Dz.U. 2011 nr 34 poz. 174

Dziennik Ustaw Nr 34 — 2583 — Poz. 174

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwiet nia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 oraz z 2010 r. Nr 18, poz. 99) zarządza się, co następuje:

§1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybo łówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 35

4) wprowadza się na stępujące zmiany:

1) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: „§ 3a. Zaświadczenie o pomocy de minimis, oprócz informacji określonych w § 3, zawie ra informację, czy pomoc de minimis zosta ła udzielona z przeznaczeniem na działal ność w sektorze transportu drogowego.”;

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmie nie określone w załączniku nr 1 do niniejszego roz porządzenia;

3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmie nie określone w załączniku nr 2 do niniejszego roz porządzenia.

§2. Do wydawania zaświadczeń w odniesieniu do pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnic twie lub rybołówstwie udzielonej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepi sy dotychczasowe.

§3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk 174 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Dziennik Ustaw Nr 34 — 2584 — Poz. 174

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. (poz. 174) Załącznik nr 1 WZÓR …………………………………………………………… (pieczęć podmiotu udzielającego pomocy publicznej) ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS I Nazwa podmiotu udzielającego pomocy publicznej …………………….…………………………………………… II Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy publicznej …………………….…………………………………………… III Siedziba i adres podmiotu udzielającego pomocy publicznej …………………….…………………………………………… Poświadcza się, że pomoc publiczna udzielona w dniu …………………………………………………………………………, na podstawie …………………………………………….……………………………………………………………………………..1) I Imię i nazwisko albo nazwa beneficjentapomocy publicznej …………………….…………………………………………… II Numer identyfikacji podatkowej (NIP) beneficjenta pomocy publicznej …………………….…………………………………………… III Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres beneficjenta pomocy publicznej …………………….…………………………………………… o wartości brutto ………………………… zł stanowiącej równowartość …………………..……… euro

2) jest pomocą de minimis, spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

1) Podaje się podstawy prawne udzielenia pomocy.

2) Podaje się wartość pomocy w euro obliczoną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, z późn. zm.). Dziennik Ustaw Nr 34 — 2585 — Poz. 174

Pomoc de minimis udzielona z przeznaczeniem na działalność w sektorze transportu drogowego:

3) ® tak ® nie Stwierdzenie nieważności wcześniej wydanego zaświadczenia ® tak ® nie Stwierdza się nieważność zaświadczenia wydanego beneficjentowi w dniu …………………………………………..4) Dane osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia: …..……………………………..……….. …..……………………………………… …..……………………………..………… (imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) (data i podpis)

3) Odpowiedź przeczącą należy zaznaczyć w przypadku, gdy: — beneficjent pomocy de minimis w ogóle nie prowadzi działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego albo — prowadząc jednocześnie działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego oraz inną działalność gospodarczą, posiada on rozdzielność rachunkową działalności prowadzonej w sektorze transportu drogowego zapobiegającą ewentualnym przypadkom subsydiów krzyżowych, a udzielona pomoc de minimis przeznaczona jest wyłącznie na działalność inną niż działalność w sektorze transportu drogowego. Rozdzielność rachunkowa określonej działalności gospodarczej polega na prowadzeniu odrębnej ewidencji dla tej działalności gospodarczej oraz prawidłowym przypisywaniu przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod, a także określeniu w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i przychodów.

4) Wypełnia się wyłącznie w sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tj. w przypadku stwierdzenia nieważności wcześniej wydanego zaświadczenia w odniesieniu do tej samej pomocy, ze względu na fakt, iż wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis jest inna niż wartość pomocy podana we wcześniej wydanym zaświadczeniu. Dziennik Ustaw Nr 34 — 2586 — Poz. 174

Załącznik nr 2 WZÓR …………………………………………………………… (pieczęć podmiotu udzielającego pomocy publicznej) ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE I Nazwa podmiotu udzielającego pomocy publicznej …………………………………………………………………. II Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy publicznej …………………………………………………………………. III Siedziba i adres podmiotu udzielającego pomocy publicznej …………………………………………………………………. Poświadcza się, że pomoc publiczna udzielona w dniu …………………………………………………………………………, na podstawie …………………………………………….……………………………………………………………………………..1) I Imię i nazwisko albo nazwa beneficjenta pomocy publicznej …………………………………………………………………. II Numer identyfikacji podatkowej (NIP) beneficjenta pomocy publicznej …………………………………………………………………. III Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres beneficjenta pomocy publicznej …………………………………………………………………. o wartości brutto ………………….…….. zł stanowiącej równowartość …….……………..…..….. euro

2) jest pomocą de minimis w rolnictwie/rybołówstwie3), spełniającą warunki określone w ……………..………………..4) Stwierdzenie nieważności wcześniej wydanego zaświadczenia ® tak ® nie Stwierdza się nieważność zaświadczenia wydanego beneficjentowi w dniu …………………………………………..5) Dane osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia: …..……………………………..……….. …..……………………………………… …..……………………………..………… (imię i nazwisko) (stanowisko służbowe) (data i podpis)

1) Podaje się podstawy prawne udzielenia pomocy.

2) Podaje się wartość pomocy w euro obliczoną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, z późn. zm.).

3) Niepotrzebne skreśla się.

4) Podaje się właściwe rozporządzenie Komisji Europejskiej dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

5) Wypełnia się wyłącznie w sytuacji, o której mowa w art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tj. w przypadku stwierdzenia nieważności wcześniej wydanego zaświadczenia w odniesieniu do tej samej pomocy, ze względu na fakt, iż wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest inna niż wartość pomocy podana we wcześniej wydanym zaświadczeniu.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-02-16
Data wydania: 2011-01-26
Data wejścia w życie: 2011-03-19
Data obowiązywania: 2011-03-19
Organ wydający: RADA MIN.
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 34 poz. 174