Dz.U. 2011 nr 46 poz. 239

Dziennik Ustaw Nr 46 — 3008 — Poz. 239

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierp nia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne

§1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady organizacji krajowego systemu ratowniczo -gaś niczego, zwanego dalej „ksrg”, w szczególności w za kresie:

1) organizacji na obszarze powiatu, województwa i kraju;

2) walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi;

3) ratownictwa technicznego, chemicznego, ekolo gicznego i medycznego;

4) dysponowania do działań ratowniczych;

5) kierowania działaniem ratowniczym;

6) prowadzenia dokumentacji działań ratowniczych oraz dokumentacji funkcjonowania ksrg;

7) organizacji odwodów operacyjnych;

8) organizacji stanowisk kierowania.

§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) czasie interwencji — należy przez to rozumieć łącz ny czas trwania działań, liczony od chwili przyjęcia informacji o zdarzeniu przez stanowisko kierowa nia, centrum powiadamiania ratunkowego albo wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowe go do czasu powrotu ostatnich sił i środków pod miotów ratowniczych do miejsca stacjonowania;

2) czynnościach ratowniczych: a) podstawowych — należy przez to rozumieć czynności wykonywane w poszczególnych dzie dzinach ratownictwa przez wszystkich ratowni ków podmiotów ksrg, b) specjalistycznych — należy przez to rozumieć czynności wykonywane z użyciem sprzętu spe cjalistycznego przez odpowiednio przeszkolo nych ratowników podmiotów ksrg;

3) dekontaminacji wstępnej — należy przez to rozu mieć działania wobec osoby eksponowanej na skażenie polegające na: zmyciu skóry odsłoniętych części ciała oraz skóry skażonej za pomocą sub stancji myjących, substancji dezaktywujących lub wody, usunięciu odzieży skażonej lub mogącej ulec skażeniu oraz zastosowaniu ubioru zastępcze go;

4) dziedzinach ratownictwa — należy przez to rozu mieć walkę z pożarami, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne;

5) gotowości operacyjnej — należy przez to rozumieć zdolność do realizowania czynności ratowniczych w poszczególnych dziedzinach ratownictwa;

6) kierowaniu działaniem ratowniczym — należy przez to rozumieć planowanie, organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie działań ratowni czych;

7) medycznych działaniach ratowniczych — należy przez to rozumieć działania z zakresu kwalifikowa nej pierwszej pomocy i medycznych czynności ra tunkowych, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.2));

8) podmiotach ksrg — należy przez to rozumieć jed nostki Państwowej Straży Pożarnej, inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochro nie przeciwpożarowej, włączone do ksrg, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnopraw nej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowni czych;

9) podwyższonej gotowości operacyjnej — należy przez to rozumieć czasowe zwiększenie gotowości operacyjnej w sytuacji wystąpienia lub zwiększo nego prawdopodobieństwa wystąpienia katastro fy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach lub środowisku na znacznych obszarach, lub w przypadku wystąpie nia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego;

10) przejęciu kierowania działaniem ratowniczym — należy przez to rozumieć wstąpienie w prawa i obowiązki kierującego działaniem ratowniczym; 239 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo -gaśniczego

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóło wego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219, poz. 1443 oraz z 2011 r. Nr 30, poz. 151. Dziennik Ustaw Nr 46 — 3009 — Poz. 239

1

1) segregacji poszkodowanych — należy przez to ro zumieć proces wyznaczania priorytetów leczniczo -transportowych realizowany w zdarzeniach mno gich i masowych; 1

2) segregacji pierwotnej — należy przez to rozumieć segregację poszkodowanych realizowaną nie zwłocznie po przybyciu na miejsce zdarzenia pod miotu ratowniczego; 1

3) segregacji wtórnej — należy przez to rozumieć se gregację poszkodowanych realizowaną po wdro żeniu medycznych czynności ratunkowych wobec osób poszkodowanych o najwyższym priorytecie; 1

4) wykonanie dostępu — należy przez to rozumieć stworzenie możliwości oceny stanu poszkodowa nego i możliwości jego przemieszczenia; 1

5) zdarzeniu pojedynczym — należy przez to rozu mieć zdarzenie, którego zagrożenia dotyczą jednej osoby poszkodowanej; 1

6) zdarzeniu mnogim — należy przez to rozumieć zdarzenie, którego zagrożenia dotyczą więcej niż jednej osoby poszkodowanej znajdującej się w sta nie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ale określo ne w wyniku segregacji poszkodowanych zapo trzebowanie na kwalifikowaną pierwszą pomoc i medyczne czynności ratunkowe realizowane w trybie natychmiastowym nie przekracza możli wości sił i środków podmiotów ratowniczych obecnych na miejscu zdarzenia; 1

7) zdarzeniu masowym — należy przez to rozumieć zdarzenie, w wyniku którego określone w procesie segregacji poszkodowanych zapotrzebowanie na kwalifikowaną pierwszą pomoc i medyczne czyn ności ratunkowe realizowane w trybie natychmia stowym przekracza możliwości sił i środków pod miotów ratowniczych obecnych na miejscu zda rzenia w danej fazie działań ratowniczych; 1

8) zdarzeniu nadzwyczajnym — należy przez to rozu mieć zdarzenie, w którym liczba osób zagrożonych i poszkodowanych, rozmiar i stopień uszkodzenia środowiska i mienia oraz zniszczenia infrastruktu ry uniemożliwiają kontrolę przebiegu zdarzenia przez organy władzy publicznej.

§3.

1. Komendant powiatowy (miejski) Państwo wej Straży Pożarnej, komendant wojewódzki Państwo wej Straży Pożarnej lub Komendant Główny Państwo wej Straży Pożarnej może zawrzeć umowę cywilno prawną z podmiotami, które dobrowolnie godzą się współdziałać w akcjach ratowniczych, odpowiednio na obszarze powiatu, województwa lub kraju.

2. Umowy cywilnoprawne, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności:

1) gotowość operacyjną i podwyższoną gotowość operacyjną, z uwzględnieniem czasu dysponowa nia sił i środków;

2) zasady i procedury postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego ludzi, nagłych zagrożeń życia i zdrowia zwierząt lub wystąpienia nagłego zagrożenia mienia lub środowiska;

3) zakres współdziałania w celu zachowania ciągłości i skuteczności działań ratowniczych wobec zagro żonych i poszkodowanych osób, środowiska lub mienia;

4) organizację łączności na potrzeby działań ratowni czych;

5) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych;

6) udział w aktualizacji analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia operacyjnego;

7) udział w aktualizacji wybranych elementów po wiatowych lub wojewódzkich planów ratowni czych;

8) udział w ćwiczeniach ratowniczych;

9) udział w analizowaniu działań ratowniczych;

10) częstotliwość i zakres prowadzenia inspekcji goto wości operacyjnej; 1

1) ponoszenie kosztów wyposażenia, osobowych i innych związanych bezpośrednio z udziałem w akcji ratowniczej, w szczególności kosztów ma teriałów zużywalnych, stosownych ubezpieczeń i profilaktyki medycznej, w tym odtwarzanie znisz czonych lub zużytych środków ratowniczych; 1

2) obszar chroniony.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do umów zawiera nych z podmiotami niebędącymi podmiotami ratow niczymi, w tym z ekspertami do spraw prognozowania zagrożeń oraz specjalistami do spraw ratownictwa z poszczególnych dziedzin ratownictwa. Rozdział 2 Organizacja ksrg na obszarze powiatu, województwa i kraju

§4.

1. Organizacja ksrg przez komendanta powia towego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, na obszarze powiatu, obejmuje w szczególności:

1) opracowanie analiz zagrożeń oraz analiz zabezpie czenia operacyjnego;

2) opracowanie powiatowego planu ratowniczego;

3) ustalenie sieci podmiotów ksrg i ich obszarów chronionych;

4) aktualizację danych dotyczących gotowości opera cyjnej i podwyższonej gotowości operacyjnej;

5) ustalenie metod powiadamiania w sytuacji wystą pienia nagłego lub nadzwyczajnego zagrożenia;

6) przemieszczanie sił i środków ksrg do czasowych miejsc stacjonowania;

7) ustalenie zasad powiadamiania, alarmowania i współdziałania podmiotów podczas działań ra towniczych;

8) wdrożenie systemu dysponowania sił i środków do działań ratowniczych. Dziennik Ustaw Nr 46 — 3010 — Poz. 2392. Organizacja ksrg przez komendanta wojewódz kiego Państwowej Straży Pożarnej, na obszarze woje wództwa, obejmuje w szczególności:

1) opracowanie analiz zagrożeń oraz analiz zabezpie czenia operacyjnego;

2) opracowanie wojewódzkiego planu ratowniczego;

3) ustalanie obszarów chronionych dla specjalistycz nych grup ratowniczych oraz dla podmiotów ksrg przewidzianych do realizacji zadań poza terenem własnego działania;

4) aktualizację danych dotyczących gotowości opera cyjnej odwodów operacyjnych na obszarze woje wództwa oraz w ramach pomocy transgranicznej;

5) dysponowanie sił i środków specjalistycznych grup ratowniczych i odwodów operacyjnych na obszarze województwa;

6) ustalanie zasad powiadamiania i współdziałania podmiotów na obszarze województwa podczas działań ratowniczych.

3. Organizacja ksrg przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, na obszarze kraju, obej muje w szczególności:

1) aktualizację danych dotyczących gotowości opera cyjnej centralnego odwodu operacyjnego i pod miotów przewidzianych do współdziałania na ob szarze kraju i poza jego granicami;

2) dysponowanie sił i środków centralnego odwodu operacyjnego na obszarze kraju i poza granice kra ju;

3) opracowanie zasad powiadamiania i współdziała nia podmiotów na obszarze kraju podczas działań ratowniczych;

4) opracowanie zasad organizowania działań ratow niczych;

5) opracowanie zasad ewidencjonowania zdarzeń;

6) opracowanie zasad organizacji i funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w tym na potrze by kierującego działaniem ratowniczym;

7) opracowanie zasad organizacji łączności alarmo wania, powiadamiania, dysponowania oraz współ działania na potrzeby działań ratowniczych;

8) opracowanie zasad współpracy podczas działań ratowniczych z nadawcami programów radiowych i telewizyjnych oraz z wolontariuszami;

9) opracowanie zasad wsparcia psychologicznego osób uczestniczących w działaniach ratowniczych;

10) opracowanie zasad tworzenia przez podmioty ksrg wspólnych zespołów ratowniczych; 1

1) opracowanie zasad organizowania ćwiczeń ratow niczych; 1

2) opracowanie zasad podwyższania gotowości ope racyjnej; 1

3) opracowanie zasad analizowania zdarzeń; 1

4) opracowanie zasad organizacji krajowych baz sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych.

§5.

1. Podmioty ksrg na obszarze powiatu realizu ją:

1) podstawowe czynności ratownicze;

2) specjalistyczne czynności ratownicze — w przy padku gdy posiadają na terenie powiatu siły i środ ki umożliwiające podjęcie tych czynności.

2. W przypadku gdy siły i środki podmiotów ksrg i innych podmiotów uczestniczących w działaniu ra towniczym na terenie powiatu są niewystarczające, czynności ratownicze realizują również siły i środki podmiotów ksrg zadysponowane z obszaru woje wództwa.

3. W przypadku gdy podmioty ksrg na terenie po wiatu nie posiadają sił i środków umożliwiających podjęcie specjalistycznych czynności ratowniczych, specjalistyczne czynności ratownicze realizują siły i środki podmiotów ksrg zadysponowane z obszaru województwa.

4. W przypadku gdy siły i środki podmiotów ksrg z terenu województwa są niewystarczające, czynności ratownicze realizują również podmioty ksrg zadyspo nowane z obszaru kraju.

§6.

1. Podmioty ksrg będące jednostkami ochrony przeciwpożarowej tworzą na potrzeby działania ratow niczego następującą strukturę:

1) rota — dwuosobowy zespół ratowników wchodzą cy w skład zastępu lub specjalistycznej grupy ra towniczej;

2) zastęp — pododdział liczący od trzech do sześciu ratowników, w tym dowódca, wyposażony w po jazd przystosowany do realizacji zadania ratowni czego;

3) sekcja — pododdział w sile dwóch zastępów, w tym dowódca;

4) pluton — pododdział w sile od trzech do czterech zastępów, w tym dowódca;

5) kompania — pododdział w sile od ośmiu do szes nastu zastępów oraz dowódca;

6) batalion — oddział w sile od trzech do pięciu kom panii oraz dowódca i sztab;

7) brygada — związek pododdziałów i oddziałów oraz dowódca i sztab;

8) specjalistyczna grupa ratownicza — pododdział przeznaczony do realizacji specjalistycznych czyn ności ratowniczych.

2. W ramach pododdziałów określonych w ust. 1 pkt 4 mogą być wydzielane sekcje, a w ramach pod oddziałów określonych w ust. 1 pkt 5 mogą być wy dzielane sekcje lub plutony. Dziennik Ustaw Nr 46 — 3011 — Poz. 2393. Pododdziały ratowników organizowane przez szkoły Państwowej Straży Pożarnej lub według stan dardów międzynarodowych mogą być tworzone w in nym składzie niż określono w ust. 1 pkt 4 i 5.

§7.

1. Ksrg na obszarze powiatu i województwa działa odpowiednio w oparciu o powiatowy lub woje wódzki plan ratowniczy, zwane dalej „planami ratow niczymi”, zatwierdzane przez:

1) starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) — dla obszaru powiatu, po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Pań stwowej Straży Pożarnej;

2) starostę i prezydenta miasta na prawach powiatu — wspólny dla obszaru miasta na prawach powia tu i powiatu mającego siedzibę władz w tym mie ście, po zasięgnięciu opinii właściwego komen danta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożar nej;

3) wojewodę — dla obszaru województwa, po za sięgnięciu opinii Komendanta Głównego Państwo wej Straży Pożarnej.

