Dz.U. 2011 nr 295 poz. 1747

Dziennik Ustaw Nr 295 — 17262 — Poz. 1747

1747 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie Na podstawie art.  109 ust.  11 ustawy z  dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu cjach rynku pracy (Dz.  U. z  2008  r. Nr  69, poz.  415, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 

1. W  rozporządzeniu Rady Ministrów z  dnia 17  lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 123, poz. 101

9) wprowa dza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „

1) w pkt 1, 9—14, 16—25, 41, 48, 51 i 52 — do tyczących finansowania programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej;”, b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „

3. Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w  roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie okreś lonych w  art.  108 ust.  1 pkt  15, 26, 40 i  44 ustawy, realizowanych przez samorządy województw i  powiatów, są przekazywane przez ministra w wysokości faktycznych po trzeb.

4. W kwocie środków Funduszu Pracy na finan sowanie zadań w województwie wymienio nych w ust. 1 pkt 1 udział środków będących w  dyspozycji samorządu województwa z  przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z  Europejskiego Fun duszu Społecznego wynosi 35%, z zastrzeże niem ust. 4a.”, c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: „4a. Udział środków Funduszu Pracy, o którym mowa w ust. 4, może zostać zmniejszony, jeżeli minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, nie później niż do dnia uchwalenia przez Sejm ustawy budżeto wej, poinformuje na piśmie ministra o bra ku możliwości przeznaczenia tych środków na realizację projektów współfinansowa nych z Europejskiego Funduszu Społeczne go w roku budżetowym w województwie. 4b. Kwota środków Funduszu Pracy na finan sowanie zadań w  województwie wymie nionych w  ust.  1 pkt  1 pomniejszona o  udział środków będących w  dyspozycji samorządu województwa z  przeznacze niem na realizację projektów współfinan sowanych z Europejskiego Funduszu Spo łecznego jest dzielona pomiędzy samorzą dy powiatowe na zasadach określonych w art. 109 ust. 8 ustawy.”;

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: „§ 2a. 

1. Kwota środków Funduszu Pracy określo na w § 2 ust. 4 i 4a, będąca w dyspozycji samorządu województwa z  przeznacze niem na realizację projektów współfinan sowanych z  Europejskiego Funduszu Społecznego, jest dzielona pomiędzy sa morządy powiatowe w okresie 3 miesięcy od dnia uzyskania od ministra zawiado mienia na piśmie o jej wysokości.

2. Kwota środków Funduszu Pracy określo na w  §  2 ust. 4b, z  przeznaczeniem na finansowanie w województwie zadań wy mienionych w  ust.  1 pkt  1, jest dzielona pomiędzy samorządy powiatowe w okre sie 21 dni od dnia uzyskania od ministra zawiadomienia na piśmie o jej wysokości.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 

6. Ustalenie według algorytmu kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie wymienionych w § 2 ust. 1 pkt  1 i  2 oraz ust.  2 pkt  1 jest dokonywane na podstawie zatwierdzonego przez ministra planu Funduszu Pracy określającego kwoty środków na finansowanie zadań przez samo rządy województw, samorządy powiatów, Ochotnicze Hufce Pracy, wojewodów oraz ministra.”;

4) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Marszałek województwa, w  terminie 7 dni od dokonania podziału, o  którym mowa w  §  2a ust. 1 i 2, zawiadamia na piśmie ministra o wy sokości kwot środków Funduszu Pracy ustalo nych według kryteriów przyjętych przez sejmik województwa na finansowanie zadań realizo wanych przez samorządy powiatowe. Do za wiadomienia dołącza się kryteria podziału tych kwot przyjęte przez sejmik województwa.”;

5) w § 8 ust. 2—4 otrzymują brzmienie: „

2. Minister może, z  własnej inicjatywy lub na wniosek marszałka województwa przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dodat kowe kwoty środków Funduszu Pracy w szcze

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2008  r. Nr  70, poz.  416, Nr  134, poz.  850, Nr  171, poz.  1056, Nr  216, poz.  1367 i  Nr  237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz.  742, Nr  97, poz.  800, Nr  115, poz.  964, Nr  125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz.  1725 i  1726 oraz z  2011  r. Nr  45, poz.  235, Nr  106, poz.  622, Nr  171, poz.  1016, Nr  205, poz.  1206 i  1211 i Nr 291, poz. 1707. Dziennik Ustaw Nr 295 — 17263 — Poz. 1747

gólności dla samorządów powiatów na realiza cję programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i  aktywizacji zawodowej.

3. Minister, na wniosek starosty (prezydenta mia sta), może przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dodatkowe kwoty środków Fun duszu Pracy na realizację programów specjal nych i projektów pilotażowych.

4. Minister może, z  własnej inicjatywy lub na wniosek starosty (prezydenta miasta) zaopinio wany przez marszałka województwa, przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dodat kowe kwoty środków Funduszu Pracy na finan sowanie innych fakultatywnych zadań wymie nionych w § 2 ust. 1 pkt 2.”;

6) uchyla się § 10;

7) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu: „§ 12a. Na złożony w terminie do dnia 30 września wniosek starosty (prezydenta miasta), za opiniowany przez marszałka wojewódz twa, minister może wyrazić zgodę na zwiększenie kwoty środków ustalonej dla samorządu powiatu na realizację zadań, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, o część kwoty środków ustalonej dla samorządu powiatu na realizację zadań, o których mo wa w § 2 ust. 1 pkt 2, jeżeli jej wykorzysta nie w  danym roku budżetowym nie jest możliwe lub byłoby nieefektywne.”;

8) § 14 otrzymuje brzmienie: „§ 14. 

1. W  przypadku przekazania w  ciągu roku budżetowego na rachunek dysponenta Funduszu Pracy środków, które nie były przewidziane w  planowanych przycho dach tego Funduszu, lub gdy faktyczne przychody są większe od planowanych, środki te zwiększają kwotę rezerwy, o któ rej mowa w § 8 ust. 1.

2. Środki, o  których mowa w  ust.  1, mogą zostać wydatkowane na zasadach okreś lonych w § 8 ust. 2—5 po spełnieniu wy mogów określonych w  art.  29 ust.  12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finan sach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)).”. § 

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.  1020, Nr 238, poz.  1578 i Nr 257, poz.  1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-12-31
Data wydania: 2011-12-27
Data wejścia w życie: 2012-01-01
Data obowiązywania: 2012-01-01
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 295 poz. 1747