Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1719

Dziennik Ustaw Nr 292 — 17040 — Poz. 1719 1719 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 9 wrześ nia 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z  2010  r. Nr  101, poz.  649, Nr  149, poz.  996 i Nr 229, poz. 149

6) zarządza się, co następuje:

§1. W  rozporządzeniu Ministra Finansów z  dnia 16 grudnia 2008  r. w  sprawie sposobu pobierania i  zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 234, poz. 157

7) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „

6) identyfikator podatkowy NIP lub identyfikator podatkowy numer PESEL (jeżeli podatnik go posiada);”;

2) załączniki nr  1 i  2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§2. Do wyczerpania nakładów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r., mogą być stosowane druki formularzy deklaracji, których wzory zostały określone w załącznikach nr 1 i 2 do zmienianego roz porządzenia, w  brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§3. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r. Minister Finansów: wz. L. Kotecki

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo rządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mini stra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481). Dziennik Ustaw Nr 292 — 17041 — Poz. 1719 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. (poz. 1719) Załącznik nr 1 Dziennik Ustaw Nr 292 — 17042 — Poz. 1719 Dziennik Ustaw Nr 292 — 17043 — Poz. 1719 Dziennik Ustaw Nr 292 — 17044 — Poz. 1719 Dziennik Ustaw Nr 292 — 17045 — Poz. 1719 Załącznik nr 2

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2011-12-30
Data wydania: 2011-12-20
Data wejścia w życie: 2012-01-01
Data obowiązywania: 2012-01-01
Uwagi: Objęte tekstem jednolitym z dniem 6 lutego 2013 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 17

9) z wyjątkiem par. 2
Organ wydający: MIN. FINANSÓW
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1719