Dz.U. 2011 nr 295 poz. 1745

Dziennik Ustaw Nr 295 — 17258 — Poz. 1745

1745 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych Na podstawie art.  16 ustawy z  dnia 21 listopada 2008  r. o  emeryturach kapitałowych (Dz.  U. Nr  228, poz. 1507, z 2010 r. Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 39

8) zarządza się, co nastę puje: § 

1. Rozporządzenie określa termin i sposób:

1) zawiadamiania przez Zakład Ubezpieczeń Społecz nych, zwany dalej „Zakładem”, otwartego fundu szu emerytalnego o: a) złożeniu wniosku o ustalenie prawa do okreso wej emerytury kapitałowej lub o  miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytu ra kapitałowa, b) złożeniu wniosku o ponowne ustalenie wysoko ści okresowej emerytury kapitałowej, c) wysokości okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym;

2) zawiadamiania przez otwarty fundusz emerytalny Zakładu o: a) kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego, b) wyczerpaniu się środków zgromadzonych na ra chunku członka otwartego funduszu emerytal nego, c) kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego niż szej od wysokości okresowej emerytury kapita łowej wypłacanej w  części obliczonej ze środ ków zgromadzonych w  otwartym funduszu emerytalnym;

3) przekazywania przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu środków na wypłatę okresowych eme rytur kapitałowych na odrębny rachunek bankowy;

4) przekazywania środków zgromadzonych na ra chunku członka otwartego funduszu emerytalne go na rachunek funduszu emerytalnego;

5) dokonywania rozliczeń między Zakładem a otwar tym funduszem emerytalnym w  przypadku nie przekazania przez otwarty fundusz emerytalny środków na wypłatę okresowych emerytur kapita łowych albo przekazania ich w niepełnej wysoko ści, w tym wzór pełnomocnictwa do dysponowa nia rachunkiem bankowym otwartego funduszu emerytalnego, a  także w razie nienależnie pobra nych przez Zakład środków z otwartego funduszu emerytalnego. § 

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dniu ro boczym, należy przez to rozumieć dzień roboczy z wy łączeniem sobót. § 

3. Zakład zawiadamia otwarty fundusz emerytal ny o:

1) złożeniu wniosku o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej, jeżeli wniosek ten został złożony w miesiącu osiągnięcia wieku emerytalne go lub w miesiącach następnych, oraz o miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytu ra kapitałowa,

2) miesiącu, od którego zostanie przyznana okreso wa emerytura kapitałowa, jeżeli: a) wniosek o okresową emeryturę kapitałową zo stał złożony przed osiągnięciem wieku emery talnego albo b) postępowanie o okresową emeryturę kapitało wą zostało wszczęte z urzędu,

3) złożeniu wniosku o ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej, w tym o miesią cu, od którego zostanie ustalona okresowa emery tura kapitałowa w nowej wysokości — w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzy mania wniosku przez właściwą terenową jednostkę organizacyjną Zakładu albo od pierwszego dnia mie siąca, od którego zostanie przyznana przez tę jed nostkę okresowa emerytura kapitałowa. § 

4. Otwarty fundusz emerytalny informuje Zakład o kwocie środków zgromadzonych na rachunku człon ka otwartego funduszu emerytalnego, w  terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 3. § 

5. Zakład zawiadamia otwarty fundusz emerytal ny o  wysokości okresowej emerytury kapitałowej w  części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, w terminie 3 dni roboczych od dnia ustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej. §  6. 

1. Otwarty fundusz emerytalny przekazuje środki na pierwszą wypłatę okresowej emerytury ka pitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzo nych w otwartym funduszu emerytalnym, po ustale niu prawa i  wysokości tej emerytury, na wskazany odrębny rachunek bankowy Zakładu, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, o  którym mowa w § 5.

2. Otwarty fundusz emerytalny informuje Zakład o kwocie środków zgromadzonych na rachunku człon ka podlegających przekazaniu na fundusz emerytalny, w  terminie 3 dni roboczych od otrzymania zawiado mienia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych. Dziennik Ustaw Nr 295 — 17259 — Poz. 1745

§ 

7. Zakład pomniejsza kwotę składek odprowa dzanych do otwartego funduszu emerytalnego o kwo tę środków podlegających przekazaniu na fundusz emerytalny, o której mowa w § 6 ust. 2, w najbliższym terminie odprowadzania składek z  dniem, w  którym decyzja, z której wynika nieustalenie prawa do okreso wej emerytury kapitałowej, stała się ostateczna. § 

8. Otwarty fundusz emerytalny przekazuje na wskazany odrębny rachunek bankowy Zakładu środki na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych w czę ści obliczonej ze środków zgromadzonych w  otwar tym funduszu emerytalnym, w  terminie 3 dni robo czych od dnia otrzymania z Zakładu informacji o kwo tach okresowych emerytur kapitałowych wypłacanych emerytom, nie później niż:

1) w  drugiej sesji międzybankowego systemu elek tronicznego ELIXIR w  Krajowej Izbie Rozliczenio wej S.A. albo

2) do godziny 1400 za pośrednictwem systemu SORBNET obsługującego rachunki bankowe pro wadzone w  Centrali Narodowego Banku Polskie go. § 9. 

