jed nostki organizacyjnej prokuratury, który zrzekł się sta nowiska prokuratora. 3a. Na wniosek prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, niebędącego oficerem, który zrzekł się stanowiska prokuratora, Prokurator Generalny powołuje go na stanowisko równorzędne w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, niezależnie od liczby stanowisk prokuratorskich, chy ba że nie spełnia on warunków wymaganych do po wołania na stanowisko prokuratora. 3b. W razie odmowy powołania, o którym mowa w  ust.  3a, zainteresowanemu służy skarga do Sądu Najwyższego.

4. Stosunek służbowy prokuratora wygasa po upływie trzech miesięcy od doręczenia zawiadomie nia o odwołaniu, chyba że na wniosek zainteresowa nego prokuratora określono krótszy termin. 4a.4

1) Prawomocne orzeczenie sądu dyscyplinar nego o wydaleniu ze służby prokuratorskiej oraz pra womocne orzeczenie sądu orzekające wobec prokura tora środek karny pozbawienia praw publicznych, za kazu zajmowania stanowiska prokuratora, degradacji lub wydalenia z zawodowej służby wojskowej, pocią ga za sobą z mocy prawa utratę stanowiska prokura tora; stosunek służbowy prokuratora wygasa z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. 4b.4

1) W  przypadku uchylenia orzeczenia sądu dyscyplinarnego o  wydaleniu ze służby prokurator skiej przez Sąd Najwyższy w wyniku kasacji, o której mowa w art. 83 ust. 2, prokuratora przywraca się do służby na dotychczas zajmowanym stanowisku z  za chowaniem ciągłości stosunku służbowego i  z  pra wem do wynagrodzenia za okres faktycznego pozo stawania poza służbą. 4c.4

1) W przypadku uchylenia, w trybie określonym w ust. 4b, orzeczenia sądu dyscyplinarnego o wydale niu ze służby prokuratorskiej, wydanego w  stosunku do będącego oficerem prokuratora wojskowej jednos tki organizacyjnej prokuratury, przywrócenie do tej służby następuje na stanowisko równorzędne przezna czone dla osoby niebędącej oficerem.

5. (utracił moc). 5a. Stosunek służbowy prokuratora wygasa z dniem utraty przez niego obywatelstwa polskiego.

6. (uchylony). Art. 16a.

1. Przeniesienie prokuratora na inne miej sce służbowe może nastąpić tylko za jego zgodą.

2. Zgoda prokuratora na przeniesienie na inne miejsce służbowe nie jest wymagana w przypadkach:

1) zniesienia stanowiska wywołanego zmianą w or ganizacji prokuratury lub zniesienia danej jednost ki organizacyjnej prokuratury albo przeniesienia jej siedziby;

2) przeniesienia w wyniku kary dyscyplinarnej.

3. Do przeniesienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepis art. 11 ust. 1. Art. 17.4

2)

1. Powszechnymi jednostkami organiza cyjnymi prokuratury są: Prokuratura Generalna oraz prokuratury apelacyjne, okręgowe i rejonowe.

2. Prokuratura Generalna zapewnia obsługę Pro kuratora Generalnego, w szczególności w zakresie je go zadań w postępowaniach prowadzonych na pod stawie ustawy. Do podstawowych zadań Prokuratury Generalnej należy również zapewnienie udziału pro kuratora w postępowaniu przed Trybunałem Konsty tucyjnym, Sądem Najwyższym i  Naczelnym Sądem Administracyjnym, sprawowanie nadzoru instancyj nego i  służbowego nad postępowaniami prowadzo 40) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 4

1) Dodany przez art.  57 pkt  1 ustawy z  dnia 23 stycznia 2009  r. o  Krajowej Szkole Sądownictwa i  Prokuratury (Dz.  U. Nr  26, poz.  157 i  Nr  56, poz.  459), który wszedł w życie z dniem 5 maja 2009 r. 4

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15719 — Poz. 1599

nymi w  prokuraturach apelacyjnych i  koordynacja nadzoru służbowego nad postępowaniem przygoto wawczym prowadzonym przez pozostałe jednostki or ganizacyjne prokuratury, prowadzenie wizytacji pro kuratur apelacyjnych oraz wykonywanie czynności w zakresie obrotu prawnego z zagranicą.

3. Prokuraturą Generalną kieruje Prokurator Gene ralny, który jest prokuratorem przełożonym prokura torów powszechnych i wojskowych jednostek organi zacyjnych prokuratury oraz prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni prze ciwko Narodowi Polskiemu.

4. Do podstawowych zadań prokuratury apelacyj nej należy zapewnienie udziału prokuratora w postę powaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądem apelacyjnym i  wojewódzkim sądem admini stracyjnym, prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach ścigania przestępczo ści zorganizowanej i  korupcji, sprawowanie nadzoru instancyjnego i  służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, a także prowadzenie wizytacji prokuratur okręgowych i  rejo nowych.

5. Prokuraturą apelacyjną kieruje prokurator apela cyjny, który jest prokuratorem przełożonym prokurato rów prokuratury apelacyjnej, prokuratorów prokuratur okręgowych oraz prokuratorów prokuratur rejono wych na obszarze działania prokuratury apelacyjnej.

6. Do podstawowych zadań prokuratury okręgo wej należy zapewnienie udziału prokuratora w postę powaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądem okręgowym, prowadzenie i nadzorowanie po stępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa kryminalne i gospodarcze, a także spra wowanie nadzoru instancyjnego i  służbowego nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach re jonowych oraz prowadzenie wizytacji prokuratur rejo nowych.

7. Prokuraturą okręgową kieruje prokurator okrę gowy. Prokurator okręgowy jest prokuratorem przeło żonym prokuratorów prokuratury okręgowej oraz pro kuratorów rejonowych i prokuratorów prokuratur rejo nowych na obszarze działania prokuratury okręgowej.

8. Do podstawowych zadań prokuratury rejonowej należy zapewnienie udziału prokuratora w  postępo waniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądem rejonowym, a także prowadzenie i nadzorowa nie postępowań przygotowawczych z  wyłączeniem spraw wymienionych w ust. 4 i 6.

9. Prokuraturą rejonową kieruje prokurator rejono wy. Prokurator rejonowy jest prokuratorem przełożo nym prokuratorów pełniących czynności w prokuratu rze rejonowej.

10. Zastępca prokuratora apelacyjnego kieruje prokuraturą apelacyjną w  zakresie ustalonym przez prokuratora apelacyjnego i w tym zakresie jest proku ratorem przełożonym prokuratorów prokuratury ape lacyjnej, prokuratorów prokuratur okręgowych oraz prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury apelacyjnej. 1

1. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do za stępcy prokuratora okręgowego i zastępcy prokurato ra rejonowego — na obszarze działania, odpowiednio, prokuratury okręgowej lub prokuratury rejonowej. 1

2. Prokuraturę apelacyjną tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch prokuratur okręgo wych, odpowiadającego obszarowi właściwości od powiedniego sądu apelacyjnego. Prokuraturę okręgo wą tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch prokuratur rejonowych. Prokuraturę rejonową tworzy się dla jednej lub większej liczby gmin; w uza sadnionych wypadkach może być utworzona więcej niż jedna prokuratura rejonowa w  obrębie tej samej gminy. 1

3. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opi nii Prokuratora Generalnego, w  drodze rozporządze nia, tworzy i znosi prokuratury apelacyjne, okręgowe i  rejonowe oraz ustala ich siedziby i obszary właści wości, mając na względzie zapewnienie właściwego funkcjonowania tych jednostek. 1

4. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opi nii Prokuratora Generalnego, w  drodze rozporządze nia, określa właściwość powszechnych jednostek or ganizacyjnych prokuratury w sprawach o poszczegól ne rodzaje przestępstw niezależnie od miejsca ich po pełnienia oraz w sprawach cywilnych, administracyj nych, w  sprawach o  wykroczenia, a  także w  innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw, mając na względzie skuteczne zwalczanie przestęp czości i zapewnienie sprawności postępowań — nie zależnie od ogólnej właściwości powszechnych jedno stek organizacyjnych prokuratury. 1

5. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opi nii Prokuratora Generalnego, w  drodze rozporządze nia, tworzy i  znosi ośrodki zamiejscowe prokuratur okręgowych lub rejonowych poza siedzibą prokuratu ry, mając na względzie zapewnienie właściwego funk cjonowania tych jednostek. 1

6. Pracownicy zniesionego ośrodka zamiejscowe go przechodzą do prokuratury, której ośrodek zamiej scowy został zniesiony. 1

7. W Prokuraturze Generalnej tworzy się, w zależ ności od potrzeb, departamenty i biura. W ramach de partamentów i biur mogą być tworzone wydziały lub inne komórki organizacyjne. W prokuraturach apela cyjnych i  okręgowych mogą być z  zastrzeżeniem ust.  18 tworzone wydziały oraz — samodzielne lub wchodzące w skład wydziałów — działy. W prokuratu rach rejonowych mogą być tworzone działy lub sek cje. 1

8. W prokuraturach apelacyjnych tworzy się wy działy postępowania sądowego, wydziały do spraw wizytacji i  okresowej oceny prokuratorów oraz wy działy do spraw przestępczości zorganizowanej i  ko rupcji. 1

9. Departamentami i biurami Prokuratury Gene ralnej kierują dyrektorzy, wydziałami departamentów i biur Prokuratury Generalnej oraz wydziałami w pro kuraturach apelacyjnych i okręgowych — naczelnicy, a  działami w  prokuraturach apelacyjnych, okręgo Dziennik Ustaw Nr 270 — 15720 — Poz. 1599

wych i rejonowych, sekcjami w prokuraturach rejono wych oraz ośrodkami zamiejscowymi prokuratur okręgowych i rejonowych — kierownicy. W zależności od potrzeb, dyrektorzy departamentów i biur Prokura tury Generalnej mogą mieć zastępców. W prokuratu rach rejonowych o obsadzie kadrowej nieprzekracza jącej sześciu prokuratorów komórkami organizacyjny mi kierują bezpośrednio prokurator rejonowy lub jego zastępca.

20. Wojskowymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury są: Naczelna Prokuratura Wojskowa, woj skowe prokuratury okręgowe oraz wojskowe prokura tury garnizonowe. 2

1. Naczelną Prokuraturą Wojskową kieruje Na czelny Prokurator Wojskowy. Naczelny Prokurator Wojskowy jest prokuratorem przełożonym prokurato rów Naczelnej Prokuratury Wojskowej oraz pozosta łych prokuratorów wojskowych jednostek organiza cyjnych prokuratury. 2

2. Wojskową prokuraturą okręgową kieruje woj skowy prokurator okręgowy. Wojskowy prokurator okręgowy jest prokuratorem przełożonym prokurato rów wojskowej prokuratury okręgowej oraz wojsko wych prokuratorów garnizonowych i  prokuratorów wojskowych prokuratur garnizonowych na obszarze działania wojskowej prokuratury okręgowej. 2

3. Wojskową prokuraturą garnizonową kieruje wojskowy prokurator garnizonowy. Wojskowy proku rator garnizonowy jest prokuratorem przełożonym prokuratorów wojskowej prokuratury garnizonowej. 2

4. Zastępca Naczelnego Prokuratora Wojskowe go, wojskowego prokuratora okręgowego, wojskowe go prokuratora garnizonowego i kierownika innej woj skowej jednostki organizacyjnej prokuratury kieruje daną jednostką w zakresie ustalonym przez jej kierow nika i w tym zakresie jest prokuratorem przełożonym prokuratorów danej wojskowej jednostki organizacyj nej prokuratury oraz prokuratorów wojskowych jed nostek organizacyjnych prokuratury niższego stopnia na obszarze działania danej jednostki. 2

5. Minister Obrony Narodowej w  porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, w drodze rozporządze nia, tworzy i znosi wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury oraz ustala ich siedziby i  terytorialny za kres działania, mając na względzie zapewnienie właś ciwego funkcjonowania tych jednostek. Art. 17a.

1. (uchylony).43)

2. (uchylony).43)

3. Prokuratorami bezpośrednio przełożonymi są: 1)4

4) Prokurator Generalny — w stosunku do swoich zastępców, prokuratorów pełniących czynności w  Prokuraturze Generalnej oraz prokuratorów apelacyjnych;

2) (uchylony);45) 3)4

6) zastępcy Prokuratora Generalnego, z  wyłącze niem Naczelnego Prokuratora Wojskowego i  Dy rektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni prze ciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Na rodowej, w zakresie zleconych czynności — w sto sunku do prokuratorów pełniących czynności w  Prokuraturze Generalnej oraz prokuratorów apelacyjnych;

4) Naczelny Prokurator Wojskowy oraz, w  zakresie zleconych czynności, jego zastępca — w stosunku do prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojsko wej oraz wojskowych prokuratorów okręgowych i  kierowników innych, równorzędnych, wojsko wych jednostek organizacyjnych prokuratury;

5) prokuratorzy apelacyjni, prokuratorzy okręgowi i wojskowi prokuratorzy okręgowi oraz, w zakresie zleconych czynności, ich zastępcy — w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w  danej jednostce oraz w stosunku do kierowników jedno stek organizacyjnych prokuratury bezpośrednio niższego stopnia na obszarze działania danej jed nostki, z zastrzeżeniem pkt 6;

6) kierownicy ośrodków zamiejscowych prokuratur okręgowych oraz, w zakresie zleconych czynności, ich zastępcy — w stosunku do prokuratorów peł niących czynności w danym ośrodku oraz proku ratorów rejonowych na obszarze działania danego ośrodka zamiejscowego prokuratury okręgowej;

7) prokuratorzy rejonowi i  wojskowi prokuratorzy garnizonowi oraz, w zakresie zleconych czynności, ich zastępcy — w stosunku do prokuratorów, od powiednio, danej prokuratury rejonowej lub woj skowej prokuratury garnizonowej;

8) kierownicy ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych — w stosunku do prokuratorów peł niących czynności w danym ośrodku.

4. Prokurator pełniący funkcję kierownika komórki organizacyjnej w  danej prokuraturze jest zwierzchni kiem służbowym w stosunku do prokuratorów pełnią cych czynności w tej komórce. Art.  17b.

1. Do budynków jednostek organizacyj nych prokuratury nie wolno wnosić broni ani amuni cji, a  także materiałów wybuchowych i  innych środ ków niebezpiecznych. Nie dotyczy to osób wykonują cych w tych budynkach obowiązki służbowe wymaga jące posiadania broni.

2. Prokurator apelacyjny i odpowiednio prokurator okręgowy może zarządzić stosowanie środków za pewniających bezpieczeństwo w budynkach podlega jących mu jednostek organizacyjnych prokuratury oraz zapobiegających naruszaniu zakazu, o  którym mowa w ust. 

1. W takim przypadku do ochrony tych budynków oraz osób w nich przebywających stosuje się przepisy o ochronie osób i mienia. 4

3) Przez art. 1 pkt 16 lit. a ustawy, o której mowa w odnośni ku 1. 4

4) W  brzmieniu ustalonym przez art.  1 pkt  16 lit. b tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4

5) Przez art. 1 pkt 16 lit. b tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. b tiret trze cie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15721 — Poz. 1599

Art. 1

8. 1.4

7) Minister Sprawiedliwości, po zasięg nięciu opinii Prokuratora Generalnego, ustala, w dro dze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędo wania powszechnych jednostek organizacyjnych pro kuratury określający:

1) wewnętrzną strukturę organizacyjną i zadania Pro kuratury Generalnej, prokuratur apelacyjnych oraz pozostałych powszechnych jednostek organizacyj nych prokuratury, a także liczbę zastępców Proku ratora Generalnego, o  których mowa w  art.  12 ust. 4,

2) organizację pracy i sposób kierowania pracą,

3) dysponentów środków budżetowych,

4) formy i  tryb sprawowania nadzoru służbowego, w tym poprzez wizytacje i lustracje,

5) tryb załatwiania spraw osobowych,

6) organizację pracy organów kolegialnych,

7) szczegółowy porządek wykonywania przez proku ratora czynności w sprawach karnych,

8) sposób realizacji zadań związanych z  udziałem prokuratora w  sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych oraz ze stosunku pracy,

9) szczegółowy porządek wykonywania przez proku ratora czynności w  postępowaniu administracyj nym i przed sądami administracyjnymi,

10) tryb działań podejmowanych przez prokuratora w celu zapobieżenia naruszeniom prawa, 1

1) tryb postępowania w sprawach skarg i wniosków, uwzględniając potrzebę zapewnienia skuteczności i  sprawności postępowania we wszystkich rodzajach spraw, prowadzonych przez prokuratora lub z  jego udziałem, w  tym szybkość i  efektywność działania, z  uwzględnieniem funkcjonalności i  racjonalności działań prokuratora. 2.4

7) Prokurator Generalny określa, w  drodze za rządzenia, organizację i zakres działania sekretariatów oraz innych działów administracji w  powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, biorąc pod uwagę specyfikę zadań jednostek różnego stopnia i  konieczność zapewnienia racjonalności funkcjono wania prokuratury. 2a. Przepisy rozporządzenia, o  którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio do wewnętrznego urzędowania Głównej Komisji Ścigania Zbrodni prze ciwko Narodowi Polskiemu oraz oddziałowych komi sji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

3. Minister Sprawiedliwości w  porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej ustali, w drodze roz porządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz wewnętrzną organizację tych jednostek. Rozpo rządzenie określa strukturę wojskowych jednostek or ganizacyjnych prokuratury, organizację ich pracy, sposób kierowania tymi prokuraturami, w tym formy i tryb sprawowania nadzoru służbowego przez proku ratorów przełożonych, a  także szczegółowy porządek wykonywania przez prokuratorów wojskowych czyn ności w ramach postępowania karnego oraz — w za kresie nieuregulowanym odrębnymi przepisami — in nych czynności, zastrzeżonych ustawowo do właści wości prokuratorów wojskowych. Wydając rozporzą dzenie, należy uwzględnić specyfikę organizacji i funk cjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, opartą na służbowym podporządkowaniu, oraz po trzebę zapewnienia skuteczności i racjonalności dzia łań prokuratury w strukturach wojskowych. 3a.48)  Prokurator Generalny w  porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze za rządzenia, organizację i zakres działania sekretariatów oraz innych działów administracji w wojskowych jed nostkach organizacyjnych prokuratury, biorąc pod uwagę specyfikę zadań jednostek różnego stopnia i  konieczność zapewnienia racjonalności funkcjono wania prokuratury.