2. Plany ratownicze wspomagają organizację dzia łań ratowniczych i zawierają w szczególności:

1) wykaz zadań realizowanych przez podmioty ratow nicze oraz inne podmioty mogące wspomagać or ganizację działań ratowniczych;

2) wykaz zadań realizowanych przez specjalistyczne grupy ratownicze;

3) zbiór zalecanych zasad i procedur ratowniczych wynikających z zadań realizowanych przez pod mioty ksrg;

4) dane teleadresowe podmiotów ksrg i jednostek ochrony przeciwpożarowej niebędących podmio tami ksrg oraz innych podmiotów mogących wspomagać organizację działań ratowniczych;

5) wykaz sił i środków podmiotów ksrg i jednostek ochrony przeciwpożarowej niebędących podmio tami ksrg;

6) graficzne przedstawienie obszarów chronionych;

7) wykaz ekspertów do spraw prognozowania zagro żeń oraz specjalistów do spraw ratownictwa, za wierający imię, nazwisko, dziedzinę oraz numer telefonu służbowego;

8) arkusze uzgodnień i aktualizacji planu ratownicze go.

3. Plany ratownicze w zakresie działań ratowni czych w czasie katastrof, klęsk żywiołowych i zdarzeń nadzwyczajnych są skorelowane z planami zarządza nia kryzysowego, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.3)).

§8.

1. Opracowanie planów ratowniczych poprze dza się przeprowadzeniem analiz:

1) zagrożeń mogących wystąpić na obszarze powiatu i województwa;

2) zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu i województwa.

2. Analizę zagrożeń, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przeprowadza się z uwzględnieniem co najmniej:

1) gęstości zaludnienia;

2) położenia geograficznego i dominujących warun ków atmosferycznych oraz warunków przyrodni czych i turystycznych;

3) infrastruktury i jej stanu, z uwzględnieniem zabyt ków;

4) zagrożeń z obszarów sąsiadujących, objętych pra wem górniczym, lotniczym, morskim i wodnym, oraz z poligonów i terytoriów państw sąsiednich;

5) liczby i skali zdarzeń.

3. Sposób opracowania analizy zagrożeń, o której mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 1 do rozpo rządzenia.

4. Analizę zabezpieczenia operacyjnego, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przeprowadza się z uwzględnie niem:

1) gotowości operacyjnej, z podziałem na rodzaj za grożenia oraz całodobową, roczną lub sezonową dyspozycyjność;

2) obszarów, dla których prawdopodobny czas przy bycia do zdarzenia pierwszych i kolejnych sił i środków podmiotów ratowniczych wynosi odpo wiednio do 8 minut i do 15 minut, w celu wyzna czenia dla nich obszarów chronionych lub ich zmiany;

3) określonego dla każdej dziedziny ratownictwa naj bardziej prawdopodobnego czasu przybycia pierwszych i kolejnych specjalistycznych grup ra towniczych w celu wyznaczenia dla nich obszarów chronionych lub ich zmiany;

4) rodzaju i skali zagrożeń oraz zaistniałych i przewi dywanych zdarzeń;

5) rozmieszczenia sił i środków podmiotów ratowni czych;

6) miejsc, obiektów i terenów o utrudnionych warun kach prowadzenia działań ratowniczych i niskim poziomie zabezpieczenia operacyjnego;

7) organizacji odwodu operacyjnego na obszarze województwa i centralnego odwodu operacyjne go.

5. Analiza zabezpieczenia operacyjnego obszarów górskich, akwenów i obszarów zalodzonych, a także obszarów objętych prawem górniczym, lotniczym, morskim i wodnym, może uwzględniać inne czasy przybycia niż określone w ust. 4 pkt 2.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114. Dziennik Ustaw Nr 46 — 3012 — Poz. 239§9. Analizę zabezpieczenia operacyjnego na ob szarze powiatu w zakresie realizowania podstawo wych czynności ratowniczych przez podmioty ksrg opracowują komendanci powiatowi (miejscy) Pań stwowej Straży Pożarnej, z uwzględnieniem:

1) czasów przybycia, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 2;

2) liczby zdarzeń i liczby mieszkańców.

§10. Analizę zabezpieczenia operacyjnego na ob szarze województwa w zakresie realizowania specjali stycznych czynności ratowniczych przez podmioty ksrg opracowują komendanci wojewódzcy Państwo wej Straży Pożarnej, z uwzględnieniem:

1) czasów przybycia specjalistycznych grup ratowni czych;

2) liczby zdarzeń i liczby mieszkańców. § 1

1.

1. Z analiz zagrożeń oraz analiz zabezpiecze nia operacyjnego komendanci powiatowi (miejscy) i komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożar nej sporządzają wnioski służące poprawie funkcjono wania ksrg odpowiednio na obszarze powiatu i woje wództwa.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej przekazują do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i starosty (prezydenta miasta na prawach powiatu), a komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożar nej — do wojewody, w celu podjęcia działań zmierza jących do poprawy funkcjonowania ksrg. § 1

2.

1. Plany ratownicze są aktualizowane co naj mniej raz w roku.

2. Aktualizacja planów ratowniczych przebiega w trybie określonym dla ich opracowania. Rozdział 3 Walka z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne § 1

3.

1. Ksrg w zakresie walki z pożarami obejmuje planowanie, organizowanie i realizację działań ratow niczych niezbędnych do ugaszenia pożaru, a także do zmniejszenia lub likwidacji zagrożenia pożarowego lub wybuchowego.

2. Działania ratownicze, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) rozpoznanie i identyfikację zagrożenia;

2) zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy zagrożenia;

3) włączanie lub wyłączanie instalacji, urządzeń i me diów, mających wpływ na bezpieczeństwo zagro żonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpie czeństwo ratowników, z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytko wej obiektu objętego działaniem ratowniczym;

4) priorytetowe wykonanie czynności umożliwiają cych: a) dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy, i ewakua cję poza strefę zagrożenia, b) przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników, c) zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz ratownikom;

5) ewakuację i ratowanie osób, a następnie zwierząt oraz ratowanie środowiska i mienia przed skutka mi pożaru lub wybuchu;

6) ocenę rozmiarów zagrożenia pożarowego lub wy buchowego i prognozowanie jego rozwoju;

7) dostosowanie sprzętu oraz technik i środków gaś niczych i innych środków ratowniczych do rodzaju, skali i miejsca pożaru lub wybuchu;

8) likwidację, ograniczenie lub zwiększenie strefy za grożenia;

9) uruchamianie dodatkowych sił i środków podmio tów ksrg;

10) oddymianie strefy zagrożenia.

3. Walka z pożarami w ramach ksrg jest prowadzo na:

1) siłami i środkami podmiotów ksrg właściwymi ze względu na miejsce powstania pożaru;

2) pododdziałami lub oddziałami odwodów opera cyjnych na obszarze województwa lub centralne go odwodu operacyjnego. § 1

4.

1. Ksrg w zakresie walki z innymi klęskami ży wiołowymi obejmuje planowanie, organizowanie i re alizację działań ratowniczych niezbędnych do ratowa nia życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

2. Działania ratownicze, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) rozpoznanie i identyfikację zagrożenia;

2) zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy zagrożenia;

3) włączanie lub wyłączanie instalacji, urządzeń i me diów mających wpływ na bezpieczeństwo zagro żonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpie czeństwo ratowników, z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytko wej obiektu objętego działaniem ratowniczym;

4) priorytetowe wykonanie czynności umożliwiają cych: a) dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy, i ewakua cję poza strefę zagrożenia, b) przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników, c) zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz ratownikom; Dziennik Ustaw Nr 46 — 3013 — Poz. 2395) likwidację zagrożeń związanych z klęską żywioło wą;

6) dostosowanie sprzętu oraz technik ratowniczych do rozmiaru i rodzaju klęski żywiołowej;

7) likwidację, ograniczenie lub zwiększenie strefy za grożenia;

8) uruchamianie dodatkowych sił i środków podmio tów ksrg;

9) ocenę rozmiarów powstałej klęski żywiołowej.

3. Walka z innymi klęskami żywiołowymi w ra mach ksrg prowadzona jest siłami i środkami podmio tów ksrg, pododdziałami lub oddziałami odwodów operacyjnych na obszarze województwa lub central nego odwodu operacyjnego. § 1

5.

1. Ksrg w zakresie ratownictwa technicznego obejmuje planowanie, organizowanie i realizację dzia łań ratowniczych niezbędnych do poszukiwania i do tarcia do zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz zwierząt, a także zmniejszenia lub likwidacji zagroże nia dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

2. Działania ratownicze, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) rozpoznanie i identyfikację zagrożenia;

2) zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy zagrożenia;

3) włączanie lub wyłączanie instalacji, urządzeń i me diów mających wpływ na bezpieczeństwo zagro żonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpie czeństwo ratowników, z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytko wej obiektu objętego działaniem ratowniczym;

4) priorytetowe wykonanie czynności umożliwiają cych: a) dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy, lub ich ewakuację poza strefę zagrożenia, b) przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników, c) zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz ratownikom;

5) wykonywanie przejść, dojść i dojazdów do zagro żonych lub poszkodowanych osób wraz z usuwa niem przeszkód ograniczających dostęp do nich i utrudniających wykonanie medycznych działań ratowniczych lub ich przemieszczanie;

6) stosowanie wodnych lub lodowych technik ratow niczych służących ewakuacji zagrożonych lub po szkodowanych osób z akwenów i obszarów zalo dzonych oraz terenów powodziowych;

7) ewakuację osób z wysokości lub miejsc poniżej poziomu otoczenia;

8) stosowanie technik bezprzyrządowych i przyrzą dowych oraz wykorzystanie zwierząt do poszuki wania zagrożonych osób;

9) ewakuację zagrożonych i poszkodowanych zwie rząt poza strefę zagrożenia;

10) ocenę rozmiarów powstałego zagrożenia i pro gnozowanie jego rozwoju; 1

1) oświetlenie miejsca zdarzenia i jego zabezpiecze nie przed osobami postronnymi oraz wykonanie innych czynności z zakresu zabezpieczenia logi stycznego; 1

2) obwałowywanie, wypompowywanie i uszczelnia nie miejsc wycieku wody lub innych mediów stwa rzających zagrożenie; 1

3) przewietrzanie stref zagrożenia; 1

4) włączanie lub wyłączanie instalacji i urządzeń ma jących wpływ na rozmiar strefy zagrożenia; 1

5) stabilizowanie, cięcie, rozpieranie, podnoszenie lub przenoszenie konstrukcji, instalacji i urządzeń, a także części obiektów oraz przeszkód natural nych i sztucznych w celu zlikwidowania lub ogra niczenia zagrożenia dla osób, zwierząt, środowi ska, infrastruktury i innego mienia.

3. Działania ratownicze z ratownictwa techniczne go, w zakresie wynikającym z planu ratowniczego, prowadzą podmioty ksrg z uwzględnieniem ich wypo sażenia w sprzęt specjalistyczny i środki ochrony indy widualnej, oraz w szczególności:

1) specjalistyczne grupy poszukiwawczo -ratownicze Państwowej Straży Pożarnej i innych podmiotów ksrg będących jednostkami ochrony przeciwpoża rowej;

2) specjalistyczne grupy ratownictwa wysokościowe go Państwowej Straży Pożarnej i innych podmio tów ksrg będących jednostkami ochrony przeciw pożarowej;

3) specjalistyczne grupy ratownictwa wodno -nurkowego Państwowej Straży Pożarnej i innych podmiotów ksrg będących jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

4) specjalistyczne grupy ratownictwa technicznego Państwowej Straży Pożarnej i innych podmiotów ksrg będących jednostkami ochrony przeciwpoża rowej. § 1

6.

1. Ksrg w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego obejmuje planowanie, organizowanie i realizację działań ratowniczych niezbędnych do zmniejszenia lub likwidacji bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne dla ludzi, zwierząt, środowiska lub mienia.

2. Działania ratownicze, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) rozpoznanie i identyfikację zagrożenia;

2) zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy zagrożenia; Dziennik Ustaw Nr 46 — 3014 — Poz. 2393) włączanie lub wyłączanie instalacji, urządzeń i me diów mających wpływ na bezpieczeństwo zagro żonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpie czeństwo ratowników, z wykorzystaniem zaworów lub bezpieczników będących na instalacji użytko wej obiektu objętego działaniem ratowniczym;

4) priorytetowe wykonanie czynności umożliwiają cych: a) dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy, lub ich ewakuację poza strefę zagrożenia, b) przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników, c) zapewnienie bezpieczeństwa zagrożonym lub poszkodowanym osobom oraz ratownikom, d) ewakuację i ratowanie osób, a następnie zwie rząt oraz ratowanie środowiska i mienia przed skutkami bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne;

5) ocenę rozmiarów zagrożenia i prognozowanie je go rozwoju;

6) likwidację, ograniczenie lub zwiększenie strefy za grożenia;

7) dostosowanie sprzętu i technik ratowniczych do miejsca zdarzenia i rodzaju substancji niebezpiecz nej w celu ograniczenia skutków wycieku, parowa nia lub emisji substancji niebezpiecznej;

8) stawianie zapór na zbiornikach, ciekach lub akwe nach zagrożonych skutkami rozlania substancji niebezpiecznych;

9) związywanie lub neutralizacja substancji niebez piecznych;

10) zabezpieczenie terenu objętego wyciekiem sub stancji niebezpiecznej; 1

1) prowadzenie czynności z zakresu dekontaminacji wstępnej; 1

2) ocenę rozmiarów powstałego zdarzenia.

