Dz.U. 2011 nr 41 poz. 214

Dziennik Ustaw Nr 41 — 2807 — Poz. 2141. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta wy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów norma tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 9

5) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 100, poz. 442), z uwzględnieniem zmian wprowa dzonych:

1) ustawą z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektó rych ustaw normujących funkcjonowanie gospo darki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496),

2) ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 720 i z 1997 r. Nr 18, poz. 105),

3) ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449),

4) ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wpro wadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083),

5) ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wpro wadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądo wym (Dz. U. Nr 121, poz. 770),

6) ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja po datkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926),

7) ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie infor macji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95) — ujętych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 54, poz. 572),

8) ustawą z dnia 10 września 1999 r. — Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 931),

9) ustawą z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 816),

10) ustawą z dnia 12 października 2000 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej i ustawy o Inspekcji Celnej w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 104, poz. 1103), 1

1) ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziała niu wprowadzaniu do obrotu finansowego warto ści majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 63, poz. 641 oraz z 2002 r. Nr 32, poz. 299 i Nr 180, poz. 1500), 1

2) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 lu tego 2001 r. sygn. akt K. 19/99 (Dz. U. Nr 14, poz. 143), 1

3) ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospo litej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysłu gujących w razie wypadków i chorób pozostają cych w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposaże niu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodo wych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu eme rytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Cel nej (Dz. U. Nr 81, poz. 877), 1

4) ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, prze twarzaniu i przekazywaniu informacji kryminal nych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 81, poz. 731), 1

5) ustawą z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365), 1

6) ustawą z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpie czeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), 1

7) ustawą z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Gene ralnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804), 1

8) ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178), 1

9) ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wpro wadzające ustawę — Prawo o ustroju sądów ad ministracyjnych i ustawę — Prawo o postępowa niu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271),

20) ustawą z dnia 12 września 2002 r. o zmianie usta wy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektó rych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387), 2

1) ustawą z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie usta wy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1824), 214 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli skarbowej Dziennik Ustaw Nr 41 — 2808 — Poz. 214

2

2) ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 774), 2

3) ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wo jewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompe tencje organów oraz organizację jednostek organi zacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302), 2

4) ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służ bach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326), 2

5) ustawą z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu i niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 199, poz. 1939) — ujętych w obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczy pospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kontroli skar bowej (Dz. U. Nr 8, poz. 65), 2

6) ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo o publicznym obrocie papierami wartoś ciowymi oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 594), 2

7) ustawą z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 91, poz. 868), 2

8) ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowa dzające ustawę o swobodzie działalności gospo darczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 225, poz. 1636, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), 2

9) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2005 r. sygn. akt K 4/04 (Dz. U. Nr 124, poz. 1042), 30) ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad ryn kiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537), 3

1) ustawą z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy — Ordynacja po datkowa (Dz. U. Nr 66, poz. 470), 3

2) ustawą z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biu rze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708), 3

3) ustawą z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy wpro wadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Woj skowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontr wywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Woj skowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711), 3

4) ustawą z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad ryn kiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119), 3

5) ustawą z dnia 22 września 2006 r. o zmianie usta wy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 191, poz. 1413), 3

6) ustawą z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zniesieniu Wo jewódzkich Kolegiów Skarbowych (Dz. U. Nr 171, poz. 1207), 3

7) wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 czerwca 2008 r. sygn. akt K 8/04 (Dz. U. Nr 110, poz. 707), 3

8) ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1318), 3

9) ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97), 40) ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 716), 4

1) ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzą cych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1317), 4

2) ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazar dowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540), 4

3) ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 858), 4

4) ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie infor macji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), 4

5) ustawą z dnia 24 września 2010 r. o zmianie usta wy o cenach oraz ustawy o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 197, poz. 1309) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 21 stycznia 2011 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze nia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 44—57 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 100, poz. 442), któ re stanowią: „Art. 4

4. W Kodeksie postępowania administracyj nego po art. 167 dodaje się art. 167a w brzmieniu: „Art. 167a.

1. Podatnik powinien być uprzedzony o miejscu i ter minie przeprowadzania do wodu ze świadków, bieg łych lub oględzin.

2. Przepisów ust. 1 oraz art. 167 § 1 nie stosuje się, jeżeli podatnik jest nieobec ny, a okoliczności faktyczne uzasadniają natychmiasto we podjęcie kontroli.” Dziennik Ustaw Nr 41 — 2809 — Poz. 214

Art. 4

5. W Kodeksie postępowania karnego w art. 265 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „

§2. Dochodzenie w sprawach o prze stępstwa popełnione na szkodę Skarbu Państwa, ujawnione przez organy kontroli skarbowej w toku kontroli, mogą prowadzić te or gany.”

2) w § 3 wyrazy „Organy kontroli i rewizji finansowej” zastępuje się wyrazami „Organy kontroli skarbowej.” Art. 4

6. W ustawie karnej skarbowej z dnia 26 paź dziernika 1971 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103, z 1985 r. Nr 23, poz. 100 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 86, poz. 503) wprowadza się następujące zmiany:

1) (skreślony)a);

2) art. 128 otrzymuje brzmienie: „Art. 12

8.

1. Kierownikiem organu do chodzenia oraz finansowe go organu dochodzenia jest naczelnik urzędu skar bowego, dyrektor urzędu celnego lub inspektor kon troli skarbowej.

2. Kierownikiem finansowe go organu orzekającego jest naczelnik urzędu skar bowego, dyrektor izby skarbowej, dyrektor urzę du celnego lub Prezes Głównego Urzędu Ceł.”;

3) w art. 157 w § 1 wyrazy „kierownik finansowego organu dochodzenia” zastępuje się wyrazami „Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej”;

4) w art. 174 w § 2 w pkt 2 wyrazy „izby skarbowe” zastępuje się wyrazami „inspektorzy kontroli skarbowej”;

5) w art. 178 w § 1 w pkt 2 wyrazy „izba skarbowa — Minister Finansów” za stępuje się wyrazami „inspektor kon troli skarbowej — Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej”;

6) w art. 186 w § 2 wyrazy „izba skarbo wa — Minister Finansów” zastępuje się wyrazami „inspektor kontroli skar bowej — Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej”. Art. 4

7. W ustawie z dnia 19 grudnia 1980 r. o zo bowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 19

8) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 32 skreśla się ust. 6;

2) w art. 35 skreśla się wyrazy „32 i”. Art. 4

8. W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o ce nach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195 i z 1990 r. Nr 34, poz. 19

8) w art. 22 skreś la się ust. 1 oraz oznaczenie ust. 2. Art. 4

9. W ustawie z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzę dach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 45, poz. 289, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1987 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 16, poz. 112 i Nr 19, poz. 132, z 1990 r. Nr 14, poz. 88 i z 1991 r. Nr 94, poz. 421) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: „1

1) kontrola skarbowa”;

2) skreśla się art. 7 i art. 8;

3) w art. 9: a) w ust. 4 w pkt 3 wyrazy „podatkowej w zakresie zleconym przez izbę skar bową” zastępuje się wyrazami „w toku postępowania podatkowe go w zakresie niezbędnym do usta lenia zobowiązania podatkowego”, b) w ust. 5: — w pkt 2 skreśla się wyrazy „i kon trola”, — skreśla się pkt 3, 4, 6 i 7, c) skreśla się ust. 5a;

4) art. 9a otrzymuje brzmienie: „Art. 9a.

1. Środki finansowe w wyso kości 20% dodatkowych wpływów podatkowych i niepodatkowych należno ści budżetowych przezna cza się na usprawnienie funkcjonowania organów i urzędów podległych Mini strowi Finansów oraz na premie dla pracowników tych organów i urzędów, a w szczególności dla pra cowników, którzy przyczy nili się bezpośrednio do uzyskania dodatkowych wpływów.

2. Minister Finansów określi, jakie rodzaje wpływów budżetowych uznaje się za dodatkowe w rozumieniu ust. 1, a także sposób ich rozdysponowania oraz za sady przyznawania pre mii.”; a) Przez art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o zmia nie ustawy — Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 21, poz. 85), który wszedł w życie z dniem 10 marca 1992 r. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2810 — Poz. 2145) w art. 11: a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „oraz uprawnienia Ministra Finansów i podległych mu organów w zakre sie kontroli finansowej i cen” oraz oznaczenie ust. 1, b) skreśla się ust. 2. Art. 50. W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187 i z 1990 r. Nr 29, poz. 173) w art. 36 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „

5. Na żądanie organów upoważnionych do tego na podstawie odrębnych przepisów wydawca lub redaktor są obowiązani do ujawnienia posiada nych nazw i adresów podmiotów gos podarczych lub osób fizycznych, za mieszczających odpłatne ogłoszenia lub reklamy w sprawie działalności gospodarczej. W tym wypadku art. 15 ust. 1 i 2 nie stosuje się.” Art. 5

1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. — Prawo bankowe (Dz. U. Nr 4, poz. 21, Nr 54, poz. 320, Nr 59, poz. 350 i Nr 74, poz. 439 i 440) w art. 48 w ust. 4 po wyra zach „lub prokurator” dodaje się wyrazy „albo Generalny Inspektor Kontroli Skar bowej”. Art. 5

2. W ustawie z dnia 15 lutego 1989 r. — Pra wo dewizowe (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 74, poz. 441 oraz z 1991 r. Nr 35, poz. 155 i Nr 60, poz. 25

3) w art. 26 ust. 1 otrzymu je brzmienie: „

1. Kontrolę dewizową, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 1, wykonują Minister Finansów i organy kontroli skarbo wej.” Art. 5

3. W ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445 oraz z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 73, poz. 3

20) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 45 w ust. 3 wyrazy „ceł anty dumpingowych oraz” skreśla się;

2) w art. 70: a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „

4. Środki finansowe uzyskane z opłat, o których mowa w ust. 1—3, a także 30% kwot uzyskanych ze sprzedaży przed miotów z przestępstw celnych i dewizowych ujawnionych przez funkcjonariuszy celnych przezna cza się na usprawnienie funkcjo nowania organów celnych oraz na premie dla pracowników pod ległych Prezesowi Głównego Urzędu Ceł, a w szczególności dla tych, którzy przyczynili się bezpośrednio do wykrycia prze stępstw lub wykroczeń celnych i dewizowych.”, b) w ust. 5 skreśla się pkt 4, c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: „

6. Prezes Głównego Urzędu Ceł określi sposób rozdysponowania środków, o których mowa w ust. 4, oraz zasady przyznawa nia premii.” Art. 5

4. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podat ku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350) w art. 30 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „policji” dodaje się wyrazy „organom kontroli skarbowej”. Art. 5

5. Toczące się w dniu wejścia w życie usta wy sprawy z zakresu kontroli skarbowej zostaną przejęte przez inspektorów do dalszego prowadzenia na zasadach i w trybie określonych według przepisów dotychczasowych. Art. 5

6. Do czasu odrębnego uregulowania do za kresu działania organów kontroli skarbo wej należy weryfikacja rocznych sprawo zdań finansowych. Art. 5

7.

1. Upoważnia się Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej do jednorazowego powołania — spośród pracowników Ministerstwa Finansów oraz organów podległych Ministrowi Finansów — in spektorów kontroli skarbowej, bez za chowania wymogów określonych w art. 39 ust. 1 pkt 3—5.

2. Inspektorzy powołani w trybie ust. 1 obowiązani są do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 5, w terminie jedne go roku od dnia powołania.”;

2) art. 84 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 496), który stanowi: „Art. 8

4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1997 r., z wyjątkiem art. 3, art. 7, art. 9, art. 10, art. 20, art. 24, art. 32, art. 34, art. 37, art. 45—47, art. 50, art. 66, art. 73 ust. 1, 2 i 4, art. 74, art. 76, art. 79, art. 80 i art. 82, które wchodzą w życie z dniem 1 października 1996 r., oraz art. 41, który wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy konstytucyjnej z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajem nych stosunkach między władzą ustawo dawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 106, poz. 488).”;

3) art. 2—6 i 8 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 720 i z 1997 r. Nr 18, poz. 105), które stanowią: „Art.

2. W Kodeksie postępowania karnego w art. 265 w § 2 skreśla się wyrazy „w toku kontroli”. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2811 — Poz. 214

Art.

3. W ustawie karnej skarbowej z dnia 26 paź dziernika 1971 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 86, poz. 503, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 107, poz. 458, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 68, poz. 341, z 1994 r. Nr 43, poz. 160, Nr 126, poz. 615 i Nr 136, poz. 703 oraz z 1995 r. Nr 132, poz. 641) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 106 otrzymuje brzmienie: „Art. 10

6. Kto utrudnia inspektorowi kontroli skarbowej lub upraw nionemu pracownikowi jed nostki organizacyjnej kontroli skarbowej albo pracownikowi organu podatkowego wszczę cie postępowania kontrolnego lub przeprowadzenie kontroli — podlega karze grzywny do 25.000 złotych.”;

2) w art. 174 w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmie nie: „

2) w sprawie o pozostałe przestępstwa i wykroczenia skarbowe — urzędy skarbowe, a w sprawach o przestęp stwa i wykroczenia skarbowe ujaw nione przez organy kontroli skarbo wej — inspektorzy kontroli skarbo wej.” Art.

4.

1. Żądania, o których mowa w art. 1 pkt 18 i 19 niniejszej ustawy, nie mogą doty czyć informacji o zdarzeniach zaistnia łych przed dniem 1 stycznia 1997 r.

2. Przepisów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do żądań wymienionych w art. 1 pkt 18 niniejszej ustawy, w za kresie dotyczącym informacji o zdarze niach określonych w art. 33 ust. 1. Art.

5.

1. W okresie trzech lat od dnia wejścia w ży cie niniejszej ustawy instytucje finanso we wymienione w art. 1 pkt 18 mogą wy stąpić z wnioskiem do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej lub dyrek tora urzędu kontroli skarbowej, w zależ ności od tego, kto zażądał przekazania informacji, o ograniczenie ich zakresu.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, skła dany jest w terminie 14 dni od dnia otrzy mania żądania i wymaga uzasadnienia.

3. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej lub dyrektor urzędu kontroli skarbowej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, postanawia ostatecznie o za kresie żądanych informacji. Art.

6. Sprawy wszczęte, a niezakończone do dnia wejścia w życie ustawy, prowadzi się na zasadach i w trybie określonych przez przepisy dotychczasowe.” „Art.

8.

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1997 r.

2. Przepisy art. 1 pkt 24 i 25 wchodzą w ży cie z dniem 1 stycznia 1998 r.”;

4) art. 46 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. o Inspekcji Celnej (Dz. U. Nr 71, poz. 449), który stanowi: „Art. 4

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1997 r.”;

5) art. 18 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083), który stanowi: „Art. 1

8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrześ nia 1998 r.”;

6) art. 99 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Są dowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770), który stanowi: „Art. 9

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2001 r., z tym że przepisy art. 12—98 wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

7) art. 344 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordy nacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), który stanowi: „Art. 34

4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 1998 r., z tym że przepisy art. 22 § 6, art. 28 § 3, art. 46 § 3, art. 48 § 3, art. 56 § 3, art. 58, art. 67 § 3, art. 79 § 3, art. 82 § 3, art. 83, art. 84 § 2, art. 87 § 5, art. 119, art. 196 § 4, art. 283 § 3, art. 303, art. 314 pkt 2 i 3, art. 316 pkt 1 oraz art. 328 wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.”;

8) art. 91 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95), który stanowi: „Art. 9

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”;

9) art. 17 ustawy z dnia 10 września 1999 r. — Przepi sy wprowadzające Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 931), który stanowi: „Art. 1

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 17 paź dziernika 1999 r.”;

10) art. 6 ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie usta wy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 816), który stanowi: „Art.

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

1) art. 3 ustawy z dnia 12 października 2000 r. o zmia nie ustawy o kontroli skarbowej i ustawy o Inspek cji Celnej w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 104, poz. 1103), który stanowi: „Art.

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

2) art. 49 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciw działaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nie legalnych lub nieujawnionych źródeł (Dz. U. Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 63, poz. 641 oraz z 2002 r. Nr 32, poz. 299 i Nr 180, poz. 1500), który stanowi: Dziennik Ustaw Nr 41 — 2812 — Poz. 214

„Art. 4

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt kiem:

1) art. 3—6, art. 13 oraz art. 15, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) (uchylony);

3) art. 45 pkt 3 lit. b w zakresie dotyczą cym art. 106 ust. 4 i 5, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2003 r.”; 1

3) art. 16 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie usta wy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy pospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozo stających w związku ze służbą w Milicji Obywatel skiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposaże niu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodo wych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu eme rytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Cel nej (Dz. U. Nr 81, poz. 877), który stanowi: „Art. 1

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjąt kiem art. 11, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 1

4) art. 76 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadze niu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kry minalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 81, poz. 731), który stanowi: „Art. 7

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2003 r.”; 1

5) art. 39 ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o przekształ ceniach w administracji celnej oraz o zmianie nie których ustaw (Dz. U. Nr 41, poz. 365), który stano wi: „Art. 3

9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2002 r., z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2002 r., i art. 29, który wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2002 r.”; 1

6) art. 235 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wy wiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676), który stanowi: „Art. 23

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 227 i art. 233, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.”; 1

7) art. 24, 27, 29, 30 i 32 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Cel nego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804), które stanowią: „Art. 2

4.

1. Postępowania kontrolne wszczęte i nie zakończone przez organy Inspekcji Cel nej oraz inspektorów kontroli skarbo wej jako organy kontroli skarbowej przed dniem wejścia w życie ustawy przejmują organy kontroli skarbowej, właściwe miejscowo dla siedziby likwi dowanego organu, z tym że do postę powań wszczętych przez organy Inspekcji Celnej stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 31. Wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy.

2. Obowiązki i uprawnienia Generalnego Inspektora Celnego jako strony w spra wach, w których w dniu wejścia w ży cie ustawy przysługuje lub została wniesiona skarga do sądu administra cyjnego, przejmuje Generalny Inspek tor Kontroli Skarbowej.

3. Postępowania w sprawach o przestęp stwa skarbowe i wykroczenia skarbo we wszczęte i niezakończone przez funkcjonariuszy Inspekcji Celnej przed dniem wejścia w życie ustawy przej mowane są przez inspektorów kontroli skarbowej.

4. Przyjęte i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie ustawy sprawy skarg i wniosków podlegające rozpatrzeniu przez organy Inspekcji Celnej w trybie Działu VIII Kodeksu postępowania ad ministracyjnego przejmują odpowied nio właściwe organy kontroli skarbo wej.

5. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy postępowania w sprawach odpowiedzialności dyscy plinarnej funkcjonariuszy Inspekcji Cel nej i pracowników zatrudnionych w re gionalnych inspektoratach celnych rzecznicy dyscyplinarni i komisje dy scyplinarne przekazują odpowiednio rzecznikom dyscyplinarnym albo ko misjom dyscyplinarnym jednostek or ganizacyjnych kontroli skarbowej. Po stępowania w takich sprawach wobec pracowników i funkcjonariuszy zatrud nionych w Generalnym Inspektoracie Celnym przyjmuje rzecznik dyscypli narny i komisja dyscyplinarna Mini sterstwa Finansów.

6. Sprawy wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy przez organy Inspekcji Celnej inne niż określone w ust. 1—5 przejmuje mini ster właściwy do spraw finansów pub licznych.

7. Prawa i obowiązki Generalnego In spektora Celnego wynikające z umów i porozumień, w tym międzynarodo wych, przejmuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.” Dziennik Ustaw Nr 41 — 2813 — Poz. 214

„Art. 2

7.

1. Z dniem wejścia w życie ustawy pra cownicy urzędów, o których mowa w art. 2 ust. 2, stają się odpowiednio pracownikami urzędów kontroli skar bowej, właściwych miejscowo dla sie dziby likwidowanego organu, a pra cownicy zatrudnieni w Generalnym Inspektoracie Celnym stają się pracow nikami Ministerstwa Finansów.