4. Minister Sprawiedliwości, w  drodze rozporzą dzenia, określa strój urzędowy prokuratorów biorą cych udział w  rozprawach sądowych, uwzględniając charakter uroczysty stroju, odpowiedni do powagi są du i utrwalonej tradycji. 5.49)  Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Prokuratora Generalnego, określi, w drodze roz porządzenia, sposób realizacji kompetencji prokurato ra w zakresie nadzoru nad czynnościami operacyjno -rozpoznawczymi, mając na uwadze zapewnienie me rytorycznej i efektywnej kontroli podstaw faktycznych wnioskowanych czynności. Art.  1

9. 1.50) W  prokuraturze apelacyjnej działa zgromadzenie prokuratorów, które składa się z proku ratorów prokuratury apelacyjnej oraz delegatów pro kuratorów prokuratur okręgowych i rejonowych dzia łających na obszarze właściwości prokuratury apela cyjnej. Delegatów prokuratorów prokuratur okręgo wych i rejonowych, w liczbie równej liczbie prokurato rów prokuratury apelacyjnej, wybierają na okres dwóch lat, po połowie, zebrania prokuratorów proku ratur okręgowych i zebrania prokuratorów prokuratur rejonowych; Prokurator Generalny ustala regulamin wyboru delegatów.

2. Przewodniczącym zgromadzenia prokuratorów jest prokurator apelacyjny.

3. Posiedzenie zgromadzenia prokuratorów zwołu je prokurator apelacyjny z inicjatywy własnej lub Pro kuratora Generalnego, kolegium prokuratury apelacyj nej albo jednej piątej liczby członków zgromadzenia. Art. 20.5

1) Zgromadzenie prokuratorów:

1) wysłuchuje informacji prokuratora apelacyjnego o działalności prokuratury apelacyjnej oraz proku ratur okręgowych i  rejonowych z obszaru działa nia danej jednostki oraz wyraża opinię w tym za kresie; 4

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4

9) Dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoś niku 4. 50) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 5

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15722 — Poz. 15992) ustala liczbę i wybiera dwie trzecie liczby członków kolegium prokuratury apelacyjnej;

3) wybiera przedstawiciela do Krajowej Rady Proku ratury;

4) wybiera członków sądów dyscyplinarnych;

5) rozpatruje sprawozdania z  działalności kolegium prokuratury apelacyjnej i  coroczne sprawozdania z działalności rzecznika dyscyplinarnego prokura tora apelacyjnego;

6) wyraża opinie o kandydatach na prokuratora ape lacyjnego, prokuratorów okręgowych i  rejono wych;

7) wyraża opinie w  innych sprawach przedstawio nych przez prokuratora apelacyjnego lub kolegium prokuratury apelacyjnej. Art. 2

1.

1. Kolegium prokuratury apelacyjnej skła da się z czterech do dziesięciu członków, wybieranych w dwóch trzecich przez zgromadzenie prokuratorów, a w jednej trzeciej powołanych przez prokuratora ape lacyjnego spośród prokuratorów. Przewodniczącym kolegium prokuratury apelacyjnej jest prokurator ape lacyjny.

2. Kadencja kolegium prokuratury apelacyjnej trwa dwa lata.

3. Posiedzenia kolegium prokuratury apelacyjnej zwołuje prokurator apelacyjny z  własnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków kole gium. Art. 22.5

2) Kolegium prokuratury apelacyjnej:

1) rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji prokuratur;

2) wyraża opinię o kandydatach na stanowiska pro kuratora prokuratury apelacyjnej i  prokuratora prokuratury okręgowej;

3) wyraża opinię o kandydatach do pełnienia funkcji zastępcy prokuratora apelacyjnego i zastępcy pro kuratora okręgowego;

4) wyraża opinię o  kandydacie do pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego prokuratora apelacyj nego;

5) wyraża opinię w przedmiocie odwołania ze stano wiska prokuratora prokuratury apelacyjnej i  pro kuratora prokuratury okręgowej;

6) wnosi do prokuratora apelacyjnego o  zwołanie zgromadzenia prokuratorów;

7) wyraża opinię w  innych sprawach przedstawio nych przez prokuratora apelacyjnego. Art.  22a.5

2)

1. Kolegium prokuratury okręgowej składa się z sześciu członków, z których czterech jest wybieranych przez zebranie prokuratorów prokuratu ry okręgowej i delegatów prokuratur rejonowych oraz z prokuratora okręgowego i powołanego przez niego prokuratora. Przewodniczącym kolegium prokuratury okręgowej jest prokurator okręgowy.

2. Kadencja kolegium prokuratury okręgowej trwa dwa lata.

3. Posiedzenia kolegium prokuratury okręgowej zwołuje prokurator okręgowy z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków kolegium. Art. 22b.5

2) Kolegium prokuratury okręgowej:

1) rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji prokuratur;

2) wyraża opinię o kandydatach na asesorów proku ratorskich;

3) wyraża opinię o kandydatach na stanowiska pro kuratorów prokuratur rejonowych;

4) wyraża opinię o  kandydacie do pełnienia funkcji zastępcy prokuratora rejonowego;

5) wyraża opinię w przedmiocie odwołania ze stano wiska prokuratora prokuratury rejonowej;

6) wnosi do prokuratora apelacyjnego o  zwołanie zgromadzenia prokuratorów;

7) wyraża opinię w  innych sprawach przedstawio nych przez prokuratora okręgowego. Art. 23.5

2)

1. Krajowa Rada Prokuratury składa się z  dwudziestu pięciu członków. W  jej skład wchodzą: Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czterech posłów, dwóch senatorów, prokurator wy brany przez zebranie prokuratorów Naczelnej Proku ratury Wojskowej, prokurator wybrany przez zebranie prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, trzech prokuratorów wybranych przez zebranie proku ratorów Prokuratury Generalnej oraz jedenastu proku ratorów, wybranych przez zgromadzenia prokurato rów w prokuraturach apelacyjnych.

2. Kadencja Krajowej Rady Prokuratury trwa 4 lata.

3. Krajowa Rada Prokuratury działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

4. Osoba powołana przez Prezydenta Rzeczy pospolitej Polskiej pełni swoją funkcję w Krajowej Ra dzie Prokuratury bez oznaczania okresu kadencji i mo że być odwołana w każdym czasie.

5. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wybiera spośród posłów czterech członków Krajowej Rady Prokuratury na okres swojej kadencji. Senat Rzeczypospolitej Pol skiej wybiera spośród senatorów dwóch członków Krajowej Rady Prokuratury na okres swojej kadencji.

6. Prokurator może pełnić funkcję wybieranego członka Krajowej Rady Prokuratury tylko dwie kaden cje. Art. 23a.5

3)

1. Mandat wybieranego członka Krajo wej Rady Prokuratury wygasa przed upływem kaden cji w razie:

1) śmierci; 5

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 5

3) Dodany przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15723 — Poz. 15992) zrzeczenia się mandatu;

3) złożenia niezgodnego z  prawdą oświadczenia lustracyjnego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) odwołania przez organ, który dokonał wyboru;

5) wygaśnięcia mandatu posła albo senatora;

6) wygaśnięcia albo rozwiązania stosunku służbowe go prokuratora;

7) przeniesienia prokuratora w stan spoczynku.

2. Mandat członków Krajowej Rady Prokuratury będących posłami albo senatorami, w  razie upływu kadencji Sejmu i  Senatu, wygasa wraz z  wyborem członków Krajowej Rady Prokuratury wybranych przez Sejm i Senat następnej kadencji.

3. Zrzeczenie się mandatu w Krajowej Radzie Pro kuratury jest skuteczne z chwilą powiadomienia o tym na piśmie Przewodniczącego Krajowej Rady Prokura tury. Art. 24.5

4) Krajowa Rada Prokuratury w szczegól ności:

1) stoi na straży niezależności prokuratorów;

2) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczą cych prokuratury;

3) wysłuchuje informacji Prokuratora Generalnego o działalności prokuratury i wyraża opinie w tym zakresie;

4) wybiera kandydata na stanowisko Prokuratora Ge neralnego;

5) występuje z  wnioskiem do Prezydenta Rzeczy pospolitej Polskiej o odwołanie ze stanowiska Pro kuratora Generalnego w  wypadku wskazanym w art. 10d ust. 2 pkt 2;

6) wyraża opinię w  przedmiocie wniosku Prezesa Rady Ministrów o odwołanie Prokuratora General nego przed upływem kadencji w wypadkach wska zanych w art. 10d ust. 2 pkt 2, w art. 10e ust. 6 oraz w art. 10f ust. 1;

7) występuje do sądu dyscyplinarnego o pociągnię cie Prokuratora Generalnego do odpowiedzialno ści dyscyplinarnej oraz wyznacza przedstawiciela do występowania przed sądem dyscyplinarnym;

8) rozpatruje coroczne sprawozdania z  działalności Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora General nego;

9) rozpatruje i ocenia kandydatury do pełnienia sta nowisk prokuratorskich oraz przedstawia Prokura torowi Generalnemu wnioski o powołanie proku ratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;

10) zajmuje stanowisko w  sprawie wyrażenia zgody na odwołanie w trakcie trwania kadencji z pełnie nia funkcji prokuratora apelacyjnego, prokuratora okręgowego i prokuratora rejonowego oraz ich za stępców z powodów określonych w art. 13c ust. 1 pkt 4; 1

1) opiniuje wnioski o wyrażenie zgody na dalsze zaj mowanie stanowiska prokuratora po ukończeniu przez prokuratora 65 roku życia; 1

2) opiniuje wystąpienia prokuratorów w stanie spo czynku o powrót na stanowisko prokuratorskie; 1

3) opiniuje zasady oceny pracy asesorów prokurator skich; 1

4) wyraża stanowisko w sprawach dotyczących pro kuratur i  prokuratorów, wniesionych pod obrady Krajowej Rady Prokuratury przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz inne organy władzy publicznej i organy kolegialne prokuratury; 1

5) uchwala zbiór zasad etyki zawodowej prokurato rów i czuwa nad ich przestrzeganiem; 1

6) opiniuje projekty wytycznych i zarządzeń Prokura tora Generalnego; 1

7) wypowiada się o stanie i  rozwoju kadry prokura torskiej oraz kierunkach szkolenia prokuratorów, asesorów i aplikantów; 1

8) wyraża stanowisko co do okresowych ocen reali zacji zadań prokuratury; 1

9) wypowiada się co do kierunków działań podejmo wanych w celu doskonalenia kwalifikacji zawodo wych prokuratorów oraz poziomu ich pracy;

20) opiniuje kandydata na Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; 2

1) wskazuje trzech członków Rady Programowej Kra jowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; 2

2) ustala ogólną liczbę członków sądów dyscyplinar nych oraz wskazuje liczbę członków sądów dyscy plinarnych wybieranych przez zebranie prokurato rów Prokuratury Generalnej i  zgromadzenia pro kuratorów w prokuraturach apelacyjnych. Art. 24a.5

5)

1. Krajowa Rada Prokuratury powołuje i odwołuje ze swego grona Przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i  sekretarza. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Krajowej Rady Prokuratury nie mogą pełnić swoich funkcji dłużej niż przez dwie ka dencje.

2. Krajowa Rada Prokuratury obraduje na posie dzeniach. Posiedzenia Krajowej Rady Prokuratury zwołuje Przewodniczący Krajowej Rady Prokuratury z własnej inicjatywy co najmniej raz na dwa miesiące lub na wniosek jednej trzeciej jej członków albo na wniosek Prokuratora Generalnego. Art.  24b.5

5) Obsługę finansowo-administracyjną i  kancelaryjną Krajowej Rady Prokuratury zapewnia Prokuratura Generalna. 5

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 5

5) Dodany przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15724 — Poz. 1599

Art. 24c.5

6)

1. Podstawą rozpatrzenia sprawy oso bowej przez Krajową Radę Prokuratury są dokumenty wymagane przepisami prawa oraz akta osobowe oso by, której sprawa dotyczy.

2. Do dokumentacji, o której mowa w ust. 1, mogą być załączone opinie służbowe lub zawodowe, listy re komendujące oraz inne dokumenty mogące mieć zna czenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

3. W  uzasadnionych przypadkach można wysłu chać w  siedzibie Krajowej Rady Prokuratury, osobę, której dotyczy sprawa lub kierownika właściwej jed nostki organizacyjnej prokuratury albo Instytutu Pa mięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni prze ciwko Narodowi Polskiemu, wizytatora lub innego prokuratora. Rozdział 3 Działalność prokuratury Postępowanie przygotowawcze Art.  2

5.

1. Prokurator, stosownie do przepisów ustaw, wszczyna i prowadzi postępowanie przygoto wawcze albo zleca wszczęcie lub prowadzenie takiego postępowania innemu uprawnionemu organowi.

2. W  toku postępowania przygotowawczego pro kurator stosuje, w wypadkach przewidzianych w usta wach, środki zapobiegawcze wobec podejrzanych.

3. (uchylony). Art. 2

6.

1. Prokurator sprawuje nadzór nad postę powaniem przygotowawczym prowadzonym przez uprawniony do tego inny organ. Zarządzenia prokura tora w postępowaniu przygotowawczym są wiążące.

2. W  razie niewykonania zarządzenia, o  którym mowa w  ust.  1, na żądanie prokuratora, przełożony winnego funkcjonariusza wszczyna przeciwko niemu postępowanie służbowe lub dyscyplinarne. Art.  2

7.

1. W  razie gdy postępowanie przygoto wawcze ujawni istnienie okoliczności sprzyjających popełnianiu przestępstw lub utrudniających ich ujaw nianie, prokurator kieruje wystąpienie do odpowied niego organu.

2. W wystąpieniu prokurator może żądać również przeprowadzenia kontroli, a także wszczęcia przeciw ko winnym postępowania w  przedmiocie odpowie dzialności dyscyplinarnej, służbowej, materialnej lub innej przewidzianej w przepisach dotyczących stosun ków pracy.

3. Organ, do którego zwrócił się prokurator, jest obowiązany w terminie 30 dni od daty otrzymania wy stąpienia zawiadomić prokuratora o  podjętych środ kach lub zajętym stanowisku bądź o sposobie zakoń czenia kontroli lub postępowania. Art. 2

8.

1. W razie umorzenia postępowania przy gotowawczego, prokurator może, stosownie do oko liczności, przesłać sprawę właściwemu organowi w  celu wszczęcia postępowania służbowego, dyscy plinarnego lub o wykroczenie albo w celu rozpatrzenia sprawy przez właściwą organizację społeczną lub za wodową.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie odmowy wszczęcia postępowania przygotowawcze go, a także w razie skierowania sprawy do sądu z ak tem oskarżenia. Art.  2

9.

1. Wytyczne Prokuratora Generalnego w zakresie postępowania przygotowawczego są wią żące dla wszystkich organów uprawnionych do pro wadzenia postępowania przygotowawczego.

2. Wydawane przez ministrów akty normatywne dotyczące postępowania przygotowawczego wyma gają uprzednio uzgodnienia z Prokuratorem General nym, a  wydawane przez wojewodę — uprzednio uzgodnienia z prokuratorem okręgowym.

3. Ministrowie nadzorujący organy uprawnione do prowadzenia postępowania przygotowawczego obo wiązani są do przedstawiania Prokuratorowi General nemu corocznych informacji o działalności tych orga nów w zakresie postępowania przygotowawczego.

4. Wojewodowie są obowiązani do składania in formacji, o których mowa w ust. 3, właściwym proku ratorom okręgowym.

5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, składa ne są do końca stycznia roku następnego. Art.  30.

1. Prokurator Generalny może występo wać do naczelnych i centralnych organów administra cji państwowej o podjęcie środków w celu usprawnie nia działalności podległych im organów w  zakresie postępowania przygotowawczego.

2. Uprawnienia określone w ust. 1 przysługują od powiednio prokuratorom okręgowym i  rejonowym w stosunku do wojewodów oraz organów samorządu terytorialnego.

3. Organ, do którego zwrócił się prokurator, jest obowiązany w terminie trzydziestu dni od daty otrzy mania wystąpienia zawiadomić prokuratora o podję tych środkach, o których mowa w ust. 1. Art. 3

1. W sprawach należących do zakresu działa nia sądów wojskowych uprawnienia przewidziane w art. 29 ust. 1 i 2 i art. 30 przysługują również Naczel nemu Prokuratorowi Wojskowemu oraz odpowiednio podległym mu prokuratorom wojskowym. Udział prokuratora w postępowaniu sądowym Art. 3

2.

1. Prokurator wykonuje czynności oskarży ciela publicznego przed wszystkimi sądami. Może również wykonywać te czynności w  sprawach wnie sionych do sądu przez innych oskarżycieli. 5

6) Dodany przez art. 2 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnoś niku 8. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15725 — Poz. 15992. W razie gdy wyniki postępowania sądowego nie potwierdzają zarzutów oskarżenia, prokurator odstę puje od oskarżenia.

3. Prokurator wnosi, w wypadkach przewidzianych w  ustawach, środki zaskarżenia od orzeczeń sądo wych. Art. 3

3. (uchylony). Art. 3

4. (uchylony). Nadzór nad wykonywaniem decyzj i o pozbawieniu wolności Art. 3

5. Prokurator sprawuje, w granicach przewi dzianych ustawami, nadzór nad wykonywaniem po stanowień o  tymczasowym aresztowaniu i  decyzji o pozbawieniu wolności. Art. 3

6. (utracił moc). Art. 3

7. (utracił moc). Art. 3

8. (uchylony). Art. 3

9.