3. Działania ratownicze z ratownictwa chemiczne go i ekologicznego, w zakresie wynikającym z planu ratowniczego, prowadzą podmioty ksrg z uwzględnie niem ich wyszkolenia oraz wyposażenia w sprzęt spe cjalistyczny i środki ochrony indywidualnej oraz w szczególności specjalistyczne grupy ratownictwa chemiczno -ekologicznego Państwowej Straży Pożar nej i innych podmiotów ksrg będących jednostkami ochrony przeciwpożarowej. § 1

7.

1. Ksrg w zakresie ratownictwa medycznego obejmuje planowanie, organizowanie i realizację dzia łań ratowniczych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

2. Działania ratownicze, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) rozpoznanie u osób poszkodowanych stanu nagłe go zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie se gregacji pierwotnej i udział w segregacji wtórnej;

2) zastosowanie technik i sprzętu niezbędnych do ra towania życia i zdrowia w zależności od rodzaju, skali i miejsca zdarzenia oraz liczby osób poszko dowanych;

3) zapewnienie ciągłości realizowanego przez pod mioty ksrg procesu ratowania osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego na miejscu zdarzenia;

4) określenie sposobu postępowania ze sprzętem medycznym.

3. Działania ratownicze z ratownictwa medyczne go, w zakresie wynikającym z planu ratowniczego, prowadzą podmioty ksrg realizujące zadania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. § 1

8.

1. Do czasu przybycia na miejsce zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego lub lotniczego ze społu ratownictwa medycznego kierujący działaniem ratowniczym może wskazać koordynatora medycz nych działań ratowniczych.

2. Koordynatorem medycznych działań ratowni czych może być osoba, która posiada kwalifikacje nie zbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych.

3. W chwili przybycia na miejsce zdarzenia zespołu ratownictwa medycznego koordynację medycznych działań ratowniczych przejmuje kierujący akcją pro wadzenia medycznych czynności ratunkowych, o któ rym mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Pań stwowym Ratownictwie Medycznym. § 1

9. Podczas działań ratowniczych kierujący dzia łaniem ratowniczym może korzystać z wiedzy eksper tów do spraw prognozowania zagrożeń oraz specjali stów do spraw ratownictwa, wpisanych do wykazu, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 7. Rozdział 4 Dysponowanie do działań ratowniczych

§20. Dysponowanie do działań ratowniczych na miejsce zdarzenia uwzględnia następujące okoliczno ści:

1) możliwość podjęcia działań ratowniczych na miej scu zdarzenia w jak najkrótszym czasie;

2) liczbę osób zagrożonych lub poszkodowanych;

3) skalę zagrożenia, miejsce i rodzaj zdarzenia, pro gnozę następstw zdarzenia dla życia, zdrowia, śro dowiska lub mienia oraz wielkość i przeznaczenie terenu lub obiektu;

4) aktualny potencjał sił i środków będących w dys pozycji;

5) możliwość wykorzystania w działaniach ratowni czych sił i środków z obszarów chronionych innych niż obszar chroniony właściwy dla miejsca zdarze nia, w tym z sąsiednich powiatów i województw oraz podmiotów objętych przepisami prawa gór niczego, lotniczego, morskiego i wodnego; Dziennik Ustaw Nr 46 — 3015 — Poz. 2396) możliwość wykorzystania odwodów operacyjnych na obszarze województwa lub centralnego odwo du operacyjnego;

7) zasady i procedury powiadamiania i dysponowa nia zasobów ratowniczych zawarte w planach ra towniczych;

8) możliwość techniczno -logistycznego wsparcia działań ratowniczych;

9) stan infrastruktury i natężenia ruchu w komunika cji, a także warunki terenowe i atmosferyczne ma jące wpływ na czas przybycia sił i środków oraz organizację działań ratowniczych. Rozdział 5 Kierowanie działaniem ratowniczym § 2

1.

1. Kierowanie działaniem ratowniczym roz poczyna się z chwilą przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych sił i środków podmiotów ksrg.

2. Kierowanie działaniem ratowniczym ustaje z chwilą wykonania działań ratowniczych, w tym:

1) udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy oso bom poszkodowanym na miejscu zdarzenia oraz przekazania ich zespołowi ratownictwa medyczne go albo osobie wykonującej zawód medyczny w zakładzie opieki zdrowotnej;

2) przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym właścicielowi, zarządcy, użytkownikowi lub przedstawicielowi organu ad ministracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo Policji lub straży gminnej (miejskiej), a w przy padku braku możliwości ich ustalenia lub nieobec ności na miejscu zdarzenia — zgłoszenia tego fak tu do właściwego terytorialnie stanowiska kiero wania ksrg. § 2

2.

1. Działaniem ratowniczym kieruje uprawnio na osoba, która powinna być oznakowana w sposób widoczny dla innych uczestników działań ratowni czych.

2. Kierujący działaniem ratowniczym, zwany dalej „kierującym”, kieruje działaniami sił i środków pod miotów ksrg i innych podmiotów uczestniczących w działaniu ratowniczym w szczególności przez:

1) wydawanie rozkazów lub poleceń oraz kontrolę ich wykonania;

2) nadzorowanie realizacji zasad i procedur ratowni czych ujętych w planach ratowniczych;

3) ostrzeganie o rodzajach i zasięgu zagrożenia oraz ewentualnym stopniu ryzyka planowanego działa nia ratowniczego.

3. Kierujący organizuje działania ratownicze z uwzględnieniem w szczególności:

1) rodzaju i skali zdarzenia;

2) liczby osób poszkodowanych lub bezpośrednio za grożonych;

3) występujących zagrożeń oraz prognozy ich rozwo ju.

4. Kierujący może odstąpić od zasad i procedur ra towniczych podczas zdarzeń nadzwyczajnych lub zmieniających się dynamiki i wielkości zdarzenia. § 2

3. Wyróżnia się trzy poziomy kierowania działa niem ratowniczym:

1) interwencyjny — realizowany w strefie zagrożenia lub strefie działań ratowniczych w celu realizowa nia czynności ratowniczych oraz zapewnienia bez pieczeństwa ratownikom; kierowaniu interwencyj nemu podlegają siły nieprzekraczające wielkością jednej kompanii;

2) taktyczny — realizowany na granicy strefy zagro żenia lub poza nią w celu wykonania przyjętych taktyk lub określonej strategii oraz nadzoru nad kierowaniem interwencyjnym; kierowaniu taktycz nemu podlegają siły nieprzekraczające wielkością jednego batalionu lub siły, w których składzie znaj dują się specjalistyczne grupy ratownicze;

3) strategiczny — realizowany w celu określenia i przyjęcia niezbędnej strategii w likwidowaniu za grożenia oraz nadzoru nad kierowaniem taktycz nym; kierowaniu strategicznemu podlegają siły odwodów operacyjnych na obszarze wojewódz twa, siły centralnego odwodu operacyjnego lub siły przekraczające wielkością jeden batalion. § 2

4.

1. Kierowanie interwencyjne są obowiązani przejąć ratownicy z jednostek ochrony przeciwpożaro wej, posiadający kwalifikacje do kierowania działa niem ratowniczym, właściwi ze względu na obszar chroniony, w kolejności:

1) członek ochotniczej straży pożarnej;

2) komendant gminny ochrony przeciwpożarowej, jeśli jest członkiem ochotniczej straży pożarnej;

3) strażak jednostki ochrony przeciwpożarowej;

4) dowódca zastępu Państwowej Straży Pożarnej;

5) dowódca sekcji Państwowej Straży Pożarnej;

6) zastępca dowódcy zmiany Państwowej Straży Po żarnej;

7) dowódca zmiany Państwowej Straży Pożarnej;

8) zastępca dowódcy jednostki ratowniczo -gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej;

9) dowódca jednostki ratowniczo -gaśniczej Państwo wej Straży Pożarnej.

2. W przypadku braku kierującego, o którym mo wa w ust. 1, kierowanie interwencyjne przejmuje ra townik z podmiotu ksrg niebędącego jednostką ochro ny przeciwpożarowej.

3. Kierowanie interwencyjne podczas działań ra towniczych z udziałem specjalistycznej grupy ratowni czej, w realizowanej przez nią części zadań, organizo wane jest przez jej dowódcę.

4. Kierowanie interwencyjne może przejąć kierują cy, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz § 26 ust. 1. Dziennik Ustaw Nr 46 — 3016 — Poz. 2395. Udział w kierowaniu interwencyjnym przez za soby ratownicze podmiotów ksrg niebędących jed nostkami ochrony przeciwpożarowej oraz innych pod miotów ratowniczych może określać właściwy teryto rialnie plan ratowniczy. § 2

5.

1. Kierowanie taktyczne są obowiązani prze jąć, w następującej kolejności:

1) zastępca dowódcy jednostki ratowniczo -gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej właściwej dla miejsca powstania zdarzenia;

2) dowódca jednostki ratowniczo -gaśniczej Państwo wej Straży Pożarnej właściwej dla miejsca powsta nia zdarzenia;

3) oficer wyznaczony przez komendanta powiatowe go (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej do kierowania w jego imieniu i na jego polecenie;

4) komendant powiatowy (miejski) Państwowej Stra ży Pożarnej.

2. Kierowanie taktyczne jest realizowane ze stałe go lub ruchomego stanowiska dowodzenia, usytuo wanego w miejscu umożliwiającym ocenę rozwoju sytuacji.

3. Kierowanie taktyczne może przejąć kierujący z poziomu strategicznego. § 2

6.

1. Kierowanie strategiczne są obowiązani przejąć, w następującej kolejności:

1) oficer wyznaczony przez komendanta wojewódz kiego Państwowej Straży Pożarnej do kierowania w jego imieniu i na jego polecenie;

2) komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożar nej;

3) oficer wyznaczony przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do kierowania w jego imieniu i na jego polecenie;

4) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

2. Kierowanie strategiczne jest realizowane ze sta łego lub ruchomego stanowiska dowodzenia usytuo wanego poza strefą kierowania taktycznego lub ze sta nowisk kierowania ksrg.

3. Kierowanie strategiczne podczas działań ratow niczych z wykorzystaniem batalionów centralnego od wodu operacyjnego może być prowadzone przez do wódcę odwodu operacyjnego na obszarze wojewódz twa. § 2

7.

1. Kierowanie interwencyjne polega w szcze gólności na:

1) ustaleniu rodzaju zagrożeń oraz wyznaczeniu stre fy zagrożenia;

2) przydzielaniu zadań dla rot lub pododdziałów;

3) ustaleniu sposobów i metod poszukiwania zagro żonych i poszkodowanych osób oraz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy;

4) ocenie sytuacji i prognozie jej rozwoju w zakresie potrzeb zasobów ratowniczych;

5) zorganizowaniu ewakuacji ludności i zwierząt poza strefę zagrożenia;

6) zorganizowaniu dekontaminacji wstępnej;

7) analizowaniu czasu pracy poszczególnych zespo łów w strefie działań ratowniczych, w szczególno ści czasu pracy w ubraniach ochronnych i sprzęcie izolującym drogi oddechowe ratowników;

8) nadzorowaniu skuteczności działania ratownicze go oraz zachowania bezpiecznych warunków jego prowadzenia;

9) organizowaniu łączności dla podmiotów ksrg bio rących udział w działaniu ratowniczym;

10) analizowaniu zużycia sprzętu i środków gaśni czych, pochłaniających i neutralizujących; 1

1) współdziałaniu z koordynatorem medycznych działań ratowniczych i kierującym akcją prowadze nia medycznych czynności ratunkowych; 1

2) zgłoszeniu zapotrzebowania na niezbędne siły i środki podmiotów ksrg; 1

3) zorganizowaniu wsparcia logistycznego; 1

4) przekazywaniu informacji o prowadzonych działa niach ratowniczych do stanowiska kierowania ko mendanta Państwowej Straży Pożarnej; 1

5) dokumentowaniu, według potrzeb, prowadzonych działań ratowniczych na miejscu zdarzenia.

2. Kierowanie taktyczne polega w szczególności na:

1) ocenie zagrożenia przez ustalenie jego charakteru i prognozowanie rozwoju;

2) podziale strefy działań ratowniczych na odcinki bojowe i wyznaczeniu zadań dla kierujących tymi odcinkami;

3) zorganizowaniu ewakuacji zagrożonej ludności i zwierząt poza strefę zagrożenia;

4) współdziałaniu z koordynatorem medycznych działań ratowniczych i kierującym akcją prowadze nia medycznych czynności ratunkowych;

5) ocenie wielkości zapotrzebowania na siły i środki podmiotów ksrg;

6) wyznaczeniu miejsca kierowania działaniami ra towniczymi i jego oznakowaniu;

7) analizowaniu oraz likwidowaniu, ograniczeniu lub zwiększeniu strefy zagrożenia;

8) koordynowaniu zmian sił ratowniczych, w tym ich wprowadzaniu i wyprowadzaniu ze strefy działań ratowniczych;

9) zorganizowaniu wsparcia logistycznego;

10) nadzorowaniu skuteczności działania ratownicze go oraz zachowaniu bezpiecznych warunków jego prowadzenia; Dziennik Ustaw Nr 46 — 3017 — Poz. 239

1

1) analizowaniu i korygowaniu wydzielonej strefy działań ratowniczych; 1

2) organizowaniu punktów przyjęcia sił i środków podmiotów ksrg i innych podmiotów uczestniczą cych w działaniu ratowniczym; 1

3) współdziałaniu ze środkami masowego przekazu lub wyznaczeniu rzecznika prasowego; 1

4) zorganizowaniu łączności dla podmiotów ksrg uczestniczących w działaniu ratowniczym; 1

5) minimalizowaniu wśród ratowników skutków stre su pourazowego powstałego podczas działań ra towniczych; 1

6) dokumentowaniu według potrzeb prowadzonych działań ratowniczych na miejscu zdarzenia.

