Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1613

Dziennik Ustaw Nr 272 — 15787 — Poz. 1613

Trybunał Konstytucyjny w składzie: Adam Jamróz — przewodniczący, Marek Kotlinowski, Teresa Liszcz, Stanisław Rymar — sprawozdawca, Andrzej Wróbel, protokolant: Krzysztof Zalecki, po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sej mu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 6  grudnia 2011  r., skargi konstytucyjnej Mirosława Długaszka o  zbadanie zgodności art. 24 § 1 pkt  5 w  związku z  art. 127 § 3 i  art. 140 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania admini stracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w zakresie, w jakim nie wyłącza osoby piastującej sta nowisko monokratycznego, centralnego organu ad ministracji rządowej od udziału w  postępowaniu z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w sytua cji w  której osoba ta wydała zaskarżoną decyzję w pierwszej instancji, z art. 2 w związku z art. 78 Kon stytucji, orzeka: Art. 127 § 3 w związku z art. 24 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania ad ministracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w zakresie, w jakim nie wyłącza osoby piastującej funkcję monokratycznego organu centralnej admini stracji rządowej od udziału w postępowaniu z wnios ku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy osoba ta wy dała zaskarżoną decyzję, jest zgodny z  art. 78 w związku z art. 2 oraz w związku z art. 31 ust. 3 Kon stytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt  1 ustawy z  dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr  102, poz.  643, z  2000  r. Nr  48, poz.  552 i  Nr  53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z  2010  r. Nr  182, poz.  1228 i  Nr  197, poz.  1307 oraz z  2011  r. Nr  112, poz.  65

4) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczal ność wydania wyroku. Adam Jamróz Marek Kotlinowski Teresa Liszcz Stanisław Rymar Andrzej Wróbel 1613 WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 6 grudnia 2011 r. sygn. akt SK 3/11

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-12-20
Data wydania: 2011-12-06
Data wejścia w życie: 2011-12-20
Data obowiązywania: 2011-12-20
Organ wydający: TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 272 poz. 1613