Dz.U. 2011 nr 37 poz. 193

Dziennik Ustaw Nr 37 — 2674 — Poz. 193

193 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie umundurowania pracowników organów administracji morskiej Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Pol skiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1. Rozporządzenie określa:

1) kategorie pracowników organów administracji morskiej obowiązanych do noszenia umunduro wania;

2) sposób przydziału umundurowania;

3) wzór umundurowania.

§2. Dyrektorzy urzędów morskich oraz pracow nicy określonych kategorii, wymienionych w załącz niku nr 1 do rozporządzenia, z dniem zatrudnienia w urzędach morskich na podstawie powołania, mia nowania albo umowy o pracę na czas nieokreślony są obowiązani do noszenia umundurowania w czasie pełnienia obowiązków służbowych.

§3. Pracownicy organów administracji morskiej, o których mowa w § 2, otrzymują składniki umundu rowania bezpłatnie z dniem określonym w § 2.

§4.

1. Składniki umundurowania oraz okresy ich używalności określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Pracownicy organów administracji morskiej, o których mowa w § 2, po upływie okresu używalności posiadanych składników umundurowania, otrzymują bezpłatnie nowe składniki umundurowania.

3. Składniki umundurowania, których termin uży walności upłynął, przechodzą na własność pracow nika organu administracji morskiej.

§5.

1. Wzory składników umundurowania wraz z ich opisami określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Wzory oznak służbowych wraz z ich opisami określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Wzory dystynkcji dla poszczególnych kategorii pracowników organów administracji morskiej, o któ rych mowa w § 2, określa załącznik nr 5 do rozporzą dzenia.

§6.

1. W przypadku utraty lub zniszczenia umun durowania albo jego składnika, przed upływem okre su jego używalności bez winy pracownika organu ad ministracji morskiej, o którym mowa w § 2, przy wy konywaniu obowiązków służbowych, pracownik otrzy muje nowy składnik bezpłatnie.

2. W przypadku utraty lub zniszczenia umunduro wania albo jego składnika w innym przypadku niż określony w ust. 1, pracownik organu administracji morskiej, o którym mowa w § 2, otrzymuje nowe umundurowanie albo jego składnik odpłatnie, po uisz czeniu jego równowartości obliczonej stosownie do okresu, który pozostał do końca okresu jego używal ności, określonego w załączniku nr 2 do rozporządze nia.

§7.

1. Z dniem ustania stosunku pracy pracownik organu administracji morskiej, o którym mowa w § 2, zachowuje otrzymane umundurowanie na własność, pomimo że okres jego używalności nie minął.

2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika organu administra cji morskiej, o którym mowa w § 2, albo za wypowie dzeniem ze strony tego pracownika, pracownik ten jest obowiązany uiścić równowartość umundurowania na zasadach określonych w § 6 ust. 2 lub je zwrócić.

§8.

1. Pracownicy organów administracji morskiej, którzy otrzymali umundurowanie na podstawie dotychczasowych przepisów, noszą jego składniki do czasu upływu okresu używalności określonego w dotychczasowych przepisach.

2. Pracownicy organów administracji morskiej, o których mowa w § 2, uprawnieni do noszenia umun durowania na podstawie dotychczasowych przepi sów, otrzymują bezpłatnie, z dniem wejścia w życie rozporządzenia, składniki umundurowania nieobjęte dotychczasowymi przepisami, a pozostałe składniki umundurowania z dniem upływu okresu ich używal ności określonego w dotychczasowych przepisach.

3. Pracownicy organów administracji morskiej, in ni niż wymienieni w § 2, mogą nosić umundurowanie otrzymane na podstawie dotychczasowych przepisów, pod warunkiem używania go według wzorów określo nych w dotychczasowych przepisach.

§9. Otrzymane na podstawie dotychczasowych przepisów składniki umundurowania oraz ekwiwalen ty pieniężne w zamian za umundurowanie nie pod legają zwrotowi.

