Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1691

Dziennik Ustaw Nr 288 — 16753 — Poz. 1691

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.1)) zarządza się, co następu je: Rozdział 1 Przepisy ogólne § 

1. Rozporządzenie określa:

1) warunki, jakie muszą być spełnione, aby porozu mienia specjalizacyjne i badawczo-rozwojowe zo stały uznane za wyłączone spod zakazu, o którym mowa w  art.  6 ust.  1 ustawy z  dnia 16 lutego 2007  r. o  ochronie konkurencji i  konsumentów, zwanej dalej „ustawą”;

2) klauzule, których występowanie w  porozumieniu stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 ustawy;

3) klauzule, których występowania w  porozumieniu nie uznaje się za naruszenie art. 6 ust. 1 ustawy;

4) okres obowiązywania wyłączenia. § 

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) wyłączenie — wyłączenie spod zakazu, o  którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy;

2) prace rozwojowe — nabywanie, łączenie, kształto wanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wie dzy i  umiejętności z  dziedziny nauki, technologii i  działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz two rzenia i  projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług, w szczególności: a) tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych pro duktów, procesów i usług, b) opracowywanie prototypów o  potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych, w przypadkach gdy prototyp sta nowi końcowy produkt komercyjny, a jego pro dukcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna, c) działalność związaną z  produkcją eksperymen talną oraz z testowaniem produktów, procesów i usług; prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okre sowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, na wet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń;

3) działalność badawczo-rozwojowa — badania na ukowe w  rozumieniu art.  2 pkt  3 ustawy z  dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 109

2) oraz prace rozwojowe;

4) opłacana działalność badawczo-rozwojowa — działalność badawczo-rozwojową prowadzoną przez jedną stronę, której koszty pokrywa strona finansująca;

5) strona finansująca — stronę porozumienia, która pokrywa koszty działalności badawczo-rozwojo wej, sama nie prowadząc żadnej działalności w tym zakresie;

6) towar objęty porozumieniem — towar powstały w wyniku wspólnej działalności badawczo-rozwo jowej bądź wytworzony lub dostarczony w związ ku z zastosowaniem procesu objętego porozumie niem;

7) proces objęty porozumieniem — technologie lub metody postępowania powstałe w wyniku wspól nej działalności badawczo-rozwojowej;

8) wykorzystanie wyników: a) produkcję lub dystrybucję towarów objętych porozumieniem, b) zastosowanie procesów objętych porozumie niem, c) przeniesienie praw własności intelektualnej, w tym przemysłowej, d) udzielenie licencji na prawa, o  których mowa w lit. c, lub e) udostępnienie know-how wymaganego dla ta kiej produkcji lub zastosowania;

9) wspólne prowadzenie lub wykorzystywanie wyni ków działalności badawczo-rozwojowej lub opła canej działalności badawczo-rozwojowej — sytua cję, w  której działalność ta, obejmująca w  szcze gólności wspólną dystrybucję towarów objętych porozumieniem lub wspólne udzielanie licencji na procesy objęte porozumieniem, jest: a) prowadzona przez wspólny zespół osób, wspól ną jednostkę organizacyjną lub wspólnego przedsiębiorcę, b) wspólnie powierzona innemu podmiotowi, c) rozdzielona między strony porozumienia, z uwzględnieniem specjalizacji w zakresie dzia łalności badawczo-rozwojowej lub specjalizacji w zakresie wykorzystywania wyników;

10) wspólna dystrybucja — sytuację, w której strony porozumienia specjalizacyjnego: a) prowadzą dystrybucję towarów jako wspólny zespół osób, wspólna jednostka organizacyjna lub wspólny przedsiębiorca, b) wspólnie powierzają dystrybucję innemu pod miotowi, niebędącemu ich konkurentem; 1691 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i badawczo- rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2007  r. Nr  99, poz.  660 i  Nr  171, poz.  1206, z  2008  r. Nr  157, poz.  976, Nr  223, poz.  1458 i  Nr  227, poz.  1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173. Dziennik Ustaw Nr 288 — 16754 — Poz. 1691

1

1) know-how — nieujawnione do wiadomości pub licznej informacje techniczne lub technologiczne lub zasady organizacji i zarządzania w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy, które są istotne z punktu widzenia wytwarzania towarów objętych porozu mieniem lub stosowania procesów objętych poro zumieniem i  które zostały opisane w sposób po zwalający na weryfikację kryterium niejawności i istotności; 1