1. Prokurator Generalny przedstawia Pre zydentowi wnioski w przedmiocie ułaskawienia osób skazanych przez sądy.

2. W odniesieniu do wniosków w przedmiocie uła skawienia osób skazanych przez sądy wojskowe uprawnienie określone w  ust.  1 przysługuje również Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu. Badanie problematyki przestępczości oraz działań służących jej zwalczaniu i  zapobieganiu Art. 40.

1. Jeżeli wyniki badań to uzasadniają, Pro kurator Generalny występuje z wnioskiem do właści wego organu o  podjęcie odpowiednich środków, w  tym również o  wydanie lub zmianę określonych przepisów, w celu przeciwdziałania przestępczości.

2. Zadania określone w  ust.  1 wykonują również prokuratorzy okręgowi i rejonowi w stosunku do wo jewodów i  terenowych organów administracji nieze spolonej oraz innych o terenowym zakresie działania.

3. Organ, do którego zwrócił się prokurator, jest obowiązany, w terminie trzydziestu dni od daty otrzy mania wniosku, zawiadomić prokuratora o podjętych środkach, o których mowa w ust. 1. Art.  4

1.

1. W odniesieniu do przestępstw należą cych do zakresu działania sądów wojskowych czynno ści określone w art. 40 ust. 1 może również podejmo wać Naczelny Prokurator Wojskowy.

2. Czynności określone w art. 40 mogą podejmo wać, w  zakresie swego działania, również wojskowi prokuratorzy okręgowi i wojskowi prokuratorzy garni zonowi. Udział prokuratora w innych postępowaniach Art. 4

2. Udział prokuratora w postępowaniu cywil nym, administracyjnym, w  sprawach o  wykroczenia oraz w  innych postępowaniach określają odrębne ustawy. Art. 42a.5

7)

1. Dane do składania podpisu elektro nicznego na potrzeby elektronicznego postępowania upominawczego są udzielane prokuratorom po złoże niu stosownego wniosku za pośrednictwem odpo wiednio właściwego prokuratora apelacyjnego lub Prokuratora Generalnego.

2. Dopuszcza się również komunikowanie się pro kuratora z  sądem w  elektronicznym postępowaniu upominawczym przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Wnioski prokuratorów o  udzielenie danych wskazanych w ust. 1 złożone odpowiednio do właści wego prokuratora apelacyjnego lub Prokuratora Ge neralnego będą przesyłane właściwemu sądowi wraz z  potwierdzeniem zatrudnienia prokuratora odpo wiednio we właściwej podległej prokuratorowi apela cyjnemu prokuraturze lub w Prokuraturze Generalnej. Osoby zamierzające komunikować się z sądem w spo sób wskazany w ust. 2 zawiadamiają o tym sąd za po średnictwem odpowiednio właściwego prokuratora apelacyjnego lub Prokuratora Generalnego, podając dane do weryfikacji podpisu elektronicznego.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, odpowied nio właściwy prokurator apelacyjny lub Prokurator Generalny przesyła sądowi w terminie czternastu dni od daty złożenia wniosku. Art.  4

3.

1. Jeżeli wymaga tego ochrona prawo rządności w sprawach, o których mowa w art. 42, pro kurator może żądać nadesłania lub przedstawienia akt oraz dokumentów i  pisemnych wyjaśnień, przesłu chać świadków i  zasięgnąć opinii biegłych, a  także przeprowadzić oględziny w celu wyjaśnienia sprawy.

2. Do czynności wymienionych w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania admi nistracyjnego. Rozdział 4 Prokuratorzy Obowiązki i  prawa Art. 4

4.

1. Prokurator jest obowiązany postępować zgodnie ze ślubowaniem prokuratorskim.

2. Prokurator powinien w  służbie i  poza służbą strzec powagi sprawowanego urzędu i unikać wszyst kiego, co mogłoby przynieść ujmę godności prokura tora lub osłabiać zaufanie do jego bezstronności.

3. W  okresie zajmowania stanowiska prokurator nie może należeć do partii politycznej ani brać udziału w żadnej działalności politycznej.

4. Prokuratorowi ubiegającemu się o mandat po sła albo senatora, albo radnego udziela się urlopu bezpłatnego na czas kampanii wyborczej. 5

7) Dodany przez art.  4 ustawy z  dnia 9 stycznia 2009  r. o  zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26, poz. 156), któ ry wszedł w  życie z  dniem 1 października 2009  r.; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15726 — Poz. 1599

Art. 44a. Prokurator jest obowiązany stale podno sić kwalifikacje zawodowe, w tym uczestniczyć w szko leniach i innych formach doskonalenia zawodowego, których organizację określa odrębna ustawa. Art. 44b.5

8)

1. Właściwy prokurator okręgowy pro wadzi dla każdego prokuratora prokuratury rejonowej i okręgowej osobny wykaz służbowy zawierający pod stawowe dane dotyczące jego stosunków służbowych i osobistych w zakresie mającym wpływ na pełnienie urzędu prokuratora, a  także dane na temat odbytych szkoleń i form doskonalenia zawodowego oraz innych okoliczności wskazujących na specjalizację w poszcze gólnych dziedzinach prawa lub prowadzeniu poszcze gólnych rodzajów spraw. Właściwy prokurator apela cyjny prowadzi taki wykaz dla prokuratorów prokura tury apelacyjnej.

2. Prokurator Generalny prowadzi wykaz, o którym mowa w ust. 1, dla prokuratorów Prokuratury Gene ralnej, Naczelny Prokurator Wojskowy — dla prokura torów wojskowych jednostek organizacyjnych proku ratury, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej — dla pro kuratorów Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciw ko Narodowi Polskiemu, prokuratorów oddziałowych komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskie mu, prokuratorów Biura Lustracyjnego oraz prokura torów oddziałowych biur lustracyjnych.

3. Prokurator Generalny określi, w  drodze zarzą dzenia, wzór wykazów służbowych oraz sposób ich prowadzenia, na podstawie akt osobowych prowadzo nych dla prokuratora, dokumentów oraz innych infor macji, stwierdzających dane zamieszczane w wykazie. Art. 4

5.

1. Stosunek służbowy prokuratora nawią zuje się z chwilą doręczenia zawiadomienia o powoła niu.

2. Prokurator powinien zgłosić się w celu objęcia stanowiska w ciągu czternastu dni od otrzymania za wiadomienia o powołaniu, jeżeli nie oznaczono inne go terminu.

3. W razie nieusprawiedliwionego nieobjęcia sta nowiska w  terminie określonym w ust. 2, powołanie traci moc; okoliczność tę stwierdza Prokurator Gene ralny. 4.5

9) Przy powołaniu prokurator składa ślubowanie wobec Prokuratora Generalnego według następującej roty: „Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku prokuratora służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i strzec praworządności, obowiąz ki mojego urzędu wypełniać sumiennie, dochować ta jemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kiero wać się zasadami godności i uczciwości”; składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: „Tak mi do pomóż Bóg”. Prokurator powołany na kolejne stanowisko prokura torskie ślubowania nie składa. Art. 4

6. Czas pracy prokuratora jest określony wy miarem jego zadań. Art. 46a.

1. Prokurator otrzymuje legitymację służ bową, wymieniającą zajmowane przez niego stanowi sko służbowe.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do proku ratora w stanie spoczynku.

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze za rządzenia, wzór legitymacji służbowej prokuratora. Art.  4

7.

1. Żądania, przedstawienia i  zażalenia w sprawach związanych ze swoim stanowiskiem pro kurator może wnosić tylko w drodze służbowej. W ta kich sprawach prokurator nie może zwracać się do in stytucji i osób postronnych ani podawać tych spraw do wiadomości publicznej.

2. W sprawach o roszczenia ze stosunku pracy pro kuratorowi przysługuje droga sądowa.

3. Prokurator powinien niezwłocznie zawiadomić przełożonego o  toczącym się postępowaniu sądo wym, w  którym występuje w  charakterze strony lub uczestnika postępowania. Art.  4

8.

1. Prokurator jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których w postę powaniu przygotowawczym, a  także poza jawną roz prawą sądową, powziął wiadomość ze względu na swoje stanowisko prokuratora.

2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa także po ustaniu stosunku służbowego.

3. Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje, gdy prokurator składa zeznania jako świadek w postępo waniu przygotowawczym lub przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru Państwa albo ta kiemu ważnemu interesowi prywatnemu, który nie jest sprzeczny z  celami wymiaru sprawiedliwości. W  takich wypadkach od obowiązku zachowania ta jemnicy może zwolnić prokuratora Prokurator Gene ralny. Art.  4

9.

1. Prokurator nie może podejmować do datkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w łącznym wymiarze nieprzekraczają cym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników za trudnionych na tych stanowiskach, jeżeli wykonywa nie tego zatrudnienia nie przeszkadza w  pełnieniu obowiązków prokuratora.

2. Prokuratorowi nie wolno także podejmować in nego zajęcia ani sposobu zarobkowania, które by przeszkadzało w  pełnieniu obowiązków prokuratora, mogło osłabiać zaufanie do jego bezstronności lub przynieść ujmę godności urzędu prokuratora.

3. Prokurator nie może:

1) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komi sji rewizyjnej spółki prawa handlowego;

2) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komi sji rewizyjnej spółdzielni; 5

8) Dodany przez art. 2 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoś niku 8; wszedł w życie z dniem 12 października 2011 r. 5

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 88 pkt 1 ustawy z dnia 5  sierpnia 2010  r. o  ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), która weszła w życie z dniem 2 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15727 — Poz. 15993) być członkiem zarządu fundacji prowadzącej dzia łalność gospodarczą;

4) posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego;

5) prowadzić działalności gospodarczej na własny ra chunek lub wspólnie z  innymi osobami, a  także zarządzać taką działalnością lub być przedstawi cielem bądź pełnomocnikiem w  prowadzeniu ta kiej działalności. 4.60) O zamiarze podjęcia dodatkowego zatrudnie nia, o którym mowa w ust. 1, a także o podjęciu inne go zajęcia lub sposobu zarobkowania, prokurator pro kuratury apelacyjnej oraz prokurator prokuratury okręgowej zawiadamia właściwego prokuratora ape lacyjnego albo okręgowego, a prokuratorzy Prokura tury Generalnej, prokuratorzy apelacyjni i prokurato rzy okręgowi — Prokuratora Generalnego. Prokurator prokuratury rejonowej kieruje zawiadomienie, o  któ rym mowa w zdaniu pierwszym, do właściwego pro kuratora okręgowego. 5.60) Właściwy prokurator apelacyjny albo okręgo wy w stosunku do podległego mu prokuratora, a Pro kurator Generalny w stosunku do prokuratora Proku ratury Generalnej, prokuratora apelacyjnego i proku ratora okręgowego wydaje decyzję o sprzeciwie wo bec zamiaru podjęcia zatrudnienia na stanowisku dy daktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w szkole wyższej, jeżeli uzna, że będzie ono przeszka dzało w pełnieniu obowiązków prokuratora, oraz wo bec podejmowania lub kontynuowania innego zaję cia, które przeszkadza w pełnieniu obowiązków proku ratora albo przynosi ujmę godności jego urzędu lub osłabia zaufanie do jego bezstronności.

6. Prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol skiemu kierują zawiadomienie, o  którym mowa w ust. 4 zdanie pierwsze:

1) prokuratorzy oddziałowych komisji ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwanych dalej „oddziałowymi komisjami” — do Dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Na rodowi Polskiemu, zwanej dalej „Główną Komi sją”; 1a) prokuratorzy oddziałowych biur lustracyjnych — do Dyrektora Biura Lustracyjnego;

2) Dyrektor Głównej Komisji, prokuratorzy Głównej Komisji i  naczelnicy oddziałowych komisji — do Prokuratora Generalnego;

3) Dyrektor Biura Lustracyjnego, prokuratorzy Biura Lustracyjnego i  naczelnicy oddziałowych biur lu stracyjnych — do Prokuratora Generalnego.

7. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5, służą:

1) Dyrektorowi Głównej Komisji — wobec prokurato rów oddziałowych komisji; 1a) Dyrektorowi Biura Lustracyjnego — wobec pro kuratorów oddziałowych biur lustracyjnych;

2) Prokuratorowi Generalnemu — wobec Dyrektora Głównej Komisji, Dyrektora Biura Lustracyjnego, prokuratorów Głównej Komisji, prokuratorów Biu ra Lustracyjnego, naczelników oddziałowych ko misji i  naczelników oddziałowych biur lustracyj nych.

8. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, proku rator wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury kieruje do Naczelnego Prokuratora Wojskowego, a Naczelny Prokurator Wojskowy do Prokuratora Ge neralnego. Uprawnienia przewidziane w ust. 5, w sto sunku do prokuratorów wojskowych jednostek orga nizacyjnych prokuratury, przysługują Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu, a w stosunku do Naczel nego Prokuratora Wojskowego — Prokuratorowi Ge neralnemu. Art. 49a.

1. Prokuratorzy są obowiązani do złoże nia oświadczenia o  swoim stanie majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością ma jątkową. Oświadczenie to powinno zawierać w szcze gólności informacje o posiadanych zasobach pienięż nych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spół kach prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy lub związku mię dzygminnego mieniu, które podlegało zbyciu w dro dze przetargu. 1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się w dwóch egzemplarzach.

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, proku ratorzy składają odpowiednio właściwemu prokurato rowi apelacyjnemu, wojskowemu prokuratorowi okręgowemu, naczelnikowi oddziałowej komisji lub naczelnikowi oddziałowego biura lustracyjnego, który dokonuje analizy danych zawartych w  oświadcze niach w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku. 3.6

1) Naczelny Prokurator Wojskowy, Dyrektor Głównej Komisji, Dyrektor Biura Lustracyjnego, prokuratorzy Prokuratury Generalnej, prokuratorzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokuratorzy Głównej Komisji, prokuratorzy Biura Lustracyjnego, prokuratorzy apelacyjni, wojskowi prokuratorzy okrę gowi oraz naczelnicy oddziałowych komisji i naczelni cy oddziałowych biur lustracyjnych oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składają Prokuratorowi Ge neralnemu, który dokonuje analizy danych zawartych w oświadczeniach w terminie do dnia 30 czerwca każ dego roku.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się przed objęciem stanowiska, a  następnie co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w dniu opuszczenia stano wiska prokuratora. 60) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 6

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15728 — Poz. 1599

5.6

2) Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji nie jawnych o  klauzuli tajności „zastrzeżone” określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chy ba że  prokurator, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie. W szczególnie uza sadnionych przypadkach podmiot uprawniony, zgod nie z ust. 2 lub 3, do odebrania oświadczenia może je ujawnić mimo braku zgody składającego oświadcze nie. Oświadczenie przechowuje się przez 6 lat. 6. Jeden egzemplarz oświadczenia o stanie mająt kowym podmiot uprawniony do odebrania oświad czenia zgodnie z  ust.  2 lub 3 przekazuje do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce za mieszkania prokuratora. Właściwy urząd skarbowy jest uprawniony do analizy danych zawartych w oświadczeniu, w tym również do porównania jego treści z  treścią uprzednio złożonych oświadczeń oraz rocznych zeznań podatkowych (PIT). Jeżeli wynik ana lizy budzi uzasadnione wątpliwości co do legalności pochodzenia majątku ujawnionego w  oświadczeniu, urząd skarbowy kieruje sprawę do właściwego postę powania, prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów. Art. 49b. Do złożenia oświadczenia, o którym mo wa w art. 49a ust. 1, stosuje się odpowiednio formu larz, określony przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ogranicze niu prowadzenia działalności gospodarczej przez oso by pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228), dotyczący mi oświadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 tejże ustawy. Art. 49c. Przepisy art. 49 stosuje się odpowiednio do prokuratorów w stanie spoczynku. Art.  50. 1.6

3) Prokurator Generalny może delego wać prokuratora powszechnej jednostki organizacyj nej prokuratury, a  prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury w  porozumieniu z  Mini strem Obrony Narodowej, do innej jednostki organi zacyjnej prokuratury, a  na wniosek Ministra Spra wiedliwości także do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministro wi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, zgodnie z kwalifikacjami prokuratora. Prokurator Ge neralny w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodo wej może również delegować prokuratora powszech nej jednostki organizacyjnej prokuratury do wojsko wej jednostki organizacyjnej prokuratury. Delegowa nie na okres dłuższy niż sześć miesięcy w ciągu roku może nastąpić tylko za zgodą prokuratora. 1a. (uchylony).64) 1b.65) Do Ministerstwa Sprawiedliwości albo Kra jowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury może być de legowany jedynie prokurator wyróżniający się wyso kim poziomem wiedzy prawniczej oraz wykazujący znajomość problematyki w zakresie powierzanych mu obowiązków.

2. Delegowanie na okres do dwóch miesięcy w cią gu roku może zarządzić również prokurator apelacyjny i okręgowy. 2a. Prokurator Generalny może delegować proku ratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokura tury, a prokuratora wojskowej jednostki organizacyj nej prokuratury w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, za jego zgodą, do pełnienia obowiązków lub pełnienia określonej funkcji poza granicami pań stwa w ramach działań podejmowanych przez organi zacje międzynarodowe lub ponadnarodowe oraz ze społy międzynarodowe, działające na podstawie umów międzynarodowych, w tym umów konstytuują cych organizacje międzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, zgodnie z kwalifikacjami prokuratora, na czas określony, nie dłuższy niż cztery lata, z możliwością ponownego delegowania na kolej ny okres, nieprzekraczający czterech lat. 2b. Do okresu delegowania, o  którym mowa w ust. 1, 1a i 2, nie wlicza się okresu, w którym proku rator delegowany nie pełnił obowiązków służbowych z powodu choroby.

