Dz.U. 2011 nr 50 poz. 256

Dziennik Ustaw Nr 157 — 13030 — Poz. 1843 1843 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania ˚andarmerii Wojskowej informacji o osobach, uzyska nych przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykony wania tych czynności. Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierp nia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych or ganach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§1.

1. Organy uprawnione do wykonywania czyn ności operacyjno-rozpoznawczych przekazują ˚andar merii Wojskowej informacje o osobach, uzyskane w czasie wykonywania tych czynności, zwane dalej „informacjami”, w zakresie niezbędnym do:

1) realizacji zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, zwanej da lej „ustawą”,

2) porównania, czy posiadane informacje są komplet ne i aktualne lub zgodne ze stanem faktycznym.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą odmó wić przekazania informacji lub ograniczyć ich zakres, w przypadku gdy mogłoby to uniemożliwić realizację ich zadań ustawowych.

§2. W przypadku uzyskania informacji o popełnie niu, usiłowaniu popełnienia lub podjęciu przygotowań do popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1, pkt 3 lit. b) i pkt 5 ustawy, organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przekazują Ko mendantowi Głównemu ˚andarmerii Wojskowej lub właściwemu miejscowo komendantowi Oddziału ˚an darmerii Wojskowej informacje bezpośrednio po ich uzyskaniu.

§3.

1. Komendant Główny ˚andarmerii Wojskowej i komendanci terenowych jednostek organizacyjnych ˚andarmerii Wojskowej, prowadzących czynności operacyjno-rozpoznawcze, występują, za pośrednic twem właściwej w sprawach łączności i informatyki komórki organizacyjnej Komendy Głównej ˚andarme rii Wojskowej, z wnioskiem w formie pisemnej lub z wykorzystaniem urządzeń i systemów teleinformatycz nych, do kierowników właściwych jednostek organiza cyjnych organów uprawnionych do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych o udzielenie in formacji. We wniosku należy wskazać dane umożliwia jące wyszukanie informacji w zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych oraz aktach spraw operacyjno-rozpo znawczych.

2. Przed wystąpieniem o udzielenie informacji do konuje się niezbędnych ustaleń w zbiorach ewidencyj nych i archiwalnych ˚andarmerii Wojskowej.

§4. Informacje udokumentowane w aktach spraw operacyjno-rozpoznawczych lub zbiorach ewidencyj nych i archiwalnych przekazują kierownicy jednostek organizacyjnych organów uprawnionych do wykony wania czynności operacyjno-rozpoznawczych.

§5. Przekazanie informacji dokumentuje się:

1) w aktach spraw operacyjno-rozpoznawczych — no tatką służbową zawierającą w szczególności dane dotyczące: a) daty i miejsca wystąpienia o udzielenie informa cji, b) osoby występującej o udzielenie informacji, c) czasu i miejsca przekazania informacji, d) udzielonych informacji, e) sposobu przekazania informacji, f) w przypadku odmowy przekazania informacji lub ograniczenia zakresu przekazywanych informa cji — powodów odmowy lub ograniczenia, g) osób odpowiedzialnych za przekazanie, odmo wę lub ograniczenie zakresu przekazywanych in formacji,

2) w zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych: a) w teczkach materiałów archiwalnych — notatką służbową zawierającą dane, o których mowa w pkt 1, b) w kartotekach, skorowidzach, księgach, wyka zach i innych zbiorach ewidencyjnych — dosto sowaną do metodycznych wymagań tych zbio rów adnotacją zawierającą w szczególności da ne, o których mowa w pkt 1.

§6. Do przekazywania ˚andarmerii Wojskowej in formacji przez organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych stosuje się przepisy o przyjmowaniu, przewożeniu, wydawaniu in formacji niejawnych.

§7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller Dziennik Ustaw Nr 157 — 13031 — Poz. 1843

Status prawny: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2011-03-08
Data wydania: 2011-02-18
Data wejścia w życie: 2011-03-23
Data obowiązywania: 2011-03-23
Organ wydający: MIN. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dziennik Ustaw: Dz.U. 2011 nr 50 poz. 256