2) specjalizacja w  zakresie działalności badawczo -rozwojowej — sytuację, w  której każda ze stron porozumienia jest zaangażowana w  działalność badawczo-rozwojową objętą porozumieniem, w ramach której strony rozdzielają między siebie działalność badawczo-rozwojową, w sposób uzna ny przez nie za najbardziej właściwy; specjalizacja ta nie obejmuje opłacanej działalności badawczo -rozwojowej; 1

3) specjalizacja w  zakresie wykorzystywania wyni ków — sytuację, w której strony porozumienia roz dzielają między siebie poszczególne zadania, w  szczególności produkcję lub dystrybucję, lub nakładają na siebie wzajemnie ograniczenia w za kresie wykorzystywania wyników, w tym w odnie sieniu do pewnych obszarów, klientów lub dzie dzin zastosowań; specjalizacja ta obejmuje rów nież sytuację, w której tylko jedna strona zajmuje się produkcją i dystrybucją towarów objętych po rozumieniem w oparciu o wyłączną licencję udzie loną jej przez inne strony; 1

4) towar rynku niższego szczebla — towar sprzeda wany przez strony porozumienia specjalizacyjne go, do którego produkcji strony te używają towaru wytwarzanego w  ramach porozumienia specjali zacyjnego jako towaru wejściowego. Rozdział 2 Warunki wyłączenia §  3. 

1. Wyłączeniu podlegają, zawierane między dwoma lub więcej przedsiębiorcami:

1) porozumienia specjalizacyjne w sprawie: a) specjalizacji jednostronnej między przedsiębior cami działającymi na tym samym rynku towa rów — na mocy których jedna ze stron zobowią zuje się całkowicie lub częściowo do zaprzesta nia lub zaniechania produkcji określonych towa rów i  do nabywania ich od drugiej strony lub pozostałych stron, które zobowiązują się towary te produkować i dostarczać, b) specjalizacji wzajemnej między przedsiębiorca mi działającymi na tym samym rynku towarów — na mocy których strony zobowiązują się na zasadach wzajemności całkowicie lub częścio wo do zaprzestania lub zaniechania produkcji określonych, lecz różnych towarów, oraz zobo wiązują się do nabywania tych towarów od po zostałych stron porozumienia, które zgadzają się na ich produkowanie i dostarczanie, c) wspólnej produkcji — na mocy których strony zobowiązują się wspólnie produkować określo ne towary,

2) porozumienia badawczo-rozwojowe w sprawie: a) wspólnego prowadzenia działalności badaw czo-rozwojowej w odniesieniu do towarów lub procesów objętych porozumieniem oraz wspól nego wykorzystywania wyników tej działalnoś ci, b) wspólnego wykorzystywania wyników działal ności badawczo-rozwojowej w  odniesieniu do towarów lub procesów objętych porozumie niem, prowadzonej wspólnie w ramach porozu mienia zawartego wcześniej między tymi samy mi stronami, c) wspólnego prowadzenia działalności badawczo -rozwojowej w odniesieniu do towarów lub pro cesów objętych porozumieniem, z wyłączeniem wspólnego wykorzystywania wyników tej dzia łalności, d) prowadzenia opłacanej działalności badaw czo-rozwojowej w odniesieniu do towarów lub procesów objętych porozumieniem oraz wspól nego wykorzystywania wyników tej działal ności, e) wspólnego wykorzystywania wyników opłaca nej działalności badawczo-rozwojowej w odnie sieniu do towarów lub procesów objętych poro zumieniem w ramach porozumienia zawartego wcześniej między tymi samymi stronami, f) prowadzenia opłacanej działalności badawczo -rozwojowej w  odniesieniu do towarów lub procesów objętych porozumieniem, z wyłącze niem wspólnego wykorzystywania wyników tej działalności — o ile porozumienia te spełniają warunki określone w rozporządzeniu.

2. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się także do porozumień specjalizacyjnych i  badawczo -rozwojowych zawierających klauzule, które nie stano wią głównego przedmiotu tych porozumień, ale są bezpośrednio z nimi powiązane i są niezbędne do ich wykonywania, a dotyczą:

1) przeniesienia praw własności intelektualnej, w tym przemysłowej, lub udzielenia licencji na te prawa stronie lub stronom porozumienia lub pod miotowi utworzonemu przez strony w celu prowa dzenia wspólnej działalności badawczo-rozwojo wej, opłacanej działalności badawczo-rozwojowej lub wspólnego wykorzystywania wyników;

2) zobowiązania stron porozumienia do wyłącznej dostawy lub wyłącznego zakupu towarów obję tych specjalizacją;