3. Kierowanie strategiczne polega w szczególności na:

1) ocenie zagrożenia przez ustalenie jego charakteru i prognozowanie rozwoju;

2) określeniu strategii działania ratowniczego;

3) podziale strefy działań ratowniczych na odcinki bojowe oraz wyznaczeniu zadań dla kierujących tymi odcinkami;

4) nadzorowaniu zadań prowadzonych przez podleg łe siły i środki podmiotów ksrg;

5) wyznaczeniu miejsca kierowania działaniami ra towniczymi;

6) informowaniu ewakuowanej ludności o miejscach organizowanej pomocy medycznej i humanitar nej;

7) dowodzeniu siłami wojewódzkiego lub centralne go odwodu operacyjnego albo wprowadzaniu ich na wyznaczone odcinki bojowe;

8) koordynowaniu łączności na potrzeby kierowania strategicznego i taktycznego;

9) powołaniu sztabu w celu realizacji zadań, o któ rych mowa w § 29 ust. 2;

10) wyznaczeniu zespołu prasowego do współpracy ze środkami masowego przekazu. § 2

8.

1. Przejmowanie kierowania interwencyjne go, taktycznego lub strategicznego podlega zgłosze niu do właściwego terenowo stanowiska kierowania ksrg oraz odnotowaniu w dokumentacji.

2. W przypadku przybycia na miejsce zdarzenia obowiązanych do przejęcia kierowania działaniem ra towniczym tej samej hierarchii, do przejęcia kierowa nia działaniem ratowniczym jest obowiązany ten, dla którego miejsce powstania zdarzenia znajduje się na terenie własnego działania.

3. W zakładach, w których funkcjonują zakładowe służby ratownicze lub zakładowe straże pożarne, zasa dy uruchamiania i kolejność przejmowania kierowa nia interwencyjnego i taktycznego określają właściwe terytorialnie plany ratownicze.

4. Uruchomienie kierowania taktycznego lub stra tegicznego nie powoduje ograniczenia obowiązków, jakie spoczywają na osobach prowadzących odpo wiednio kierowanie interwencyjne lub taktyczne. § 2

9.

1. Kierujący na poziomie interwencyjnym i taktycznym może powołać sztab.

2. Do zadań sztabu należy w szczególności:

1) analizowanie rodzaju zagrożenia oraz prognozo wanie jego rozwoju dla ludzi, zwierząt, środowiska lub mienia;

2) szacowanie sił i środków niezbędnych do ograni czenia lub likwidacji zagrożenia;

3) wypracowywanie taktyki prowadzenia działań ra towniczych;

4) analizowanie funkcjonowania łączności na potrze by kierowania działaniami ratowniczymi;

5) analizowanie stanu zabezpieczenia logistycznego;

6) analizowanie stanu zabezpieczenia medycznego;

7) analizowanie stanu zabezpieczenia sanitarnego, socjalnego i wsparcia psychologicznego;

8) analizowanie zużycia środków gaśniczych, pochła niających, neutralizatorów oraz zniszczenia sprzę tu ratowniczego;

9) dokumentowanie przebiegu działań ratowniczych;

10) dokumentowanie decyzji podjętych przez szefa sztabu; 1

1) gromadzenie danych dotyczących udziału sił i środków w działaniach ratowniczych oraz wnios ków z pracy sztabu; 1

2) planowanie miejsc na przyjęcie dodatkowych sił i środków oraz wskazanie miejsc do zakwaterowa nia i odpoczynku ratowników; 1

3) przygotowanie miejsc do współdziałania kierują cego ze środkami masowego przekazu oraz orga nami władzy publicznej; 1

4) planowanie czynności dla podmiotów wspomaga jących działania ratownicze oraz dla wolontariu szy. § 30. Przepisy niniejszego rozdziału nie dotyczą kierowania działaniami ratowniczymi realizowanymi na podstawie przepisów prawa lotniczego, morskiego lub górniczego. Rozdział 6 Prowadzenie dokumentacji działań ratowniczych oraz dokumentacji funkcjonowania ksrg § 3

1. Podmioty ksrg prowadzą ewidencję zdarzeń, podczas których prowadziły działania ratownicze. § 3

2.

1. Komendanci Państwowej Straży Pożarnej prowadzą i przechowują dokumentację działań ratow niczych. Dziennik Ustaw Nr 46 — 3018 — Poz. 2392. Dokumentacja działań ratowniczych obejmuje:

1) kartę zdarzenia;

2) zestawienie dobowe zdarzeń;

3) kartę udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomo cy;

4) kartę dekontaminacyjną osoby poszkodowanej;

5) informację ze zdarzenia;

6) informację o działaniach ratowniczych przeprowa dzonych przez oddział lub pododdział odwodu operacyjnego;

7) meldunek o wypadku lekkim ratownika;

8) meldunek o wypadkach śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych ratowników, w rozumieniu ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu spo łecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z 2010 r. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235);

9) meldunek o wypadku lub kolizji pojazdu podmiotu ksrg;

10) potwierdzenie udziału w działaniu ratowniczym; 1

1) potwierdzenie przekazania terenu, obiektu lub mienia objętego działaniem ratowniczym.

3. Dokumentacja działań ratowniczych obejmuje ponadto:

1) decyzje, pokwitowania, protokoły i raporty, o któ rych mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu ko rzystania z praw przez kierującego działaniem ra towniczym (Dz. U. Nr 54, poz. 259);

2) dokumentację, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii objętych obowiąz kiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 58). § 3

3. Dokumentację działań ratowniczych sporzą dzają:

1) dyspozytor lub dyżurny operacyjny stanowiska kierowania komendanta Państwowej Straży Pożar nej;

2) ratownik podmiotu ksrg;

3) kierujący;

4) dowódca odwodu operacyjnego na obszarze wo jewództwa i dowódca centralnego odwodu opera cyjnego. § 3

4.

1. Dyspozytor lub dyżurny operacyjny stano wiska kierowania komendanta Państwowej Straży Po żarnej sporządza:

1) kartę zdarzenia, według wzoru stanowiącego za łącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) zestawienie dobowe zdarzeń, według wzoru sta nowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Informację o zadysponowaniu sił i środków pod miotów ksrg do zdarzenia dyspozytor lub dyżurny operacyjny stanowiska kierowania komendanta po wiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej niezwłocznie przekazuje do stanowiska kierowania ko mendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożar nej.

3. Dyspozytor lub dyżurny operacyjny stanowiska kierowania komendanta Państwowej Straży Pożarnej odnotowuje w karcie zdarzenia zakres własnych zadań zrealizowanych w ramach koordynacji działań ratow niczych i planu ratowniczego oraz zadań wynikających z decyzji, poleceń i rozkazów wydanych przez kierują cego.

4. Zestawienie dobowe zdarzeń za dany dzień spo rządza się do godz. 030 dnia następnego. § 3

5.

1. Ratownik podmiotu ksrg, który udzielił kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas zdarzeń pojedynczych lub mnogich, wypełnia na miejscu zda rzenia kartę udzielonej kwalifikowanej pierwszej po mocy, której wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporzą dzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Karta udzielonej kwalifikowanej pierwszej po mocy jest przekazywana, wraz z osobą poszkodowa ną, zespołowi ratownictwa medycznego albo osobie wykonującej zawód medyczny w zakładzie opieki zdro wotnej oraz za pośrednictwem kierującego do stano wiska kierowania komendanta Państwowej Straży Po żarnej.

3. Ratownik podmiotu ksrg może nie wypełniać karty udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia, jeśli wykonywane działania ratow nicze uniemożliwiają wypełnienie jej na miejscu zda rzenia; w takim przypadku ratownik podmiotu ksrg udzielający kwalifikowanej pierwszej pomocy wypeł nia kartę udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy po zakończeniu działań ratowniczych i przekazuje za pośrednictwem kierującego do stanowiska kierowa nia komendanta Państwowej Straży Pożarnej, w celu przekazania właściwemu dysponentowi jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. § 3

6.

1. Ratownik podmiotu ksrg, który przeprowa dza dekontaminację wstępną, sporządza kartę dekon taminacyjną osoby poszkodowanej, której wzór sta nowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Karta dekontaminacyjna osoby poszkodowanej jest przekazywana zespołowi ratownictwa medyczne go lub podmiotom przejmującym opiekę nad tą oso bą. § 3

7.

1. Kierujący sporządza informację ze zdarze nia, której wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządze nia.

2. Dowódca odwodu operacyjnego na obszarze województwa lub dowódca centralnego odwodu ope racyjnego sporządza informację o działaniach ratow niczych przeprowadzonych odpowiednio przez oddział lub pododdział odwodu operacyjnego na obszarze województwa lub centralnego odwodu operacyjnego, której wzór stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia. Dziennik Ustaw Nr 46 — 3019 — Poz. 239

§ 3

8.

1. Kierujący, w przypadku gdy wypadkowi uległ ratownik lub pojazd podmiotu ratowniczego, sporządza:

1) meldunek o wypadku lekkim ratownika, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do rozporzą dzenia;

2) meldunek o wypadkach śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych ratowników, według wzoru stano wiącego załącznik nr 9 do rozporządzenia;

3) meldunek o wypadku lub kolizji pojazdu podmiotu ratowniczego, według wzoru stanowiącego załącz nik nr 10 do rozporządzenia.

2. Kierujący potwierdza udział sił i środków pod miotu ratowniczego w działaniu ratowniczym, sporzą dzając dokumentację według wzoru stanowiącego za łącznik nr 11 do rozporządzenia.

3. Kierujący potwierdza przekazanie terenu, obiek tu lub mienia objętego działaniem ratowniczym, spo rządzając dokumentację według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do rozporządzenia. § 3

9. Stanowisko kierowania komendanta powia towego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej nie zwłocznie przekazuje wstępną informację o zdarzeniu do stanowiska kierowania komendanta wojewódzkie go Państwowej Straży Pożarnej, a stanowisko kiero wania komendanta wojewódzkiego Państwowej Stra ży Pożarnej do stanowiska kierowania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, w przypadku zdarzeń:

1) podczas których wypadkowi uległ ratownik pod miotu ratowniczego;

2) podczas których zaistniał wypadek śmiertelny lub doszło do obrażeń ciała u więcej niż 3 osób;

3) w których konieczna była ewakuacja co najmniej 10 osób;

4) w których w bezpośrednim działaniu ratowniczym uczestniczyło co najmniej 12 zastępów;

5) w których uczestniczyły co najmniej 3 zespoły ra townictwa medycznego;

6) podczas których dysponowano śmigłowiec lub sa molot do prowadzenia działań ratowniczych;

7) z udziałem chemicznych, wybuchowych, biolo gicznych, radiologicznych lub nuklearnych sub stancji niebezpiecznych stanowiących bezpośred nie zagrożenie dla życia;

8) podczas których dysponowano siły i środki odwo du operacyjnego na obszarze województwa lub centralnego odwodu operacyjnego lub korzystano z wiedzy ekspertów do spraw prognozowania za grożeń lub specjalistów do spraw ratownictwa;

9) podczas których dysponowano siły i środki z państw sąsiednich lub zachodziła konieczność uruchamiania procedur informowania i ostrzega nia podczas wystąpienia zagrożeń transgranicz nych;

10) podczas których wystąpiła poważna awaria w ro zumieniu przepisów prawa ochrony środowiska; 1

1) w placówkach dyplomatycznych; 1

2) w obiektach wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwiet nia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; 1

3) w których wystąpiło zagrożenie niezidentyfikowa ne w procesie analizy zagrożeń albo inne nadzwy czajne zagrożenie, w tym atak terrorystyczny. § 40. Dokumentacja funkcjonowania ksrg obejmu je:

1) analizę zagrożeń oraz analizę zabezpieczenia ope racyjnego;

2) analizę gotowości operacyjnej;

3) analizę ćwiczeń ratowniczych;

4) analizę działania ratowniczego;

5) plan ratowniczy;

6) dokumentację odwodu operacyjnego na obszarze województwa i centralnego odwodu operacyjne go. § 4

1.

1. Dokumentację funkcjonowania ksrg pro wadzą i przechowują komendanci Państwowej Straży Pożarnej.

2. Analiza ćwiczeń ratowniczych oraz analiza dzia łań ratowniczych może być prowadzona i przechowy wana również przez pozostałe podmioty ksrg. § 4

2.

1. Analiza gotowości operacyjnej zawiera, w szczególności:

1) czasy dysponowania do działań ratowniczych oraz wyznaczone obszary chronione;

2) ilość, rodzaj i parametry taktyczne oraz techniczno -użytkowe sprzętu ratowniczego i sprzętu ochrony osobistej;

3) liczbę ratowników wyszkolonych w poszczegól nych dziedzinach ratownictwa;

4) możliwości prowadzenia działań ratowniczych przez ratowników w zależności od rodzaju zagro żenia, z uwzględnieniem dysponowania ratowni ków w systemie 8 -godzinnym i zmianowym, a tak że w ramach odwodu operacyjnego na obszarze województwa lub centralnego odwodu operacyj nego;

5) możliwości dysponowania sprzętu do długotrwa łych działań ratowniczych oraz do działań podczas katastrof i klęsk żywiołowych.

2. Analiza ćwiczeń ratowniczych zawiera:

1) liczbę zaplanowanych i zrealizowanych ćwiczeń w danym roku przez podmioty ksrg;

2) przyjęte cele i scenariusze ćwiczeń oraz wykonanie ich założeń; Dziennik Ustaw Nr 46 — 3020 — Poz. 2393) wielkości zasobów ratowniczych biorących udział w poszczególnych ćwiczeniach;

4) liczbę rozjemców i obserwatorów przypadających na każde ćwiczenie;

5) wnioski przygotowane przez podmioty ksrg uczest niczące w ćwiczeniach;

6) oceny i wnioski przygotowane przez rozjemców;

7) wnioski przygotowane przez organizatorów ćwi czeń w zakresie poziomu gotowości operacyjnej, sprawdzenia zasad i procedur ratowniczych oraz funkcjonowania ksrg.