2. Kierownicy urzędów, o których mowa w art. 2 ust. 2, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy, są obowiązani za wiadomić na piśmie pracowników o zmianach, jakie mają nastąpić w za kresie ich stosunków pracy. Przepisy art. 231 § 4 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.

3. Stosunki pracy z pracownikami, o któ rych mowa w ust. 1, wygasają po upły wie 3 miesięcy od dnia przejścia do nowego urzędu, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zapropo nowane nowe warunki pracy i płacy albo w razie nieprzyjęcia nowych wa runków pracy lub płacy, zaproponowa nych im we wskazanym terminie.

4. Osobom, o których mowa w ust. 1, przez okres 3 miesięcy przysługuje wy nagrodzenie w wysokości nie niższej od dotychczasowego.

5. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem może nastąpić za wypowiedzeniem.

6. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 3, lub wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 5, pracownikom przysługują świadczenia przewidziane dla pracow ników, z którymi stosunki pracy roz wiązuje się z powodu likwidacji urzę du.

7. Przepisów ust. 2 zdanie drugie oraz ust. 3 i 5 nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800).

8. Funkcjonariusze Inspekcji Celnej stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy inspektorami kontroli skarbo wej. Dodatek skarbowy określony w art. 40 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 3, przysługuje od dnia przyjęcia nowych warunków pracy i płacy.

9. W szczególnych przypadkach, w celu zapewnienia ciągłości prowadzonych przez Inspekcję Celną postępowań, Ge neralny Inspektor Kontroli Skarbowej może powołać na stanowisko wice dyrektora urzędu kontroli skarbowej kierownika lub zastępcę kierownika jed nostki organizacyjnej Inspekcji Celnej.

10. Inspektorzy, o których mowa w ust. 8, są zobowiązani w terminie roku od dnia wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w ust. 11, do złożenia uzupełniającego egzaminu kwalifika cyjnego. Przepis art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w art. 3, stosuje się odpowiednio. 1

1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozpo rządzenia, zakres i tryb składania uzu pełniającego egzaminu kwalifikacyjne go dla inspektorów, o których mowa w ust. 8, uwzględniając zakres zadań kontroli skarbowej.” „Art. 2

9.

1. Środki finansowe, określone w art. 36 ustawy, o której mowa w art. 31, uzy skane po dniu wejścia w życie niniej szej ustawy przeznacza się na uspraw nienie funkcjonowania jednostek orga nizacyjnych kontroli skarbowej oraz na nagrody dla byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, którzy bezpośrednio przyczynili się do uzyskania dodatko wych wpływów należności budżeto wych lub ujawnienia przestępstw.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, określi sposób gospodarowania oraz rozdysponowania środków i przyzna wania nagród, o których mowa w ust. 1, zapewniając ochronę naby tych przez funkcjonariuszy uprawnień. Art. 30.

1. Do czasu wydania przepisów wyko nawczych na podstawie upoważnień zmienianych niniejszą ustawą zacho wują moc przepisy dotychczasowe, je żeli nie są z nią sprzeczne.

2. Realizacja czynności związanych z wy konywaniem zadań ustawowych do czasu wydania znaków identyfikacyj nych, określonych w art. 6 ust. 1a usta wy, o której mowa w art. 3, w brzmie niu nadanym niniejszą ustawą, nie jest uzależniona od ich okazania.” „Art. 3

2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 r., z wyjątkiem:

1) art. 27 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,

2) art. 2, który wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2002 r.,

3) art. 9 pkt 7 i art. 21, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.”; 1

8) art. 63 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. — Prawo de wizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178), który stanowi: „Art. 6

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 paź dziernika 2002 r.”; Dziennik Ustaw Nr 41 — 2814 — Poz. 214

1

9) art. 106 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepi sy wprowadzające ustawę — Prawo o ustroju są dów administracyjnych i ustawę — Prawo o po stępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271), który stanowi: „Art. 10

6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2004 r., z wyjątkiem przepisów art. 8 pkt 1 i 2, art. 10 pkt 2 i 3, art. 84 pkt 1, art. 86 § 1, art. 87 § 2, art. 88, art. 90 § 1, art. 91 i art. 92, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

20) art. 30 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387), który stanowi: „Art. 30. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2003 r.”; 2

1) art. 14 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1824), który stanowi: „Art. 1

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 3 — w zakresie dotyczącym art. 2d, art. 1 pkt 25 i 26, art. 6 pkt 2 oraz art. 8, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.”; 2

2) art. 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 774), który stano wi: „Art. 1

7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 2

3) art. 31, 32, 36, 39 i 40 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw re gulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów pub licznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302), które stano wią: „Art. 3

1.

1. Postępowania egzekucyjne w spra wach wszczętych i niezakończonych przez organy podatkowe przed dniem wejścia w życie ustawy, prowadzą do tychczasowe organy.

2. Postępowania podatkowe wszczęte przez organy kontroli skarbowej przed dniem wejścia w życie niniejszej usta wy są prowadzone na zasadach okreś lonych w przepisach ustawy zmienia nej w art. 8 w brzmieniu dotychczaso wym.

3. Postępowania w sprawach podatko wych wszczęte i niezakończone osta tecznym rozstrzygnięciem w danym trybie przed dniem wejścia w życie ustawy, przejmują organy właściwe w takich sprawach po dniu wejścia w życie ustawy, przy czym wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy.

4. W sprawach wznowienia postępowa nia podatkowego zakończonego decy zją ostateczną, stwierdzenia nieważno ści oraz uchylenia lub zmiany takiej decyzji, właściwe są organy właściwe w takich sprawach po dniu wejścia w życie ustawy, przy czym wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy.

5. Znaki skarbowe akcyzy uszkodzone lub niewykorzystane pobrane w urzędzie skarbowym przed dniem wejścia w ży cie ustawy powinny być zwrócone w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia ich uszkodzenia lub od dnia ich otrzy mania od producenta zagranicznego do właściwego organu celnego w spra wach znaków skarbowych akcyzy.

6. Postępowania w sprawach o wykrocze nia skarbowe określone w art. 63 § 4 i art. 65 § 4 Kodeksu karnego skarbo wego, w których należny podatek akcy zowy lub kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza dwu krotnej wysokości najniższego wyna grodzenia za pracę, określonego na podstawie odrębnych przepisów, w czasie jego popełnienia, wszczęte i niezakończone przez inspektorów kontroli skarbowej przed dniem wej ścia w życie ustawy prowadzone są przez dotychczasowe organy.

7. Zaliczki na znaki akcyzy, koszty wytwo rzenia lub należności wpłacone do urzędu skarbowego właściwego w sprawach znaków skarbowych akcy zy przed dniem wejścia w życie ustawy, w przypadku odmowy wydania bande rol podatkowych lub sprzedaży bande rol legalizacyjnych, podlegają zwrotowi przez urząd, do którego zostały wpłaco ne. Art. 3

2.

1. Pracownicy i funkcjonariusze celni za trudnieni w urzędach kontroli skarbo wej, izbach skarbowych, urzędach skarbowych, izbach celnych i urzędach celnych mogą, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy, otrzymać od kierownika jednostki dotychczas za trudniającej, uzgodnioną z kierowni kiem jednostki, w której mają być za trudnieni, pisemną propozycję przenie sienia pomiędzy tymi jednostkami. Przez kierownika jednostki, w której ma być zatrudniony pracownik, rozumie się także pełnomocnika ustanowione go przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do zorganizowa nia urzędu skarbowego tworzonego na podstawie art. 5 ust. 9b ustawy zmie nianej w art. 15. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2815 — Poz. 2142. Przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje kierownik jednostki, w której pracownik ma być zatrudniony, w po rozumieniu z kierownikiem jednostki dotychczas zatrudniającej pracownika.

3. Propozycja przeniesienia, o której mo wa w ust. 1, powinna określać nowe warunki zatrudnienia, w szczególności miejsce pracy lub służby, datę przenie sienia, stanowisko pracy lub stanowi sko służbowe, wynagrodzenie lub upo sażenie oraz konsekwencje odmowy przyjęcia propozycji.

4. Pracownik lub funkcjonariusz celny, któremu przedstawiono propozycję, o której mowa w ust. 1, może w termi nie 10 dni od dnia jej otrzymania złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia propozycji. Niezłożenie oświadczenia w tym terminie jest równoznaczne z odmową przyjęcia propozycji przeniesienia.

5. W terminie 10 dni od dnia przyjęcia propozycji przeniesienia pracownik lub funkcjonariusz celny otrzymuje na piś mie potwierdzenie nowych warunków zatrudnienia.

6. Odmowa przyjęcia propozycji, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawę do:

1) rozwiązania z pracownikiem stosun ku pracy za wypowiedzeniem lub

2) zwolnienia funkcjonariusza celnego ze służby.

7. Przepisy ust. 1—6 stosuje się odpo wiednio do pracowników i funkcjona riuszy celnych zatrudnionych w urzę dzie obsługującym ministra właściwe go do spraw finansów publicznych.

8. Przepisów ust. 1—7 nie stosuje się do urzędników służby cywilnej.” „Art. 3

6. Do osób, które w dniu wejścia w życie ustawy zajmują stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej, dyrektora izby skarbowej albo naczelnika urzędu skar bowego, nie stosuje się wymogu prze prowadzenia konkursu.” „Art. 3

9. Do czasu wydania przepisów wykonaw czych na podstawie upoważnień zmienia nych niniejszą ustawą zachowują moc przepisy dotychczasowe, nie dłużej jed nak niż do dnia 31 grudnia 2003 r. Art. 40. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 wrześ nia 2003 r., z wyjątkiem:

1) art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w art. 8 w brzmieniu nadanym niniej szą ustawą, który wchodzi w życie z dniem przystąpienia Rzeczypospoli tej Polskiej do Unii Europejskiej;

2) art. 5 ust. 9a i 9b oraz art. 7 ustawy wy mienionej w art. 15 w brzmieniu nada nym niniejszą ustawą, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

3) art. 32, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ustawy.”; 2

4) art. 48 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych (Dz. U. Nr 139, poz. 1326), który stanowi: „Art. 4

8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 2

5) art. 7 ustawy z dnia 17 października 2003 r. o zmia nie ustawy o Biurze Ochrony Rządu i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 199, poz. 1939), który sta nowi: „Art.

7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2004 r.”; 2

6) art. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 594), który stanowi: „Art. 1

1. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 17, 85 i 86 oraz 87, w zakresie dotyczącym ustana wiania zarządu własnego, pkt 105, oraz art. 8, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 2

7) art. 3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 91, poz. 868), który stanowi: „Art.

3. Ustawa wchodzi w życie z dniem przystą pienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.”; 2

8) art. 90 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 225, poz. 1636, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), który stanowi: „Art. 90. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 27 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.;

2) art. 15 pkt 2 i art. 23 pkt 1, 3 i 4, art. 69 i art. 70, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.;

3) (uchylony).”; 2

9) art. 58 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537), który stanowi: „Art. 5

8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”; 30) art. 3 i 5 ustawy z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy — Ordy nacja podatkowa (Dz. U. Nr 66, poz. 470), które sta nowią: „Art.

3. Do postępowań kontrolnych wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej na podstawie art. 13a ustawy wymienionej w art. 1 stosuje się, do czasu zakończenia tych postępowań, art. 10 ust. 2 pkt 7 i art. 24a tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym.” „Art.

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; Dziennik Ustaw Nr 41 — 2816 — Poz. 214

3

1) art. 215 i 216 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708), które stanowią: „Art. 21

5. Przepisy wykonawcze wydane na pod stawie:

1) art. 17 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 148,

2) art. 106 ustawy, o której mowa w art. 154,

3) art. 5 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 158,

4) art. 66 ust. 7 i art. 76 ust. 3—5 ustawy, o której mowa w art. 171,

5) art. 14 ust. 4 i 5 ustawy, o której mo wa w art. 184 — zachowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonaw czych, nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Art. 21

6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 197 pkt 1, który wchodzi w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia, oraz art. 214, który wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”; 3

2) art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711), który stano wi: „Art. 80. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5—56, oraz art. 77 i art. 78, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2006 r.”; 3

3) art. 82 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119), który stanowi: „Art. 8

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 79, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;

2) art. 25 pkt 1 lit. c i pkt 3 lit. a, art. 27—30, art. 33 pkt 1 i 5—10, art. 34, art. 35 pkt 1, 2 i 4—7, art. 41 pkt 1, art. 42, art. 45, art. 47, art. 49, art. 50 pkt 2 i art. 51, któ re wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.”; 3

4) art. 4 i 5 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o zmia nie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 191, poz. 1413), które stanowią: „Art.

4. Postępowania kontrolne w sprawach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 usta wy wymienionej w art. 1, wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi się według przepisów dotych czasowych. Art.

5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.”; 3

5) art. 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zniesieniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych (Dz. U. Nr 171, poz. 1207), który stanowi: „Art.

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”; 3

6) art. 10 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1318), który sta nowi: „Art.

10. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz nia 2009 r.”; 3

7) art. 64 i 72 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmia nie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97), które stanowią: „Art. 6

4.

1. Do kontroli przedsiębiorcy wszczętej i niezakończonej do dnia wejścia w ży cie niniejszej ustawy stosuje się przepi sy dotychczasowe.

2. Kontrole wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zostaną zakończone w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej usta wy.” „Art. 7

2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 2—4, art. 13, 14 i 17, art. 22 pkt 2, art. 24, art. 65—67 oraz art. 69 — które wchodzą w życie z dniem 31 mar ca 2009 r.;

2) art. 68 — który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.”; 3

8) art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz niektó rych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 716), który stanowi: „Art. 1

8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 41 w zakresie art. 180a ust. 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.”; 3

9) art. 20 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do ob rotu finansowego wartości majątkowych pocho dzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1317), który stanowi: „Art.

20. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 21, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłosze nia.”; Dziennik Ustaw Nr 41 — 2817 — Poz. 214

40) art. 145 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540), który sta nowi: „Art. 14

5. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upły wie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wy jątkiem:

1) art. 95, w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 6,

2) art. 102, art. 106 pkt 1 i pkt 4 lit. a, art. 111 oraz art. 116 pkt 4 — które wchodzą w życie po upływie 6 lat od pierwszego dnia miesiąca na stępującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.”; 4

1) art. 7—13 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmia nie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 858), które sta nowią: „Art.

7. Czynności w zakresie certyfikacji i wyda wania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, podjęte i nie zakończone przez organy kontroli skarbo wej przed dniem wejścia w życie ustawy, prowadzi się według przepisów dotych czasowych. Art.

8.

1. Do dnia wejścia w życie art. 1 pkt 57 ni niejszej ustawy w zakresie dodawanych art. 42f—42k do naboru pracowników komórek, o których mowa w art. 11g ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się art. 11g ust. 2 oraz przepisy wydane na podstawie art. 11g ust. 3 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmie niu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Do dnia wejścia w życie art. 1 pkt 57 ni niejszej ustawy w zakresie dodawanych art. 42f—42k do naboru pracowników wywiadu skarbowego stosuje się art. 11g ust. 2 i art. 36k ust. 2 i 3 oraz przepisy wy dane na podstawie art. 11g ust. 3 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmie niu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Art.

9.

1. Postępowania kontrolne wszczęte i nie zakończone przez organy kontroli skar bowej przed dniem wejścia w życie ni niejszej ustawy prowadzi się według przepisów dotychczasowych.

2. Wszczęte i niezakończone w dniu wej ścia w życie niniejszej ustawy postępo wania w sprawach uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych oraz wznowienia postępo wania zakończonego decyzją ostateczną dyrektora urzędu kontroli skarbowej prowadzą organy właściwe w tych spra wach od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przy czym wszystkie podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy.

3. Obowiązki i uprawnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej jako stro ny w sprawach uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji osta tecznych oraz wznowienia postępowa nia zakończonego decyzją ostateczną dyrektora urzędu kontroli skarbowej, w których w dniu wejścia w życie niniej szej ustawy przysługuje lub została wniesiona skarga do sądu administra cyjnego, przejmują organy właściwe w tych sprawach od dnia wejścia w ży cie niniejszej ustawy. Art.

10. Legitymacje służbowe oraz znaki identyfi kacyjne wydane inspektorom kontroli skarbowej i pracownikom jednostek or ganizacyjnych kontroli skarbowej na pod stawie przepisów wykonawczych wyda nych na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obo wiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują ważność. Art. 1

1. Przepisy wykonawcze wydane na podsta wie art. 6 ust. 5, art. 9 ust. 2 i 3, art. 11c ust. 3 i art. 11e ust. 2 ustawy wymienio nej w art. 1 oraz na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmie niu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepi sów wykonawczych wydanych odpo wiednio na podstawie art. 38 ust. 6, art. 9 ust. 2, art. 11c ust. 3 i art. 11e ust. 2 usta wy wymienionej w art. 1 oraz art. 8 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 2, w brzmie niu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wej ścia w życie ustawy. Art. 1

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 1. Art. 1

3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 17 oraz pkt 57 w zakresie doda wanych art. 42f—42k, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”; 4

2) art. 181, 184 i 191 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), które stanowią: „Art. 18

1.

1. Kierownicy jednostek organizacyj nych przeprowadzą, w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przegląd wytworzonych w podległych im jednostkach organi zacyjnych materiałów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony na podstawie ustawy, i do konają w razie potrzeby zmiany lub zniesienia klauzuli tajności. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2818 — Poz. 2142. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy zbiorów materiałów spraw zakończonych oraz kartotek ewiden cyjnych, w szczególności stanowią cych materiał archiwalny przekazany do właściwych archiwów na podsta wie odrębnych przepisów.

3. Kierownik właściwego archiwum, w uzasadnionych przypadkach, może zwrócić się do kierownika jednostki or ganizacyjnej, która przekazała materiał archiwalny, o którym mowa w ust. 2, o przeprowadzenie przeglądu tego materiału w celu ustalenia, czy spełnia ustawowe przesłanki ochrony, i doko nanie w razie potrzeby zmiany lub zniesienia klauzuli tajności.” „Art. 18

4. Kierownicy jednostek organizacyjnych, w których w dniu wejścia w życie usta wy funkcjonują kancelarie tajne, infor mują o nich w terminie do 3 miesięcy od tej daty odpowiednio ABW lub SKW, z określeniem klauzuli tajności przetwa rzanych informacji niejawnych.” „Art. 19

1. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia z wyjąt kiem art. 131, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.”; 4

3) art. 3 i 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmia nie ustawy o cenach oraz ustawy o kontroli skar bowej (Dz. U. Nr 197, poz. 1309), które stanowią: „Art.

3.

1. Do postępowań wszczętych i niezakoń czonych do dnia wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Decyzji o określeniu kwoty nienależnej i o ustaleniu kwoty dodatkowej nie wy daje się, jeżeli od końca roku, w którym zastosowano cenę, w tym marżę hand lową, z naruszeniem przepisów ustawy, w przypadkach określonych w art. 11 ustawy, o której mowa w art. 1, upłynę ły dwa lata. Art.

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.”. Marszałek Sejmu: G. Schetyna Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2011 r. (poz. 214) USTAWA z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

1.

1. Celem kontroli skarbowej jest ochrona in teresów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz za pewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących do chód budżetu państwa lub państwowych funduszy ce lowych. 2.

1) Celem kontroli skarbowej jest również badanie zgodności z prawem gospodarowania mieniem in nych państwowych osób prawnych oraz zapobieganie i ujawnianie przestępstw określonych w art. 228—231 Kodeksu karnego popełnianych przez osoby zatrud nione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyj nych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Art.

2.

