Dz.U. 2011 nr 3 poz. 5

Dziennik Ustaw Nr 3 — 292 — Poz. 5

Na podstawie art. 27a ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz nym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 166

4) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Rozporządzenie określa minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw do mowych.

2. Minimalne roczne poziomy zbierania, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku do rozpo rządzenia.

§2. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowi ska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu (Dz. U. Nr 235, poz. 1615).

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło szenia. Minister Środowiska: A. Kraszewski 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządo wej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Śro dowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2010 r. (poz. 5) MINIMALNE ROCZNE POZIOMY ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO POCHODZĄCEGO Z GOSPODARSTW DOMOWYCH Lp. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

1) Poziom zbierania [%] 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 35 2 Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 35 3 Sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny 35 4 Sprzęt audiowizualny 35 5 Sprzęt oświetleniowy rodzaje 2—5 43 Sprzęt oświetleniowy rodzaj 6 35 6 Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjo narnych narzędzi przemysłowych 35 7 Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy 35 8 Wyroby medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepianych i skażonych produk tów 35 9 Przyrządy do nadzoru i kontroli 35

1) Zaliczony do grup sprzętu elektrycznego i elektronicznego określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-01-04
Data wydania: 2010-12-31
Data wejścia w życie: 2011-01-04
Data obowiązywania: 2011-01-04
Organ wydający: MIN. ŚRODOWISKA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 3 poz. 5