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.3) Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Rady Ministrów z dnia 26 marca 1958 r. w sprawie umundurowania pracowników urzędów morskich (Dz. U. Nr 19, poz. 77 oraz z 1977 r. Nr 22, poz. 96), które zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach mor skich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 i Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 81

7) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rzą dowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 171, poz. 1055 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 98, poz. 817. Dziennik Ustaw Nr 37 — 2675 — Poz. 193

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. (poz. 193) Załącznik nr 1 WYKAZ KATEGORII PRACOWNIKÓW URZĘDÓW MORSKICH, KTÓRZY SĄ OBOWIĄZANI DO NOSZENIA UMUNDUROWANIA Pracownicy urzędów morskich zatrudnieni na sta nowisku:

1) zastępcy dyrektora urzędu morskiego;

2) naczelnika wydziału;

3) zastępcy naczelnika wydziału;

4) kapitana portu;

5) zastępcy kapitana portu;

6) naczelnika bazy oznakowania nawigacyjnego;

7) głównego inspektora;

8) zastępcy głównego inspektora;

9) głównego operatora służby kontroli ruchu stat ków;

10) starszego operatora służby kontroli ruchu stat ków; 1

1) operatora służby kontroli ruchu statków; 1

2) starszego oficera portu; 1

3) oficera portu; 1

4) młodszego oficera portu; 1

5) starszego inspektora realizującego funkcje publicz noprawne; 1

6) inspektora realizującego funkcje publicznopraw ne; 1

7) kierownika obwodu ochrony wybrzeża; 1

8) starszego nadzorcy ochrony wybrzeża; 1

9) nadzorcy ochrony wybrzeża;

20) starszego bosmana portu; 2

1) bosmana portu; 2

2) kierownika statku; 2

3) kierownika maszyn statku; 2

4) oficera jednostki pływającej*; 2

5) kierowcy samochodu osobowego; 2

6) pracownicy urzędów morskich inni niż określeni w pkt 1—25, którzy w ramach obowiązków służbo wych pełnią funkcje reprezentujące urząd morski. * Kategoria oficera jednostki pływającej dotyczy: I oficera, oficera wachtowego, I oficera mechanika, I oficera elektry ka, oficera mechanika, oficera elektryka. Dziennik Ustaw Nr 37 — 2676 — Poz. 193

Załącznik nr 2 WYKAZ SKŁADNIKÓW UMUNDUROWANIA ORAZ OKRESY ICH UŻYWALNOŚCI Lp. Rodzaj odzieży Ilość sztuk, par Okres używalności* Uwagi 1 marynarka mundurowa 1 24 miesiące dla kobiet żakiet mundurowy 2 spodnie mundurowe 1 24 miesiące dla kobiet spódnica lub spodnie do wyboru 3 kurtka lub płaszcz 1 24 miesiące do wyboru 4 mundur lekki (bluza i spodnie) 1 24 miesiące dla kobiet bluza i spódnica lub spodnie do wyboru 5 sweter 1 24 miesiące 6 czapka z białego materiału 1 24 miesiące typu marynarskiego 7 koszula biała z długim rękawem 2 12 miesięcy 8 koszula biała z krótkim rękawem 2 12 miesięcy 9 krawat czarny 2 12 miesięcy 10 półbuty skórzane czarne buty skórzane czarne 1 1 24 miesiące dla kobiet: czółenka kozaki 11 szalik granatowy 1 24 miesiące 12 rękawiczki skórzane czarne 1 24 miesiące 13 pasek skórzany 1 24 miesiące 14 skarpety 4 12 miesięcy dla kobiet rajstopy lub skarpety do wyboru * W przypadku pracowników, o których mowa w pkt 26 załącznika nr 1 do rozporządzenia, okresy używalności wydłuża się o 12 miesięcy. Dziennik Ustaw Nr 37 — 2677 — Poz. 193

Załącznik nr 3 WZORY I OPISY UMUNDUROWANIA

1. Marynarka mundurowa (wzór nr

1) — typu mary narskiego z ciemnogranatowej* gabardyny, dla kobiet żakiet, z 2 rzędami guzików o średnicy 25 mm — po 4 w każdym rzędzie. U dołu marynar ki oraz żakietu 2 kieszenie (wszyte) po bokach z patkami.