3. Prokurator delegowany na podstawie ust. 1 — na czas nieokreślony lub na podstawie ust. 2a — na okres dłuższy niż rok może być odwołany z delegacji względnie z niej ustąpić za trzymiesięcznym uprzedze niem. Prokurator delegowany na podstawie ust. 2a — na okres nie dłuższy niż rok może ustąpić z delegacji za miesięcznym uprzedzeniem. 3a.6

6) Prokurator Generalny może delegować pro kuratora, za jego zgodą, do wykonywania czynności w Radzie Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i  Prokuratury lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w tej szkole. 3b. Prokurator Generalny odwołuje prokuratora delegowanego na podstawie ust. 2a z delegacji przed wyznaczonym terminem w przypadku:

1) gdy stan jego zdrowia uniemożliwia dalsze pełnie nie obowiązków lub funkcji;

2) wniosku uprawnionego organu organizacji lub ze społu, o których mowa w ust. 2a;

3) gdy dalsza delegacja staje się bezprzedmiotowa;

4) zaistnienia innej, niż określone w pkt 1—3, ważnej przyczyny, jeżeli dalsza delegacja prokuratora nie gwarantuje należytego wykonywania przez niego powierzonych obowiązków lub funkcji.6

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 88 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 59. 6

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 6

4) Przez art. 1 pkt 27 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni ku 1. 6

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 57 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 41. 6

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 57 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 41. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15729 — Poz. 1599

4.6

7) Prokurator delegowany do innej jednostki or ganizacyjnej prokuratury, z  wyjątkiem Prokuratury Generalnej, po sześciu miesiącach delegowania uzy skuje na pozostały okres delegacji prawo do wynagro dzenia zasadniczego w stawce podstawowej, przewi dzianego dla prokuratora tej jednostki. 4a. (uchylony).68) 4b. W razie delegowania prokuratora, za jego zgo dą, na czas nieokreślony do prokuratury równorzęd nej, mającej siedzibę poza miejscem zamieszkania de legowanego oraz jego miejscem zatrudnienia, proku ratorowi przysługuje dodatek funkcyjny wizytatora prokuratury okręgowej.

5. Jeżeli delegowanie następuje do innej miejsco wości, niż miejscowość będąca siedzibą jednostki or ganizacyjnej prokuratury, w  której prokurator pełni służbę, niebędącej miejscem jego stałego zamieszka nia, prokuratorowi delegowanemu w okresie delego wania, jako pracownikowi w podróży służbowej, przy sługują następujące należności, rekompensujące nie dogodności wynikające z  delegowania poza stałe miejsce pełnienia służby:

1) prawo do nieodpłatnego zakwaterowania, w wa runkach odpowiadających godności urzędu albo zwrot kosztów zamieszkania w miejscu delegowa nia, w jednej z następujących form: a) zwrotu kosztów faktycznie poniesionych — w wysokości określonej w fakturze, b)6

9) miesięcznego ryczałtu — w kwocie nie wyż szej niż 78% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora, o  której mowa w art. 61a;

2) zwrot kosztów pierwszego przejazdu z miejsca sta łego zamieszkania do miejsca delegowania, zwrot kosztów ostatniego przejazdu z miejsca delegowa nia do miejsca stałego zamieszkania oraz zwrot kosztów przejazdów odbywanych nie częściej niż raz w  tygodniu do miejsca stałego zamieszkania i z powrotem — w wysokości nie większej niż rów nowartość ceny przejazdu środkami komunikacji kolejowej, z  uwzględnieniem przysługującej pro kuratorowi delegowanemu ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z  jakiego tytułu ulga ta przysługuje;

3) ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej, o którym mowa w prze pisach w sprawie wysokości oraz warunków usta lania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służ bowej na obszarze kraju;

4) diety, o  których mowa w  przepisach w  sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obsza rze kraju;

5) zwrot kosztów poniesionych z tytułu używania po jazdów, stanowiących własność pracownika, do celów służbowych, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu do konywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i  motorowerów niebędących własnością praco dawcy;

6) zwrot kosztów codziennych dojazdów do miejsco wości delegowania, o których mowa w ust. 5b. 5a. Świadczenia i  należności, o  których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, nie przysługują w wypadkach, gdy odległość od miejscowości w której prokurator dele gowany ma miejsce stałego zamieszkania do miejsco wości delegowania nie przekracza 60 km, chyba że organ powołany do kierowania jednostką do której delegowanie następuje, na wniosek prokuratora dele gowanego uzna, że nie jest celowy codzienny dojazd prokuratora delegowanego do miejscowości delego wania. 5b. Prokurator delegowany, o  którym mowa w ust. 5a, któremu nie przysługują świadczenia i na leżności, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, ma prawo do zwrotu kosztów codziennych dojazdów do miej scowości delegowania w  wysokości nie wyższej niż równowartość ceny przejazdu liniami Polskich Kolei Państwowych, lub innym środkiem komunikacji pub licznej, z  uwzględnieniem przysługującej prokurato rowi delegowanemu ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z  jakiego tytułu ulga ta przysłu guje.

6. Prokuratorowi delegowanemu do Ministerstwa Sprawiedliwości mogą być powierzone obowiązki na stanowiskach urzędniczych, z  wyłączeniem stanowi ska dyrektora generalnego urzędu. 6a.70) Obowiązki, o których mowa w ust. 6, mogą być powierzone prokuratorowi delegowanemu do pełnienia czynności w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. 6b.7

1) Prokurator delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości lub do Prokuratury Generalnej ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego przysługują cego mu na zajmowanym stanowisku prokuratorskim oraz dodatku za długoletnią pracę. W okresie delego wania prokurator otrzymuje dodatek funkcyjny okreś lony w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 62 ust. 2. 6

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 6

8) Przez art. 1 pkt 27 lit. d ustawy, o której mowa w odnośni ku 1. 6

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju są dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 459), która weszła w życie z dniem 22 kwietnia 2009 r. 70) W brzmieniu ustalonym przez art. 57 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 41. 7

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15730 — Poz. 1599

7.7

2) Prokurator delegowany do pełnienia czynno ści administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwo ści lub Krajowej Szkole Sądownictwa i  Prokuratury, a także do prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajo wej Szkole Sądownictwa i Prokuratury ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego przysługującego na zaj mowanym stanowisku prokuratorskim oraz dodatku za długoletnią pracę. W okresie delegowania prokura tor otrzymuje dodatek funkcyjny określony w  rozpo rządzeniu wydanym na podstawie art. 62 ust. 2. 8.7

3) W  okresie delegowania, o  którym mowa w ust. 6b i 7, ze względu na charakter pracy i zakres wykonywanych zadań, prokuratorowi może być przy znany odpowiednio przez Ministra Sprawiedliwości lub Prokuratora Generalnego dodatek specjalny w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodze nia zasadniczego i  dodatku funkcyjnego. Dodatek przyznaje się na czas określony, a w indywidualnych wypadkach — także na czas nieokreślony.

9. W szczególnie uzasadnionych wypadkach doda tek, o którym mowa w ust. 8, może przekraczać wyso kość określoną w tymże ustępie. 10.74) Minister Sprawiedliwości określi, w  drodze rozporządzenia, tryb i  szczegółowe warunki delego wania prokuratorów do pełnienia obowiązków w Pro kuraturze Generalnej lub Ministerstwie Sprawiedliwo ści, a także pełnienia czynności administracyjnych lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i  Prokuratury oraz tryb i  szczegółowe warunki realizacji prawa do nieodpłatnego zakwatero wania i zwrotu kosztów zamieszkania w miejscu dele gowania, w tym maksymalną wysokość zwrotu kosz tów faktycznie poniesionych oraz wysokość miesięcz nego ryczałtu, przy uwzględnieniu możliwości zróżni cowania jego wysokości w zależności od miejscowo ści delegowania, a  także tryb, szczegółowe warunki i zakres innych świadczeń, mając na względzie zakres świadczeń przysługujących pracownikom odbywają cym podróże służbowe i czasowo przenoszonym oraz konieczność zapewnienia warunków do prawidłowe go wykonywania obowiązków i powierzonej prokura torowi funkcji. Art. 50a.

1. Prokurator delegowany na podstawie art. 50 ust. 2a ma prawo do wynagrodzenia zasadni czego albo uposażenia prokuratora określonego zgod nie z art. 116 ust. 4—6, przysługującego na zajmowa nym stanowisku prokuratorskim oraz dodatku za dłu goletnią pracę, a  także do świadczeń odszkodowaw czych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodo wych, jeżeli zdarzenie powodujące powstanie prawa do tych świadczeń zaistniało w czasie pełnienia obo wiązków lub funkcji poza granicami państwa. W okre sie delegowania prokurator delegowany do pełnienia funkcji otrzymuje dodatek funkcyjny określony w roz porządzeniu wydanym na podstawie art. 62 ust. 2.

2. Prokuratorowi delegowanemu w czasie pełnie nia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa przysługują, wypłacane w walucie polskiej lub obcej:

1) dodatek zagraniczny na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z pełnieniem obowiązków lub funkcji poza granicami państwa, ustalany odpo wiednio do warunków i zakresu ich pełnienia;

2) w  przypadku powierzenia pełnienia obowiązków lub funkcji pociągających za sobą zmianę miejsca pobytu trwającą co najmniej rok: a) jednorazowy dodatek adaptacyjny, b) pokrycie kosztów podróży przesiedleniowej prokuratora delegowanego i  każdego przeno szącego się z nim członka rodziny, w tym prze wozu ich mienia, niezależnie od terminów ich faktycznego przesiedlenia, c) pokrycie, raz na dwa lata, kosztów przejazdu prokuratora delegowanego oraz członków jego rodziny przebywających z nim na stałe poza gra nicami państwa, z miejsca delegacji do miejsca stałego zamieszkania na urlop wypoczynkowy i z powrotem;

3) zwrot kosztów podróży w związku z rozpoczęciem i zakończeniem pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa, podróży służbowej na terytorium obcego państwa poza miejscem dele gowania, przejazdu z miejsca delegowania do kra ju i  z  powrotem w  uzasadnionych przypadkach służbowych lub losowych;

4) zwrot kosztów leczenia, gdy delegacja następuje do państwa niebędącego członkiem Unii Europej skiej;

5) pokrycie kosztów zamieszkania w miejscu delega cji do wysokości udokumentowanych wydatków, nieprzekraczających wysokości ustalonego limitu.

3. Sumę należności, o  których mowa w  ust.  2, zmniejsza się o kwotę środków pieniężnych otrzyma nych przez prokuratora delegowanego od strony za granicznej na pokrycie kosztów związanych z wykony waniem przez niego obowiązków lub funkcji poza gra nicami państwa. Należności te nie przysługują, jeżeli prokurator delegowany nie ponosi kosztów, na pokry cie których są one przeznaczone. 4.7

5) Wydatki związane z  delegacją prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury są pokrywane z  wyodrębnionych środków budżeto wych Ministerstwa Obrony Narodowej.

5. Wydatki, o  których mowa w  ust.  4, mogą być również pokrywane w całości lub w części ze środków przeznaczonych na ten cel przez organizację między narodową, którymi dysponowanie powierzono odpo wiednio Ministrowi Sprawiedliwości lub Ministrowi Obrony Narodowej. 7

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 57 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 41. 7

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 8 ustawy, o której mowa w  odnośniku 8; wszedł w  życie z  dniem 12 paź dziernika 2011 r. 7

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 lit. g ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 7

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 9 ustawy, o której mowa w  odnośniku 8; wszedł w  życie z  dniem 12 paź dziernika 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15731 — Poz. 15996. Do wydatków, o których mowa w ust. 4, nie zali cza się wynagrodzenia zasadniczego albo uposażenia prokuratora oraz dodatku za długoletnią pracę przy sługujących na zajmowanym stanowisku prokurator skim, do których prokurator zachowuje prawo w cza sie delegacji do pełnienia obowiązków lub funkcji po za granicami państwa.

7. Minister Sprawiedliwości w  porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze roz porządzenia, tryb, wysokość i  szczegółowe warunki przyznawania i  wypłaty należności, o  których mowa w ust. 2, limity, do wysokości których podlegają zwro towi koszty zamieszkania, oraz walutę, w której należ ności takie są wypłacane, uwzględniając zakres ich przyznawania zależnie od miejsca pełnienia obowiąz ków i powierzonej prokuratorowi funkcji, a  także po trzebę zapewnienia warunków do prawidłowego ich wykonywania oraz konieczność pokrycia zwiększo nych kosztów związanych z wykonywaniem tych obo wiązków lub funkcji poza granicami państwa i z sytua cjami szczególnymi, w tym zdarzeniami losowymi. Art. 50b. W wypadkach, o których mowa w art. 50 ust. 1—1b oraz 3a, prokuratorowi delegowanemu do wykonania czynności służbowych w innej miejscowo ści niż miejscowość będąca siedzibą jednostki organi zacyjnej prokuratury, w której prokurator pełni służbę lub miejscowość delegowania, przysługują należności określone w przepisach w sprawie wysokości oraz wa runków ustalania należności przysługujących pracow nikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządo wej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służ bowej na obszarze kraju. Art. 5

1. 1. W okresie nieobecności w pracy z po wodu choroby, prokurator otrzymuje wynagrodzenie, nie dłużej jednak niż przez okres roku. 2. W  razie niemożności wykonywania pracy z  in nych przyczyn, uprawniających do uzyskania świad czeń określonych w przepisach o świadczeniach pie niężnych z ubezpieczenia społecznego, prokuratorowi przysługuje wynagrodzenie w  wysokości świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, przez okres przewidziany w tych przepisach. 3. Za inną usprawiedliwioną nieobecność w pracy prokuratorowi przysługuje wynagrodzenie. 4. W przypadkach, w których pracownikom podle gającym ubezpieczeniu społecznemu przysługują za siłki niezależnie od prawa do wynagrodzenia, prokura torowi przysługuje świadczenie pieniężne w wysoko ści zasiłku z ubezpieczenia społecznego. Art.  51a.

1. Do prokuratorów stosuje się odpo wiednio, z  zastrzeżeniem ust.  2, przepisy art.  94a i art. 94b ustawy, o której mowa w art. 62a ust. 1.

2. Jednorazowe odszkodowanie przyznaje lub od mawia przyznania oraz ustala jego wysokość, w dro dze decyzji, a także świadczenie to wypłaca:

1) właściwy prokurator okręgowy — z tytułu wypad ku przy pracy lub choroby zawodowej prokuratora prokuratury rejonowej i okręgowej;

2) właściwy prokurator apelacyjny — z tytułu wypad ku przy pracy lub choroby zawodowej prokuratora prokuratury apelacyjnej oraz prokuratora okręgo wego;

3) Dyrektor Głównej Komisji — z  tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej prokuratora Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; 3a) Dyrektor Biura Lustracyjnego — z tytułu wypad ku przy pracy lub choroby zawodowej prokuratora Biura Lustracyjnego i  prokuratora oddziałowego biura lustracyjnego; 4)76) Prokurator Generalny — z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej prokuratora apela cyjnego, prokuratora Prokuratury Generalnej, Dy rektora Głównej Komisji, Dyrektora Biura Lustra cyjnego, prokuratora delegowanego do wykony wania czynności w Ministerstwie Sprawiedliwości lub w  Prokuraturze Generalnej oraz Naczelnego Prokuratora Wojskowego, w sytuacji gdy wymie niony nie jest uprawniony do odpowiednich świadczeń odszkodowawczych z  tytułu pełnienia czynnej służby wojskowej;

5) Naczelny Prokurator Wojskowy — z tytułu wypad ku przy pracy lub choroby zawodowej prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, niebędącego oficerem. Art.  51b.

1. Prokurator przełożony oraz na jego wniosek Zakład Ubezpieczeń Społecznych są upraw nieni do kontrolowania prawidłowości wykorzystywa nia przez prokuratora zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu choroby zgodnie z jego celem.

2. Na wniosek prokuratora przełożonego Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do kontro lowania prawidłowości i zasadności udzielenia proku ratorom zwolnienia lekarskiego od pracy z  powodu choroby.

3. Prokurator wykonujący w  okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową, w tym w spo sób określony w art. 49 ust. 1 i 2 lub wykorzystujący zwolnienie lekarskie od pracy z powodu choroby nie zgodnie z  jego celem traci prawo do wynagrodzenia za cały okres tego zwolnienia.

4. Prokurator traci prawo do wynagrodzenia w ra zie odmowy poddania się badaniom kontrolnym lub w razie niedostarczenia dokumentacji medycznej leka rzowi orzecznikowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od dnia następującego po upływie wyznaczonego ter minu badania lub po upływie wyznaczonego terminu dostarczenia dokumentacji medycznej. Utratę wyna grodzenia stwierdza prokurator przełożony.

5. Koszty postępowań kontrolnych pokrywa Skarb Państwa ze środków pozostających w  dyspozycji Ministra Sprawiedliwości. 7

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15732 — Poz. 15996. W zakresie dotyczącym kontrolowania prawid łowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego, kon trolowania prawidłowości zwolnienia lekarskiego, za sad utraty prawa do wynagrodzenia, o których mowa w  ust.  1, 2 i  4 stosuje się odpowiednio przepisy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecz nego w razie choroby i macierzyństwa. Art. 5

2.

1. Prokuratorowi przysługuje corocznie ur lop dodatkowy w wymiarze:

1) sześciu dni roboczych — po dziesięciu latach pra cy;

2) dwunastu dni roboczych — po piętnastu latach pracy. 2.7

7) Do okresu pracy, od którego zależy wymiar ur lopu dodatkowego, wlicza się wszystkie okresy zatrud nienia w  prokuraturze lub sądzie na stanowiskach: prokuratorów i sędziów, asesorów prokuratury, w Pro kuratorii Generalnej Skarbu Państwa na stanowisku: prezesa, wiceprezesa, starszego radcy lub radcy Pro kuratorii Generalnej Skarbu Państwa, a  także okresy wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego lub zajmowania samodzielnego stanowiska w  organach władzy publicznej, z  którym związana była praktyka prawnicza, oraz inne okresy zatrudnienia, jeżeli z tego tytułu przysługiwał zwiększony wymiar urlopu. 3. Prokuratorowi przysługuje gratyfikacja jubileu szowa w wysokości:

1) po dwudziestu latach pracy — 100% wynagrodze nia miesięcznego;

2) po dwudziestu pięciu latach pracy — 150% wyna grodzenia miesięcznego;

3) po trzydziestu latach pracy — 200% wynagrodze nia miesięcznego;

4) po trzydziestu pięciu latach pracy — 250% wyna grodzenia miesięcznego;

5) po czterdziestu latach pracy — 350% wynagrodze nia miesięcznego;

6) po czterdziestu pięciu latach pracy — 400% wyna grodzenia miesięcznego. 4. Do okresu pracy uprawniającego do gratyfikacji jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakoń czone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pra cownicze.