1. Do zakresu kontroli skarbowej należy:

1) kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opo datkowania oraz prawidłowości obliczania i wpła cania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celo wych; 2)

2) ujawnianie i kontrola niezgłoszonej do opodatko wania działalności gospodarczej; 3)

2) kontrola źródeł pochodzenia majątku oraz przy chodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnio nych; 4)

2) kontrola celowości i zgodności z prawem gospo darowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i międzynarodo wych instytucji finansowych, z wyłączeniem kon troli celowości wykorzystania środków zaliczanych do dochodów własnych i subwencji ogólnej jed nostki samorządu terytorialnego;

5) kontrola wywiązywania się z warunków finanso wania pomocy ze środków, o których mowa w pkt 4;

6) kontrola prawidłowości przekazywania środków własnych do budżetu Unii Europejskiej;

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 858), któ ra weszła w życie z dniem 30 lipca 2010 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret pierw sze ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2819 — Poz. 214

7)

3) audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z innych źródeł zagranicznych, w tym certyfikacja i wydawanie deklaracji zamknię cia, zwany dalej „audytem”;

8) badanie celowości w czasie podejmowania decyzji i zgodności z prawem wykorzystania i rozporzą dzania mieniem państwowym, a w szczególności ujawnianie niedoborów, a także innych szkód w tym mieniu;

9) badanie wykorzystania mienia otrzymanego od Skarbu Państwa w celu realizacji zadań publicz nych oraz prawidłowości prywatyzacji mienia Skarbu Państwa;

10) kontrola rzetelności wypełniania zobowiązań wy nikających z udzielonych przez Skarb Państwa po ręczeń i gwarancji; 1

1) kontrola zgodności wykorzystania środków, któ rych spłatę poręczył lub gwarantował Skarb Pań stwa, z ich przeznaczeniem; 12)

4) zapobieganie i wykrywanie naruszeń krajowych przepisów celnych oraz ściganie naruszeń krajo wych lub wspólnotowych przepisów celnych przez wykonywanie nadzoru transgranicznego osób, miejsc, środków transportu i towarów oraz dosta wy kontrolowanej, w rozumieniu Konwencji spo rządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi, sporządzonej w Brukseli dnia 18 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 6, poz. 31); 1

3) (uchylony);5) 1

4) kontrola oświadczeń o stanie majątkowym osób — obowiązanych do ich składania — zatrudnio nych lub pełniących służbę w jednostkach organi zacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych ministrowi właści wemu do spraw finansów publicznych, w tym w urzędzie obsługującym tego ministra; 14a)

6) badanie prawidłowości stosowania cen urzędo wych i marż handlowych urzędowych — w grani cach i na zasadach określonych w odrębnych prze pisach; 14b)

7) zapobieganie i ujawnianie przestępstw, o któ rych mowa w art. 228—231 Kodeksu karnego, po pełnianych przez osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów pub licznych; 1

5) (uchylony);8) 16)

9) badanie przestrzegania przez rezydentów i nie rezydentów ograniczeń i obowiązków określonych w przepisach prawa dewizowego oraz warunków udzielonych na ich podstawie zezwoleń dewizo wych, a także warunków wykonywania działalno ści kantorowej; 1

7) (uchylony);

10) 18)1

1) współdziałanie ze Służbą Celną w zakresie zwal czania przestępstw skarbowych, o których mowa w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. 2.1

2) W ramach kontroli skarbowej prowadzonej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1—3, badaniu może podlegać również rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość oblicza nia i wpłacania zobowiązań podatkowych stanowią cych dochód jednostek samorządu terytorialnego. 2a.1

3) W ramach kontroli skarbowej prowadzonej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1—3, kontrola może obejmować również rozpoznawanie, wykrywa nie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykro czeń przeciwko prawom własności intelektualnej.

3. (uchylony).14) Art. 2a. (uchylony).15) Art.

3. (uchylony).15) Art. 3a.1

6)

1. Audyt obejmuje sprawdzenie:

1) skuteczności funkcjonowania systemów zarządza nia i kontroli;

2) prawidłowości rachunków;

3) prawidłowości i zgodności z prawem wydatków;

4) wywiązywania się z warunków finansowania po mocy.

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

5) Przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

6) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret piąte ustawy, o której mowa w odnośniku 1; w brzmieniu ustalonym przez art. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o ce nach oraz ustawy o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 197, poz. 1309), która weszła w życie z dniem 26 stycznia 2011 r.

7) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret piąte ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

8) Przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret szóste ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o swo bodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808, z 2006 r. Nr 225, poz. 1636, z 2008 r. Nr 141, poz. 888 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004 r.

10) Przez art. 1 pkt 2 lit. a tiret siódme ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

1) Dodany przez art. 96 pkt 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 1

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

3) Dodany przez art. 1 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

4) Dodany przez art. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmia nie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 191, poz. 1413), która weszła w życie z dniem 11 listopada 2006 r.; uchylo ny przez art. 1 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa w odnoś niku 1. 1

5) Przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2820 — Poz. 2142. Audyt jest przeprowadzany w:

1) instytucjach zarządzających, certyfikujących, po średniczących, wdrażających, instytucji płatniczej, podmiotach zaangażowanych w realizację wspól nych programów finansowanych ze środków po chodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz agen cjach płatniczych, o których mowa w odrębnych przepisach,

2) podmiotach i jednostkach organizacyjnych wydat kujących, przekazujących i otrzymujących środki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 7,

3) podmiotach i jednostkach obowiązanych do wy wiązywania się z warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 4 — zwanych dalej „audytowanymi”.

3. Audyt jest wykonywany z uwzględnieniem międzynarodowych standardów audytu.

4. Audyt wykonuje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.

5. Czynności w zakresie audytu wykonują inspek torzy kontroli skarbowej i pracownicy jednostek orga nizacyjnych kontroli skarbowej, zwani dalej „inspekto rami” i „pracownikami”, zatrudnieni w:

1) wyodrębnionej komórce organizacyjnej, o której mowa w art. 10 ust. 3, właściwej w sprawach audytu — na podstawie upoważnienia wydanego przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, lub

2) urzędach kontroli skarbowej — na podstawie upo ważnienia wydanego przez Generalnego Inspekto ra Kontroli Skarbowej lub z jego upoważnienia przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej.

6. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej lub z jego upoważnienia dyrektor urzędu kontroli skarbo wej sporządzają:

1) sprawozdanie;

2) opinię, w tym certyfikat albo deklarację zamknię cia.

7. Sprawozdanie lub opinię doręcza się audytowa nemu. Sprawozdanie lub opinia mogą być doręczone również podmiotom wymienionym w art. 27 ust. 5 pkt 2—4.

8. Inspektor lub pracownik, w związku z wykony waniem czynności w zakresie audytu, może żądać od podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, i ich kontrahentów przedstawienia dokumentów w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności oraz prze prowadzić oględziny. Z czynności tych sporządza się protokół.

9. Do audytu:

1) nie stosuje się przepisów rozdziału 3, z wyjątkiem art. 13 ust. 6 i 8, art. 13c i 32, które stosuje się od powiednio;

2) przepisy rozdziałów 1, 2, 3, art. 143 oraz rozdzia łów 5, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 22 i 23 działu IV oraz art. 285a—287 i art. 289 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.17)) stosuje się odpowied nio. Art.

4.

1. Kontroli skarbowej podlegają:

1) zobowiązani do świadczeń pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa lub państwowych funduszy celo wych;

2) wydatkujący, przekazujący i otrzymujący środki, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4;

3) zobowiązani do wywiązywania się z warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5;

4) władający i zarządzający mieniem państwowym; 5)1

8) spółki z udziałem Skarbu Państwa, podmioty wykorzystujące mienie przekazane przez Skarb Państwa oraz sprywatyzowane mienie Skarbu Państwa;

6) beneficjenci poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa oraz podmioty, za które Skarb Państwa poręczył lub gwarantował;

7) osoby zatrudnione lub pełniące służbę w jednost kach organizacyjnych administracji celnej, podat kowej oraz kontroli skarbowej podległych mini strowi właściwemu do spraw finansów publicz nych, w tym w urzędzie obsługującym tego mini stra, zobowiązane do składania oświadczeń o sta nie majątkowym;

8) (uchylony);19) 9)

20) podmiot przekazujący środki własne do budżetu Unii Europejskiej.

2. Kontroli skarbowej podlegają także płatnicy i in kasenci podatków i innych należności, o których mo wa w art. 2 ust. 1 pkt 1. Art.

5. 1.2

1) Nie podlega kontroli skarbowej celo wość i sposób wykorzystywania środków budżeto wych oraz mienia państwowego na cele specjalne 1

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173. 1

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

9) Przez art. 1 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni ku 1.

20) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 2

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 158 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708), która weszła w życie z dniem 24 lipca 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2821 — Poz. 214

w jednostkach organizacyjnych podległych, podpo rządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, w Policji, Państwowej Straży Po żarnej, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu oraz w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeń stwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

2. Rada Ministrów określi cele, o których mowa w ust. 1, oraz organy, zasady i tryb przeprowadzania kontroli wykorzystania środków budżetowych i mie nia państwowego na te cele. Art.

6.

1. Kontrolę skarbową w zakresie i trybie określonym w niniejszej ustawie sprawują organy kontroli skarbowej. 1a. (uchylony).22)

2. (uchylony).22) 2a. (uchylony).23)

3. Przepisy dotyczące kontroli skarbowej nie naru szają przewidzianych w odrębnych ustawach oraz ra tyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umowach międzynarodowych uprawnień do kontroli w zakresie, o którym mowa w art. 2 i 315), przysługujących właści wym rzeczowo organom.

4. (uchylony).24)

5. (uchylony).24) Art. 6a.2

5) Dzień 31 lipca ustanawia się Dniem Skarbowości. Art.

7. 1.2

6) Organy administracji rządowej i samo rządowej oraz państwowe i samorządowe jednostki or ganizacyjne są obowiązane współdziałać, nieodpłatnie udostępniać informacje oraz udzielać pomocy orga nom kontroli skarbowej oraz inspektorom i pracowni kom przy wykonywaniu zadań określonych w ustawie. 2.2

6) Przy wykonywaniu swoich zadań organy kon troli skarbowej są uprawnione do nieodpłatnego korzy stania z informacji gromadzonych w aktach spraw, zbiorach danych, ewidencjach i rejestrach przez organy administracji rządowej i samorządowej, sądy, państwo we i samorządowe jednostki organizacyjne oraz pań stwowe osoby prawne, w tym również z informacji za pisanych w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem za chowania zasad określonych w odrębnych przepisach. 2a.2

7) Organy, sądy oraz jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2, prowadzące zbiory danych, ewidencje i rejestry, mogą wyrazić zgodę na udostęp nianie, za pomocą środków komunikacji elektronicz nej, informacji zgromadzonych w tych zbiorach, ewi dencjach i rejestrach organom kontroli skarbowej, bez konieczności składania wymaganych odrębnymi prze pisami wniosków lub zapytań, jeżeli organ ten posia da:

1) system przetwarzania danych posiadający funk cjonalność użytkową umożliwiającą odnotowanie w systemie, komu, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane zostały udostępnione;

2) zabezpieczenia techniczne i organizacyjne unie możliwiające dostęp do danych osobom nie uprawnionym. 2b.2

7) Wyrażenie zgody na udostępnienie informa cji zgodnie z ust. 2a może nastąpić po złożeniu przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej albo dy rektora urzędu kontroli skarbowej oświadczenia o po siadaniu systemu i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 2a.

3. Organy kontroli skarbowej współpracują z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w za kresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawo wych.

4. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządze nia, sposób i tryb współdziałania organów kontroli skarbowej oraz inspektorów i pracowników z organa mi i jednostkami, o których mowa w ust. 1 i 2, uwzględ niając konieczność zapewnienia skuteczności kontroli skarbowej. Art. 7a. Organy kontroli skarbowej współpracują i współdziałają z innymi organami i instytucjami pań stwowymi oraz zagranicznymi, w tym z organami od powiedzialnymi za ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej, a także z organizacjami międzynaro dowymi w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań ustawowych. Art. 7b. (utracił moc).28) Art. 7c.2

9)

1. Organy kontroli skarbowej w celu rea lizacji ustawowych zadań w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1—3, mogą zbierać i wykorzystywać informacje, w tym dane osobowe, od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działal ność gospodarczą, o zdarzeniach mających bezpo średni wpływ na powstanie lub wysokość zobowiąza nia podatkowego oraz przetwarzać je w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, także bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą. 2

2) Przez art. 1 pkt 6 lit. a ustawy, o której mowa w odnośni ku 1. 2

3) Przez art. 8 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kom petencje organów oraz organizację jednostek organiza cyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. Nr 137, poz. 1302), która we szła w życie z dniem 1 września 2003 r. 2

4) Przez art. 1 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni ku 1. 2

5) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoś niku 1. 2

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 2

7) Dodany przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 2

8) Z dniem 26 czerwca 2008 r. na podstawie wyroku Trybu nału Konstytucyjnego z dnia 17 czerwca 2008 r. sygn. akt K 8/04 (Dz. U. Nr 110, poz. 707). 2

9) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odnoś niku 1. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2822 — Poz. 2142. Informacje, o których mowa w ust. 1, są udo stępniane na podstawie postanowienia organu kon troli skarbowej, w terminie i formie określonej przez ten organ. W uzasadnieniu postanowienia należy wskazać okoliczności, z których wynika konieczność pozyskania żądanych informacji.

3. Podmiotowi, do którego skierowano postano wienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Art. 7d.2

9)

1. Jeżeli organ kontroli skarbowej posia da uprawdopodobnione informacje o posługiwaniu się rachunkiem bankowym w celu prowadzenia nie zgłoszonej do opodatkowania działalności gospodar czej, uzyskiwania przychodów nieznajdujących pokry cia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źró deł nieujawnionych, uzyskiwania przychodów nie zadeklarowanych albo przychodów nieujawnionych w złożonych deklaracjach, i jest to konieczne do reali zacji kontroli skarbowej w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1—3, instytucje finansowe, o których mowa w art. 33 ust. 1—5, są obowiązane na żądanie organu kontroli skarbowej udostępnić i przekazać da ne identyfikujące posiadacza tego rachunku bankowe go. Art. 33b ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

2. Jeżeli organ kontroli skarbowej posiada infor macje o ogłoszeniach i reklamach wskazujących na prowadzenie działalności gospodarczej i jest to ko nieczne do realizacji kontroli skarbowej w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1—3, wydawca i re daktor dziennika lub czasopisma, nadawca progra mów radiowych i telewizyjnych oraz usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.30)) są obowiązani na żądanie organu kontroli skar bowej do udzielenia posiadanych informacji o firmie i adresie przedsiębiorców lub imionach, nazwiskach i adresach osób fizycznych zamieszczających te ogło szenia i reklamy, pozwalających na ich identyfikację.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy art. 7c ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. Art. 7e.2

9) Do postanowień, o których mowa w art. 7c i 7d, przepisy rozdziałów 14—16 działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podat kowa stosuje się odpowiednio. Rozdział 2 Organy kontroli skarbowej Art.

8.

1. Organami kontroli skarbowej są:

1) minister właściwy do spraw finansów publicznych jako naczelny organ kontroli skarbowej;

2) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej jako or gan wyższego stopnia nad dyrektorami urzędów kontroli skarbowej;

3) dyrektor urzędu kontroli skarbowej. 1a.3

1) Do wyłączenia dyrektora urzędu kontroli skarbowej stosuje się odpowiednio art. 131 § 1 usta wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa. W przypadku wyłączenia sprawę załatwia dyrektor urzędu kontroli skarbowej wyznaczony przez General nego Inspektora Kontroli Skarbowej.

2. Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej po wołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Dyrektorów urzędów kontroli skarbowej powo łuje, spośród kandydatów wyłonionych w drodze kon kursu, oraz odwołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek Generalnego In spektora Kontroli Skarbowej, z zastrzeżeniem ust. 9. 4.3

2) Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie oso by, które:

1) posiadają wyższe wykształcenie magisterskie;

2) spełniają kryteria określone w art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 albo spełniają kryteria określone w art. 39 ust. 1 pkt 1—4 oraz są wpisane na listę doradców podatkowych.

5. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa po wołana przez Generalnego Inspektora Kontroli Skar bowej.

6. Konkurs polega na przeprowadzeniu postępo wania egzaminacyjnego. W toku postępowania egza minacyjnego sprawdzeniu podlega wiedza niezbędna do wykonywania zadań na stanowisku dyrektora urzę du kontroli skarbowej, predyspozycje i zdolności ogól ne oraz umiejętności kierownicze. 7.3

3) Konkurs przeprowadza się, jeżeli do konkursu zgłosiło się co najmniej 2 uczestników. W wyniku kon kursu wyłania się 1 kandydata.

8. Do czasu powołania dyrektora urzędu kontroli skarbowej w drodze konkursu, minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej wyznacza osobę peł niącą obowiązki dyrektora urzędu kontroli skarbowej.

9. W razie braku odpowiedniej liczby uczestników do przeprowadzenia konkursu lub gdy żaden z kandy datów nie uzyska pozytywnej opinii Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej powołuje dyrektora urzę du kontroli skarbowej bez przeprowadzenia konkursu. 9a.3

4) W przypadkach, o których mowa w ust. 8 i 9, osoba, której powierza się pełnienie obowiązków albo którą powołuje się na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej, musi spełniać warunki, o których mowa w ust. 4. 30) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1371 oraz z 2009 r. Nr 201, poz. 1540. 3

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 3

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 3

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 3

4) Dodany przez art. 1 pkt 10 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2823 — Poz. 21410. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych określa, w drodze rozporządzenia, sposób orga nizowania i tryb przeprowadzania konkursu, szczegó łowe wymagania podlegające sprawdzeniu w toku postępowania egzaminacyjnego oraz skład komisji konkursowej, uwzględniając potrzebę sprawnego przeprowadzenia konkursu oraz wszechstronnego sprawdzenia kwalifikacji i predyspozycji osób przystę pujących do konkursu. Art.

9.

1. Jednostkami organizacyjnymi kontroli skarbowej są urzędy kontroli skarbowej i urząd obsłu gujący ministra właściwego do spraw finansów pub licznych. 2.3

5) Minister właściwy do spraw finansów pub licznych określa, w drodze rozporządzenia:

1) siedziby urzędów kontroli skarbowej,

2) organizację urzędów kontroli skarbowej — biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia właści wej organizacji wykonywania zadań z zakresu kon troli skarbowej oraz administracyjny podział teryto rialny państwa.

3. (uchylony).36)

4. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych, w drodze zarządzenia, nadaje statut urzędom kontroli skarbowej. Art. 9a. 1.3

7) Właściwość miejscowa Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej obejmuje całe teryto rium Rzeczypospolitej Polskiej. 2.3

7) Właściwość miejscową dyrektorów urzędów kontroli skarbowej ustala się według miejsca zamiesz kania albo adresu siedziby kontrolowanego, z zastrze żeniem art. 10 ust. 2 pkt 11 i art. 10a. 2a.3

8) Jeżeli nie można ustalić właściwego dyrek tora urzędu kontroli skarbowej, właściwym organem jest Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej. Przepisy art. 10 ust. 2 pkt 11 i art. 10a stosuje się. 3.3

9) Jeżeli podmiot posiada oddziały na obszarze właściwości miejscowej innego dyrektora urzędu kon troli skarbowej niż właściwy dla siedziby tego podmio tu, do przeprowadzenia czynności kontrolnych w tym oddziale jest uprawniony również inspektor upoważ niony przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej właści wego ze względu na miejsce położenia tego oddziału.

4. Organ kontroli skarbowej właściwy miejscowo w dniu wszczęcia postępowania kontrolnego pozosta je właściwy aż do dnia jego zakończenia, chociażby w toku postępowania zmieniły się podstawy właści wości. 5.40) Jeżeli postępowanie kontrolne dotyczy okre su, w którym właściwym miejscowo był inny organ kontroli skarbowej niż w dniu wszczęcia postępowa nia, właściwym do prowadzenia postępowania za cały okres objęty postępowaniem jest dyrektor urzędu kontroli skarbowej właściwy miejscowo w dniu wszczęcia tego postępowania.