3) zobowiązania stron porozumienia do zaprzestania samodzielnej sprzedaży towarów objętych specja lizacją, z  jednoczesnym ustanowieniem klauzuli o ich wspólnej dystrybucji;

4) określenia kierunków sprzedaży w  przypadku wspólnej dystrybucji;

5) ustalania cen pobieranych od bezpośrednich klientów w przypadku wspólnej dystrybucji; Dziennik Ustaw Nr 288 — 16755 — Poz. 16916) ustalania cen pobieranych od bezpośrednich klientów lub ustalania wysokości opłat licencyj nych pobieranych od bezpośrednich licencjobior ców, jeżeli wspólne wykorzystywanie wyników obejmuje wspólną dystrybucję towarów lub wspólne udzielanie licencji w  sposób, o  którym mowa w § 2 pkt 9 lit. a lub b;

7) uzgodnienia ilości towarów objętych specjalizacją w przypadku specjalizacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, lub ustalenia zdolności produkcyjnej i  wielkości produkcji w  przypadku specjalizacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c. §  4. 

1. Wyłączenie, o  którym mowa w  §  3 ust.  1 pkt 1 i ust. 2, stosuje się, jeżeli łączny udział stron po rozumienia specjalizacyjnego i ich grup kapitałowych w jakimkolwiek rynku właściwym nie przekracza 20% dla każdego z towarów objętych specjalizacją.

2. W  przypadku porozumień specjalizacyjnych, w  ramach których strony całkowicie lub częściowo wykorzystują na własne potrzeby towary wejściowe do wytwarzania towarów rynku niższego szczebla, ry nek właściwy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje ry nek właściwy towarów objętych specjalizacją, a także rynek właściwy towarów rynku niższego szczebla.

3. Jeżeli udział, o którym mowa w ust. 1:

1) nie przekracza 20%, ale po zawarciu porozumienia wzrasta powyżej tej wielkości, nie przekraczając jednak 25% — wyłączenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, stosuje się przez okres dwóch lat kalendarzowych następujących po upływie ro ku, w którym próg 20% został przekroczony po raz pierwszy;

2) nie przekracza 20%, ale po zawarciu porozumienia wzrasta powyżej 25% — wyłączenie, o którym mo wa w § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, stosuje się przez okres roku kalendarzowego następującego po upływie roku, w którym próg 25% został przekroczony po raz pierwszy.

4. Okres wyłączenia określony w ust. 3 nie może łącznie trwać dłużej niż dwa kolejne lata kalendarzo we. §  5. 

1. Wyłączenie, o  którym mowa w  §  3 ust.  1 pkt 2 lit. a—c i ust. 2, stosuje się, jeżeli łączny udział stron porozumienia badawczo-rozwojowego, będą cych konkurentami, i  ich grup kapitałowych w rynku właściwym nie przekracza 25%.

2. Wyłączenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. d—f i ust. 2, stosuje się, jeżeli łączny udział w rynku właściwym strony finansującej i jej grupy kapitałowej oraz wszystkich stron porozumienia badawczo-rozwo jowego, będących konkurentami, i  ich grup kapitało wych, z  którymi strona finansująca zawarła to poro zumienie w  odniesieniu do tych samych towarów lub procesów objętych porozumieniem, nie przekra cza 25%.

3. Jeżeli porozumienie zostało zawarte między przedsiębiorcami niebędącymi konkurentami, wyłą czenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, stosuje się przez okres prowadzenia działalności badawczo-roz wojowej, bez względu na łączny udział stron porozu mienia w rynku właściwym. Jeżeli wyniki działalności badawczo-rozwojowej są wspólnie wykorzystywane, wyłączenie ma zastosowanie przez dalsze siedem lat od dnia wprowadzenia do obrotu po raz pierwszy to warów lub procesów objętych porozumieniem.

4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, wy łączenie stosuje się nadal przez taki okres, w którym łączny udział stron porozumienia i  ich grup kapitało wych w  rynku właściwym nie przekracza 25% rynku właściwego dla każdego z towarów lub procesów ob jętych porozumieniem.

5. Jeżeli udział, o którym mowa w ust. 1 i 2:

1) nie przekracza 25%, ale po zawarciu porozumienia wzrasta powyżej tej wielkości, nie przekraczając jednak 30% — wyłączenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, stosuje się przez okres dwóch lat kalendarzowych następujących po upływie ro ku, w którym próg 25% został przekroczony po raz pierwszy;

2) nie przekracza 25%, ale po zawarciu porozumienia wzrasta powyżej 30% — wyłączenie, o którym mo wa w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, stosuje się przez okres roku kalendarzowego następującego po upływie roku, w którym próg 30% został przekroczony po raz pierwszy.

