Dz.U. 2011 nr 294 poz. 1737

Dziennik Ustaw Nr 294 — 17172 — Poz. 1737

1737 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1) z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach Na podstawie art.  76 ust.  1 pkt  3 ustawy z  dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 

1. W  rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopusz czeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w  tych sprawach (Dz.  U. z  2007  r. Nr  137, poz.  968, z  2009  r. Nr  121, poz.  1003 oraz z  2011  r. Nr  36, poz. 18

2) w załączniku nr 1 wprowadza się następują ce zmiany:

1) w § 1: a) w ust. 1: — w  pkt  1 wprowadzenie do wyliczenia otrzy muje brzmienie: „przyjmuje wniosek o  rejestrację pojazdu z dołączonymi dokumentami, o których mo wa w art. 72 ustawy, uwzględniając warunki określone w rozporządzeniu o rejestracji po jazdów i  sprawdzając zgodność zawartych w nich danych dotyczących:”, — pkt 4 otrzymuje brzmienie: „

4) dokonuje niezwłocznie czasowej rejestra cji pojazdu z urzędu zgodnie z § 2 ust. 1 i  2, uwzględniając możliwość dokonania warunkowo czasowej rejestracji pojazdu z  urzędu, zgodnie z  art.  74 ust. 2a i  2b ustawy;”, — po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu: „8a) przyjmuje dokumenty, o  których mowa w  art.  72 ust.  1 pkt  6, 6a i  8 ustawy, w  przypadku złożenia przez właściciela pojazdu oświadczenia, o  którym mowa w  art.  74 ust. 2b ustawy, i  dokonania przez organ warunkowo czasowej reje stracji pojazdu z urzędu; 8b) wzywa pisemnie właściciela pojazdu niezwłocznie po upływie terminu, o któ rym mowa w  art.  74 ust.  3 ustawy, do zwrotu: a) pozwolenia czasowego i  tablic reje stracyjnych w przypadku czasowej re jestracji pojazdu z  urzędu, a  w  przy padku dokonania warunkowo czaso wej rejestracji pojazdu z urzędu, rów nież do uzupełnienia dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6, 6a i 8 ustawy, b) pozwolenia czasowego i  tymczaso wych tablic rejestracyjnych w  przy padkach czasowej rejestracji pojazdu, o  której mowa w  art.  74 ust.  2 pkt  2 lit. b i c ustawy;”, b) po ust. 1d dodaje się ust. 1e w brzmieniu: „1e. W  przypadku, o  którym mowa w  ust.  1 pkt 8b, organ rejestrujący informuje właści ciela pojazdu, że: a) niespełnienie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, wymagań, o któ rych mowa w ust. 8b lit. a, powoduje za wiadomienie przez organ rejestrujący niezwłocznie właściwego organu podat kowego lub celnego, b) nie wymaga się zwrotu tablic rejestracyj nych w  przypadku czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, jeżeli właściciel pojaz du zwróci pozwolenie czasowe i uzupeł ni wskazane dokumenty oraz odbierze wystawiony dowód rejestracyjny, kartę pojazdu i decyzję o rejestracji pojazdu.”;

2) w § 2 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmie niu: „1a) w przypadku złożenia przez właściciela pojaz du oświadczenia, o  którym mowa w  art.  74 ust. 2b ustawy, zamieszcza na tym oświad czeniu adnotację o treści: „Dokonano warun kowo czasowej rejestracji pojazdu z  urzędu, Nr rej. …, data … .”;”;

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie §  1 ust.  2 pkt  3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegóło wego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2005  r. Nr  109, poz.  925, Nr  175, poz.  1462, Nr  179, poz.  1486 i  Nr  180, poz.  1494 i  1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz.  845 i  Nr  176, poz.  1238, z  2008  r. Nr  37, poz.  214, Nr  100, poz.  649, Nr  163, poz.  1015, Nr  209, poz.  1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz.  1573 i  1574, z  2009  r. Nr  3, poz.  11, Nr  18, poz.  97, Nr  79, poz.  663, Nr  91, poz.  739, Nr  92, poz.  753, Nr  97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz.  1013, Nr  152, poz.  1018, Nr  182, poz.  1228, Nr  219, poz.  1443, Nr  225, poz.  1466 i  Nr  257, poz.  1726 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr  106, poz.  622, Nr  171, poz.  1016, Nr  204, poz.  1195, Nr  205, poz.  1210, Nr  208, poz.  1240 i  1241, Nr  222, poz. 1321, Nr 227, poz. 1367, Nr 244, poz. 1454 i Nr 291, poz. 1707. Dziennik Ustaw Nr 294 — 17173 — Poz. 17373) w § 6 po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu: „8a) zwraca unieważniony dowód rejestracyjny, na wniosek właściciela pojazdu, który wystę puje do innego organu rejestrującego o  po wtórną rejestrację pojazdu, o  którym mowa w art. 79 ust. 4 pkt 1, 4 i 5 ustawy; 8b) wykonuje przed zwrotem kopię unieważnio nego dowodu rejestracyjnego, o którym mo wa w pkt 8 i 8a, i dokonuje na niej adnotacji o  treści: „Dokonano zwrotu unieważnionego dowodu rejestracyjnego, data … .”;”;

