Dz.U. 2011 nr 278 poz. 1637

Dziennik Ustaw Nr 278 — 16066 — Poz. 1637

Na podstawie art. 27a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypła calności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 

1. Rozporządzenie określa zakres oraz terminy przekazywania informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pra cowniczych, zwanego dalej „Funduszem”, przez mar szałków województw dysponentowi Funduszu. § 2. 

1. Informacje o planowanych wydatkach woje wódzkiego urzędu pracy związanych z realizacją zadań Funduszu w roku budżetowym i w 4 kolejnych latach, w zakresie:

1) planowanych wydatków na wypłatę świadczeń z  Funduszu, podlegających zwrotowi i  mieszczą cych się do czasu ich zwrotu w należnościach, pla nowanych wydatków na wypłatę świadczeń z Fun duszu, niepodlegających zwrotowi oraz planowa nych wydatków z  tytułu postępowań w  sprawie zwrotu i windykacji należności Funduszu, a  także planowanej kwoty umorzeń wypłaconych świad czeń pracowniczych,

2) planowanych wydatków bieżących związanych z obsługą Funduszu,

3) planowanych wydatków i  zakupów inwestycyj nych ze środków Funduszu — umożliwiające sporządzenie projektu planu finan sowego Funduszu, wynikającego z  przepisów w  sprawie szczegółowego sposobu, trybu i  termi nów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w  terminie 7 dni kalenda rzowych od dnia otrzymania pisma od dysponenta Funduszu.

2. Zakres przekazywanych informacji określa za łącznik nr 1 do rozporządzenia. §  3. 

1. Informacje o  planowanych dochodach i przychodach Funduszu w roku budżetowym i w 4 ko lejnych latach zawierające wstępne kwoty dochodów i przychodów w każdym roku działalności Funduszu, umożliwiające sporządzenie projektu planu finanso wego Funduszu, wynikającego z przepisów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowa nia materiałów do projektu ustawy budżetowej, mar szałkowie województw przekazują dysponentowi Fun duszu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzy mania pisma od dysponenta Funduszu.

2. Zakres przekazywanych informacji określa za łącznik nr 2 do rozporządzenia. § 4. 

1. Informacje o stanie bieżącej realizacji zadań Funduszu, w tym informacje o:

1) liczbie, rodzaju i kwotach wypłaconych świadczeń oraz zobowiązaniach zaspokajanych ze środków Funduszu, z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia spo łeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz zobowiązań alimentacyjnych — od wypłaconych świadczeń z  wniosków indywidualnych, o  liczbie osób, któ rym wypłacono świadczenia ze środków Fundu szu, oraz o  spłatach lub zwrotach wypłaconych świadczeń, oraz efektach dochodzenia zwrotu na leżności z tytułu wypłaconych świadczeń podlega jących zwrotowi,

2) liczbie osób i kwocie wypłaconych im zaliczek na poczet świadczeń należnych z Funduszu,

3) liczbie pracodawców korzystających ze świadczeń Funduszu,

4) wydatkach bieżących na obsługę Funduszu,

5) wydatkach i zakupach inwestycyjnych Funduszu — marszałkowie województw przekazują dysponen towi Funduszu w  terminie do 10 dnia następnego miesiąca po upływie miesiąca, którego informacja dotyczy.

2. Zakres przekazywanych informacji określa za łącznik nr 3 do rozporządzenia. §  5. 

1. Informacje o  stanie środków pieniężnych Funduszu, przychodach, wydatkach, stanie należności i  stanie zobowiązań Funduszu marszałkowie woje wództw przekazują dysponentowi Funduszu w termi nie do 10 dnia następnego miesiąca po upływie mie siąca, którego informacja dotyczy.

2. Zakres przekazywanych informacji określa za łącznik nr 4 do rozporządzenia. § 6. 

1. Informacje z wykonania planu finansowego Funduszu, umożliwiające sporządzenie przez dyspo nenta Funduszu sprawozdań budżetowych i  finanso 1637 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie informacji dotyczących gospodarki środkami Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywanych przez marszałków województw dysponentowi Funduszu

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem admi nistracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopa da 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i  Polityki Społecznej (Dz.  U. Nr  248, poz. 1485).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 125, poz.  1035 i  Nr  157, poz.  1241, z  2010  r. Nr  18, poz.  100 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 197, poz. 1170. Dziennik Ustaw Nr 278 — 16067 — Poz. 1637

wych zgodnie z obowiązującymi przepisami, marszał kowie województw sporządzają i  przekazują dyspo nentowi Funduszu w  okresach kwartalnych nie póź niej niż w terminie:

1) do 10 dnia miesiąca następującego po upływie I, II i III kwartału;

2) do 21 dnia miesiąca następującego po upływie IV kwartału.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują planowane i  osiągnięte przychody oraz planowane i  poniesione koszty w  ujęciu paragrafów klasyfikacji budżetowej, a także stan środków obrotowych na po czątek i koniec kwartału. § 7. 