3. Analizę działania ratowniczego sporządza się dla zdarzenia:

1) śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wypadku w związku z udziałem w działaniach ratowniczych;

2) o charakterze masowym;

3) podczas którego dysponowano siły i środki odwo du operacyjnego na obszarze województwa lub centralnego odwodu operacyjnego lub korzystano z wiedzy ekspertów do spraw prognozowania za grożeń lub specjalistów do spraw ratownictwa;

4) dysponowania w bezpośrednich działaniach ra towniczych sił i środków z państw sąsiednich albo konieczności uruchamiania procedur informowa nia i ostrzegania podczas wystąpienia zagrożeń transgranicznych;

5) wystąpienia poważnej awarii w rozumieniu przepi sów prawa ochrony środowiska.

4. Podmioty ksrg mogą przygotowywać również analizę działania ratowniczego zdarzenia innego niż zdarzenia, o których mowa w ust. 3.

5. Zakres tematyczny analizy działań ratowniczych dla zdarzeń, o których mowa w ust. 3, stanowi załącz nik nr 13 do rozporządzenia.

6. Dokumentacja odwodów operacyjnych na ob szarze województwa oraz centralnego odwodu opera cyjnego zawiera w szczególności:

1) wykaz sił wchodzących w skład odwodu operacyj nego na obszarze województwa oraz centralnego odwodu operacyjnego;

2) zasady dysponowania i alarmowania oddziałów i pododdziałów odwodu operacyjnego na obsza rze województwa oraz centralnego odwodu ope racyjnego;

3) wykaz rejonów koncentracji oraz czasów osiąga nia gotowości operacyjnej;

4) dane radiowe oddziałów i pododdziałów odwodu operacyjnego na obszarze województwa oraz cen tralnego odwodu operacyjnego. § 4

3. Dokumentacja działań ratowniczych oraz do kumentacja funkcjonowania ksrg jest prowadzona w formie pisemnej lub w elektronicznym systemie przetwarzania. Rozdział 7 Organizacja odwodów operacyjnych ksrg § 4

4.

1. Odwód operacyjny na obszarze wojewódz twa i centralny odwód operacyjny jest to wydzielony zasób ratowniczy na poziomie wojewódzkim i krajo wym, organizowany w celu prowadzenia działań ra towniczych, w sytuacji gdy prowadzenie działań ra towniczych przekracza możliwości podmiotów ratow niczych z terenu powiatu lub województwa.

2. Siły i środki odwodu operacyjnego na obszarze województwa realizują zadania na obszarze woje wództwa.

3. Siły i środki centralnego odwodu operacyjnego realizują zadania na obszarze kraju oraz mogą być kie rowane do działań ratowniczych prowadzonych poza granicami kraju.

4. Komendant wojewódzki oraz Komendant Głów ny Państwowej Straży Pożarnej odpowiadają za goto wość operacyjną odwodu operacyjnego odpowiednio na obszarze województwa i centralnego odwodu ope racyjnego. § 4

5.

1. W skład odwodu operacyjnego na obsza rze województwa wchodzą:

1) dowódca wojewódzkiego odwodu operacyjnego;

2) sztab wojewódzkiego odwodu operacyjnego wraz z jego szefem;

3) pododdziały i oddziały podmiotów ksrg z terenu województwa, tworzące strukturę, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 —8 oraz ust. 3.

2. W skład odwodu operacyjnego na obszarze wo jewództw mogą wchodzić zespoły wsparcia psycholo gicznego, a także eksperci do spraw prognozowania zagrożeń oraz specjaliści do spraw ratownictwa, jak również podmioty ratownicze, które zawarły umowę cywilnoprawną, o której mowa w § 3 ust. 1.

3. Rejony koncentracji pododdziałów i oddziałów odwodu operacyjnego na obszarze województw oraz czas osiągania gotowości operacyjnej w tych rejonach wyznacza komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. § 4

6.

1. W skład centralnego odwodu operacyjne go wchodzą:

1) dowódca centralnego odwodu operacyjnego;

2) sztab centralnego odwodu operacyjnego wraz z je go szefem;

3) pododdziały i oddziały Państwowej Straży Pożar nej, tworzące strukturę, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 —8 oraz ust. 3.

2. W skład centralnego odwodu operacyjnego mo gą wchodzić:

1) inne niż Państwowa Straż Pożarna jednostki ochro ny przeciwpożarowej włączone do ksrg; Dziennik Ustaw Nr 46 — 3021 — Poz. 2392) podmioty ratownicze, które zawarły umowę cywil noprawną, o której mowa w § 3 ust. 1;

3) zespoły wsparcia psychologicznego, a także eks perci do spraw prognozowania zagrożeń oraz spe cjaliści do spraw ratownictwa.

3. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Po żarnej przedstawia do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej siły i środki wchodzące w skład centralnego odwodu operacyjne go oraz czasy osiągania ich gotowości operacyjnej w miejscach koncentracji.

4. Siły i środki wchodzące w skład centralnego od wodu operacyjnego nie mogą pokrywać się z siłami i środkami wchodzącymi w skład odwodu operacyjne go na obszarze województwa. § 4

7.

1. Odwód operacyjny na obszarze wojewódz twa oraz centralny odwód operacyjny funkcjonują od momentu ich sformowania w rejonach koncentracji do momentu ich rozwiązania.

2. Zapewnia się możliwość prowadzenia działań ratowniczych bez dodatkowego zaprowiantowania przez okres co najmniej:

1) 36 godzin, liczonych od momentu opuszczenia re jonu koncentracji — dla sił wchodzących w skład centralnego odwodu operacyjnego;

2) 12 godzin, liczonych od momentu opuszczenia re jonu koncentracji — dla sił wchodzących w skład odwodu operacyjnego na obszarze województwa. § 4

8.

1. Dowódcę i szefa sztabu odwodu operacyj nego na obszarze województwa i centralnego odwo du operacyjnego wyznacza odpowiednio komendant wojewódzki oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

2. Ustala się następujące funkcje w centralnym od wodzie operacyjnym:

1) dowódca centralnego odwodu operacyjnego;

2) zastępca dowódcy centralnego odwodu operacyj nego;

3) szef sztabu centralnego odwodu operacyjnego;

4) dowódca batalionu centralnego odwodu operacyj nego;

5) zastępca dowódcy batalionu centralnego odwodu operacyjnego;

6) dowódca pododdziału;

7) zastępca dowódcy pododdziału.

3. Ustala się następujące funkcje w odwodzie ope racyjnym na obszarze województwa:

1) dowódca wojewódzkiego odwodu operacyjnego;

2) zastępca dowódcy wojewódzkiego odwodu opera cyjnego;

3) szef sztabu wojewódzkiego odwodu operacyjne go;

4) dowódca pododdziału;

5) zastępca dowódcy pododdziału. § 4

9. Dowódcy odwodów operacyjnych w czasie działań ratowniczych realizują zadania wynikające z poziomów kierowania. Rozdział 8 Organizacja stanowisk kierowania § 50. Stanowiskami kierowania są:

1) na obszarze powiatu — stanowisko kierowania ko mendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;

2) na obszarze województwa — stanowisko kierowa nia komendanta wojewódzkiego Państwowej Stra ży Pożarnej;

3) na obszarze kraju — stanowisko kierowania Ko mendanta Głównego Państwowej Straży Pożar nej. § 5

1. Do zadań stanowisk kierowania należy, w szczególności:

1) przyjmowanie, kwalifikowanie oraz w razie potrze by przekazywanie zgłoszeń alarmowych;

2) dysponowanie zasobów ratowniczych do działań ratowniczych;

3) wspomaganie i koordynacja działań ratowni czych;

4) bieżące analizowanie: a) informacji o zagrożeniach z systemów monito ringu podmiotów ksrg, b) gotowości operacyjnej, c) czasu interwencji, w tym czasu dysponowania, przybycia, prowadzenia i zakończenia działań ratowniczych, d) przebiegu działań ratowniczych, e) rezerw materiałowych i sprzętowych podmiotu ksrg;

5) informowanie przełożonych i organów administra cji publicznej o rodzajach zagrożeń, prognozie ich rozwoju oraz skali i miejscu zdarzenia;

6) uruchamianie procedur zwiększania stanu osobo wego lub wprowadzania podwyższonej gotowości operacyjnej w jednostkach organizacyjnych Pań stwowej Straży Pożarnej;

7) uruchamianie awaryjnych planów ewakuacji dys pozytorów i dyżurnych operacyjnych oraz sprzętu technicznego w miejsca zastępcze;

8) współdziałanie ze stanowiskami kierowania, cen trami powiadamiania ratunkowego oraz innymi centrami lub zespołami zarządzania kryzysowego; Dziennik Ustaw Nr 46 — 3022 — Poz. 2399) współdziałanie z grupami ratowniczymi wykonują cymi zadania poza granicami państwa;

10) korzystanie z map, systemów informatycznych oraz innych narzędzi niezbędnych do analizowania i prognozowania zagrożeń, a także do tworzenia i aktualizowania baz danych taktycznych i opera cyjnych stosowanych podczas organizowania i prowadzenia działań ratowniczych oraz wspoma gania procesów decyzyjnych; 1

1) korzystanie z planów ratowniczych oraz innej do kumentacji wykorzystywanej podczas organizo wania, prowadzenia i analizowania działań ratow niczych, organizacji odwodów operacyjnych lub wdrażania procedur właściwych dla zarządzania kryzysowego; 1

2) przechowywanie dokumentacji i danych dotyczą cych przebiegu działań ratowniczych. § 5

2.

1. W stanowiskach kierowania pełnią służbę:

1) dyspozytorzy Państwowej Straży Pożarnej;

2) dyżurni operacyjni Państwowej Straży Pożarnej;

3) wyznaczeni funkcjonariusze spełniający wymaga nia kwalifikacyjne dla dyspozytora lub dyżurnego operacyjnego Państwowej Straży Pożarnej.

2. Na potrzeby stanowisk kierowania zapewnia się w szczególności:

1) pomieszczenia spełniające wymagania w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy: a) do obsługi zgłoszeń alarmowych oraz wspoma gania lub koordynacji działań ratowniczych, b) zaplecza technicznego, c) socjalne, d) higieniczno -sanitarne;

2) urządzenia techniczne oraz systemy teleinforma tyczne zapewniające realizację zadań wynikają cych z § 51. § 5

3. W stanowiskach kierowania zapewnia się:

1) urządzenia do rejestrowania treści zgłoszeń alar mowych, czasu oczekiwania na nawiązanie połą czenia, czasu przyjęcia zgłoszenia, czasu obsługi zgłoszenia oraz korespondencji prowadzonej w stanowisku kierowania;

2) automatyczne systemy zapewniające alarmowa nie lub dysponowanie sił i środków oraz bieżące nadzorowanie gotowości operacyjnej;

3) sprzęt i aparaturę do pozyskiwania oraz przetwa rzania informacji na potrzeby działań ratowni czych;

4) zasilanie awaryjne i gwarantowane. § 5

4.

1. Podmioty ksrg na obszarze powiatu prze kazują szczegółowe dane do stanowiska kierowania komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o braku możliwości podjęcia działań ratowniczych albo o stanie obniżonej gotowości ope racyjnej oraz informują o zadysponowaniu ich sił i środków do działań ratowniczych.

2. Stanowisko kierowania komendanta powiato wego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej zbiera i przekazuje do stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zbiór in formacji o stanie sił i środków na swym obszarze oraz informacji o ich zadysponowaniu do działań ratowni czych.

3. Stanowisko kierowania komendanta wojewódz kiego Państwowej Straży Pożarnej przekazuje do sta nowiska kierowania Komendanta Głównego Państwo wej Straży Pożarnej zbiór informacji o stanie sił i środ ków na swoim obszarze oraz informacje o ich zady sponowaniu do działań ratowniczych. Rozdział 9 Przepisy przejściowe i końcowe § 5

5. Plany ratownicze sporządzone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują moc do dnia 31 marca 2012 r. § 5

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 4 ust. 1 pkt 1—3, 5, 7 i 8, ust. 2 pkt 1—3 i 6, ust. 3 pkt 3—13 i § 7, które wchodzą w życie z dniem 31 marca 2012 r.4) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. T. Siemoniak

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze niem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organi zacji krajowego systemu ratowniczo -gaśniczego (Dz. U. Nr 111, poz. 1311), które utraciło moc z dniem 11 lutego 2011 r. na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz nie których innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59). Dziennik Ustaw Nr 46 — 3023 — Poz. 239 Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. (poz. 239) Załącznik nr 1 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3024 — Poz. 239 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3025 — Poz. 239 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3026 — Poz. 239 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3027 — Poz. 239 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3028 — Poz. 239 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3029 — Poz. 239 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3030 — Poz. 239 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3031 — Poz. 239 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3032 — Poz. 239 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3033 — Poz. 239 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3034 — Poz. 239 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3035 — Poz. 239 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3036 — Poz. 239 Załącznik nr 2 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3037 — Poz. 239 Za łą cz ni k nr 3 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3038 — Poz. 239 Załącznik nr 4 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3039 — Poz. 239 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3040 — Poz. 239 Załącznik nr 5 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3041 — Poz. 239 Załącznik nr 6 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3042 — Poz. 239 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3043 — Poz. 239