5. Do obliczania i wypłacania gratyfikacji jubileu szowej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące nagród jubileuszowych, o których mowa w przepisach o pracownikach urzędów państwowych. Art. 5

3.

1. Prokuratorowi można udzielić płatnego urlopu dla poratowania zdrowia. 2. Urlop dla poratowania zdrowia nie może prze kraczać sześciu miesięcy i nie może być udzielony, je żeli prokurator nie wykonywał czynności przez okres roku z powodu choroby. 3. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela Proku rator Generalny, a prokuratorowi wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury — Naczelny Prokurator Wojskowy. Art. 54.7

8)

1. Prokurator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani tymczasowo areszto wany bez zezwolenia sądu dyscyplinarnego, a zatrzy many — bez zgody przełożonego dyscyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania na gorącym uczynku po pełnienia przestępstwa. Do wydania zezwolenia na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności kar nej wolno przedsięwziąć tylko czynności niecierpiące zwłoki, zawiadamiając o tym niezwłocznie prokurato ra przełożonego.

2. Do czasu rozstrzygnięcia wniosku o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej lub łącznego wniosku o zezwolenie na pociąg nięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej i tym czasowe aresztowanie prokuratora, sąd dyscyplinarny może polecić niezwłoczne zwolnienie prokuratora za trzymanego na gorącym uczynku. 3. Wniosek o zezwolenie na pociągnięcie prokura tora do odpowiedzialności karnej, jeżeli nie pochodzi od prokuratora, powinien być sporządzony i podpisa ny przez adwokata albo radcę prawnego będącego pełnomocnikiem. 4.  Jeżeli wniosek o  zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej lub wniosek o zezwolenie na tymczasowe aresztowanie prokurato ra nie odpowiada warunkom formalnym pisma proce sowego określonym w Kodeksie postępowania karne go, przewodniczący sądu dyscyplinarnego odmawia jego przyjęcia. Na zarządzenie o  odmowie przyjęcia wniosku przysługuje zażalenie do sądu dyscyplinarne go w terminie siedmiu dni od daty jego doręczenia. 5. Uchwałę zezwalającą na pociągnięcie prokura tora do odpowiedzialności karnej oraz uchwałę zezwa lającą na tymczasowe aresztowanie prokuratora wy daje się, jeżeli zachodzi dostatecznie uzasadnione po dejrzenie popełnienia przez niego przestępstwa. Sąd dyscyplinarny rozpoznaje wniosek na posiedzeniu, w terminie czternastu dni od daty jego otrzymania. 6. Sąd dyscyplinarny orzeka wyłącznie na podsta wie treści wniosku i  dowodów załączonych przez wnioskodawcę. Sąd dyscyplinarny wzywa prokurato ra, którego wniosek dotyczy, do złożenia pisemnego oświadczenia lub do osobistego stawiennictwa celem odebrania od niego ustnego oświadczenia. 7. Prokurator, którego dotyczy postępowanie, ma prawo wglądu do dokumentów, które zostały załączo ne do wniosku. Jeżeli prokurator, kierując wniosek do sądu dyscyplinarnego zastrzegł, że dokumenty te lub ich część nie mogą być udostępnione z uwagi na do bro postępowania przygotowawczego, w przedmiocie zastrzeżenia rozstrzyga sąd dyscyplinarny. Orzeczenie sądu dyscyplinarnego jest ostateczne. 7

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 57 pkt 3 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 41. 7

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1; wszedł w życie z dniem 11 listo pada 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15733 — Poz. 15998. Rozstrzygając w przedmiocie wniosku o zezwo lenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialno ści karnej, wniosku o  zezwolenie na tymczasowe aresztowanie prokuratora lub zastrzeżenia, o  którym mowa w ust. 7 zdanie 2, sąd dyscyplinarny podejmuje uchwałę większością głosów. Uchwała zawiera roz strzygnięcie wraz z uzasadnieniem. 9. Uchwałę doręcza się niezwłocznie wnioskodaw cy, prokuratorowi, którego wniosek dotyczy, i rzeczni kowi dyscyplinarnemu. 10. W terminie siedmiu dni od doręczenia uchwały odmawiającej zezwolenia na pociągnięcie prokurato ra do odpowiedzialności karnej lub zastosowanie wo bec niego tymczasowego aresztowania, wnioskodaw cy oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu przysługuje za żalenie do Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, a w sprawie prokuratora wojskowej jednostki organi zacyjnej prokuratury — do Sądu Dyscyplinarnego w  Naczelnej Prokuraturze Wojskowej w  drugiej in stancji. W  tym samym terminie prokuratorowi przy sługuje zażalenie na uchwałę zezwalającą na pociąg nięcie go do odpowiedzialności karnej lub zastosowa nie wobec niego tymczasowego aresztowania. 11.  Przewodniczący Odwoławczego Sądu Dyscy plinarnego lub Sądu Dyscyplinarnego w  Naczelnej Prokuraturze Wojskowej w  drugiej instancji przesyła odpisy odwołań pozostałym podmiotom uczestniczą cym w postępowaniu, którym przysługuje prawo do pisemnego ustosunkowania się do odwołania w  ter minie siedmiu dni od daty ich doręczenia. 12.  Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny lub Sąd Dyscyplinarny w  Naczelnej Prokuraturze Wojskowej w  drugiej instancji orzeka na rozprawie z  udziałem wnioskodawcy, prokuratora, którego wniosek doty czy, oraz rzecznika dyscyplinarnego. Niestawienni ctwo stron nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy, chyba że Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny lub Sąd Dyscyplinarny w Naczelnej Prokuraturze Wojsko wej w drugiej instancji postanowi inaczej. 13. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym ar tykule, do postępowania przed sądem dyscyplinar nym i Odwoławczym Sądem Dyscyplinarnym lub Są dem Dyscyplinarnym w Naczelnej Prokuraturze Woj skowej w drugiej instancji w sprawach o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej oraz o zezwolenie na zastosowanie wobec nie go tymczasowego aresztowania lub orzeczenia w przedmiocie zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 7, stosuje się przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym. Art. 54a.7

8) Za wykroczenie prokurator odpowiada tylko dyscyplinarnie. Art. 54b. (uchylony).79) Art. 54c. (uchylony).79) Art. 5

5. Postępowanie przygotowawcze przeciwko prokuratorowi wszczyna i prowadzi wyłącznie proku rator. Art. 5

6.

1. Prokurator powinien mieszkać w miej scowości będącej siedzibą jednostki organizacyjnej prokuratury, w której pełni służbę.

2. Przełożony prokurator, w  uzasadnionych przy padkach, może wyrazić zgodę na zamieszkanie proku ratora w innej miejscowości.

3. W razie uzyskania zgody, o której mowa w ust. 2, prokuratorowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu z  miejsca zamieszkania do jednostki organizacyjnej prokuratury, ustalonych na zasadach obowiązujących przy ustalaniu wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Zwrot kosztów jednak nie przysługuje, jeżeli zmiana miejsca służbowego nastąpiła w wyniku orze czenia kary dyscyplinarnej wymienionej w  art.  67 ust. 1 pkt 4. Art. 5

7. (uchylony). Art. 5

8. 1.80) Prokuratorowi, a także prokuratorowi w stanie spoczynku, może być przyznana, jako pożycz ka, pomoc finansowa na zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych. 1.8

1) Prokuratorowi może być przyznana, jako pożycz ka, pomoc finansowa na zaspokojenie jego potrzeb miesz kaniowych. 2.82) Środki na pomoc finansową, o  której mowa w  ust.  1, stanowią do 6% rocznego funduszu wyna grodzeń osobowych prokuratorów. 3.  Minister Sprawiedliwości, w  porozumieniu z  ministrem właściwym do spraw finansów publicz nych, określi, w drodze rozporządzenia, sposób plano wania i  wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunki przyznawania pomocy, o  której mowa w  ust.  1, z uwzględnieniem zaangażowania środków własnych prokuratora, udziału kolegiów prokuratur w przyzna waniu pomocy oraz zasady racjonalności gospodaro wania środkami, przy przyjęciu zasady, że w razie wy gaśnięcia stosunku służbowego prokuratora w  spo sób, o  którym mowa w  art.  16, pożyczka podlega zwrotowi wraz z oprocentowaniem w wysokości obo wiązującej przy powszechnie dostępnych kredytach bankowych. 4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje się do prokura torów wojskowych jednostek organizacyjnych proku ratury, niebędących oficerami. Art. 5

9. (uchylony).83) Art. 60. (uchylony). Art. 6

1. (uchylony). 7

9) Przez art. 1 pkt 30 ustawy, o której mowa w odnośniku 1; wszedł w życie z dniem 11 listopada 2009 r. 80) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 81. 8

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 10 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 8. 8

2) W  brzmieniu ustalonym przez art.  4 ustawy z  dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związa nych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 8

3) Przez art. 1 pkt 31 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15734 — Poz. 1599

Art. 61a.8

4)

1. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora w  danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w  drugim kwartale roku poprzedniego, ogłaszane w  Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Pre zesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emery turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.85)), z za strzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mo wa w ust. 1, jest niższe od przeciętnego wynagrodze nia ogłoszonego za drugi kwartał roku poprzedzające go — przyjmuje się podstawę ustalenia wynagrodze nia zasadniczego prokuratora w dotychczasowej wy sokości. Art.  6

2. 1.8

6) Wynagrodzenie zasadnicze prokura torów zajmujących równorzędne stanowiska prokura torskie jest równe; wysokość wynagrodzenia prokura torów zajmujących równorzędne stanowiska prokura torskie różnicuje staż pracy lub pełnione funkcje. Wy nagrodzenie zasadnicze prokuratorów jest równe wy nagrodzeniu zasadniczemu sędziów w takich samych jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych. Wynagrodzenie zasadnicze Prokuratora Generalnego i prokuratorów Prokuratury Generalnej jest równe wy nagrodzeniu zasadniczemu sędziów Sądu Najwyższe go. Stawki dodatków funkcyjnych Prokuratora Gene ralnego i jego zastępców są równe dodatkom funkcyj nym odpowiednio Pierwszego Prezesa Sądu Najwyż szego i Prezesa Sądu Najwyższego. 1a.8

7) Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora określa się w stawkach, których wysokość ustala się z zastosowaniem mnożników podstawy ustalenia wy nagrodzenia zasadniczego, o której mowa w art. 61a. 1b. (uchylony).88) 1ba.8

9) Prokuratorowi obejmującemu stanowisko w prokuraturze rejonowej przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w  stawce pierwszej. Prokuratorowi obej mującemu stanowisko w  prokuraturze okręgowej przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w  stawce czwartej, a  jeżeli na niższym stanowisku otrzymywał już wynagrodzenie w  stawce czwartej albo piątej — przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio, piątej albo szóstej. Prokuratorowi obej mującemu stanowisko w  prokuraturze apelacyjnej przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w  stawce siódmej, a  jeżeli na niższym stanowisku otrzymywał już wynagrodzenie w  stawce siódmej albo ósmej — przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio, ósmej albo dziewiątej. 1c. (uchylony).90) 1d. (uchylony).90) 1da. (uchylony).91) 1e. (uchylony).90) 1ea.9

2) Jeżeli przed objęciem stanowiska prokura torskiego prokurator zajmował inne, odpowiednio równorzędne, stanowisko prokuratorskie lub sędziow skie, na obejmowanym stanowisku przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w  stawce nie niższej od stawki, w której przysługiwało mu na stanowisku zaj mowanym poprzednio. 1eb.9

2) Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora określa się w stawce bezpośrednio wyższej po upły wie kolejnych pięciu lat pracy na danym stanowisku prokuratorskim. 1ec.9

2) Do okresu pracy na stanowisku prokuratora prokuratury rejonowej dolicza się okres powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich na stanowisku asesora prokuratorskiego. 1ed.9

2) Prokuratorowi, któremu z  chwilą objęcia stanowiska w  prokuraturze okręgowej przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w  stawce czwartej albo piątej, a także prokuratorowi, któremu z chwilą objęcia stanowiska w prokuraturze apelacyjnej przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce siódmej albo ós mej, do okresu pracy niezbędnego do uzyskania wy nagrodzenia w  stawce bezpośrednio wyższej zalicza się okres pracy na stanowisku bezpośrednio niższym, w  którym prokuratorowi przysługiwało wynagrodze nie zasadnicze w  stawce, odpowiednio, trzeciej albo czwartej, szóstej albo siódmej. 1ee.9

2) Okres pracy, o  którym mowa w  ust.  1eb, ulega wydłużeniu o trzy lata w razie ukarania prokura tora w tym czasie karą dyscyplinarną lub dwukrotne go wytknięcia uchybienia, o  którym mowa w  art.  8 ust. 7. 1f.9

3) W związku z pełnioną funkcją prokuratorowi przysługuje dodatek funkcyjny. 1g.  Prokuratorowi przysługuje dodatek za długo letnią pracę wynoszący, począwszy od szóstego roku pracy, 5% aktualnie pobieranego przez prokuratora wynagrodzenia zasadniczego i wzrastający po każdym kolejnym roku pracy o 1% tego wynagrodzenia, aż do osiągnięcia 20% wynagrodzenia zasadniczego. Po 20 latach pracy dodatek wypłacany jest, bez względu na staż pracy powyżej tego okresu, w wysokości 20% aktualnie pobieranego przez prokuratora wynagro dzenia zasadniczego. 1h. Od wynagrodzenia prokuratorów nie odpro wadza się składek na ubezpieczenie społeczne. 8

4) Dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoś niku 69. 8

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2010  r. Nr  40, poz.  224, Nr  134, poz.  903, Nr  238, poz.  1578 i  Nr  257, poz.  1726 oraz z  2011  r. Nr  75, poz.  398, Nr  149, poz.  887, Nr  168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203. 8

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. a ustawy, o  której mowa w  odnośniku 1; wszedł w  życie z  dniem 11 listopada 2009 r. 8

7) W  brzmieniu ustalonym przez art.  3 pkt  3 lit. a  ustawy, o której mowa w odnośniku 69. 8

8) Przez art. 3 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni ku 69. 8

9) Dodany przez art.  3 pkt  3 lit. c ustawy, o  której mowa w odnośniku 69. 90) Przez art. 3 pkt 3 lit. d ustawy, o której mowa w odnośni ku 69. 9

1) Dodany przez art. 2 pkt 4 lit. c ustawy, o  której mowa w odnośniku 19; uchylony przez art. 3 pkt 3 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 69. 9

2) Dodany przez art.  3 pkt  3 lit. e ustawy, o  której mowa w odnośniku 69. 9

3) W  brzmieniu ustalonym przez art.  3 pkt  3 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 69. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15735 — Poz. 1599

1i. W razie wygaśnięcia stosunku służbowego pro kuratora w sposób, o którym mowa w art. 16, od wy płaconego prokuratorowi w okresie służby wynagro dzenia, od którego nie odprowadzono składki na ubez pieczenie społeczne, przekazuje się do Zakładu Ubez pieczeń Społecznych składkę przewidzianą za ten okres w przepisach o ubezpieczeniu społecznym. 1j.  Składka na ubezpieczenie społeczne, o  której mowa w ust. 1i, podlega waloryzacji:

1) za okres do 31 grudnia 1998  r. — wskaźnikiem wzrostu płac wynikającym ze wzrostu prognozo wanego przeciętnego wynagrodzenia, określane go corocznie w ustawie budżetowej, które stano wiło podstawę do ustalania środków i limitów na wynagrodzenia sędziów;

2) za okres od 1 stycznia 1999 r. — wskaźnikiem wa loryzacji składek określonym na podstawie przepi sów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie czeń Społecznych. 1k. Przy obliczaniu kwoty należnych składek, walo ryzowanych na podstawie ust. 1j pkt 2, stosuje się od powiednio art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998  r. o  systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.94)). 1ka.9

5) Składki, o której mowa w ust. 1i, nie przeka zuje się, jeżeli prokurator zrzekł się urzędu w związku z powołaniem na stanowisko sędziowskie. Jeżeli sto sunek służbowy sędziego ulega następnie rozwiąza niu lub wygaśnięciu w  sposób, o  którym mowa w art. 68 ustawy wskazanej w art. 62a ust. 1, składkę należną za okres służby na stanowisku prokuratorskim przekazuje się na zasadach określonych w ust. 1i—1k. 1l.96) Przepisów ust. 1a, 1ba oraz ust. 1ea—1ee nie stosuje się do prokuratorów Prokuratury Generalnej. 2.97)  Rada Ministrów określi, w  drodze rozporzą dzenia:

1) stawki wynagrodzenia zasadniczego na poszcze gólnych stanowiskach prokuratorskich oraz mnoż niki, służące do ustalenia wysokości wynagrodze nia zasadniczego prokuratorów w poszczególnych stawkach, mając na względzie zasady określone w art. 62 ust. 1;

2) wysokość dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom, oraz sposób ich ustalania, biorąc pod uwagę rodzaj funkcji, wielkość jednostki orga nizacyjnej oraz zakres obowiązków.