6. Okres wyłączenia określony w ust. 5 nie może łącznie trwać dłużej niż dwa kolejne lata kalendarzo we. § 6. 

1. Udział, o którym mowa w § 4 i 5, oblicza się na podstawie wartości sprzedaży, odnosząc się do da nych dotyczących roku kalendarzowego poprzedzają cego rok zawarcia porozumienia. Jeżeli dane dotyczą ce wartości sprzedaży nie są dostępne, udział przed siębiorców uczestniczących w  porozumieniu oblicza się na podstawie innych wiarygodnych informacji rynkowych, w tym informacji o ilości towarów będą cych przedmiotem sprzedaży.

2. Przy obliczaniu udziału, o którym mowa w § 4 i 5, nie uwzględnia się sprzedaży dokonywanej między przedsiębiorcami należącymi do jednej grupy kapita łowej.

Rozdział 3 Klauzule, których występowanie w porozumieniach specjalizacyjnych i badawczo-rozwojowych stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 ustawy § 

7. Wyłączenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, nie stosuje się do porozumień specjalizacyj nych, które bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub w powiązaniu z  innymi czynnikami zależnymi od stron, mają na celu:

1) ustalanie cen sprzedaży towarów objętych specja lizacją osobom trzecim;

2) ograniczanie produkcji lub sprzedaży towarów ob jętych specjalizacją;

3) podział rynków zbytu towarów objętych specjali zacją. Dziennik Ustaw Nr 288 — 16756 — Poz. 1691

§ 

8. Wyłączenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, nie stosuje się do porozumień badawczo-roz wojowych, które bezpośrednio lub pośrednio, samo dzielnie lub w powiązaniu z innymi czynnikami zależ nymi od stron, mają na celu:

1) ustalanie cen lub opłat w przypadku sprzedaży to warów objętych porozumieniem lub udzielania licencji na procesy objęte porozumieniem oso bom trzecim;

2) ograniczanie produkcji lub sprzedaży, z wyjątkiem: a) ustalania kierunków produkcji, jeżeli wspólne wykorzystywanie wyników obejmuje wspólne wytwarzanie towarów objętych porozumie niem, b) ustalania kierunków sprzedaży, jeżeli wspólne wykorzystywanie wyników obejmuje wspólną dystrybucję towarów lub wspólne udzielanie licencji w sposób, o którym mowa w § 2 pkt 9 lit. a i b, c) specjalizacji w zakresie wykorzystywania wyni ków, d) ograniczania swobody stron do wytwarzania, sprzedaży lub przenoszenia praw do towarów lub procesów lub też udzielenia licencji na to wary lub procesy, które konkurują z  towarami lub procesami objętymi porozumieniami w okresie, w którym strony zgodziły się wspól nie wykorzystywać wyniki;

3) ograniczanie obszarów lub wyznaczanie klientów, na których lub którym strony mogą pasywnie sprzedawać towary objęte porozumieniem lub udzielać licencji na procesy objęte porozumie niem, z  wyjątkiem wymogu udzielania drugiej stronie wyłącznej licencji na wykorzystywanie wy ników;

4) wyeliminowanie lub ograniczanie aktywnej sprze daży towarów lub procesów objętych porozumie niem na takich obszarach lub takim klientom, któ rych nie przydzielono na wyłączność jednej ze stron w ramach specjalizacji w zakresie wykorzy stywania wyników;

5) zobowiązanie stron do odmowy zaspokojenia po pytu ze strony klientów na obszarach przydzielo nych stronom porozumienia lub ze strony klien tów w  inny sposób rozdzielonych między strony w ramach specjalizacji w zakresie wykorzystywa nia wyników, którzy wprowadzaliby do obrotu to wary objęte porozumieniem na innych obszarach;

6) utrudnianie nabywcom, w  tym odsprzedawcom, uzyskania towarów objętych porozumieniem od innych odsprzedawców;

7) ograniczanie swobody uczestnictwa stron porozu mienia w prowadzeniu działalności badawczo-roz wojowej samodzielnie lub we współpracy z  oso bami trzecimi w innej dziedzinie niż objęta porozu mieniem lub po zakończeniu wspólnej działalności badawczo-rozwojowej lub opłacanej działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie, której działal ność dotyczy, lub pokrewnej;

8) zakaz podważania, po zakończeniu działalności badawczo-rozwojowej, ważności praw własności intelektualnej, w tym przemysłowej, którymi stro ny porozumienia dysponują, istotnych dla tej dzia łalności;

