Dz.U. 2011 nr 299 poz. 1773

Dziennik Ustaw Nr 299 — 17463 — Poz. 1773

Na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997  r. o  Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa:

1) warunki organizacyjno-techniczne dotyczące: a) formy wniosków i dokumentów oraz ich składa nia do sądów rejestrowych drogą elektroniczną na podstawie art.  6943 § 3 ustawy z  dnia 17  listopada 1964  r. — Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.2)), b) formy wniosków o  wydanie odpisów, wycią gów, zaświadczeń i  udzielenie informacji oraz ich składania do Centralnej Informacji Krajowe go Rejestru Sądowego, zwanej dalej „Centralną Informacją”, drogą elektroniczną, c) formy wniosków o  udostępnienie kopii doku mentów z  elektronicznego katalogu dokumen tów spółek oraz ich składania do Centralnej In formacji drogą elektroniczną, d) formy orzeczeń doręczanych wnioskodawcom drogą elektroniczną przez sądy rejestrowe; e) formy odpisów, wyciągów, zaświadczeń i infor macji doręczanych przez Centralną Informację drogą elektroniczną, f) formy kopii dokumentów z elektronicznego ka talogu dokumentów spółek doręczanych przez Centralną Informację drogą elektroniczną;

2) sposób posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej. § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie się przez to ustawę z  dnia 20 sierpnia 1997  r. o  Krajowym Rejestrze Sądo wym, zwaną dalej „ustawą”;

2) katalogu — rozumie się przez to elektroniczny ka talog dokumentów spółek określony w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy;

3) podpisie elektronicznym — rozumie się przez to bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfika tu zgodnie z  ustawą z  dnia 18 września 2001  r. o podpisie elektronicznym (Dz. U Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3)); 1773 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 888, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 53, poz. 434 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 142, poz. 828, Nr 144, poz. 851 i Nr 232, poz. 1378.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854, Nr 149, poz. 887, Nr 224, poz. 1342, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1391.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622. Dziennik Ustaw Nr 299 — 17464 — Poz. 17734) zarejestrowanym użytkowniku — rozumie się przez to osobę, której został przydzielony unikalny adres internetowy powiązany z  niepowtarzalną nazwą i hasłem oraz ważnym kwalifikowanym cer tyfikatem użytkownika;

5) systemie teleinformatycznym — rozumie się przez to system teleinformatyczny w  rozumieniu art.  2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.4)). § 3. 1. Składanie wniosków i dokumentów, o któ rych mowa w § 1 pkt 1 lit. a—c, może być dokonane jedynie za pośrednictwem systemu teleinformatyczne go przez zarejestrowanego użytkownika. W przypadku wniosków składanych do sądów rejestrowych zareje strowanym użytkownikiem powinna być osoba upraw niona do występowania w imieniu wnioskodawcy. 2.  Adres systemu teleinformatycznego jest do stępny na stronach podmiotowych Ministerstwa Sprawiedliwości w Biuletynie Informacji Publicznej. § 4. Wnioski, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a—c, wraz z załącznikami wypełnia się na urzędowych for mularzach dostępnych pod adresem określonym w § 3 ust. 2 i opatruje podpisem elektronicznym. § 5.  Dokumenty dołączone do wniosków, o  któ rych mowa w § 1 pkt 1, składa się w jednym z forma tów wskazanych w przepisach o minimalnych wyma ganiach dla systemów teleinformatycznych i opatruje się podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do ich podpisania. § 6. 

1. Odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z rejestru, orzeczenia oraz zarządzenia i inne pisma są dowe są doręczane drogą elektroniczną w  formacie pdf i opatrzone podpisem elektronicznym uprawnio nego pracownika Centralnej Informacji bądź sądu re jestrowego.

2. W sprawach o wpis spółki, której umowę zawar to przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograni czoną odpowiedzialnością udostępnianego w  syste mie teleinformatycznym, orzeczenia oraz zarządzenia i  inne pisma sądowe doręczane drogą elektroniczną mogą być opatrzone przez pracownika sądu podpi sem elektronicznym, o  którym mowa w  art.  3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektro nicznym, złożonym w systemie teleinformatycznym. § 7. Kopie dokumentów z katalogu są przesyłane w postaci, w jakiej zostały złożone i opatrzone podpi sem elektronicznym uprawnionego pracownika sądu, który przesłał dany dokument do katalogu. § 8.  System teleinformatyczny potwierdza za mieszczenie odpisów, wyciągów, zaświadczeń, infor macji z rejestru, orzeczeń oraz kopii dokumentów z ka talogu pod adresem, o którym mowa w § 3 ust. 2, ze wskazaniem daty zamieszczenia.

§9.

1. Odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje oraz kopie dokumentów z katalogu uzyskane zgodnie z § 6 i 7 są wykorzystywane w postaci elektronicznej, jeżeli możliwe jest posłużenie się dokumentem elek tronicznym we właściwym postępowaniu.

2. Jeżeli we właściwym postępowaniu nie ma możliwości wykorzystania dokumentów, o  których mowa w  ust. 1, w  postaci elektronicznej, mogą one być wykorzystane w tym postępowaniu w formie wy druku przez podmioty, które je uzyskały w  postaci elektronicznej.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, osoba przedkładająca wydruk dołącza do niego oświadcze nie o zgodności wydruku z otrzymanym dokumentem elektronicznym.

§10. Do czasu wejścia w  życie przepisów wyda nych na podstawie art.  18 ustawy z  dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów reali zujących zadania publiczne (Dz. U. Nr  64, poz.  565, z  późn. zm.5)) dokumenty dołączane do wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1, składa się w jednym z for matów określonych w  załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 14 września 2011  r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicz nych oraz udostępniania formularzy, wzorów i  kopii dokumentów elektronicznych (Dz.  U. Nr  206, poz. 1216). § 1

1. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r.6) Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz.  817, z  2009  r. Nr  157, poz.  1241, z  2010  r. Nr  40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2006 r. w  sprawie warunków organizacyjno-technicznych doty czących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego drogą elektroniczną, a także orzeczeń, odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji i kopii doku mentów doręczanych wnioskodawcom drogą elektronicz ną przez sądy rejestrowe i  Centralną Informację (Dz. U. Nr 247, poz. 1813), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajo wym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr  144, poz.  851), tj. z dniem 1 stycznia 2012 r.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1371, z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459 i Nr 134, poz. 779.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-12-31
Data wydania: 2011-12-22
Data wejścia w życie: 2012-01-01
Data obowiązywania: 2012-01-01
Organ wydający: MIN. SPRAW.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 299 poz. 1773