3. Przepisy ust. 1—2 stosuje się do prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, niebędących oficerami. Art. 62a. 1.98) Do prokuratorów stosuje się odpo wiednio, z  zastrzeżeniem ust.  2—5, przepisy art. 69—71, art. 73 i 74, art. 76, art. 85 § 4, art. 99—102 i  art.  104 ustawy z  dnia 27 lipca 2001  r. — Prawo o  ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr  98, poz.  1070, z  późn. zm.99)). Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, przewidziane w ustawie — Prawo o ustroju sądów powszechnych uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa i Ministra Sprawiedliwo ści przysługują w  stosunku do prokuratorów odpo wiednio Krajowej Radzie Prokuratury i Prokuratorowi Generalnemu, a  uprawnienia kolegiów i  prezesów właściwych sądów — właściwym prokuratorom prze łożonym.

2. Prokurator może dalej zajmować stanowisko je żeli Prokurator Generalny na wniosek prokuratora, po przedstawieniu zaświadczenia stwierdzającego, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków prokuratora, oraz po zasięgnięciu opinii właściwego prokuratora przełożonego, wyrazi proku ratorowi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska.

3. Wniosek i  zaświadczenie, o  których mowa w ust. 2, składa się Prokuratorowi Generalnemu naj później na sześć miesięcy przed ukończeniem 65 roku życia. W  razie niezakończenia postępowania związa nego z  rozpoznaniem wniosku, prokurator pozostaje w służbie do czasu zakończenia postępowania, w tym postępowania przed Sądem Najwyższym. 3a. Od decyzji Prokuratora Generalnego w  spra wie, o której mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego.

4. Prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, będący oficerem, przechodzi w stan spo czynku z dniem ukończenia sześćdziesiątego roku ży cia, chyba że:

1) nie później niż na sześć miesięcy przed ukończe niem sześćdziesiątego roku życia oświadczy Pro kuratorowi Generalnemu wolę dalszego zajmowa nia stanowiska po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej i przedstawi zaświadczenie stwierdza jące, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków prokuratora, wydane na zasadach określonych dla kandydata na stanowi sko prokuratorskie lub

2) został powołany na stanowisko prokuratora po wszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury. 9

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr  105, poz.  668, Nr  182, poz.  1228, Nr  225, poz.  1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz.  235, Nr  75, poz.  398, Nr  138, poz.  808, Nr  171, poz. 1016, Nr 197, poz. 1170, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378. 9

5) Dodany przez art. 2 pkt 11 ustawy, o której mowa w od nośniku 8. 9

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 9

7) W  brzmieniu ustalonym przez art.  3 pkt  3 lit. h ustawy, o której mowa w odnośniku 69; wszedł w życie z dniem 8 maja 2009 r. 9

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 9

9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001  r. Nr 154, poz. 1787, z 2002  r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz.  1802 i Nr 240, poz.  2052, z  2003  r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004  r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz.  484, Nr  99, poz.  664, Nr  112, poz.  766, Nr  136, poz.  959, Nr  138, poz.  976, Nr  204, poz.  1482 i  Nr  230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364 oraz z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15736 — Poz. 1599

4a. Prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, niebędący oficerem, przechodzi w  stan spoczynku z dniem ukończenia sześćdziesiątego pią tego roku życia.

5. W  razie zbiegu prawa do uposażenia w stanie spoczynku z prawem do emerytury lub renty wojsko wej, wypłaca się osobie uprawnionej wyłącznie świad czenie wyższe albo przez nią wybrane.

6. Prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, będącego oficerem, którego stosunek służbowy został rozwiązany z mocy prawa z powodu osiągnięcia wieku sześćdziesięciu lat albo został roz wiązany z powodu:

1) uznania orzeczeniem wojskowej komisji lekarskiej za niezdolnego do zawodowej służby wojskowej,

2) wypowiedzenia stosunku służbowego dokonane go przez organ wojskowy, jeżeli wojskowa jed nostka organizacyjna prokuratury, w której pełnił zawodową służbę wojskową, podlega rozformo waniu lub zmniejszył się jej stan etatowy, a brak jest możliwości wyznaczenia go na inne stanowi sko służbowe — na jego wniosek, złożony przed upływem sześciu miesięcy od dnia rozwiązania stosunku służbowego, Prokurator Generalny powołuje na równorzędne sta nowisko lub za jego zgodą na niższe stanowisko pro kuratora powszechnej jednostki organizacyjnej pro kuratury, jeżeli nie ma innych przeszkód prawnych.

7. Prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, niebędący oficerem, w  razie rozformo wania lub zmniejszenia stanu etatowego wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, w  której pełni służbę, na swój wniosek jest powoływany przez Pro kuratora Generalnego na równorzędne stanowisko lub za swoją zgodą na niższe stanowisko prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, je żeli nie ma innych przeszkód prawnych. Art. 62b. Minister Sprawiedliwości w porozumie niu z  ministrem właściwym do spraw pracy określi, w  drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i  tryb ustalania i  wypłacania uposażeń oraz uposażeń ro dzinnych prokuratorom w  stanie spoczynku i  człon kom ich rodzin oraz terminy przekazania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, o  których mowa w art. 62 ust. 1i i 1j, mając na względzie w szczególno ści konieczność zapewnienia osobom uprawnionym ciągłości źródeł utrzymania oraz udogodnień w  od biorze uposażeń i uposażeń rodzinnych. Art.  62c.

1. Uposażenie prokuratorów w  stanie spoczynku wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury i  uposażenie rodzinne członków ich ro dzin ustala Naczelny Prokurator Wojskowy, a wypłaca wojskowy organ emerytalny.

2. Minister Obrony Narodowej w  porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozpo rządzenia, szczegółowe zasady i  tryb ustalania i  wy płacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych, o  któ rych mowa w ust. 1, mając na względzie w szczegól ności konieczność zapewnienia osobom uprawnio nym ciągłości źródeł utrzymania oraz udogodnień w odbiorze uposażeń i uposażeń rodzinnych. Art. 62d. W razie utraty uprawnień do stanu spo czynku i uposażenia w przypadkach, o których mowa w art. 104 § 5 ustawy powołanej w art. 62a ust. 1, sto suje się odpowiednio przepis art.  62 ust.  1i i  1j oraz przepisy wydane na podstawie art. 62b, a w odniesie niu do prokuratorów w stanie spoczynku wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury przepisy usta wy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytal nym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.100)). Art.  62e.10

1)

1. Efektywność wykonywania zadań oraz kompetencje zawodowe prokuratora podlegają okresowej ocenie (okresowa ocena prokuratora).

2. Okresowej oceny pracy prokuratora dokonuje się z punktu widzenia:

1) prawidłowości, racjonalności, szybkości, spraw ności i efektywności działań prokuratora przy wy konywaniu powierzonych zadań lub funkcji;

2) kultury urzędowania, obejmującej kulturę osobistą i  kulturę organizacji pracy, oraz respektowania praw uczestników postępowania i  zasad współ pracy przy wykonywaniu powierzonych zadań lub funkcji;

3) sposobu formułowania wypowiedzi przy wydawa niu i uzasadnianiu decyzji merytorycznych;

4) procesu doskonalenia zawodowego.

3. Przy dokonywaniu okresowej oceny prokuratora uwzględnia się rodzaj i  stopień zawiłości przydzielo nych prokuratorowi spraw lub powierzonych zadań bądź funkcji, obciążenie pracą oraz warunki pracy w całym okresie objętym oceną. Art. 62f.10

1) Okresową ocenę prokuratora przepro wadza się w ramach wizytacji jednostki organizacyjnej prokuratury, przeprowadzanej nie rzadziej niż co czte ry lata. Art. 62g.10

1)

1. Prokurator bezpośrednio przełożo ny zapoznaje prokuratora z jego oceną, w tym w szcze gólności z jej wynikami i ich podsumowaniem, opra cowując na tej podstawie indywidualny plan rozwoju zawodowego prokuratora. Prokuratora apelacyjnego zapoznaje z jego oceną wyznaczony zastępca Prokura tora Generalnego.

2. Indywidualny plan rozwoju zawodowego proku ratora sporządza się na czas nie krótszy niż cztery lata.

3. Prokurator, w terminie dwóch tygodni od zapo znania się z oceną, ma prawo zgłosić pisemne uwagi wraz z  uzasadnieniem. Uwagi rozpatruje i  dokonuje ostatecznego podsumowania wyników okresowej oceny prokuratora prokurator bezpośrednio przełożo ny w stosunku do prokuratora bezpośrednio przełożo nego, o którym mowa w ust. 1, zaś w przypadku pro kuratora apelacyjnego i  prokuratora okręgowego — Prokurator Generalny. 100) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954, z 2005  r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 82, poz. 559, z  2008  r. Nr  208, poz.  1308, z  2009  r. Nr  24, poz.  145, Nr 79, poz. 669, Nr 95, poz. 785 i Nr 161, poz. 1278 oraz z 2010 r. Nr 27, poz. 141, Nr 36, poz. 204, Nr 113, poz. 745 i Nr 167, poz. 1130. 10

1) Dodany przez art. 2 pkt 12 ustawy, o której mowa w od nośniku 8. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15737 — Poz. 15994. Prokurator, o którym mowa w ust. 3, zapoznaje prokuratora z  ostatecznym podsumowaniem wyni ków oceny i w razie potrzeby dokonuje na tej podsta wie zmiany indywidualnego planu rozwoju zawodo wego prokuratora w niezbędnym zakresie. Art.  62h.10

1)

1. Prokurator przełożony podejmuje działania w celu umożliwienia realizacji indywidualne go planu rozwoju zawodowego prokuratora.

2. Prokurator ma obowiązek uczestniczyć w opra cowaniu i  realizacji własnego indywidualnego planu rozwoju zawodowego. Art. 62i.10

1) Prokurator Generalny, nie później niż do końca października każdego roku, przekazuje Dy rektorowi Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury informacje o  potrzebach szkoleniowych podległych mu prokuratorów. Art.  62j.10

1) Minister Sprawiedliwości, po zasięg nięciu opinii Prokuratora Generalnego, określi, w dro dze rozporządzenia:

1) uszczegółowienie kryteriów, o  których mowa w art. 62e ust. 2 i 3, mając na względzie charakter powinności prokuratorskich, rodzaje przydziela nych do rozpoznania spraw lub powierzanych za dań bądź funkcji;

2) szczegółowy sposób oceny pracy prokuratora, w  tym podsumowania jej wyników, mając na względzie konieczność sprawnego i  rzetelnego przeprowadzenia oceny pracy prokuratora oraz dostosowania metodyki jej przeprowadzania do zakresu analizy pracy prokuratora;

3) szczegółowy sposób opracowywania indywidual nego planu rozwoju zawodowego prokuratora, mając na uwadze konieczność uwzględniania w takim planie indywidualnych predyspozycji pro kuratora, a  także potrzeb prokuratury w  zakresie stałego podnoszenia jakości wykonywania przez prokuratorów powierzonych im obowiązków. Art. 62k.10

1) Informacje dotyczące okresowej oce ny prokuratora, opracowania i  realizacji indywidual nego planu rozwoju zawodowego prokuratora stano wią tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochro nie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, określonej w  przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba że prokura tor, którego dotyczą, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie. Art.  62l.10

1) Okresowej ocenie nie podlegają Pro kurator Generalny i  jego zastępcy, prokuratorzy Pro kuratury Generalnej, prokuratorzy Naczelnej Prokura tury Wojskowej, prokuratorzy Instytutu Pamięci Naro dowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodo wi Polskiemu oraz prokuratorzy w okresie delegowa nia do pełnienia czynności administracyjnych w Mini sterstwie Sprawiedliwości lub Krajowej Szkole Są downictwa i Prokuratury, a także do prowadzenia za jęć szkoleniowych w tej szkole oraz w okresie delego wania do pełnienia obowiązków lub funkcji poza gra nicami państwa. Art. 6

3. (wygasł). Art. 64.10

2) Przepisów art. 45 ust. 1—3, art. 46, 47, art. 50 ust. 4 i 7—9, art. 51, 51a, 56 i 58 nie stosuje się do prokuratorów wojskowych jednostek organizacyj nych prokuratury, będących oficerami. W razie zbiegu prawa do urlopu, o którym mowa w art. 52, z prawem do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, określo nego w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawo dowych, przysługuje jeden urlop w najwyższym wy miarze. Art. 6

5.

1. W razie powołania prokuratora do nieza wodowej służby wojskowej, jego prawa i  obowiązki służbowe ulegają zawieszeniu na czas trwania służby. Prokurator zachowuje jednak swoje stanowisko i pra wo do wynagrodzenia, a czas służby wojskowej wlicza się do okresu stosunku służbowego na stanowisku prokuratora.

2. Inne szczególne uprawnienia związane ze sto sunkiem służbowym prokuratora powołanego do czynnej służby wojskowej i  zwolnionego z  tej służby normują przepisy o powszechnym obowiązku obrony lub przepisy o  służbie wojskowej żołnierzy zawodo wych.

3. Prokurator powołany do niezawodowej służby wojskowej odbywa ją w  sądownictwie wojskowym, wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratu ry lub wojskowych organach obsługi prawnej.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przeszkolenia wojsko wego w celu mianowania na pierwszy stopień oficer ski. Art. 65a.

1. Prokurator mianowany, powołany lub wybrany do pełnienia funkcji w  organach państwo wych, samorządu terytorialnego, służby dyplomatycz nej, konsularnej lub w organach organizacji między narodowych oraz ponadnarodowych działających na podstawie umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską jest obowiązany zrzec się swojego stanowiska, chyba że przechodzi w stan spo czynku.

2. Prokurator, który zrzekł się stanowiska z  przy czyn określonych w ust. 1, może powrócić na poprzed nio zajmowane stanowisko prokuratora, jeżeli prze rwa w pełnieniu obowiązków prokuratora nie przekra cza 9 lat, chyba że pełnił funkcje sędziowskie lub pro kuratorskie w  międzynarodowych lub ponadnarodo wych organach sądowych.

3. W wypadku przewidzianym w ust. 2, Prokurator Generalny, na wniosek prokuratora, który zrzekł się stanowiska, powołuje go na poprzednio zajmowane stanowisko niezależnie od liczby stanowisk prokurator skich w  danej powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, chyba że nie spełnia on warunków wyma ganych do powołania na stanowisko prokuratora.

4. W  razie odmowy powołania, o  którym mowa w  ust.  3, zainteresowanemu służy skarga do Sądu Najwyższego.

5. Przepisy ust.  1—4 stosuje się odpowiednio do prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury. 10

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15738 — Poz. 1599

Odpowiedzialność dyscyplinarna Art. 6

6.

1. Prokurator odpowiada dyscyplinarnie za przewinienia służbowe, w  tym za oczywistą i  rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzę du prokuratorskiego. 1a. Prokurator odpowiada dyscyplinarnie także za swoje postępowanie przed objęciem stanowiska, jeże li uchybił godności piastowanego wówczas urzędu państwowego lub okazał się niegodnym urzędu pro kuratorskiego.

2. Za nadużycie wolności słowa przy wykonywa niu obowiązków służbowych, stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę strony, jej pełno mocnika lub obrońcy, kuratora, świadka, biegłego lub tłumacza, prokurator odpowiada tylko dyscyplinarnie. Art. 6

7.

1. Karami dyscyplinarnymi są:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) usunięcie z zajmowanej funkcji;

4) przeniesienie na inne miejsce służbowe;

5) wydalenie ze służby prokuratorskiej. 2.103)  Wymierzenie kary określonej w  ust.  1 pkt  2—4 pociąga za sobą pozbawienie możliwości awansowania przez okres trzech lat oraz niemożność udziału w tym okresie w kolegium prokuratury okrę gowej, w kolegium prokuratury apelacyjnej i w zgro madzeniu prokuratorów, w Krajowej Radzie Prokura tury i w sądzie dyscyplinarnym. Art. 6

8.

1. Po upływie trzech lat od chwili czynu nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, a w razie wszczęcia ulega ono umorzeniu.

2. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestęp stwa, przedawnienie dyscyplinarne nie może nastąpić wcześniej niż przedawnienie przewidziane w  przepi sach Kodeksu karnego.

3. W razie wszczęcia postępowania dyscyplinarne go przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, przedawnienie następuje z  upływem pięciu lat od chwili popełnienia czynu. Art.  6

9. Przełożonym dyscyplinarnym jest w  sto sunku do prokuratorów powszechnych jednostek or ganizacyjnych prokuratury Prokurator Generalny oraz prokurator apelacyjny w  stosunku do prokuratorów prokuratury apelacyjnej, prokuratorów prokuratur okręgowych i  prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury apelacyjnej, a  także prokurator okręgowy w  stosunku do prokuratorów prokuratury okręgowej i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury okręgowej. W stosun ku do prokuratorów wojskowych jednostek organiza cyjnych prokuratury przełożonym dyscyplinarnym jest Naczelny Prokurator Wojskowy. Art.  70.

1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają sądy dyscyplinarne:

1) dla prokuratorów powszechnych jednostek orga nizacyjnych prokuratury działające przy Prokurato rze Generalnym: a) w pierwszej instancji — Sąd Dyscyplinarny, b) w drugiej instancji — Odwoławczy Sąd Dyscy plinarny;

2) dla prokuratorów wojskowych jednostek organiza cyjnych prokuratury — Sąd Dyscyplinarny w Na czelnej Prokuraturze Wojskowej. 1a.10

4) Sądy dyscyplinarne są ponadto właściwe do orzekania w  sprawach, o  których mowa w  art.  8 ust. 7a oraz w art. 54 i art. 54a.

2. Sądy dyscyplinarne, o  których mowa w  ust.  1 pkt  1, ze swego grona wybierają przewodniczących i  zastępców przewodniczących sądów dyscyplinar nych. Kadencja sądu dyscyplinarnego trwa cztery lata.

3. Przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i  czternastu członków Sądu Dyscyplinarnego w  Na czelnej Prokuraturze Wojskowej powołuje, na okres czterech lat, Prokurator Generalny w  porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej spośród kandydatów wybranych przez prokuratorów wojskowych jedno stek organizacyjnych prokuratury.

