Dz.U. 2011 nr 278 poz. 1636

Dziennik Ustaw Nr 278 — 16061 — Poz. 1636

Na podstawie art. 23 ust. 11 ustawy z dnia 13 lipca 2006  r. o  ochronie roszczeń pracowniczych w  razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 

1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku marszałka woje wództwa właściwego ze względu na siedzibę praco dawcy do dysponenta Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o  określenie warunków zwrotu należności Funduszu, w szczególności rozłoże nie na raty i odroczenie terminu spłaty należności lub o odstąpienie w całości lub w części od dochodzenia zwrotu należności lub o  ich umorzenie w całości lub w części. § 

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Funduszu — rozumie się przez to Fundusz Gwa rantowanych Świadczeń Pracowniczych;

2) CEIDG — rozumie się przez to Centralną Ewiden cję i  Informację o Działalności Gospodarczej pro wadzoną w  systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) dłużniku Funduszu — rozumie się przez to przed siębiorcę, likwidatora lub inną osobę zarządzającą majątkiem dłużnika Funduszu lub zarządzającą masą upadłości dłużnika Funduszu, zobowiąza nych do zwrotu z  majątku dłużnika Funduszu świadczeń wypłaconych ze środków Funduszu, lub osobę fizyczną zobowiązaną do zwrotu świad czeń wypłaconych ze środków Funduszu na zaspo kojenie roszczeń pracowniczych;

4) dysponencie Funduszu — rozumie się przez to ministra właściwego do spraw pracy;

5) pomocy de minimis — rozumie się przez to pomoc de minimis w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwiet nia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczą cych pomocy publicznej (Dz.  U. z  2007  r. Nr  59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381);

6) pomocy publicznej — rozumie się przez to pomoc publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

7) ustawie — rozumie się przez to ustawę z  dnia 13  lipca 2006  r. o  ochronie roszczeń pracowni czych w razie niewypłacalności pracodawcy;

8) wniosku — rozumie się przez to wniosek, o którym mowa w art. 23 ust. 9 oraz art. 23a ust. 3 ustawy. § 

3. Wniosek zawiera:

1) opis stanu faktycznego ze wskazaniem: kwot na leżności Funduszu, których dotyczy wniosek, z po działem na należność główną, odsetki, koszty i in ne należności, okresów, za które zostały wypłaco ne świadczenia ze środków Funduszu i  ich wyso kość, podstaw prawnych wypłaty każdego ze świadczeń ze środków Funduszu, wykazu spłaco nych kwot i przebiegu postępowania windykacyj nego;

2) stanowisko marszałka województwa określające przedmiot wniosku, jego podstawę prawną oraz proponowane warunki zwrotu lub odstąpienia od dochodzenia zwrotu, lub umorzenia należności Funduszu wraz z uzasadnieniem;

3) opinię prawną w  sprawie, dotyczącą aktualnego stanu prawnego, zawierającą ocenę możliwości lub zasadności dalszego dochodzenia zwrotu na leżności Funduszu od dłużnika Funduszu oraz od osób trzecich odpowiedzialnych za zobowiązania dłużnika Funduszu; w przypadku gdy do wniosku marszałka województwa jest załączony wniosek dłużnika Funduszu, opinia prawna powinna odno sić się również do stanowiska przedstawionego przez dłużnika Funduszu;

4) informację o zabezpieczeniach posiadanych przez Fundusz;

5) informację, czy w stosunku do dłużnika Funduszu było prowadzone postępowanie o  orzeczenie za kazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka ra dy nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w  spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwo wym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu, o którym mowa w przepisach Prawa upadłościo wego i naprawczego, wraz z potwierdzającymi je dokumentami. § 