6. (uchylony).41)

7. (uchylony).41)

8. (uchylony).41) 9.4

2) Minister właściwy do spraw finansów pub licznych określa, w drodze rozporządzenia, terytorial ny zasięg działania dyrektorów urzędów kontroli skar bowej, biorąc pod uwagę:

1) konieczność zapewnienia realizacji zadań dyrekto rów urzędów kontroli skarbowej również na ob szarze kilku województw lub ich części;

2) dostępność organów kontroli skarbowej;

3) administracyjny podział terytorialny państwa;

4) konieczność zapobiegania równoczesnemu podej mowaniu czynności w tej samej sprawie przez or gany kontroli skarbowej oraz powstawaniu spo rów o właściwość między organami kontroli skar bowej. Art.

10.

1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej sprawuje nadzór nad działalnością:

1) (uchylony),43)

2) dyrektorów urzędów kontroli skarbowej,

3) inspektorów zatrudnionych w urzędzie obsługują cym ministra właściwego do spraw finansów pub licznych,

4) inspektorów i pracowników zatrudnionych w ko mórkach, o których mowa w art. 11g ust. 1,

5) pracowników wywiadu skarbowego — w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie.

2. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej: 1)4

4) określa zadania urzędów kontroli skarbowej; 1a)4

5) sprawuje kontrolę wewnętrzną urzędów kon troli skarbowej; 3

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 3

6) Przez art. 1 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni ku 1. 3

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 3

8) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 3

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 40) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4

1) Przez art. 1 pkt 12 lit. e ustawy, o której mowa w odnośni ku 1. 4

2) Dodany przez art. 1 pkt 12 lit. f ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4

3) Przez art. 2 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zniesieniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych (Dz. U. Nr 171, poz. 1207), która weszła w życie z dniem 5 października 2007 r. 4

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. a tiret pierw sze ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4

5) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 82; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w od nośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2824 — Poz. 2142) organizuje szkolenia inspektorów, pracowników wywiadu skarbowego oraz pracowników zatrud nionych w komórkach, o których mowa w art. 11g ust. 1;

3) organizuje system informacji w urzędach kontroli skarbowej i zapewnia jego współdziałanie z syste mem informacji innych instytucji, organizacji pań stwowych i samorządowych;

4) powołuje spośród inspektorów wicedyrektorów urzędów kontroli skarbowej i ich odwołuje; 5)4

6) upoważnia inspektorów i pracowników zatrud nionych lub oddelegowanych do wykonywania za dań służbowych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych do przeprowadzania czynności kontrolnych, a także, w uzasadnionych przypadkach, decyduje o zmia nie inspektora lub pracownika prowadzącego czynności kontrolne; 5a) wydaje decyzje w sprawach określonych w usta wie; 5b) wydaje wyniki kontroli;

6) ustala plany kontroli; 6a)4

7) przekazuje Komisji Europejskiej plany kontroli w zakresie kontroli środków pochodzących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwro towi środków z innych źródeł zagranicznych;

7) (uchylony);48)

8) analizuje wyniki działalności kontroli skarbowej i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych propozycje ich wykorzysta nia;

9) uczestniczy w pracach międzynarodowych organi zacji i instytucji zajmujących się kontrolą skarbo wą;

10) ustala zasady i kryteria dokonywania ocen kwalifi kacyjnych, o których mowa w art. 39 ust. 2a; 11)4

9) może wyznaczyć dyrektora urzędu kontroli skar bowej właściwego do wszczęcia i przeprowadze nia postępowania kontrolnego, kontroli podatko wej lub przeprowadzenia innej czynności w spra wach z zakresu kontroli skarbowej, także poza właściwością miejscową dyrektora urzędu kontroli skarbowej; 12)4

9) prowadzi działalność analityczną i prognostycz ną w odniesieniu do negatywnych zjawisk wystę pujących w zakresie kontroli skarbowej oraz przed stawia w tym zakresie informacje i analizy orga nom administracji rządowej; 13)4

9) zapewnia przy pomocy wyodrębnionych komó rek organizacyjnych kontroli skarbowej, o których mowa w art. 11g ust. 1, ochronę fizyczną i tech niczną inspektorom i pracownikom, a w uzasad nionych przypadkach także innym osobom, orga nom i instytucjom państwowym. 2a. (uchylony).50) 2b.5

1) Kontrola wewnętrzna jest prowadzona przez inspektorów lub pracowników komórki organizacyj nej, o której mowa w ust. 3, na podstawie upoważnie nia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w ce lu weryfikacji informacji o nieprawidłowościach w za kresie działalności urzędów kontroli skarbowej oraz ujawnienia i usunięcia nieprawidłowości. 3.5

2) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wy konuje zadania określone w ustawie przy pomocy ko mórek organizacyjnych wyodrębnionych w tym celu w strukturze urzędu obsługującego ministra właści wego do spraw finansów publicznych oraz koordynu je ich prace.

4. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może podawać do wiadomości publicznej zbiorczą informa cję dotyczącą działalności kontroli skarbowej. 5.5

3) Minister właściwy do spraw finansów pub licznych określa, w drodze rozporządzenia, szczegóło wy tryb postępowania w zakresie kontroli wewnętrz nej, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia spraw ności i skuteczności przeprowadzania kontroli, bieżą cego reagowania na informacje o występujących nie prawidłowościach i ich usuwania oraz uwzględniając zakres nadzoru sprawowanego przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Art. 10a.5

4)

1. Generalny Inspektor Kontroli Skar bowej w uzasadnionych przypadkach może przekazać, w drodze postanowienia, wszczęte postępowanie kon trolne, kontrolę podatkową lub inną czynność w spra wach z zakresu kontroli skarbowej, w tym w sprawach, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 11, do dalszego prowadzenia innemu dyrektorowi urzędu kontroli skarbowej.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, dorę cza się kontrolowanemu oraz właściwym organom kontroli skarbowej.

3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, nie służy zażalenie. 4

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. a tiret dru gie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4

7) Dodany przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 91, poz. 868), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r.; w brzmieniu usta lonym przez art. 1 pkt 13 lit. a tiret trzecie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 4

8) Przez art. 1 pkt 13 lit. a tiret czwarte ustawy, o której mo wa w odnośniku 1. 4

9) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. a tiret piąte ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 50) Przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni ku 1. 5

1) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 5

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 5

3) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. e ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 5

4) Dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2825 — Poz. 2144. Czynności podjęte w postępowaniu kontrolnym lub w trakcie kontroli podatkowej pozostają w mocy. Art. 1

1.

1. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej kie ruje pracą urzędu kontroli skarbowej.

2. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej w szczegól ności:

1) organizuje pracę urzędu kontroli skarbowej i jest przełożonym zatrudnionych w nim inspektorów oraz innych pracowników;

2) ustala plany kontroli;

3) upoważnia inspektorów i pracowników do prze prowadzenia czynności kontrolnych; 3a) wydaje decyzje w sprawach określonych w usta wie; 3b) wydaje wynik kontroli; 4)5

5) dokonuje w uzasadnionych przypadkach zmiany inspektora lub pracownika prowadzącego czynno ści kontrolne;

5) może podawać do wiadomości publicznej zbiorcze informacje dotyczące działalności kontroli skarbo wej na terenie objętym zasięgiem działania urzędu kontroli skarbowej; 6)5

6) prowadzi działalność analityczną i prognostycz ną w odniesieniu do negatywnych zjawisk wystę pujących w zakresie kontroli skarbowej oraz przed stawia w tym zakresie informacje i analizy orga nom administracji rządowej; 7)5

6) zapewnia przy pomocy wyodrębnionych komó rek organizacyjnych kontroli skarbowej, o których mowa w art. 11g ust. 1, ochronę fizyczną i tech niczną inspektorom i pracownikom, a za zgodą Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej także innym osobom, organom i instytucjom państwo wym. Rozdział 2a Uprawnienia kontroli skarbowej oraz zasady użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej Art. 11a.

1. Inspektorzy i pracownicy mają prawo do:57)

1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamo ści;

2) zatrzymywania i przeszukiwania osób oraz prze szukiwania pomieszczeń, bagażu i ładunku w try bie i przypadkach określonych w przepisach Ko deksu postępowania karnego i Kodeksu karnego skarbowego;

3) zatrzymywania pojazdów i innych środków prze wozowych w celu przeprowadzenia kontroli prze wożonych towarów lub dokumentów przewozo wych dotyczących tych towarów, a także badania towarów i pobierania ich próbek, oraz przeprowa dzenia kontroli rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu me chanicznego;

4) zwracania się o niezbędną pomoc do innych jed nostek organizacyjnych, przedsiębiorców i organi zacji społecznych, jak również zwracania się w nag łych wypadkach do każdej osoby o udzielenie do raźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepi sów prawa. 1a.5

8) Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przysługują inspektorom i pracownikom wyłącznie w związku z realizacją zadań ustawowych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 i 14b, art. 10 ust. 2 pkt 13 oraz art. 11 ust. 2 pkt 7, w tym również w związku z wszczę tym postępowaniem kontrolnym lub postępowaniem w sprawach o przestępstwa i wykroczenia oraz o prze stępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

2. Jeżeli przy dokonywaniu czynności służbowych zaistniała konieczność zdjęcia nałożonych uprzednio zamknięć celnych, inspektorzy i pracownicy mają obo wiązek ponownego nałożenia zamknięć celnych i od notowania tego faktu w treści odpowiedniego doku mentu.

3. Osoba posiadająca towary jest zobowiązana, na jej koszt, do wykonywania czynności umożliwiających przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 3, a w szczególności do rozładowania, okazania oraz załadowania towaru po zakończeniu czynności.

4. Osobie przysługuje zażalenie do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej na zasadność lub spo sób dokonania czynności, o której mowa w ust. 3. Art. 11b.

1. W toku wykonywania czynności służ bowych inspektorzy i pracownicy są zobowiązani do poszanowania godności człowieka oraz respektowa nia innych praw i wolności obywatelskich.

2. Inspektorzy i pracownicy są zobowiązani do wy konywania czynności służbowych w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste i majątkowe osób i przedsiębiorców, których te czynności dotyczą.

3. Zatrzymanie osoby może być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki pozostające w dyspozycji organów kontroli skarbowej, inspektorów i pracowni ków są bezcelowe lub okazały się nieskuteczne.

4. W razie uzasadnionej potrzeby zatrzymaną oso bę należy niezwłocznie poddać badaniu lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej.

5. Zatrzymanie pojazdów mechanicznych i innych środków przewozowych może być dokonywane tylko przez umundurowanych inspektorów i pracowników, znajdujących się w pobliżu oznakowanego pojazdu służbowego. 5

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 5

6) Dodany przez art. 1 pkt 15 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 5

7) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 5

8) Dodany przez art. 1 pkt 16 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2826 — Poz. 2146. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych określi, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób oznakowania pojazdów służbowych, uwzględniając w szczególności zapewnienie jednoznacznej identyfi kacji pojazdów. 7.5

9) Minister właściwy do spraw finansów pub licznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określa, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w ust. 4, przypadki uzasadniające potrzebę niezwłocz nego udzielenia osobie zatrzymanej pierwszej pomo cy medycznej lub potrzebę poddania jej niezbędnym badaniom lekarskim, a także czas i organizację tych badań oraz sposób ich dokumentowania, mając na ce lu ochronę zdrowia osoby zatrzymanej. Art. 11c.

1. Na sposób prowadzenia czynności, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1 i 3, przysługuje zażalenie do właściwego miejscowo prokuratora rejo nowego.

2. Z czynności wymienionych w art. 11a ust. 1 pkt 2—4 sporządza się protokół, a z czynności wymie nionej w art. 11a ust. 1 pkt 1 — notatkę służbową. 3.60) Minister właściwy do spraw finansów pub licznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządze nia:

1) warunki, sposób i szczegółowy tryb wykonywania czynności, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 1—3 i ust. 2,

2) sposób i tryb współpracy z Policją w zakresie wy konywanych czynności,

3) wzory dokumentów stosowanych w sprawach za trzymania osoby i kontroli rodzaju paliwa używa nego do napędu pojazdu mechanicznego — biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia spraw ności i skuteczności wykonywanych czynności oraz zasady zatrzymywania pojazdów obowiązujące w Po licji. Art. 11d. 1.6

1) Inspektorzy i pracownicy mogą sto sować środki przymusu bezpośredniego wobec osób niepodporządkowujących się ich poleceniom wyda nym w celu realizacji zadań określonych w art. 11a ust. 1a. 2.6

1) Środki przymusu bezpośredniego mogą być użyte jedynie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia podporządkowania się poleceniom, o których mowa w ust. 1, lub do skutecznego odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na inspektora, pracownika lub inną osobę, a także mienie i obiekty administracji skarbowej.

3. Dopuszczalne jest stosowanie tylko takich środ ków przymusu bezpośredniego, jakie odpowiadają potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji, i pod warunkiem, że w inny dostępny w tej sytuacji sposób nie można skutecznie oraz bezpiecznie wykonać czyn ności służbowych. Art. 11da.6

2)

1. Środki przymusu bezpośredniego powinny być stosowane przez inspektorów i pracow ników w taki sposób, aby ich zastosowanie powodo wało możliwie najmniejszą dolegliwość.

2. Można stosować jednocześnie więcej niż jeden środek przymusu bezpośredniego, jeżeli zastosowa nie jednego środka nie odpowiada potrzebom zaist niałej sytuacji lub osiągnięcie podporządkowania się wydanym poleceniom przy zastosowaniu jednego środka okazało się bezskuteczne albo zachodzi wyso kie prawdopodobieństwo, że okaże się bezskuteczne.

3. Odstępuje się od stosowania środków przymu su bezpośredniego, gdy osoba, wobec której zastoso wano te środki, podporządkowała się wydanym pole ceniom.

4. Środków przymusu bezpośredniego nie stosuje się wobec kobiet o widocznej ciąży, osób o widocz nym kalectwie lub w podeszłym wieku oraz osób, któ rych wygląd wskazuje na wiek poniżej 13 lat.

5. Nie stosuje się kajdanek wobec osób, których wygląd wskazuje na wiek poniżej 17 lat.

6. Nie wolno stosować pałki wobec osób stawiają cych bierny opór, chyba że zastosowanie siły fizycznej okazało się bezskuteczne.

7. W razie uzasadnionej potrzeby osobę, wobec której zastosowano środki przymusu bezpośredniego, należy niezwłocznie poddać badaniu lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej. Przepisy wydane na podstawie art. 11b ust. 7 stosuje się odpo wiednio. Art. 11e.

1. Uprawnia się inspektorów i pracowni ków do stosowania następujących środków przymusu bezpośredniego:

1) siły fizycznej;

2) indywidualnych technicznych i chemicznych środ ków lub urządzeń przeznaczonych do obezwład niania i konwojowania osób albo do zatrzymywa nia oraz unieruchamiania pojazdów mechanicz nych i innych środków przewozowych; 3)6

3) pałki służbowej. 2.6

4) Rada Ministrów określa, w drodze rozporzą dzenia, warunki i sposoby użycia środków przymusu bezpośredniego, a także szczegółowe rodzaje i tryb wyposażania w środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, mając na względzie, aby ich zastosowanie powo dowało możliwie najmniejszą dolegliwość. 5

9) Dodany przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w od nośniku 1; który wszedł w życie z dniem 16 stycznia 2011 r. 60) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 6

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 6

2) Dodany przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 6

3) Dodany przez art. 1 pkt 21 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 6

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2827 — Poz. 214

Art. 11f.

1. Jeżeli środki przymusu bezpośredniego wymienione w art. 11e ust. 1 okazały się niewystar czające lub ich użycie ze względu na okoliczności da nego zdarzenia nie jest możliwe, inspektor i pracow nik ma prawo użycia broni palnej wyłącznie:

1) w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność własną lub innej osoby oraz w celu przeciwdziałania czyn nościom zmierzającym w oczywisty sposób bez pośrednio do takiego zamachu;

2) przeciwko osobie niepodporządkowującej się we zwaniu do natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu, zdrowiu lub wolności inspektora, pracownika albo innej osoby;

3) przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie i prze mocą odebrać broń palną inspektorowi, pracowni kowi lub innej osobie uprawnionej do posiadania broni palnej;

4) w celu odparcia niebezpiecznego, bezpośredniego i gwałtownego zamachu na obiekty administracji skarbowej;

5) w bezpośrednim pościgu za osobą, wobec której użycie broni było dopuszczalne w przypadkach określonych w pkt 1—3.

2. Użycie broni palnej powinno nastąpić w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę osobie, przeciwko której użyto broni, i nie może zmierzać do pozbawienia tej osoby życia ani narażać osób postron nych na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

3. W broń palną może być wyposażony, przeszko lony w zakresie związanym z jej używaniem, inspektor i pracownik zatrudniony w wyodrębnionej komórce, o której mowa w art. 11g ust. 1.

4. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządze nia, szczegółowe warunki i sposób postępowania przy użyciu broni palnej, biorąc pod uwagę użycie jej jako środka ostatecznego. Art. 11g. 1.6

5) Uprawnienia, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 2 i 3, art. 11d ust. 1, art. 11e ust. 1 i art. 11f ust. 1, przysługują inspektorom i pracowni kom zatrudnionym w wyodrębnionych komórkach or ganizacyjnych kontroli skarbowej. Inspektorom i pra cownikom tym przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa. 2.6

5) W urzędzie obsługującym ministra właściwe go do spraw finansów publicznych działa komórka or ganizacyjna właściwa do prowadzenia działań na ca łym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w za kresie koordynacji działań komórek organizacyjnych utworzonych w urzędach kontroli skarbowej oraz nad zoru nad nimi. 3.6

5) Dyrektor urzędu kontroli skarbowej może rea lizować zadania wykonywane przez komórki organiza cyjne, o których mowa w ust. 1, poza obszarem swoje go działania za zgodą Generalnego Inspektora Kontro li Skarbowej.

4. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządze nia:

1) uzbrojenie przysługujące pracownikom komórek kontroli skarbowej, o których mowa w ust. 1;

2) kryteria i tryb przydziału broni służbowej;

3) wzory umundurowania i znaków identyfikujących jednostkę organizacyjną kontroli skarbowej, w któ rej pracownik jest zatrudniony;

4) sposób noszenia umundurowania i znaków iden tyfikujących jednostkę organizacyjną kontroli skar bowej, w której pracownik jest zatrudniony;

5) normy umundurowania, uwzględniając okres uży walności jego składników;

6) normy wyposażenia niezbędnego do wykonywa nia czynności służbowych, zasady jego przyzna wania i użytkowania. 5.6

6) Minister właściwy do spraw finansów pub licznych określa, w drodze zarządzenia, wykaz komó rek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, oraz liczbę zatrudnionych w nich pracowników i inspekto rów. Rozdział 3 Postępowanie kontrolne Art. 1

2. 1.6

7) Postępowanie kontrolne jest prowa dzone zgodnie z planem kontroli.

2. Plany kontroli ustalają dyrektorzy urzędów kon troli skarbowej stosownie do zadań określonych przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. 3.6

8) Postępowanie kontrolne może być również prowadzone poza planem kontroli, na podstawie uzy skanych informacji lub materiałów albo przeprowa dzonych analiz. Art. 13.6

9)

1. Wszczęcie postępowania kontrolnego następuje wyłącznie z urzędu w formie postanowie nia. 1a.70) Do wszczęcia postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio art. 282b i art. 282c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa. 6

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 6

6) Dodany przez art. 1 pkt 22 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 6

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 6

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 6

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 5 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 9. 70) Dodany przez art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1318), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2828 — Poz. 214

2.7

1) Datą wszczęcia postępowania kontrolnego jest dzień doręczenia kontrolowanemu postanowienia o wszczęciu postępowania kontrolnego. 3.7

1) Organ kontroli skarbowej może w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego przepro wadzić kontrolę podatkową.