2. Spodnie mundurowe (wzór nr

2) — typu marynar skiego z ciemnogranatowej* gabardyny, bez man kietów na dole, noszone na pasku. 2 kieszenie boczne wszyte i 1 kieszeń tylna wszyta z prawej strony.

3. Spódnica mundurowa (wzór nr 2a) — z ciemno granatowej* gabardyny, prosta z kontrafałdą z ty łu. Długość powinna być taka, aby w pozycji stoją cej sięgała poniżej linii kolan.

4. Płaszcz (wzór nr

3) — typu marynarskiego z ciemno granatowego* sukna, cały na podszewce, z 2 rzę dami guzików o średnicy 25 mm — po 4 w każdym rzędzie. U dołu z tyłu płaszcza znajduje się rozcię cie. Płaszcz posiada 2 boczne kieszenie wszyte z klapami. U dołu rękawów znajdują się mankiety. Płaszcz posiada naramienniki zapinane na guziki o średnicy 13 mm.

5. Kurtka (wzór nr

4) — typu ¾ z ciemnogranatowe go* materiału nieprzemakalnego, z dopinaną od środka ocieplaną podpinką ze sztucznego futra lub wełnianą oraz z przypinanym kapturem. Na kryty suwak zachodzi patka zapinana na 4 guziki o śred nicy 25 mm. U dołu kurtki po bokach wszyte, pod skosem, kieszenie. Kurtka posiada naramienniki zapinane na guziki o średnicy 13 mm.

6. Sweter (wzór nr

5) — z ciemnogranatowej* wełny, z lewej strony naszyta kieszeń z granatowej* elanobawełny z patką zapinaną na rzepy, na ra mionach i łokciach wzmocnienie (łaty) z elano bawełny koloru granatowego*, naramienniki zapi nane na guziki o średnicy 13 mm.

7. Mundur lekki (wzór nr

6) — typu marynarskiego z ciemnogranatowej* gabardyny lub elanobaweł ny, z 1 rzędem guzików o średnicy 25 mm, z wykła danym kołnierzem. Bluza posiada 4 naszyte kie szenie z klapkami oraz naramienniki zapinane na guziki o średnicy 13 mm. Rękawy bez mankietów i guzików. Spodnie z takiego samego materiału co bluza, bez mankietów, z 2 bocznymi wszytymi kie szeniami oraz z jedną wszytą kieszenią z tyłu po prawej stronie. Dla kobiet może być spódnica mundurowa prosta z kontrafałdą (według wzo ru nr 2a) z materiału odpowiadającego bluzie mun durowej.

8. Czapka (wzór nr

7) — typu marynarskiego z białe go* materiału, wysokość otoku 5 cm, daszek lakie rowany na czarno*, nad daszkiem skórzany pasek lakierowany na czarno* o szerokości 12 mm, przy twierdzony 2 czarnymi guzikami o średnicy 13 mm i mający 2 przesuwki skórzane. Dookoła otoku czapki jest nałożona czarna* krepa (o szerokości otoku). Do krepy jest przyszyty emblemat na su kiennej podkładce koloru czarnego*, który połową swej wysokości wystaje ponad górną krawędź oto ku.

9. Koszula z długim rękawem (wzór nr

8) — typu kla sycznego, bawełniana koloru białego* z kołnierzy kiem, zapinana na guziki. Na obu piersiach naszyte kieszenie z patkami zapinanymi na guzik.

