Dz.U. 2011 nr 36 poz. 192

Dziennik Ustaw Nr 36 — 2670 — Poz. 192

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan J. Jaworski Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Jan Kacprzak Stanisław Kosmal Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej Maria Aleksandra Grzelka Andrzej Kisielewicz Andrzej Mączyński Janusz Niemcewicz Włodzimierz Ryms Stanisław Zabłocki 192 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 lutego 2011 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 lutego 2011 r. Na podstawie art. 209 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczy pospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pol skiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 119, poz. 999 oraz z 2010 r. Nr 212, poz. 138

5) Państwowa Komisja Wy borcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wy borów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w województwie wielko polskim w okręgu wyborczym nr 37. Rozdział 1 Dane ogólne

1. W dniu 6 lutego 2011 r. odbyły się wybory uzu pełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w wo jewództwie wielkopolskim w okręgu wyborczym nr 37 obejmującym obszar powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko -trzcianeckiego, grodziskiego, między chodzkiego, nowotomyskiego, obornickiego, pilskie go, szamotulskiego, wągrowieckiego, wolsztyńskiego, złotowskiego.

2. Wybory przeprowadziły: Państwowa Komisja Wyborcza, Okręgowa Komisja Wyborcza w Pile i 495 obwodowych komisji wyborczych.

3. W skład obwodowych komisji wyborczych po wołano 3465 wyborców. Rozdział 2 Wyniki głosowania i wyniki wyborów

1. W okręgu wybierano 1 senatora spośród 4 kan dydatów.

2. Okręgowa Komisja Wyborcza w Pile ustaliła na stępujące wyniki głosowania:

1) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosi ła 609 078,

2) w głosowaniu wzięło udział (liczba wyborców, któ rym wydano karty do głosowania) 38 429 wybor ców,

3) frekwencja wyborcza wyniosła 6,31%,

4) liczba kart ważnych wyniosła 38 416,

5) liczba kart ważnych z głosami nieważnymi wynios ła 678, co stanowi 1,76% ogólnej liczby kart waż nych,

6) liczba kart ważnych z głosami ważnymi wyniosła 37 738, co stanowi 98,24% ogólnej liczby kart waż nych.

3. Kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów ważnych:

1) AJCHLER Zbigniew Czesław 6 525 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

2) JANYSKA Maria Małgorzata 11 156 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Oby watelska RP

3) ŁOCHOWICZ Leszek Roman 5 000 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stron nictwo Ludowe

4) STOKŁOSA Henryk Tadeusz 15 057 zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Tadeusza Stokłosy

4. W województwie wielkopolskim w okręgu wy borczym nr 37 na senatora został wybrany STOKŁOSA Henryk Tadeusz zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Henryka Tadeusza Stokłosy, który uzyskał największą liczbę głosów.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-02-18
Data wydania: 2011-02-07
Organ wydający: PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 36 poz. 192