OBJAŚNIENIA DO SPORZĄDZANIA INFORMACJI ZE ZDARZENIA I. Pojęcia i skróty

1. Ilekroć w objaśnieniach jest mowa o działaniach, rozumie się przez to: a) działania ratownicze, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciw pożarowej. Działania te realizowane są w poniższych formach, przez które rozumie się: — działania gaśnicze — jest to zespół czynności podjętych w celu likwidacji pożaru, — ratownictwo techniczne — jest to zespół czynności podjętych w celu ratowania, poszukiwania lub ewa kuacji ludzi i zwierząt oraz ratowania mienia i środowiska, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu technicznego, — ratownictwo chemiczne — jest to zespół czynności podjętych w celu ratowania życia i zdrowia ludzi oraz środowiska podczas likwidacji bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez substancje niebez pieczne, — ratownictwo ekologiczne — jest to zespół czynności podjętych w celu ratowania środowiska poprzez ograniczenie lub likwidację skażeń z zastosowaniem skutecznych zabezpieczeń lub środków neutrali zujących, — ratownictwo radiacyjne (stanowiące część ratownictwa chemicznego i ekologicznego) — jest to zespół czynności podjętych w celu likwidacji zagrożeń związanych z promieniowaniem i promieniotwórczym skażeniem środowiska, — ratownictwo ludzi — jest to zespół czynności podjętych w celu poszukiwania i dotarcia do poszkodo wanych, wykonania dostępu i udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy, w tym ewakuacji, — ratownictwo zwierząt — jest to zespół czynności podjętych w celu poszukiwania i dotarcia do poszko dowanych lub zagrożonych zwierząt, wykonania dostępu i ich ewakuacji, — ratownictwo na obszarach wodnych — jest to zespół czynności podjętych w celu ratowania ludzi, zwie rząt, mienia i środowiska na wodzie i pod wodą, — ratownictwo medyczne — jest to zespół czynności podjętych w celu ratowania życia i zdrowia ludzi podczas zdarzeń prowadzących do nagłej groźby utraty życia lub pogorszenia się stanu zdrowia, — ratownictwo wysokościowe — jest to zespół czynności podjętych w celu ratowania ludzi i zwierząt z wykorzystaniem technik alpinistycznych i sprzętu specjalistycznego, w tym także z użyciem statków powietrznych (śmigłowców), — pomocnicze czynności ratownicze — jest to zespół przedsięwzięć podjętych w ramach udzielania po mocy innym służbom i podmiotom ratowniczym, z wyłączeniem działań porządkowo-ochronnych, b) inne działania — są to działania niewymienione w lit. a, podjęte w celu niedopuszczenia do powstania pożaru, klęski żywiołowej i innych miejscowych zagrożeń, wymagające użycia sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej.

2. Użyte skróty oznaczają: SD — drabina mechaniczna, SH — podnośnik hydrauliczny, SW — samochód wężowy, SRT — samochód ratownictwa technicznego, SPgaz — samochód ze sprzętem ochrony dróg oddechowych, SRw — samochód ratownictwa wodnego, SChem — samochód ratownictwa chemicznego, SOn — samochód oświetleniowy, SDł — samochód dowodzenia i łączności, SOp — samochód operacyjny, SRMed — samochód ratownictwa medycznego. II. Objaśnienia do wypełniania kolejnych pól informacji ze zdarzenia

1. NUMER EWIDENCYJNY — składa się z 11 cyfr, z których pierwsze siedem cyfr określa numer jednostki ra towniczo-gaśniczej (JRG) sporządzającej informację ze zdarzenia. Kolejne cztery cyfry określają kolejność danego zdarzenia (bez względu na rodzaj zdarzenia) od początku roku, w którym miało miejsce zdarzenie. W składzie numeru JRG znajdują się kolejno: numer województwa, numer komendy powiatowej (miejskiej) w województwie, numer JRG. Dla pełnego zidentyfikowania zdarzenia konieczne jest podanie NUMERU EWIDENCYJNEGO oraz ROKU, w którym miało miejsce zdarzenie. Dziennik Ustaw Nr 46 — 3044 — Poz. 2392. WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE — długość i szerokość geograficzna miejsca zdarzenia podana w dziesięt nych częściach stopni geograficznych.

3. UGASZONO LUB ZLIKWIDOWANO ZAGROŻENIE BEZ UDZIAŁU JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻA ROWEJ — wpisać znak X, w przypadku gdy pożar został ugaszony lub miejscowe zagrożenie zostało zlikwi dowane bez udziału jednostek straży pożarnych lub przed ich przybyciem na teren akcji (udział np. strażaka z samochodem operacyjnym sprawdzającego zgłoszenie lub zaistniałe zdarzenie nie jest udziałem w akcji ratowniczej).

4. RODZAJ ZDARZENIA — określamy rodzaj zdarzenia, wprowadzając znak X w odpowiednim polu, a także odpowiednio jego wielkość (dla pożarów — małe, średnie, duże i bardzo duże, dla pożarów w lasach — podpowierzchniowy, pokrywy gleby, całkowity drzew, pojedyncze drzewo oraz dla miejscowych zagrożeń małe, lokalne, średnie, duże, gigantyczne lub klęska żywiołowa). Jako miejscowe zagrożenia małe należy określać tylko zdarzenia o bardzo ograniczonym zakresie działań jednostek, np. działania bez użycia specjalnego sprzętu, rozpoznanie zagrożeń bez wprowadzania jednostek do działań, zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych (ale nieprowadzonych przez Zakładowe Straże Pożarne lub Zakładowe Służby Ratownicze na terenie swoich macierzystych zakładów); asystę jednostek straży pożar nej, zabezpieczenie imprez masowych. Miejscowe zagrożenia lokalne, średnie, duże zależą tylko od wielkości występującego zagrożenia, rozmiaru działań, ilości użytego sprzętu i ratowników. Jako zagrożenie gigantyczne lub klęskę żywiołową należy kwalifikować zdarzenia, które spowodowały zagrożenie dla bardzo dużej ilości lu dzi i objęły znaczne tereny kraju, a jednocześnie posiadały jednorodne kierownictwo akcji (szereg wykonywa nych działań w różnych miejscach przez różne zastępy i jednostki, ale pod wspólnym kierownictwem). Na przy kład: przejście nawet bardzo silnych wiatrów i zwiększona ilość zdarzeń z tym związanych, jeśli działania te nie były kierowane przez wyznaczonego jednego kierującego działaniami, nie mogą być uznane za klęskę żywioło wą, a jedynie za wiele pojedynczych podobnych zagrożeń, których przyczyną są silne wiatry, huragany. Dodatkowo tylko dla miejscowych zagrożeń możemy określić rodzaj prowadzonej akcji, np. powodziowa, chemiczna, radiacyjna, budowlana i inne możliwe. W przypadku ratownictwa medycznego wpisujemy znak X tylko w przypadku działań prowadzonych przez strażaków ratowników. Możliwe jest łączenie poszczególnych rodzajów MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ, tj. określenie miejscowego zagrożenia ekologiczno-budowlano-che micznego.

5. DANE OKREŚLAJĄCE ADRES OBIEKTU, w którym powstało zdarzenie — należy podawać w odpowiednich polach adres konkretnego obiektu, a nie siedziby, np. właściciela — wypełnia się tylko pola konieczne, np. dla upraw czy lasów podajemy tylko nazwę miejscowości, gminy, powiatu i województwa.

6. OBIEKT — należy podać nazwę obiektu, np. budynek lakierni blach samochodowych; komora lakiernicza (nie należy mylić z pełną nazwą przedsiębiorstwa lub zakładu będącego właścicielem obiektu).

7. WŁAŚCICIEL — należy podać imię i nazwisko lub nazwę właściciela obiektu, ewentualnie jego adres.

8. KOD OBIEKTU, W KTÓRYM POWSTAŁO ZDARZENIE — w odpowiednich polach należy podać numer kodo wy działu obiektu, korzystając z podanego poniżej wykazu. Pierwsza cyfra oznaczania działu określa zawsze rodzaj obiektu, w którym wystąpiło zdarzenie. Przy podziale według rodzaju obiektu należy kierować się miejscem prowadzenia działań, a nie miejscem powstania zdarzenia. Dodatkowo w polu DZIAŁ DODATKO WY można wpisywać inne rodzaje obiektów, jeśli zdarzenie objęło więcej niż jeden rodzaj obiektu (np. pożar traw na dużej powierzchni, a jednocześnie pożar młodnika). Wykaz działów i kodów: 1 Obiekty użyteczności publicznej dalej dzielone na: 101 administracyjno-biurowe, banki, 102 oświaty i nauki, w szczególności budynki dydaktyczne, szkoły, przedszkola, 103 służby zdrowia, w szczególności szpitale, sanatoria, domy opieki społecznej, przychodnie, żłobki, 104 handlowo-usługowe, w szczególności sklepy, domy towarowe, lokale gastronomiczne, hurtownie, za kłady usługowe, 105 obsługi pasażerów w komunikacji, w szczególności dworce kolejowe i autobusowe, porty rzeczne i mor skie, dworce lotnicze, 106 widowiskowo-rozrywkowe i sportowe, 107 kultu religijnego, sakralne, 108 muzea, skanseny, wystawy, galerie, 109 biblioteki, archiwa, 110 zakłady odosobnienia, w szczególności zakłady karne, areszty śledcze, domy poprawcze, 111 inne obiekty użyteczności publicznej. Dziennik Ustaw Nr 46 — 3045 — Poz. 239

2 Obiekty mieszkalne dalej dzielone na: 201 hotele, noclegownie, 202 domy dziecka, 203 internaty, domy studenckie, 204 koszary, 205 domy emerytów, 206 domy wczasowe, pensjonaty, 207 schroniska, 208 budynki jednorodzinne, w tym bliźniaki, zabudowa szeregowa, 209 budynki wielorodzinne, 210 budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych, 211 inne obiekty mieszkalne, w szczególności altanki, barakowozy, domki letniskowe. 3 Obiekty produkcyjne dalej dzielone na: 301 budynki produkcyjne, 302 budynki gospodarcze, w tym wiaty bez garaży, 303 pomieszczenia socjalne, w szczególności szatnie, stołówki, 304 instalacje technologiczne poza budynkami, 305 maszyny i urządzenia technologiczne, 306 pomieszczenia administracyjne, 307 rurociągi, instalacje przesyłowe między obiektami na terenie zakładu oraz tranzytowe poza terenem za kładu. 4 Obiekty magazynowe dalej dzielone na: 401 magazyny, wiaty na terenie zakładów produkcyjnych, 402 magazyny, hurtownie, wiaty wolno stojące (bez obiektów wymienionych w punktach 104 i 401), 403 magazyny, hurtownie w obiektach przeznaczonych na pobyt ludzi kwalifikowanych jako ZL zgodnie z § 209 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), 404 place budowy i zaplecza budowy, 405 place składowe, w tym także hałdy, 406 zbiorniki składowe, stałe, 407 stacje paliw płynnych i gazu płynnego, 408 bazy paliw płynnych i gazu płynnego. 5 Środki transportu dalej dzielone na: 501 drogowe — motocykle, jednoślady, 502 drogowe — autobusy, trolejbusy, 503 drogowe — samochody ciężarowe, maszyny drogowe, cysterny, przyczepy do samochodów ciężaro wych, 504 drogowe — samochody osobowe, przyczepy samochodów osobowych, 505 kolejowe — ruchu pasażerskiego, np. wagony pasażerskie, typu pasażerskiego, socjalne, 506 kolejowe — ruchu towarowego, np. wagony towarowe, cysterny, 507 lotnicze — ruchu pasażerskiego, np. samoloty pasażerskie, 508 lotnicze — ruchu towarowego, np. samoloty przystosowane tylko do przewozu towarów, 509 lotnicze — samoloty turystyczne, rolnicze, sportowe, sanitarne, w tym śmigłowce, szybowce, lotnie, 510 morskie — statki transportowe, 511 morskie — statki pasażerskie, promy, 512 morskie — inne obiekty pływające, w tym jachty, łodzie rybackie, kutry, 513 śródlądowe — statki transportowe, pchacze, barki, 514 śródlądowe — statki pasażerskie, promy, 515 śródlądowe — obiekty pływające, w tym jachty, żaglówki, łodzie, 516 szynowe środki komunikacji miejskiej, 517 pojazdy trakcyjne i kolejowe pojazdy specjalne, 518 szynowe pojazdy metra. Dziennik Ustaw Nr 46 — 3046 — Poz. 239

6 Lasy (państwowe i prywatne) dalej dzielone na: 601 uprawy leśne, 602 młodniki, 603 drzewostany II klasy wieku, 604 drzewostany III i powyżej III klasy wieku, 605 inne powierzchnie w obszarach leśnych, 606 powierzchnie zalesione na obszarach nieleśnych, np. parki, lasy miejskie. 7 Uprawy, rolnictwo dalej dzielone na: 701 nieużytkowane powierzchnie rolnicze, 702 uprawy rolne oraz łąki, rżyska i pożary powstałe podczas zbiorów tych upraw, 703 maszyny rolnicze, traktory, inne środki transportu, związane z rolnictwem, 704 sterty, stogi, brogi, 705 budynki i instalacje przerobu produktów rolnych, 706 budynki inwentarskie, hodowlane, magazynowe (stodoły), szklarnie, 707 budynki gospodarcze (szopy, komórki, wiaty, kotłownie — bez garaży). 8 Inne obiekty dalej dzielone na: 801 śmietniki wolno stojące, wysypiska śmieci, 802 zsypy, pomieszczenia zsypowe, śmietniki wewnątrz budynków, 803 kanały wentylacyjne, dymowe, dylatacje, palne elewacje lub okładziny ścian zewnętrznych, 804 garaże, warsztaty samochodowe poza budynkami, w tym kompleksy garażowe, 805 garaże, warsztaty samochodowe wewnątrz budynków mieszkalnych, 806 garaże, warsztaty samochodowe wewnątrz pozostałych budynków lub ich części, zaliczonych do kate gorii zagrożenia ludzi (ZL) zgodnie z § 209 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu owanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.), 807 garaże, warsztaty samochodowe wewnątrz budynków magazynowych i produkcyjnych, 808 zabytki kultury materialnej niebędące budynkami, 809 obiekty lub grupa obiektów przyrody naturalnej (pojedyncze drzewa, minerały, jaskinie, inne), 810 obiekty hydrotechniczne, 811 rozlewiska, wycieki, zanieczyszczenia powstałe na zbiornikach, ciekach i akwenach wodnych, 812 inne zdarzenia powstałe na zbiornikach, ciekach i akwenach wodnych, 813 obiekty wojskowe, 814 obiekty użytkowane przez konsulaty, ambasady (eksterytorialne), 815 pobocza dróg i szlaków komunikacyjnych (ale bez zdarzeń z udziałem środków transportu, bez pożarów traw na poboczach), 816 płyty manewrowe i pasy lotnisk, szlaki kolejowe i manewrowe, drogi i ulice (ale bez zdarzeń z udziałem środków transportu, bez pożarów traw), 817 trawy, trawniki na terenach nierolniczych, poboczach dróg i szlaków, ulic, 818 zdarzenia występujące na dużych obszarach mieszkalnych lub gospodarczych, na terenach gmin, miast i osiedli (np. poszukiwania ludzi i zwierząt na terenach wiejskich, miejskich, lasów, udział w ewakuacji z tych obszarów, pomoc w działaniach innych służb obejmujących te obszary), 819 inne nietypowe obiekty, budynki, instalacje. Powierzchnię obiektów podkreślonych należy podawać wyłącznie w hektarach, powierzchnię pozostałych obiektów należy podawać zawsze w m2.