4. W  przypadku wystąpienia przesłanek, o  któ rych mowa w art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 1636 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem admi nistracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopa da 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i  Polityki Społecznej (Dz.  U. Nr  248, poz. 1485).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 125, poz.  1035 i  Nr  157, poz.  1241, z  2010  r. Nr  18, poz.  100 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 197, poz. 1170. Dziennik Ustaw Nr 278 — 16062 — Poz. 16361) dokumenty mogące świadczyć o nieprowadzeniu przez dłużnika Funduszu działalności gospodarczej lub o  trwałym zaprzestaniu jej prowadzenia, lub o  pozostawaniu w  stanie likwidacji lub upad łości: a) aktualną informację z CEIDG, b) prawomocne orzeczenie o  rozwiązaniu spółki przez sąd lub uchwałę wspólników o rozwiąza niu spółki, w  formie protokołu sporządzonego przez notariusza wraz z  aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, zwanego da lej „KRS”, uwzględniającym podjętą uchwałę, c) prawomocne postanowienie o ogłoszeniu upad łości wraz z aktualnym odpisem z KRS lub aktu alną informację z CEIDG — w przypadku ogło szenia upadłości dłużnika Funduszu, d) zaświadczenie urzędu skarbowego o  wykreś leniu dłużnika Funduszu jako podatnika lub o nieodprowadzaniu podatków z tytułu prowa dzonej działalności gospodarczej lub informację urzędu skarbowego w  tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w  związku ze zlece niem mu tych czynności we wniosku egzekucyj nym, e) zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecz nych, zwanego dalej „ZUS”, o wyrejestrowaniu pracowników z  ubezpieczeń społecznych lub informację ZUS w tym zakresie uzyskaną przez organ egzekucyjny w związku ze zleceniem mu tych czynności we wniosku egzekucyjnym, f) oświadczenie likwidatora lub syndyka o niepro wadzeniu działalności gospodarczej;

2) analizę wykazującą, że deklarowana kwota wpłaty przez dłużnika Funduszu spowodowałaby korzyst niejszą sytuację Funduszu niż w przypadku wszczę cia postępowania sądowego i poniesienia kosztów sądowych lub w  drodze przymusowego docho dzenia zwrotu w  postępowaniu egzekucyjnym, wraz z oświadczeniem dłużnika Funduszu zawiera jącym uprawdopodobnienie zaspokojenia należ ności Funduszu w wyższym stopniu;

3) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie prze słanek, o  których mowa w  art.  23 ust.  3 pkt  1 ustawy. § 

5. W  przypadku wystąpienia przesłanek, o  któ rych mowa w art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) dokumenty, o których mowa w § 4 pkt 1;

2) analizę wykazującą, że dochodzenie zwrotu należ ności Funduszu jest związane z  poniesieniem kosztów znacznie przewyższających wysokość do chodzonych kwot, z  wyliczeniem rzeczywistych kosztów, które należałoby ponieść w postępowa niu sądowym i egzekucyjnym;

3) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie prze słanek, o  których mowa w  art.  23 ust.  3 pkt  2 ustawy. § 

6. W  przypadku wystąpienia przesłanek, o  któ rych mowa w art. 23 ust. 3 pkt 3 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) dokumenty, o których mowa w § 4 pkt 1;

2) oświadczenie dłużnika Funduszu, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną, w tym uzyski wanie dochodu uniemożliwiającego spłacenie na leżności do Funduszu, nie jest w stanie spłacić na leżności jednorazowo lub w  całości, ponieważ spowodowałoby to zbyt dotkliwe skutki dla niego i jego rodziny, w szczególności pozbawiłoby jego i  jego rodzinę możliwości zaspokojenia niezbęd nych potrzeb życiowych;

3) dokumenty potwierdzające zawarty w oświadcze niu stan majątkowy i  sytuację rodzinną, w  tym ostatnie złożone zeznanie podatkowe;

4) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie prze słanek, o  których mowa w  art.  23 ust.  3 pkt  3 ustawy. § 

7. W  przypadku wystąpienia przesłanek, o  któ rych mowa w art. 23 ust. 4 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) analizę wykazującą, że zwrot należności Funduszu zgodnie z  warunkami zaproponowanymi we wniosku jest korzystniejszy niż zwrot możliwy do uzyskania przez Fundusz w  wyniku egzekucji, upadłości obejmującej likwidację majątku dłużni ka Funduszu lub postępowania likwidacyjnego, zawierającą w szczególności: a) ustalenie poziomu zwrotu należności Funduszu w  wyniku spełnienia warunków zaproponowa nych we wniosku; obliczenie kwoty należności możliwej do uzyskania w wyniku spełnienia wa runków zaproponowanych we wniosku powin no uwzględniać następujące informacje: — wartość należności Funduszu, — wartość należności Funduszu po spełnieniu warunków zaproponowanych we wniosku, — wartość należności Funduszu po spełnieniu warunków zaproponowanych we wniosku zdyskontowaną na dzień rozpatrzenia wnios ku w  przedmiocie określenia warunków zwrotu należności Funduszu, b) ustalenie poziomu zwrotu należności Funduszu możliwego do uzyskania w  wyniku egzekucji, upadłości obejmującej likwidację majątku dłuż nika Funduszu lub w postępowaniu likwidacyj nym; obliczenie kwoty możliwej do uzyskania na drodze przymusowej powinno uwzględniać następujące informacje: — wartość należności Funduszu, — rodzaje zabezpieczeń posiadanych przez Fun dusz, Dziennik Ustaw Nr 278 — 16063 — Poz. 1636