1. Informacje o zapotrzebowaniu na limitowa ne środki finansowe Funduszu przekazywane przez dysponenta Funduszu z przeznaczeniem na:

1) zabezpieczenie kosztów wynagrodzeń pracowni ków realizujących ustawowe zadania Funduszu oraz kosztów obsługi Funduszu oraz

2) wydatki i zakupy inwestycyjne Funduszu — marszałkowie województw przekazują dysponen towi Funduszu w terminie do 10 dnia miesiąca nastę pującego po miesiącu, którego dotyczy zapotrzebo wanie.

2. Zakres przekazywanych informacji określa za łącznik nr 5 do rozporządzenia. § 8. 

1. Informacje o zapotrzebowaniu na nielimito wane środki finansowe Funduszu przeznaczone na wypłatę ustawowych świadczeń z Funduszu oraz za bezpieczenie kosztów postępowania sądowego i win dykacyjnego marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w  ostatnim dniu roboczym tygodnia lub niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia powodującego powstanie zapotrzebowania w  przy padku spraw terminowych.

2. Zakres przekazywanych informacji określa za łącznik nr 6 do rozporządzenia. §  9. 

1. Informacje o  kwocie naliczonego odpisu podstawowego tworzącego zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wojewódzkim urzędzie pracy przypadającej na pracowników zatrudnionych w związku z realizacją zadań Funduszu, których koszty zatrudnienia zwracane są z Funduszu w ramach okreś lonego przez dysponenta Funduszu limitu na dany rok budżetowy, w  tym informacje o  sposobie naliczenia kwoty odpisu podstawowego obciążającego Fundusz, marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w  terminie do dnia 31 października za rok bieżący.

2. Zakres przekazywanych informacji określa za łącznik nr 7 do rozporządzenia. § 10.  Informacje ze sprawozdania sporządzonego na podstawie przepisów w  sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybo łówstwie oraz informacje o  nieudzieleniu pomocy marszałkowie województw przekazują dysponentowi Funduszu w  terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, którego informacja dotyczy. § 11.  Informacje ze sprawozdania sporządzanego na podstawie przepisów w  sprawie sprawozdań o  udzielonej pomocy publicznej, informacji o  nie udzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległoś ciach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należ nych na rzecz sektora finansów publicznych marszał kowie województw przekazują dysponentowi Fundu szu w terminie do 30 dni od zakończenia I, II, III kwar tału i roku obrotowego, którego informacja dotyczy. §  12. 

1. Informacje o  kontrolach wewnętrznych i  audycie wewnętrznym w  zakresie realizacji zadań ustawowych Funduszu przeprowadzonych w okresie I i II półrocza roku budżetowego zawierające:

1) liczbę, przedmiot i daty kontroli i audytów,

2) nieprawidłowości i zastrzeżenia zgłoszone w toku przeprowadzonych kontroli i audytów,

3) czynności naprawcze podjęte w wyniku czynności kontrolnych i audytowych — marszałkowie województw przekazują dysponen towi Funduszu w terminie 20 dni od daty zakończe nia I i II półrocza.

2. Informacje o  innych niż wymienione w  ust.  1 czynnościach kontrolnych, w zakresie realizacji zadań ustawowych Funduszu, podejmowanych przez orga ny kontroli zewnętrznej w okresie I  i  II półrocza roku budżetowego, zawierające kopie informacji przekaza nych marszałkowi województwa lub dyrektorowi wo jewódzkiego urzędu pracy dotyczących wyników kon troli, zaleceń pokontrolnych i  odpowiedzi na zalece nia, marszałkowie województw przekazują dysponen towi Funduszu w terminie 20 dni od dnia zakończenia I i II półrocza. § 13. 

1. Marszałkowie województw, realizując za dania finansowane ze środków Funduszu, są obowią zani do przekazywania dysponentowi Funduszu infor macji, wynikających z  prowadzonej wyodrębnionej ewidencji księgowej środków Funduszu, umożliwiają cych sporządzenie przez dysponenta Funduszu spra wozdań budżetowych i  finansowych zgodnie z  obo wiązującymi przepisami.

2. Informacje ilościowe przekazywane przez mar szałków województw są sporządzane z  uwzględnie niem danych z  ewidencji ilościowej realizacji zadań Funduszu oraz innych prowadzonych rejestrów.

3. Planowane i zrealizowane dochody, przychody, wydatki i koszty Funduszu marszałkowie województw przekazują w  informacjach w  układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej zgodnie z  przepisami w  spra wie szczegółowego sposobu, trybu i  terminów opra cowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.