4. Członkowie sądów dyscyplinarnych są w zakre sie orzekania niezawiśli i podlegają tylko ustawom. Art. 7

1.

1. Prokurator może być zawieszony w czyn nościach, jeżeli z uwagi na charakter przewinienia ko nieczne jest natychmiastowe odsunięcie go od wyko nywania obowiązków.

2. Prawo zawieszenia w czynnościach przysługuje przełożonym dyscyplinarnym. Na decyzję przełożone go dyscyplinarnego o  zawieszeniu w  czynnościach przysługuje zażalenie do prokuratora bezpośrednio przełożonego nad prokuratorem, który wydał decyzję, chyba że wydał ją Prokurator Generalny. 2a. Zawieszenie prokuratora w  czynnościach, w uzasadnionych wypadkach, może być przedłużone w toku postępowania, o którym mowa w art. 77 ust. 1, na wniosek prokuratora apelacyjnego przez sąd dyscyplinarny na dalsze trzy miesiące. Na postano wienie sądu o  przedłużeniu okresu zawieszenia w czynnościach przysługuje zażalenie do sądu dyscy plinarnego drugiej instancji na zasadach ogólnych.

3. Zawieszenie w czynnościach ustaje z mocy pra wa, jeżeli w terminie sześciu miesięcy od dnia zawie szenia nie wszczęto przeciwko prokuratorowi postę powania dyscyplinarnego, a  także, z  zastrzeżeniem ust. 5 i 6, z chwilą prawomocnego zakończenia postę powania.

4. W  toku postępowania dyscyplinarnego sąd dyscyplinarny może w  każdym czasie uchylić zawie szenie w czynnościach. 10

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 10

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15739 — Poz. 15995. Sąd dyscyplinarny drugiej instancji, wydając orzeczenie dyscyplinarne, może orzec o  utrzymaniu w mocy zawieszenia w czynnościach do dnia wniesie nia kasacji, o której mowa w art. 83 ust. 2, lub upływu terminu do jej wniesienia.

6. W  wypadku wniesienia kasacji zawieszenie w czynnościach pozostaje w mocy do czasu jej rozpo znania, chyba że Sąd Najwyższy uchyli je wcześniej.

7. Przełożony dyscyplinarny może w każdym cza sie uchylić zawieszenie w czynnościach, także w wy padkach, o których mowa w ust. 5 i 6. Art. 71a.

1. W wypadku gdy prokurator został za wieszony w  czynnościach, sąd dyscyplinarny, na wniosek przełożonego dyscyplinarnego, może obni żyć do 50% wysokość jego wynagrodzenia na czas trwania tego zawieszenia.

2. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne nie zostało wszczęte w ciągu sześciu miesięcy od dnia zawiesze nia w czynnościach albo zostało umorzone lub zakoń czyło się uniewinnieniem, prokuratorowi wypłaca się zatrzymane wynagrodzenie. Art.  7

2.

1. Za przewinienia dyscyplinarne mniej szej wagi, nieuzasadniające wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, przełożony prokurator wymierza podległym prokuratorom karę porządkową upomnie nia.

2. Ukarany może, w terminie 7 dni od dnia dorę czenia mu upomnienia, o  którym mowa w  ust.  1, wnieść sprzeciw do prokuratora bezpośrednio przeło żonego nad prokuratorem, który tę karę wymierzył.

3. W razie wniesienia sprzeciwu prokurator przeło żony, o którym mowa w ust. 2, uchyla karę porządko wą upomnienia lub przekazuje sprawę rzecznikowi dyscyplinarnemu z  żądaniem, o  którym mowa w art. 77 ust. 1. Art.  7

3.

1. Sąd Dyscyplinarny orzeka w  składzie trzech członków, a  Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny w składzie pięciu członków.

2. Sąd Dyscyplinarny w  Naczelnej Prokuraturze Wojskowej orzeka w  pierwszej instancji w  składzie trzech członków, a w drugiej instancji w składzie pię ciu członków. W  składzie orzekającym w  drugiej in stancji nie może brać udziału członek Sądu Dyscypli narnego, który brał udział w  wydaniu zaskarżonego orzeczenia.

3. Skład orzekający wyznacza przewodniczący albo zastępca przewodniczącego sądu dyscyplinarnego. Art.  7

4.

1. Rzecznika dyscyplinarnego wyznacza spośród prokuratorów Prokurator Generalny.

2. Rzecznik dyscyplinarny jest związany wskaza niami organu, który go wyznaczył. Art. 7

5. Obwiniony może ustanowić obrońcę tylko spośród prokuratorów lub adwokatów. Art.  7

6.

1. Postępowanie dyscyplinarne toczy się z  wyłączeniem jawności. Na rozprawie mogą być obecni prokuratorzy i  asesorzy pełniący czynności prokuratorskie.

2. Orzeczenie dyscyplinarne można podać do wia domości publicznej po jego uprawomocnieniu się, na podstawie uchwały sądu dyscyplinarnego.

3. Protokolantem może być prokurator lub asesor wyznaczony przez przewodniczącego sądu dyscypli narnego. Art. 7

7.

1. Rzecznik dyscyplinarny składa wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego na żąda nie przełożonych dyscyplinarnych, po wstępnym wy jaśnieniu okoliczności koniecznych do ustalenia zna mion przewinienia oraz złożeniu wyjaśnień przez ob winionego, chyba że złożenie tych wyjaśnień nie jest możliwe. 1a.10

5) W celu ograniczenia kręgu osób podejrza nych o  popełnienie przewinienia zawierającego zna miona przestępstwa ujawnienia informacji z postępo wania karnego stanowiących informacje niejawne o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne” rzecznik dyscyplinarny, w trakcie wstępnego wyjaśniania oko liczności, o których mowa w ust. 1, może polecić bieg łemu zastosowanie wobec prokuratora mającego do stęp do tych informacji, za jego zgodą, środków tech nicznych mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu tej osoby. 1b. W razie wyrażenia zgody przez prokuratora, do zastosowania środków, o  których mowa w  ust.  1a, wymagana jest zgoda Prokuratora Generalnego.

2. W toku postępowania przed sądem dyscyplinar nym rzecznik dyscyplinarny pełni funkcję oskarżyciela oraz wnosi i popiera środki odwoławcze. Art. 7

8.

1. Po otrzymaniu wniosku o wszczęcie po stępowania dyscyplinarnego przewodniczący sądu dyscyplinarnego wyznacza termin rozprawy i  zawia damia o nim rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego oraz obrońcę, a  w  razie potrzeby wzywa świadków i biegłych.

2. Postępowanie dyscyplinarne w  pierwszej in stancji powinno być zakończone w  terminie jednego miesiąca od daty wpływu wniosku.

3. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo rzeczni ka dyscyplinarnego, obwinionego lub jego obrońcy nie wstrzymuje rozpoznania sprawy. Art.  7

9. Jeżeli w  toku rozprawy ujawni się inne przewinienie oprócz objętego wnioskiem o wszczęcie postępowania, sąd dyscyplinarny może wydać co do tego przewinienia orzeczenie tylko za zgodą rzecznika dyscyplinarnego i  obwinionego lub jego obrońcy; w  razie braku zgody przełożony dyscyplinarny może żądać złożenia odrębnego wniosku o wszczęcie postę powania dyscyplinarnego. Art. 80. W razie rozwiązania stosunku służbowego prokuratora w  toku postępowania dyscyplinarnego, postępowanie toczy się nadal. Art.  8

1.

1. Jeżeli przewinienie zawiera znamiona przestępstwa, sąd dyscyplinarny wydaje zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, co nie wstrzymuje bie gu postępowania dyscyplinarnego. 10

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 88 pkt 3 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 59. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15740 — Poz. 15992. Po prawomocnym zakończeniu postępowania karnego przeciwko prokuratorowi sąd lub prokurator przesyła akta sprawy właściwemu sądowi dyscypli narnemu. Art. 8

2.

1. Uzasadnienie orzeczenia sądu dyscypli narnego sporządza się na piśmie w terminie siedmiu dni od ogłoszenia orzeczenia.

2. Orzeczenie wraz z  uzasadnieniem doręcza się rzecznikowi dyscyplinarnemu i obwinionemu. Art.  8

3.

1. Od orzeczenia sądu dyscyplinarnego wydanego w pierwszej instancji przysługuje odwoła nie obwinionemu i rzecznikowi dyscyplinarnemu. Od wołanie powinno być rozpoznane w terminie 7 dni od dnia jego wpływu do Odwoławczego Sądu Dyscypli narnego.

2. Od orzeczenia wydanego przez sąd dyscyplinar ny w drugiej instancji stronom i Prokuratorowi Gene ralnemu przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego.

3. Kasacja może być wniesiona z powodu rażące go naruszenia prawa lub rażącej niewspółmierności kary dyscyplinarnej.

4. Termin do wniesienia kasacji wynosi:

1) dla strony — 30 dni,

2) dla Prokuratora Generalnego — 3 miesiące — od daty doręczenia orzeczenia z  uzasadnieniem, odpowiednio, stronie lub Prokuratorowi Generalne mu.

5. Strona wnosi kasację za pośrednictwem sądu dyscyplinarnego, który wydał zaskarżone orzeczenie.

6. Prokurator Generalny wnosi kasację bezpośred nio do Sądu Najwyższego. Art. 83a. Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację, o któ rej mowa w  art.  83 ust.  2, na rozprawie, w  składzie trzech sędziów. Art. 8

4. Koszty postępowania dyscyplinarnego po nosi Skarb Państwa. Art. 8

5.

1. Przewodniczący sądu dyscyplinarnego przesyła niezwłocznie odpis prawomocnego orzecze nia wraz z  uzasadnieniem Prokuratorowi Generalne mu w celu wykonania orzeczenia.

2. Orzeczenie dyscyplinarne, od którego stronie służy kasacja, podlega wykonaniu, jednakże Prokura tor Generalny może wstrzymać jego wykonanie.

3. (uchylony).

4. (uchylony).

5. (uchylony). Art. 8

6.

1. Odpis prawomocnego orzeczenia skazu jącego na karę dyscyplinarną dołącza się do akt oso bowych obwinionego.

2. Po upływie trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia skazującego na karę przewidzianą w art. 67 ust. 1 pkt 1—4, a po upływie pięciu lat od uprawomoc nienia się orzeczenia skazującego na karę przewidzia ną w  art.  67 ust.  1 pkt  5, Prokurator Generalny, na wniosek ukaranego, zarządza usunięcie odpisu orze czenia z akt osobowych, jeżeli w tym okresie nie wy dano przeciwko ukaranemu innego orzeczenia skazu jącego.

3. Odpis prawomocnej decyzji o wymierzeniu kary porządkowej upomnienia przewidzianej w  art.  72 ust. 1, dołącza się do akt osobowych ukaranego.

4. Po upływie roku od uprawomocnienia się decy zji, o której mowa w ust. 3, przełożony dyscyplinarny, na wniosek ukaranego, zarządza usunięcie odpisu de cyzji z akt osobowych, jeżeli w tym okresie nie wymie rzono ukaranemu innej kary porządkowej lub nie wy dano przeciwko niemu orzeczenia skazującego na ka rę dyscyplinarną. Art. 8

7. (uchylony). Art.  8

8.

1. Prokurator Generalny może wglądać w czynności sądów dyscyplinarnych, zwracać uwagę na stwierdzone uchybienia, żądać wyjaśnień oraz usu nięcia skutków uchybienia; czynności te nie mogą wkraczać w  dziedzinę, w  której członkowie sądów dyscyplinarnych są niezawiśli.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przysłu gują również Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowe mu w  odniesieniu do Sądu Dyscyplinarnego w  Na czelnej Prokuraturze Wojskowej. Art. 8

9. W sprawach nieuregulowanych w niniej szej ustawie:

1) do postępowania dyscyplinarnego stosuje się od powiednio przepisy Kodeksu postępowania karne go;

2) do rozpoznania kasacji, o  której mowa w  art.  83 ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego o  kasacji, z  wyłączeniem art. 521, art. 524, art. 526 § 2 oraz art. 530 § 2 i 3. Rozdział 5 Asesorzy prokuratury106) Art. 90. (uchylony).107) Art. 9

1. (uchylony).107) Art. 91a. (uchylony).107) Art. 91b. (uchylony).107) Art. 91c. (uchylony).107) Art. 9

2. (uchylony).107) 10

6) Tytuł rozdziału w brzmieniu ustalonym przez art. 57 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 41. 10

7) Przez art.  57 pkt  5 ustawy, o  której mowa w  odnośni ku 41. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15741 — Poz. 1599

Art. 92a. (uchylony).107) Art. 92b. (uchylony).107) Art. 92c. (uchylony).107) Art. 92d. (uchylony).107) Art. 9

3. (uchylony).107) Art. 9

4. (uchylony).107) Art. 94a. (uchylony).107) Art. 94b. (uchylony). Art. 94c. (uchylony). Art. 9

5. (uchylony). Art. 9

6. (uchylony). Art. 9

7. (uchylony).107) Art. 9

8.

1. Asesorów powszechnych jednostek or ganizacyjnych prokuratury mianuje i zwalnia Prokura tor Generalny, a asesorów wojskowych jednostek or ganizacyjnych prokuratury — Naczelny Prokurator Wojskowy. 2.10

8) Prokurator Generalny zasięga od właściwe go komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji informacji o każdym z kandydatów do objęcia stano wiska asesora prokuratury. Informacje o  kandydacie do objęcia tego stanowiska uzyskuje się i  sporządza na podstawie danych zawartych w policyjnych syste mach informatycznych. Art. 9

9.

1. Prokurator Generalny może powierzyć asesorowi powszechnej jednostki organizacyjnej pro kuratury, a Naczelny Prokurator Wojskowy — aseso rowi wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury na czas określony, nieprzekraczający trzech lat, pełnie nie czynności prokuratorskich, jednakże bez prawa:

1) udziału w  postępowaniu przed sądem apelacyj nym i okręgowym;

2) sporządzania środków zaskarżania i wniosków do Sądu Najwyższego oraz występowania przed tym Sądem. 1a.10

9) Postanowienia o  zawieszeniu postępowa nia, postanowienia kończące postępowanie przygoto wawcze, akty oskarżenia oraz środki odwoławcze spo rządzone przez asesora podlegają aprobacie prokura tora bezpośrednio przełożonego. Aprobata polega na akceptacji projektu decyzji.

2. Asesor prokuratury nieposiadający uprawnień do pełnienia czynności prokuratorskich może wystę pować w charakterze oskarżyciela publicznego w spra wach w postępowaniu uproszczonym. Art. 100. 1.1

10)  Do asesorów powszechnych jedno stek organizacyjnych prokuratury stosuje się odpo wiednio przepisy dotyczące prokuratorów tych proku ratur, a do asesorów wojskowych — przepisy dotyczą ce prokuratorów wojskowych jednostek organizacyj nych prokuratury, z wyłączeniem art. 50 ust. 2a, 3 i 4, art.  51a, art.  62 ust.  1a—1ba oraz ust.  1ea—1ee i  ust.  1h—1k oraz art.  62a ust.  1 — w  zakresie art. 69—71, art. 73, 74, 99—102 i 104 ustawy, o której mowa w art. 62a ust. 1 — oraz art. 62a ust. 2—5, a tak że art. 62b, 62c i 65a. 1a.11

1) Wysokość wynagrodzenia zasadniczego asesora prokuratorskiego wynosi 80% wynagrodzenia zasadniczego prokuratora prokuratury rejonowej w stawce pierwszej, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.

2. Prokurator Generalny może, z  zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, zwolnić asesora powszechnej jednostki organizacyjnej proku ratury ze służby. Przepis art. 16 ust. 3 stosuje się odpo wiednio.

3. Naczelny Prokurator Wojskowy zwalnia asesora wojskowej jednostki organizacyjnej ze służby w woj skowych jednostkach organizacyjnych prokuratury, jeżeli nie został on powołany na stanowisko prokura tora w terminie sześciu miesięcy od dnia upływu okre su, na który powierzono asesorowi pełnienie czynno ści prokuratorskich. W takim przypadku asesora prze nosi się do dyspozycji Ministra Obrony Narodowej lub określonego przez niego organu.

4. Do asesorów prokuratury stosuje się odpowied nio przepisy art. 44a. Rozdział 5a Asystenci prokuratorów Art. 100a.

1. W powszechnych jednostkach organi zacyjnych prokuratury mogą być zatrudnieni asysten ci prokuratorów.

2. Asystent prokuratora, w  zastępstwie i  na pod stawie pisemnego upoważnienia prokuratora, jest uprawniony do:

1) wykonywania bieżących czynności nadzoru nad dochodzeniem;

2) przeprowadzania w toku postępowania przygoto wawczego czynności procesowych: a) przesłuchania świadka, b) zatrzymania rzeczy i przeszukania, c) oględzin, d) eksperymentu.

3. Asystent prokuratora wykonuje samodzielnie czynności administracyjne związane z prowadzeniem i  nadzorowaniem postępowań przygotowawczych oraz z przygotowaniem decyzji kończących te postę powania. 10

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 17. 10

9) Dodany przez art. 1 pkt 37 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 1

10) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 4 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 69. 11

1) Dodany przez art.  3 pkt  4 lit. b ustawy, o  której mowa w odnośniku 69. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15742 — Poz. 1599

4.11

2) Asystent prokuratora w Prokuraturze Gene ralnej wykonuje także inne czynności, zlecone przez przełożonego.

5. Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzy sta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru; 3)11

3) ukończył wyższe studia prawnicze w  Rzeczy pospolitej Polskiej i uzyskał tytuł zawodowy magi stra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) ukończył 24 lata; 5)11

4) ukończył aplikację prokuratorską lub aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokura tury.

6. Przed zatrudnieniem asystenta prokuratora kie rownik danej jednostki organizacyjnej prokuratury za sięga informacji o  kandydacie z  Krajowego Rejestru Karnego.