4. Kontrola podatkowa jest prowadzona na pod stawie imiennego upoważnienia udzielonego przez organ kontroli skarbowej. 5.7

2) Wszczęcie kontroli podatkowej następuje po przez doręczenie kontrolowanemu lub osobie, o której mowa w art. 281a, albo osobie wymienionej w art. 284 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja po datkowa, upoważnienia do jej przeprowadzenia. O za miarze wszczęcia kontroli podatkowej organ kontroli skarbowej nie zawiadamia kontrolowanego.

6. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli po datkowej jest wydawane przez dyrektora urzędu kon troli skarbowej lub Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej i określa:

1) wskazanie podstawy prawnej;

2) oznaczenie organu kontroli;

3) datę i miejsce wystawienia;

4) imię i nazwisko inspektora, imiona i nazwiska pra cowników, wykonujących czynności kontrolne, a także osób, o których mowa w ust. 8, jeżeli osoby takie będą brać udział w czynnościach kontrolnych;

5) numer legitymacji służbowej inspektora i upoważ nionych pracowników;

6) oznaczenie kontrolowanego;

7) wskazanie daty rozpoczęcia kontroli i przewidywa nego terminu zakończenia kontroli;

8) zakres kontroli;

9) podpis osoby udzielającej upoważnienia, z poda niem zajmowanego stanowiska lub funkcji;

10) pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowa nego.

7. Czynności kontrolne przeprowadza inspektor wraz z upoważnionymi pracownikami, po okazaniu le gitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych. 8.7

3) W czynnościach kontrolnych mogą uczestni czyć osoby uprawnione na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, w tym także przedstawiciele organów Unii Europejskiej oraz, w zakresie realizacji wspólnych programów finan sowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przedstawiciele innych państw. 9.7

4) Kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu legitymacji służbowych i znaków identyfika cyjnych oraz doręczeniu postanowienia o wszczęciu postępowania kontrolnego. W takim przypadku upo ważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej doręcza się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli. Przepis art. 284a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordyna cja podatkowa stosuje się odpowiednio.

10. (uchylony).75) Art. 13a. (uchylony).76) Art. 13b.7

7)

1. Inspektor lub pracownik, w związku z prowadzonym u kontrolowanego postępowaniem kontrolnym lub kontrolą podatkową, może żądać od kontrahentów kontrolowanego, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodar czej w okresie objętym postępowaniem kontrolnym lub kontrolą podatkową, przedstawienia dokumen tów, w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym lub kontrolą podatkową, w celu sprawdzenia ich pra widłowości i rzetelności. Z czynności tych sporządza się protokół.

2. Za kontrahentów kontrolowanego uważa się także wszystkie podmioty prowadzące działalność gos podarczą uczestniczące w dostawie tego samego to waru lub usługi będące zarówno dostawcami, jak i na bywcami biorącymi udział pośrednio lub bezpośred nio w dostawie towaru lub usługi. W takim przypadku żądanie, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć wy łącznie dokumentów związanych z tą dostawą towaru lub usługi.

3. Jeżeli miejsce zamieszkania, siedziba lub miej sce wykonywania działalności kontrahenta kontrolo wanego znajdują się poza obszarem działania organu kontroli skarbowej, czynności, o których mowa w ust. 1, na zlecenie tego organu może przeprowadzić także inspektor lub pracownik upoważniony przez or gan kontroli skarbowej właściwy ze względu na miej sce zamieszkania, siedzibę lub miejsce wykonywania działalności kontrahenta. Art. 13c.7

8) Inspektor lub pracownik, w związku z prowadzonym u kontrolowanego postępowaniem kontrolnym lub kontrolą podatkową, w zakresie, o któ rym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 5, jest uprawniony do żądania przedstawienia dokumentów i dokonywania oględzin we wszystkich miejscach realizacji projektu finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym lub kontrolą podatkową. Jeżeli miejsce re 7

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych in nych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97), która weszła w życie z dniem 7 marca 2009 r. 7

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 7

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 7

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 71. 7

5) Przez art. 6 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośni ku 71. 7

6) Przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 66, poz. 470), która weszła w życie z dniem 6 maja 2006 r. 7

7) Dodany przez art. 10 pkt 7 ustawy, o której mowa w od nośniku 9; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 usta wy, o której mowa w odnośniku 1. 7

8) Dodany przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2829 — Poz. 214

alizacji projektu znajduje się poza obszarem działania organu kontroli skarbowej, czynności na zlecenie tego organu może przeprowadzić także inspektor lub pra cownik upoważniony przez organ kontroli skarbowej właściwy ze względu na miejsce realizacji projektu. Art. 1

4. (uchylony).79) Art. 14a.

1. Na żądanie organu kontroli skarbowej podmiot uprawniony, na podstawie odrębnych prze pisów, do odebrania oświadczenia o stanie majątko wym jest obowiązany przekazać temu organowi po świadczoną za zgodność z oryginałem kopię tego oświadczenia — w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania. 2.80) W postępowaniu w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14, nie stosuje się art. 13 ust. 9, art. 13b, art. 27 ust. 1 pkt 7 oraz art. 284 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa.

3. W postępowaniu w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14, stosuje się odpowiednio art. 285a, z zastrzeżeniem ust. 4, oraz art. 288 ustawy — Ordyna cja podatkowa, również w zakresie kontroli oświad czeń osób nieprowadzących działalności gospodar czej.

4. Kontrolę oświadczeń o stanie majątkowym prze prowadza się przede wszystkim w siedzibie jednostki organizacyjnej kontroli skarbowej. Art. 14b. (uchylony).81) Art. 14c.8

2)

1. Uprawnienie do skorygowania de klaracji, określone w art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania kontrolnego w zakresie objętym tym postępowaniem, z zastrzeżeniem ust. 2. 2.8

3) Kontrolowany może, w terminie wyznaczo nym zgodnie z art. 24 ust. 4, skorygować w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym uprzednio zło żoną deklarację podatkową. 3.8

3) Na możliwość skorygowania deklaracji organ kontroli skarbowej wskazuje, wyznaczając stronie ter min, o którym mowa w art. 24 ust. 4.

4. Korekta złożona w przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie wywołuje skutków prawnych, z wyjątkiem korekty złożonej zgodnie z ust. 2.

5. Uprawnienie do skorygowania deklaracji przy sługuje nadal po zakończeniu postępowania kontrol nego w zakresie nieobjętym decyzją określającą wy sokość zobowiązania podatkowego. 5a.8

4) Do korekty deklaracji złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego, a w przypadkach, gdy nie stosuje się za wiadomienia — złożonej zgodnie z ust. 2, przepisu art. 56 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordy nacja podatkowa nie stosuje się. 6.8

5) Kontrolowany ma obowiązek, nie później niż w terminie 3 dni, zawiadomić organ kontroli skarbo wej o złożeniu do właściwego organu podatkowego korygującej deklaracji zgodnie z ust. 2 oraz o złożeniu deklaracji korygującej deklarację złożoną zgodnie z ust. 2. 7.8

5) Organ podatkowy informuje niezwłocznie właściwy organ kontroli skarbowej o złożeniu korygu jącej deklaracji zgodnie z ust. 2 oraz o złożeniu dekla racji korygującej deklarację złożoną zgodnie z ust. 2. Art. 15—2

3. (uchylone).86) Art. 24.8

7)

1. Organ kontroli skarbowej kończy po stępowanie kontrolne:

1) decyzją w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, gdy: a) ustalenia dotyczą podatków, których określanie lub ustalanie należy do właściwości naczelni ków urzędów skarbowych, oraz podatku akcy zowego, z zastrzeżeniem ust. 2, b) ustalenia dotyczą opłat i niepodatkowych należ ności budżetu państwa, których określanie lub ustalanie należy do właściwości naczelników urzędów skarbowych, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. a, c) w trakcie toczącego się postępowania kontrol nego zobowiązanie podatkowe uległo przedaw nieniu;

2) wynikiem kontroli, gdy: a) ustalenia dotyczą nieprawidłowości w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 i 5 i ust. 2, b) ustalenia dotyczą nieprawidłowości w zakresie innym niż wymieniony w pkt 1, w szczególności w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym, albo gdy nieprawidłowości nie stwierdzono, c) kontrolowany złożył zgodnie z art. 14c ust. 2 ko rygującą deklarację obejmującą w całości stwierdzone nieprawidłowości.

2. Organ kontroli skarbowej kończy postępowanie kontrolne decyzją, o której mowa w art. 115 § 4 usta wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, 7

9) Przez art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmia nie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz o zmianie nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 169, poz. 1387), która we szła w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. 80) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnośniku 71. 8

1) Przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 8

2) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie nie których innych ustaw (Dz. U. Nr 191, poz. 1413), która we szła w życie z dniem 11 listopada 2006 r. 8

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 8

4) Dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy wymienionej jako pierw sza w odnośniku 70. 8

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 8

6) Przez art. 6 pkt 6 ustawy, o której mowa w odnośniku 79. 8

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 29 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2830 — Poz. 214

jeżeli kontrolowana spółka cywilna, jawna, partner ska, komandytowa albo komandytowo-akcyjna zosta ła rozwiązana w trakcie postępowania kontrolnego.

3. Jeżeli kontrolowany złoży korygującą deklarację w zakresie nieprawidłowości stwierdzonych w postę powaniu kontrolnym zakończonym wynikiem kontroli, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, organ kontroli skarbowej, który wydał wynik kontroli, podejmuje, w formie postanowienia, na które nie przysługuje za żalenie, zakończone postępowanie kontrolne. Czynno ści przeprowadzone w postępowaniu kontrolnym, które jest podejmowane, pozostają w mocy.

4. Przed wydaniem decyzji lub wyniku kontroli or gan kontroli skarbowej wyznacza kontrolowanemu 7-dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie ze branego materiału dowodowego.

5. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2, nie została doręczona w terminie 6 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia wszczęcia po stępowania kontrolnego do dnia doręczenia decyzji.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się, jeżeli do opóźnie nia w wydaniu decyzji przyczynił się kontrolowany lub jego przedstawiciel lub opóźnienie powstało z przy czyn niezależnych od organu. Art. 24a. (uchylony).88) Art. 25.8

9)

1. Decyzję, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, doręcza się kontrolowanemu oraz orga nowi podatkowemu właściwemu dla kontrolowanego w dniu zakończenia postępowania kontrolnego, repre zentującemu Skarb Państwa, który staje się wierzycie lem obowiązków wynikających z tej decyzji.

2. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji jest nadawany przez organ podatkowy wymieniony w ust. 1. Art. 26.8

9)

1. Od decyzji, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, służy odwołanie do właściwego dla kontrolowanego w dniu zakończenia postępowania kontrolnego dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej — jeżeli decyzję wydał dyrektor urzędu kontroli skarbowej. Jeżeli nie można ustalić właściwe go dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej, odwołanie służy do dyrektora izby skarbowej lub dy rektora izby celnej właściwego ze względu na siedzibę urzędu kontroli skarbowej, którego dyrektor wydał de cyzję.

2. Od decyzji, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, wydanych przez Generalnego Inspektora Kon troli Skarbowej oraz od decyzji w sprawach stwierdze nia nieważności decyzji, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej oraz o wznowieniu postępowania, wyda nych przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbo wej albo przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej, nie służy odwołanie.

3. Od decyzji, o których mowa w ust. 2, stronie słu ży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez or gan, który wydał decyzję. Do wniosku o ponowne roz patrzenie sprawy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podat kowa dotyczące odwołań.

4. Właściwym w sprawie stwierdzenia nieważno ści decyzji ostatecznej jest:

1) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej albo dy rektor urzędu kontroli skarbowej, jeżeli decyzja zo stała wydana przez ten organ;

2) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, jeżeli de cyzja została wydana przez dyrektora urzędu kon troli skarbowej, z tym że w tym przypadku postę powanie może być wszczęte wyłącznie z urzędu.

5. Do uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej właściwy jest organ kontroli skarbowej, który ją wy dał.

6. Organem właściwym w sprawach o wznowienie postępowania jest dyrektor urzędu kontroli skarbowej, jeżeli wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji.

7. Jeżeli przyczyną wznowienia postępowania jest działanie dyrektora urzędu kontroli skarbowej, o wzno wieniu postępowania rozstrzyga Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, który równocześnie wyznacza dy rektora urzędu kontroli skarbowej właściwego do przeprowadzenia postępowania co do przesłanek wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy.

8. W sprawach o wznowienie postępowania za kończonego decyzją ostateczną Generalnego Inspek tora Kontroli Skarbowej właściwy jest ten organ. Art. 27.8

9)

1. Wynik kontroli powinien zawierać:

1) oznaczenie organu kontroli skarbowej;

2) oznaczenie kontrolowanego;

3) datę wydania;

4) zakres postępowania kontrolnego;

5) powołanie podstawy prawnej;

6) końcowe ustalenia i wnioski w zakresie ustalonym w art. 24 ust. 1 pkt 2;

7) termin usunięcia nieprawidłowości wskazanych przez organ kontroli skarbowej;

8) podpis organu kontroli skarbowej.

2. Wynik kontroli doręcza się kontrolowanemu oraz, z uwzględnieniem ust. 4, właściwemu organowi lub dysponentowi części budżetowej, któremu, w przy padku stwierdzenia nieprawidłowości, doręcza się po nadto dokumentację z czynności kontrolnych. Jeżeli wynik kontroli zawiera ustalenia obejmujące zagad nienia należące do właściwości różnych organów, każ demu z tych organów doręcza się wyciąg z wyniku kontroli i dokumentację zawierającą ustalenia w spra wie, w której właściwy jest ten organ. 8

8) Przez art. 1 pkt 30 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 8

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 31 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2831 — Poz. 2143. Jeżeli w wyniku postępowania kontrolnego zo stały stwierdzone nieprawidłowości, organ lub dyspo nent części budżetowej, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia wyniku kontroli lub wyciągu z wyniku kontroli, zawia domić organ kontroli skarbowej, który wydał wynik kontroli, o sposobie wykorzystania zawartych w nim ustaleń lub o przyczynach ich niewykorzystania.

4. Wynik kontroli w zakresie oświadczenia o stanie majątkowym doręcza się wnioskodawcy postępowa nia kontrolnego.

5. Wynik kontroli i dokumentacja z czynności kon trolnych w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych mogą być przekazane:

1) właściwej instytucji zarządzającej;

2) organom Unii Europejskiej;

3) osobom uprawnionym na podstawie zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodo wych;

4) przedstawicielom innych państw w zakresie reali zacji wspólnych programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europej skiej.

6. Kontrolowany jest obowiązany, z wyjątkiem sy tuacji, o której mowa w ust. 4, w ciągu 30 dni po upły wie terminu określonego w ust. 1 pkt 7, poinformować organ kontroli skarbowej o sposobie usunięcia wska zanych nieprawidłowości.

7. Organ kontroli skarbowej może zwrócić się do kontrolowanego o dodatkowe wyjaśnienia w związku z informacją, o której mowa w ust. 6. Art. 28.8

9) Przepisów art. 24 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 nie stosuje się, jeżeli ustalenia postępowania kontrolnego dotyczą spraw zakończonych decyzją organu podatko wego. W tym przypadku organ kontroli skarbowej wy daje wynik kontroli, który przekazuje właściwemu dla kontrolowanego w dniu zakończenia postępowania kontrolnego organowi podatkowemu oraz kontrolo wanemu. Art. 2

9. (uchylony).90) Art. 30. (uchylony).90) Art. 3

1. 1.9

1) W zakresie nieuregulowanym w usta wie do postępowania kontrolnego stosuje się odpo wiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa. 1a. (uchylony).92) 2.9

3) Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) organ kontroli skarbowej — organ podatkowy;

2) inspektor kontroli skarbowej albo osoba dokonu jąca czynności kontrolnych, o której mowa w art. 38 ust. 3 — kontrolującego;

3) postępowanie kontrolne — postępowanie podat kowe, o którym mowa w dziale IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa;

4) kontrola podatkowa — kontrolę, o której mowa w dziale VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or dynacja podatkowa.

3. Jeżeli przepisy ustawy — Ordynacja podatkowa zobowiązują kontrolujących do okazania legitymacji służbowej, kontrolujący, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zobowiązany jest do okazania legitymacji służ bowej i znaku identyfikacyjnego, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesie niu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie usta wy o kontroli skarbowej oraz zmianie niektórych in nych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703). Art. 3

2. 1.9

4) Generalny Inspektor Kontroli Skarbo wej lub dyrektor urzędu kontroli skarbowej może zwrócić się do sprawującego nadzór nad kontrolowa nym lub do właściwego organu z notą sygnalizacyjną informującą o dostrzeżonych nieprawidłowościach.

2. Jednostka, do której nota sygnalizacyjna została skierowana, jest obowiązana, w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej noty, zawiadomić Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej lub dyrektora urzędu kontroli skarbowej o sposobie wykorzystania zawar tych w niej informacji lub o przyczynach jej niewyko rzystania.

3. Jeżeli w toku kontroli stwierdzono nieprawidło wości w ustalaniu lub w poborze zobowiązań podatko wych przez organy gminy, Generalny Inspektor Kontro li Skarbowej lub dyrektor urzędu kontroli skarbowej zawiadamia o tym właściwą izbę obrachunkową.

4. (uchylony).95) Art. 33.9

6)

1. Na pisemne żądanie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej albo dyrektora urzędu kontroli skarbowej, wydane w związku z wszczętym postępowaniem przygotowawczym w sprawie o prze stępstwa i wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, banki są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji dotyczących podejrzanego w zakresie:

1) posiadanych rachunków bankowych lub posiada nych pełnomocnictw do dysponowania rachunka mi bankowymi, liczby tych rachunków lub pełno 90) Przez art. 1 pkt 16 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o zmia nie ustawy o kontroli skarbowej i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 7

20) , która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1997 r. 9

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 32 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 9

2) Przez art. 1 pkt 8 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni ku 82. 9

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 12 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 9. 9

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 33 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 9

5) Przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy, o której mowa w odnośni ku 90. 9

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 34 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2832 — Poz. 214

mocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbior ców;

2) posiadanych rachunków pieniężnych, rachunków papierów wartościowych lub posiadanych pełno mocnictw do dysponowania takimi rachunkami, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;

3) zawartych umów kredytowych lub umów pożycz ki, z podaniem wysokości zobowiązań wynikają cych z tych kredytów lub pożyczek, celów, na jakie zostały udzielone, i sposobu zabezpieczenia ich spłaty, a także umów depozytowych i umów udo stępniania skrytek sejfowych;

4) nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu Państwa, a także ob rotu tymi papierami wartościowymi;

5) obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami de pozytowymi lub innymi papierami wartościowy mi.

2. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 4 stosuje się odpowiednio do innych niż banki podmiotów prowadzących przed siębiorstwa maklerskie.

3. Przepisy ust. 1 pkt 1 i 3 stosuje się odpowiednio do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

4. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych, na pisemne żądanie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej albo dyrektora urzędu kontroli skarbowej, jest obowiązane do sporządzania i przekazywania in formacji o dacie nabycia, liczbie, cenie i wartości na bytych jednostek uczestnictwa oraz o dacie odkupie nia, liczbie i wartości odkupionych jednostek uczestnic twa, kwocie wypłaconej uczestnikowi funduszu za od kupione jednostki uczestnictwa, a także o dacie i kwo cie dochodów funduszu wypłaconych uczestnikowi. Przepis ust. 1, w części dotyczącej przesłanek wystą pienia z żądaniem, stosuje się odpowiednio.