4. Przekazywane informacje oprócz wymaganych danych powinny również zawierać:

1) imię i  nazwisko oraz nazwę pełnionej funkcji lub zajmowanego stanowiska osoby odpowiedzialnej za zatwierdzenie informacji; Dziennik Ustaw Nr 278 — 16068 — Poz. 16372) imię i nazwisko oraz nazwę zajmowanego stano wiska osoby sporządzającej informację oraz bez pośredni numer jej telefonu służbowego oraz służ bowy adres poczty elektronicznej;

3) datę sporządzenia informacji oraz okres, za który informacja została sporządzona, lub dzień, na któ ry informacja została sporządzona. § 14. 1. Marszałkowie województw przekazują dys ponentowi Funduszu:

1) informacje o pełnomocnikach lub zmianach pełno mocników wynikające z pełnomocnictw;

2) imiona i nazwiska, stanowiska służbowe osób za trudnionych w  urzędzie marszałka województwa i wojewódzkim urzędzie pracy, które mają wpływ na działalność Funduszu, w szczególności na gos podarkę finansową Funduszu;

3) jednorazowo informacje zawierające kopię proto kołu przejęcia dokumentacji związanej ze sprawa mi prowadzonymi przez biura terenowe Funduszu;

4) inne informacje niezbędne dla zapewnienia płyn ności finansowej Funduszu oraz sporządzenia wy maganych przepisami sprawozdań z realizacji pla nu finansowego Funduszu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, marszałko wie województw przekazują dysponentowi Funduszu w terminie 10 dni od dnia wystąpienia zdarzenia. § 15. 

1. Informacje, o których mowa w  rozporzą dzeniu, należy sporządzać w  formie dokumentu oraz w formie elektronicznej i przesyłać w terminach wyni kających z  rozporządzenia na adres siedziby dyspo nenta Funduszu. Dokument w  formie elektronicznej jest przekazywany drogą teletransmisji.

2. Marszałkowie województw mogą przekazywać informacje, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w for mie elektronicznej tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwaran towane bezpiecznym podpisem elektronicznym w ro zumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.  U. Nr  130, poz.  1450, z  późn. zm.3)), weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifi kowanego certyfikatu.

3. Informacje w  formie elektronicznej, o  których mowa w  ust.  1, są przekazywane przez marszałków województw do właściwych komórek organizacyjnych urzędu ministra właściwego do spraw pracy z wyko rzystaniem wskazanej aplikacji. § 1

6. Informacje, o których mowa w rozporządze niu, w  zakresie przychodów, dochodów, rozchodów, wydatków oraz kosztów sporządza się w złotych sto sownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. § 1

7. W przypadku gdy koniec terminu przekazania informacji przypada na dzień wolny od pracy w rozu mieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wol nych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.4)) lub sobotę, termin ten upływa pierwszego dnia robocze go następującego po tym dniu. §  1

8. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2002  r. Nr  153, poz.  1271, z  2003  r. Nr  124, poz.  1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1960 r. Nr 51, poz. 297, z 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 28, poz. 159 i 160 oraz z 2010 r. Nr 224, poz. 1459. Dziennik Ustaw Nr 278 — 16069 — Poz. 1637 :RMHZyG]WZR 1 2 3 4 5 6 Z\QDJURG]HQLD ]D SUDFĊ DUW XVW SNW XVWDZ\

Z\QDJURG]HQLD ]D F]DV QLH]DZLQLRQHJR SU]H] SUDFRZQLND SU]HVWRMX ]D F]DV QLHZ\NRQ\ZDQLD SUDF\ ]ZROQLHQLH RG SUDF\ L ]D F]DV LQQHM XVSUDZLHGOLZLRQHM QLHREHFQRĞFL Z SUDF\ DUW XVW SNW OLW D XVWDZ\

Z\QDJURG]HQLD ]D F]DV QLH]GROQRĞFL SUDFRZQLND GR SUDF\ ZVNXWHN FKRURE\ R NWyU\P PRZD Z DUW .RGHNVX SUDF\ DUW XVW SNW OLW E XVWDZ\

Z\QDJURG]HQLD ]D F]DV XUORSX Z\SRF]\QNRZHJR DUW XVW SNW OLW F XVWDZ\

RGSUDZD SLHQLĊĪQD SU]\VáXJXMąFD QD SRGVWDZLH SU]HSLVyZ R V]F]HJyOQ\FK ]DVDGDFK UR]ZLą]\ZDQLD ] SUDFRZQLNDPL VWRVXQNyZ SUDF\ ] SU]\F]\Q QLHGRW\F]ąF\FK SUDFRZQLNyZ DUW XVW SNW OLW G XVWDZ\

HNZLZDOHQW SLHQLĊĪQ\ ]D XUORS Z\SRF]\QNRZ\ R NWyU\P PRZD Z DUW † .RGHNVX SUDF\ QDOHĪQ\ ]D URN NDOHQGDU]RZ\ Z NWyU\P XVWDá VWRVXQHN SUDF\ DUW XVW SNW OLW H XVWDZ\

