Dz.U. 2011 nr 48 poz. 247

Dziennik Ustaw Nr 48 — 3118 — Poz. 247

Art.

1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o trans porcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. Komisja egzaminacyjna przeprowadza eg zamin w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przeprowadzenie. 2b. W komisjach egzaminacyjnych nie mogą uczestniczyć osoby wykonujące działalność gospodarczą w zakresie transportu drogo wego taksówką.”, b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „

3) miasto stołeczne Warszawę.”, c) uchyla się ust. 6 i 7;

2) w art. 15 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmie nie: „c) odstąpił licencję lub wypis z licencji osobie trzeciej,”;

3) w art. 18 po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmie niu: „4a. Przewóz okazjonalny wykonuje się pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyj nie do przewozu powyżej 7 osób łącznie z kie rowcą. 4b. Dopuszcza się przewóz okazjonalny pojazda mi zabytkowymi niespełniającymi kryterium konstrukcyjnego określonego w ust. 4a.”;

4) w art. 24: a) ust. 1—6 otrzymują brzmienie: „

1. Zezwolenie zmienia się na wniosek jego po siadacza w razie zmiany:

1) oznaczenia przedsiębiorcy;

2) siedziby i adresu przedsiębiorcy.

2. Zezwolenie może być zmienione na wniosek jego posiadacza w razie zmiany:

1) przebiegu linii regularnej, rozkładu jazdy, zwiększenia pojemności pojazdów, czę stotliwości ich kursowania lub zmian go dzin odjazdów z poszczególnych przystan ków;

2) zagranicznego przewoźnika drogowego, z którym zawarto umowę o wspólnym prowadzeniu linii regularnej w międzyna rodowym transporcie drogowym.

3. Zezwolenie wygasa w razie:

1) zrzeczenia się zezwolenia, z zastrzeżeniem ust. 6;

2) upływu terminu określonego w zezwole niu;

3) wystąpienia okoliczności, o których mo wa w art. 16 ust. 1.

4. Zezwolenie cofa się w razie:

1) cofnięcia licencji;

2) naruszenia lub zmiany warunków, na ja kich zezwolenie zostało wydane oraz określonych w zezwoleniu;

3) niewykonywania przez przedsiębiorcę, na skutek okoliczności zależnych od niego, przewozów regularnych co najmniej przez 3 miesiące;

4) odstąpienia zezwolenia osobie trzeciej, przy czym nie jest odstąpieniem zezwole nia powierzenie wykonania przewozu in nemu przewoźnikowi, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. — Prawo przewozowe.

5. W razie cofnięcia zezwolenia wniosek o po nowne wydanie zezwolenia nie może być rozpatrzony wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.

6. Przedsiębiorca nie może zrzec się zezwole nia w przypadku wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia.”, b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: „6a. Przepisy ust. 1—6 nie dotyczą zezwoleń, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b.”;

5) w art. 92a w ust. 1 w pkt 3 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „

4) polegające na wykonywaniu przewozu okazjo nalnego samochodem niespełniającym kryte rium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a, z zastrzeżeniem przewozów, o których mowa w art. 18 ust. 4b”; 247 USTAWA z dnia 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 164, poz. 1107, Nr 225, poz. 1466, Nr 247, poz. 1652 i Nr 249, poz. 1656 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 30, poz. 151. Dziennik Ustaw Nr 48 — 3119 — Poz. 2476) w załączniku do ustawy, w tabeli po lp. 2.9 dodaje się lp. 2.10 w brzmieniu: 2.

10. Wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a, z zastrzeżeniem przewozów, o których mowa w art. 18 ust. 4b 15 000 Art.

2. Termin na przeprowadzenie egzaminów, co do których wnioski o ich przeprowadzenie złożone zo stały przed dniem wejścia w życie ustawy, liczy się od dnia wejścia w życie ustawy. Art.

3. Przedsiębiorcy wykonujący do dnia wejścia w życie ustawy działalność gospodarczą w zakresie przewozu okazjonalnego mogą ją wykonywać, na do tychczasowych zasadach przez okres określony w li cencji, nie dłużej jednak niż w okresie roku od dnia wejścia w życie ustawy. Art.

4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Status prawny: akt objęty tekstem jednolitym
Data ogłoszenia: 2011-03-07
Data wydania: 2011-02-04
Data wejścia w życie: 2011-04-07
Data obowiązywania: 2011-04-07
Uwagi: art. 1 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 7 marca 2011 r. Objęte tekstem jednolitym z dniem 19 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265), z wyjątkiem art. 2-3
Organ wydający: SEJM
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 48 poz. 247