5. Zakład ubezpieczeń, osoby i podmioty, przy po mocy których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe, oraz towarzystwo emerytalne, na pisemne żądanie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej albo dyrektora urzędu kontroli skarbowej, są obowiązane do sporządzenia i przekazania infor macji o stronie umowy ubezpieczeniowej lub o osobie będącej członkiem otwartego funduszu emerytalnego oraz o wpłaconych i wypłaconych kwotach w związku z zawartymi umowami ubezpieczeniowymi oraz w związku z uczestnictwem w otwartym funduszu emerytalnym. Przepis ust. 1, w części dotyczącej prze słanek wystąpienia z żądaniem, stosuje się odpowied nio.

6. Udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1—5, następuje nieodpłatnie.

7. W żądaniach, o których mowa w ust. 1—5, Ge neralny Inspektor Kontroli Skarbowej albo dyrektor urzędu kontroli skarbowej określa zakres informacji oraz termin ich przekazania. 8.9

7) Żądania, o których mowa w ust. 1—5, oznacza się klauzulą „Tajemnica skarbowa”, a ich przekazanie następuje w trybie przewidzianym dla dokumentów zawierających informacje niejawne o klauzuli „zastrze żone” w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych. Art. 33a.

1. Z żądaniem sporządzenia i przekazania informacji w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 1—5, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej albo dyrektor urzędu kontroli skarbowej może wystą pić również w związku z postępowaniem kontrolnym, po uprzednim wezwaniu kontrolowanego do udziele nia informacji z tego zakresu albo do upoważnienia instytucji finansowych do przekazania tych informacji, jeżeli kontrolowany uprzednio:98)

1) nie wyrazi zgody na udzielenie tych informacji albo 2)9

9) nie upoważni organu kontroli skarbowej do wy stąpienia do instytucji finansowych wymienionych w art. 33 ust. 1—5 o przekazanie tych informacji, albo

3) w terminie wyznaczonym przez organ kontroli skarbowej nie udzieli informacji lub upoważnienia, o których mowa w pkt 1 lub 2, albo

4) udzielił informacji, które wymagają uzupełnienia lub porównania z informacjami pochodzącymi z instytucji finansowej.

2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) wskazanie przesłanek uzasadniających koniecz ność uzyskania tych informacji;

2) dowody potwierdzające, że: a) kontrolowany odmówił udzielenia informacji lub b)100) kontrolowany nie wyraził zgody na udziele nie organowi kontroli skarbowej upoważnienia do zażądania tych informacji, lub c)100) w terminie określonym przez organ kontroli skarbowej kontrolowany nie udzielił informacji albo upoważnienia. 3.10

1) Instytucje finansowe wymienione w art. 33 ust. 1—5 odmawiają udzielenia informacji, jeżeli żąda nie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej albo dyrektora urzędu kontroli skarbowej nie spełnia wy mogów formalnych, o których mowa w ust. 2. 9

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 98 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), która weszła w życie z dniem 2 stycznia 2011 r. 9

8) Zdanie wstępne w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 lit. a tiret pierwsze ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 9

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 lit. a tiret dru gie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 100) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 10

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2833 — Poz. 214

4.10

1) Występując z żądaniem, o którym mowa w ust. 1, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej albo dyrektor urzędu kontroli skarbowej powinien zwracać szczególną uwagę na zasadę wzajemnego zaufania między instytucjami finansowymi a ich klientami. Przepisy art. 33 ust. 6—8 stosuje się odpowiednio.

5. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej i dyrek torzy urzędów kontroli skarbowej składają ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych półrocz ne sprawozdania zawierające informacje o liczbie wszczętych w danym półroczu postępowań w spra wach o przestępstwa i wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, a także postępo wań kontrolnych, w porównaniu z liczbą spraw, w któ rych wystąpiono o przekazanie informacji określonych w art. 33.

6. Informacje, o których mowa w ust. 5, są corocz nie przedkładane Sejmowi, łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa. Art. 33b.10

2)

1. W toku postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia oraz o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe prowadzonego przez inspektora jako finansowy organ postępowania przygotowawczego lub w toku postępowania kontrol nego prowadzonego przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej albo Generalnego Inspektora Kontroli Skar bowej dostęp do informacji uzyskanych w trybie, o którym mowa w art. 33 lub 33a, przysługuje wyłącz nie inspektorowi prowadzącemu postępowanie lub czynności kontrolne, pracownikowi dokonującemu czynności kontrolnych i ich przełożonemu oraz właści wym organom kontroli skarbowej.

2. Informacje uzyskane w trybie, o którym mowa w art. 33 lub 33a, należy przechowywać w pomiesz czeniu zabezpieczonym zgodnie z przepisami o ochro nie informacji niejawnych.

3. Po zakończeniu postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia oraz przestępstwa skar bowe i wykroczenia skarbowe lub postępowania kon trolnego informacje uzyskane w trybie, o którym mo wa w art. 33 lub 33a, są wyłączane z akt sprawy i prze chowywane zgodnie z przepisami o ochronie informa cji niejawnych; Generalny Inspektor Kontroli Skarbo wej albo dyrektor urzędu kontroli skarbowej dokonuje w aktach sprawy adnotacji o wyłączeniu informacji.

4. Ponowne włączenie do akt sprawy informacji uzyskanych w trybie, o którym mowa w art. 33 lub 33a, następuje wyłącznie w przypadkach określonych w art. 24 ust. 3 i art. 34a. Art. 3

4. 1.10

3) Informacje gromadzone i przetwa rzane w ramach kontroli skarbowej, w tym na podsta wie art. 7c i 7d, stanowią tajemnicę skarbową, z wyjąt kiem informacji gromadzonych i przetwarzanych w zakresie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4—7. 1a.10

4) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może wyrazić zgodę na ujawnienie przez dyrektorów urzędów kontroli skarbowej oraz kierowników komó rek organizacyjnych, o których mowa w art. 10 ust. 3, określonych informacji stanowiących tajemnicę skar bową, z wyłączeniem informacji stanowiących tajem nicę inną niż skarbowa i objętych ochroną na podsta wie odrębnych ustaw, wskazując jednocześnie sposób udostępnienia i wykorzystania ujawnianych informa cji. 1b.10

4) Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1a, może nastąpić wyłącznie ze względu na ważny interes publiczny oraz gdy jest to konieczne dla osiągnięcia celów kontroli skarbowej lub jeżeli ujawnienie tych in formacji urzeczywistni prawo obywateli do ich rzetel nego informowania o działaniach kontroli skarbowej i jawności życia publicznego. 1c.10

4) Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1a, następuje w formie pisemnej, na uzasadniony wnio sek dyrektora urzędu kontroli skarbowej lub kierowni ka komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 10 ust. 3.

2. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej są obo wiązani:

1) inspektorzy i pracownicy zatrudnieni w urzędach kontroli skarbowej; 2)10

5) osoby, o których mowa w art. 13 ust. 8;

3) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej oraz in spektorzy i pracownicy zatrudnieni w urzędzie ob sługującym ministra właściwego do spraw finan sów publicznych; 4)10

6) osoby odbywające staż, praktykę zawodową lub studencką w jednostkach organizacyjnych kon troli skarbowej.

3. Osoby wymienione w ust. 2 są obowiązane do złożenia na piśmie przyrzeczenia następującej treści: „ Przyrzekam, że będę przestrzegał tajemnicy skar bowej. Oświadczam, że są mi znane przepisy o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajem nicy skarbowej.”. 4.10

7) Zachowanie tajemnicy skarbowej obowiązu je również po ustaniu zatrudnienia, stażu, praktyki za wodowej lub studenckiej w jednostkach organizacyj nych kontroli skarbowej.

5. Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowią zane są również inne osoby, którym udostępniono in formacje objęte tajemnicą skarbową, chyba że na ich ujawnienie zezwala przepis prawa. 10

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 10

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 10

4) Dodany przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 82. 10

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 10 pkt 13 ustawy, o której mowa w odnośniku 9. 10

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 10

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 37 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2834 — Poz. 2146. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do osób, których dotyczą informacje objęte tajemnicą skarbową. Art. 34a.

1. Akta zawierające informacje wymienio ne w art. 33 organy kontroli skarbowej udostępnią wyłącznie:

1) ministrowi właściwemu do spraw finansów pub licznych, Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej — w toku postępowania podatkowego lub postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe; 1a)10

8) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finan sowej — zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 2)10

9) organom podatkowym albo innym organom kontroli skarbowej — w razie złożenia odwołania od decyzji lub w związku z wszczętym, na podsta wie uprzednio wydanego postanowienia, postępo waniem podatkowym albo w związku z wszczętym postępowaniem kontrolnym lub postępowaniem w sprawach o przestępstwa i wykroczenia oraz o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbo we;

3) sądowi administracyjnemu — w razie złożenia przez stronę skargi;

4) Rzecznikowi Praw Obywatelskich — w związku z jego udziałem w postępowaniu przed sądem ad ministracyjnym;

5) Prokuratorowi Generalnemu — na wniosek właś ciwego prokuratora: a) w przypadkach określonych w dziale IV Kodek su postępowania administracyjnego, b) w związku z udziałem prokuratora w postępo waniu przed sądem administracyjnym;

6) (uchylony);1

10) 7)11

1) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służ bie Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywia du, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Biuru Ochrony Rządu i ich upoważnionym pisem nie funkcjonariuszom lub żołnierzom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochro nie informacji niejawnych.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio przepisy art. 33b ust. 1. 3.11

2) W przypadkach, o których mowa w ust. 1, ak ta spraw są oznaczane oraz przekazywane w sposób przewidziany w art. 33 ust. 7 i 8.

4. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej lub dy rektor urzędu kontroli skarbowej udostępnia Najwyż szej Izbie Kontroli, w związku z toczącym się postępo waniem kontrolnym, akta, o których mowa w ust. 1, po wyłączeniu z nich informacji wymienionych w art. 33, chyba że informacje takie zostały uprzednio udzielone Najwyższej Izbie Kontroli na podstawie od rębnych przepisów.

5. Akta niezawierające informacji, o których mowa w art. 33, organy kontroli skarbowej udostępniają:

1) ministrowi właściwemu do spraw finansów pub licznych lub Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej;

2) organom podatkowym;

3) innym organom kontroli skarbowej;

4) Najwyższej Izbie Kontroli — w zakresie i na zasa dach określonych w przepisach o Najwyższej Izbie Kontroli; 5)11

3) sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym pisemnie przez prokuratora funkcjonariuszom Po licji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Stra ży Granicznej lub Centralnego Biura Antykorupcyj nego — w związku z toczącym się postępowa niem;

6) biegłym powołanym w toku postępowania kon trolnego — w zakresie określonym przez organ kontroli skarbowej; 6a) (uchylony);114) 6b) (uchylony);115)

7) innym organom — w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach; 8)11

6) Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finanso wego, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie usta 10

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości mająt kowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnio nych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terro ryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 166, poz. 1317), która weszła w życie z dniem 22 paź dziernika 2009 r. 10

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 1

10) Przez art. 32 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo o ustroju są dów administracyjnych i ustawę — Prawo o postępowa niu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. 11

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 98 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 97. 11

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 11

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 38 lit. c tiret pierwsze ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 11

4) Przez art. 1 pkt 38 lit. c tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 11

5) Dodany przez art. 2 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 47; uchylony przez art. 1 pkt 38 lit. c tiret drugie ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 11

6) Dodany przez art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo o publicznym obrocie papie rami wartościowymi oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 594), która weszła w życie z dniem 1 maja 2004 r.; w brzmieniu ustalonym przez art. 48 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitało wym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537), która weszła w życie z dniem 24 października 2005 r.; ze zmianą wprowadzo ną przez art. 23 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1119), która weszła w życie z dniem 19 września 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2835 — Poz. 214

wy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537, z późn. zm.117)); 9)11

8) organom właściwym w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych — w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności spraw dzających i postępowania na podstawie przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

10) 11

8) Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa — w związku z prowadzonym postępowaniem oraz wydawaniem opinii prawnej; 11)11

8) wojewodzie lub Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców — w zakresie prowadzonych postę powań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziem ców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 34b.

1. Organy kontroli skarbowej udostępnia ją informacje wynikające z akt kontroli, z wyłączeniem informacji określonych w art. 33, organom podatko wym, innym organom kontroli skarbowej i ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. 2.11

9) Organy kontroli skarbowej są obowiązane udostępniać informacje wynikające z akt kontroli skar bowych lub inne informacje podatkowe — w zakresie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostęp niane są również:

1) organom celnym;

2) rejonowym urzędom pracy;

3) jednostkom organizacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 4)1

20) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Cen tralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Policji, Straży Granicznej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Żandarmerii Wojskowej; 4a) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Krymi nalnych w celu realizacji jego zadań ustawowych; 4b)12

1) służbom statystyki publicznej w zakresie wy nikającym z programu badań statystycznych staty styki publicznej; 4c)12

2) akredytowanym agencjom płatniczym realizu jącym zadania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej; 5)12

3) innym organom — w przypadkach i na zasa dach określonych w art. 27 ust. 2 i 5.

4. Dokumenty zawierające informacje przekazywa ne zgodnie z przepisami ust. 2 i 3 oznacza się klauzulą „Tajemnica skarbowa”. Art. 34c. Przepisy art. 34a i 34b nie naruszają uprawnień strony przewidzianych w art. 178 i 179 ustawy — Ordynacja podatkowa. Art. 3

5. (uchylony).124) Rozdział 3a (utracił moc)125) Rozdział 3b (uchylony)126) Rozdział 4 Wywiad skarbowy Art. 3

6.

1. Kontrola skarbowa, w granicach okreś lonych w art. 1, obejmuje przeprowadzanie czynności wywiadu skarbowego przez komórki organizacyjne wchodzące w skład jednostek organizacyjnych kontro li skarbowej, zwane dalej „wywiadem skarbowym”. 2.12

7) Przeprowadzanie czynności wywiadu skar bowego polega, z zachowaniem ograniczeń wynikają cych z art. 36aa—36h, na uzyskiwaniu, gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu informacji o docho dach, obrotach, rzeczach i prawach majątkowych pod miotów podlegających kontroli skarbowej w celu wy konania zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1—3, pkt 12, 14 i 14b oraz w ust. 2, a także uzyskiwaniu, gro madzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu informa cji o podmiotach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skar bowego, w celu wykonywania zadania, o którym mo wa w art. 2 ust. 1 pkt 1

8. Czynności w zakresie, o któ rym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12, wykonuje wyłącznie wywiad skarbowy.

3. Czynności, o których mowa w ust. 2, przeprowa dzają wyznaczeni do ich wykonywania pracownicy za trudnieni w wywiadzie skarbowym, zwani dalej „pra cownikami wywiadu skarbowego”. 11

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 165, poz. 1316. 11

8) Dodany przez art. 1 pkt 38 lit. c tiret trzecie ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 11

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 3 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 47. 1

20) W brzmieniu ustalonym przez art. 19 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wy wiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariu szy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wy wiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711), który wszedł w życie z dniem 1 października 2006 r. 12

1) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w od nośniku 82. 12

2) Dodany przez art. 1 pkt 39 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 12

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 12

4) Przez art. 1 pkt 40 ustawy, o której mowa w odnoś niku 1. 12

5) Utracił moc na podstawie art. 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083), która weszła w życie z dniem 1 września 1998 r. 12

6) Uchylony przez art. 8 pkt 26 ustawy, o której mowa w od nośniku 23. 12

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2836 — Poz. 2144. Czynności, o których mowa w ust. 2, mogą być prowadzone w formie czynności operacyjno-rozpo znawczych, w tym umożliwiających uzyskiwanie infor macji oraz utrwalanie śladów i dowodów w sposób niejawny. Art. 36a. (utracił moc).128) Art. 36aa.12

9) 1.130) W ramach czynności operacyjno -rozpoznawczych pracownicy wywiadu skarbowego mają prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miej scach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom — wyłącznie w toku czynności podejmo wanych w celu ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstw skarbowych lub przestępstw, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14b, oraz naruszeń przepisów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naru szający dobra osoby, wobec której zostały podjęte.

3. Na sposób prowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1, osobie, wobec której były one stoso wane, przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o ich stosowaniu, zażalenie do Prokurato ra Generalnego. Art. 36b.13

1) 1.13

2) W celu zapobiegania lub wykry wania przestępstw skarbowych lub przestępstw, o któ rych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14b, oraz naruszeń prze pisów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12, wywiad skarbowy może mieć udostępniane dane:

1) o których mowa w art. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.133)), zwane dalej „danymi telekomunikacyjnymi”,

2) identyfikujące podmiot korzystający z usług pocz towych oraz dotyczące faktu, okoliczności świad czenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług — oraz może je przetwarzać.

2. Podmiot prowadzący działalność telekomunika cyjną lub operator świadczący usługi pocztowe udo stępnia nieodpłatnie dane, o których mowa w ust. 1:

1) na pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kon troli Skarbowej;

2) na pisemny wniosek pracownika wywiadu skarbo wego posiadającego pisemne upoważnienie Ge neralnego Inspektora Kontroli Skarbowej do wy stępowania w jego imieniu o udostępnienie da nych, o których mowa w ust. 1;

3) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pra cownikowi wywiadu skarbowego posiadającemu pisemne upoważnienie, o którym mowa w pkt 2.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, udostępnianie danych telekomunikacyjnych odbywa się bez udziału pracowników podmiotu prowadzące go działalność telekomunikacyjną lub przy niezbęd nym ich udziale, jeżeli możliwość taką przewiduje po rozumienie zawarte pomiędzy Generalnym Inspekto rem Kontroli Skarbowej a tym podmiotem.

4. Podmiot występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, informację o wystąpieniu z wnioskiem przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w każdej chwili może za żądać od Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej informacji o przyczynach uzasadniających wystąpie nie z wnioskiem, a także o sposobie wykorzystania da nych uzyskanych od podmiotu prowadzącego działal ność telekomunikacyjną lub operatora świadczącego usługi pocztowe.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych nakazuje niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie danych uzyskanych od podmiotu prowa dzącego działalność telekomunikacyjną lub operatora świadczącego usługi pocztowe, w przypadku gdy uzna wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, za nieuzasadnione.

6. Udostępnienie wywiadowi skarbowemu danych telekomunikacyjnych może nastąpić za pośrednic twem sieci telekomunikacyjnej, jeżeli sieć ta zapew nia:

1) możliwość ustalenia pracownika wywiadu skarbo wego uzyskującego dane, ich rodzaju oraz czasu, w którym zostały uzyskane;

2) zabezpieczenie techniczne i organizacyjne unie możliwiające osobie nieuprawnionej dostęp do danych.

7. Udostępnianie wywiadowi skarbowemu da nych, o których mowa w ust. 1, następuje na koszt podmiotu prowadzącego działalność telekomunika cyjną i operatora świadczącego usługi pocztowe. Art. 36c.

1. W ramach czynności operacyjno-roz poznawczych, podejmowanych przez wywiad skarbo wy w celu wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyska nia i utrwalenia dowodów przestępstw: 12

8) Z dniem 30 czerwca 2006 r. na podstawie wyroku Trybu nału Konstytucyjnego z dnia 20 czerwca 2005 r. sygn. akt K 4/04 (Dz. U. Nr 124, poz. 1042). 12

9) Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w od nośniku 82. 130) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 42 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 13

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo telekomu nikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 716), która weszła w życie z dniem 6 lipca 2009 r. 13

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 43 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 13

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82 poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 86, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 229, poz. 1499 i Nr 238, poz. 1578. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2837 — Poz. 2141) skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności publicznoprawnej prze kracza w dacie popełnienia czynu zabronionego pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego wy nagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów, 1a)13

4) skarbowych, o których mowa w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego,

2) przeciwko obrotowi gospodarczemu, powodują cych szkodę majątkową, jeżeli wysokość szkody przekracza w dacie popełnienia czynu zabronione go pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podsta wie odrębnych przepisów,

3) przeciwko mieniu, jeżeli wartość mienia przekra cza w dacie popełnienia czynu zabronionego pięć dziesięciokrotną wysokość minimalnego wyna grodzenia za pracę określonego na podstawie od rębnych przepisów,

4) przyjmowania lub wręczania korzyści majątkowej w związku z pełnioną funkcją publiczną lub funkcją związaną ze szczególną odpowiedzialnością,

5) ściganych na mocy umów i porozumień między narodowych — jeżeli inne środki okazały się bezskuteczne albo za chodzi wysokie prawdopodobieństwo, że będą nie skuteczne lub nieprzydatne, Sąd Okręgowy w War szawie, zwany dalej „Sądem”, na pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora General nego, może, w drodze postanowienia, zarządzić kon trolę operacyjną.

2. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy za chodzi obawa utraty informacji lub zatarcia dowodów przestępstwa, Generalny Inspektor Kontroli Skarbo wej może zarządzić, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, kontrolę operacyjną, jedno cześnie zwracając się do Sądu z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W razie nieudzielenia przez Sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia kontroli operacyjnej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz naka zuje niezwłoczne protokolarne, komisyjne zniszczenie materiałów zgromadzonych w wyniku jej stosowania.

3. (uchylony).135)

4. Kontrola operacyjna jest prowadzona niejawnie i polega na:

1) kontrolowaniu treści korespondencji;

2) kontrolowaniu zawartości przesyłek;

3) stosowaniu środków technicznych umożliwiają cych uzyskiwanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności obrazu, treści rozmów telefonicznych i innych in formacji przekazywanych przy pomocy sieci tele komunikacyjnych.

5. Wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skar bowej, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej na dany;

2) opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwo ści, jego kwalifikacji prawnej;

3) okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym stwierdzonej albo prawdopodobnej bezskuteczności lub nieprzydat ności innych środków;

4) dane osoby lub inne dane, pozwalające na jedno znaczne określenie podmiotu lub przedmiotu, wo bec którego stosowana będzie kontrola operacyj na, ze wskazaniem miejsca lub sposobu jej stoso wania;

5) cel, czas i zakres kontroli operacyjnej.

6. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd może, na pisemny wnio sek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, zło żony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Gene ralnego, wydać postanowienie o jednorazowym prze dłużeniu kontroli operacyjnej, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, jeżeli nie ustały przyczyny zarzą dzenia tej kontroli, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się nowe okoliczności istotne dla wykrycia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego albo ustalenia spraw ców i uzyskania dowodów takich przestępstw, Sąd, na pisemny wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Pro kuratora Generalnego, może wydać postanowienie o prowadzeniu kontroli operacyjnej przez czas ozna czony również po upływie okresów, o których mowa w ust. 6. 8.13

6) Do wniosków, o których mowa w ust. 2, 6 i 7, stosuje się odpowiednio ust.

5. Sąd może zapoznać się z materiałami operacyjnymi uzasadniającymi wniosek o zastosowanie kontroli operacyjnej przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 2, 6 lub 7. 9.13

6) Wnioski, o których mowa w ust. 1, 2, 6 i 7, Sąd rozpoznaje na posiedzeniu, jednoosobowo, przy czym czynności Sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków są wykonywane w warunkach przewi dzianych dla przekazywania, przechowywania i udo stępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W posie dzeniu Sądu może wziąć udział wyłącznie Prokurator Generalny lub upoważniony przez niego prokurator oraz przedstawiciel Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.13

4) Dodany przez art. 96 pkt 3 ustawy, o której mowa w od nośniku 11. 13

5) Przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy, o której mowa w odnoś niku 82. 13

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 82. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2838 — Poz. 214

10.13

7) Operator publicznej sieci telekomunikacyj nej, dostawca publicznie dostępnych usług telekomu nikacyjnych oraz operator świadczący usługi poczto we są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i organizacyjnych umożliwia jących prowadzenie przez wywiad skarbowy kontroli operacyjnej. 1

1. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej zarządzenia, naj później jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona. 1

2. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej infor muje Prokuratora Generalnego o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego żądanie rów nież o przebiegu tej kontroli, przedstawiając zebrane w jej toku materiały. 1

3. Osobie, w stosunku do której była stosowana kontrola operacyjna, nie udostępnia się materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli opera cyjnej. Przepis nie narusza uprawnień wynikających z art. 321 Kodeksu postępowania karnego. 14.13

8) Na postanowienia Sądu, o których mowa w ust. 1, 2, 6 i 7, przysługuje zażalenie Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej. Do zażalenia stosu je się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 1

5. (uchylony).139) 1

6. (uchylony).139) 1

7. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw łączności okreś la, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowa nia kontroli operacyjnej oraz przechowywania i prze kazywania wniosków i postanowień, a także przecho wywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszcze nia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli oraz wzory stosowanych druków i rejestrów, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego cha rakteru podejmowanych czynności i uzyskanych ma teriałów. Art. 36ca.140) 1.14

1) W ramach czynności operacyj no-rozpoznawczych podejmowanych przez wywiad skarbowy w celu wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstw, o któ rych mowa w art. 36c ust. 1, oraz naruszeń przepisów, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może zarządzić niejaw ne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania i przechowywania przedmiotów przestępstwa oraz obrotu nimi, jeżeli nie stworzy to zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego oraz jeżeli inne środki okazały się bezskuteczne lub zachodzi wysokie prawdopodobień stwo, że będą nieskuteczne lub nieprzydatne.

2. O zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Gene ralny Inspektor Kontroli Skarbowej zawiadamia nie zwłocznie Prokuratora Generalnego, który może naka zać zaniechanie tych czynności w każdym czasie.

3. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej na bie żąco informuje Prokuratora Generalnego o wynikach przeprowadzonych czynności.

4. Stosownie do zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, organy i instytucje publiczne oraz przedsię biorcy są obowiązani dopuścić do dalszego przewozu przesyłki zawierające przedmioty przestępstwa w sta nie nienaruszonym lub po ich usunięciu albo zastąpie niu w całości lub w części.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowa dzania i dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1, oraz wzory stosowanych druków i rejestrów, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego cha rakteru podejmowanych czynności i uzyskanych ma teriałów. Art. 36d.14

2)

1. Materiały uzyskane w czasie prowa dzenia czynności wywiadu skarbowego, w tym mate riały zgromadzone podczas stosowania kontroli ope racyjnej lub niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmio tami przestępstwa, które:

1) zawierają informacje mające znaczenie dla postę powania kontrolnego lub postępowania w spra wach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, przekazywane są właściwemu miejsco wo organowi kontroli skarbowej, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania kontrolne go lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe; 2)14

3) zawierają dowody pozwalające na wszczęcie postępowania albo mające znaczenie dla postępo wania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, kierownik komórki organizacyjnej urzędu obsługu jącego ministra właściwego do spraw finansów publicznych właściwej w sprawach wywiadu skar bowego przekazuje właściwemu prokuratorowi, w razie potrzeby, z wnioskiem o wszczęcie postę powania w sprawach o przestępstwo lub wykro czenie.

2. W postępowaniu przed Sądem, w odniesieniu do materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej lub niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania i przechowywania przedmiotów przestępstwa oraz obrotu nimi, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego. 13

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 2 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 131. 13

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 82. 13

9) Przez art. 1 pkt 14 lit. d ustawy, o której mowa w odnoś niku 82. 140) Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w od nośniku 82. 14

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 14

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 82. 14

3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 45 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2839 — Poz. 2143. Materiały uzyskane w wyniku czynności podję tych na podstawie art. 36aa ust. 1, art. 36b ust. 1, art. 36c ust. 1 i 2 lub art. 36ca ust. 1 niezawierające in formacji lub dowodów pozwalających na wszczęcie albo niemające znaczenia dla postępowania kontrol nego, postępowania w sprawach o przestępstwa skar bowe lub wykroczenia skarbowe albo postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia podlegają niezwłocznemu, komisyjnemu i protokolarnemu znisz czeniu.

4. Zniszczenie, o którym mowa w ust. 3, zarządza:

1) kierownik komórki organizacyjnej urzędu obsługu jącego ministra właściwego do spraw finansów publicznych właściwej w sprawach wywiadu skar bowego — w odniesieniu do materiałów uzyska nych w wyniku czynności podjętych na podstawie art. 36aa ust. 1 i art. 36b ust. 1;

2) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej — w od niesieniu do materiałów uzyskanych w wyniku czynności podjętych na podstawie art. 36c ust. 1 i 2 i art. 36ca ust. 1. Art. 36e. 1.14

4) Informacje uzyskane w czasie pro wadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych lub czynności podejmowanych na podstawie art. 36b ust. 1 mogą być wykorzystywane przez organy i jed nostki organizacyjne kontroli skarbowej dla celów po stępowania kontrolnego lub postępowania w spra wach o przestępstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, z zastrze żeniem art. 36j, wywiad skarbowy udostępnia:

1) organom celnym i podatkowym;

2) sądowi lub prokuratorowi — w związku z toczącym się postępowaniem;

3) organom, służbom i instytucjom państwowym uprawnionym do wykonywania czynności opera cyjno-rozpoznawczych;

4) innym organom — w przypadkach i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

3. W zakresie i na zasadach wynikających z umów lub porozumień międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, informacje określone w ust. 1 mogą być przekazywane organom lub insty tucjom państw obcych. Art. 36f. 1.14

5) Wywiad skarbowy współdziała z or ganami, służbami i instytucjami państwowymi upraw nionymi do wykonywania czynności operacyjno-roz poznawczych oraz właściwymi organami i instytucja mi państw członkowskich Unii Europejskiej, a także, w przypadkach i na zasadach określonych w odręb nych ustawach, z innymi organami.

2. Wywiad skarbowy może korzystać z danych o osobie, w tym również w formie zapisu elektronicz nego, uzyskanych przez uprawnione organy, służby i instytucje państwowe w wyniku wykonywania czyn ności operacyjno-rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej, oraz przetwarzać je w rozumieniu przepi sów o ochronie danych osobowych, bez wiedzy i zgo dy osoby, której dane dotyczą.

3. Administrator danych, o których mowa w ust. 2, jest obowiązany udostępnić dane na podstawie imien nego upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej lub kierownika komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 10 ust.

3. Informacja o udostęp nieniu tych danych podlega ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

4. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozpo rządzenia, wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, uwzględniając niezbędne dane pracownika wywiadu skarbowego oraz oznaczenie administratora danych, o którym mowa w ust. 3.

5. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozpo rządzenia, zakres, warunki i tryb przekazywania wy wiadowi skarbowemu informacji o osobie, uzyska nych w wyniku prowadzenia przez uprawnione orga ny, służby i instytucje państwowe czynności operacyj no-rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej, uwzględniając zakres zadań kontroli skarbowej i spo sób przeprowadzania wywiadu skarbowego. Art. 36g. Wywiad skarbowy może, w zakresie ko niecznym do wykonywania ustawowych zadań, korzy stać z informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajo wym Centrum Informacji Kryminalnych. Art. 36h.

1. Wywiad skarbowy w zakresie koniecz nym do wykonywania ustawowych zadań może uzy skiwać, gromadzić i przetwarzać informacje, w tym również dane osobowe, ze zbiorów danych prowadzo nych na podstawie odrębnych przepisów przez orga ny władzy publicznej, a w szczególności z Krajowego Rejestru Karnego oraz Powszechnego Elektroniczne go Systemu Ewidencji Ludności. Administratorzy da nych gromadzonych w tych zbiorach są obowiązani do nieodpłatnego ich udostępniania.

2. Organy władzy publicznej prowadzące zbiory danych, o których mowa w ust. 1, mogą, w drodze de cyzji, wyrazić zgodę na udostępnianie za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych informacji zgromadzo nych w tych zbiorach określonej komórce wywiadu skarbowego, bez konieczności składania wymaganych odrębnymi przepisami wniosków lub zapytań, jeżeli komórka wywiadu skarbowego posiada:

1) urządzenia umożliwiające odnotowanie w syste mie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzy skał;

2) zabezpieczenia techniczne i organizacyjne unie możliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania. Art. 36i.

1. Pracownik wywiadu skarbowego przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych 14

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 82. 14

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 46 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2840 — Poz. 214

może korzystać z pomocy osób niebędących pracow nikami jednostek organizacyjnych kontroli skarbo wej. Zabronione jest ujawnianie danych o osobie udzielającej pomocy pracownikowi wywiadu skarbo wego, w zakresie czynności operacyjno-rozpoznaw czych.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych jest obowiązany ujawnić dane o osobie, o której mowa w ust. 1, na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo przeciwko pokojowi, ludz kości oraz przestępstwo wojenne, o zbrodnię przeciw ko życiu lub o występek przeciwko życiu lub zdrowiu, gdy jego następstwem była śmierć człowieka, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez tę osobę przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego w związku z uczestnictwem w czynnoś ciach operacyjno-rozpoznawczych.

3. Osobom udzielającym pomocy pracownikom wywiadu skarbowego w wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych może być przyznane wy nagrodzenie. Jeżeli w czasie udzielania pomocy lub w związku z jej udzieleniem osoby udzielające pomo cy utraciły życie lub poniosły uszczerbek na zdrowiu, osobom tym lub członkom ich rodzin przysługuje od szkodowanie. Art. 36j. 1.14

6) Udostępnianie informacji o osobie, uzyskanych w czasie wykonywania czynności opera cyjno-rozpoznawczych oraz na podstawie art. 36b ust. 1 i art. 36f ust. 2, jest dozwolone wyłącznie na żą danie sądu lub prokuratora, a także Szefa Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, a wykorzystanie tych informacji może nastąpić tylko w celu wszczęcia lub prowadzenia postępowania w sprawach o prze stępstwa i wykroczenia. 2.14

7) Zakaz określony w ust. 1 nie ma zastosowa nia, jeżeli ustawa nakłada obowiązek lub umożliwia udzielenie takich informacji określonemu organowi albo obowiązek taki wynika z umów lub porozumień międzynarodowych, a także w przypadkach, gdy zata jenie takiej informacji prowadziłoby do zagrożenia ży cia lub zdrowia innych osób. Art. 36k. (uchylony).148) Art. 36l. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przedstawia corocznie Sejmowi i Senatowi informację o działalności określonej w art. 36—36d. Art. 3

7.

1. Koszty podejmowanych przez wywiad skarbowy czynności operacyjno-rozpoznawczych, w zakresie których, ze względu na ochronę określoną w art. 37a ust. 1, nie mogą być stosowane przepisy o zamówieniach publicznych, finansach publicznych i rachunkowości, a także odszkodowania oraz wyna grodzenia, o których mowa w art. 36i ust. 3, są pokry wane z tworzonego na ten cel funduszu operacyjnego, którym dysponuje Generalny Inspektor Kontroli Skar bowej. Środki na ten fundusz są corocznie zapewnia ne w budżecie Generalnego Inspektora Kontroli Skar bowej.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych określa, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb ustalania wysokości i przyznawania odszkodowania, o którym mowa w art. 36i ust. 3, w sposób uwzględ niający zakres udzielonej pomocy oraz rodzaj i zakres poniesionej szkody.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych określa, w drodze zarządzenia, sposób dyspono wania funduszem operacyjnym, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając przepisy o ochronie informacji niejawnych. Zarządzenie nie podlega ogłoszeniu. Art. 37a.

1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbo wej zapewnia ochronę form i metod wykonywania czynności operacyjno -rozpoznawczych, własnych obiektów i danych identyfikujących pracowników i in spektorów. Udzielenie informacji dotyczących czyn ności operacyjno -rozpoznawczych może nastąpić wy łącznie na żądanie sądu lub prokuratora, skierowane z powodu uzasadnionego podejrzenia popełnienia, w związku z prowadzonymi czynnościami operacyjno -rozpoznawczymi, przestępstwa ściganego z oskarże nia publicznego, z zastrzeżeniem zachowania zasad określonych w przepisach o ochronie informacji nie jawnych lub o ochronie informacji stanowiących ta jemnicę skarbową.

2. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpo znawczych pracownicy wywiadu skarbowego mogą posługiwać się dokumentami, które uniemożliwiają ustalenie danych ich identyfikujących oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służ bowych.

3. Organy administracji publicznej są obowiązane do udzielania wywiadowi skarbowemu w granicach swojej właściwości niezbędnej pomocy w zakresie wydawania i zabezpieczania dokumentów, o których mowa w ust. 2. 4.14

9) Pracownikom wywiadu skarbowego przy sługuje prawo do stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz posiadania i użycia broni palnej. Art. 11d, art. 11da, art. 11e ust. 1, art. 11f ust. 1—3 oraz przepisy wydane na podstawie art. 11b ust. 7, art. 11e ust. 2, art. 11f ust. 4 i — w zakresie przydziału broni służbowej — art. 11g ust. 4, stosuje się odpo wiednio.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządze nia, rodzaje, tryb wydawania i sposób posługiwania się i przechowywania dokumentów, o których mowa w ust. 2, uwzględniając cel wydania, zapewnienie ich ochrony oraz wyjątkowe przesłanki ich użycia. 14

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 82. 14

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 96 pkt 4 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 11. 14

8) Przez art. 1 pkt 47 ustawy, o której mowa w odnoś niku 1. 14

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2841 — Poz. 214

Rozdział 5 Inspektorzy oraz pracownicy kontroli skarbowej150) Art. 37b.15

1) Czynności związane z realizacją zadań ustawowych wykonują inspektorzy i pracownicy. Inspektorzy i pracownicy, wykonując czynności służ bowe, posługują się legitymacjami służbowymi i zna kami identyfikacyjnymi. Art. 3

8.

1. Inspektor prowadzi samodzielnie czyn ności kontrolne. 2.15

2) Do wyłączenia inspektora oraz pracownika stosuje się odpowiednio art. 130 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa.

3. Inspektor może powierzyć dokonywanie czyn ności kontrolnych pod swoim nadzorem upoważnio nym pracownikom oraz upoważnionym przedstawi cielom instytucji Unii Europejskiej w przypadku uczestniczenia tych osób w kontroli środków pocho dzących z Unii Europejskiej, z wyłączeniem:

1) zarządzania inwentaryzacji;

2) przesłuchiwania świadków; 2a) przesłuchiwania kontrolowanego w charakterze strony;

3) dokonywania ostatecznych obliczeń należności budżetowych;

4) (uchylony);153)

5) (uchylony);153)

6) (uchylony);153)

7) (uchylony);153)

8) czynności, o których mowa w art. 288 § 2 ustawy — Ordynacja podatkowa. 4.15

4) Inspektorzy prowadzą postępowanie przygo towawcze w sprawach z zakresu kontroli skarbowej w trybie i na zasadach określonych w przepisach Ko deksu postępowania karnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia i Kodeksu karnego skarbo wego. 5.15

4) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, ja ko organ nadrzędny nad finansowym organem postę powania przygotowawczego, może upoważnić inspek tora zatrudnionego w komórce organizacyjnej, o któ rej mowa w art. 10 ust. 3, właściwej w sprawach nad zoru nad postępowaniami w sprawach o przestępstwa skarbowe prowadzonymi przez inspektorów, do wy konywania w jego imieniu uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów Kodeksu karnego skarbo wego. 6.15

4) Minister właściwy do spraw finansów pub licznych określa, w drodze rozporządzenia, wzory legi tymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych, orga ny właściwe do ich wydawania, sposób ich wydawa nia, wymiany, składania do depozytu i zwrotu oraz posługiwania się nimi, uwzględniając zapewnienie właściwej ich ochrony. Art. 3

9.

1. Inspektorem może być ten, kto: 1)15

5) posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i ko rzysta z pełni praw publicznych; 2)15

5) ma nieposzlakowaną opinię i nie został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestęp stwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) posiada wyższe wykształcenie prawnicze, ekono miczne lub inne wyższe o specjalności przydatnej do kontroli skarbowej;

4) jest zatrudniony w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w organach administracji podatkowej albo 3-letnią praktykę w jednostkach organizacyj nych kontroli skarbowej;

5) złożył egzamin kwalifikacyjny na stanowisko in spektora przed komisją powołaną przez General nego Inspektora Kontroli Skarbowej. 1a.15

6) Inspektorem może być również osoba za trudniona w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej, która jest wpisana na listę doradców po datkowych, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1—4.