RGV]NRGRZDQLD R NWyU\FK PRZD Z DUW †.RGHNVX SUDF\ DUW XVW SNW OLW I XVWDZ\

GRGDWNL Z\UyZQDZF]H R NWyU\P PRZD Z DUW L .RGHNVX SUDF\ DUW XVW SNW OLW J XVWDZ\

VNáDGNL QD XEH]SLHF]HQLD VSRáHF]QH QDOHĪQH RG SUDFRGDZFyZ QD SRGVWDZLH SU]HSLVyZ R V\VWHPLH XEH]SLHF]HĔ VSRáHF]Q\FK DUW XVW SNW XVWDZ\

Z\SáDW\ QD SRGVWDZLH XVWDZ\ ] GQLD PDMD U R SU]\ZUyFHQLX WHUPLQX GR Z\SáDW\ ĞZLDGF]HĔ SUDFRZQLF]\FK ] )XQGXV]X *ZDUDQWRZDQ\FK ĝZLDGF]HĔ 3UDFRZQLF]\FK ’] 8 1U SR] SR]RVWDáH W\WXá\ ZHU\ILNDFMD ] W\WXáX Z]URVWX SU]HFLĊWQHJR Z\QDJURG]HQLD R A Z E M .ZRWD SODQRZDQ\FK XPRU]HĔ ] W\WXáX Z\SáDFRQ\FK ĞZLDGF]HĔ

ZUD] ] RPyZLHQLHP 6SRU]ąG]Lá =DWZLHUG]Lá 3URMHNW SODQX QD URN 3URMHNW SODQX QD URN 3URMHNW SODQX QD URN /LF]ED RVyE NWyUD VNRU]\VWD ] Z\SáDW\ ĞZLDGF]HĔ ] )XQGXV]X PLHV]F]ąF\FK VLĊ Z QDOHĪQRĞFLDFK ) :\GDWNL QD Z\SáDWĊ ĞZLDGF]HĔ ] )XQGXV]X QLHSRGOHJDMąF\FK ]ZURWRZL 3URMHNW SODQX QD URN /LF]ED RVyE NWyUD VNRU]\VWD ] Z\SáDW\ ĞZLDGF]HĔ ] )XQGXV]X QLHSRGOHJDMąF\FK ]ZURWRZL 3U]HZLG\ZDQH Z\NRQDQLH Z URNX

XVWDZD ] GQLD OLSFD U R RFKURQLH URV]F]HĔ SUDFRZQLF]\FK Z UD]LH QLHZ\SáDFDOQRĞFL SUDFRGDZF\ ’] 8 1U  ] SyĨQ ]P :\V]F]HJyOQLHQLH ] W\WXáX PLĊG]\QDURGRZ\FK SRVWĊSRZDĔ XSDGáRĞFLRZ\FK Z\QLNDMąFH ] LQQ\FK SU]HSLVyZ :\GDWNL ] W\WXáX SRVWĊSRZDĔ Z VSUDZLH ]ZURWX L ZLQG\NDFML QDOHĪQRĞFL Funduszu ,QIRUPDFMH R SODQRZDQ\FK Z\GDWNDFK ZRMHZyG]NLHJR XU]ĊGX SUDF\ ]ZLą]DQ\FK ] UHDOL]DFMą ]DGDĔ )XQGXV]X Z URNX EXGĪHWRZ\P L Z F]WHUHFK NROHMQ\FK ODWDFK ] W\W PLĊG]\QDURGRZ\FK SRVWĊSRZDĔ XSDGáRĞFLRZ\FK Z\QLNDMąFH ] LQQ\FK SU]HSLVyZ &=ĉĝû $ ,QIRUPDFMH R SODQRZDQ\FK Z\GDWNDFK QD Z\SáDWĊ ĞZLDGF]HĔ ] )XQGXV]X SRGOHJDMąF\FK ]ZURWRZL L PLHV]F]ąF\FK VLĊ GR F]DVX LFK ]ZURWX Z QDOHĪQRĞFLDFK SODQRZDQ\FK Z\GDWNDFK QD Z\SáDWĊ ĞZLDGF]HĔ ] )XQGXV]X QLHSRGOHJDMąF\FK ]ZURWRZL RUD] SODQRZDQ\FK Z\GDWNDFK ] W\WXáX SRVWĊSRZDĔ Z VSUDZLH ]ZURWX L ZLQG\NDFML QDOHĪQRĞFL )XQGXV]X D WDNĪH SODQRZDQHM NZRFLH XPRU]HĔ Z\SáDFRQ\FK ĞZLDGF]HĔ SUDFRZQLF]\FK SR] Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. (poz. 1637) Załącznik nr 1 Dziennik Ustaw Nr 278 — 16070 — Poz. 1637 &=ĉĝû % Paragraf klasyfikacji EXGĪHWRZHM SU]HZLG\ZDQ Z\NRQDQLH Z URNX « SURMHNW SODQX QD URN  SURMHNW SODQX QD URN SURMHNW SODQX QD URN « SURMHNW SODQX QD URN « 2 3 4 5 6