9) zakaz podważania, po wygaśnięciu porozumienia badawczo-rozwojowego, ważności praw własnoś ci intelektualnej, w  tym przemysłowej, którymi strony porozumienia dysponują, chroniących wy niki działalności badawczo-rozwojowej;

10) zobowiązanie do nieudzielania osobom trzecim licencji na wytwarzanie towarów objętych porozu mieniem lub zastosowanie procesów objętych po rozumieniem, z wyjątkiem przypadku, gdy porozu mienie przewiduje wykorzystywanie wyników działalności badawczo-rozwojowej lub opłacanej działalności badawczo-rozwojowej przez przynaj mniej jedną ze stron w stosunku do osób trzecich. Rozdział 4 Klauzule, których występowania w porozumieniach badawczo-rozwojowych nie uznaje się za naruszenie art. 6 ust. 1 ustawy § 

9. Wyłączenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, stosuje się, jeżeli:

1) wszystkie strony porozumienia mają pełny dostęp do ostatecznych wyników wspólnej działalności badawczo-rozwojowej lub opłacanej działalności badawczo-rozwojowej, w  szczególności do wszystkich wynikających z  tej działalności praw własności intelektualnej, w tym przemysłowej, lub stanowiących know-how, do celów dalszych ba dań i wykorzystywania ich wyników, od momentu gdy ostateczne wyniki są dostępne, przy czym: a) dopuszczalne jest ograniczenie dostępu stron do wyników w celu ich wykorzystania, w szcze gólności w  przypadku specjalizacji w  zakresie wykorzystywania wyników, b) strony, które prowadzą działalność badawczo -rozwojową na zasadach komercyjnych, dla któ rych wykorzystywanie wyników nie stanowi głównego przedmiotu ich działalności, mogą wyrazić zgodę na ograniczenie wykorzystywa nia wyników tylko do celów dalszych badań, c) porozumienie badawczo-rozwojowe może prze widywać wzajemną rekompensatę stron za otrzymanie dostępu do wyników na potrzeby dalszych badań lub wykorzystywania tych wyni ków, jednak rekompensata nie może być na tyle wysoka, aby skutecznie utrudniała taki dostęp;

2) każda ze stron porozumienia ma dostęp do wszel kiego, istniejącego wcześniej know-how innych stron, niezbędnego do wykorzystywania wyników działalności badawczo-rozwojowej lub opłacanej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli porozu mienie przewiduje wyłącznie wspólne prowadze nie działalności badawczo-rozwojowej lub opłaca nej działalności badawczo-rozwojowej; porozu mienie badawczo-rozwojowe może przewidywać wzajemną rekompensatę stron za otrzymanie do Dziennik Ustaw Nr 288 — 16757 — Poz. 1691

stępu do już istniejącego know-how, jednak re kompensata nie może być na tyle wysoka, aby skutecznie utrudniała taki dostęp;

3) wspólne wykorzystywanie wyników działalności badawczo-rozwojowej lub opłacanej działalności badawczo-rozwojowej dotyczy wyłącznie wyni ków chronionych przez prawa własności intelektu alnej, w  tym przemysłowej, lub stanowiących know-how, o  ile wyniki te są decydujące dla wy twarzania towarów lub procesów objętych poro zumieniem;

4) od przedsiębiorców zobowiązanych, w  ramach specjalizacji w  zakresie wykorzystywania wyni ków, do wytwarzania towarów objętych porozu mieniem wymaga się realizacji zamówień innych stron porozumienia na dostawy tych towarów, z  wyjątkiem sytuacji, gdy porozumienie badaw czo-rozwojowe przewiduje również wspólną dys trybucję w  sposób, o  którym mowa w  §  2 pkt  9 lit. a i b, lub gdy strony uzgodniły, że dystrybucję towarów objętych porozumieniem może prowa dzić tylko strona wytwarzająca te towary. Rozdział 5 Przepis przejściowy i przepisy końcowe § 

10. Do porozumień specjalizacyjnych i  badaw czo-rozwojowych podlegających wyłączeniu na pod stawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listo pada 2007 r. w sprawie wyłączenia określonych poro zumień specjalizacyjnych i  badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. Nr 230, poz. 1692), niespełniających warunków wyłączenia określonych w niniejszym rozporządzeniu, stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu dostoso wania tych porozumień do przepisów niniejszego roz porządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r. § 1

1. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grud nia 2023 r. §  1

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-12-29
Data wydania: 2011-12-13
Data wejścia w życie: 2012-01-01
Data obowiązywania: 2012-01-01
Data wygaśnięcia: 2023-12-31
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1691