10. Koszula z krótkim rękawem (wzór nr

9) — typu kla sycznego, bawełniana koloru białego* z kołnierzy kiem, zapinana na guziki. Na obu piersiach naszyte kieszenie z patkami zapinanymi na guzik. Na ra mionach wszyte naramienniki zapinane na guziki. 1

1. Krawat czarny — krawat wykonany z gładkiej tka niny (bez połysku), w kolorze czarnym*. 1

2. Półbuty skórzane — półbuty koloru czarnego*, wierzchy obuwia nie mogą być ozdobnie wyszy wane, wytłaczane ani dziurkowane. Półbuty mę skie są z przodu sznurowane. Dla kobiet buty typu czółenka na niskim półsłupku, wykonane ze skóry w kolorze czarnym*. 1

3. Buty skórzane — buty koloru czarnego* z przedłu żoną cholewką, ocieplane, na grubym spodzie, wierzchy obuwia nie mogą być ozdobnie wyszy wane ani wytłaczane. Dla kobiet buty typu kozaki, ocieplane, na płaskim lub średnim, szerokim obca sie, wykonane ze skóry w kolorze czarnym*. 1

4. Szalik — koloru granatowego* wykonany z wełny. 1

5. Rękawiczki skórzane — koloru czarnego*, pięcio palczaste, ocieplane. 1

6. Pasek skórzany — pasek do spodni w kolorze czar nym*, wykończony na półmat. Klamra paska z me talu w kolorze srebrnym, długość dostosowana do obwodu w pasie, szerokość 3 cm. 1

7. Skarpety — letnie i zimowe z bawełny koloru czar nego*. 1

8. Rajstopy — koloru ciemnogranatowego* lub czar nego*, gładkie. * Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 — Urządzenia i systemy multimedialne — Pomiary i zarządzanie kolorami — Część 2-1: Zarządzanie kolorami — Domyślna przestrzeń barw RGB — sRGB: ciemnogranatowy — 0, 0, 90 — 0, 0, 123; granatowy — 10, 10, 100 — 10, 10, 120; biały — 255, 255, 255; czarny — 0, 0, 0. Dziennik Ustaw Nr 37 — 2678 — Poz. 193

Wzór nr 1 Marynarka mundurowa, żakiet dla kobiet żakiet przód marynarka przód marynarka/żakiet tył Wzór nr 2 i 2a Spodnie mundurowe i spódnica mundurowa spodnie spódnica tył Dziennik Ustaw Nr 37 — 2679 — Poz. 193

Wzór nr 3 Płaszcz przód tył Wzór nr 4 Kurtka Dziennik Ustaw Nr 37 — 2680 — Poz. 193

Wzór nr 5 Sweter Wzór nr 6 Mundur lekki Dziennik Ustaw Nr 37 — 2681 — Poz. 193

Wzór nr 7 Czapka dla dyrektorów dla pozostałych pracowników i zastępców dyrektorów z profilu Wzór nr 8 Wzór nr 9 Koszula z długim rękawem Koszula z krótkim rękawem Dziennik Ustaw Nr 37 — 2682 — Poz. 193

Załącznik nr 4 WZORY I OPISY OZNAK SŁUŻBOWYCH

1. Emblemat na czapce (wzór nr

1) — składa się ze srebrnej* kotwicy, na której jest umieszczony, na tarczy koloru czerwonego* z białą obwódką, srebr ny wizerunek orła oraz 10 haftowanych liści lauro wych koloru złotego*, okalających kotwicę.

2. Emblemat na rękawach i naramiennikach mary narki mundurowej i kurtki/płaszcza (wzór nr

2) — stanowi metalowa kotwica koloru złotego*, z umieszczoną na niej biało-czerwoną* tarczą (ko lor czerwony z prawej strony) z białą* obwódką. Pracownicy organów administracji morskiej noszą emblemat w odległości 10 mm od wierzchołka górnego paska na rękawie marynarki mundurowej lub w odległości 5 mm na naramiennikach. Wysokość emblematu na rękawach marynarki mundurowej wynosi 25 mm, a na naramiennikach — 15 mm.

3. Guziki (wzór nr

3) — są wykonane z metalu w kolo rze złotym* z wyciśniętą na nich kotwicą na prąż kowanym tle oraz obrzeżem w formie liny okręto wej. Ich średnica wynosi 25 mm lub 13 mm. Guziki o średnicy 13 mm, w kolorze czarnym*, według powyższego opisu, mają zastosowanie do przy twierdzania paska na czapce.