ZUD] ] RPyZLHQLHP &=ĉĝû & Paragraf klasyfikacji EXGĪHWRZHM SU]HZLG\ZDQ Z\NRQDQLH Z URNX « SURMHNW SODQX QD URN  SURMHNW SODQX QD URN SURMHNW SODQX QD URN « SURMHNW SODQX QD URN « 2 3 4 5 61 6SRU]ąG]Lá 3U]HFLĊWQH ]DWUXGQLHQLH Z URNX OLF]ED SUDFRZQLNyZ NWyU\FK Z\QDJURG]HQLH MHVW SRNU\ZDQH ]H ĞURGNyZ )XQGXV]X Z SU]HOLF]HQLX QD SHáQH HWDW\ ,QIRUPDFMH R SODQRZDQ\FK Z\GDWNDFK ELHĪąF\FK ]ZLą]DQ\FK ] REVáXJą )XQGXV]X WYNAGRODZENIA

ZUD] ] RPyZLHQLHP R A Z E M :<6=&=(*Ï/1,(1,( WYDATKI RZECZOWE ,QIRUPDFMH R SODQRZDQ\FK Z\GDWNDFK L ]DNXSDFK LQZHVW\F\MQ\FK ]H ĞURGNyZ Funduszu* INWESTYCJE POCHODNE 6SRU]ąG]Lá =DWZLHUG]Lá =DWZLHUG]Lá :<6=&=(*Ï/1,(1,( 1 H H Dziennik Ustaw Nr 278 — 16071 — Poz. 1637 :RMHZyG]WZR 2 3 4 5 6 092 RGVHWNL EDQNRZH ELHĪąFH 092 SR]RVWDáH RGVHWNL x SR]RVWDáH SU]\FKRG\ ]LQQ\FK W\WXáyZ RAZEM 097 ZLQG\NDFMD

ZUD] ] RPyZLHQLHP

] Z\áąF]HQLHP ]PLDQ\ ZLHU]\WHOQRĞFL QD XG]LDá\ L DNFMH 6SRU]ąG]Lá =DWZLHUG]Lá 3URMHNW SODQX QD URN 3URMHNW SODQX QD URN 1 3DUDJUDI NODV\ILNDFML EXGĪHWRZHM :\V]F]HJyOQLHQLH ,QIRUPDFMH R SODQRZDQ\FK GRFKRGDFK L SU]\FKRGDFK )XQGXV]X Z URNX EXGĪHWRZ\P L Z F]WHUHFK kolejnych latach* 3U]HZLG\ZDQH Z\NRQDQLH Z URNX 3URMHNW SODQX QD URN 3URMHNW SODQX QD URN Załącznik nr 2 Dziennik Ustaw Nr 278 — 16072 — Poz. 1637 Województwo …………… Wyszczególnienie RG SRF]ąWNX URNX 2 3 4 :\GDWNL QD Z\SáDW\ ĞZLDGF]HĔ L OLF]ED XSUDZQLRQ\FK RJyáHP suma w. od 3+4+11+12+13+14+15+16+17-2  6SáDWD ]RERZ ] XE PFD  Z\QDJURG]HQLD ]D SUDFĊ DUW XVW SNW ustawy*) za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej XVSUDZLHGOLZLRQHM QLHREHFQRĞFL Z SUDF\ DUW ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy*) VNáDGNL QD XEH]SLHF]HQLD VSRáHF]QH QDOHĪQH RG pracodawców na podstawie przepisów o V\VWHPLH XEH]SLHF]HĔ VSRáHF]Q\FK DUW XVW pkt 3 ustawy*) GRGDWHN Z\UyZQDZF]\ R NWyU\P PRZD Z DUW 230 i 231 Kodeksu pracy (art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. g ustawy*) ]D F]DV QLH]GROQRĞFL GR SUDF\ ZVNXWHN FKRURE\ R NWyU\P PRZD Z DUW .RGHNVX SUDF\ DUW 12 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy*) za czas urlopu wypoczynkowego (art. 12 ust. 2 pkt 2 lit c ustawy*) Razem wynagrodzenia suma w.5+6+7+8+9+10     X X X 6SRU]ąG]Lá =DWZLHUG]Lá /LF]ED Z\SáDFRQ\FK ĞZLDGF]HĔ .ZRWD Z ]á 6WDQ ]RERZLą]DĔ ] W\WXáX ]DOLF]HN QD SRGDWHN GRFKRGRZ\ RG RVyE IL]\F]Q\FK VNáDGHN QD XEH]SLHF]HQLD VSRáHF]QH L XEH]SLHF]HQLH ]GURZRWQH RUD] ]RERZLą]DĔ DOLPHQWDF\MQ\FK RG Z\SáDFRQ\FK ĞZLDGF]HĔ ] ZQLRVNyZ LQG\ZLGXDOQ\FK Z PLHVLąFX &=ĉĝû $ ,QIRUPDFMH R OLF]ELH URG]DMX L NZRWDFK Z\SáDFRQ\FK ĞZLDGF]HĔ RUD] ]RERZLą]DQLDFK ]DVSRNDMDQ\FK ]H ĞURGNyZ )XQGXV]X ] W\WXáX ]DOLF]HN QD SRGDWHN GRFKRGRZ\ RG RVyE IL]\F]Q\FK VNáDGHN QD XEH]SLHF]HQLD VSRáHF]QH L XEH]SLHF]HQLH ]GURZRWQH RUD] ]RERZLą]DĔ DOLPHQWDF\MQ\FK RG Z\SáDFRQ\FK ĞZLDGF]HĔ ] ZQLRVNyZ LQG\ZLGXDOQ\FK R OLF]ELH RVyE NWyU\P Z\SáDFRQR ĞZLDGF]HQLD ]H ĞURGNyZ )XQGXV]X RUD] R VSáDWDFK OXE ]ZURWDFK Z\SáDFRQ\FK ĞZLDGF]HĔ RUD] HIHNWDFK GRFKRG]HQLD ]ZURWX QDOHĪQRĞFL ] W\WXáX Z\SáDFRQ\FK ĞZLDGF]HĔ SRGOHJDMąF\FK ]ZURWRZL (NZLZDOHQW SLHQLĊĪQ\ ]D XUORS Z\SRF]\QNRZ\ R NWyU\P PRZD Z DUW† .RGHNVX SUDF\ QDOHĪQ\ ]D URN NDOHQGDU]RZ\ Z NWyU\P XVWDá VWRVXQHN SUDF\ DUW XVW 2 pkt 2 lit. e ustawy*) 1$ /( ĩ1 2ĝ &, *ą Ï: 1( :\SáDW\ ] W\WXáX PLĊG]\QDURGRZHJR SRVWĊSRZDQLD XSDGáRĞFLRZHJR WUDQVIHU\ QD U]HF] OXGQRĞFL bezzwrotne)