— wartość należności innych wierzycieli oraz rodzaje posiadanych przez nich zabezpie czeń, — pozycję Funduszu w kolejności zaspokajania wierzycieli, z  uwzględnieniem zabezpieczeń i przepisów Prawa upadłościowego i napraw czego, — szacowaną wartość majątku dłużnika Fundu szu wraz z podaniem metod, na których pod stawie dokonano oszacowania, oraz podmio tu, który dokonał tego oszacowania, — szacowane koszty postępowania likwidacyj nego, — szacowany czas niezbędny do uzyskania zwrotu należności Funduszu w  postępowa niu likwidacyjnym, c) założenia uzasadniające ustalone poziomy zwro tu należności Funduszu, o których mowa w lit. a i b;

2) dokumenty, na których podstawie została przygo towana analiza, o której mowa w pkt 1: a) dokumenty pozwalające ocenić aktualną sytua cję finansową dłużnika Funduszu, b) plan naprawczy pozwalający ocenić, czy dłużnik Funduszu będzie w  stanie zrealizować spłatę należności zgodnie z zaproponowanymi warun kami, wraz z prognozami finansowymi obejmu jącymi cały okres, w którym będzie następowa ła spłata należności Funduszu, c) ocenę prawnych możliwości przymusowego od zyskania należności przez Fundusz;

3) aktualny, sporządzony nie wcześniej niż trzy mie siące przed dniem złożenia wniosku, odpis z KRS lub aktualną informację z CEIDG;

4) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie prze słanek, o których mowa w art. 23 ust. 4 ustawy. § 

8. W  przypadku wystąpienia przesłanek, o  któ rych mowa w art. 23 ust. 5 pkt 1 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, ja ką dłużnik Funduszu otrzymał w  roku, w  którym złożono wniosek, oraz w ciągu dwóch poprzedza jących go lat, albo oświadczenie o  wielkości po mocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

3) dokumenty potwierdzające prowadzenie przez dłużnika Funduszu działalności gospodarczej, w  związku z  którą ubiega się o  pomoc de mini mis;

4) opinię marszałka województwa, z której wynika, że dłużnik Funduszu nie znajduje się w trudnej sytua cji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9—11 komuni katu Komisji — Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyza cji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.);

5) informację, do jakiej kategorii ratingowej należy dłużnik Funduszu zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referen cyjnych i  dyskontowych (Dz.  Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6);

6) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie prze słanek, o  których mowa w  art.  23 ust.  5 pkt  1 ustawy. § 

9. W  przypadku wystąpienia przesłanek, o  któ rych mowa w art. 23 ust. 5 pkt 2 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2) plan restrukturyzacyjny zawierający elementy określone w części III.8.B w pkt 2.1.—2.

4. załączni ka I  do rozporządzenia Komisji (WE) nr  794/2004 z  dnia 21 kwietnia 2004  r. w  sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawia jącego szczegółowe zasady stosowania art.  93 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 140 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal ne, rozdz. 8, t. 4, str. 3, z późn. zm.);

3) opinię marszałka województwa, z której wynika, że dłużnik Funduszu znajduje się w  trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9—11 komunikatu Komisji — Wytyczne wspólnotowe dotyczące po mocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw;

4) ocenę marszałka województwa wskazującą, że plan restrukturyzacyjny prowadzi do odzyskania przez dłużnika Funduszu długookresowej konku rencyjności na rynku;

5) informację, o której mowa w § 8 pkt 5;

6) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie prze słanek, o  których mowa w  art.  23 ust.  5 pkt  2 ustawy. § 

10. W przypadku wystąpienia przesłanek, o któ rych mowa w art. 23 ust. 6 pkt 1 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) informację organu egzekucyjnego o stanie mająt kowym dłużnika Funduszu;

2) informacje uzyskane w  postępowaniu sądowym o wyjawienie majątku dłużnika Funduszu; Dziennik Ustaw Nr 278 — 16064 — Poz. 16363) informację organu egzekucyjnego, o której mowa w art. 7601 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz.  U. Nr  43, poz. 296, z późn. zm.3));

4) protokół lub inny dokument z wysłuchania wierzy ciela i dłużnika Funduszu w trybie art. 827 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowa nia cywilnego;

5) prawomocne, aktualne, sporządzone nie wcześ niej niż sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku, postanowienie organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wyda ne w trybie art. 824 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 listo pada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego;

6) porównanie kosztów dochodzenia i egzekucji na leżności Funduszu z kwotą możliwą do uzyskania w postępowaniu windykacyjnym;

7) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie prze słanek, o  których mowa w  art.  23 ust.  6 pkt  1 ustawy. § 1

1. W przypadku wystąpienia przesłanek, o któ rych mowa w art. 23 ust. 6 pkt 2 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) odpis aktu zgonu dłużnika Funduszu;

2) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia;

3) informacje, o których mowa w § 10 pkt 1 i 3;

4) informacje o  składnikach majątkowych wchodzą cych w skład spadku, uzyskane od spadkobierców dłużnika Funduszu;

5) protokół lub inny dokument z wysłuchania spad kobierców dłużnika Funduszu w  trybie art.  827 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks po stępowania cywilnego stwierdzający brak majątku dłużnika Funduszu;

6) prawomocne postanowienie organu egzekucyjne go o umorzeniu postępowania egzekucyjnego wy dane w  trybie art.  824 §  1 pkt  3 ustawy z  dnia 17  listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cy wilnego;

7) dokumentację dotyczącą ustalenia stanu czynne go spadku przez organ egzekucyjny;

8) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie prze słanek, o  których mowa w  art.  23 ust.  6 pkt  2 ustawy. § 1

2. W przypadku wystąpienia przesłanek, o któ rych mowa w art. 23 ust. 6 pkt 3 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) aktualny odpis z KRS uwzględniający wykreślenie dłużnika Funduszu z KRS;

2) postanowienie, o którym mowa w § 11 pkt 6;

3) prawomocne postanowienie sądu o  zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego wskazujące na brak majątku dłużnika Funduszu;

4) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie prze słanek, o  których mowa w  art.  23 ust.  6 pkt  3 ustawy. § 1

3. W przypadku wystąpienia przesłanek, o któ rych mowa w art. 23 ust. 6 pkt 4 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) prawomocne postanowienie sądu wydane na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i na prawczego o  oddaleniu wniosku o  ogłoszenie upadłości dłużnika Funduszu, jeżeli jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępo wania;

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz.  241 i  242, z  1985  r. Nr  20, poz.  86, z  1987  r. Nr  21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz.  1314, 1319 i  1322, z  2001  r. Nr  4, poz.  27, Nr  49, poz.  508, Nr  63, poz.  635, Nr  98, poz.  1069, 1070 i  1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr  109, poz.  1035, Nr  119, poz.  1121, Nr  130, poz.  1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z  2004  r. Nr 9, poz.  75, Nr 11, poz.  101, Nr 68, poz.  623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz.  1691, Nr  169, poz.  1783, Nr  172, poz.  1804, Nr  204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz.  732, Nr  122, poz.  1024, Nr  143, poz.  1199, Nr  150, poz.  1239, Nr  167, poz.  1398, Nr  169, poz.  1413 i  1417, Nr  172, poz.  1438, Nr  178, poz.  1478, Nr  183, poz.  1538, Nr  264, poz.  2205 i  Nr  267, poz.  2258, z  2006  r. Nr  12, poz.  66, Nr  66, poz.  466, Nr  104, poz.  708 i  711, Nr  186, poz.  1379, Nr  208, poz.  1537 i  1540, Nr  226, poz.  1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz.  849, Nr  176, poz.  1243, Nr  181, poz.  1287, Nr  192, poz.  1378 i  Nr  247, poz.  1845, z  2008  r. Nr  59, poz.  367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz.  1056, Nr  220, poz.  1431, Nr  228, poz.  1507, Nr  231, poz.  1547 i  Nr  234, poz.  1571, z  2009  r. Nr  26, poz.  156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr  7, poz.  45, Nr  40, poz.  229, Nr  108, poz.  684, Nr  109, poz.  724, Nr  125, poz.  842, Nr  152, poz.  1018, Nr  155, poz.  1037, Nr  182, poz.  1228, Nr  197, poz.  1307, Nr  215, poz.  1418, Nr  217, poz.  1435 i  Nr  241, poz.  1621 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854, Nr 149, poz. 887, Nr 224, poz. 1342, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1391. Dziennik Ustaw Nr 278 — 16065 — Poz. 16362) prawomocne postanowienie sądu wydane na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i na prawczego o  oddaleniu wniosku o  ogłoszenie upadłości dłużnika Funduszu w razie stwierdzenia, że jego majątek obciążony jest hipoteką, zasta wem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbo wym lub hipoteką morską, a pozostały jego mają tek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postę powania;

3) prawomocne postanowienie sądu wydane na podstawie przepisów Prawa upadłościowego i na prawczego o  umorzeniu postępowania upadłoś ciowego obejmującego likwidację majątku dłużni ka Funduszu, jeżeli majątek pozostały po wyłącze niu z  niego przedmiotów majątkowych dłużnika Funduszu obciążonych hipoteką, zastawem, zasta wem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;