9. KOD właściciela — w odpowiednich polach należy podać numer kodowy rodzaju własności obiektu lub części obiektu (w przypadku zdarzenia obejmującego kilka rodzajów własności, np. prywatna, spółka, Skarb Państwa, należy podać dodatkowy kod właściciela), korzystając z podanego poniżej wykazu. Wykaz kodów typów własności: 100 własność Skarbu Państwa bez poz. 110 i poz. 120, 110 własność Skarbu Państwa będąca w trwałym zarządzie MON, Dziennik Ustaw Nr 46 — 3047 — Poz. 239

120 własność Skarbu Państwa będąca w trwałym zarządzie MSWiA, 200 własność państwowych osób prawnych, 310 własność gminy, 320 własność powiatu, 330 własność województwa, 440 własność spółdzielni, 450 własność Kościoła Katolickiego, 451 własność innych kościołów lub związków wyznaniowych, 455 własność stowarzyszeń, 460 własność organizacji społecznych, 470 własność partii politycznych, 472 własność związków zawodowych, 476 własność samorządów gospodarczych i zawodowych, 510 własność zagranicznych osób fizycznych (obywateli obcych państw), 520 własność zagranicznych osób prawnych, stowarzyszeń, organizacji, których siedziba nie znajduje się na terytorium Polski, 530 własność państw obcych (konsulaty, ambasady itp.), 610 własność osób fizycznych, 620 własność osób prawnych, 710 własność z udziałem własności Skarbu Państwa, 720 własność bez udziału własności Skarbu Państwa, 800 pozostałe formy własności, w szczególności własność międzynarodowa — otwarte morze, 900 własność niemożliwa do ustalenia.

10. i 1

1. INFORMACJE O CZASIE ZDARZENIA i CZASIE DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH — podajemy dzień, miesiąc, rok oraz godzinę i minuty w odpowiednich polach, z tym że może być ten sam czas w przypadku, gdy zda rzenie zostało zauważone przez załogę samochodu PSP, który natychmiast przystąpił do działań. Dojazd pierwszego podmiotu po przebyciu — wpisać długość drogi dojazdu pierwszego zastępu z jednostki ochro ny przeciwpożarowej, podając odległość w kilometrach pełną liczbą. Ważne jest wypełnienie wszystkich pól ze względu na sporządzane później zestawienia statystyczne. 1

2. ZAUWAŻENIE (WYKRYCIE) ZDARZENIA PRZEZ — wprowadzamy tylko jeden znak X w odpowiednim polu, które oznacza: — instalację wykrywania pożaru oraz inne automatyczne instalacje wykrywające zagrożenia chemiczne lub radiologiczne, dostrzegane w lasach, które jako pierwsze zasygnalizowały zagrożenie i powiadomiły ob sługę lub bezpośrednio jednostkę PSP, — pracowników lub mieszkańców znajdujących się na terenie obiektu, lecz niepełniących funkcji nadzorują cych zakład, obiekt, — samoloty patrolowe lub inne, które wykryły pożar lasu lub upraw, — nadzór w obiekcie, w szczególności pracownicy, którzy z racji wykonywanych czynności kontrolują obiekt lub nadzorują pracę instalacji technologicznych, — osoby postronne, tj. osoby niezwiązane z obiektem, w którym powstało zagrożenie, np. przechodzący ulicą człowiek stwierdził zapach wydobywającego się gazu. We wszystkich przypadkach należy podawać według możliwości osoby lub instalacje, które pierwsze za uważyły zagrożenie, a nie te, które przekazały zgłoszenie do jednostki PSP. 1

3. ZGŁOSZONO ZDARZENIE — zaznaczamy jednym znakiem X sposób pierwszego powiadomienia jednostki PSP, w odpowiednim polu oznaczającym: — z głoszenie przekazane przez telefon, w tym także przez bezpośrednią linię z obiektu do jednostki PSP, — zgłoszenia przekazane drogą radiową na częstotliwości obywatelskiej, w tym także do jednostki Policji lub stacji pogotowia ratunkowego, — i nstalacje monitorujące zagrożenia w obiektach, w tym także automatyczne instalacje wykrywające za grożenia chemiczne lub radiologiczne, które automatycznie bez udziału człowieka przekazały alarm do jednostki PSP, — zgłoszenia przekazane w inny sposób, np. osobiście do jednostki PSP. Dziennik Ustaw Nr 46 — 3048 — Poz. 239

1

4. W DZIAŁANIACH UDZIAŁ BRAŁO: a) pojazdów i osób z jednostek ochrony przeciwpożarowej: JRG — z jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, OSP KSRG — z jednostek ochotniczych straży pożarnych należących do KSRG, OSP inne — z jednostek ochotniczych straży pożarnych nienależących do KSRG, GSP — z jednostek gminnych zawodowych straży pożarnych, ZSP — z jednostek zakładowych straży pożarnych, ZSR — z jednostek zakładowych służb ratowniczych, INNE JEDNOSTKI — z innych jednostek, w szczególności wojskowe straże pożarne, prywatne straże po żarne, b) sprzętu mechanicznego i osób z pozostałych podmiotów: — pogotowia ratunkowego, — pogotowia energetycznego, — pogotowia gazowego, — służb leśnych, — wojska (bez jednostek wojskowej straży pożarnej), — Policji, — straży gminnej (miejskiej), — inspektoratu ochrony środowiska, — innych służb pomocniczych, w szczególności służb komunalnych, pogotowia dźwigowego. 1

5. SPRZĘT UŻYTY W DZIAŁANIACH — należy podać liczbę użytych w działaniach pojazdów według odpo wiedniego typu, liczbę wprowadzonych do akcji samolotów, w tym także samolotów obserwacyjnych, śmi głowców, bez względu na ich właściciela lub dysponenta, ilość użytego sprzętu pływającego, w szczególno ści łodzi, statków. „INNYCH JEDNOSTEK” — należy podać rodzaj i ilość sprzętu ze służb współdziałających, biorących udział w działaniach. W pozycji „samochody osobowe i ciężarowe” należy wpisywać odpowied nio samochody nieujęte w innych polach, np. samochody Policji, wojskowe, innych służb, organizacji i pod miotów gospodarczych. 1

6. i 1

7. RODZAJ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH i DZIAŁANIA RATOWNICZE PROWADZONE Z UŻYCIEM SPRZĘTU — w odpowiednich polach należy zaznaczyć znakiem X wszystkie wykonywane w trakcie działań czynności oraz wykorzystywany sprzęt. W przypadku działań i sprzętu ratownictwa me dycznego opisujemy tylko wykonywane czynności i użyty sprzęt przez ratowników PSP . 1

8. MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH — w odpowiednich polach należy zaznaczyć zna kiem X miejsca prowadzonych działań (dopuszczalne jest wielokrotne znaczenie). Punkt 11 „na wysokości” oznacza prowadzenie działań na zewnątrz budynków, na innych obiektach wysokich, np. słupach, komi nach, wysokich drzewach, ścianach skalnych, konstrukcjach stalowych i innych instalacjach technologicz nych, a także poza obrębem bryły budynku, np. z drabin samochodowych lub innych wolno stojących, na ścianach obiektu, z użyciem sprzętu ratownictwa wysokościowego. 1

9. UŻYTE ŚRODKI, ZAOPATRZENIE WODNE — do gaszenia, neutralizacji podano prądów gaśniczych — należy wpisać odpowiednią liczbę, — zużyto wody, środków pianotwórczych, neutralizatorów, sorbentów — należy podać w odpowiednich polach zużyte ilości środków, z tym że przy wartościach poniżej 10 m3 należy je podawać z dokładnością do 0,1, — korzystano z hydrantów zewnętrznych, zbiorników naturalnych, zbiorników sztucznych — należy wpro wadzić w odpowiednie pola znaki X.

20. NR ONZ SUBSTANCJI — podać numery ONZ substancji przy zdarzeniach ze środkami chemicznymi. 2

1. WYBUCHY — oznaczenie znakiem X należy wprowadzić także, gdy wybuchy wystąpiły przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej. 2

2. MEDYCZNE DZIAŁANIA RATOWNICZE — należy podać liczbę osób, wobec których realizowano medyczne działania ratownicze na terenie akcji ratowniczej (łącznie przez wszystkich uczestników działań ratowniczych), ale tylko w czasie, gdy na miej scu zdarzenia przebywały podmioty ksrg, Dziennik Ustaw Nr 46 — 3049 — Poz. 239

— należy podać liczbę osób, wobec których strażacy PSP realizowali KPP, — należy podać liczbę osób, które po udzieleniu KPP przekazano jednostkom ochrony zdrowia, — należy podać liczbę osób, które ewakuowano ze strefy zagrożenia na mocy decyzji strażaka. 2

3. WYPADKI Z LUDŹMI — pozycja ratownicy dotyczy wszystkich uczestników akcji ratowniczej, — w odpowiednie pola należy wpisać liczbę poszkodowanych osób w rozbiciu na poszczególne grupy. 2

4. DANE PERSONALNE OSÓB POSZKODOWANYCH — należy podać imię, nazwisko, wiek i płeć (M, K) osoby poszkodowanej lub zmarłej. Dla osób niebędących ratownikami podajemy w miarę możliwości dane oso bowe tylko osób zmarłych. 2

5. WIELKOŚĆ ZDARZENIA — należy zawsze podawać powierzchnię, która uległa spaleniu, skażeniu lub znisz czeniu, w metrach kwadratowych lub hektarach, z tym że dla obiektów, które zostały zaznaczone w wykazie, stosujemy odpowiednią miarę powierzchni. Wartości dla obiektów, których powierzchnię podajemy w hek tarach i o wartościach poniżej 10 ha, określamy z dokładnością do 0,01 ha. Dla miejscowych zagrożeń, przy których nie występowało skażenie terenu, należy podać teren bezpośredniego prowadzenia działań. 2

6. WIELKOŚĆ OBIEKTU — podać wymiary obiektu. 2

7. i 2

8. STRATY, URATOWANO MIENIE — szacunkowa wysokość strat w tysiącach złotych oraz przybliżona wartość uratowanego mienia. Przy wartościach poniżej 1 tys. zł należy podawać z dokładnością do 0,1 tys. zł. 2

9. PRZYPUSZCZALNA PRZYCZYNA ZDARZENIA — należy podać krótki opis przypuszczalnej przyczyny po wstania zdarzenia oraz zakwalifikować do odpowiedniej grupy według podanego poniżej wykazu — wpisać odpowiedni kod. Przyczyny powstania zdarzenia podzielone są na dwie grupy — dla pożarów oraz dla miej scowych zagrożeń. Wykaz przyczyn powstania pożarów 01 nieostrożność osób dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki, 02 NOD przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach, 03 NOD przy posługiwaniu się substancjami łatwo palnymi i pirotechnicznymi, 04 NOD przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych, 05 NOD w pozostałych przypadkach, 06 nieostrożność osób nieletnich (NON) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki, 07 NON przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach, 08 NON przy posługiwaniu się substancjami łatwo palnymi i pirotechnicznymi, 09 NON przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych, 10 NON w pozostałych przypadkach, 11 wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności: przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych, 12 nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych, 13 wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych, w szczególności: piece, grzałki, kuchnie, 14 nieprawidłowa eksploatacja elektrycznych urządzeń ogrzewczych, 15 wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe, 16 nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe, 17 wady urządzeń ogrzewczych na paliwo ciekłe, 18 nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo ciekłe, 19 wady urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe, 20 nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe, 21 wady urządzeń mechanicznych, 22 nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych, 23 wady procesów technologicznych, 24 nieprzestrzeganie reżimów technologicznych, 25 nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych, 26 wady środków transportu, Dziennik Ustaw Nr 46 — 3050 — Poz. 239