XVWDZD ] GQLD OLSFD U R RFKURQLH URV]F]HĔ SUDFRZQLF]\FK Z UD]LH QLHZ\SáDFDOQRĞFL SUDFRGDZF\ '] 8 1U SR] ] SyĨQ ]P 1 :\GDWNL ] W\WXáX SRVWĊSRZDĔ Z VSUDZLH ]ZURWX L ZLQG\NDFML QDOHĪQRĞFL )XQGXV]X L RSáDW VąGRZ\FK /LF]ED RVyE REMĊW\FK Z\SáDWą ĞZLDGF]HĔ /S :\SáDW\ ] XVWDZ\ ] GQLD OLSFD U R áDJRG]HQLX VNXWNyZ NU\]\VX HNRQRPLF]QHJR GOD SUDFRZQLNyZ L SU]HGVLĊELRUFyZ '] 8 1U SR] ] SyĨQ ]P :\SáDW\ QD SRGVWDZLH XVWDZ\ ] GQLD PDMD U R SU]\ZUyFHQLX WHUPLQX GR Z\SáDW\ ĞZLDGF]HĔ SUDFRZQLF]\FK ] )XQGXV]X *ZDUDQWRZDQ\FK ĝZLDGF]HĔ Pracowniczych (Dz. U. Nr 106, poz. 674) .ZRWD GRNRQDQ\FK XPRU]HĔ ] W\WXáX Z\SáDFRQ\FK ĞZLDGF]HĔ 6SáDW\ L GRFKRG]HQLH ]ZURWX QDOHĪQRĞFL SU]\FKRG\ ,QIRUPDFMH R VWDQLH ELHĪąFHM UHDOL]DFML ]DGDĔ )XQGXV]X PLHVLąF «««« URN ««« 5yĪQLFD SR ZHU\ILNDFML Z\SáDFRQ\FK NZRW ] W\WZ]URVWX SU]HFLĊWQHJR PLHVLĊF]QHJR Z\QDJURG]HQLD ] SRSU]HGQLHJR NZDUWDáX 2GV]NRGRZDQLD R NWyU\P PRZD Z DUW †1 Kodeksu pracy (art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. f ustawy*) 2GSUDZD SLHQLĊĪQD SU]\VáXJXMąFD QD SRGVWDZLH SU]HSLVyZ R V]F]HJyOQ\FK ]DVDGDFK UR]ZLą]DQLD ] SUDFRZQLNDPL VWRVXQNyZ SUDF\ ] SU]\F]\Q QLHGRW\F]ąF\FK SUDFRZQLNyZ DUW XVW SNW OLW G ustawy*) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 278 — 16073 — Poz. 1637 Dziennik Ustaw Nr 278 — 16074 — Poz. 1637 GR RVyE zatrudnionych) RG GR RVyE zatrudnionych) SRZ\ĪHM RVyE zatrudnionych) 1 2 3 4 , SyáURF]H ,, SyáURF]H za rok =DWZLHUG]Lá6SRU]ąG]Lá &=ĉĝû & ,QIRUPDFMD R OLF]ELH SUDFRGDZFyZ NRU]\VWDMąF\FK ]H ĞZLDGF]HĔ )XQGXV]X Okres sprawozdawczy /LF]ED SUDFRGDZFyZ NRU]\VWDMąF\FK ]H ĞZLDGF]HĔ )XQGXV]X ZHGáXJ Dziennik Ustaw Nr 278 — 16075 — Poz. 1637 PLHVLąF …………………… Paragraf klasyfikacji EXGĪHWRZHM :\V]F]HJyOQLHQLH .ZRWD Z ]á 1DUDVWDMąFR WYNAGRODZENIA POCHODNE KOSZTY RZECZOWE 5 $ = ( 0 .26=7< 2%6ą8*, =DWZLHUG]Lá PLHVLąF …………………… Paragraf klasyfikacji EXGĪHWRZHM :\V]F]HJyOQLHQLH .ZRWD Z ]á 1DUDVWDMąFR INWESTYCJE Umorzenia =DWZLHUG]Lá &=ĉĝû ( ,QIRUPDFMD R Z\GDWNDFK L ]DNXSDFK LQZHVW\F\MQ\FK )XQGXV]X