4) w § 11 w ust. 2 w pkt 30: a) lit. w otrzymuje brzmienie: „w) „VAT — …” — wpisując właściwy pkt od 1 do 4 — dotyczy pojazdów spełniających wy magania określone odpowiednio w art. 86a ust.  2 pkt  1—4 ustawy z  dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054),”, b) po lit. z dodaje się lit. za—zc w brzmieniu: „za) „PIT — …” — wpisując właściwą lit. od a do d — dotyczy pojazdów spełniających wymagania określone odpowiednio w  art.  5a pkt  19a lit.  a—d ustawy z  dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.  U. z  2010  r. Nr  51, poz. 307, z późn. zm.3)), zb) „CIT — …” — wpisując właściwą lit. od a do d — dotyczy pojazdów spełniających wymagania określone odpowiednio w art. 4a pkt 9a lit. a—d ustawy z dnia 15 lu tego 1992  r. o  podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.  U. z  2011  r. Nr  74, poz. 397, z późn. zm.4)), zc) „Zarejestrowano warunkowo” — wpisując w pozwoleniu czasowym, jeżeli organ reje strujący dokonuje warunkowo czasowej re jestracji pojazdu z  urzędu na podstawie art. 74 ust. 2a i 2b ustawy.”. § 

2. Do dnia 31 grudnia 2012  r. adnotacje: „VAT — …”, „PIT — …” oraz „CIT — …” w dowodzie reje stracyjnym są dokonywane poprzez wpisanie w rub ryce „ADNOTACJE URZĘDOWE” skrótu:

1) „VAT — …” oraz odpowiedniego pkt od 1 do 4, dla pojazdów spełniających wymagania określone w art. 3 ust. 2 pkt 1—4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010  r. o  zmianie ustawy o podatku od towarów i  usług oraz ustawy o  transporcie drogowym (Dz.  U. Nr  247, poz.  1652 oraz z  2011  r. Nr  102, poz. 585);

2) „PIT — …”, „CIT — …” oraz odpowiedniego pkt od 1 do 4, dla pojazdów spełniających wymagania określone w  art.  7 ust.  1 pkt  1—4 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunko wości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 102, poz. 585). § 

3. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządze nia stosuje się przepisy dotychczasowe. § 

4. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem § 1 pkt 4:

1) lit. a,

2) lit. b — w zakresie § 11 ust. 2 pkt 30 lit. za i zb roz porządzenia, o którym mowa w § 1 — które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2010  r. Nr  57, poz.  352, Nr  75, poz.  473, Nr  105, poz.  655, Nr  149, poz.  996, Nr  182, poz.  1228, Nr  219, poz.  1442, Nr  226, poz.  1475 i  1478 i Nr 257, poz. 1725 i 1726 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 84, poz. 455, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz.  622, Nr  120, poz.  690, Nr  131, poz.  764, Nr  149, poz.  887, Nr  168, poz.  1006, Nr  178, poz.  1059, Nr  197, poz. 1170, Nr 205, poz. 1202 i 1203 i Nr 234, poz. 1391.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2011  r. Nr  102, poz.  585, Nr  106, poz.  622, Nr  134, poz.  781, Nr  178, poz.  1059, Nr  205, poz. 1202 i Nr 234, poz. 1389 i 1391.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-12-30
Data wydania: 2011-12-27
Data wejścia w życie: 2012-01-01
Data obowiązywania: 2012-01-01
Uwagi: Par. 1 pkt 4 lit. a, lit. b w zakresie par. 11 ust. 2 pkt 30 lit. za i zb rozporządzenia, o którym mowa w par. 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
Organ wydający: MIN. TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 294 poz. 1737