1. Otwarty fundusz emerytalny wraz z przeka zaniem środków na wypłatę okresowej emerytury ka pitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzo nych w otwartym funduszu emerytalnym zawiadamia Zakład, że w wyniku przekazania tych środków na ra chunku członka otwartego funduszu emerytalnego:

1) nastąpiło wyczerpanie się środków albo

2) pozostały środki w  kwocie niższej od wysokości okresowej emerytury kapitałowej wypłacanej w  części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym.

2. Otwarty fundusz emerytalny w terminie, o któ rym mowa w § 8, zawiadamia Zakład o:

1) nieprzekazaniu środków na wypłatę okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środ ków zgromadzonych w otwartym funduszu eme rytalnym z  powodu wyczerpania się środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego albo

2) przekazaniu środków w wysokości niższej niż kwo ta okresowej emerytury kapitałowej w części obli czonej ze środków zgromadzonych w  otwartym funduszu emerytalnym, z  powodu niższej kwoty środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego. § 10. 

1. W przypadku nieprzekazania lub przekaza nia przez otwarty fundusz emerytalny środków na wy płatę okresowej emerytury kapitałowej w części obli czonej ze środków zgromadzonych w otwartym fun duszu emerytalnym w niepełnej wysokości, wynikają cej z zawiadomienia, o którym mowa w § 5, informa cji, o której mowa w § 8, lub zawiadomień, o których mowa w § 9 ust. 2, Zakład w terminie 2 dni roboczych od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1 lub §  8, obciąża z  tytułu tej wierzytelności rachunek bankowy otwartego funduszu emerytalnego.

2. W  przypadku nienależnego pobrania środków z rachunku bankowego otwartego funduszu emerytal nego, o którym mowa w ust. 1, Zakład zwraca kwotę nienależnie pobranych środków wraz z  odsetkami w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o  jej nienależnym pobraniu. §  1

1. Informacje między Zakładem i  otwartymi funduszami emerytalnymi przekazywane są w formie elektronicznej. § 1

2. Wzór pełnomocnictwa do dysponowania ra chunkiem bankowym otwartego funduszu emerytal nego jest określony w załączniku do rozporządzenia. § 1

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1) Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności do tyczących okresowych emerytur kapitałowych (Dz. U. Nr 6, poz. 34), które utraciło moc z dniem 2 listopada 2011 r. na podstawie art.  30 pkt  2 ustawy z  dnia 25 marca 2011  r. o  zmianie niektórych ustaw związanych z  funkcjonowa niem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz.  U. Nr  75, poz. 398 i Nr 199, poz. 1175). Dziennik Ustaw Nr 295 — 17260 — Poz. 1745

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. (poz. 1745) WZÓR 3(â1202&1,&7:2 ’2 ‘<63212:$1,$ 5$&+81.,(0 %$1.2:<0 27:$57(*2 )81'86=8 (0(5<7$/1(*2 ........................., dnia ................. (miejscowoĞü) (data) ...................................................................................................................................................................... (nazwa otwartego funduszu emerytalnego - mocodawcy) z siedzibą w ................................................................................................................................................., (adres siedziby otwartego funduszu emerytalnego - mocodawcy) reprezentowany przez: ................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................... na podstawie art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopDGD  U R HPHU\WXUDFK NDSLWDãRZ\FK (Dz. U. Nr 228, poz. 1507, z póĨn. zm.), XG]LHOD SHãQRPRFQLFWZD =DNãDGRZL 8EH]SLHF]HĔ 6SRãHF]Q\FK ] VLHG]LEą Z ...................................................................................................................................., DGUHV VLHG]LE\ =DNãDGX 8EH]SLHF]HĔ 6SRãHF]Q\FK do kaĪdorazowego obciąĪenia rachunku bankowego nr .............................................................. prowadzonego w Banku ..........................................................................., w formie przelewu bankowego, kwotą ĞURGNyZ QD Z\SãDWĊ RNUHVRZHM HPHU\WXU\ NDSLWDãRZHM Z F]ĊĞci obliczonej ze Ğrodków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym w przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. R HPHU\WXUDFK NDSLWDãRZ\FK JednoczeĞnie zobowiązujemy siĊ GR QLHXVWDQDZLDQLD LQQ\FK SHãQRPRFQLNyZ XSRZDĪnionych do dysponowania tym samym rachunkiem w zakresie okreĞORQ\P QLQLHMV]\P SHãQRPRFQLFWZHP ......................................... ...................................... SRGSLV F]ãRQND ]DU]ądu) SRGSLV F]ãRQND ]DU]ądu) Przyjmujemy do wiadomoĞci i stosowania upowaĪQLHQLH ]ãRĪone przez .................................................... do wysokoĞci salda rachunku nr ..................................................................... ............................., dnia ....................... ................................................................................................ (miejscowoĞü) (data) (za bank prowadzący rachunek bankowy otwartego funduszu emerytalnego - mocodawcy)

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-12-31
Data wydania: 2011-12-23
Data wejścia w życie: 2012-01-15
Data obowiązywania: 2012-01-15
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 295 poz. 1745