4. Dystynkcje (paski) (wzór nr

4) — dla dyrektorów i zastępców dyrektorów urzędów morskich, są wy konane z taśmy koloru złotego* o szerokości 12 mm, z wyjątkiem dolnego paska, którego szero kość wynosi 30 mm. Odstęp pomiędzy paskami wynosi 3 mm. Górny pasek posiada załamanie w postaci rozwartego kąta wierzchołkiem zwróco nego ku górze. Dolny pasek znajduje się w odleg łości 90 mm od dolnej krawędzi rękawa lub 10 mm od dolnej krawędzi naramiennika. Dla pozostałych pracowników organów admini stracji morskiej paski są wykonane z taśmy koloru złotego* o szerokości 12 mm. Odstęp pomiędzy paskami wynosi 3 mm. Stosownie do stanowiska górny pasek lub paski posiadają załamanie w po staci rozwartego kąta wierzchołkiem zwróconego ku górze. Dolny pasek znajduje się w odległości 90 mm od dolnej krawędzi rękawa lub 10 mm od dolnej krawędzi naramiennika. * Współrzędne barw wg normy PN-EN 61966-2-1:2003 z popr. A1:2005 — Urządzenia i systemy multimedialne — Pomiary i zarządzanie kolorami — Część 2-1: Zarządzanie kolorami — Domyślna przestrzeń barw RGB — sRGB: srebrny — 192, 192, 192; czerwony — 255, 0, 0; biały — 255, 255, 255; złoty — 255, 215, 0 — 255, 235, 0; czarny — 0, 0, 0. Dziennik Ustaw Nr 37 — 2683 — Poz. 193

Wzór nr 1 Emblemat na czapce Wzór nr 2 Emblemat na rękawach i naramiennikach marynarki mundurowej i kurtki/płaszcza — wysokość emblematu na rękawach marynarki mundurowej 25 mm — wysokość emblematu na naramiennikach kurtki/płaszcza, koszuli i swetra 15 mm Dziennik Ustaw Nr 37 — 2684 — Poz. 193

Wzór nr 3 Guzik — guzik duży o Ø 25 mm — guzik mały o Ø 13 mm Wzór nr 4 Dystynkcje naramiennik rękaw Dziennik Ustaw Nr 37 — 2685 — Poz. 193

Załącznik nr 5 POSZCZEGÓLNE KATEGORIE PRACOWNIKÓW ORGANÓW ADMINISTRACJI MORSKIEJ I ODPOWIADAJĄCE IM DYSTYNKCJE* — dyrektor urzędu morskiego — zastępca dyrektora urzędu morskiego — kapitan portu — naczelnik wydziału — zastępca naczelnika wydziału — naczelnik bazy oznakowania nawigacyjnego — główny inspektor — zastępca głównego inspektora — zastępca kapitana portu — główny operator służby kontroli ruchu statków Dziennik Ustaw Nr 37 — 2686 — Poz. 193

— starszy oficer portu — starszy operator służby kontroli ruchu statków — starszy inspektor realizujący funkcje publiczno prawne — oficer portu — operator służby kontroli ruchu statków — inspektor realizujący funkcje publicznoprawne — kierownik obwodu ochrony wybrzeża — młodszy oficer portu — starszy bosman portu — starszy nadzorca ochrony wybrzeża — bosman portu — nadzorca ochrony wybrzeża — kierowca samochodu osobowego Dziennik Ustaw Nr 37 — 2687 — Poz. 193

— kierownik statku — I oficer (zastępca kierownika statku I kategorii) — oficer wachtowy — kierownik maszyn statku Dziennik Ustaw Nr 37 — 2688 — Poz. 193

— I oficer mechanik — I oficer elektryk — oficer mechanik — oficer elektryk * Pracownicy kategorii określonej w pkt 26 załącznika nr 1 do rozporządzenia nie posiadają dystynkcji.

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-02-21
Data wydania: 2011-01-25
Data wejścia w życie: 2011-05-22
Data obowiązywania: 2011-05-22
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 37 poz. 193