27 nieprawidłowa eksploatacja środków transportu, 28 samozapalenia biologiczne, 29 samozapalenia chemiczne, 30 wyładowania atmosferyczne, 31 wady konstrukcji budowlanych, 32 nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych, 33 elektryczność statyczna, 34 podpalenia umyślne, w tym akty terroru, 35 pożary jako następstwo innych miejscowych zagrożeń, 36 inne przyczyny, 37 nieustalone. Wykaz przyczyn powstania miejscowych zagrożeń 01 wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności: przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych, 02 nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych, 03 wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych, w szczególności: piece, grzałki, kuchnie, 04 nieprawidłowa eksploatacja elektrycznych urządzeń ogrzewczych, 05 wady urządzeń i instalacji gazowych, w szczególności: zbiorniki, przewody, odbiorniki gazu, 06 nieprawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych, 07 wady urządzeń mechanicznych, 08 nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych, 09 wady urządzeń ogrzewczych innych niż elektryczne, 10 nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne), 11 uszkodzenia sieci i instalacji przesyłowych, doprowadzających, odprowadzających media komunalne i technologiczne (w opisie należy podać, jakie medium), 12 wady procesów technologicznych, 13 nieprzestrzeganie reżimów technologicznych, 14 nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych, 15 nieprawidłowe technologie składowania, 16 wady środków transportu, 17 nieprawidłowa eksploatacja środków transportu, 18 niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu, 19 wady konstrukcji budowlanych, 20 nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych, budynków, 21 nieprawidłowe wykonywanie prac instalacyjnych, remontowych, montażowych, budowlanych, 22 nieprawidłowe zabezpieczenie wykopów, studni, włazów itp., 23 osunięcia się gruntów, miałów, innych materiałów sypkich, 24 wady zbiorników ciśnieniowych, 25 nieprawidłowa eksploatacja zbiorników ciśnieniowych, 26 huragany, silne wiatry, tornada, 27 gwałtowne opady atmosferyczne, 28 gwałtowne przybory wód, zatory lodowe, 29 wyładowania atmosferyczne, 30 uszkodzenia, zaniedbania w utrzymaniu szlaków komunikacyjnych, 31 niewłaściwe zabezpieczenie hodowanych zwierząt, owadów, gadów, ptaków, 32 nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie, 33 akcje terrorystyczne, 34 nieumyślne działanie człowieka, 35 celowe działanie człowieka, 36 inne miejscowe zagrożenia powstałe w wyniku pożarów, 37 nieustalone, 38 inne przyczyny. Dziennik Ustaw Nr 46 — 3051 — Poz. 239

30. DANE O BUDYNKU/POMIESZCZENIU, W KTÓRYM POWSTAŁO ZDARZENIE — należy zaznaczyć w odpo wiednim polu znakiem X dane o instalacjach, rodzaju budynku oraz o możliwościach dojazdu lub dojścia do miejsca zdarzenia. Instalacje ochronne: — istniejąca — czy dana instalacja jest zainstalowana w obiekcie, — sprawna — czy instalacja działała i była sprawna, — zadziałała lub korzystano — czy instalacja zadziałała lub była wykorzystywana w czasie działań. Rodzaj budynku: — wolno stojący — budynek niepołączony z innymi budynkami, — kompleksy budynków, — jednokondygnacyjny, — niski — do 12 m wysokości, — średniowysoki — od 12 do 25 m wysokości, — wysoki — od 25 do 55 m wysokości, — wysokościowy — powyżej 55 m wysokości, — zabytek — jeżeli budynek wpisany jest do rejestru zabytków. Dostęp do budynku, pomieszczenia — można podawać utrudnienia w zakresie zastawionych dojazdów i dróg pożarowych (w szczególności: samochodami, słupkami, donicami, innymi obiektami, zamknięte bramy, wykopy na drogach dojazdowych), do pomieszczeń (w szczególności: kraty, domofony, brak kluczy do zamków drzwi, zastawione lub przegrodzone korytarze, klatki schodowe). 3

1. KIEROWAŁ DZIAŁANIAMI — wpisać osoby kierujące działaniami ratowniczymi. 3

2. KOORDYNACJA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH — należy podać dane personalne osoby, która na terenie działań ratowniczych wspomagała kierującego działaniem ratowniczym w zakresie koordynacji medycznych działań ratowniczych prowadzonych przez wszystkie służby i podmioty uczestniczące; wpisuje my lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych – koordynatorów medycznych działań ratowniczych. 3

3. DANE OPISOWE DO INFORMACJI ZE ZDARZENIA — w poszczególnych rubrykach można dokonywać wpi sów i uzupełnień danych ze strony poprzedniej. Jeśli to możliwe, należy wprowadzić informacje, które w podobnych działaniach będą pomocne w prowadzeniu i organizacji akcji, a także dane opisujące zagroże nie lub pożar, udział przedstawicieli władz samorządowych i rządowych oraz organizacji społecznych, co uległo zniszczeniu w wyniku zdarzenia, w tym także w wyniku prowadzonych działań przez podmioty syste mu, warunków atmosferycznych w trakcie działań ratowniczych. 3

4. i 3

5. DANE O UDZIALE JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (PSP I OSP) SPOZA TERENU GMINY I POWIATU, WŁAŚCIWYCH DLA MIEJSCA ZDARZENIA — wpisać dane jednostek. 3

6. INFORMACJĘ SPORZĄDZIŁ — wpisać nazwisko i imię osoby sporządzającej. Dziennik Ustaw Nr 46 — 3052 — Poz. 239 Załącznik nr 7 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3053 — Poz. 239 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3054 — Poz. 239 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3055 — Poz. 239 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3056 — Poz. 239 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3057 — Poz. 239 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3058 — Poz. 239 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3059 — Poz. 239 Załącznik nr 8 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3060 — Poz. 239 Załącznik nr 9 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3061 — Poz. 239 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3062 — Poz. 239 Załącznik nr 10 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3063 — Poz. 239 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3064 — Poz. 239 Załącznik nr 11 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3065 — Poz. 239 Załącznik nr 12 Dziennik Ustaw Nr 46 — 3066 — Poz. 239

Załącznik nr 13 ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I . Dane podstawowe

1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do stanowiska kierowania.

2. Prawdopodobna data i godzina powstania zdarzenia.

3. Rodzaj zdarzenia oraz przypuszczalna przyczyna powstałego zagrożenia.

4. Nazwa zakładu, obiektu, terenu (obszaru), a także nazwa właściciela, użytkownika lub zarządcy.

5. Rodzaj i przeznaczenie obszaru (obiektu), w którym powstało zdarzenie.

6. Zauważenie zdarzenia — osoba, która pierwsza zauważyła zdarzenie, rozmiary zdarzenia w chwili za uważenia, ewentualne przyczyny późnego zauważenia.

7. Zgłoszenie zdarzenia do jednostki ochrony przeciwpożarowej lub stanowiska kierowania. I I . Opis podjętych działań ratowniczych

1. Składniki czasu operacyjnego:

1) godzina zauważenia zdarzenia (ustalona lub szacowana);

2) godzina przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu przez właściwe terytorialnie stanowisko kierowania, cen trum powiadamiania ratunkowego lub wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowego, ewen tualnie przez jednostkę ochrony przeciwpożarowej lub przez inny podmiot ratowniczy;

3) godzina zadysponowania pierwszej jednostki ochrony przeciwpożarowej lub podmiotu ksrg;

4) godzina przybycia na miejsce zdarzenia pierwszej jednostki ochrony przeciwpożarowej;

5) godzina rozpoczęcia działań ratowniczych;

6) godzina przekazania osób poszkodowanych zespołom ratownictwa medycznego;

7) godzina lokalizacji zagrożenia;

8) godzina likwidacji zagrożenia;

9) godzina zakończenia działań ratowniczych;

10) godzina powrotu ostatniego podmiotu ksrg lub jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz odzyska nia gotowości operacyjnej; 1

1) czas interwencji.

2. Rozpoznanie oraz jego wyniki: a) rozpoznanie pośrednie, b) rozpoznanie bezpośrednie.

3. Organizacja kierowania działaniem ratowniczym:

1) wykaz osób kierujących działaniem ratowniczym w określonych przedziałach czasowych, z uwzględ nieniem poziomów kierowania oraz odcinków bojowych;

2) wykaz koordynatorów medycznych działań ratowniczych w określonych przedziałach czasowych;

3) organizacja sztabu i zrealizowane zadania;

4) inne formy wspomagania decyzji kierującego;

5) kontrola przez kierującego realizacji zamierzonych celów i wykonawstwa poleceń na poszczegól nych poziomach kierowania działaniami ratowniczymi;

6) zakres korzystania przez kierującego działaniem ratowniczym z ustawowych uprawnień. Dziennik Ustaw Nr 46 — 3067 — Poz. 2394. Koncepcje prowadzenia działań ratowniczych przyjęte przez kolejnych kierujących działaniami ratowni czymi:

1) cel główny oraz cele pośrednie;

2) zamiar taktyczny i/lub strategiczny;

3) rozdział zadań.

5. Chronologiczny opis prowadzenia działań ratowniczych w czasie i przestrzeni, z uwzględnieniem dyna miki zdarzenia i rodzaju zagrożeń oraz zakresu decyzji kierującego działaniem ratowniczym od chwili przybycia pierwszych sił do czasu zakończenia działań ratowniczych.

6. Organizacja łączności.

7. Realizacja zadań przez stanowiska kierowania na poszczególnych poziomach funkcjonowania ksrg:

1) przyjęcie zgłoszenia;

2) dysponowanie i alarmowanie;

3) wspomaganie kierującego działaniami ratowniczymi;

4) koordynacja działań ratowniczych i innych działań na rzecz ochrony ludności. I I I . Informacje ogólne dotyczące specyfiki zdarzenia i rodzaju zagrożeń oraz efektów prowa dzenia działań ratowniczych

1. Wypadki ludzi:

1) ratownicy;

2) pozostali uczestnicy działań ratowniczych;

3) inne osoby.

2. Liczba osób ewakuowanych poza strefę zagrożenia, w tym osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowot nego.

3. Straty zwierząt.

4. Rodzaj i ilość ewakuowanego mienia.

5. Straty w środowisku i mieniu (opis).

6. Szacunkowe koszty działań ratowniczych. IV. Zabezpieczenie zakładu pracy, obiektu (obszaru), terenu

1. Operacyjne zabezpieczenie zakładu, obiektu.

2. Zgodność wykorzystania obiektu z jego przeznaczeniem.

3. Wpływ warunków budowlanych i instalacyjnych na powstanie i rozprzestrzenianie zdarzenia.

4. Wpływ realizacji (lub jej braku) zaleceń wydanych w drodze postępowania administracyjnego na prze bieg zdarzenia oraz prowadzone działania ratownicze. V. Ocena

1. Ocena organizacji działań ratowniczych przez poszczególnych kierujących.

2. Ocena działań ratowniczych w zakresie przedsięwzięć taktycznych i innych zamierzeń operacyjnych oraz wypełnienia zamierzonych celów, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na skuteczność działań ratowniczych.

3. Ocena zakresu wykorzystania walorów technicznych i taktycznych sprzętu ratowniczego podczas pro wadzonych działań ratowniczych.

4. Ocena działalności stanowisk kierowania oraz punktów alarmowych podmiotów ratowniczych. Dziennik Ustaw Nr 46 — 3068 — Poz. 2395. Ocena współdziałania podmiotów ksrg z innymi podmiotami biorącymi udział w działaniu ratowni czym.

6. Ocena przyjętej na obszarze powiatu lub województwa organizacji ksrg w odniesieniu do zdarzenia.

7. Ocena stopnia wykorzystania środków masowego przekazu.

8. Ocena zakresu wsparcia ze strony obywateli do ograniczenia lub likwidacji zagrożenia.

9. Ocena funkcjonowania zastosowanych w obiekcie (na obszarze) zabezpieczeń. VI . Wnioski We wnioskach należy ująć, między innymi:

1) przedsięwzięcia podnoszące skuteczność działań ratowniczych lub pomocne w prowadzeniu i organi zacji działań ratowniczych;

2) propozycje dotyczące ewentualnej zmiany zasad i procedur ratowniczych lub funkcjonowania ksrg;

3) propozycje dotyczące ewentualnych zmian przepisów i wymagań w zakresie zabezpieczania obiektów (obszarów);

4) inne wnioski. VI I . Część graficzna

1. Zestaw szkiców sytuacyjnych wykonany w skali i ewentualnie według potrzeb dla różnych faz rozwoju zdarzenia i przebiegu działań ratowniczych.

2. Schematy łączności. VII I . Załączniki

1. Wykaz sił uczestniczących w działaniach ratowniczych.

2. Dokumentacja dotycząca zdarzenia.

3. Stenogramy z zapisów rejestratora korespondencji telefonicznej i radiowej.

4. Materiały fotograficzne, filmowe oraz prasowe. Egzemplarze bieżące oraz archiwalne można nabywać: — w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52 — na pod sta wie nadesłanego zamó wie nia (sprzedaż wysyłkowa); — w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzedaż za gotówkę): — ul. Powsińska 69/71, tel. 22 694-62-96 — al. J. Ch. Szucha 2/4, tel. 22 629-61-73 Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Centrum Usług Wspólnych Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, do 15 dni po otrzymaniu następnego numeru O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezwłocznie informować na piśmie Centrum Usług Wspólnych Wydział Wydawnictw i Poligrafii Dziennik Ustaw i Monitor Polski dostępne są w Internecie pod adresem www.wydawnictwa.cuw.gov.pl i www.rcl.gov.pl Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48 Bezpłatna infolinia: 800 287 581 (czynna w godz. 730–1530) www.wydawnictwa.cuw.gov.pl e-mail: wydawnictwa@cuw.gov.pl Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Usług Wspólnych — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Zam. 650/W/C/2011 ISSN 0867-3411 Cena 9,90 zł (w tym VAT)

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-03-03
Data wydania: 2011-02-18
Data wejścia w życie: 2011-03-03
Data obowiązywania: 2011-03-03
Uwagi: Par. 4 ust. 1 pkt 1 – 3, 7 i 8 ust. 2 pkt 1 – 3 i 6, ust. 3 pkt 3 – 13 i par. 7 wchodzą w życie z dniem 31 marca 2012 r.
Organ wydający: MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 46 poz. 239