4) aktualny, sporządzony nie wcześniej niż trzy mie siące przed dniem złożenia wniosku, odpis z KRS lub aktualną informację z CEIDG;

5) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie prze słanek, o  których mowa w  art.  23 ust.  6 pkt  4 ustawy. § 1

4. W przypadku wystąpienia przesłanek, o któ rych mowa w art. 23 ust. 7 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) zaświadczenia, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. d i e;

2) informację, o której mowa w § 10 pkt 3;

3) dokument, o którym mowa w § 10 pkt 4;

4) postanowienie, o którym mowa w § 10 pkt 5;

5) protokół lub inny dokument z wysłuchania likwi datora lub osoby upoważnionej do reprezentacji dłużnika Funduszu w trybie art. 827 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cy wilnego;

6) protokół organu egzekucyjnego z  czynności tere nowych;

7) postanowienie, o którym mowa w § 12 pkt 3;

8) aktualny, sporządzony nie wcześniej niż trzy mie siące przed dniem złożenia wniosku, odpis z KRS;

9) wystąpienie z  wnioskiem do sądu rejestrowego w trybie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajo wym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.4)) w celu udokumentowania braku podstaw do przerejestrowania z  rejestru handlowego działu B do KRS z uwagi na faktyczne zaprzestanie działalności przez dłużnika Fun duszu;

10) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie prze słanek, o których mowa w art. 23 ust. 7 ustawy. § 1

5. W przypadku wystąpienia przesłanek, o któ rych mowa w art. 23 ust. 8 ustawy, do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) dokumenty, o których mowa w § 4 pkt 1 i § 13 pkt 4;

2) postanowienie, o którym mowa w § 10 pkt 5;

3) dokumenty potwierdzające stan majątkowy dłuż nika Funduszu;

4) oświadczenie dłużnika Funduszu o stanie majątko wym;

5) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie prze słanek, o których mowa w art. 23 ust. 8 ustawy. § 1

6. W przypadku wystąpienia przesłanek, o któ rych mowa w art. 23a ust. 1 ustawy, do wniosku nale ży dołączyć odpowiednio:

1) dokumenty dotyczące układu zawartego w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego dłużnika Funduszu, zgodnie z  przepisami Prawa upadłościowego i naprawczego;

2) wyliczenie rachunkowe uwzględniające spłaty na leżności z oprocentowaniem;

3) projekt porozumienia zawieranego z  dłużnikiem Funduszu w sprawie określenia warunków zwrotu należności Funduszu w całości, wraz z uzasadnie niem;

4) analizę, o której mowa w § 7 pkt 1;

5) dokumenty, o których mowa w § 7 pkt 2 i 3;

6) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie prze słanek, o których mowa w art. 23a ust. 1 ustawy. § 1

7. W przypadku wystąpienia przesłanek, o któ rych mowa w art. 23a ust. 2 ustawy, do wniosku nale ży dołączyć odpowiednio:

1) wyliczenie rachunkowe uwzględniające spłaty na leżności z oprocentowaniem;

2) informacje i  dokumenty, o  których mowa w  §  9 pkt 1—5;

3) projekt porozumienia, o którym mowa w § 16 pkt 3;

4) dokumenty dotyczące układu zawartego w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego dłużnika Funduszu, zgodnie z  przepisami Prawa upadłościowego i naprawczego;

5) inne dokumenty potwierdzające wystąpienie prze słanek, o których mowa w art. 23a ust. 2 ustawy. § 1

8. Jeżeli informacje zawarte we wniosku nie są wystarczające do jego rozpatrzenia, dysponent Fun duszu wystąpi do marszałka województwa o uzupeł nienie wniosku, wskazując termin dokonania tej czyn ności. § 19. 

1. Marszałek województwa zawiadamia nie zwłocznie dysponenta Funduszu o każdej zmianie oko liczności mających wpływ na rozpatrzenie wniosku.

2. Marszałek województwa na żądanie dysponenta Funduszu uaktualnia kwoty zawarte we wniosku na dzień rozpatrzenia wniosku przez dysponenta Funduszu. § 

20. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2008  r. Nr  141, poz.  888, z  2009  r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 142, poz. 828, Nr 144, poz. 851 i Nr 232, poz. 1378.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-12-23
Data wydania: 2011-12-16
Data wejścia w życie: 2012-01-01
Data obowiązywania: 2012-01-01
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 278 poz. 1636