ZUD] ] RPyZLHQLHP 6SRU]ąG]Lá &=ĉĝû ' ,QIRUPDFMD R Z\GDWNDFK ELHĪąF\FK QD REVáXJĊ )XQGXV]X

ZUD] ] RPyZLHQLHP 6SRU]ąG]Lá URN ««««««««« URN ««««««««« Dziennik Ustaw Nr 278 — 16076 — Poz. 1637 :RMHZyG]WZR ««««« PLHVLąF «««« URN««««« Lp :\V]F]HJyOQLHQLH Z PLHVLąFX RG SRF]ąWNX URNX 1 2 3 odsetki na rachunkach bankowych 4 SR]RVWDáH RGVHWNL ] WHJR 5 RGVHWNL RG SU]HWHUPLQRZDQ\FK ZLHU]\WHOQRĞFL ] W\WXáX VSáDW\ SU]H] SUDFRGDZFyZ L ZLQG\NDFML QDOHĪQRĞFL 6 SR]RVWDáH RGVHWNL 7 SR]RVWDáH SU]\FKRG\ ] LQQ\FK W\WXáyZ ZLQG\NDFMH 8 9 :\GDWNL ELHĪąFH 10 WUDQVIHU\ QD U]HF] OXGQRĞFL PLĊG]\QDURGRZH SRVWĊSRZDQLD XSDGáRĞFLRZH WUDQVIHU\ EH]]ZURWQH 11 Wydatki inwestycyjne 12 wydatki inwestycyjne 13 zakupy inwestycyjne 14 15 z tego: 16 17 18 19 20 21 22 23 SR]RVWDáH ]RERZLD]DQLD 6SRU]ąG]Lá =DWZLHUG]Lá ,QIRUPDFMH R VWDQLH ĞURGNyZ SLHQLĊĪQ\FK )XQGXV]X SU]\FKRGDFK Z\GDWNDFK VWDQLH QDOHĪQRĞFL L VWDQLH ]RERZLą]DĔ )XQGXV]X QDOHĪQRĞFL JáyZQH ] W\WXáX Z\SáDFRQ\FK ĞZLDGF]HĔ RGVHWNL RG SU]HWHUPLQRZDQ\FK ZLHU]\WHOQRĞFL NRV]W\ ]DVWĊSVWZD SURFHVRZHJR SR]RVWDOH QDOHĪQRĞFL ] W\WXáX Z\SáDFRQ\FK ĞZLDGF]HĔ WYDATKI UR]UDFKXQNL ] W\WXáX Z\SáDFRQ\FK ĞZLDGF]HĔ 6WDQ ĞURGNyZ SLHQLĊĪQ\FK QD SRF]ąWHN PLHVLąFD 67$1 =2%2:,$=$ē .ZRWD Z ]á PRZYCHODY ] W\WXáX ]DOLF]HN QD SRGDWHN GRFKRGRZ\ RG RVyE IL]\F]Q\FKVNáDGHN QD XEH]SLHF]HQLH VSRáHF]QH L ]GURZRWQH RUD] ]RERZLD]DĔ DOLP HQWDF\MQ\FK RG Z\SáDFRQ\FK ĞZLDGF]HĔ ] ZQLRVNyZ LQG\ZLGXDOQ\FK 6WDQ ĞURGNyZ SLHQLĊĪQ\FK QD NRQLHF PLHVLDFD 67$1 1$/(ĩ12ĝ&, 2*Ïą(0 Załącznik nr 4 Dziennik Ustaw Nr 278 — 16077 — Poz. 1637 :RMHZyG]WZR «««««« rok:……………………. Lp. Paragraf klasyfikacji EXGĪHWRZHM :\V]F]HJyOQLHQLH .ZRWD Z ]á WYNAGRODZENIA POCHODNE .26=7< 2%6ą8*, R A Z E M Lp. Paragraf klasyfikacji EXGĪHWRZHM :\V]F]HJyOQLHQLH .ZRWD Z ]á INWESTYCJE =DWZLHUG]Lá