7. (uchylony).115) 8.11

6) Asystentowi prokuratora przysługuje wyna grodzenie zasadnicze. Do asystentów prokuratora sto suje się przepisy ustawy z  dnia 18 grudnia 1998  r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639 i Nr 113, poz. 659), z zastrzeżeniem ust. 13. 8.11

7) Asystentowi prokuratora przysługuje wynagro dzenie zasadnicze. Poza wynagrodzeniem zasadniczym asystentowi prokuratora przysługuje dodatek za wielolet nią pracę, nagrody jubileuszowe oraz jednorazowa odpra wa w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z  tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, na zasadach określonych w przepisach o pracownikach sądów i prokuratury.

9. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze roz porządzenia, szczegółowy zakres i sposób wykonywa nia czynności przez asystentów prokuratorów, mając na uwadze zasady sprawności, racjonalności, ekono micznego i szybkiego działania, zapewniając rzetelne wykonywanie powierzonych zadań. 10.11

8) Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia asystentów prokuratorów, uwzględniając poziom wynagrodzeń prokuratorów i  urzędników prokuratur oraz zasadę różnicowania wynagrodzenia asystentów prokurato rów w zależności od tego, czy zatrudnieni są w proku raturze rejonowej, okręgowej czy apelacyjnej. 10.11

9) Minister Sprawiedliwości określi, w drodze roz porządzenia, wysokość wynagrodzenia zasadniczego asy stentów prokuratorów, uwzględniając poziom wynagro dzeń prokuratorów i pracowników prokuratury oraz rodzaj wykonywanych przez asystentów prokuratorów zadań. 1

1. Asystent prokuratora, który ukończył wyższe studia prawnicze i uzyskał tytuł magistra, po przepra cowaniu sześciu lat na tym stanowisku może zgłosić prokuratorowi apelacyjnemu zamiar przystąpienia do egzaminu prokuratorskiego. W takim przypadku asy stent prokuratora dopuszczany jest do egzaminu pro kuratorskiego w najbliższym terminie przewidzianym dla aplikantów prokuratorskich. 1

2. Do asystentów prokuratorów przepis art.  44a stosuje się odpowiednio. 13.1

20) Asystenci prokuratora w  Prokuraturze Ge neralnej są zatrudniani na  zasadach określonych w art. 471 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o  pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.121)). 14.12

2) W sprawach nieuregulowanych w ustawie do asystentów prokuratorów stosuje się odpowiednio przepisy o pracownikach sądów i prokuratury. Art.  100b.

1. Asystenci prokuratorów podlegają okresowym ocenom kwalifikacyjnym dokonywanym przez właściwego kierownika jednostki organizacyjnej prokuratury, obejmującym jakość i  terminowość wy konywania zadań, przestrzeganie dyscypliny pracy, efektywność wykorzystania czasu pracy oraz realiza cję doskonalenia zawodowego.

2. Minister Sprawiedliwości może określić, w dro dze rozporządzenia, szczegółowe zasady i  tryb doko nywania okresowych ocen kwalifikacyjnych asysten tów prokuratorów. W  rozporządzeniu należy określić terminy dokonywania ocen, sposób ich wyrażania i podawania do wiadomości osobom ocenianym oraz uwzględnić prawo osób ocenianych do kwestionowa nia dokonanych ocen. Art.  100c.

1. Właściwy prokurator, określony w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracowni kach sądów i  prokuratury, zwany dalej „prokurato rem”, organizuje w drodze konkursu nabór kandyda tów na stanowisko asystenta prokuratora. 11

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 11

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 57 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 41. 11

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 57 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 41. 11

5) Przez art. 3 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 17. 11

6) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 117. 11

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 13 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 8. 11

8) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 119. 11

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 13 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 8. 1

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 12

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2001  r. Nr 98, poz.  1071, Nr 123, poz.  1353 i  Nr  128, poz.  1403, z  2002  r. Nr  1, poz.  18, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2005  r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417, z  2006  r. Nr  45, poz.  319, Nr  170, poz.  1218, Nr  218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 157, poz. 976 i Nr 227, poz. 1505, z 2010 r. Nr 165, poz. 1118, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1494 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451 i Nr 201, poz. 1183. 12

2) Dodany przez art. 2 pkt 13 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 8. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15743 — Poz. 15992. Prokurator informuje o konkursie przez umiesz czenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie prokuratury, we właściwym ze względu na siedzibę prokuratury urzędzie pracy, w Biuletynie In formacji Publicznej oraz może poinformować w  inny sposób, w szczególności przez umieszczenie ogłosze nia w prasie.

3. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa po wołana przez prokuratora.

4. Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umie jętności, predyspozycji oraz zdolności ogólnych kan dydatów, niezbędnych do wykonywania obowiązków asystenta prokuratora.

5. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu kon kursu, w oparciu o  jego wyniki, może wyłonić rezer wową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możli wości zatrudnienia większej liczby osób lub rezygnacji kandydata.

6. Warunkiem ubiegania się o zatrudnienie w pro kuraturze jest złożenie przez osobę ubiegającą się o  zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora oświadczenia, że nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie o  przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

7. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze roz porządzenia, szczegółowy sposób i  tryb przeprowa dzania konkursów na stanowisko asystenta prokura tora, w  szczególności skład komisji konkursowych oraz sposób i tryb ich działania, etapy i przebieg kon kursu, a także zakres i sposób udostępniania informa cji kandydatowi, mając na uwadze właściwy dobór kadry asystentów w prokuraturze.

8. Minister Sprawiedliwości w  porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych okreś li, w  drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb uzyskiwania informacji przez komendanta woje wódzkiego Policji o  osobie ubiegającej się o  zatrud nienie na stanowisku asystenta prokuratora oraz wzór kwestionariusza informacji, mając na względzie cha rakter i miejsce pracy, sprawność uzyskiwania infor macji, dbałość o ochronę dóbr osobistych kandydatów oraz ich praw i wolności chronionych konstytucyjnie. Rozdział 6 Urzędnicy i inni pracownicy Art. 10

1.

1. W powszechnych jednostkach organi zacyjnych prokuratury zatrudnieni są urzędnicy i  inni pracownicy.

2. Zasady zatrudniania urzędników i  innych pra cowników oraz ich obowiązki i prawa określają odręb ne przepisy. Rozdział 6a Przetwarzanie danych osobowych Art. 101a.

1. Prokurator Generalny przetwarza da ne osobowe prokuratorów oraz asesorów powszech nych jednostek organizacyjnych prokuratury.

2. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w  ust.  1, przepis art.  43 ust.  1 pkt  4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.123)) stosuje się odpowiednio. Rozdział 6b124) Budżet powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Art.  101b.

1. Dochody i  wydatki powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury stanowią w  budżecie państwa odrębną część, z  zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wydatki na szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr powszechnych jednostek organizacyjnych proku ratury realizowane przez Krajową Szkołę Sądowni ctwa i Prokuratury pokrywane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Sprawiedli wości. Art. 101c.12

5) Dysponentem części budżetowej od powiadającej prokuraturze jest Prokurator Generalny, z zastrzeżeniem art. 108 ust. 1a niniejszej ustawy oraz art.  139 ust.  2 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009  r. o  finansach publicznych (Dz. U. Nr  157, poz.  1240, z późn. zm.126)). Rozdział 7 (uchylony) Rozdział 8 Przepisy szczególne dotyczące prokuratorów wojskowych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury Art. 10

8.

1. Wojskowe jednostki organizacyjne pro kuratury wchodzą w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospo litej Polskiej. 1a. Działalność wojskowych jednostek organiza cyjnych prokuratury jest finansowana z wyodrębnio nych środków budżetowych Ministerstwa Obrony Na rodowej.

2. W zakresie służby wojskowej Naczelny Prokura tor Wojskowy podlega Ministrowi Obrony Narodo wej, a pozostali prokuratorzy wojskowi — właściwym prokuratorom przełożonym. 12

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i  711, z  2007  r. Nr  165, poz.  1170 i  Nr  176, poz.  1238, z  2010  r. Nr  41, poz.  233, Nr  182, poz.  1228 i  Nr  229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371. 12

4) Rozdział dodany przez art. 1 pkt 39 ustawy, o której mo wa w odnośniku 1. 12

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 4 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 17. 12

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15744 — Poz. 15993. Minister Obrony Narodowej w  porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze zarzą dzenia, liczbę stanowisk prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury dla osób nie będących oficerami, uwzględniając potrzeby Sił Zbroj nych. Art. 10

9.

1. Naczelny Prokurator Wojskowy składa Prokuratorowi Generalnemu i Ministrowi Obrony Na rodowej sprawozdania z  działalności prokuratorów wojskowych oraz informuje ich bieżąco o pracy woj skowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

2. Minister Obrony Narodowej w  porozumieniu z  Prokuratorem Generalnym może określać zadania prokuratorów wojskowych w  zakresie zapobiegania przestępczości oraz umacniania dyscypliny i porządku w wojsku. Art. 1

10. 1.12

7) Zwolnienie asesora ze służby w woj skowych jednostkach organizacyjnych prokuratury następuje w  przypadkach określonych w  art.  100 ust. 3, a także w przypadku gdy przepisy o służbie woj skowej przewidują zwolnienie z zawodowej lub okre sowej służby wojskowej.

2. Prokuratora lub asesora wojskowej jednostki or ganizacyjnej prokuratury nie można zwolnić z  zawo dowej służby wojskowej przed odwołaniem go ze sta nowiska prokuratora lub asesora, chyba że przechodzi w  stan spoczynku lub zachodzi sytuacja określona w art. 62a ust. 4. Art.  11

1. 1.12

8) Prokuratorów wojskowych jedno stek organizacyjnych prokuratury, będących oficera mi, wyznacza na stanowiska służbowe, przenosi i zwalnia z nich Minister Obrony Narodowej na wnio sek Naczelnego Prokuratora Wojskowego, w  trybie określonym w przepisach o służbie wojskowej żołnie rzy zawodowych. Asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury wyznacza na stanowiska służbowe, przenosi i zwalnia z nich Naczelny Prokura tor Wojskowy.

2. (uchylony).129)

3. Naczelny Prokurator Wojskowy może delego wać prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, na okres nieprzekraczający sześciu mie sięcy w roku kalendarzowym, do innej wojskowej jed nostki organizacyjnej prokuratury. Za zgodą prokura tora okres delegowania może trwać dłużej niż sześć miesięcy.

4. Wojskowy prokurator okręgowy może delego wać prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, na okres nieprzekraczający dwóch mie sięcy w roku kalendarzowym, do innej wojskowej jed nostki organizacyjnej prokuratury. Art. 11

2.

1. Prokurator wojskowej jednostki organi zacyjnej prokuratury nie może być pociągnięty do od powiedzialności karnej bez zezwolenia Sądu Dyscypli narnego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej, ani za trzymany bez zgody Naczelnego Prokuratora Wojsko wego. Nie dotyczy to zatrzymania na gorącym uczyn ku popełnienia przestępstwa. Do wydania zezwolenia na pociągnięcie prokuratora wojskowej jednostki or ganizacyjnej prokuratury do odpowiedzialności karnej wolno przedsięwziąć tylko czynności niecierpiące zwłoki, zawiadamiając o tym niezwłocznie prokurato ra przełożonego. Przepisy art. 54 ust. 2—3 stosuje się odpowiednio.

2. (uchylony).130) Art.  11

3. Za przewinienia dyscyplinarne i  wykro czenia prokuratorom wojskowych jednostek organiza cyjnych prokuratury mogą być wymierzone kary dyscyplinarne:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) ostrzeżenie o niepełnej przydatności na zajmowa nym stanowisku;

4) przeniesienie na niższe stanowisko;

5) wydalenie ze służby prokuratorskiej. Art.  11

4.

1. Sąd dyscyplinarny, wymierzając karę wydalenia ze służby prokuratorskiej, występuje z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o zwol nienie ukaranego z  zawodowej służby wojskowej. W  rozumieniu ustawy z  dnia 11 września 2003  r. o  służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.131)) zwolnienie ta kie jest równoznaczne ze zwolnieniem wskutek pra womocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscypli narnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej. 2.13

2) Przewidziane w art. 71 zawieszenie w czyn nościach służbowych prokuratorów wojskowych jed nostek organizacyjnych prokuratury, będących ofice rami, pociąga za sobą skutki zawieszenia na podsta wie przepisów ustawy z  dnia 9 października 2009  r. o  dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr  190, poz.  1474) oraz ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie woj skowej żołnierzy zawodowych. Art. 11

5.

1. Prokurator wojskowy, w razie narusze nia przez organ wojskowy prawa, rozkazów lub zarzą dzeń Ministra Obrony Narodowej o charakterze ogól nym oraz stwierdzenia okoliczności wpływających ujemnie na stan dyscypliny wojskowej i  porządku wojskowego, wnosi, po wyjaśnieniu sprawy, sprzeciw lub wystąpienie do właściwego organu wojskowego. 12

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 57 pkt 9 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 41. 12

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 57 pkt 10 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 41. 12

9) Przez art. 57 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa w odnoś niku 41. 130) Przez art. 57 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnośni ku 41. 13

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2010  r. Nr 107, poz.  679, Nr 113, poz.  745, Nr 127, poz.  857, Nr 182, poz.  1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396. 13

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 91 ustawy z dnia 9 paź dziernika 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz.  1474), która weszła w  życie z  dniem 1 stycznia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 270 — 15745 — Poz. 15992. O sposobie załatwienia sprzeciwu lub wystąpie nia zawiadamia się niezwłocznie prokuratora wojsko wego, który wniósł sprzeciw lub wystąpienie.

3. Prokurator wojskowy może przeprowadzić kon trolę problemową lub kompleksową przestrzegania prawa przez organy i przedstawicieli jednostek orga nizacyjnych wchodzących w  skład sił zbrojnych lub podległych Ministrowi Obrony Narodowej, z wyłącze niem sądów wojskowych.

4. Prokurator wojskowy w toku wykonywania kon troli może, poza uprawnieniami wymienionymi w  art.  43 ust.  1, dokonywać czynności w  siedzibach kontrolowanych organów lub jednostek organizacyj nych, zaznajamiać się, w zakresie niezbędnym do wy jaśnienia sprawy, z  poszczególnymi zagadnieniami wojskowymi oraz zwracać się do właściwych dowód ców (szefów) o przeprowadzenie badań lub szczegóło wej kontroli działalności organów wojskowych.

5. Minister Sprawiedliwości w  porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze roz porządzenia, szczegółowy sposób i  tryb postępowa nia prokuratorów wojskowych w sprawach wymienio nych w  ust.  1—

4. Rozporządzenie powinno w  szcze gólności określać właściwość, szczegółowe uprawnie nia oraz czynności prokuratorów wojskowych w tych sprawach, sposób i  formę wnoszenia sprzeciwów i  wystąpień, a  także sposób dokumentowania prze prowadzonej kontroli i jej wyników. Art.  116.13

3)

1. Do prokuratorów i  asesorów woj skowych jednostek organizacyjnych prokuratury, bę dących oficerami, stosuje się w sprawach nieuregulo wanych niniejszą ustawą przepisy dotyczące żołnierzy zawodowych lub służby okresowej, z  zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

2. Stanowiskami równorzędnymi prokuratorów w powszechnych i wojskowych jednostkach organiza cyjnych prokuratury są odpowiednio stanowiska w: 1)13

4) Prokuraturze Generalnej i Naczelnej Prokuratu rze Wojskowej;

2) prokuraturze okręgowej i wojskowej prokuraturze okręgowej;

3) prokuraturze rejonowej i wojskowej prokuraturze garnizonowej. 3.13

5) Okres służby lub pracy na stanowisku proku ratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej jest równo rzędny z  okresem pracy na stanowisku prokuratora Prokuratury Generalnej lub prokuratora Prokuratury Krajowej i liczy się od dnia objęcia stanowiska proku ratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej.

4. Uposażenie prokuratorów i  asesorów wojsko wych jednostek organizacyjnych prokuratury, będą cych oficerami, określają przepisy o  uposażeniu żoł nierzy.

5. Uposażenie, o którym mowa w ust. 4, oraz wy nagrodzenie prokuratorów wojskowych jednostek or ganizacyjnych prokuratury, niebędących oficerami, jest równe wynagrodzeniu prokuratorów oraz aseso rów w równorzędnych powszechnych jednostkach or ganizacyjnych prokuratury.

6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze nia, szczegółowy wykaz stanowisk i funkcji prokurato rów i  asesorów wojskowych jednostek organizacyj nych prokuratury równorzędnych pod względem wy nagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów i  asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, mając na względzie za kres wykonywanych przez prokuratorów i  asesorów czynności służbowych. Rozdział 9 Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe Art. 11

7. Przepisy art. 57 i 60 stosuje się także do prokuratorów, którzy przeszli na emeryturę lub rentę przed dniem wejścia w życie ustawy. Art. 11

8. W sprawach nieuregulowanych w niniej szej ustawie lub w przepisach szczególnych do proku ratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, niebędących oficerami, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z  dnia 16  września 1982  r. o  pracownikach urzędów pań stwowych, a  w  sprawach nieuregulowanych, także w przepisach tej ustawy — przepisy Kodeksu pracy. Art. 11

9. Ilekroć w ustawie jest mowa o ministrach, rozumie się przez to również przewodniczących komi sji i  komitetów sprawujących funkcje naczelnych or ganów administracji państwowej oraz kierowników urzędów centralnych. Art.  1

20.

1. Traci moc ustawa z dnia 14 kwietnia 1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludo wej (Dz. U. z 1980 r. Nr 10, poz. 30 oraz z 1982 r. Nr 31, poz. 214).

2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w  niniejszej ustawie zachowują moc przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są z nią sprzeczne. 13

3) W  brzmieniu ustalonym przez art.  57 pkt  12 ustawy, o której mowa w odnośniku 41. 13

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 40 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 13

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 40 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-12-16
Data wydania: 2011-10-14
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 270 poz. 1599