2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Gene ralny Inspektor Kontroli Skarbowej może powołać na inspektora osobę niespełniającą warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4. 2a.15

7) Inspektorzy, którzy wykonują czynności kontrolne lub prowadzą postępowania przygotowaw cze, o których mowa w art. 38 ust. 5, podlegają ocenie kwalifikacyjnej nie rzadziej niż raz na 24 miesiące i nie częściej niż raz na 12 miesięcy. 2b. Inspektorzy i pracownicy urzędów kontroli skarbowej będący pracownikami służby cywilnej są obowiązani corocznie, w terminie do dnia 15 maja, składać oświadczenia majątkowe wraz z załącznikiem — kserokopią zeznania o wysokości osiągniętego do chodu w roku podatkowym i jego korekt. Oświadcze nie składa się kierownikowi jednostki, w której osoba jest zatrudniona. 150) Tytuł rozdziału 5 w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 49 ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 15

1) Dodany przez art. 1 pkt 50 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 15

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 51 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 15

3) Przez art. 3 pkt 40 lit. c tiret drugie ustawy z dnia 7 czerw ca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 89, poz. 804), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2002 r. 15

4) Dodany przez art. 1 pkt 51 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 15

5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 52 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 15

6) Dodany przez art. 1 pkt 52 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1. 15

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 52 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2842 — Poz. 214

2c. Dyrektorzy i wicedyrektorzy urzędów kontroli skarbowej oświadczenia majątkowe składają ministro wi właściwemu do spraw finansów publicznych. 2d. Do dokonywania analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych uprawniona jest ko mórka organizacyjna urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 2e. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do oświadczeń majątkowych stosuje się odpowiednio przepisy o ograniczeniu prowadzenia działalności gos podarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych określa szczegółowe warunki odbywania prakty ki oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na stanowisko inspektora. Art. 39a.15

8)

1. Inspektorów powołuje i odwołuje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.

2. Akt powołania na stanowisko inspektora powi nien określać:

1) imię i nazwisko;

2) jednostkę organizacyjną, w której inspektor wyko nuje czynności służbowe;

3) rodzaj stanowiska inspektora;

4) datę powołania.

3. Stanowisko pracy, wynagrodzenie oraz inne ele menty związane z wykonywaniem czynności służbo wych inspektora określa kierownik jednostki organiza cyjnej wskazanej w akcie powołania, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty powołania.

4. W przypadku zmiany rodzaju stanowiska inspek tora Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej dokonu je zmiany treści aktu powołania. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. Art. 40.

1. Inspektorom przysługuje miesięczny dodatek skarbowy do wynagrodzenia nie niższy niż 50% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wielo letnią pracę w służbie cywilnej. 1a. Pracownikom jednostek organizacyjnych kon troli skarbowej, którzy nie są inspektorami, a wykonu ją osobiście czynności kontrolne lub czynności opera cyjno-rozpoznawcze, przysługuje miesięczny dodatek skarbowy do wynagrodzenia, w wysokości do 50% wynagrodzenia. 1b. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych, w drodze rozporządzenia, określi zasady, wyso kość i tryb przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1a.

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa rodzaje stanowisk inspektorów oraz wysokość i tryb przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1. Art. 40a.15

9)

1. Generalny Inspektor Kontroli Skar bowej, gdy jest to uzasadnione potrzebami kontroli skarbowej, może, na wniosek uprawnionego organu, oddelegować inspektora do wykonywania zadań służ bowych w innej jednostce organizacyjnej kontroli skarbowej albo poza kontrolą skarbową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

2. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może oddelegować inspektora, na jego wniosek lub za jego zgodą, do wykonywania zadań służbowych w innej jednostce organizacyjnej kontroli skarbowej lub poza kontrolą skarbową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych określa, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb oddelegowania, przyznawania wynagrodzenia oraz innych świadczeń przysługujących inspektorowi w czasie oddelegowania oraz organy uprawnione do występowania z wnioskiem o oddelegowanie inspek tora, biorąc pod uwagę:

1) sytuację rodzinną inspektora;

2) charakter zadań służbowych w innej jednostce or ganizacyjnej kontroli skarbowej oraz poza kontrolą skarbową, do których inspektor może być oddele gowany;

3) sposób zgłaszania wniosku i wyrażania zgody przez inspektora na oddelegowanie;

4) tryb postępowania w przypadku zmiany warun ków oddelegowania, uprawnienia i świadczenia przysługujące inspektorowi w tym czasie, w szcze gólności w zakresie ustalania i wypłaty wynagro dzenia oraz prawa do urlopu;

5) tryb i sposób odwołania inspektora z oddelegowa nia oraz zwolnienia inspektora przez instytucję ze stanowiska, które zajmował w niej podczas odde legowania;

6) sposób udokumentowania przez inspektora ponie sionych kosztów oddelegowania, w tym podróży. Art. 4

1.

1. Inspektorzy oraz inni pracownicy jedno stek organizacyjnych kontroli skarbowej w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych korzystają z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funk cjonariuszy publicznych.

2. Inspektorzy w czasie wykonywania czynności kontrolnych nie mogą być zatrzymani bez uprzedniej zgody Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Nie dotyczy to zatrzymania na gorącym uczynku po pełnienia przestępstwa. 2a.160) Organ prowadzący postępowanie przygoto wawcze w trybie i na zasadach określonych w przepi sach Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu kar nego skarbowego, z wyłączeniem finansowego orga 15

8) Dodany przez art. 1 pkt 53 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 15

9) Dodany przez art. 1 pkt 54 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. 160) Dodany przez art. 1 pkt 55 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2843 — Poz. 214

nu postępowania przygotowawczego, zawiadamia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej o zamia rze przesłuchania inspektora w charakterze świadka albo podejrzanego co do faktów, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem czynności służbo wych. Zdanie pierwsze stosuje się do sądu, jeżeli prze słuchanie inspektora następuje po raz pierwszy na rozprawie głównej.

3. Za wykroczenia związane z bezpośrednim peł nieniem obowiązków służbowych inspektorzy odpo wiadają tylko dyscyplinarnie. Art. 42.16

1)

1. Generalny Inspektor Kontroli Skar bowej odwołuje inspektora z zajmowanego stanowi ska w przypadku:

1) otrzymania negatywnej oceny kwalifikacyjnej po twierdzonej ponowną negatywną oceną;

2) utraty nieposzlakowanej opinii;

3) podjęcia zatrudnienia poza urzędem kontroli skar bowej albo komórkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 10 ust. 3;

4) przyjęcia obywatelstwa innego państwa;

5) złożenia przez inspektora rezygnacji z zajmowane go stanowiska;

6) orzeczenia przez lekarza orzecznika Zakładu Ubez pieczeń Społecznych trwałej niezdolności do pracy uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków in spektora.

2. Odwołanie ze stanowiska inspektora z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 jest równoznaczne z roz wiązaniem stosunku pracy, z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia. Odwołanie następuje z upływem okresu wypowiedzenia.

3. Odwołanie ze stanowiska inspektora z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 3—6 nie jest równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy. Nowe warunki pracy i płacy na stanowisku zajmowanym lub równorzęd nym z zajmowanym przed powołaniem na stanowisko inspektora proponuje dyrektor urzędu kontroli skarbo wej, w którym jest zatrudniony inspektor, albo dyrek tor generalny urzędu obsługującego ministra właści wego do spraw finansów publicznych — jeżeli inspek tor jest zatrudniony w tym urzędzie. Art. 42a.16

2)

1. Generalny Inspektor Kontroli Skar bowej może odwołać inspektora z zajmowanego sta nowiska w przypadku:

1) osiągnięcia wieku 65 lat, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury;

2) jego nieobecności w pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż rok;

3) ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków członka korpusu służby cywilnej, jeżeli wina in spektora jest oczywista;

4) popełnienia w czasie trwania umowy o pracę albo stosunku pracy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie, jeżeli przestępstwo jest oczy wiste.

2. W przypadku odwołania:

1) z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 1 — prze pis art. 42 ust. 2 stosuje się odpowiednio;

2) z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2—4 — odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem sto sunku pracy bez wypowiedzenia.

3. Odwołanie z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, nie może nastąpić po upływie miesiąca od dnia uzyskania przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej wiadomości o okoliczności uzasadniającej odwołanie. Art. 42b.16

2) Rozwiązanie stosunku pracy z inspek torem może nastąpić w drodze porozumienia stron lub za trzymiesięcznym wypowiedzeniem na skutek rezygnacji inspektora. Art. 42c.16

2) Rozwiązanie stosunku pracy z inspek torem może nastąpić tylko w przypadkach określo nych w art. 42—42b. Do rozwiązania stosunku pracy inspektora nie stosuje się przepisów Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywil nej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 170

6) dotyczących przyczyn jego rozwiązania. Art. 42d.16

2)

1. Stosunek pracy inspektora wygasa w przypadku:

1) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;

2) prawomocnego orzeczenia pozbawienia praw publicznych;

3) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbo we;

4) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby cywilnej lub wydalenia z pra cy w urzędzie;

5) upływu 3 miesięcy nieobecności w pracy z powo du tymczasowego aresztowania;

6) śmierci inspektora.

2. Wygaśnięcie stosunku pracy inspektora stwier dza Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.

3. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej powo łuje na stanowisko inspektora osobę, której stosunek pracy wygasł z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 5, jeżeli postępowanie karne lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe zostało umorzo ne albo wydany został prawomocny wyrok uniewin niający; nie dotyczy to warunkowego umorzenia po stępowania karnego ani wydania wyroku o zezwole niu na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. 16

1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 56 ustawy, o któ rej mowa w odnośniku 1. 16

2) Dodany przez art. 1 pkt 57 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2844 — Poz. 2144. Powołanie, o którym mowa w ust. 3, może na stąpić wyłącznie na podstawie wniosku inspektora, którego stosunek pracy wygasł, złożonego nie później niż 3 miesiące od dnia umorzenia postępowania kar nego lub postępowania w sprawie o przestępstwa skarbowe albo wydania prawomocnego wyroku unie winniającego. Art. 42e.16

2) W razie likwidacji jednostki organiza cyjnej kontroli skarbowej, w której inspektor wykonu je pracę, lub reorganizacji tej jednostki w sposób unie możliwiający dalsze zatrudnienie inspektora General ny Inspektor Kontroli Skarbowej przenosi go do innej jednostki organizacyjnej kontroli skarbowej. Art. 42f.16

3) Pracę w komórkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11g ust. 1, oraz wywiadzie skar bowym może podjąć osoba, która:

1) posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych;

2) ma nieposzlakowaną opinię i nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

3) posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w forma cjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscy plinie służbowej, której gotowa jest się podporząd kować;

4) daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Art. 42g.16

3)

1. Informacje o wolnych stanowiskach pracy w wywiadzie skarbowym, kandydatach zgłasza jących się do naboru na te stanowiska oraz o zatrud nieniu w wyniku naboru na te stanowiska nie podle gają upowszechnianiu ani udostępnianiu.

2. Do obsady stanowisk kierujących komórkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach wywiadu skarbowego przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej nie stosuje się. Art. 42h.16

3)

1. Zdolność fizyczną i psychiczną kan dydatów do pracy w komórkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11g ust. 1, inspektorów i pra cowników zatrudnionych w tych komórkach oraz kan dydatów do pracy w wywiadzie skarbowym, a także pracowników wywiadu skarbowego ustalają komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Koszty ustalania zdolności fizycznej i psychicznej przez komisje lekarskie pokrywane są z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządze nia:

1) warunki i tryb orzekania o zdolności do pracy w ko mórkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11g ust. 1, oraz w wywiadzie skarbowym,

2) wykaz chorób i ułomności, na podstawie którego jest wydawane orzeczenie o stanie zdrowia,

3) kategorie zdolności do pracy,

4) tryb kierowania do komisji lekarskiej,

5) wzór karty skierowania do komisji lekarskiej — biorąc pod uwagę możliwość skierowania do ko misji z urzędu lub na prośbę osoby ubiegającej się o wydanie orzeczenia lekarskiego oraz możliwość złożenia odwołania od każdego nieprawomocnego orzeczenia komisji lekarskiej. Art. 42i.16

3)

1. Przyjęcie kandydata do pracy w ko mórkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11g ust. 1, oraz w wywiadzie skarbowym poprzedza się postępowaniem kwalifikacyjnym, na które składa się:

1) przyjęcie podania o przyjęcie do pracy, kwestiona riusza osobowego, a także dokumentów stwier dzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnie niu;

2) rozmowa kwalifikacyjna;

3) postępowanie sprawdzające określone w przepi sach o ochronie informacji niejawnych;

4) ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pra cy;

5) badanie psychologiczne i psychofizjologiczne;

6) egzamin sprawności fizycznej — w przypadku kan dydatów do pracy w komórkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11g ust. 1.

2. Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do funkcjonariuszy lub byłych funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bez pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biu ra Ochrony Rządu, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz funkcjonariuszy celnych, zatrudnionych uprzed nio w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych administracji celnej, o których mowa w art. 6zl ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (w brzmieniu z dnia 1 maja 2004 r., Dz. U. Nr 68, poz. 623), a także byłych pracowników wywiadu skarbowego lub komó rek organizacyjnych, o których mowa w art. 11g ust. 1, można, za zgodą Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, ograniczyć. Ograniczenie nie może doty czyć etapów postępowania określonych w ust. 1 pkt 1—3.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych określa, w drodze rozporządzenia, tryb postępo wania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do pracy w komórkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11g ust. 1, oraz w wywiadzie skarbowym, a także wzór składane go przez te osoby kwestionariusza osobowego, biorąc pod uwagę czynności niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i ustalenia w jego to ku przydatności i predyspozycji do pracy. 16

3) Dodany przez art. 1 pkt 57 ustawy, o której mowa w od nośniku 1; który w tym zakresie wszedł w życie z dniem 16 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2845 — Poz. 214

Art. 42j.16

3)

1. Inspektorzy i pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11g ust. 1, oraz w wywiadzie skarbowym mogą być skierowani, z urzędu albo na własną prośbę, na badania lekarskie lub psychologiczne w celu określe nia ich stanu zdrowia oraz ustalenia zdolności fizycz nej i psychicznej do pracy w tych komórkach.

2. Inspektorzy i pracownicy, o których mowa w ust. 1, mogą być również poddani badaniom psycho fizjologicznym. Na badanie kieruje Generalny Inspek tor Kontroli Skarbowej.

3. Trwała utrata zdolności do pracy w komórkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11g ust. 1, albo w wywiadzie skarbowym orzeczona przez właści wą komisję lekarską stanowi podstawę do rozwiąza nia stosunku pracy z pracownikiem, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie pracownika na stanowisko niewymagające takich predyspozycji w jednostce or ganizacyjnej kontroli skarbowej, w której jest zatrud niony.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do pra cownika, o którym mowa w ust. 1, który dwukrotnie, bez usprawiedliwienia nie stawił się przed komisją le karską, do której został skierowany w celu określenia jego stanu zdrowia.

5. Trwała utrata zdolności do pracy w komórkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11g ust. 1, albo w wywiadzie skarbowym orzeczona przez właści wą komisję lekarską lub dwukrotne nieusprawiedli wione niestawienie się przed tą komisją przez inspek tora stanowi podstawę do przeniesienia go na stano wisko niewymagające takich zdolności w jednostce organizacyjnej kontroli skarbowej, w której jest za trudniony.

6. Do urzędników służby cywilnej zatrudnionych w komórkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11g ust. 1, oraz w wywiadzie skarbowym stosu je się przepis ust. 5. Art. 42k.16

3)

1. Czas pracy inspektorów i pracowni ków zatrudnionych w komórkach organizacyjnych, o których mowa w art. 11g ust. 1, oraz w wywiadzie skarbowym jest określony wymiarem ich obowiąz ków, z uwzględnieniem prawa do odpoczynku.

2. Czas pracy inspektorów i pracowników, o któ rych mowa w ust. 1, nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin tygodniowo w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym.

3. Wykonywanie zadań służbowych nie może prze kraczać, łącznie z pracą w godzinach nadliczbowych, przeciętnie 48 godzin w tygodniu, w okresie rozlicze niowym, o którym mowa w ust.

2. W zamian za czas pracy przekraczający 40 godzin pracy w tygodniu in spektorowi i pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w takim samym wymiarze.

4. Inspektorom i pracownikom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo co najmniej do:

1) 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie;

2) 24 godzin nieprzerwanego odpoczynku w okresie 7-dniowym.

5. Przepisy ust. 2—4 nie mają zastosowania w przy padku konieczności:

1) wykonania czynności służbowych, jeżeli nie mogą one zostać przerwane;

2) zapewnienia ciągłości pracy na stanowiskach, na których jest wymagane jej utrzymanie w sposób ciągły.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicz nych określa, w drodze rozporządzenia, rozkład i sy stem czasu pracy inspektorów i pracowników, o któ rych mowa w ust. 1, oraz tryb udzielania im czasu wol nego w zamian za pracę w wymiarze przekraczającym średnio 40 godzin tygodniowo, biorąc pod uwagę za gwarantowanie prawa do odpoczynku oraz prawidło wą realizację zadań kontroli skarbowej. Art. 4

3. W sprawach z zakresu stosunku pracy, nie uregulowanych w niniejszej ustawie, do inspektorów stosuje się przepisy ustawy o służbie cywilnej, a do in nych pracowników urzędów kontroli skarbowej odpo wiednio przepisy ustawy o służbie cywilnej lub usta wy o pracownikach urzędów państwowych. Rozdział 5a164) Kara pieniężna Art. 43a.

1. W przypadku nieudzielenia informacji, o których mowa w art. 7c ust. 1 i art. 7d ust. 1 i 2, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej lub dyrektor urzędu kontroli skarbowej może, w drodze decyzji, na łożyć na podmiot, o którym mowa w art. 7c ust. 1 i art. 7d ust. 1 i 2, karę pieniężną w wysokości do 5000 zł.

2. Kara pieniężna nie może zostać nałożona do czasu, kiedy postanowienie organu kontroli skarbowej w sprawie udzielenia informacji stało się ostateczne.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, wydanej przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej stronie słu ży odwołanie do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, wydanej przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej nie służy odwołanie, jednakże stronie służy wniosek do tego organu o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przepisy Ko deksu postępowania administracyjnego dotyczące odwołań stosuje się odpowiednio.

5. Do postępowania w sprawie nałożenia kary pie niężnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

6. Kara pieniężna podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w admini stracji. 16

4) Dodany przez art. 1 pkt 58 ustawy, o której mowa w od nośniku 1. Dziennik Ustaw Nr 41 — 2846 — Poz. 214

Rozdział 6 Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe Art. 44—5

7. (pominięte).165) Art. 5

8. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o organach kontroli finansowej albo o kontroli finan sowej, rozumie się przez to odpowiednio organy kon troli skarbowej i kontrolę skarbową. Art. 5

9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 mie sięcy od dnia ogłoszenia166), z wyjątkiem art. 8 ust. 2 i 3, art. 9 ust. 3, art. 10, art. 40 i art. 57 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 16

5) Zamieszczone w obwieszczeniu. 16

6) Ustawa została ogłoszona dnia 6 listopada 1991 r. — 2847 — — 2848 — Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48 Bezpłatna infolinia: 800 287 581 (czynna w godz. 730–1530) www.wydawnictwa.cuw.gov.pl e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Zam. 531/W/C/2011 ISSN 0867-3411 Cena 7,60 zł (w tym VAT)

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-02-25
Data wydania: 2011-01-26
Uwagi: Tekst jednolity ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej nie obejmuje art. 44 – 57.
Organ wydający: MARSZAŁEK SEJMU
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 41 poz. 214