ZUD] ] RPyZLHQLHP 6SRU]ąG]Lá ,QIRUPDFMH R ]DSRWU]HERZDQLX QD OLPLWRZDQH ĞURGNL ILQDQVRZH Funduszu przekazywane przez dysponenta Funduszu* $ ĝURGNL QD ]DEH]SLHF]HQLD NRV]WyZ Z\QDJURG]HĔ SUDFRZQLNyZ UHDOL]XMąF\FK XVWDZRZH ]DGDQLD )XQGXV]X RUD] NRV]WyZ REVáXJL Funduszu % ĝURGNL QD Z\GDWNL L ]DNXS\ LQZHVW\F\MQH )XQGXV]X NRQWR Funduszu) PLHVLąF««« Załącznik nr 5 Dziennik Ustaw Nr 278 — 16078 — Poz. 1637 Z\ND]yZ ZQLRVNyZ XPyZ RVyE 1 Wykaz z ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o RFKURQLH URV]F]HĔ pracowniczych w razie QLHZ\SáDFDOQRĞFL pracodawcy (Dz. U. Nr SR] ] SyĨQ zm.) 2 Wniosek indywidualny 3 Wykaz lub umowa na podstawie innych SU]HSLVyZ ] NWyU\FK Z\QLND RERZLą]HN Z\SáDW\ ĞZLDGF]HĔ ] Funduszu 4 :\GDWNL ] W\WXáX SRVWĊSRZDĔ Z VSUDZLH zwrotu i windykacji QDOHĪQRĞFL )XQGXV]X X X 5 RAZEM X =DWZLHUG]Lá :RMHZyG]WZR «««««««««« 6SRU]ąG]Lá ,QIRUPDFMH R ]DSRWU]HERZDQLX QD QLHOLPLWRZDQH ĞURGNL ILQDQVRZH )XQGXV]X Z FHOX Z\SáDW\ XVWDZRZ\FK ĞZLDGF]HĔ ] )XQGXV]X RUD] ]DEH]SLHF]HQLD Z\GDWNyZ ] W\WXáX SRVWĊSRZDQLD VąGRZHJR windykacyjnego Liczba Lp :\V]F]HJyOQLHQLH .ZRWD Z ]á L Załącznik nr 6 Dziennik Ustaw Nr 278 — 16079 — Poz. 1637 OLF]ED SUDFRZQLNyZ ]DWUXGQLRQ\FK Z ]ZLą]NX ] UHDOL]DFMą ]DGDĔ )XQGXV]X NWyU\FK NRV]W\ ]DWUXGQLHQLD ]ZUDFDQH Vą SU]H] )XQGXV] Z SU]HOLF]HQLX QD SHáQ\ wymiar czasu pracy Informacja o sposobie naliczenia kwoty RGSLVX SRGVWDZRZHJR REFLąĪDMąFHJR Fundusz 6SRU]ąG]Lá =DWZLHUG]Lá :RMHZyG]WZR«««««« ,QIRUPDFMH R NZRFLH QDOLF]RQHJR RGSLVX SRGVWDZRZHJR WZRU]ąFHJR ]DNáDGRZ\ IXQGXV] ĞZLDGF]HĔ VRFMDOQ\FK ZRMHZyG]NLP XU]ĊG]LH SUDF\ SU]\SDGDMąFHM QD SUDFRZQLNyZ ]DWUXGQLRQ\FK Z ]ZLą]NX ] UHDOL]DFMą ]DGDĔ )XQGXV]X NWyU\FK NRV]W\ ]DWUXGQLHQLD ]ZUDFDQH Vą ] )XQGXV]X Z UDPDFK RNUHĞORQHJR SU]H] G\VSRQHQWD )XQGXV]X OLPLWX QD GDQ\ URN EXGĪHWRZ\ Z W\P LQIRUPDFMH R VSRVRELH QDOLF]HQLD NZRW\ RGSLVX SRGVWDZRZHJR REFLąĪDMąFHJR )XQGXV] Z URNX «« .ZRWD RGSLVX SU]\SDGDMąFD QD SUDFRZQLNyZ ]DWUXGQLRQ\FK Z ]ZLą]NX ] UHDOL]DFMą ]DGDĔ )XQGXV]X NWyU\FK NRV]W\ ]DWUXGQLHQLD ]ZUDFDQH Vą SU]H] )XQGXV] Z UDPDFK RNUHĞORQHJR SU]H] '\VSRQHQWD )XQGXV]X OLPLWX QD GDQ\ URN EXGĪHWRZ\ Z Załącznik nr 7

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-12-23
Data wydania: 2011-12-16
Data wejścia w życie: 2012-01-01
Data obowiązywania: 2012-01-01
Organ wydający: MIN. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 278 poz. 1637